Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta

 

Uusimmat julkaisut

 • Simola, Antti (Helsingin yliopisto, 2019)
  Maataloustuotanto kohtaa moninaisia haasteita tulevaisuudessa. Väestö kasvaa edelleen, ja käyttökelpoinen maa niukkenee. Yleisen näkemyksen mukaan satotasojen tulisi kaksinkertaistua vuoteen 2050 mennessä, mikä ei ole ongelmaton tavoite: viljelyalan laajentuminen johtaa metsäalan pienenemiseen, eliölajien katoamiseen ja hiilipäästöjen lisääntymiseen, kun taas tuottavuuden kasvattaminen voi lisätä ravinnevalumia, kasvihuonekaasupäästöjä sekä eroosiota. Tiedeyhteisössä nähdään, että haasteisiin pystytään parhaiten varautumaan maankäytön kestävällä tehostamisella. Tämä edellyttää asianmukaista politiikkaohjausta. Tässä tutkimuksessa on luotu uutta tietoa tarvittavien politiikkatoimien suunnitteluun. Tutkimuksen esseet tarkastelevat maatalouspolitiikan ja maankäytön yhteyksiä eri näkökulmista. Tutkimusote on empiirinen, ja tutkimus pyrkii tarkentamaan kuvaa politiikkatoimien vaikutuksista viljelijöiden maankäyttöpäätöksiin. Empiirisen tiedon avulla voidaan muodostaa parempia ennusteita politiikkatoimien vaikutuksista. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on kestävän tehostamisen toteutuminen. Ensimmäinen essee tarkastelee maatalouden maankäytön tehostamismahdollisuuksien mallintamista ja parametrisointia taloudellisissa tasapainomalleissa. Suomalaisen tilatason aineiston perusteella voitiin määrittää kuinka maata pystytään korvaamaan muilla tuotantopanoksilla kuten koneilla, työvoimalla ja lannoitteilla. Tulosten perusteella nämä mahdollisuudet ovat rajalliset. Mallintamisratkaisuilla voidaan vaikuttaa tuotettujen ennusteiden luotettavuuteen. Tulosten perusteella nykyiset ennusteet saattavat antaa liian pessimistisen kuvan maataloustuotannon sopeutumismahdollisuuksista. Toinen essee tarkastelee politiikan ja markkinoiden vaikutuksia maataloussektorin rakenteeseen. Tulokset osoittavat, että tukien irrottaminen tuotannosta on lisännyt markkinasuuntautuneisuutta lopputuotteiden osalta, mutta samalla heikentänyt maankäytön allokatiivista tehokkuutta. Jälkimmäinen vaikutus on dominoivampi, mikä viittaa negatiivisiin nettovaikutuksiin. Ero tuotantoon kytkettyjen ja tuotannosta irrotettujen tukien välillä havaittiin hyvin pieneksi. Tukien ja markkinatulojen keskinäisvaikutus oli negatiivinen eli ne ohjaavat sektorin kehitystä vastakkaisiin suuntiin. Kolmas essee tarkastelee, kuinka viljelykasvikohtaiset kylvöaloihin kytketyt tukimaksut vaikuttavat viljelijöiden päätöksiin allokoida peltoalansa eri viljelykasvien kesken. Tutkimuksessa hyödynnettiin Agenda 2000 -politiikkauudistusta luonnollisena koeasetelmana. Tutkimuksen mukaan viljelijät sopeuttavat tuotantoaan talousteorian ennustamalla tavalla: sen kasvin viljelypinta-alat kasvavat (pienenevät), jonka tukea kasvatetaan (vähennetään). Kasviallokaatio osoittautui hyvin joustavaksi tukimaksujen suhteen erityisesti rehuviljoilla.
 • Makkonen, Marika (Helsingin yliopisto, 2019)
  Metsäteollisuus on uudistunut muutosten ja kriisien kautta. Perintesen metsäteollisuuden rinnalle on syntymässä uudenlaisia puupohjaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka osaltaan voivat vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä ja avata kokonaan uusia markkinoita. Puhutaan biotalouden noususta, jonka veturina on sahateollisuus ja sen puusta maksukyky metsänomistajille. Sahateollisuus on voimakkaasti riippuvainen talouden suhdanteista. Viimeaikaiset sahateollisuuden kannattavussongelmat ja sahatavaran lähiajan heikkenevä markkinatilanne kertovat talouden suhdanteen kääntyneen. Sahateollisuutta pidetään laajalti perinteisenä, tuotelähtöisenä toimialana. Nimensä mukaisesti liiketoiminnan keskiössä on tuote ja kilpailuetu syntyy tehokkuuden kautta. Yksi tuotelähtöisyyden merkittävimmistä haitoista on joutuminen hintakilpailuun, joka ei ole kestävä keino pärjätä pitkällä aikavälillä. Markkinointitutkimuksen mielenkiinto on kääntynyt yhä vahvemmin tuotelähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen ja palveluliiketoimintaan. Muutosta ovat ajaneet muun muassa asiakkaiden kasvavat tarpeet ja odotukset. On huomattu, että toimialasta riippumatta yritysten liiketoiminnan kasvupotentiaali on palveluissa ja yrityksen ja eri toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tarve asiakaslähtöisyyden hyötyjen selvittämiseksi on todettu myös metsäalan tutkimuksen piirissä. Työssä tarkastellaan sahateollisuuden liiketoimintastrategian muutosta kohti asiakaslähtöisyyttä. Keinoja kilpailukyvyn kasvattamiseksi pyritään selvittämään avoimen innovaation, asiakaslähtöisyyden ja digitalisaation avulla. Koska sahateollisuus on sidoksissa niin puunhankinnan, jatkojalostajien ja loppukäyttäjien kanssa, tutkimuksessa huomioidaan puutuoteteollisuus laajemmin. Haastattelututkimuksen perusteella (n=36) tarve asiakaslähtöisyyteen on tunnistettu sahateollisuudessa, mutta alan toimintamallit ovat edelleen vahvasti tuotelähtöisiä. Sahojen teolliset asiakkaat (jatkojalostajat, rakennusteollisuus) odottavat enemmän palvelua ja ennen kaikkea palveluasennetta. Sahateollisuudella on hyödyntämätöntä potentiaalia kestävän kilpailuedun luomiseksi, jonka se voi saada käyttöönsä panostamalla asiakaslähtöisyyteen ja palveluliiketoimintaan. Tekemällä yhteistyötä arvoketjun toimijoiden kanssa, koko puutuoteteollisuus voi hyötyä. Siirtyminen tuotelähtöisyydestä asiakaslähtöisyyteen edellyttää merkittäviä strategisia muutoksia, jotka kyseenalaistavat nykyisiä toimintatapoja ja periaatteita. Ensimmäisenä tulee sisäistää asiakaslähtöisyyden merkitys. Keskeistä muutoksen onnistumiselle ovat myös asenteiden ja palvelukulttuurin muutos. Tämä ei koske pelkästään omaa organisaatiota tai sahateollisuutta, vaan koko puutuoteteollisuutta.
