Browsing by Subject "haastattelut - sosiaalityöntekijät"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Virkki, Leena (2006)
    Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa lahtelaisten huumeasiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden tarpeita asiakkaan huumehoitoon hakeutumisesta, huumehoidosta ja hoidon jälkeisestä tuesta. Huumeasiakkaan hoitoonohjauksessa hoidon oikea ajoitus ja tarkoituksenmukainen hoitopaikka ovat erittäin tärkeitä ei vain kalliiden hoitomaksujen vuoksi, vaan asiakkaan hoidon sisällön ja hoidon jälkeisen tuen saannin turvaamiseksi. Tutkimuksen avulla pyrin selvittämään kohtaavatko huumeasiakkaiden hoidon ja tuen tarve sekä sosiaalityöntekijöiden näkemykset huumehoidosta ja hoitoon hakeutumisprosessista. Käsittelen aihetta huumehaittojen vähentämisen eli harm reduction näkökulmasta. Tutkimuskohteina olivat viisi lahtelaista huumeasiakasta ja heidän sosiaalityöntekijänsä. Tarkasteltavana olevat hoitoyksiköt olivat Lahdessa sijaitseva kuntoutusyksikön kuntoutusosaston hoito ja Lammilla sijaitseva kuntoutumiskeskuksen huumevieroitusosaston hoito. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen. Haastattelin lokakuun 2004 ja heinäkuun 2005 välisenä aikana kolme asiakasta, jotka olivat hakeutuneet huumevieroitukseen Lahdessa sijaitsevaan kuntoutusyksikköön sekä kaksi asiakasta, jotka olivat hakeutuneet huumehoitoon Lammilla sijaitsevaan kuntoutuskeskukseen. Tein haastatteluista muistiinpanot. Asiakkaat täyttivät haastattelun yhteydessä haastattelulomakkeet. Haastattelin asiakkaiden sosiaalityöntekijät. Nauhoitin sosiaalityöntekijöiden haastattelut. Kirjoitin haastattelujen jälkeen päiväkirjaa. Muistiinpanot ja haastattelut analysoin soveltaen kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista tyypittelyä ja teemoittelua. Hakeutuessaan huumehoitoon kaikki asiakkaat olivat tyytyväisiä yhteistyöhön sosiaalityöntekijän ja hoitoyksikön kanssa. Sosiaalityöntekijät kokivat yhteistyön puutteelliseksi ja halusivat hoitoyksiköiltä enemmän informaatiota asiakkaan hoitoprosessista. He halusivat päästä pois pelkästään maksajan roolista. Haastatteluun osallistuneet asiakkaat sekä sosiaalityöntekijät kohdistivat toivomuksia Lahdessa sijaitsevan kuntoutusyksikön hoidon sisältöön. Lammin kuntoutuskeskuksessa oli asiakkaiden mielestä liian vähän henkilökuntaa. Sosiaalityöntekijät eivät olleet riittävän tietoisia kummankaan hoitoyksikön hoito-ohjelmasta. Sosiaalityöntekijät ja asiakkaat kritisoivat huume- ja muiden päihdeongelmaisten hoitamista samalla osastolla. Asiakkaat kokivat hoidon jälkeisen tuen puuttumisen ongelmaksi. Molemmat osapuolet halusivat Lahteen keskitetyn huumeasiakkaiden neuvontapisteen. Sosiaalityöntekijöiden lisäkoulutus ja molempien hoitoyksiköiden informaation lisääminen sosiaalityöntekijöille sekä Lahden kuntoutusyksikön hoidon sisältö ja asiakkaiden hoidon jälkeinen tuki ovat merkittävimmät tarkistamista tarvitsevat kohteet. Huumeasiakkaiden keskitetty neuvonta- ja tukipistehanke edellyttää tehokasta suunnittelua ja asian jatkuvaa vireillä pitämistä.