Päivänavauskäytänteet peruskoulussa : tapaustutkimus kolmessa pääkaupunkiseudun peruskoulussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161512
Title: Päivänavauskäytänteet peruskoulussa : tapaustutkimus kolmessa pääkaupunkiseudun peruskoulussa
Author: Ojamäki, Aurora
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161512
http://hdl.handle.net/10138/178497
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: In the last few years, no extensive research has been done on schools' morning assembly practices. The last larger study was done in 1989. Since then, the Finnish school legislation and the Finnish National Curriculum have both changed significantly. The Basic Education Decree obligates the Finnish schools to have morning assemblies as a part of every school day. It states: "A day's work must be started with a brief morning assembly." This study had two main goals. The first goal of this study was to gather specific and intensive information on three schools' morning assembly practices. The tradition in Finland is to have both shared morning assemblies where the whole school gathers together, and each class' own morning assemblies. This study focuses on both types of morning assemblies. The second goal was to examine what the teachers of these three schools found to be the main purpose of morning assemblies, how meaningful they found morning assemblies, and what they thought about religious morning assemblies. This study was conducted in two phases. The first phase was conducted in two schools ("school 1" and "school 2") in November-December 2015 using questionnaires to examine the morning assembly practices. In the second phase of this study, in October 2016, the material was gathered from "school 3" also using questionnaires. Two teachers were interviewed from each school; six teachers in total. The respondents to the questionnaires were teachers and classroom assistants. A mixed methods –strategy was used to analyse the results of this study. The material gathered by questionnaires was organized in Microsoft Excel; percentages were used to express the results. The interview material was analysed using thematic analysis. According to the results, in all three schools it was usually the teacher who organized the class' own morning assemblies. In "school 1" morning assemblies were usually held in the class room every day. In "school 2" only 66,7% of respondents answered that they had morning assemblies every day in the classroom, and in "school 3", only 60 % of the respondents answered that they held morning assemblies every day. According to the respondents, shared morning assemblies were held at least once a month in "school 1". In "school 2", shared morning assemblies were not held as often. In "school 3", shared morning assemblies were held multiple times in a month, but some of them were held via the tannoy. In all the schools the Evangelical Lutheran Church had a significant role in the shared morning assemblies; more so in schools 1 and 2. The teachers found the class' own morning assemblies to have a lot of social importance. According to the teachers, both them and especially their pupils liked to share things about their lives during the morning assemblies. The teachers also stated that morning assemblies were especially important for pupils with special needs; they need a lot of structure in their schooldays, and that is what morning assemblies can provide. According to the interviewed teachers, the shared morning assemblies helped to create a sense of community in the schools. Most interviewees had positive or neutral reactions towards religious morning assemblies, although some teachers were worried about the pupils who don't participate in the religious morning assemblies; the interviewees thought that those pupils miss out on the sense of community. The religious morning assemblies were also thought to be too difficult to understand for the pupils. Most of the interviewees were somewhat open to the idea of other religions' (than the Evangelical Lutheran Church) representatives to hold morning assemblies, but none of the interviewees had themselves considered that option before the interview.Koulujen päivänavauskäytänteitä ei ole laajemmin