 • Tolonen, Sanna (Helsingin yliopisto, 2019)
  Väitöstyössäni tarkasteltiin laktaasi ja apolipoproteiini E (APOE) geenien ja liikunnan vaikutusta aikuisena mitattuihin luumuuttujiin Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI)-tutkimuksen seuranta-aineistossa, joka alkoi vuonna 1980 (n=3596). Kahdessa ensimmäisessä osatyössä tutkittiin laktaasi ja APOE geenipolymorfioiden yhteyksiä tietokonetomografialla mitattuihin värttinä- ja sääriluiden muuttujiin yhdessä ravinnon kalsiumin ja tyydyttyneen rasvan saannin kanssa. Liikunnan osalta tarkasteltiin lapsuuden ja nuoruuden liikuntatottumuksia, joita oli kartoitettu tutkimuksen alkuvuonna kysymyksillä vapaa-ajan liikunnasta, harrastuksista liikuntaseuroissa, osallistumisesta urheilukilpailuihin sekä liikunnan intensiteetistä. Aikuisilla käytettiin askelmittarilla mitattua askelten määrää vuodelta 2007. Tutkittavien ravinnon saantia selvitettiin haastattelemalla ja kyselylomakkeilla. Laktaasigeenin T/T genotyyppiä kantavilla miehillä oli noin 3 % korkeampi hohkaluun tiheys värttinä- ja sääriluiden päissä verrattuna T/C ja C/C genotyyppeihin. Toisessa osatyössä APOE geenin säätelyalueen -219T/T ja +113C/C genotyyppien havaittiin olevan yhteydessä pienempään kortikaaliluun osuuteen värttinä- ja sääriluissa verrattuna G/G genotyyppien kantajiin. Naisilla nämä riskigenotyypit olivat yhteydessä myös pienempään puristuslujuuteen putkiluiden päissä ja miehillä suurempaan värttinäluun pinta-alaan. APOE -219G/T ja +113G/C genotyyppien väliset mittauserot eri luumuuttujissa vaihtelivat 1-8 % välillä. APOE -219T/T ja +113C/C genotyyppisillä naisilla korkea ravinnon tyydyttyneiden rasvojen saanti oli yhteydessä matalampaan värttinäluun varren pinta-alaan ja lujuuteen. Kolmannessa osatyössä 9-18-vuotiaiden tyttöjen korkea fyysinen aktiivisuus oli yhteydessä pienentyneeseen todennäköisyyteen saada matala sääriluun pään lujuusindeksi, varren pinta-ala, mineraalimäärä ja lujuusindeksit verrattuna vähiten aktiivisten tyttöjen neljännekseen. Vastaavasti poikien liikuntaryhmissä yhteydet löytyivät sääriluun pään pinta-alaan ja varren kortikaaliluun pinta-alaan ja lujuusindeksiin, kun verrattiin alinta ja ylintä ryhmää toisiinsa. Viimeisessä osatyössä havaittiin naisten päivittäisen askelmäärän olevan yhteydessä useisiin eri luumuuttujiin. Ylimmässä kolmanneksessa olevilla naisilla (> 8765 askelta/päivä) löydettiin korkeammat kantaluun arvot alimpaan kolmannekseen verrattuna. Askelryhmien välisiä eroja löytyi myös sääriluun pään pinta-alassa, mineraalimäärässä, tiheydessä ja puristuslujuudessa sekä sääriluun varren pinta-alassa, mineraalimäärässä ja vääntölujuudessa eniten askeleita keränneiden eduksi. Värttinäluussa naisten askelryhmien väliset erot eri luumuuttujissa olivat samansuuntaiset kuin sääriluussa. Edellä kerrotut askelryhmien väliset erot eri luumuuttujissa vaihtelivat 0.5-5.4 % välillä. Miehillä askelten ja luumuuttujien väliset yhteydet olivat pääasiassa ei-tilastollisesti merkitseviä. Tässä työssä löydettiin yhteys APOE geenin säätelyalueen genotyyppien ja kortikaaliluun mittausten välillä. APOE -219T/T ja +113C/C genotyypeillä korkea tyydyttyneen rasvan saanti oli myös yhteydessä matalampaan värttinäluun kokoon. Lisäksi lapsuudessa harrastetulla liikunnalla oli suotuisia vaikutuksia sääriluun kokoon ja lujuuteen aikuisuudessa. Naisilla myös päivittäiset askeleet olivat myönteisesti yhteydessä eri luustotekijöihin.
