Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161525
Title: Tablet-tietokoneiden käytön yhteys 4.-luokkalaisten motivaatioon
Alternative title: The relation between the use of tablet computers and 4th graders' motivation
Author: Lampi, Laura
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161525
http://hdl.handle.net/10138/178503
Thesis level: master's thesis
Discipline: Special Education
Erityispedagogiikka
Specialpedagogik
Abstract: Goals. The objective of this Master's Thesis was to examine the connection between tablet computers and motivation, in this case with motivational beliefs according to the action control beliefs theory (Skinner, Chapman & Baltes 1988). The specific interest was to find out the differences and similarities between the students with special educational needs and general education students. Most of the previous research regarding to the subject indicates that the use of technology and tablet computers has positive impact to learning and motivation, concluding that technology-assisted teaching motivates students. On the other hand there has also been studies that report no impact or even negative impact on learning and motivation. This study aims to gain new insight of how the use of tablet computers influences on students' attitudes towards learning in Finland. Particular attention is directed to the students with special educational needs and the practical applicability of the results – the role that tablet computers could play in the development of special education. Methods. The participants of this study consisted of the 4th graders in the city of Vantaa, who responded to the Centre of Educational Assessment's tablet research online survey in the autumn of 2015 and spring of 2016 (N = 208). The data was analyzed by multivariate methods (e.g. one-way variance-, the GLM-analysis) to investigate the possible relations between the variables and to verify the differences between the groups. Results and conclusions. The general use of the tablet computers among the students was not found to be related to their beliefs that support learning. However, in the subject-specific review the use of tablets in mathematics was positively related to the students' learning supportive beliefs. In particular, within the students receiving intensified or special support, the use of tablet computer was related to students' agency beliefs about effort and competence and means-ends beliefs about effort. According to the previous research these beliefs are related to school performance within students who do well in school.Tavoitteet. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää tablet-tietokoneiden käytön yhteyttä oppilaiden motivaatioon, tässä tapauksessa Skinnerin, Chapmanin ja Baltesin (1988) toiminnan kontrolliteorian (action control beliefs theory) mukaisiin motivationaalisiin uskomuksiin. Erityisesti kiinnostuksen kohteena olivat tuen tarpeen ja yleisopetuksen oppilaiden mahdolliset erot ja yhtäläisyydet. Aiemmista teknologian opetuskäyttöä ja tablettien hyödyntämistä opetuksessa tutkivissa tutkimuksissa on saatu usein myönteisiä tuloksia oppimisen ja motivaation suhteen, eli teknologia-avusteinen opetus lisää motivaatiota. Toisaalta on raportoitu myös vastakkaisia tuloksia ja sellaisia tuloksia, joissa kyseisten tekijöiden välillä ei ole havaittu selkeää yhteyttä. Tässä tutkimuksessa pyritään saamaan uutta tietoa siitä, miten Suomessa tablet-tietokoneiden käyttö on vaikuttanut oppilaiden asenteisiin oppimista kohtaan. Huomio kohdistuu erityisesti tuen tarpeen oppilaisiin ja tulosten käytännön sovellettavuuteen – millainen asema tablet-tietokoneilla voisi olla erityisopetuksen kehittämisessä. Menetelmät. Tämän tutkimuksen otosjoukko koostui Vantaan kaupungin 4.-luokkalaisista, jotka olivat vastanneet syksyllä 2015 ja keväällä 2016 (N = 208) Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen tablettitutkimuksen sähköiseen kyselyyn. Aineisto analysoitiin monimuuttujamenetelmiä (esim. yksisuuntainen varianssi-, GLM-analyysi) hyväksi käyttäen mahdollisten muuttujien välisten yhteyksien tutkimiseksi sekä ryhmien välisten erojen tarkistamiseksi. Tulokset ja johtopäätökset. Tablet-tietokoneiden käyttö ei ollut yhteydessä oppilaiden oppimista tukeviin uskomuksiin kumpanakaan mittausajankohtana. Kuitenkin oppiaineittaisessa tarkastelussa tablettien käyttö oli matematiikan oppitunneilla positiivisessa yhteydessä oppilaiden oppimista tukeviin uskomuksiin. Erityisesti tehostettua tai erityistä tukea saavien oppilaiden kohdalla tablettien käyttö oli positiivisessa yhteydessä uskoon omasta yrittämisestä, kyvykkyydestä ja yrittämisen merkityksestä koulumenestyksessä. Aikaisemman tutkimuksen mukaan nämä uskomukset ovat olleet yhteydessä erityisesti koulussa hyvin menestyvien oppilaiden koulumenestykseen.
Subject: tablet-tietokone
tabletti
kolmiportainen tuki
motivaatio
uskomukset


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Laura_Lampi_pg_2017(2).pdf 1.130Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record