Browsing by Subject "ward pharmacy"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Ryynänen, Eeva (2013)
    Farmasian painopiste on viimeisten parin vuosikymmenen aikana siirtynyt lääkkeeseen ja lääkevalmisteeseen keskittymisestä kohti potilaan hyvinvoinnista huolehtimista. Farmaseuttisen hoidon käsite korostaa farmasian ammattilaisen roolia lääkehoidon laadusta ja turvallisuudesta huolehtimisesta yhteistyössä potilaan kanssa. Kliinisen farmasian käsite puolestaan painottaa, että farmasian ammattilaisen tavoitteena on yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa taata tarkoituksenmukainen, tehokas, turvallinen ja taloudellisin lääkehoito potilaalle. Farmaseuttisen hoidon ja kliinisen farmasian palvelut ovat potilaslähtöisiä palveluita. Ne ovat lisääntyneet suomalaisissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa 2000-luvulla osastofarmasian lisääntymisen myötä. Lisäksi osastofarmasian palveluiden sisältö on muuttunut kliinisempään suuntaan. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että suomalaiset sairaalafarmasian ammattilaiset haluavat kehittää kliinisen farmasian palveluita omassa toimintayksikössään, mutta kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta tehtävistä selviytyäkseen. Jotta kliinisen farmasian palveluita voidaan kehittää, on tärkeää, että farmasian ammattilaiset saavat tukea oman ammattipätevyytensä kehittämiseen. General Level Framework (GLF) on Isossa-Britanniassa kehitetty farmasian ammattilaisten ammattipätevyyden kehittämiseen ja ylläpitämiseen tarkoitettu pätevyyskehys. Sen on useissa tutkimuksissa havaittu tukevan ammattipätevyyden kehittymistä ja ylläpitämistä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli antaa tietoa suomalaisen sairaalafarmasian palveluiden nykytilasta, ja siitä, millä tavoin sairaalafarmasian ammattilaiset näkevät niiden kehittyvän tulevaisuudessa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin GLFpätevyyskehystä voidaan hyödyntää suomalaisessa sairaalafarmasiassa. Tarkoituksen saavuttamiseksi tutkimuksessa yhdistettiin kaksi tutkimustyyppiä. Puolistrukturoidun haastattelun avulla selvitettiin sairaalafarmasian ammattilaisten mielipiteitä sairaalafarmasiaan, sen kehittämiseen ja GLF:iin liittyen. Lisäksi sairaalafarmasian ammattilaisten kliinisen farmasian osaamista ja kehittymistä tutkittiin GLF-pätevyyskehyksen avulla tehdyn itsearvioinnin avulla. Tutkimuksen osallistujat olivat Helsingin yliopistossa järjestettävän Kliininen farmasia ja potilaan lääkehoito sairaalassa -opintojakson osallistujia lukuvuosilta 2010-11 ja 2011-12. Haastatteluihin osallistui yhteensä 11 sairaalafarmaseuttia ja -proviisoria. Lisäksi 41 farmaseuttia ja proviisoria arvioi omaa kliinisen farmasian osaamistaan GLF-pätevyyskehyksen avulla; kahdeksan heistä suoritti itsearvioinnin uudelleen kuusi kuukautta ensimmäisen arvioinnin jälkeen. Haastatteluihin osallistuneet farmaseutit ja proviisorit kokivat, että farmasian perusopintoihin tulisi sisällyttää enemmän sairaalafarmasiassa tarvittavaa osaamista. Toisaalta he kokivat, että sairaalafarmasian tehtäviä tulisi muuttaa siten, että niissä voisi hyödyntää paremmin farmasian osaamista. He näkivät sairaalafarmasian palveluiden olevan tulevaisuudessa yhä enemmän kliinisen farmasian palveluita, mutta kokivat itse tarvitsevansa lisää koulutusta kliinisen farmasian tehtävistä selviytyäkseen. Osallistujien GLF:n avulla itsearvioitu kliinisen farmasian osaaminen oli keskinkertaista, eikä siinä tapahtunut merkittävää muutosta kuuden kuukauden seuranta-ajan aikana. Haastatellut farmaseutit ja proviisorit kuitenkin kokivat, että GLF-pätevyyskehyksen avulla voitaisiin parantaa ja ylläpitää sairaalafarmasian ammattilaisten kliinisen farmasian osaamista, ja siten tukea elinikäistä ammatillista kehittymistä. Kliinisen farmasian koulutuksen kehittämisen lisäksi haastatellut farmaseutit ja proviisorit kokivat, että tutkimusta kliinisestä farmasiasta ja sen hyödyistä tulee lisätä ja eri ammattiryhmien tehtävänjakoa järkeistää suomalaisissa sairaaloissa. Näin voitaisiin voittaa suurimmat kliinisen farmasian palveluiden kehittämistä hidastavat haasteet: ennakkoluulot ja rajalliset resurssit. Kliinisen farmasian palveluiden kehittämiseksi suomalaisissa sairaaloissa sairaalafarmasian tutkimusta tulee lisätä, ja toisaalta terveydenhuollon ammattilaisten ja päättäjien tietoisuutta olemassa olevasta kliinisen farmasian hyödyistä kertovasta tutkimuksesta tulee lisätä. Terveydenhuollon ammattilaisten vastuualueita lääkehuollon ja potilaan lääkehoidon prosessissa tulee järkeistää, jotta kaikki ammattiryhmät tuovat parhaan mahdollisen panoksen potilaan lääkitysturvallisuuden hyväksi. GLFpätevyyskehyksessä määriteltyjä tehtäviä voidaan hyödyntää kliinisen farmasian tehtävien määrittelyssä Suomessa. Kliinisen farmasian koulutusta tulee kehittää ja toisaalta elinikäisen ammatillisen kehittymisen tukemista lisätä, jotta farmasian ammattilaiset ovat ja tuntevat olevansa riittävän päteviä kliinisen farmasian tehtäviin. GLF-pätevyyskehystä voi käyttää farmasian ammattilaisten pätevyyden kehittymisen ja ylläpitämisen tukemisessa myös Suomessa.
  • Tyynismaa, Lotta (2012)
    In Finland first pharmacists started to work on wards in 1980s and 1990s. Ward pharmacy increased mainly in consequence of the lack of nurses. Common tasks were taking care of drug logistics (stock control), dispensing drugs to patient specific doses, preparing and diluting intravenous drugs and providing drug information to ward personnel. During the 2000s, ward pharmacy services have been increasing a lot. New tasks are, e.g., reviewing medications and prescriptions, medication counselling, and taking part in medical rounds. However, the tasks are still rather logistics compared to the United States and the United Kingdom where a pharmacist has an established role in a multiprofessional team. Internationally it has been proved that it is possible to achieve decreased and enhanced quality of care and patient safety with hospital clinical pharmacy services. The aim of this study was to explore the extent and benefits of ward pharmacy services in Finland. An online survey was conducted by sending the invitations to the chiefs of hospital pharmacies (n = 24) and medical dispensaries (n = 94) by using the e-mail register of the University of Helsinki and Satefa (Finnish Association of hospital and health centre pharmacists). Before compiling the questionnaire six theme interviews were conducted to set up the questionnaire. The survey respondents were asked to submit information about development projects and research reports if they had explored the benefits of ward pharmacy services. The response rate was 60 % (n/N = 72/118). A half of the respondents (n = 36) reported having ward pharmacy services in their units. Benefits were explored in 12 units and nine project reports were received. Altogether 157 pharmacists were working in 242 wards at the time of the survey in spring 2011. Most common tasks were providing drug information to ward personnel, drug logistics and dispensing drugs to patient specific doses. Patient oriented tasks were increased, including prescription and medication reviews, taking part on medical rounds and medication counselling gave patient information were reported. The most reported benefits on ward pharmacy services were increased multiprofessional collaboration, saved working time of nurses and physicians, decreased drug costs and decreased number of medication errors and/or enhanced reporting habits and developed functions on wards. Respondents also believed that ward pharmacy services can have positive impact on length of stay, readmission and hospitalisations and mortality during hospitalization, but these benefits were not demonstrated by studies. In the future it would be important to develop the Finnish ward pharmacy services by following the international example and the principles of pharmaceutical care. The help of automation technology and pharmacy technicians should be exploited more in drug logistics. The economical and patient related outcomes of new clinical and patient oriented services should be proved in Finland and the results of the researches and projects made in hospital and health centres should be published more.