Yksilön osaamis- ja neuvontaverkostot voimavarana yksilölle ja organisaatiolle

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161516
Title: Yksilön osaamis- ja neuvontaverkostot voimavarana yksilölle ja organisaatiolle
Author: Rytkönen, Helka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161516
http://hdl.handle.net/10138/178493
Thesis level: master's thesis
Abstract: Target: Organizations face challenges as the aim to develop their employees for future needs in a constantly changing operational environment. They also expect their own employees to take an active role in developing their own competencies. The social capital offered by one's social networks has a key role when it comes to competence and advices needed for one's work and for supporting individual development. Organization may also develop as different kinds of actors meet and share their knowhow at the same time mediating ideas from one context to another. This thesis targets to understand what kind of networks individuals utilize in their work to get the resources they need in different kind of situations where competencies or advice are needed from others. It also examines the diversity of individual's network ties and tries to understand what kind of other actors i.e. alters mediate new ideas in these networks. These can also be beneficial for the organization as a whole. Methods: For this thesis five individuals working in managerial positions where interviewed with the combination of theme interview and egocentric interview methods. This aimed to describe the structure and qualitatively study the resources the networks provided for these individuals. Theory driven content analysis was used to qualitatively analyse the data and to support it, methods aimed to analyse the structure of egocentric networks were used. Results and conclusions: Competence and advice networks offered individuals diversified knowhow, means of solving problems and opportunities for coaching discussions. Based on informants views, alters had become part of the network due to qualities of the tie between them and alter, and based on attributes of the alter themselves. They also saw organization's structural factors and forums offering possibilities for encountering to have some affects on it as well. New ideas seemed to come from alters with fresh way thinking and a positive approach to change, who were able to influence others thinking and mediate diversified experiences across fields of expertise. Based on the results, one may suggest organizations can support employees to create these networks and thereby mediate diversified knowhow, if they create opportunities in everyday work for encountering across functional boundaries and encourage employees to co-operate to share experiences across industrial boundaries.Tavoitteet: Organisaatiot ovat haasteiden edessä pyrkiessään kehittämään työntekijöitään tulevaisuutta varten jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Samalla ne odottavat omien työntekijöidensä aktiivisesti kehittävän osaamistaan. Sosiaalisten verkostojen tarjoama sosiaalinen pääoma on avainasemassa työssä tarvittavan osaamisen sekä neuvojen saamisessa ja yksilön kehittymisen tukena. Myös organisaation toiminta voi kehittyä erilaisten toimijoiden kohdatessa ja jakaessa osaamistaan välittäen samalla ideoita kontekstista toiseen. Tutkielman tavoitteena on ymmärtää yksilön työssä hyödyntämiä verkostoja tarvittavien voimavarojen saamiseksi erilaisissa osaamista ja neuvoja vaativissa tilanteissa. Samalla tarkastellaan yksilöiden verkostositeiden monipuolisuutta pyrkien ymmärtämään, millaiset muut toimijat eli alterit välittävät verkostoissa uusia ideoita, joista voi olla hyötyä myös organisaatiolle. Menetelmät: Tutkielmassa haastateltiin viittä esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä yhdistäen teemahaastattelun ja egosentrisen verkostohaastattelu yksilöiden verkostojen rakenteen kuvaamiseksi ja verkostojen tarjoamien voimavarojen laadulliseksi tutkimiseksi. Aineiston analyysiin käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, jonka tueksi egosentristä verkostoa tarkasteltiin myös rakenteellisesti. Tulokset ja johtopäätökset: Osaamis- ja neuvonsaantiverkostot tarjosivat yksilöille monialaista osaamista, keinoja ongelmanratkaisuun sekä mahdollisuuksia valmentaviin keskusteluihin. Näitä voimavaroja tarjoavien altereiden valikoitumiseen koettiin vaikuttavan yksilön ja toisen toimijan välisen siteen ja alteriin itseensä liittyvät ominaisuudet, sekä toisaalta organisaation rakennetekijät ja kohtaamisia tarjoavat foorumit. Uusia ideoita välittäviksi koettiin alterit, joita kuvattiin ajattelultaan tuoreiksi ja muutosmyönteisiksi sekä muihin vaikuttaviksi ja yli toimialarajojen kokemuksia välittäviksi. Tulosten valossa organisaatio voinee tukea verkostositeiden syntyä ja monialaisen osaamisen välittymistä, jos se luo mahdollisuuksia sisäiset toimintorajat ylittäviin kohtaamisiin arjessa ja rohkaisee työntekijöitään yhteistyöhön yli toimialarajojen kokemusten jakamiseksi.
Subject: sosiaalinen pääoma
sosiaaliset verkostot
egosentrinen verkostohaastattelu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record