Unit Labor Costs in Finland : An approach by firm-specific microdata

Visa fullständig postPermalänk

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703141483
Titel: Unit Labor Costs in Finland : An approach by firm-specific microdata
Sekundär titel: Yksikkötyökustannukset Suomen teollisuudessa : yrityskohtaiseen aineistoon perustuva lähestymistapa
Författare: Kovanen, Jukka
Medarbetare: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi
Utgivare: Helsingfors universitet
Datum: 2017
Språk: eng
Permanenta länken (URI): http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703141483
http://hdl.handle.net/10138/178562
Nivå: pro gradu-avhandlingar
Ämne: Taloustiede
Economics
Ekonomi
Abstrakt: Yksikkötyökustannukset ovat olleet laajalti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, myös maailmanlaajuisesti. Teknisesti yksikkötyökustannukset lasketaan hyvin yksinkertaisella yhtälöllä jakamalla työvoimakustannukset tuotannolla. Huomattavaa erimielisyyttä esiintyy kuitenkin siitä, kuinka hyvä mittari yksikkötyökustannukset on esimerkiksi kansantalouden tai toimialan kilpailukyvyn arvioimiseen. Yksiselitteistä vastausta yksikkötyökustannusten relevanttiuteen maan tai toimialan tasolla ei ole, mutta ainakin on syytä pitää mielessä tarkastelun rajoitteet. On myös eri asia tarkastella reaalisia ja nimellisiä yksikkötyökustannuksia, joista ensin mainitussa jakajana käytetään käypähintaista tuotosta, kun taas jälkimmäisessä määrällistä, kuten esimerkiksi metrit tai kappaleet. Samoin on laita tarkasteltaessa yritysten tai kansantalouden aggregoitua kehitystä. Tutkielmassa Suomen teollisuuden yksikkötyökustannukset on laskettu yrityskohtaisesta paneeliaineistosta. Tämän lisäksi on arvioitu yritysrakenteen ja yrityksen sisäisen muutoksen vaikutusta niihin, sekä pyritty arvioimaan yritysten voittomarginaalia, vertaamalla yritysten rajakustannusten ja lopputuotteiden hintojen kehitystä toisiinsa. Rajakustannusten arviointi on edellyttää toimialakohtaisen tuotantofunktion estimointia, jossa on käytetty hyväksi erinäisiä mikroekonometrisiä menetelmiä. Saadut tulokset kertovat yksikkötyökustannusten kasvaneen noin kahden prosentin vuosivauhtia vuosien 2007 ja 2016 välillä. Kehitys on tarkasteluperiodin aikana ollut hyvin epätasaista. Yksikkötyökustannusten kasvettua, ensin voimakkaasti laman aiheuttaman tuotannon supistumisen takia, minkä jälkeen ne laskivat jonkin verran seuraavina vuosina. Tämän jälkeen kehitys tasaantui. Yritysten sisäinen ja rakenteellinen muutos jakaantui siten, että suurin osa vaihtelusta neljännesten välillä oli yritysten sisäisten muutosten aiheuttamaa, kun taas rakenne muutos tämän tutkielman aineiston perusteella näytti kasvattaneen yksikkötyökustannuksia tasaisesti ja näin aiheuttaneen suurimman osan keskimääräisestä vuosimuutoksesta tarkasteluajanjakson aikana. Teollisuus yritysten voittomarginaali näyttää laskeneen jonkin verran tarkastelujakson aikana, etenkin sen alkupuolella. Tuotantofunktion estimaatteihin ja yrityskohtaisiin hintatietoihin sisältyy huomattavaa epävarmuutta, minkä vuoksi voittomarginaaliin liittyviä tuloksia täytyy tarkastella varauksella.Unit labor costs have been a widely discussed topic in Finland as well as all around the world. Technically unit labor costs are calculated by a simple ratio of labor costs and output. There is a large divergency of opinion about how consistent measurement unit labor costs are for competitiveness of an economy or an industry, for example. There is no unambiguous answer how to measure cost competitiveness of a country or an industry and one should keep in mind what the unit labor costs do not measure. Also, it is two different cases to observe nominal or real unit labor costs. In the former denominator is in units of measurements, like meters or units, and in the latter is deflated by current prices. Also there is a difference in observation of development within the firms versus on the aggregate level. In the thesis the unit labor costs of Finnish industrial production are calculated from the firm specific micro data. Also, the part of the structural change and development within firms by decompositions is estimated based on microdata. Furthermore, markup of the firms is estimated by comparing price development to marginal costs of the firms, to this end there are estimated an industry specific production function, by using some micro econometric methods like fixed effects – regression. According to the results obtained the unit labor costs have increased by about two per cents in annual growth rates between 2007 and 2016. There has been lot of fluctuation in the development, especially in the beginning of the observation period. The unit labor costs increased a lot because of drop of the production caused by recession. During the following two years they decreased a little bit. After that the development has been steadier. The decomposition into the structural and within firms effect tells that the major part of the fluctuation were driven by the changes within the firms, when the structural effect was the driver of the moderate but steady increase and being actually more remarkable explainer of the annual growth rates. The markup within industrial firms decreased a little bit during the observation period. Although, should be pointed out that there is some uncertainty in production function estimates and firm specific prices and consequently markup estimates are suggestive.
Subject: kilpailukyky
tuottavuus
yksikkötyökustannukset
kustannus- ja tuottavuushajontamenetelmät
tuotantofunktio
competitiveness
productivity
unit labor costs
productivity and cost decompositions
production function


Filer under denna titel

Filer Storlek Format Granska

There are no files associated with this item.

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post