viime vuosina tutkittu Suomessa. Edellinen suurempi selvitys koulujen päivänavauskäytänteistä on tehty vuonna 1989. Vuodesta 1989 koululainsäädäntö ja myös opetussuunnitelmat ovat ehtineet muuttua moneen kertaan. Päivänavaus on asetuksen tasolla kirjattuna lakiimme pakollisena osana koulupäivää: "Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella." (Perusopetusasetus 20.11.1998/852, 6 §) Tällä tutkimuksella oli kaksi tavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli saada yksityiskohtaista tietoa kolmen pääkaupunkiseudun peruskoulun päivänavauskäytänteistä. Tavoitteena oli saada tietoa niin luokan omista kuin koko koulun yhteisistä päivänavauksista. Näin pyrittiin saamaan lisää tietoa siitä, millaisia päivänavauskäytänteitä kouluissa on luotu nykyisen lainsäädännön puitteissa. Toinen tavoite oli selvittää, millaisena näiden koulujen opettajat näkivät päivänavauksen tarkoituksen, miten merkitykselliseksi opettajat kokivat päivänavauksen, sekä miten he suhtautuivat uskonnollisiin päivänavauksiin. Tutkimus toteutettiin kahdessa osassa; ensimmäinen osa toteutettiin marras-joulukuussa 2015 kyselylomakkeilla kahdessa koulussa ("koulu 1" ja "koulu 2"). Toinen vaihe toteutettiin lokakuussa 2016, jolloin kerättiin vielä kyselylomakkeilla aineisto kolmannesta koulusta ("koulu 3"), ja haastateltiin jokaisesta tutkimuskoulusta kahta opettajaa; yhteensä haastatteluja tehtiin siis kuusi. Kyselylomakkeissa vastaajina olivat opettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Tutkimusote oli mixed methods. Kyselylomakeaineisto analysoitiin laskemista analyysitapana hyödyntäen; vastauksista muodostettiin Microsoft Excel -ohjelmalla prosenttiosuuksia, jotka esitettiin taulukoiden avulla. Näiden laskettujen prosenttiosuuksien avulla analysoitiin tuloksia ja pyrittiin hahmottamaan koulujen päivänavauskäytänteitä. Haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöistä teemoittelua hyödyntäen. Teemoiksi muodostuivat luokan päivänavausten tarkoitus ja merkityksellisyys, koulun yhteisten päivänavausten tarkoitus ja vaikutus koulun toimintakulttuuriin, opettajien suhtautuminen uskonnollisiin päivänavauksiin sekä opettajien kehitystoiveet päivänavauksia koskien. Tulosten mukaan luokan omien päivänavausten pitäjä oli kaikissa kouluissa useimmiten luokan oma opettaja. "Koulussa 1" luokan oma päivänavaus järjestettiin lähes poikkeuksetta päivittäin, kun taas "koulussa 2" päivänavaus järjestettiin päivittäin vastaajista vain 66,7 %:n mukaan; "koulussa 3" vain 60 % vastaajista kertoi, että päivänavaus järjestettiin luokassa päivittäin. "Koulussa 1" koko koulun yhteisiä päivänavauksia järjestettiin yleensä vähintään kerran kuussa. "Koulussa 2" yhteisiä päivänavauksia järjestettiin jopa harvemmin kuin kerran kuussa. "Koulussa 3" yhteisiä päivänavauksia järjestettiin useita kertoja kuukaudessa, mutta osa niistä pidettiin keskusradion kautta. Kaikkien koulujen yhteisiä päivänavauksia yhdisti evankelisluterilaisen kirkon läsnäolo; vastaajien mukaan "koulussa 1" ja "koulussa 2" lähes kaikki yhteiset päivänavaukset olivat seurakunnan pitämiä. "Koulussa 3" järjestettiin enemmän myös muunlaisia päivänavauksia. Opettajat kokivat luokan omat päivänavaukset sosiaalisesti tärkeinä tapahtumina; niissä niin oppilaat kuin opettajatkin jakoivat asioita omista elämistään. Lisäksi niillä oli erityisoppilaille erityistä merkitystä koulupäivän struktuurin luomisen kannalta. Koko koulun yhteiset päivänavaukset nähtiin merkityksellisinä yhteisöllisyyden ja me-hengen luomisen näkökulmasta, ja niillä nähtiin olevan myös tapakasvatuksellinen tehtävä. Uskonnollisiin päivänavauksiin suhtauduttiin melko myönteisesti, tosin ongelmallisena nähtiin se, että jotkut oppilaat jäävät yhteisöllisyydestä paitsi, kun eivät osallistu evankelisluterilaisen seurakunnan päivänavauksiin, sekä se, että seurakunnan päivänavausten koettiin olevan usein sisällöllisesti liian vaikeita. Suurin osa haastateltavista suhtautui jokseenkin myönteisesti ajatukseen siitä, että päivänavauksia tulisi pitämään muidenkin uskontojen edustajat, tosin kukaan ei ollut sitä ennen haastattelua kertomansa mukaan edes harkinnut.
Subject: mixed methods
päivänavaus
POPS 2004
POPS 2014


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record