Pakkausko hiljainen myyntimies : miten pakkauksella voidaan vaikuttaa kuluttajan sitoutumisen tasoon?

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Hopia, Eva
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703131453
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/178534
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten teollisten elintarvikkeiden pakkauksilla voidaan nostaa kuluttajien sitoutumisen tasoa. Lisäksi haluttiin selvittää, miten elintarvikkeiden pakkaus vaikuttaa rutiiniostamiseen ja onko kuluttajien sitoutumisen tasossa nähtävissä muutoksia aikaisempiin käsityksiin verrattuna. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostui kuluttajakäyttäytymisen osalta kommunikaatiovaikutusten hierarkia -mallista ja kuluttajan sitoutumisesta. Ostokäyttäytymisen teoriasta paneuduttiin rutiiniostamiseen ja sen lisäksi esiteltiin ostopäätösprosessin vaiheet sekä ruoan valintaan liittyvät tekijät. Pakkausten visuaaliset ja informatiiviset elementit tuotiin esille kirjallisuudesta tutun jaottelun mukaisesti, minkä lisäksi käytiin läpi elintarvikepakkausten erityispiirteitä. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, sillä aiheesta haluttiin saada syvällistä tietoa. Aineisto koostui 12 haastattelusta. Haastateltavat valikoitiin harkinnanvaraisen näytteen avulla ja he olivat iältään 25–35-vuotiaita Etelä-Suomessa asuvia kuluttajia. Aineisto analysoitiin teemoittelun ja tyypittelyn kautta abduktiivista eli aineistosidonnaista päättelytapaa käyttäen. Haastateltavat pystyttiin tyypittelemään sitoutumisen tasonsa mukaisesti kolmeen eri tyyppiin: matalasti, kohtalaisesti ja korkeasti sitoutuneisiin. Pakkauksella todettiin voivan vaikuttaa kohtalaisesti ja korkeasti sitoutuneisiin kuluttajiin, sillä heidän elintarvikkeiden ostamistaan ohjasivat yksilölliset arvot, asenteet ja preferenssit. Matalasti sitoutuneiden kuluttajien sitoutuneisuuden tasoa ei pystytä pakkauksella nostamaan tehokkaasti elintarvikkeiden kuluttamiseen liittyvien arvojen ja asenteiden puutteen vuoksi. Myös tiedon etsinnän ja sen lukemisen puute sekä hintaherkkyys vaikeuttivat matalasti sitoutuneiden kuluttajien sitoutuneisuuteen vaikuttamista. Pakkaus toimi rutiiniostamisessa ennen kaikkea vaihtoehtojen arviointi -vaiheessa. Etenkin kohtalaisesti ja korkeasti sitoutuneet käyttivät pakkauksen informatiivisia elementtejä hyväkseen ostopäätösprosessissaan. Tämän tutkimuksen tulosten avulla elintarvikeyritykset voivat lisätä ymmärrystään pakkauksen merkityksestä kuluttajalle kiinnostavia tuotteita kehittäessään. Yritykset voivat myös hyödyntää jo pakkauksen suunnitteluvaiheessa tietoa kuluttajien sitoutumisen tason muutoksista ja sitoutumisen vaikutuksesta pakkauksesta luotaviin käsityksiin. Tällä tavalla elintarvikeyritysten olisi mahdollista kehittää aidosti kuluttajalähtöisiä tuotteita ja pakkauksia. fi
dc.language.iso fin
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject pakkaus fi
dc.subject sitoutuminen fi
dc.subject ostopäätösprosessi fi
dc.subject rutiiniostaminen fi
dc.title Pakkausko hiljainen myyntimies : miten pakkauksella voidaan vaikuttaa kuluttajan sitoutumisen tasoon? fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703131453

Files in this item

Files Size Format View
eva_hopia_pg_2017.pdf 1.072Mb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record