Browsing by Author "Wikström, Janne"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Wikström, Janne (2006)
    Studien handlar om en differentiering av användning och planering av periurbana eller rurbana grönområden. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att analysera förhållandet mellan naturskyddare och friluftsaktörer med tanke på Noux skogsområde i Storhelsingfors. Också naturskydds- och friluftsorganisationers reaktioner på beslut som tagits inom miljöförvaltningen står i fokus. I arbetet ingår också en idéhistorisk beskrivning av utvecklingen av naturskydd och friluftsliv i moderna samhällen i allmänhet och Noux i synnerhet. Viktiga teoretiska influenser är Jonathan Murdochs och Terry Marsdens studier av differentiering samt Sverker Sörlins idéhistoriska verk om naturuppfattningens utveckling. Centrala miljösociologiska och miljöpolitologiska referenser är Pekka Jokinens och Yrjö Hailas verk. I avhandlingen ingår en empirisk fallstudie av de reaktioner som Helsingfors stads försök att implementera EU:s naturskyddsprogram Natura 2000 väckte hos medborgarorganisationer för naturskydd och friluftsliv. Med hjälp av problemformuleringen söks svar på frågor om vilka argument, konflikter och allianser som kännetecknar miljöaktivisters och fritidskonsumenters kommunikation med varandra och planläggande myndigheter. Som empiriskt material används myndigheters plandokument och medborgarorganisationernas utlåtanden angående dem. Som metod för analysen av det empiriska textmaterialet används diskurs- och argumentationsanalys. Den empiriska studien visar att medborgarorganisationerna ingår allianser för att kunna bevaka sina intressen och påverka den lokala miljöförvaltningens beslutsfattande. De här organisationerna är missnöjda med den möjlighet till brukardemokrati som den lokala miljöförvaltningen ger dem. Teoretiska och konkreta exempel på nätverk och konventioner som en lösning på bristen av brukardeltagande framförs i arbetet. Bland teoretiska lösningar kan nämnas Giddens och Castells nätverksteorier. Konkreta exempel lyfts fram ur det empiriska materialet och i form av Kaisa Raitios studie av medling i konflikter mellan renskötare och skogsägare i Lappland.