 • De, Swarnalok (Helsingin yliopisto, 2019)
  Potyvirukset lasketaan tuhoisimpien kasvivirusten joukkoon. Ne kuuluvat Potyviridae-heimoon, joka muodostaa suurimman kasvien RNA-virusten heimon ja edustaa noin kolmeakymmentä prosenttia tunnetuista kasviruksista. Potyvirusten tyyppivirus on perunan Y virus (PVY), jonka infektio voi aiheuttaa jopa 70 % satomenetyksiä. Potyvirukset ovat edustettuna myös kasvivirusten top 10-uhkalistalla, joka on koottu niiden tieteellisten, taloudellisten, ruokaturvaan liittyvien ja ihmiskunnalle aiheuttamien ongelmien perusteella. Potyvirusten genomi on positiivisäikeinen yksijuosteinen RNA-molekyyli, joka koodaa yhtätoista proteiinia. Monilla näistä proteiineista on useita erikoistuneita tehtäviä. Tämä mahdollistaa sen, että virus kykenee kaappaamaan isäntäsolunsolun monistuskoneistokseen. Virusproteiini ”Helper component-proteinase” (HCPro), on esimerkki moneen tehtävään osallistuvasta proteiinista. HCPro:n nimessä ”Helper component” viittaa sen avustavaan rooliin viruksen kirvavälitteisessä leviämisessä. ”Proteinase” puolestaan kertoo kysteiiniproteinaasiaktiivisuudesta, joka tarvitaan HCPro:n irrottamiseen infektion aikana tuotettavasta viruksen polyproteiinista. HCPro:n parhaiten tunnettu toimintamuoto on kasvin puolustusmekanismin, RNA-hiljennyksen, esto. Tässä työssä havaitsimme HCPro:n ja kasvin metioniinisyklin entsyymien, S-adenosyyli-L-metioniinisyntetaasin (SAMS) ja S-adenosyyli-L-homokysteiinihydrolaasin (SAHH), välisen vuorovaikutuksen perunan A viruksen (PVA) infektiossa. Ehdotimme, että HCPro-välitteinen SAMS- ja SAHH-inhibitio häiritsee metioniinisyklin toimintaa. Tämän seurauksena geenihiljennyksessä tarvittavien sRNA-molekyylien metylaatiosta vastaavan HEN1-metyylitransferaasin toiminta estyy. Metyloimattomat sRNA-molekyylit ovat epästabiileja ja solu ohjaa ne hävitettäväksi. Mekanismi voi hyödyttää PVA-infektiota estämällä RNA-hiljennystä. Lisäksi osoitimme, että SAHH-entsyymin toiminnan häiriintyminen yhdistettynä glutationin puutokseen vahvistaa perunavirus X:n (PVX) RNA-genomin kertymistä ja ilmentämistä PVX:n ja PVA:n synergistisen yhteisinfektion aikana. Toinen tutkimussuunta keskittyi HCPro:hon liittyviin suuriin proteiinikomplekseihin ja niiden tehtäviin PVA-infektiossa. ARGONAUTE 1 (AGO1) proteiinin löytyminen solun proteiinisynteesikoneistolta näiden suurten kompleksien yhteydestä antoi aihetta epäillä, että solu saattaa puolustautua infektiota vastaan estämällä PVA:n proteiinisynteesin. Ehdotimme, että virusproteiineihin liittyvien suurten proteiinikompleksien muodostuminen on viruksen tapa taistella tätä mekanismia vastaan. Osoitimme, että isännän VARICOSE-proteiini (VCS) vaikuttaa näiden suurten kompleksien muodostumiseen ja kestävyyteen. Lisäksi HCPro, VCS ja viruksen VPg-proteiini aktivoivat yhdessä PVA:n proteiinien tuottoa. HCPro:n ja VCS:n vuorovaikutuksella on siis useita tärkeitä tehtäviä PVA infektion aikana. Isäntäkasvin ja viruksen vuorovaikutusta selvittävän perustutkimuksen tuloksia hyödynnetään satotappioita aiheuttavien virustautien torjumisessa ja kontrolloinnissa. Viruksille vastustuskykyisten uusien lajikkeiden jalostus edellyttää syvällistä ymmärrystä viruksen ja isäntäkasvin välisestä solu- ja molekyylitason vuoropuhelusta. Tässä tutkimuksessa raportoidut selvitykset viruksen ja isäntäkasvin proteiinien vuorovaikutussuhteista lisäävät merkittävästi ymmärrystämme potyvirusten infektiobiologiasta.
 • Kempe, Riitta (Helsingin yliopisto, 2018)
  Siniketun valinnalla parannetaan lisääntymistä, nahan laatua ja kokoa. Näiden ohella voidaan jalostaa terveys-, rakenne- tai rehuhyötysuhdeominaisuuksia. Siniketun rakenne- ja terveysominaisuuksissa on tapahtunut eläinten lihavuuden lisääntyessä epäedullisia muutoksia, ja on tärkeä tutkia, miten valintaa pitää muuttaa tilanteen korjaamiseksi. Rehu on tuotannon suurin kustannustekijä, minkä vuoksi rehujen parempi hyödyntäminen on noussut kiinnostavaksi valinnan kohteeksi. Rehun tehoton käyttö voi heikentää kasvua ja lisätä lannan kautta tulevien hukkaravinteiden kuormitusta ympäristöön. Väitöskirjatyön tavoitteena oli arvioida uusien rakenne-, terveys- ja tuotanto-ominaisuuksien geneettinen vaihtelu ja niiden korrelaatiot nykyisessä valintaohjelmassa olevien ominaisuuksien kanssa. Nämä monipuoliset tiedot tarvitaan valintaohjelman uudistamista varten. Tutkimushankkeessa luotiin eläinten arviointia varten menetelmät ja asteikot seuraaville uusille ominaisuuksille: rehunkäyttökyky, kuntoluokka (lihavuus), eläinten pituus, etujalkojen asento, liikuntakyky ja silmätulehdusalttius. Nykyinen eläimen ja nahan koon painotus valinnassa parantaa epäsuorasti myös siniketun rehunkäyttökykyä. Rehunkäyttökyvyn tai nahkaominaisuuksien parantaminen valinnan avulla ei kuitenkaan saisi johtaa ketun terveyden heikentymiseen tai koon ja lihavuuden