Tavoiteorientaatioprofiilit ja niiden yhteys attribuutioihin

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161523
Title: Tavoiteorientaatioprofiilit ja niiden yhteys attribuutioihin
Author: Virtanen, Venla
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161523
http://hdl.handle.net/10138/178498
Thesis level: master's thesis
Abstract: Objectives. The aim of the present study was to examine what kinds of goal orientation profiles can be identified among middle school students and to examine the relationships between goal orientation profiles and causal attributions for failure. Achievement goal orientations are specific motivational goals that students select during studies. Students can emphasize learning, success, performance and avoidance goals. Causal attributions are inferences that individuals make about the causes of success or failure. According to research there are individual differences in how individuals make attributions in cases of failure or success. Many failure and success situations happen at school, so it is relevant to examine whether there are any differences between different motivational groups and attributions for failure. Methods. The data for this study was part of the PISA 2012 survey. The data was collected from 311 randomly selected schools. The participants of the PISA 2012 survey were a total of 8829 middle school students. A total of 2966 students answered the attribution question form. In the final analysis of variance and covariance, the data consisted of 2966 students. The data was analyzed using IBM SPSS 23 software. Factor analysis was used to form the goal orientations. Two-Step cluster analysis was used to identify groups of students with similar motivational characteristics. The differences between goal orientations groups and attributions were examined using analysis of variance and analysis of covariance. Analysis of covariance was used because it was relevant in examining how the level of knowledge will affect the relationship between goal orientation profiles and attributions. Results and conclusions. The five groups of goal orientation profiles were named as success-oriented, performance-oriented, mastery-oriented, indifferent and avoidance-oriented. The groups were quite similar compared to previous theories and research. The main result of the analysis of covariance was that there were statistical significances between some goal orientation profiles and some attributions. The differences were between the goal orientations and the attributions for bad guesses, bad luck and teacher motivation skill. In addition, there was a difference between goal orientation profiles and attribution of disability when the level of knowledge was not controlled for.Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia millaisiin tavoiteorientaatioprofiileihin yläasteikäiset oppilaat voidaan jakaa sekä millaisia eroja tavoiteorientaatioprofiilien väliltä löytyy attribuutioiden suhteen. Tavoiteorientaatioilla tarkoitetaan erilaisia motivationaalisia tavoitteita, joita oppilaat suosivat opintojensa aikana. Oppilaat voivat painottaa oppimiseen, saavuttamiseen, suorittamiseen ja välttämiseen liittyviä tavoitteita. Attribuutiot ovat syypäätelmiä onnistumisiin tai epäonnistumisiin liittyvistä syistä. Yksilöiden välillä on tutkimusten mukaan eroja siinä, miten he tulkitsevat onnistumiseen ja epäonnistumiseen liittyvät tilanteet. Koulussa tapahtuu paljon onnistumisia ja epäonnistumisia, joten on mielekästä tutkia, löytyykö eri tavoin motivoituneiden oppilaiden väliltä eroja attribuutioissa. Menetelmät. Tutkimusaineistona oli yläasteikäisille oppilaille suunnattu PISA-kysely, joka toteutettiin vuonna 2012. Tutkimukseen osallistuneet 311 koulua valittiin satunnaisotannalla. Koko kyselyyn vastasi yhteensä 8829 oppilasta. Attribuutiot sisältävään kyselylomakkeeseen vastasi 2966 oppilasta, joten tavoiteorientaatioprofiilien välisiä attribuutioeroja tarkasteltiin tällä kohderyhmällä. Aineisto analysoitiin IBM SPSS 23-ohjelmalla. Tavoiteorientaatioiden muodostamiseksi suoritettiin faktorianalyysi. Oppilaat jaettiin eri tavoiteorientaatioprofiileihin ryhmittelyanalyysin avulla. Tavoiteorientaatioprofiilien välisiä eroja attribuutioissa tutkittiin varianssianalyysin ja kovarianssianalyysin avulla. Kovarianssianalyysillä huomioitiin osaamistason mahdollinen vaikutus tavoiteorientaatioprofiilien ja attribuutioiden välisiin yhteyksiin. Tulokset ja johtopäätökset. Muodostuneet viisi tavoiteorientaatioprofiilia nimettiin menestysorientoituneiksi, suoritusorientoituneiksi, oppimisorientoituneiksi, sitoutumattomiksi sekä välttämisorientoituneiksi. Muodostuneet tavoiteorientaatioprofiilit ovat linjassa aiemman teorian kanssa. Tavoiteorientaatioprofiilien väliltä löytyi melko pieniä eroja muutamien attribuutioiden suhteen, silloin kun osaamistaso oli kontrolloitu. Eroja löytyi attribuutioista, jotka viittasivat huonoihin arvauksiin ja huonoon "tuuriin" sekä opettajan huonoon motivointikykyyn. Lisäksi eroja ryhmien väliltä löytyi kyvyttömyyteen viittaavassa attribuutiossa, silloin kun osaamistasoa ei oltu kontrolloitu.
Subject: tavoiteorientaatiot
tavoiteorientaatioprofiilit
motivaatio
tavoitteet
attribuutiot
syypäätelmät
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record