Browsing by Subject "maahanmuuttajat - vastustus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Jäppinen, Antti Akseli (2004)
    Tutkimuksen kohteena ovat Länsi-Euroopan oikeistopopulistiset puolueet. Näiden puolueiden selkein yhdistävä ohjelmallinen piirre on ulkomaalais- tai maahanmuuttajavastaisuus. Tutkielman tarkoituksena on valottaa tarkemmin maiden ulkomaalaistilanteen ja kyseisten puolueiden vaalimenestyksen välistä yhteyttä. Euroopan unionin tavoitteena on laatia yhteiset säännöt maahanmuutolle unionin ulkorajoille, jotta ihmisten vapaan liikkuvuuden periaate voitaisiin turvata unionin sisällä. Tätä tarkoitusta varten on hyödyksi selvittää tarkemmin toteutetun ulkomaalaispolitiikan poliittisia seurauksia. Tavoite on lisäksi selvittää, voiko oikeistopopulistien vaalimenestystä selittää paremmin ulkomaalaistilanteessa tapahtuneilla muutoksilla kuin aiemmissa tutkimuksissa käytetyillä staattista ulkomaalaistilannetta kuvaavilla muuttujilla. Tutkimuksen viitekehys on ns. uuden politiikan tematiikka. Perinteisen, materialistisiin näkökohtiin perustuvan oikeisto–vasemmisto-konfliktiakselin rinnalle on läntisissä teollisuusmaissa kehittynyt uusi postmaterialistisiin arvoihin perustuva jakolinja. Uusien, kulttuurista suvaitsevaisuutta korostavien vasemmistopuolueiden (ns. vihreät liikkeet) vastapooliksi on kehittynyt uusia autoritaarisia ja kansallismielisiä aatteita ajavia oikeistopuolueita. Nämä puolueet ovat ottaneet keskeisimmäksi asiakseen Länsi-Euroopan ulkomaalaisväestön kasvun rajoittamisen, joten yhteyttä ulkomaalaisväestön määrän kehityksellä ja puolueiden menestyksellä voi olettaa olevan. Tutkimus käsittelee ulkomaalaistilanteen kehitystä ja oikeistopopulististen puolueiden menestystä EU-maissa (tilanne ennen 1.5.2004) sekä Sveitsissä ja Norjassa vuosina 1971–2003. Muodostettavien aikasarjojen välistä yhteyttä tutkitaan sekä korrelaatio- että regressioanalyysin keinoin. Tilastollisessa analyysissä käytettävä aineisto on laadittu eri lähteistä kerätyistä maiden ulkomaalaistilastoista sekä puolueiden ääniosuuksista parlamentti- ja europarlamenttivaaleissa. Jotta tutkielman kohteeksi valikoituisivat kaikki kunkin maan ulkomaalaisvastaista retoriikkaa käyttävät puolueet, ja vain ne, on jokaisesta seitsemästätoista kohdemaasta laadittu suppeahko tapaustutkimus ulkomaalaisvastaisen politiikan osalta. Tutkimuksen tuloksena havaitaan, että niin ulkomaiden kansalaisten väestöosuudella kuin siinä tapahtuneilla muutoksillakin on selvä positiivinen tilastollinen yhteys oikeistopopulististen puolueiden vaalikannatukseen. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että mitä enemmän maassa on ulkomaiden kansalaisia, sitä paremmin oikeistopopulistiset maahanmuuttajavastaiset puolueet keskimäärin menestyvät. Ulkomaalaistilannetta voidaan kuitenkin pitää vain välttämättömänä taustatekijänä oikeistopopulististen puolueiden menestykselle. Maltillisten oikeistopuolueiden strategiset valinnat sekä oikeistopopulististen puolueiden omat ominaisuudet, kuten johtajien karismaattisuus, toimiva organisaatio sekä ennen kaikkea ohjelmallinen ja poliittinen uskottavuus ovat ratkaisevimmat tekijät niiden menestyksen kannalta.