kasvuun, sillä nopeasti kasvavat ja isokokoiset eläimet kuluttavat enemmän rehua, jolloin rehukustannukset nousevat. Lisäksi nopea kasvu, suuri elopaino ja lihavuus ovat riskitekijöitä alle kuuden kuukauden ikäisen siniketun hyvinvoinnille, sillä ne aiheuttavat usein etujalkojen taipumista ja liikuntakyvyn heikentymistä. Ison koon tai lihavuuden ja silmäterveyden välille ei löydetty geneettistä yhteyttä, mutta tiheän ja massakkaan turkin valinta voi lisätä silmätulehdusalttiutta. Eläimen pituus uutena valintakriteerinä avaa mahdollisuuden kasvattaa hyvärakenteisia, solakoita kettuja, sillä pituuden valinnasta ei seuraa lihavuutta tai silmäterveyden heikentymistä eikä sillä ole epäedullisia vaikutuksia turkin laatuun. Sinikettujen rakenteessa, terveysominaisuuksissa ja rehuhyötysuhteessa on perinnöllistä vaihtelua, joten sinikettujen hyvinvointia voidaan tehokkaasti edistää eläinjalostuksen menetelmin tuotanto-ominaisuuksien rinnalla. Tämä kuitenkin edellyttää, että jalostustavoitteet laajennetaan uusiin terveys- ja rakenneominaisuuksiin, valinnan painotusta siirretään hyvinvointiominaisuuksiin ja valinnan apuna käytetään valtakunnallista tietojenkeruujärjestelmää ja jalostusohjelmaa. Asiasanat: Alopex lagopus, kotieläinjalostus, periytyvyys, turkiseläimet  
 • Sell, Mila (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tämä tutkimustyö käsittelee afrikkalaisen pienviljelijän kykyä sopeutua tulevina vuosikymmeninä edessä oleviin globaaleihin haasteisiin kuten ilmastonmuutokseen ja biodiversiteetin vähenemiseen, jotka yhdessä väestönkasvun kanssa uhkaavat heikentää ratkaisevasti ruokaturvaa. Pienviljelijät, jotka muodostavat edelleen noin 70 % Afrikan väestöstä, edustavat usein kaikkein köyhintä ja ruokaturvan näkökulmasta haavoittuvinta väestöryhmää. Viljelijöiden kohtaamat haasteet ja tarpeet vaihtelevat kuitenkin niin paljon, että vaaditaan vahvasti olosuhteisiin sopeutettuja ratkaisuja, joita viljelijöiden ja heidän sidosryhmiensä tulisi luoda osana innovaatioprosessia. Innovaatiosysteemi voi koostua useista erilaisista innovaatioprosesseista. Osallistuminen näihin prosesseihin vaatii sekä voimaantumista (empowerment) että käytännön innovaatiokapasiteettiä. Tämä on tärkeää erityisesti naisviljelijöille, sillä he kohtaavat miehiä enemmän osallisuuteen ja päätöksenteko-oikeuteen liittyviä haasteita. Naisviljelijöiden toimintaa rajoittavat muun muassa maanomistuksen säätely sekä työvoiman ja luoton saatavuus, mutta myös perusoikeuksien, kuten koulutukseen pääsyn heikko toteutuminen. Tämän tutkimuksen yleisenä tavoitteena on luoda kestäviä maatalousjärjestelmiä, jotka lisäävät tuottavuutta parantaen samalla tasa-arvoa ja voimaantumista. Tarkempina tavoitteina on tunnistaa ja analysoida afrikkalaisten pienviljelijöiden sukupuoleen liittyviä osallisuuden rajoitteita sekä löytää mahdollisia kehityspolkuja kohti oikeudenmukaisempaa ja ruokaturvan kannalta kestävämpää järjestelmää. Väitöstutkimus koostuu kolmesta osajulkaisusta. Osajulkaisut I ja II hyödyntävät Ugandassa vuosina 2012 – 2013 kerättyä laajaa aineistoa yhteensä 1440 kotitaloudesta. Osajulkaisussa I tarkastellaan naisviljelijöiden voimaantumista hyödyntäen, mutta myös edelleen kehittäen, Women Empowerment in Agriculture Index (WEAI) – arviointimenetelmää. Naisviljelijöiden työtä ja sen rajoitteita sekä erilaisia käyttäytymismalleja tarkastellaan käyttäen ekonometrista mallinnusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että voimaantumista lisäävät naisen ikä ja työskentely kodin ulkopuolella sekä koulutuksellinen tasa-arvo puolison kanssa. Voimaantumista vähentäviä tekijöitä ovat kotitalouden suuri koko sekä alle viisi vuotiaiden lasten lukumäärää, jotka molemmat lisäävät naisen kotitöiden taakkaa. Osajulkaisu II vertaa nais- ja miesviljelijöiden sekä yhteisesti viljeltyjen palstojen tehokkuutta hyödyntämällä Stochastic Frontier Analysis (SFA) -menetelmää. Tulosten mukaan naisten viljelemien palstojen tuotannollinen tehokkuus on alhaisempi kuin miesten palstojen tai yhteisesti viljeltyjen palstojen tehokkuus. Ero selittyy kotitöiden naisille aiheuttamalla lisätaakalla. Sen sijaan naisten työskentely ansiotyössä maatalouden ulkopuolella lisää yleisesti tuotannollista tehokkuutta myös naisten hallussa olevilla palstoilla. Tulokset tukevat aiempia havaintoja siitä, että naisten työllistyminen maatalouden ulkopuolelle vaikuttaa myönteisesti kotitalouksien hyvinvointiin. Osajulkaisu III kuvaa Etiopiassa tehtyä pilottitutkimusta, joka hyödyntää uutta Innovation Platform -menetelmää. Hankkeessa kerättiin laadullista aineistoa, jonka perusteella innovaatiotoimintaa ja käytettyä menetelmää voitiin arvioida. Tulokset osoittavat, että Innovation Platform -menetelmä tarjoaa erityisesti naisille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti innovaatiotoimintaan, ja että osallistuminen on voimaannuttavaa. Laajemmassa teorettisessa viitekehyksessä kaikki väitöstutkimuksen kolme osajulkaisua tarkastelevat afrikkalaisen pienviljelijän näkökulmasta ruokaturvaan, kestävään tuotantoon, elantoon ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä käyttäen erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähestymistapoja. Tutkimuksen yhteenveto-osassa vastataan holistisesta näkökulmasta seuraaviin kysymyksiin: 1. Mitkä pienviljelijöiden ominaisuudet vaikuttavat keskeisesti naisten voimaantumiseen? 