Matemaattinen minäkäsitys ja ahdistuneisuus nuorten matematiikka-aikomuksia ennustavina tekijöinä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161519
Title: Matemaattinen minäkäsitys ja ahdistuneisuus nuorten matematiikka-aikomuksia ennustavina tekijöinä
Alternative title: Role of mathematics self-concept and math-anxiety in predicting the mathematics intentions of young people
Author: Sorkio, Susa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161519
http://hdl.handle.net/10138/178500
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: The purpose of the present study was to examine predictions of mathematics self-concept and math-anxiety and mathematics intensions on the 15 year old participants. In addition, the study examined whether the students' mathematical performance and gender contribute to their mathematics intentions. Self-concept is the image that people have of themselves. Mathematics anxiety is a feeling of discomfort that arises when a person comes into situations that require mathematical reasoning skills and problem solving. Previous studies have shown that the mathematical self-concept, mathematics anxiety and mathematical skills predict students' course enrollment intentions and future career plans. In this study the participants came from the 2012 nationwide Pisa study. The study involved 8829 15-year-old students, of which 5688 students responded to questions measuring mathematical self-concept and mathematics anxiety. Mathematical self-concept and mathematics anxiety were measured with 4-point Likert scales. Five forced-choice items measured students' plans regarding mathematics at some stage in the future. Logistic regression analysis was used to identify variables that explained the students' mathematics intentions in the future. Self-concept, mathematical performance and gender significantly predicted future mathematics intentions but math anxiety did not. Based on this and earlier studies it can be concluded that higher mathematical self-concept predict the intentions of young people to study mathematics in the futureTämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ennustavatko matemaattinen minäkäsitys ja matematiikka-ahdistuneisuus nuorten tulevaisuuden aikomuksia, kun matemaattinen osaaminen ja sukupuoli otetaan huomioon. Minäkäsitys on se käsitys, joka ihmisellä on itsestään. Myönteisen matemaattisen minäkäsityksen omaava oppilas oppii matematiikkaa paremmin ja hänen motivaationsa on korkeampi. Matematiikka-ahdistuneisuus on puolestaan epämukavuuden tunne, joka syntyy kun ihminen joutuu tilanteisiin, jotka vaativat matemaattista päättelytaitoa tai ongelmanratkaisua. Minäkäsitys ja ahdistuneisuus ovat merkittäviä tekijöitä nuoren ammatinvalintaprosessissa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että matemaattinen minäkäsitys, matematiikka-ahdistuneisuus ja laskutaidon puutteet määrittelevät jopa jatko-opintojen suunnan ja tulevaisuuden ammatin. Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 2012 valtakunnallisen Pisa-tutkimuksen aineistoa. Tutkimukseen osallistui 8829 15-vuotiasta, pääosin peruskoulun 9. luokkalaista nuorta. Matemaattista minäkäsitystä ja ahdistuneisuutta mittaaviin osioihin vastasi 5688 nuorta. Matemaattista minäkäsitystä ja ahdistuneisuutta mitattiin neliportaisella Likert -asteikolla, nuorten tulevaisuuden matematiikka-aikomuksia selvitettiin viidellä väittämällä, jotka sisälsivät kaksi vaihtoehtoa. Logistisella regressioanalyysilla selvitettiin mitkä tekijät selittävät nuorten matematiikkaa koskevia tulevaisuuden aikomuksia. Oletusten mukaisesti minäkäsitys ja sukupuoli ennustivat tilastollisesti merkitsevästi tulevaisuuden matematiikka-aikomuksia. Matematiikka-ahdistuneisuus ei ennustanut tulevaisuuden matematiikka-aikomuksia merkitsevästi. Tämän ja aikaisempien tutkimusten perusteella voidaan päätellä, että matemaattinen minäkäsitys ennustaa nuorten aikomuksia opiskella tulevaisuudessa matematiikkaa ja pyrkiä ammattiin, jossa tarvitaan runsaasti matemaattisia taitoja.
Subject: matemaattinen minäkäsitys
matematiikka-ahdistuneisuus
matematiikka-aikomus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record