Luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoiden välisistä eroista oppilaiden käytöshäiriötapausten tarkastelussa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161510
Title: Luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoiden välisistä eroista oppilaiden käytöshäiriötapausten tarkastelussa
Alternative title: The difference between class teacher students and special education students in observing pupils' behavior disorder cases
Author: Isto, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161510
http://hdl.handle.net/10138/178504
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objective. Earlier research has shown that teacher education does not match work reality due to its overly theoretical viewpoint. Students and graduated teachers have experienced that their education does not provide them enough knowledge or practice on how to deal with students who have learning difficulties or behavior issues. Saloviita criticizes special education program since in his opinion regular class teacher education actually provides better readiness to face students who need special support. Behavior issue is one of the most common mental health issues among children and adolescents. The purpose of this study is to shed light on how ready the class teacher students and special education teacher students are in dealing with behavior issues in their early and late phase of the studies, how they observe behavior issues, how teacher education prepares them and how class teacher and special education teacher students' answers compare against each other. In other words, the purpose of the study is to show whether expertise has an effect on observing behavior issues and whether education matters. In this context, expertise stands for a teacher's skill in analyzing the situation of a student and especially skill in dealing with the different support needs of a student with behavior issues in school context. Methodology. 23 class teacher and 11 special education teacher students took part in the study. The subject group comprised of students in their early and late phase of the studies in order to study the effect of education. The data was gathered using an electronic questionnaire form. The data was analyzed by t-test and Mann-Whitney U test using SPSS program. Results and conclusions. The biggest difference between class teacher students in their early vs. late phase of the studies was found in the sum variable that measures the readiness provided by teacher education. The students in their early phase of the studies experienced that class teacher education provides readiness to deal with behavior issues whereas the students in their late phase of the studies disagreed. Among the special education teacher students both the students in their early and late phase of the studies experienced that teacher education provides readiness to deal with behavior issues. The answers of special education teacher students differed significantly regarding the sum variable measuring readiness when comparing students in their early vs. late phase of the studies. The students in their late phase of the studies experienced that they are ready to deal with behavior issues whereas the students in their early phase of the studies felt their readiness was poor. Based on the results one might conclude that special teacher education in deed provides readiness that class teacher education does not. The result is not necessarily criticism of the class teacher educations but rather to show the teacher students understanding of or necessary expertise and growth of additional training required on the subject.Tavoitteet. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että opettajankoulutus ei aina vastaa työtodellisuutta liian teoreettisilla näkemyksillään. Opiskelijat ja valmiit opettajat ovat kokeneet, että koulutus ei anna tarpeeksi tietoa ja toimintatapoja, kuinka toimia oppilaiden kanssa joilla on oppimisvaikeuksia ja käyttäytymisongelmia. Saloviita kritisoi erityispedagogiikan koulutusta, koska hänen mielestään luokanopettajakoulutus itse asiassa antaa paremmat valmiudet erityistä tukea tarvitsevien kohtaamiseen. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää alku- ja loppuvaiheessa olevien luokanopettaja- ja erityisopettajaopiskelijoiden valmiuksia toimia käytöshäiriötapauksissa, miten he tarkastelevat niitä, millaisia eroja kahden opiskelijaryhmän välillä mahdollisesti on ja arvioida yleisellä tasolla opettajankoulutuksen opettajaopiskelijoille tuottamaan lisähyötyä käytöshäiriöoppilaiden kohtaamiseen. Asiantuntijuudella ja sen kasvulla tarkoitetaan opettajan taitoa analysoida oppilaan tilannetta ja käsitellä erityisesti käytöshäiriöisten oppilaiden erilaisia tuen tarpeita koulukontekstissa. Menetelmät. Tutkimukseen osallistui 23 luokanopettajaopiskelijaa ja 11 erityisopettajaopiskelijaa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat alku- ja loppuvaiheessa olevat opiskelijat, jolloin voitiin verrata opiskelussaan eri vaiheessa olevien vastauksia toisiinsa. Aineisto kerättiin opiskelijoilta sähköisellä kyselylomakkeella. Osasta kyselomakkeen väittämistä muodostettiin viisi summamuuttujaa eli samaa ilmiötä mittaavat väittämät yhdistettiin. Valmis aineisto analysoitiin t-testillä ja Mann-Whitneyn U-testillä SPSS-ohjelman avulla. Tulokset ja johtopäätökset. Alku- ja loppuvaiheessa olevien luokanopettajaopiskelijoiden välisen vertailun tilastollisesti merkitsevin ero koski opettajankoulutuksen antamia valmiuksia kohdata käytöshäiriöisiä oppilaita – alkuvaiheen opiskelijat kokivat koulutuksen antavan enemmän valmiuksia kohtaamiseen kuin loppuvaiheen opiskelijat. Erityisopettajaopiskelijoiden vastaukset olivat päinvastaisia, eli loppuvaiheessa olevat opiskelijat kokivat, että heillä on enemmän valmiuksia toimia käytöshäiriötapauksissa verrattuna alkuvaiheen opiskelijoihin. Tulosten perusteella luokanopettajaopiskelijat näyttävät opintojensa alussa olettavan opettajankoulutuksen antavan heille paremmat valmiudet käytöshäiriöiden kohtaamiseen, mikä ei näytä todentuvan loppuvaiheen opiskelijoiden vastausten perusteella. Sen sijaan erityisopettajakoulutus näyttää tuottavan odotusten mukaisesti kyseisiä valmiuksia opiskelijoilleen. Tulos ei ole välttämättä kritiikki luokanopettajankoulutusta kohtaan vaan paremminkin osoittaa opettajaopiskelijoiden ymmärryksen eli asiantuntijuuden kasvun ja vaadittavan lisäkoulutuksen tarpeen aiheeseen liittyen.
Subject: käytöshäiriö
asiantuntijuus
opettajakoulutus
luokanopettajakoulutus
erityispedagogiikan koulutus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record