Viestintäteknologioiden rooli nuorten maantieteellisesti erilaisissa läheissuhteissa

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703141492
Titel: Viestintäteknologioiden rooli nuorten maantieteellisesti erilaisissa läheissuhteissa
Författare: Linkosalo, Helmi
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: fin
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703141492
http://hdl.handle.net/10138/178558
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Sosiologia
Sociology
Sociologi
Abstrakt: Tutkielmassa selvitetään sitä, kuinka maahanmuuton ensimmäiseen ja toiseen polveen kuuluvat nuoret käyttävät viestintäteknologioita vuorovaikutuksessa maantieteellisesti erilaisissa sosiaalisissa suhteissaan. Tarkastelun kohteena ovat nuorten transnationaaliset suhteet omassa tai vanhempien lähtömaassa asuviin sukulaisiin sekä paikalliset perhe- ja kaverisuhteet. Tutkielman pääkysymys on: 1) Minkälainen on viestintäteknologioiden rooli nuorten maantieteellisesti erilaisissa läheissuhteissa? Pääkysymystä täydentämään esitetään kaksi lisäkysymystä: 2) Minkälaista nuorten viestintäteknologioiden käyttö on ja millä tavoin erilaiset sosiaaliset suhteet muovaavat viestintäteknologioiden käyttöä näissä suhteissa? 3) Miten kokemukset läsnäolosta ja kasvokkaisesta vuorovaikutuksesta ja näille asetetut merkitykset suhteutuvat viestintäteknologioiden rooliin nuorten erilaisissa läheissuhteissa? Viestintäteknologioiden käyttöä läheissuhteissa lähestytään tässä tutkielmassa liikkuvuuden sosiologisesta ja verkostoanalyyttisestä näkökulmasta. Vuorovaikutusta maantieteellisesti erilaisissa läheissuhteissa tarkastellaan John Urryn määrittelemien liikkuvuuden muotojen sekä kuvitteellisen läsnäolon käsitteen kautta. Sosiaalisten suhteiden tarkastelussa käytetään apuna Karen F. Olwigin verkostoanalyyttistä sosiaalisten suhteiden prosessien analyysia. Lisäksi tutkielmassa valotetaan nuorisotutkimuksellista näkökulmaa viestintintäteknologioiden käyttöön sekä kasvokkaisen vuorovaikutuksen teoretisointeja. Tutkimusaineisto koostuu yhdentoista 16–20-vuotiaan maahanmuuttotaustaisen nuoren puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Haastattelut toteutettiin pari- ja yksilöhaastatteluina. Tutkimuksen metodologisena lähestymistapana on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, johon on liitetty myös teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimuksessa havaitaan, että nuorten viestintäteknologioiden käytön tavat eroavat toisistaan maantieteellisesti erilaisissa läheissuhteissa. Paikallisissa perhe- ja kaverisuhteissa sosiaalista mediaa käytetään paljolti kasvokkaisten tapaamisten jatkeena ja arkisista asioista sopimiseen, kun taas transnationaalisissa sukulaissuhteissa sosiaalista mediaa käytetään suhteiden ylläpidon välineenä. Viestintäteknologioiden avulla pyritään tuottamaan tunnetta läsnäolosta tilanteissa, joissa ollaan fyysisesti kaukana toisistaan. Tunne läsnäolosta kulkeutuu erilaisten sosiaalisissa suhteissa risteilevien liikkuvuuksien mukana, joihin tutkielmassa viitataan John Urryn määrittelemien liikkuvuuden muotojen kautta. Keskenään erilaisten sosiaalisten suhteiden luonteet ja niihin liittyvät sosiaaliset prosessit suuntaavat sitä, kuinka viestintäteknologioita käytetään näissä suhteissa vuorovaikutuksen välineinä. Viestintäteknologioiden tarjoamat mahdollisuudet eivät kuitenkaan tämän aineiston perusteella korvaa tarvetta kasvokkaiselle vuorovaikutukselle läheissuhteissa. Tutkimuksen johtopäätöksinä todetaan, että nuorten viestintäteknologioiden käyttö erilaisissa sosiaalisissa suhteissaan on moninaista, ja että tunne toisen läsnäolosta on mahdollista saavuttaa sosiaalisen median kaltaisten välineiden avulla. Toisaalta huomataan, että viestintäteknologioiden monipuolisista ominaisuuksista huolimatta niiden avulla ei pystytä korvaamaan vastavuoroisuutta ja läheisyyttä, joka kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa saavutetaan. Nuoret käyttävät viestintäteknologioita osana arkeaan ja hyödyntävät niiden erilaisia ominaisuuksia eri tavoin riippuen siitä, minkälaisia tavoitteita liittyy tilanteeseen ja sosiaaliseen suhteeseen, jossa vuorovaikutus tapahtuu.


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post