Maan mineraalityppipitoisuus eri kasvilajeilla ja lannoituksilla

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131455
Title: Maan mineraalityppipitoisuus eri kasvilajeilla ja lannoituksilla
Author: Knuutila, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2017
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703131455
http://hdl.handle.net/10138/178528
Thesis level: master's thesis
Discipline: Växtproduktions biologi
Plant Production Biology
Kasvintuotannon biologia
Abstract: Maan mineraalityppipitoisuuteen vaikuttavat useat tekijät, kuten typpilannoitus ja kasvilaji. Näiden tekijöiden vaikutusta maan mineraalityppipitoisuuteen tutkittiin vuosina 2013-2015. Tutkimus toteutettiin Viikin opetus- ja tutkimustilalla. Samalla tutkittiin myös maan mineraalityppipitoisuuden ja typpitaseen käytön mahdollisuutta typpilannoituksen optimoinnissa sekä mineraalitypen huuhtoutumista talven aikana ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Koealan maalaji muokkauskerroksessa oli pääasiassa hiuesavea ja pohjamaassa hietasavea. Keväällä ennen viljelytoimenpiteitä ja syksyllä ennen maan jäätymistä otettiin muokkauskerroksesta (0-20 cm) ja pohjamaasta (30-50 cm) maanäytteet, joista ammonium- ja nitraattityppipitoisuus uutettiin 2 M KCl-liuoksella. Koejäsenten kasvilaji ja lannoitus vaihteli vuodesta toiseen, mutta lannoitus noudatti ympäristötukiehtoja ja kaikki käytetyt kasvilajikkeet ja lannoitteet olivat Suomessa markkinoilla olleita tuotteita. Siemen- ja nurmisatonäytteistä määritettiin typpipitoisuus. Aineistosta laskettiin typpitase. Maaseutuviraston julkaisemista siementen tavanomaisista typpipitoisuuksista laskettiin myös arvioitu typpisato ja typpitase, joita verrattiin todelliseen typpisatoon ja typpitaseeseen, mutta eroa ei havaittu. Maan mineraalityppipitoisuus, typpitase ja typpisato vaihtelivat paljon vuodesta toiseen, mikä johtui osin keskenään hyvin erilaisista kasvukausista ja talvista, mutta myös kasvilajien ja lannoituksen vaihtumisesta vuosittain. Mineraalityppipitoisuudet olivat pienempiä keväällä (33 N kg/ha) kuin syksyllä (55 N kg/ha). Kasvilaji vaikutti merkitsevästi kevään ja syksyn mineraalityppipitoisuuteen. Nurmi otti kasvilajeista eniten typpeä. Näytteenottohetkellä kasvussa olleilla nurmilla nitraattityppipitoisuus oli syksyllä korjattuja kasveja pienempi ja ammoniumtyppipitoisuus keväällä muita käsittelyjä suurempi. Erot viljojen välillä olivat pieniä. Mineraalityppipitoisuus pieneni ja havaitut käsittelyjen väliset erot tasaantuivat talven aikana, mikä johtui todennäköisesti typen huuhtoutumisesta. Lannoituksella ei ollut suoraa yhteyttä maan mineraalityppipitoisuuteen. Typpitase kasvoi typpilannoituksen kasvaessa, mutta ei korreloinut mineraalityppipitoisuuden kanssa.The soil mineral nitrogen content is affected by many factors such as nitrogen fertilizer, fertilization and cultivated plant species. The effects of these factors on soil mineral nitrogen content were examined and the research was conducted at the Viikki Research Farm during 2013–2015. The possibility of using soil mineral nitrogen content and nitrogen balance to optimise nitrogen fertilization was also studied as well as the leaching of mineral nitrogen during winter and the factors affecting leaching. The soil type of the experimental area was clay loam in topsoil and sandy loam in subsoil. Soil samples were taken in the spring before tillage and in the autumn before soil freezing from topsoil (0-20 cm) and subsoil (30-50 cm). Ammonium and nitrate were extracted from soil samples with 2 M KCl. Plant species and fertilization changed every year, but fertilization followed the regulations for the subsidies of agricultural environment and all the fertilizers and cultivars were commercially available in Finland. The nitrogen content of the seed and forage samples were determined. The actual nitrogen yield and nitrogen balance were calculated. The expected nitrogen yield and nitrogen balance were calculated with the common nitrogen contents of seeds published by the Finnish Agency for Rural Affairs and compared to the actual nitrogen yield and nitrogen balance, but no differences were found. Soil mineral nitrogen content, nitrogen balance and nitrogen yield varied a lot from year to year which was partly caused by the differences between the growing seasons and winters as well as the changes of cultivated plants and fertilization. The soil mineral nitrogen content was smaller in the spring (33 N kg/ha) than in the autumn (55 N kg/ha). Grass took more nitrogen than the other plant species. The soil nitrate content was smaller under growing grass than harvested plant stand in the autumn and the ammonium content was greater under growing grass than other plant species in the spring. The soil mineral nitrogen content was reduced and differences between treatments were moderated during the winter, which was probably caused by leaching. Fertilization had no direct effect on soil mineral nitrogen content. Increasing nitrogen fertilization increased nitrogen balance, but there was no correlation between nitrogen balance and soil mineral nitrogen content.
Subject: mineraalityppi
typpilannoitus
nurmi
vilja
typenotto
huuhtoutuminen
typpitase


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record