Browsing by Subject "daghem"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kamb, Beata Rosita Nathalie (2008)
    Forskningsobjektet för avhandlingen är att granska synen på barn och barndom i den finländska daghemsverksamheten. Avsikten med undersökningen är att granska de synsätt som kännetecknar daghemspersonalens förståelse av barn och barndom. Materialinsamlingen har skett genom fokusgruppintervjuer med personal på fem svenskspråkiga daghem i huvudstadsregionen. Materialet har analyserats med hjälp av temaanalys och meningsinnehållet i materialet har granskats. Den teoretiska utgångspunkten för avhandlingen utgörs av den sociologiska barndomsforskningens utveckling. Utvecklingen kännetecknas av en övergång från becoming perspektivet till being perspektivet. Synen på barnet som becoming baserar sig på granskningen av barn och barndom i utvecklingspsykologiska termer. Perspektivet innebär bland annat att barndomen uppfattas som en livsfas kännetecknad av omognad och att barn definieras i termer av vad de blir som vuxna. Övergången till synen på barnet som being kännetecknas av att beroendeperspektivet ersatts av ett individperspektiv. Perspektivet framhäver barnet som aktivt och kompetent och baserar sig på individualiseringen av barndomen. Avhandlingens första del innehåller ytterligare en diskussion om den förändrade sociologiska barnsynen samt de olika barndomskonstruktioner som kan skönjas inom dagvårdens fält. De viktigaste teoretiska källorna är Leena Alanen (1992): Modern Childhood? Exploring the "Child Question" in Sociology, Brembeck et al. (2004): Beyond the competent child. Exploring contemporary childhoods in the Nordic welfare societies, James & Prout (1990; 1997): Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, James et al. (1998): Theorizing Childhood och Qvortrup et al. (1994): Childhood Matters: Social Theory, Practice and Politics. Avhandlingens analytiska resultat har sammanfattats med fem teman. Det första temat ger läsaren en inblick i hur de vardagliga aktiviteterna och programpunkterna gestaltar sig på daghemmet. De fyra följande teman behandlar vilka synsätt på barn och barndom som personalens utsagor tyder på. Det andra temat behandlar personalens förståelse av barndom i utvecklingspsykologiska termer. Det tredje temat gäller motparet barnet som gruppmedlem versus barnet som individ medan det fjärde temat gäller motparet barnet som aktivt och kompetent versus barnet i behov av vuxen styrning. Det femte temat behandlar personalens syn på det oroliga barnet.