The Making of a Global Elite : Global Economy and the Davos Man in the Financial Times 2001 - 2011

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2600-9
Title: The Making of a Global Elite : Global Economy and the Davos Man in the Financial Times 2001 - 2011
Author: Ojala, Markus
Other contributor: Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, tutkimusohjelmayksikkö
Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, forskningsprogramenheten
University of Helsinki, Faculty of Medicine, Research Programs Unit, Media and Communication Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-04-28
Language: en
Belongs to series: Publications of the Faculty of Social Sciences - URN:ISSN:2343-2748
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-2600-9
http://hdl.handle.net/10138/178918
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: Recent decades have seen an increase in the number of international forums and media that focus on current issues of the world economy and politics. They bring decision-makers from the spheres of politics, business and administration into a common conversation, and connect powerful individuals around the globe. This study defines these institutions as spaces for transnational elite communication and examines their relevance in the processes of global economic integration and governance. Efforts to bring together business and policymaking elites on an international level are closely associated with the production and governance of a globalised and financialised capitalism. These processes have been spearheaded by the United States and Europe, as well as western transnational corporations and banks after World War 2. The objective has been to incorporate non-western elites into the project of economic liberalisation and to bring them into the institutions and mechanisms of global economic governance. Establishment of international forums and media that bring elites together has been a key part of these objectives. The production of elite culture and a public sphere enhances the potential of elites to bridge divides, formulate common outlooks and negotiate shared goals. Focusing on the World Economic Forum and the Financial Times as influential spaces for transnational elite communication, the study observes how they enable the powerful to network, develop shared ideas about the economy and negotiate differences between competing interests. Facilitating the definition of the values and principles of the globalising elite, international business-policy forums and media emerge as key pillars of the liberal international order. The relative weakening of the leadership role of the United States in the 2010s is accompanied with growing questioning of the world order in which the US dollar and western-led international organisations have dominant roles. This is why elites appear to be increasingly divided. However, despite the rise of nationalist and mercantilist tendencies, transnational elites still tend to share a commitment to an integrated global economy characterised by relatively free movement of the factors of production. Insofar as international elite forums and media are capable of incorporating non-western elites as well as alternative economic-policy ideas, they have the potential to bridge elite divides and to promote the kind of policy shift that addresses the multiple crises of contemporary capitalism.Viime vuosikymmenten aikana on perustettu lukuisia ajankohtaisiin maailmantalouden ja politiikan liittyviin kysymyksiin keskittyviä kansainvälisiä foorumeita ja joukkoviestimiä. Ne tuovat päätöksentekijöitä politiikan, liike-elämän ja hallinnon aloilta yhteiseen keskusteluun ja yhdistävät vaikutusvaltaisia henkilöitä globaalilla tasolla. Tämä tutkimus määrittelee nämä instituutiot ylikansallisen eliittiviestinnän tiloiksi ja arvioi niiden merkitystä maailmantalouden hallinnassa. Pyrkimykset tuoda talouden ja politiikan eliittejä yhteen kansainvälisesti liittyvät läheisesti globalisoituvan ja rahoitusmarkkinavetoisen kapitalismin tuottamiseen ja hallintaan. Sitä ovat toisen maailmansodan jälkeen johtaneet erityisesti Yhdysvallat ja Eurooppa sekä länsimaiset ylikansalliset yhtiöt ja pankit. Päämääränä on ollut tuoda ei-länsimaiset eliitit mukaan vapauttamaan maailmantaloutta ja osallistumaan sitä säänteleviin instituutioihin ja käytäntöihin. Eliittejä yhteen tuovien foorumien ja viestinten perustaminen on ollut keskeinen osa näitä tavoitteita. Eliittien yhteisen kulttuurin ja julkisuuden tuottaminen on tärkeää, sillä niiden avulla on mahdollista kuroa umpeen erimielisyyksiä, muodostaa jaettuja käsityksiä ja neuvotella yhteisistä tavoitteista. Tutkimus kohdistuu erityisesti Maailman talousfoorumiin ja Financial Times -lehteen vaikutusvaltaisina eliittiviestinnän tiloina vuosina 2001 2011. Tutkimus tarkastelee, miten ne tukevat vallanpitäjien verkottumista, jaettujen taloutta koskevien käsitysten kehittelyä ja kilpailevien etujen välistä sovittelua. Keskeisenä tuloksenaan tutkimus väittää, että kansainväliset talous- ja politiikkafoorumit ja -viestimet edistävät niin sanotun globalisoivan eliitin arvojen ja periaatteiden määrittämistä. Näin ne toimivat liberaalin kansainvälisen järjestyksen keskeisinä tukipilareina. Yhdysvaltojen johtoaseman suhteellinen heikkeneminen 2010-luvulla merkitsee, että sen muotoilema maailmanjärjestys, jossa dollarilla ja länsivetoisilla kansainvälisillä järjestöillä on määräävä asema, kyseenalaistetaan yhä voimakkaammin. Siksi eliitit vaikuttavat olevan aiempaa riitaisampia. Huolimatta kansallismielisten suuntausten voimistumisesta ylikansalliset eliitit kuitenkin pitkälti edelleen jakavat sitoumuksen yhteenkietoutuneeseen maailmantalouteen, jota määrittää jokseenkin vapaa tuotantotekijöiden liikkuvuus. Siinä määrin kuin kansainväliset talousfoorumit ja viestintävälineet onnistuvat osallistamaan ei-länsimaisia eliittejä ja tarjoamaan tilaa vaihtoehtoisille talouspoliittisille ajatuksille, niillä on potentiaalia paitsi kuroa umpeen eliittien erimielisyyksiä myös edistää sellaista poliittista suunnanmuutosta, jolla nykykapitalismin kriiseihin voidaan puuttua.
Subject: media- ja viestintätutkimus
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
THEMAKIN.pdf 2.391Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record