Browsing by Author "Westergård, Mikaela"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Westergård, Mikaela (2007)
    Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää huostaan otettujen lasten vanhempien selviytymistä huostaanoton aiheuttamasta kriisistä sekä heidän tuen tarvettaan että avun saantiaan huostaanottotilanteessa ja sen jälkeen. Tuen tarvetta olen pyrkinyt analysoimaan vanhempien omien kokemusten, tunteiden ja vuorovaikutuksen pohjalta. Näitä olen tutkinut seuraamalla internet-pohjaista keskustelusivustoa. Oma lähtökohtani on hermeneuttis-fenomenologinen. Hermeneuttis-fenomenologinen tutkimustapa pyrkii ymmärtämään toisten ihmisten kokemuksia ja kokemuksille annettuja merkityksiä. Tutkimuksen keskeisen osan muodostavat biologisten vanhempien tulkinnat huostaanottoprosessista, jotka ilmenevät verkkokeskusteluista. Tässä työssä puheenvuoron saavat vanhemmat, joiden lapsi/lapset on otettu huostaan. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda esille vanhempien kokemuksia niin kuin he itse ovat ne kokeneet. Tutkimustani on vienyt eteenpäin tutkimuskysymykseni: ”Mitkä asiat ovat vanhemmille tärkeitä huostaanoton aikana ja sen jälkeen?” Tutkimuksessani olen avannut näitä seikkoja viiden pääteeman kautta. Viisi pääteemaa, minkä kautta olen vanhempien keskusteluja avannut, ovat huostaanoton syyt ja purkaminen, sijoituspaikat ja suhde sijaisvanhempiin, lasten kasvatus ja vanhemmuus, taloudelliset asiat ja keskustelut ajankohtaisista uutisista ja lastensuojelulaista. Tutkimuksessa olen tuonut esille, että vanhemmille jää usein heti alkuun huostaanoton syyt hyvin epäselviksi. Vanhemmat toivovat selkeitä ohjeita siitä, mitä heidän tulisi tehdä, jotta huostaanotto puretaan ja lapset voisivat palata kotiin. Sosiaalityöntekijä nähdään vallan käyttäjänä, joka puuttuu ihmisten arkeen, usein ilman perusteita. Vanhemmat kokevat itsensä voimattomiksi ja riittämättömiksi. Vanhemmat kokevat tarvitsevansa lisätietoa eri sijoituspaikoista, laitosten ja perhekotien eroista sekä tapaamisista. Vanhemmat myös haluaisivat osallistua enemmän lapsensa arkeen, jotta he eivät tuntisi olevansa ulkopuolisia lapsensa elämässä. Huostaanotto aiheuttaa perheelle myös taloudellisia seuraamuksia, joista perheen olisi hyvä olla tietoinen, jotta etujen loppuminen ei tulisi yllätyksenä ja aiheuttaisi perheelle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Vanhempien kirjoituksista pystyy aistimaan surua, häpeää ja leimaantumisen pelkoa. Keskusteluista saa vaikutelman, että monelle vanhemmalle keskustelufoorumi on ainoa paikka, jossa vanhempi käsittelee näitä tunteita. Vanhemmat eivät voi sivuston kautta saada tarpeeksi tukea omille tunteilleen ja täten kriisin työstäminen ei voi edetä toivotulla tavalla eheytymisen suuntaan.