Browsing by Subject "odotukset - oppiminen - makrotaloustiede"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Rantala, Anssi (2004)
    Väitöskirja sisältää teoreettisia tutkimuksia rahaliiton makrotalousteoriasta. Erityisesti tarkastelun kohteena ovat ammattiliittojen ja keskuspankin välinen strateginen vuorovaikutus, työmarkkinoiden joustavuus rahaliitossa ja oppimisdynamiikan merkitys tasapainon määrityksessä. Väitöskirja koostuu johdantoluvusta ja kolmesta itsenäisestä esseestä. Luvun 2 tutkimus käsittelee rahaliiton muodostamisen vaikutusta tasapainotyöttömyyteen tilanteessa, jossa palkanasetannasta vastaavat suuret ammattiliitot. Tällöin ammattiliittojen ja keskuspankin välille muodostuu strateginen vuorovaikutus siten, että ammattiliittojen valintoihin vaikuttaa keskuspankin tapa hoitaa rahapolitiikkaa. Tutkimuksessa osoitetaan, että rahaliiton muodostaminen alentaa tasapainotyöttömyyttä, jos keskuspankin konservatiivisuuden aste on riittävän suuri. Jos keskuspankin konservatiivisuuden aste on pieni, tasapainotyöttömyys lisääntyy rahaliittoon siirryttäessä. Mallin päätulokset ovat voimassa riippumatta siitä, ilmeneekö rahapolitiikassa inflaatioharhaongelma vai ei. Luvussa 3 tutkitaan työmarkkinoiden joustavuuden määräytymistä rahaliitossa, jossa joustavuudesta päättää kunkin jäsenmaan hallitus. Työmarkkinoilla palkanasetannasta vastaavat ammattiliitot, joissa sisäpiiriläisillä on huomattava valta. Työmarkkinoiden joustavuus ei ole sisäpiiriläisten etujen mukaista. Optimaalisen joustavuuden asteen valinnassa hallitus tasapainoilee makrotaloudellisten hyötyjen ja poliittisten kustannusten välillä. Tutkimuksessa osoitetaan, että joustavuuspäätöksen koordinointi maiden hallitusten välillä vaikuttaa optimaaliseen joustavuuden tasoon, kun rahapolitiikassa ilmenee stabilisaatioharhaongelma. Koordinaatiotapauksessa hallitukset sisäistävät stabilisaatioharhaongelman ja sitä pienentääkseen valitsevat joustavammat työmarkkinat kuin kansallisen päätöksenteon tapauksessa. Luvussa 4 tutkitaan talouden toimijoiden odotusten muodostumista ja odotusten vaikutusta makrotalouden tasapainoon. Rahaliiton perustaminen on suuri rakenteellinen muutos jäsenmaiden talouksien toiminnassa. Tällaisessa tilanteessa modernissa talousteoriassa yleisesti käytetty rationaalisten odotusten hypoteesi on varsin tiukka oletus, sillä talouden toimijoiden tulisi tuntea tarkasti kaikki talouteen uudessa tilanteessa vaikuttavat tekijät. Tutkimuksessa luovutaan tästä oletuksesta ja tarkastellaan, miten talouden tasapainoon vaikuttaa se, että toimijat yrittävät oppia talouden oikeat parametriarvot. Tutkimuksessa osoitetaan, että luvussa 3 käytetyssä rahaliittomallissa esiintyvä monikäsitteisen tasapainon ongelma poistuu, kun talouden toimijat muodostavat odotuksensa adaptiivisesti ja käyttävät pienimmän neliösumman menetelmää parametriestimaattien päivittämiseen.