Browsing by Author "Wiik, Marina"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Wiik, Marina (2008)
    Utbrändhet är ett allmänt fenomen i dagens yrkesliv. Tillståndet utvecklas ur kontinuerlig stress och kännetecknas av psykisk och fysisk utmattning, negativa attitydförändringar och raserat själförtroende. Brister i arbetets struktur eller arbetsmiljön bidrar ofta till uppkomsten av utbrändhet. Journalistyrket har inbyggda stressegenskaper och den journalistiska miljön har förändrats mycket under de senaste årtiondena. Syftet med denna avhandling är att genom en analytisk kartläggning ge en helhetsbild av utbrändhet hos journalister och i viss mån även hos övriga anställda med ett medierelaterat arbete i Svenskfinland. Empirin baserar sig på temaintervjuer med sju journalister som drabbats av utbrändhet samt på en enkätundersökning som besvarades av 110 svenskspråkiga medlemmar i Finlands Journalistförbund. Avhandlingen bygger i hög grad på allmän litteratur om utbrändhet. Resultaten har även jämförts med tidigare forskning om journalisters utbrändhet. I den kvalitativa delen ligger fokus på hur utbrändhet uppstår och vilka orsakssammanhang som framstår i människors sätt att berätta om sina egna erfarenheter av burnout. Genom kvantitativa metoder har den tidigare uppnådda kunskapen fått mera bredd och kunnat sättas in i ett större sammanhang. Detta har motiverat generella uttalanden om syndromet och dess förekomst vid finlandssvenska medier. Avhandlingen vill bryta tabun om utbrändhet och göra arbetsgivare och -tagare i mediebranschen uppmärksamma på problemet. Enligt forskningsresultaten är utbrändhet ett tämligen vanligt problem på finlandssvenska redaktioner. Intervjustudien från 2005 tyder ändå på att utbrändhet sällan tas upp till diskussion. I enkätundersökningen från 2007 uppger närapå 30 procent av respondenterna att utbrändhet har diskuterats officiellt på någon redaktion där de har jobbat och ännu oftare inofficiellt. En majoritet av enkätsvaren gällande orsakerna till utbrändhet sammanhängde med arbetets organisering eller arbetets villkor. Stress och överbelastning var den vanligaste enskilda utlösaren av utbrändhet. Speciellt intervjusvaren tyder på att arbetsbördan i sig inte alltid är avgörande, utan har samband med en minskad trygghetskänsla. Enligt respondenterna har chefen huvudansvaret för personalens välbefinnande på arbetsplatsen. För att minska risken för utbrändhet hos arbetstagare, borde redaktioner ha en stresshanteringsplan – något som de flesta tycks sakna. Utmattning i arbetslivet skall i första hand inte bekämpas genom att man fokuserar på sjukdomens följder utan genom att orsakerna till tillståndet utreds och elimineras.