Browsing by Subject "haastattelututkimus - rikoksentekijät"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Pyykönen, Ami (1999)
    Tutkielmassa on lähestytty suomalaista rikosoikeudenkäyntiä syytetyn siitä tekemien tulkintojen pohjalta: on selvitetty syytetyn tulkintoja käydystä diskurssista, oikeudenkäynnistä tilanteena ja siinä syytetyn asemasta. Tarkoituksena on ollut tutkia, minkälaisia tavoitteita syytetyllä oikeudenkäynnissä on: tavoitteita on tarkasteltu käytännöllisinä (lopputulokseen kohdistuvina) ja ilmaisullisina (sosiaalisiin päämääriin kohdistuvina). Tutkielmassa on myös kysytty sitä, millä tavoilla syytetty tavoitteisiinsa pyrkii: missä määrin käytetyt keinot liittyvät juridisiin ja missä määrin itsen ilmaisuun liittyviin keinoihin? Tutkimusmenetelmänä on käytetty haastattelua ja havainnointia. Tutkielmaa varten on haastateltu 10 helsinkiläisessä tuomioistuimessa syytettynä ollutta henkilöä, joista kahdeksan haastattelua on otettu loppuanalyysiin. Haastatellut henkilöt ovat kaikki syyllistyneet ratti- tai vesiliikennejuopumuksiin, ja he ovat esiintyneet oikeudenkäynnissä ilman avustajaa. Haastatteluissa ilmeni, että syytetyillä oli vain harvoin eksplisiittisesti formuloituja ja selkeitä varsinaiseen rangaistukseen kohdistuvia tavoitteita. Tavoitteet ilmenivät enimmäkseen implisiittisinä pyrkimyksillä saada oma näkökulma esille ja säilyttää henkilökohtainen arvokkuus. Tavoitteita voidaan pitää enemmän prosessuaalisina kuin lopputulokseen kohdistuvina. Syytetyt keskittyivät istunnossa paljolti oman käyttäytymisensä säätelyyn juridisten kysymysten jäädessä vähemmälle huomiolle. Syynä syytettyjen passiivisuuteen istunnossa voidaan haastattelujen perusteella pitää sitä, että syytetyt olivat epävarmoja lausumiensa relevanssista ja prosessin vaatimuksista, he pelkäsivät sanktioita ja kokivat henkilökohtaista häpeää. Ne syytetyt, jotka toimivat aktiivisemmin istunnossa, kykenivät konventionalisoimaan oikeudellista toimintapaa ja oikeudellisia käytäntöjä. Tärkeimmät käytetyt lähteet: Harré, R. (1979): Social Being; Harré, R. - Gillet, G. (1994): The Discursive Mind; Lind, E. A. - Tyler, T. R. (1988). The social psychology of procedural justice.