Vanhuspalvelutyöntekijöiden itseohjautuvuuden kehittyminen Toimi-hankkeen myötä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161517
Title: Vanhuspalvelutyöntekijöiden itseohjautuvuuden kehittyminen Toimi-hankkeen myötä
Author: Boman, Sonja
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703161517
http://hdl.handle.net/10138/178506
Thesis level: master's thesis
Discipline: Kasvatustiede
Education
Pedagogik
Abstract: Goals: The purpose of this master thesis is to explore if the self-determination of elderly care workers developed among the users of ITU!-handbook in Toimi-project. The background theory of this master thesis is self-determination theory. Toimi-Project is a project carried out by Institute of Occupational Health in collaboration with elderly care cities of Helsinki, Vantaa and Lohja and Senior Care Home Association (Mereo). The aim of Toimi-project is to support readiness of workers to develop and reform their own work, in other words develop the worker's development agency. One of the methods was use of the ITU!-handbook. The data of this study consist of before and after interviews of the users of the ITU!-handbook. The aim is to explore how the data regarding interviews self-determination of the elderly care workers differs between before and after i. Methods: These questions were addressed by a qualitative deductive content analysis. The data were collected by theme interview. These interviews were randomly selected from a bigger interview database. Work-related Basic Need Satisfaction scale was used as an aid to the identification of psychological basic needs of the material. After this, the findings were analyzed by deductive content analysis according to basic psychological needs. The results of the survey were interpreted from the perspective of the theory of self-determination. Results and conclusions: There were no differences in the fulfilment of the need of autonomy between before and after interviews. The fulfilment of the need of competence occurred between before and after interviews in various ways. ITU!-handbook made the informants think of using feedback from the elderly while reforming their work. This gives an indication that using the ITU!-handbook added the fulfilment of the need of competence. The fulfilment of relatedness occurred also in different ways in before and after interviews. The problems which occurred in before interviews seemed to have disappeared with the Toimi-project. Based on the after interviews the ITU!-handbook encouraged the workers' interaction among themselves about different working styles and reminded of the importance of a colleague's appreciation. ITU!-handbook reminded of the importance of working atmosphere and using the ITU!-handbook seemed to contribute positively to work atmosphere based on the interviews. In conclusion, using the ITU!-handbook developed self-determination of the elderly care workers by confirming especially the fulfilment of competence and relatedness.Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kehittyikö vanhuspalvelutyöntekijöiden itseohjautuvuus Toimi-hankkeessa käytetyn ITU!-kirjan myötä. Tutkimuksen taustateoria on itseohjautuvuuden teoria. Toimi-hanke on Työterveyslaitoksen toteuttama hanke yhteistyössä Helsingin, Vantaan ja Lohjan kaupungin vanhuspalveluiden sekä Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n (Mereo) kanssa. Toimi-hankkeen tavoitteena on tukea muun muassa työntekijöiden valmiutta kehittää ja uudistaa työtään itse, eli kehittää työntekijöiden kehittämistoimijuutta. Yhtenä menetelmänä hankkeessa oli ITU! – Innovaattorin työkirja. Tutkielman aineisto koostuu ITU!-kirjaa käyttäneiden vanhuspalvelutyöntekijöiden alkuhaastatteluista ennen Toimi-hanketta ja jälkihaastatteluista Toimi-hankkeen jälkeen. Tavoitteena on selvittää, miten aineisto eroaa alku- ja jälkihaastatteluissa itseohjautuvuuden suhteen. Menetelmät: Tutkimuskysymyksiin vastattiin laadullisen teorialähtöisen sisällönanalyysin pohjalta. Aineisto oli kerätty teemahaastatteluilla. Haastattelut oli poimittu sattumanvaraisesti laajemmasta haastattelujen joukosta. Aineiston psykologisten perustarpeiden tunnistamisessa apuna käytettiin Work-related Basic Need Satisfaction scale:a. Tämän jälkeen löydökset analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä psykologisten perustarpeiden mukaisesti. Tutkimuksen tulokset tulkittiin itseohjautuvuuden teorian näkökulmasta. Tulokset ja johtopäätökset: Autonomian tarpeen tyydyttymisessä alku- ja jälkihaastattelujen välillä ei juurikaan ilmennyt eroja. Kompetenssin tarpeen tyydyttyminen alku- ja loppuhaastattelujen välillä ilmeni eri tavoin. ITU!-kirja vahvisti ammatti-identiteettiä ja herätti ajattelemaan työn uudelleen organisointia. ITU!-kirja sai informantit ajattelemaan asukkaiden palautteiden hyödyntämisen toiminnan kehittämisessä. Tämän perusteella voi päätellä, että ITU1-kirjan käyttö lisäsi kompetenssin tarpeen tyydyttymistä. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeen tyydyttyminen ilmeni myös eri tavoin alku- ja loppuhaastatteluista. Alkuhaastatteluissa ilmenneet työyhteisön häiriöt näyttivät ratkenneen Toimi-hankeen myötä. Loppuhaastattelun analyysin perusteella voi päätellä että ITU!-kirja rohkaisi vuorovaikutukseen eri työkäytänteistä ja muistutti kollegan arvostamisen merkityksestä. ITU!-kirjan myötä työilmapiirin tärkeys tuli esiin ja ITU!-kirjan käyttö tuntui informanttien ajatuskokonaisuuksista päätellen vaikuttaneen työilmapiiriin positiivisesti. Psykologisten perustarpeiden tyydyttymisen eroista alku- ja loppuhaastattelujen välillä voi vetää johtopäätöksen, että ITU!-kirjan käyttö kehitti itseohjautuvuutta vahvistamalla erityisesti kompetenssin ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tarpeita.
Subject: itseohjautuvuuden teoria
autonomia
kompetenssi
sosiaalinen yhteenkuuluvuus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record