2. Miten nämä ominaisuudet liittyvät mies- ja naisviljelijöiden tuottavuuteen ja tehokkuuteen? 3. Miten osallistuminen innovaatioprosesseihin tukee pieniviljelijöiden, erityisesti naisviljelijöiden, voimaantumista, tuottavuutta ja tulevaisuuden näkymiä? 4. Miten näitä lähestymistapoja voidaan hyödyntää, kun luodaan polkuja kohti kestävää kehitystä? Tämän tutkimuksen mukaan naisviljelijöiden markkinalähtöisen maatalouden kehittäminen luo naisille tuloja, jotka hyödyttävät yhteisöä laajemmin. Tutkimuksen mukaan Innovation Platform – menetelmällä voidaan tehokkaasti tukea afrikkalaisia naisviljelijöitä ja naisviljelijöiden ryhmiä. Menetelmä lisää eri sidosryhmien yhteistyötä ja luo ratkaisuja ajankohtaisiin paikallisiin haasteisiin. Innovation Platform -menetelmä tulisi jatkossa integroida osaksi nykyisiä maatalouden neuvontajärjestelmiä. Tutkimuksen tulokset korostavat koulutuksen merkitystä. Koulutuksella on yhteys sekä tasa-arvoon että naisten voimaantumiseen. Molemmat lisäävät osallistumista palkkatyöhön kotitalouden ja maatalouden ulkopuolella, mikä vuorostaan parantaa kotitalouksien hyvinvointia ja luo polkuja kohden kestävää kehitystä.
 • Saarinen, Merja (Helsingin yliopisto, 2018)
  Elinkaariarviointi (life cycle assessment LCA) on eniten käytetty menetelmä tuotteiden, kuten ruoan, ympäristövaikutusten arviointiin ja vertailuun. Vertailu perustuu yhteiseen toiminnalliseen yksikköön, joka ilmaiseen tuotteen tehtävän ja jota kohden ympäristövaikutukset ilmoitetaan. Nykykäytännön mukaan ravitsemus ei ole mukana ruoan elinkaariarvioinnissa käytettävissä toiminnallisissa yksiköissä. Tämä väitöskirja kehittää ja arvioi toiminnallisia yksiköitä, joilla ravitsemus voidaan kytkeä ruoan elinkaariarviointiin tuote- ja ateriatasoilla, joilla kuluttajat tekevät ruokavalintojaan. Tarkasteltavat, vaihtoehtoiset toiminnalliset yksiköt ovat: 1) lautasmalliin perustuva standardoitu ateria, 2) massaperusteiset toiminnalliset yksiköt yksittäisille ravintoaineille ja 3) tuotteen ravintoaineindeksi. Väitöskirjassa arvioidaan yhteensä 66 tuotteen ja 29 lounaan ilmastovaikutukset. Tuotetason tarkastelussa korostetaan tuotantoryhmään sidottua arviointia ja keskitytään valkuaisaineiden lähteisiin. Tulosten perusteella terveydelle hyödyllisiin ja siksi suositeltaviin ravintoaineisiin perustuva indeksi on parhaiten soveltuva yleinen menetelmä ravitsemuksen sisällyttämiseksi ruoan elinkaariarviointiin. Lisäksi ehdotetaan, että terveydelle haitalliset ravintoaineet liitetään tarkasteluun erillisen indeksi avulla. Kestävät ruokatuotteet voidaan määrittää käyttämällä näitä kahta arviointitapaa rinnakkain. Yksittäisiin ravintoaineisiin perustuvaa tarkastelua suositellaan käytettäväksi ainoastaan rajallisesti ja erityisesti kohdistuen vain ravintoaineisiin, joiden saantiin liittyy haasteita. Standardoitu ateria puolestaan tarjoaa lisätietoa vallitsevaan arviointitapaan verrattuna siten, että se yhdistää useita tuotteita, jotka eivät yksinään pysty takaamaa kattavaa ravintoaineiden saantia. Arviointitavan vahvuus informaatiovälineenä nojaa lautasmallin tunnettuuteen ja ymmärrettävyyteen. Tulosten perusteella arvioinnin on syytä perustua syötäväksi valmistettuihin ruokiin yksittäisten kypsentämättömien raaka-aineiden sijaan, jotta tuotteen kestävyydestä saadaan kattava kuva. Yleisessä keskustelussa ruokien ilmastollista kestävyyttä koskeva viesti on ollut selvä: eläinperäisiä ruokia, erityisesti naudanlihaa, on syytä välttää, koska niiden ympäristövaikutukset ovat ylivoimaisen suuret. Tämän väitöskirjan tulosten perustella kuitenkin mm. naudanlihan ilmastovaikutus pienenee suhteessa muihin proteiinin lähteisiin, kun ravitsemus sisällytetään tuotetason tarkasteluun. Sama ilmiö näkyy yleisemmällä tasolla osittain myös ateriatason tarkastelussa. Ateriatasolla näkyy myös salaattivalinnan merkitys, jos salaatin raaka-aineet on kasvatettu kasvihuoneessa. Sen sijaan aterian hiilihydraattiosuuden valinnalla ei ole suurta merkitystä koko aterian ilmastovaikutukseen. Yhteenvetona, ravitsemus on syytä sisällyttää ruoan elinkaariarviointiin ja sen perustella tehtävään tulkintaan monella eri tavalla. Jokaisella tarkastellulla menetelmällä on omat vahvuutensa. Toisaalta, mikään niistä ei pysty tarjoamaan kaiken kattavaa ymmärrystä ruoan ja ruokavalinnan kestävyydestä.
