Toimiva työelämään tutustuminen : TET-harjoittelukonseptin kehittäminen rakennusyhtiössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161511
Title: Toimiva työelämään tutustuminen : TET-harjoittelukonseptin kehittäminen rakennusyhtiössä
Author: Penttinen, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161511
http://hdl.handle.net/10138/178495
Thesis level: master's thesis
Abstract: The new POPS 2014 emphasizes elementary school's responsibility on teaching working life skills more than before. As a part of studies in elementary school there is a Introduction to Working Life period ("TET" Period) that introduces working life to pupils in practice. Making TET Period rewarding for a pupil requires a lot of active contribution from the employer's side too. The goal of this developmental study is to create and facilitate fluent co-operation between YIT Group and elementary schools. Means for reaching the goal is developing and arranging a versatile TET Period which is rewarding to all the stakeholders; the student, the company and the school. This study was conducted by applying the methods of Desing-Based-Research in two cycles. The development bases on literature and earlier studies in youth education and working life, POPS, Introduction-to-working-life as a part of compulsory education, company social responsibility, learning and different learning environments. Key questions were: "What have the pupils learned about YIT business and its work community during the Introduction-to-working-life period?", "Which aspects the instructors and students considered as high-importance matters in the TET Course?". Research material consists of student questionnaires, theme interviews of the students and some of YIT personnel, students' filled TET work applications forms and observations material. Analysis of the material was conducted using qualitative content analysis method. The research takes place between fall 2015 and spring 2016. Altogether ten Introduction to Working Life periods were arranged: four for ninth grade students during fall 2015 and six for eight-graders during spring 2016. In 2015 attendance was thirteen pupils and in 2016 it was fourteen. The goal was to find out about pupils' learnings and which aspects need to be taken into account in arrangements. This study concludes that the pupils' understanding on company operations and its different professionals improved and became more versatile. Furthermore, the pupils were able to list factors that relate to meaningful work life in more detail. However, their dream professions mainly stayed as earlier. According to pupils the most positive things in the TET Period were nice atmosphere and variable content. On the other hand the most of the instructors felt like that the TET Period requires planning and extra work. Based on observations one may run into surprises during the arrangements. Thus, a clear plan as well as direct communication between all parties facilitate success.Uudessa POPS 2014:ssa entistä korostetummin esillä peruskoulun velvollisuus opettaa työelämätaitoja nuorille. Koulujen vastuulla on tarjota oppilaille työelämään tutustumisen jakso eli TET. Jakson järjestäminen vaatii panostusta myös työnantajilta. Tämän kehittämistutkimuksen tavoite on luoda yhteistyötä YIT Oyj:n ja peruskoulujen välillä järjestämällä monipuolinen TET-jakso, joka hyödyttäisi niin yritystä, perusopetusta kuin oppilaitakin. Tutkimus suoritettiin kehittämistutkimuksen periaatteita noudattaen kahdessa syklissä. Kehittäminen nojautuu nuorten koulutus- ja työelämätilannetta, Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita, TET-jaksoa, yrityksen yhteiskuntavastuuta ja oppimista sekä koulun ulkopuolisia oppimisympäristöjä käsittelevään kirjallisuuteen ja tutkimustietoon. Tutkimuskysymykset olivat "Mitä oppilaat oppivat YIT:n toiminnasta ja työyhteisöstä TET-jakson aikana?" ja "Millaisia seikkoja tutkimukseen osallistuneet ohjaajat ja oppilaat pitivät tärkeinä TET-jakson piirteinä?". Tutkimusaineiston muodostivat oppilaiden kysymyslomakevastaukset, oppilaiden ja YIT:n työntekijöiden teemahaastattelut, sähköisen TET-hakemuslomakkeen vastaukset sekä kerätyt havainnot. Aineiston analysoinnissa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Ajallisesti tutkimus sijoittui lukuvuodelle 2015-2016. Yhteensä TET-jaksoja järjestettiin kymmenen: neljä yhdeksäsluokkaisille syksyllä 2015, jolloin jaksoille osallistui yhteensä 13 oppilasta, ja kuusi kahdeksasluokkalaisille keväällä 2016, jolloin osallistujia oli 14. Tavoitteena oli selvittää, mitä oppilaat oppivat jakson aikana ja seikkoja tulisi huomioida TET-jakson järjestämisessä. Tutkimuksen perusteella oppilaiden kuva yrityksen toiminnasta sekä siellä toimivista eri ammattilaisista monipuolistui ja tarkentui TET-harjoittelun aikana. He osasivat myös nimetä tarkemmin mielekkääseen työelämään liittyviä tekijöitä. Ammatinvalintahaaveet pysyivät kuitenkin lähes muuttumattomina. Oppilaat pitivät TET-jaksojen myönteisimpinä piirteinä mukavaa ilmapiiriä ja monipuolista ohjelmaa. Ohjaajista suuri osa koki, että TET-jakso vaatii suunnittelua ja aiheuttaa lisätyötä. Havainnoin perusteella TET-jakson järjestämisessä eteen voi tulla yllättäviä asioita. Selkeä suunnitelma ja osallisten välinen suora yhteydenpito edesauttaa jakson sujuvuutta.
Subject: työelämään tutustuminen
TET
konsepti
kehittämistutkimus
oppiminen
yhteiskuntavastuu
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record