Saako homo opettaa? : Opettajaopiskelijoiden asenteita seksuaalivähemmistöjä kohtaan

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161509
Title: Saako homo opettaa? : Opettajaopiskelijoiden asenteita seksuaalivähemmistöjä kohtaan
Author: Lindberg, Aleksi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161509
http://hdl.handle.net/10138/178490
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Teacher's own attitudes and behavior has a great impact on children's development of attitudes and behavior. They take part on the growth of the children's identity. This said, it is good to be acknowledged on the prevalent attitudinal atmosphere and also to acknowledge one's own attitudes. In this study the main task was to explore finnish teacher student's attitudes towards sexual minorities. Addition to that the possible effects of background factors were studied. In Finland there has not been enough academic research on the subject, even though the issue is current and significant. The study was conducted in November 2017. Altogether 180 teacher students from three different universities participated in the study. The questionnaire used in the study based on Herek's ATLG-scale (Attitudes toward lesbian and gay men) and it was altered to fit better in the Finnish context. The questionnaire included 22 claims on both gay men and lesbians. The results were analyzed by using IBM SPSS Statistic 22 –program. The sum of the variables was calculated and its characteristics were examined to examine the attitudes. The connection of the background factors were analyzed by t-tests and variance analyses. Teachers' attitudes were mainly positive although there was slight variation in some of the claims. Especially the claims about the current subjects and personal opinions caused some alteration in the answers. Despite the variation, the attitudes were surprisingly positive. The background factors had some effect on the attitudes. For example, if the student considered him- or herself as religious affected the attitudes slightly. Other factors that affected were respondents own sexual orientation and the fact if he or she knew someone who considered him- or herself as a gay or lesbian. Other factors did not have any significant effect on the attitudes in this study and sample. These results from the study are not to be generalized to concern all the teachers in Finland, only to get some idea about the attitudes. There are several possibilities to continue this study. Adding more participants to the sample or broadening the study are good ways to improve the generalization of the result. Studying how teachers' attitudes impact on children's attitudes would be too an interesting study.Opettajilla on suuri vaikutus oppilaiden asenteiden ja käyttäytymisen muovautumiseen. Opettajat ovat olennainen osa lasten identiteetin kehityksessä, ja vaikuttavat siihen omalla käytöksellään ja asenteillaan. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa suomenkielisten yliopistojen opettajaopiskelijoiden asenteita seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Samalla selvitettiin, vaikuttavatko opiskelijoiden taustamuuttujat asenteisiin, ja jos vaikuttavat, niin millä tavalla. Aiheesta ei ole juurikaan tehty Suomessa tieteellistä tutkimusta, vaikka aihe on ajankohtainen ja merkittävä. Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella marraskuussa 2017. Kyselyyn vastasi 180 opettajaopiskelijaa kolmesta yliopistosta ympäri Suomea. Tutkimuksessa käytetty kyselylomake perustui Herekin (1988) luomaan ATLG-skaalaan (Attitudes Towards lesbian and gay men.), jota muokattiin Suomen oloihin sopivammaksi. Lomake sisälsi 22 väittämää koskien sekä homomiehiä että lesboja. Tuloksia analysoitiin määrällisesti IBM SPSS Statistic 22 –ohjelmalla. Vastauksista muodostettiin summamuuttujat, joiden tunnuslukuja tutkimalla pyrittiin selvittämään asenteita. Taustamuuttujien yhteyksiä asenteisiin selvitettiin t-testin ja varianssianalyysin avulla. Opettajaopiskelijoiden asenteet olivat pääosin hyvin positiivisia, vaikka muutamissa väittämissä oli havaittavissa enemmän vastausten jakautumista. Erityisesti ajankohtaiset aiheet ja henkilökohtaiset mielipiteet aiheuttivat muita enemmän hajontaa vastauksissa, kuitenkin niin, että asenteet olivat kaiken kaikkiaan positiivisia. Taustatekijöistä sillä, oliko vastaaja uskonnollinen, mihin uskontokuntaa hän kuului, tunsiko vastaaja seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön ja vastaajan oma seksuaalinen suuntautuminen vaikuttivat merkitsevästi eroihin asenteissa. Muilla taustamuuttujilla ei nähty olevan vaikutusta asenteisiin. Tuloksia ei voida kuitenkaan pitää kovinkaan yleistettävinä, ainoastaan suuntaa antavina. Jatkomahdollisuuksia tutkimukselle on useita. Otoksen laajentaminen olisi mielekäs tapa jatkaa tutkimusta. Myös kyselyn laajentaminen koko Suomen opettajaopiskelijoihin toisi arvokasta tietoa asenteiden jakautumisesta maantieteellisesti. Näin tulosten yleistettävyys paranisi. Myös opettajien asenteiden vaikutusta oppilaiden asenteisiin olisi mielenkiintoista tutkia
Subject: ATLG
asenteet
seksuaaliset vähemmistöt
opettajaopiskelijat


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record