 • Lampela, Maija (Suomen Metsätieteellinen seura, Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Itä-Suomen yliopiston Metsätieteiden osasto, 2018)
  Kaakkois-Aasian trooppiset suot ovat merkittäviä hiilen varastoja ja luonnon monimuotoisuuden keskittymiä. Pääasiallinen turvetta muodostava ja varastoiva ekosysteemi Kaakkois-Aasiassa on paksuturpeinen trooppinen suosademetsä. Hakkuut ja maankäytön muutos plantaaseiksi ja maanviljelyyn on aiheuttanut laaja-alaista suosademetsien tuhoa, ja samalla niiden suojelu ja ennallistaminen on tullut ajankohtaiseksi. Tämä väitöskirja keskittyy ensin luonnontilaisen suosademetsän pintaturpeen ominaisuuksiin, metsän pohjan pinnanmuotojen mikrotopografiaan ja kasvillisuuden esiintymiseen suhteessa pinnanmuotoihin. Näitä tietoja on käytetty hyväksi väitöskirjan toisen osan muodostavissa palaneiden ja kuivatettujen entisten suosademetsäalueiden ennallistamiskokeissa. Tutkitussa luonnontilaisessa suosademetsätyypissä metsän pohjaa voidaan kuvata pinta-alaltaan vähäisempien mättäiden ja laajempien matalammalla sijaitsevien välipintojen jatkumoksi, jossa suurin osa maanpinnasta on pohjavedenpinnantason yläpuolella suurimman osan vuodesta. Toisin kuin boreaalisilla ja temperaattisilla soilla, metsän pohjan mikrotopografiassa ei havaittu selkeää suuntautuneisuutta tai järjestäytyneisyyttä. Pintaturpeen rakenne ja kemia vaihtelivat suhteessa turpeen mikrotopografiseen sijaintiin niin, että useimpien kasviravinteiden pitoisuudet olivat korkeampia korkeammilla pinnoilla. Myös puut ja suuremmat puun taimet olivat keskittyneet korkeammille pinnoille, kun taas pienempiä taimia esiintyi kaikilla maanpinnantasoilla. Ensimmäisessä taimi-istutuskokeessa testasimme 21 paikallisen puulajin soveltuvuutta palaneiden ja kuivatettujen alueiden uudelleenmetsittämiseen. Kokeen tuloksena saimme tietoa eri lajien taimien tulvan- ja kuivuudensiedosta, lajien soveltuvuudesta erilaisille alueille ja taimien sopivasta istutuskoosta. Toisessa taimi-istutuskokeessa kokeilimme pintakasvillisuuden perkauksen, lannoituksen ja mätästyksen vaikutusta taimien menestykseen viidellä jo aiemmissa ennallistusprojekteissa käytetyllä lajilla. Selvitimme myös alueella kaksi vuotta istutuksen jälkeen riehuneiden maastopalojen vaikutusta taimien selviämiseen. Luonnontilaisesta suosademetsästä ja taimikokeista saamiemme tulosten avulla pystyimme lisäämään tietoa useiden lajien soveltuvuudesta suosademetsän ennallistamiseen.
 • Humisto, Anu (Helsingin yliopisto, 2018)
  Luonto on kuin aarreaitta, josta ammennamme uusia bioaktiivisia yhdisteitä lääkkeiden, kosmetiikan ja muun teollisuuden käyttöön. Luonnon bioaktiivisilla yhdisteillä on merkittävä vaikutus meidän kaikkien elämään, esimerkiksi antibioottien muodossa. Suurin osa myydyistä lääkkeistä onkin luonnonyhdisteitä tai niitä mukailevia synteettisiä yhdisteitä. Uusien luonnonyhdisteiden löytäminen on kuitenkin edelleen tärkeää, sillä joidenkin sairauksien on todettu lisääntyneen. Esimerkiksi syöpien määrä on kasvussa, ja lisäksi lääkeresistenssi on vakava ja kasvava ongelma. Erityisesti prokaryootit ja kasvit tuottavat yhdisteitä, joilla on useita erilaisia bioaktiivisuuksia ja potentiaalia muun muassa lääkeaineiksi. Fotosynteettiset prokaryootit syanobakteerit kuuluvat parhaimpiin bioaktiivisten aineiden tuottajiin. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin syanobakteerien bioaktiivisia yhdisteitä, mukaan lukien niiden aktiivisuus, biosynteesi ja toimintamekanismi. Tutkimuksessa hyödynnettiin Helsingin yliopiston syanobakteerikantakokoelmaa. Syanobakteerikantoja seulottiin erityisesti niiden antileukeemisten ja antifungaalisten ominaisuuksien osalta käyttäen soluviljelytestejä. Massaspektrometrisiä menetelmiä käytettiin yhdisteiden tunnistamiseen. Työssä havaittiin useita aktiivisia syanobakteerikantoja, joilta löydettiin mahdollisia uusia yhdisteitä. Lisäksi löydettiin useita tunnettuja yhdisteitä ja niiden aiemmin tunnistamattomia variantteja uusilta syanobakteerikannoilta tai uusista elinympäristöistä. Seulontatutkimusten perusteella valittiin syanobakteerikannat kokogenomisekvensointiin. Genomianalyysin avulla pystyttiin selvittämään biosynteesireitti tunnetuille sytotoksisille yhdisteille nimeltä swinholidi ja skytofysiini. Lisäksi swinholidin tuotto pystyttiin osoittamaan ensimmäisen kerran laboratoriossa kasvatetussa puhtaassa syanobakteerikannassa. Väitöskirjan viimeisessä osatyössä tutkittiin tunnetun yhdisteen hassallidiinin toimintamekanismia, missä hyödynnettiin solutestejä, kuvantamista ja lipidimallinnusta. Anabaena-syanobakteerista puhdistetun hassallidiinin havaittiin hajottavan kolesterolia sisältävien eukaryoottisolujen solukalvon. Luonnonyhdisteen kehittäminen lääkkeeksi tai muuksi lopputuotteeksi on hyvin hidasta, mutta tarpeellista tulevaisuuden kannalta. Tämä väitöskirjatutkimus lisää ymmärrystämme useista syanobakteerien tuottamista bioaktiivisista yhdisteistä sekä toiminnallisella että molekulaarisella tasolla.
