Unit Labor Costs in Finland : An approach by firm-specific microdata

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Political and Economic Studies en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för politik och ekonomi sv
dc.contributor.author Kovanen, Jukka
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703141483
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/178562
dc.description.abstract Yksikkötyökustannukset ovat olleet laajalti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa, myös maailmanlaajuisesti. Teknisesti yksikkötyökustannukset lasketaan hyvin yksinkertaisella yhtälöllä jakamalla työvoimakustannukset tuotannolla. Huomattavaa erimielisyyttä esiintyy kuitenkin siitä, kuinka hyvä mittari yksikkötyökustannukset on esimerkiksi kansantalouden tai toimialan kilpailukyvyn arvioimiseen. Yksiselitteistä vastausta yksikkötyökustannusten relevanttiuteen maan tai toimialan tasolla ei ole, mutta ainakin on syytä pitää mielessä tarkastelun rajoitteet. On myös eri asia tarkastella reaalisia ja nimellisiä yksikkötyökustannuksia, joista ensin mainitussa jakajana käytetään käypähintaista tuotosta, kun taas jälkimmäisessä määrällistä, kuten esimerkiksi metrit tai kappaleet. Samoin on laita tarkasteltaessa yritysten tai kansantalouden aggregoitua kehitystä. Tutkielmassa Suomen teollisuuden yksikkötyökustannukset on laskettu yrityskohtaisesta paneeliaineistosta. Tämän lisäksi on arvioitu yritysrakenteen ja yrityksen sisäisen muutoksen vaikutusta niihin, sekä pyritty arvioimaan yritysten voittomarginaalia, vertaamalla yritysten rajakustannusten ja lopputuotteiden hintojen kehitystä toisiinsa. Rajakustannusten arviointi on edellyttää toimialakohtaisen tuotantofunktion estimointia, jossa on käytetty hyväksi erinäisiä mikroekonometrisiä menetelmiä. Saadut tulokset kertovat yksikkötyökustannusten kasvaneen noin kahden prosentin vuosivauhtia vuosien 2007 ja 2016 välillä. Kehitys on tarkasteluperiodin aikana ollut hyvin epätasaista. Yksikkötyökustannusten kasvettua, ensin voimakkaasti laman aiheuttaman tuotannon supistumisen takia, minkä jälkeen ne laskivat jonkin verran seuraavina vuosina. Tämän jälkeen kehitys tasaantui. Yritysten sisäinen ja rakenteellinen muutos jakaantui siten, että suurin osa vaihtelusta neljännesten välillä oli yritysten sisäisten muutosten aiheuttamaa, kun taas rakenne muutos tämän tutkielman aineiston perusteella näytti kasvattaneen yksikkötyökustannuksia tasaisesti ja näin aiheuttaneen suurimman osan keskimääräisestä vuosimuutoksesta tarkasteluajanjakson aikana. Teollisuus yritysten voittomarginaali näyttää laskeneen jonkin verran tarkastelujakson aikana, etenkin sen alkupuolella. Tuotantofunktion estimaatteihin ja yrityskohtaisiin hintatietoihin sisältyy huomattavaa epävarmuutta, minkä vuoksi voittomarginaaliin liittyviä tuloksia täytyy tarkastella varauksella. fi
dc.description.abstract Unit labor costs have been a widely discussed topic in Finland as well as all around the world. Technically unit labor costs are calculated by a simple ratio of labor costs and output. There is a large divergency of opinion about how consistent measurement unit labor costs are for competitiveness of an economy or an industry, for example. There is no unambiguous answer how to measure cost competitiveness of a country or an industry and one should keep in mind what the unit labor costs do not measure. Also, it is two different cases to observe nominal or real unit labor costs. In the former denominator is in units of measurements, like meters or units, and in the latter is deflated by current prices. Also there is a difference in observation of development within the firms versus on the aggregate level. In the thesis the unit labor costs of Finnish industrial production are calculated from the firm specific micro data. Also, the part of the structural change and development within firms by decompositions is estimated based on microdata. Furthermore, markup of the firms is estimated by comparing price development to marginal costs of the firms, to this end there are estimated an industry specific production function, by using some micro econometric methods like fixed effects – regression. According to the results obtained the unit labor costs have increased by about two per cents in annual growth rates between 2007 and 2016. There has been lot of fluctuation in the development, especially in the beginning of the observation period. The unit labor costs increased a lot because of drop of the production caused by recession. During the following two years they decreased a little bit. After that the development has been steadier. The decomposition into the structural and within firms effect tells that the major part of the fluctuation were driven by the changes within the firms, when the structural effect was the driver of the moderate but steady increase and being actually more remarkable explainer of the annual growth rates. The markup within industrial firms decreased a little bit during the observation period. Although, should be pointed out that there is some uncertainty in production function estimates and firm specific prices and consequently markup estimates are suggestive. en
dc.language.iso eng
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kilpailukyky fi
dc.subject tuottavuus fi
dc.subject yksikkötyökustannukset fi
dc.subject kustannus- ja tuottavuushajontamenetelmät fi
dc.subject tuotantofunktio fi
dc.subject competitiveness en
dc.subject productivity en
dc.subject unit labor costs en
dc.subject productivity and cost decompositions en
dc.subject production function en
dc.title Unit Labor Costs in Finland : An approach by firm-specific microdata en
dc.title.alternative Yksikkötyökustannukset Suomen teollisuudessa : yrityskohtaiseen aineistoon perustuva lähestymistapa fi
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.subject.discipline Taloustiede fi
dc.subject.discipline Economics en
dc.subject.discipline Ekonomi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703141483

Files in this item

Files Size Format View
Kovanen_Taloustiede.pdf 896.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record