Diskurssianalyyttinen tutkimus oikeustieteen opintoihin hakemisen kilpailusta ja hakijoiden valmennuskurssille osallistumisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161520
Title: Diskurssianalyyttinen tutkimus oikeustieteen opintoihin hakemisen kilpailusta ja hakijoiden valmennuskurssille osallistumisesta
Alternative title: Discourse-analytical study about preparatory courses and competition over study positions in the faculty of law
Author: Töyrylä, Marju
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161520
http://hdl.handle.net/10138/178499
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The aim of this study was to analyse how applicants applying for faculty of law and participating in a preparatory course while preparing for the entrance examination speak about the competition connected to the applying. The study focuses on discourses that are built when talking about the competition. The aim was also to study constructed discourses when talking about possibilities of succeeding in the competition in law school admission. Previous studies show that capitals have impact on one's educational choices. One of my aims was to construct understanding of what kind of meanings the cultural, the social and the economic capital get in the process of applying to a law school and participating in a preparatory course. There has been only little research about the role of preparatory courses in admission to higher education. The goal of this study was to fill this research gap and produce researched information about the role of preparatory courses. The qualitative research data consist of interviews with six law school applicants who took part in preparatory courses. The data was collected with a semi-structured interview. One of the interviews was a pair interview and four were individual interviews. The data was analysed with critical discourse-analytical approach The higher education applicants aim to make reasonable education choices when participating in the competition over study positions. The applicants assessed their own position and possibilities to succeed in the competition in relation to the other applicants. The preparatory course was constructed as a trump card that applicants could use to succeed in the competition. It was also produced as something that is self-evidently part of applying to law school. On the other hand preparatory course was constructed as something one could use to decrease the uncertainty caused by the competition.Based on the reasonable educational choice -discourse, the self-evidence -discourse, the imaginary competitor -discourse and the trump card -discourse one can argue that cultural, social and economic capital are constructed as meaningful factors in the competition of higher education. They create possibilities and limitations when participating in the competition over study positions in higher education.Pro gradu -tutkimukseni tarkoitukseni oli selvittää, miten oikeustieteen pääsykokeisiin valmentavalle valmennuskurssille osallistuvat hakijat puhuvat oikeustieteen opintoihin hakemisen kilpailusta ja millaisia diskursseja puheessa rakentuu. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, millaisin diskurssein hakijat puhuvat menestymisen mahdollisuuksista hakemisen kilpailussa. Aiempien tutkimusten mukaan pääomilla on merkitystä yksilön koulutusvalinnoissa. Tavoitteenani oli kiinnittää huomio siihen, miten kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen pääoma merkityksellistyvät oikeustieteelliseen hakemisessa ja valmennuskurssille osallistumisessa. Valmennuskurssien hyödyntämistä korkeakoulutukseen hakemisessa on tutkittu Suomessa vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tutkimustulosta valmennuskurssien roolista korkeakoulutukseen hakemisessa. Aineisto koostui kuuden oikeustieteen pääsykokeisiin valmentavalle valmennuskurssille osallistuvan hakijan teemahaastattelusta, joista yksi oli parihaastattelu ja neljä yksilöhaastatteluita. Analysoin aineiston kriittisen diskurssianalyysin menetelmän avulla. Korkeakoulutukseen hakemiseen liittyvässä kilpailussa hakijat pyrkivät tekemään itselleen järkeviä koulutusvalintoja. Omia menestymisen mahdollisuuksiaan hakijat arvioivat suhteessa muihin hakijoihin. Valmennuskurssi näyttäytyi puheessa omaa kilpailukykyä parantavana valttikorttina sekä itsestään selvänä osana oikeustieteeseen hakemista. Toisaalta valmennuskurssi rakentui myös kilpailutilanteen luoman epävarmuuden vähentäjäksi. Järkevä kouluvalinta -diskurssin, itsestäänselvyysdiskurssin, kuviteltu kilpakumppani -diskurssin ja valttikorttidiskurssin perusteella voidaan todeta, että sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen pääoma ja niiden luomat rajoitukset ja mahdollisuudet rakentuivat merkityksellisiksi sekä oikeustieteen koulupaikoista käytävään kilpailuun osallistumisen että tässä kilpailussa menestymisen kannalta.
Subject: korkeakoulutus
koulutusvalinta
valmennuskurssi
kulttuurinen pääoma
taloudellinen pääoma
sosiaalinen pääoma
diskurssi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Marju_Töyrylä_pg_2017.pdf 1.190Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record