Yliopisto-opiskelijoiden pintasuuntautuneen lähestymistavan laadullinen analyysi

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Suokas, Elli-Noora
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703161521
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/178501
dc.description.abstract Objectives. The aim of this study was to examine the surface approach to learning, which can be identified as repetitious study methods. The study examines on group level how the surface approach was represented in university students' descriptions of their own learning and from what kind of elements it consisted of. On individual level the focus was on exploring what kind of approaches to learning the students described. Factors relating to the use of approaches to learning were also analysed regarding self-regulated learning, motivation, emotions and learning environment. The theoretical background was based on the research on approaches to learning and on the items of the HowULearn questionnaire regarding the surface approach to learning. Methods. Qualitative method was used in the study. The research material was collected by the Centre for University Teaching and Learning at the University of Helsinki. It was collected from students from the Faculty of Theology using the HowULearn-questionaire and interviews of voluntary students. On the basis of the questionnaire data, interviews of 12 students were selected. These students got higher value than the faculty's mean regarding the surface approach to learning. The analysis was done using abductive content analysis. Results and conclusions. Based on the results, the surface approach to learning appeared very differently in the students' descriptions. In addition to former studies, students' reluctancy to put effort in studying was emphasised. It was also found that the students' high values on the surface approach measured through quantitative methods did not unambiguously reflect their approaches to learning, but students used, in addition to the surface approach, also the deep and strategic approaches in their studying. The students had challenges with regulating their learning and maintaining their motivation towards studying. They also described negative emotions related to their studying. These results were in line with previous research. Regarding the learning environment, the students underlined the meaning of diverse and functional teaching methods as promoters of their learning. en
dc.description.abstract Tavoitteet. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella pintasuuntautunutta lähestymistapaa oppimiseen, jolle on tyypillistä tietoa toistava opiskelu. Ryhmätasolla tarkasteltiin, miten pintasuuntautunut lähestymistapa ilmeni yliopisto-opiskelijoiden omaa opiskeluaan koskevissa kuvauksissa ja millaisista elementeistä se koostui.Yksilötasolla tarkasteltiin, millaisia oppimisen lähestymistapoja opiskelijat kuvasivat haastatteluissaan.Tutkimuksessa analysoitiin myös lähestymistapoihin yhteydessä olevia tekijöitä oppimisen säätelyn, motivaation, tunteiden sekä oppimisympäristön osalta. Teoreettinen tausta pohjautui lähestymistapojen tutkimukseen ja HowULearn-kyselyn pintasuuntautunutta lähestymistapaa mittaaviin väittämiin. Menetelmät. Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista tutkimusotetta. Tutkimuksen aineisto pohjautui Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikön keräämään teologisen tiedekunnan opiskelijoiden täyttämään HowULearn-kyselyyn sekä vapaaehtoisten opiskelijoiden haastatteluihin. Kyselyaineiston perusteella tutkimusta varten valikoitiin 12 opiskelijaa, joiden pintasuuntautuneen lähestymistavan arvo kyselyn avulla tarkasteltuna ylitti tiedekunnan keskiarvon. Haastatteluiden analyysi suoritettiin abduktiivisen analyysin avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimus osoitti, että pintasuuntautunut lähestymistapa oppimiseen näyttäytyi hyvin moniulotteisena kokonaisuutena opiskelijoiden kuvauksissa. Lisäyksenä aiempien tutkimusten havaintoihin tuloksissa korostui opiskelijoiden haluttomuus nähdä vaivaa opiskelunsa eteen. Analyysista kävi myös ilmi, että opiskelijoilta kvantitatiivisin keinoin mitatut korkeat pintasuuntautuneen lähestymistavan arvot eivät kuvastaneet yksiselitteisesti opiskelijoiden lähestymistapoja, vaan opiskelijat käyttivät pintasuuntautuneen lähestymistavan lisäksi opiskelussaan myös syväsuuntautunutta ja suunnitelmallista lähestymistapaa. Opiskelijoilla oli haasteita oppimisensa säätelyssä, motivaationsa ylläpitämisessä ja monien kohdalla oppimiseen yhdistyi negatiivisia tunteita. Tulokset olivat linjassa aiempien havaintojen kanssa. Oppimisympäristön osalta opiskelijat korostivat monimuotoisten ja toiminnallisten opetusmenetelmien merkitystä oppimisensa edistäjinä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject lähestymistavat oppimiseen fi
dc.subject pintasuuntautunut lähestymistapa fi
dc.subject abduktiivinen analyysi fi
dc.subject motivaatio fi
dc.title Yliopisto-opiskelijoiden pintasuuntautuneen lähestymistavan laadullinen analyysi fi
dc.title.alternative Qualitative analysis of the surface approach to learning among university students en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Education en
dc.subject.discipline Kasvatustiede fi
dc.subject.discipline Pedagogik sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703161521

Files in this item

Files Size Format View
elli_noora_suokas_graduVALMIS.pdf 629.6Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record