 • Qin, Nanbing (Helsingin yliopisto, 2018)
  Poikimisen läheisyydessä korkeatuottoiset lypsylehmät kärsivät metabolisesta stressistä. Maidontuotanto vaatii runsaasti ravintoaineita ja altistaa eläimet aineenvaihduntasairauksille poikimisen jälkeen. Lypsylehmätutkimuksen tavoitteena on ollut pitkään korkeatuottoisten lypsylehmien terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen ja tätä voidaan pitää kriittisenä maidontuotannon kestävyyden näkökulmasta. Aikaisempien tutkimusten perusteella ummessaolokauden ja alkulaktaation ruokintastrategialla on merkittävä vaikutus lypsylehmän poikimisen jälkeiseen aineenvaihduntaan. Ruokinnan tarkka suunnittelu poikimista edeltävinä viikkoina ja välittömästi poikimisen jälkeen on tärkeää lypsylehmien terveydelle ja hyvinvoinnille. Väitöstyössä tutkittiin kahta erilaista ruokintastrategiaa: poikimista edeltävä runsasenerginen ruokinta sekä poikimisen jälkeen maidon rasvapitoisuutta voimakkaasti vähentävä (milk fat depression, MFD) ruokinta. Runsasenerginen ruokinta sisälsi 130 % tiineiden lypsylehmien ruokintasuositusten mukaisesta energian saannista kuuden viikon ajan ennen poikimista. MFD-ruokinta toteutettiin joko lisäämällä ruokintaan konjugoitua linolihappoa (conjugated linoleic acid, cis-9, trans-11 ja trans-10, cis-12 CLA; 10-15 g/pv kumpaakin) tai lisäämällä tärkkelyspitoiseen ruokintaan (202 g/kg kuiva-ainetta) monityydyttymättömiä rasvahappoja (polyunsaturated fatty acids, PUFA, 40 g/kg kuiva-ainetta öljyseosta, jossa 2:1 auringonkukkaöljyä ja kalaöljyä). Väitöstyön päätavoitteena oli tutkia ruokintastrategioiden vaikutuksia lypsylehmien energia-aineenvaihduntaan ja insuliiniresistenssiin. Lisäksi väitöstyössä tutkittiin maternaalisen insuliiniresistenssin ja fysiologisen sopeutumisen mahdollisia molekyylitason mekanismeja analysoimalla lipidomia ja transkriptomia poikimisen läheisyydessä. Poikimista edeltävä runsasenerginen ruokinta vaikutti maksa- ja rasvakudoksen lipidiprofiileihin poikimisen läheisyydessä. Ruokinta vaikutti erityisesti sfingolipidien pitoisuuksiin. Maksassa runsasenerginen ruokinta lisäsi sfingomyeliinien kokonaispitoisuutta sekä viikko ennen poikimista, että viikko poikimisen jälkeen. Rasvakudoksessa poikimista edeltävä runsasenerginen ruokinta lisäsi keramidien kokonaispitoisuutta viikko ennen poikimista. Poikimista edeltävällä ruokinnalla oli selvimmät vaikutukset useisiin rasvakudoksen keramideihin ja maksan sfingomyeliineihin, jotka sisälsivät pitkäketjuisia tai erittäin pitkäketjuisia rasvahappoja. Lisäksi runsasenerginen ruokinta lisäsi useiden maksan fosfolipidi- ja lysofosfolipidi –luokkien pitoisuuksia ja muutti useiden fosfolipidi-luokkien ajallista vaihtelua rasvakudoksessa. Maksan geenitoiminnan analyysi osoitti, että runsasenerginen ruokinta lisäsi lipogeneesiä viikko ennen poikimista lisäämällä transkriptiota kilpirauhashormoniin reagoivassa geenissä ja maksan X- reseptorin/retinoidi-X –reseptorin aktivoimassa reaktiotiessä. Akuutin vaiheen soluviestinnän geenien ja tulehdusta edistävien interleukiini 1 ja tumatekijä kappa B alayksikkö 1 –geenien transkription heikkeneminen viittaa siihen, että poikimista edeltävä runsasenerginen ruokinta alensi maksan tulehdustilaa viikko ennen poikimista. Molemmat MFD-ruokinnat paransivat energiatasetta ja vähensivät plasman vapaiden rasvahappojen ja betahydroksivoihapon pitoisuuksia alkulaktaatiossa. CLA-ruokinnalla plasman keruloplasmiinin ja bilirubiinin pitoisuudet olivat pienemmät kolmannella laktaatioviikolla, mikä viittaa tulehduksen vähenemiseen. Toisaalta tärkkelys-PUFA -ruokinta vaikutti päinvastaisesti lisäämällä keruloplasmiinin ja bilirubiinin pitoisuuksia 15. laktaatioviikolla. Sekä CLA-ruokinta että tärkkelys-PUFA -ruokinta vähensivät rasvakudoksen lipolyysiä kolmannella laktaatioviikolla, mitä osoittaa hormonisensitiivisen lipaasin ja rasvahappoja sitovan proteiinin 4 geenien transkription väheneminen. Perilipiini 2 –geenin transkription lisääntyminen tukee käsitystä vähentyneen lipolyysin seurauksena lisääntyneestä rasvan varastoitumisesta rasvakudokseen alkulaktaatiossa. Tärkkelys-PUFA -ruokinta mahdollisesti lisäsi lipogeneesiä rasvakudoksessa 15. laktaatioviikolla. Sitä vastoin CLA-ruokinta ei vaikuttanut lipogeneesiin laktaatioviikoilla 3 tai 15. Todennäköisesti CLA vaikutti rasvakudoksen aineenvaihduntaan säätelemällä insuliiniherkkyyttä, sillä ruokinta vaikutti insuliinin signaloinnin, tulehdusvasteen ja keramidien aineenvaihdunnan geenitoimintaan. Tälle vastakohtaisesti tärkkelys-PUFA -ruokinnalla oli vähän tai ei lainkaan vaikutusta näihin insuliiniin liittyviin reaktioteihin ja siksi ruokinta saattoi säädellä rasvakudoksen aineenvaihdunnan muita reaktioteitä. Johtopäätöksenä todettiin, että poikimista edeltävän energiansaannin lisääminen (130 %:iin tiineen lypsylehmän energiantarpeesta) ei heikentänyt lypsylehmien maksan normaalia toimintaa tai insuliiniherkkyyttä poikimisen läheisyydessä. Lisäksi tällä ruokinnalla voitiin vähentää maksan tulehdustilaa tiineyden loppuvaiheessa. Sekä CLA-ruokinta että tärkkelys-PUFA -ruokinta mahdollisesti vähensivät lehmien metabolista stressiä vähentämällä kudosvarastojen käyttöä. Näillä kahdella MFD-ruokinnalla oli kuitenkin erilainen vaikutus lehmien tulehdustilaan. CLA-ruokinta saattoi vaimentaa systeemistä tulehdusta alkulaktaatiossa, kun taas tärkkelys-PUFA -ruokinta saattoi pahentaa tulehdustilaa laktaation myöhemmässä vaiheessa.
