Browsing by Subject "gambialaiset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Poikonen, Leena (2004)
    Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa asuvien Gambialaisten maahanmuuttajien muistoja ja tunteita taaksejääneestä kodista. Siinä selvitetään millaisia tunteita muistot taaksejääneestä kodista herättävät, ja kuinka ihmiset kuvailevat ja tulkitsevat näitä tunteita. Tutkimuksessa pohditaan myös erilaisia käsityksiä ja mielikuvia kodista sekä kodin merkitystä maahanmuutajan tilanteessa.Tutkimuksessa osoitetaan että taaksejääneellä kodilla on vaikutus maahanmuuttajien elämään: Ihmiset eivät ole vailla menneisyyttä saapuessaan uuteen kotimaahansa. Lisäksi oletetaan, että meillä on tunnesiteitä kotiin, paikkaan jossa pidämme huolta ihmisistä, eivätkä nämä siteet häviä vaikka me muutamme. Tutkimuksessa kyseenalaistetaan länsimaalainen käsitys tunteista yksilön sisäisinä ilmiöinä, joihin kulttuurilla ei ole vaikutusta. Tämän käsityksen mukaan tunteet ovat sellaisinaan ymmärrettäviä yli kulttuurirajojen. Tutkimus sijoittuu psykologisen antropologian ja siirtolaisuustutkimuksen kenttään. Teoreettinen viitekehys koostuu kotiin, siirtolaisuuteen, transnationalismiin ja diasporaan liittyvistä teorioista, antropologisista emootioteorioista sekä kollektiivisen muistin teorioista. Laadullinen aineisto on hankittu kenttätyöllä pääkaupunkiseudulla Gambialaisten maahanmuuttajien parissa. Aineisto koostuu osallistuvasta havainnoinnista ja puolistrukturoiduista syvähaastatteluista kymmenen haastateltavan kanssa sekä vapaamuotoisista haastatteluista. Tutkimus osoittaa, että emotionaalisesti latautuneet muistot keskittyvät sosiaalisien suhteiden ympärille. Maahanmuuttajat muistelevat ja kaipaavat Gambialaisen elämäntavan yhteisöllisyyttä ja läheisyyttä. Tunteet ilmaistaan usein epäsuorasti sekä ruumiin kautta: Joissain tapauksissa muistot, yksinäisyys, ja kaipaus koetaan jopa henkisinä ja somaattisina oireina. Gambialainen käsitys tunteista poikkeaa länsimaisesta käsityksetä ja ilmaisee kulttuurisia normeja tunteiden hallinnasta ja tasapainottamisen tärkeydestä. Taaksejäänyt koti on läsnä maahanmuuttajien elämässä opittuina käytäntöinä, arvoina, moraalina, uskomuksina ja sosiaalisena järjestelmänä. Taaksejäänyt koti merkitsee myös konkreettisia yhteyksiä ja vastuuta sosiaalisten suhteiden ylläpidosta sekä taaksejääneiden läheisten taloudellista avustamista. Taaksejäänyt koti merkitsee sekä vastuuta, että haaveita paluusta paikkaan, jossa ”ihmiset tietävät kuka sinä olet”.