Browsing by Subject "saastuminen - ympäristötalous"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-1 of 1
  • Kunnas, Jan (2001)
    Ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin mukaan taloudellisen kasvun lähtiessä liikkeelle ympäristön rasitus kasvaa voimakkaasti, mutta tulotason (mitattuna esim. BKT per capita -indikaattorilla) noustessa ympäristön kuormitus vähenee. Tämän perusteella on esitetty, että taloudellinen kasvu ja ympäristön tilan paraneminen eivät välttämättä ole toistensa poissulkevia, mikäli ryhdytään asiamukaisiin toimiin. Ei ole kuitenkaan syytä olettaa ympäristön tilan parantuvan automaattisesti talouskasvun myötä. Tässä tutkimuksessa minulla on tavoitteena selvittää ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin paikkansapitävyyttä Suomen energiantuotannosta aiheutuvien päästöjen suhteen. Tarkoituksenani on arvioida, noudattavatko Suomen energiankulutus ja energiantuotantoon liittyvät hiilidioksidi-, rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöt ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin mukaista käänteistä U-käyrää. Tämän ohella arvioin mitkä seikat vaikuttavat käyrän muotoon, eli päästöjen kehitykseen, ja mikä merkitys niillä on päästöjen rajoittamispyrkimyksille. Tärkeimpänä lähteenä minulla on ollut Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tutkimusprojektissa tehty Suomen historiallinen energiatase aikaväliltä 1800 - 1998. Projektissa lasketun polttoainekohtaisen energiankulutuksen kehityksen pohjalta olen laskenut Suomen energiankäytön yhteydessä syntyneet hiilidioksidi- ja rikkidioksidipäästöt vuodesta 1800 vuoteen 1998. Typenoksidipäästöillä olen joutunut tyytymään viranomaisten arvioihin ajanjaksolta 1980 - 1998. Rikkidioksidipäästöjen kohdalla tutkimus tukee ympäristötaloudellista Kuznets-käyrä -hypoteesiä. Hiilidioksidipäästöjen osalta sen sijaan ei löydy tukea hypoteesin mukaiselle käänteisen U-käyrän muotoiselle kehitykselle. Pitkä aikasarja paljastaa hiilidioksidipäästöjen kehityksestä laajaa aaltoilua. Käänteisen U-käyrän sijasta kehitys muistuttaakin enemmän nousevaa M-käyrää. BKT:n tason ja typenoksidien päästöjen välillä ei näyttäisi olevan kovinkaan selvää yhteyttä. Typenoksidipäästöille tarvittaisiin kuitenkin pidempi aikasarja kunnollisten päätelmien tekemiseksi. Näyttäisi siltä, että ympäristötaloudellisen Kuznets-käyrä -hypoteesin mukainen kehityskulku löytyy lähinnä paikallisille päästöille ja alueellisille päästöille, joille löytyy kustannustehokkaita puhdistusmenetelmiä tai jotka aiheutuvat sellaisten polttoaineiden käytöstä, joille löytyy kohtuuhintaisia substituutteja. Alueellisille päästöille ilman edellämainittuja ominaisuuksia (esim. typen oksidit) tai globaaleille päästöille (esim. hiilidioksidi) hypoteesin mukaista kehityskulkua ei ole havaittavissa.