Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus : Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3102-7
Title: Kuvatulkinta ja maantieteellinen tarkkaavaisuus : Semioottinen ajattelutapa nuorten visuaalisen lukutaidon osana
Alternative title: The Interpretation of Photographs and Geographical Vigilance : A Semiotic Way of Thinking as Part of Young People's Visual Literacy Skills
Author: Hilander, Markus
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2017-05-24
Language: fin
Belongs to series: Kasvatustieteellisiä tutkimuksia - URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3102-7
http://hdl.handle.net/10138/179235
Thesis level: Doctoral dissertation (article-based)
Abstract: The thesis explores (1) the processes of the interpretation of photographs within (2) geographical and semiotic discourses in which (3) the photograph is seen to both guide young people's geographical vigilance and foster their geographical thinking skills. The thesis questions the role of the interpretation of photographs in geography education within which photographs are mainly used, not interpreted. The thesis introduces a geographical reading of Roland Barthes's visual semiotics and Eero Tarasti's existential semiotics upon which a more profound way of interpreting photographs geographically is built. First, the thesis introduces the concept of geographical vigilance. Together with road signs, guide signs and familiar buildings, it is possible to locate the photograph in question on the globe. These geographical hints can be used to anchor the meanings of the photograph, to study the "blind field" that is, the empty space surrounding the photograph's frames and to utilize the geographical knowledge that the student possesses in the interpretation processes. Second, the thesis introduces the concept of geographical media literacy skills. Through these skills, the geographical content of media images is studied using semiotic procedures. In addition, geographical media literacy skills highlight the role of the interpretation of photographs as part of geo-media tools and resources, which are being introduced in the Finnish comprehensive and upper secondary school curricula. In the thesis, semiotic concepts such as "commutation test," "transfer of meanings," and the "blind field" are applied to practice in the context of geography education. These concepts are seen as semiotic acts with which the paradigmatic choices of the photographer can be challenged. With existential semiotics, a new meta-language for visual methodologies is suggested; this meta-language concentrates on the aspects of making visual re-presentations, rather than conducting a content analysis of them. The main visual data-set consists of digital photographs taken in South Africa and in New York City, and of ready-made media images. The digital photographs are interpreted by Finnish high school students, and the media images by Finnish and international experts in geography education as well as Finnish geography teachers. In both cases, photo-elicited questionnaires are used.Tämä väitös tarkastelee (1) kuvatulkinnan prosesseja (2) maantieteellisessä ja semioottisessa diskurssissa, jossa (3) valokuva sekä ohjaa että avaa nuorten maantieteellistä ajattelua. Väitös kyseenalaistaa koulumaantieteessä itsestäänselvyytenä pidetyn kuvien maantieteellisen tulkinnan, ja näkee sen pikemminkin kuvien käyttönä kuin tulkintana. Väitöksessä rakennetaan maantieteellistä kuvatulkintaa Roland Barthesin visuaalisen semiotiikan ja Eero Tarastin eksistentiaalisen semiotiikan maantieteellisen lukemisen varaan. Väitös esittelee maantieteellisen tarkkaavaisuuden käsitteen. Sillä tarkoitetaan valokuvan paikallistamista kuvassa näkyvien maantieteellisten vihjeiden, kuten tienviittojen, opastekylttien ja tunnettujen rakennusten, avulla. Nämä vihjeet ankkuroivat kuvan merkityksiä kuvatekstin tavoin ja avaavat portin kuvaa ympäröivään "sokeaan kenttään" sekä mahdollistavat nuoren hallitseman maantieteellisen tiedon ja osaamisen soveltamisen kuvan tulkintaan. Lisäksi väitös esittelee maantieteellisen medialukutaidon käsitteen, jonka puitteessa tulkitaan median visuaalisten kuvastojen maantieteellistä sisältöä. Samalla maantieteellinen medialukutaito tähtää kuvatulkinnan roolin vahvistamiseen uusien opetussuunnitelmien geomediataitojen osana. Väitöksessä sovelletaan valokuvan semioottisia ominaisuuksia käytäntöön maantieteen oppimisen kontekstissa. Kommutaatiotesti, merkityksen kierrättäminen ja valokuvan "sokean kentän" piirtäminen nähdään semioottisina tekoina, joilla voidaan haastaa valokuvaajan tekemiä paradigmaattisia valintoja. Eksistentiaalisella semiotiikalla luodaan uudenlainen metakieli visuaalisille menetelmille. Sen avulla lähestytään visuaalisten esitysten tuotantoprosessia eli vaiheita, jotka edeltävät valmista visuaalista esitystä. Pääaineisto koostuu Etelä-Afrikassa ja New Yorkissa otetuista digitaalisista valokuvista, joita lukioikäiset nuoret tulkitsevat kyselylomakkeiden tehtävänantojen mukaisesti. Myös kansainvälisten ja suomalaisten maantieteen opetuksen asiantuntijoiden sekä maantieteen opettajien näkemyksiä geomediasta ja mediakuvien käytöstä opetuksessa lähestytään kyselylomakkein.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Kuvatulk.pdf 7.831Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record