Browsing by Subject "damtidningar"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Mäklin, Marika (2007)
    Syftet med avhandlingen är att undersöka kvinnobilden i amerikanska, brittiska och svenska Cosmopolitan. Avhandlingen behandlar både de olika editionerna som en helhet samt jämför dem sinsemellan för att undersöka eventuella skillnader i kvinnobilden. Metoden som används är kvantitativ innehållsanalys. Undersökningen omfattar januari- samt februarinumren (årgång 2005) av alla editionerna, sammanlagt analyseras sex tidningar. Enheten i analysen är artiklar. Målet med analysen var att undersöka hur den så kallade Cosmotjejen (Cosmo Girl, ett begrepp som tidningen själv lanserat) porträtteras - vilken roll hon har, i vilka relationer hon porträtteras, i vilka miljöer hon befinner sig samt vilka målsättningar hon har i livet. Även förhållandet till läsaren undersöks: är Cosmotjejen rentav läsaren, eller är hon en idealkvinna som läsaren ska försöka likna? Även bildmaterialet undersöks, som en grupp delvariabler i artikelanalysen. Här frågas om bilderna är arrangerade, vilken typs kvinna som porträtterar kvinnan på bild (t ex modeller, kändisar eller vanliga kvinnor). Utöver detta undersöks hur Cosmotjejen är klädd samt med vem och i vilken miljö hon syns på bilden. Dessa forskningsfrågor är främst tänkta att komplementera analysen av textmaterialet. Undersökningen visar att Cosmotjejen främst koncentrerar sig på att förbättra det egna jaget samt på att imponera på och analysera män. Förbättrandet av det egna jaget domineras av utseendefrågor, men också annat, som hälsan eller det psykiska välmåendet, förbättras. Undersökningen ger vid hand att det finns avsevärda skillnader mellan de olika editionerna. Amerikanska Cosmopolitan koncentrerar sig främst på skönhet och män, medan den brittiska editionen presenterar en mer mångfacetterad kvinna som också tänker på karriären. Svenska Cosmopolitan är mest konsumtionsfixerad av de tre editionerna.
  • Smeds, Anna Mia Kristina (2007)
    Den här avhandlingen är en kvalitativ forskningsrapport över fjorton omslag av sju olika tjej- och damtidningar. Teori, begrepp och metoder härleds från forskning inom bland annat kommunikations- och medieteori, genusvetenskap, visuell kultur samt marknadsanalys. Analysen är kvalitativ till sin natur och tidningsomslagen är från perioden januari-februari 2003. Avsikten med undersökningen har varit att ta reda på hur budskap skapas på tjej- och damtidningars omslag samt vilka dessa budskap är. Bildens och rubrikernas budskap ligger i fokus och framför allt vilken typ av budskap som bilderna och rubrikerna tillsammans ger läsaren. I teoriavsnitten diskuteras tjej- och damtidningar ur ett bredare perspektiv och tidningarnas omslag och dess uppgift som reklam för en massmedial produkt. Fokus ligger på bildens betydelse och omslagens retorik. Teorier kring de stereotyper och kvinnoideal som syns på tidningarnas första sida samt den maskulina blicken diskuteras också Metoderna som använts i undersökningen är retorisk text- och bildanalys och semiotisk bildanalys. Undersökningens viktigaste resultat är att samtliga fjorton tidningsomslag innehåller uppmaningar om förändring och konsumtion. Dessa budskap paketeras på flera olika sätt och med olika retoriska tekniker på omslagen. I avhandlingens resultatavsnitt finns en jämförelse mellan de sju tjej- och damtidningarnas omslag, där tidningarna är uppdelade i två kategorier enligt åldersstrukturen på målgruppen. Resultaten visar att tidningar riktade till en äldre målgrupp betonar konsumtion av varor på sina omslag medan tidningar riktade till en yngre målgrupp innehåller fler och tydligare budskap om förändring av den egna kroppen. De viktigaste källorna i avhandlingen är Hirdman, A. (2001), Tilltalande bilder; Berger, A. A. (1991), Media Research Techniques; McCracken, E. (1993), Decoding Women’s Magazines from Mademoiselle to Ms. London och Williamson, J. (1978), Decoding Advertisements, Ideology and Meaning in Advertising.