Browsing by Author "Yesilova, Katja"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Yesilova, Katja (2000)
    Tutkimus käsittelee sukupuoliseksi kasvattamisen diskursseja ja käytäntöjä. Siinä jäljitetään sukupuolieron ontologiaa ja liberaalin seksuaalietiikan syntyä sekä analysoidaan niihin nojautuvia seksuaaliseksi kasvattamisen käytäntöjä sekä hallinnallisella että itsehallinnallisella tasolla tarkastellen suomalaista seksuaalipolitiikkaa ja nuorille suunnattuja seksuaalivalistusoppaita. Huomio kiinnitetään erityisesti siihen, miten sukupuolta koskeva tieto kohtaa sukupuoliseksi muovaamisen käytännöt. Työ jakautuu kahteen osaan. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan sukupuolieron ja liberaalin seksuaalikasvatusetiikan syntyä. Siinä seurataan modernin sukupuolieron ontologian muovautumista erityisesti sen jälkeen kun sukupuolta ryhdyttiin tutkimaan empiiris-rationaalisten menetelmien mukaisesti. Tässä keskeisiksi tulevat ensin biologiset ja myöhemmin psykologiset ja sosiaaliset selitysmallit. Sukupuolen problematiikka kiinnittyy myös ‘seksuaalisuuteen': ne ovat toisistaan irrottamattomat, sillä seksuaalisuus on sukupuolieron mukaan puolittunutta. 1960-luvulla sukupuolisuuden kysymys problematisoitui muovautuen taisteluksi ‘omasta' seksuaalisuudesta. Seksuaaliradikaalit, feministit ja orgasmologit toivat seksuaalisuuden nähtäväksi repressoituna ja julistivat jokaisen oikeutta valita ‘oma' seksuaalisuutensa. Sukupuoliseksi kasvattamisen ohjenuoraksi tuli yksilön vapaus. Osoitan, että tämä periaate konkretisoitui myös suomalaisen seksuaalipolitiikan linjauksissa. Niissä toistuvat seksuaaliradikaalien vaatimukset. Yhteiskunnallisella tasolla kysymys tihentyy huoleksi kansalaisten seksuaaliterveydestä ja kyvystä tulla seksuaalisesti vapaaksi ja vastuulliseksi. Sukupuolieron genealogia ja liberaalin seksuaalieetoksen syntytarina ovat tulkintakehikko, johon tutkimuksen toinen, empiirinen osa sijoitetaan. Siinä keskitytään nuorille suunnattujen seksuaalivalistusoppaiden lähilukuun. Huomio kiinnitetään sukupuoliseksi kasvattamisen etiikkaan. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa kuvattua kehystä vasten tarkastellaan sukupuoliseksi tulemisen problematisointeja ja erityisesti niissä jäsentyviä eroja sukupuolten välillä. Analyysi tuo esiin konkreettisen sukupuolieron: aikuiseksi kasvu ei ole vain seksuaaliseksi, vaan nimenomaan sukupuoliseksi tulemista. Oppaiden ymmärryksen mukaan tytöt kasvavat ruumiiltaan reproduktiivisiksi ja oman halun subjekteiksi; pojat erektiivisiksi ja vietillisiksi. Oman seksuaalisuuden sekä vapaaksi ja vastuulliseksi kasvattamisen projekti osoittautuu sukupuolittuneeksi. Sen varsinaiseksi kohteeksi täsmentyy tyttö. Poika on oman seksuaalisuuden problematisointien ulkopuolinen: hänen seksuaalisuutensa ei voi olla ‘omaa'. Lisäksi seksuaalikasvatuksessa voidaan erottaa kaksi kerrostumaa: seksuaalikasvatusretoriikka ja -ihanne nojautuvat liberaaliin seksuaalieetokseen, mutta sukupuolisuutta koskevat käsitykset ovat monitasoisempia tihentymiä menneestä ja nykyisestä. Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat Suomessa vuosina 1989-1999 julkaistut nuorille suunnatut seksuaalivalistusoppaat. Analyysin tavoitteena on kasvatustekstien lähiluvun avulla jäsentää niiden sisäistä rakennetta ja näiden välisiä jännitteitä. Analyysissä kuvataan sukupuolisuuden asetelmia, kerroksia ja suhteita, ei selitetä maailmaa niiden valossa. Teoreettisesti työ kiinnittyy Michel Foucault'n kehittelyihin. Tutkimuksen kannalta keskeisiä ovat etenkin hänen elämää, hallintaa ja etiikkaa sekä seksuaalisuutta koskevat analyysinsä.
  • Yesilova, Katja (Gaudeamus, 2009)
    The research topic is the formation of nuclear family understanding and the politicization of nuclear family. Thus, the question is how did family historically become understood particularly as nuclear family and why did it become central in terms of politics and social? The research participates in discussions on the concept and phenomena of family. Central theme of analysis is to ask what is family? Family is seen as historically contingent and the discussions on the concept and phenomena are done via historical analysis. Center of attention is nuclear family, thus, a distinction between the concepts of family and nuclear family is made to be able to focus on historically specific phenomena of nuclear family. Family contrary to the concept of nuclear family -- in general is seen to be able to refer to families in all times and all cultures, as well as all types of families in our times and culture. The nuclear family understanding is examined through two separate themes, that of parent-child relationships and marital relations. Two simultaneous processes give nuclear family relations its current form: on the one hand the marital couple as the basis of family is eroding and losing its capacity to hold the family together; on the other, in Finland at least from 1950s on, the normal development of the child has became to be seen ontologically bound to the (biological) mother and (via her to) the father. In the nucleus of the family is the child: the biological, psychological and social processes of normal development are seen ontologically bound to the nuclear family relations. Thus, marriages can collapse, but nuclear family is unbreakable. What is interesting is the historical timing: as nuclear family relations had just been born, the marriage dived to a crisis. The concept and phenomena of nuclear family is analyzed in the context of social and politics (in Finnish these two collapses in the concept of yhteiskunnallinen , which refers both to a society as natural processes as well as to the state in terms of politics). Family is political and social in two senses. First, it is understood as the natural origin of the social and society. Human, by definition, is understood as a social being and the origin of social, in turn, is seen to be in the family. Family is seen as natural to species. Disturbances in family life lead to un-social behaviour. Second, family is also seen as a political actor of rights and obligations: family is obligated to control the life of its members. The state patronage is seen at the same time inevitable family life is way too precious to leave alone -- and problematic as it seems to disturb the natural processes of the family or to erode the autonomy of it. The rigueur of the nuclear family is in the role it seems to hold in the normal development of the child and the future of the society. The disturbances in the families first affect the child, then the society. In terms of possibility to re-think the family the natural and political collide: the nuclear family seems as natural, unchangeable, un- negotiable. Nuclear family is historically ontologised. The biological, psychological and social facts of family seem to be contrary to the idea of negotiation and politics the natural facts of family problematise the politics of family. The research material consists of administrational documents, memoranda, consultation documents, seminar reports, educational writings, guidebooks and newspaper articles in family politics between 1950s and 1990s.