 • Xu, Yan (Helsingin yliopisto, 2018)
  Fava bean is a good source of plant protein that is increasingly gaining attention due to its health benefits and sustainability. However, the addition of fava bean flour or protein concentrate at high concentrations to food products may result in an unsatisfying texture. Therefore, texture modification of the fava bean matrix is essential to improve its usability in various food systems. Microbial exopolysaccharides (EPS) are effective texture modifiers, with lactic acid bacteria (LAB) being widely used in the food industry to produce them. In this thesis, EPS were produced in situ from sucrose by LAB during the fermentation of fava bean flour or fava bean protein concentrate (FPC), and their texture modification effects on fava bean matrix were evaluated. Leuconostoc pseudomesenteroides DSM 20193 and Weissella confusa VTT E-143403 were found to be good dextran producers in fava bean matrix. With the same starter, sucrose addition strongly increased paste viscosity after fermentation. By separately hydrolyzing the fermented paste with dextranase and levanase, this increase was demonstrated to be primarily driven by dextran. The gel-strengthening ability of EPS was revealed by dynamic oscillatory rheology analysis, with obvious elasticity increases in sucrose-enriched pastes after fermentation. Dextrans produced by Ln. pseudomesenteroides DSM 20193 and W. cibaria Sj 1b showed considerable gel-strengthening ability. Two mechanisms of degradation for raffinose family oligosaccharides (RFO) were established in this thesis, involving plant-derived α-galactosidase and microbial levansucrase (LSR). In fava bean flour, RFO were preferentially degraded by endogenous α-galactosidase, producing galactose and sucrose that could be further used for EPS synthesis. In the absence of endogenous α-galactosidase, LSR could act on RFO, forming melibiose, manninotriose, and manninotetraose. A joint function of endogenous α-galactosidase and microbial LSR in RFO degradation was also observed. Texture evaluation of fermented FPC pastes revealed higher firmness, consistency, cohesiveness, and index of viscosity in sucrose-enriched pastes. Proteolysis of fava bean protein was very weak after fermentation, thus contributing less to texture modification of FPC pastes than did EPS. Confocal laser scanning microscopy of fermented fava bean protein showed more concentrated protein aggregates in dextran-enriched pastes. The study of fava bean protein-dextran interactions indicates the importance of intermolecular interactions between these two polymers in determining the rheological properties of the system. During acidification, dextran stabilized the network of fava bean protein through intermolecular interactions. Conjugation of dextran to fava bean protein through the Maillard reaction decreased both viscosity and gel elasticity during protein gelation. The molar mass and conformation of dextrans affected their behavior in the protein system, especially during protein gelation. This thesis shows for the first time the feasibility of connecting EPS production by LAB to the fermentation of fava bean matrix, and identifies two promising dextran producers for use in this matrix. Analysis of the microstructure of fava bean protein with dextran and fava bean protein–dextran interactions clearly showed the role of dextran in the protein network. Furthermore, the results indicate that different EPS producers may allow texture tailoring of the fava bean matrix, which may contribute to the development of novel plant protein-based food or meat substitutes.
 • Kaarakka, Lilli (Helsingin yliopisto, 2018)
  Maaperä on metsäekosysteemin rakenteen ja toiminnan perusta. Maaperän fysikaaliset, kemialliset ja biologiset prosessit säätelevät koko metsän hiilen, ravinteiden ja veden kiertoa. Ihminen on toiminnallaan merkittävästi muuttanut suomalaisten metsämaiden rakennetta ja toimintaa ja edelleen metsäekosysteemin häiriödynamiikkaa. Tässä väitöskirjassa määritettiin kahden maaperän rakenteeseen ja kemialliseen koostumukseen vaikuttavan toimenpiteen − kantojen korjuun ja tekopohjaveden muodostamisen – pitkäaikaisvaikutuksia metsämaaperän ja -kasvillisuuden rakenteeseen, toimintaan ja toipumiseen. Kantojen korjuussa maaperän pintakerros häiriintyy ja siitä poistuu hiiltä ja ravinteita korjattavien juurten ja kantojen mukana. Tekopohjaveden muodostaminen sadettamalla ravinnerikasta järvivettä harjualueille puolestaan lisää maaperään hiiltä ja ravinteita, ja käsittelyn tuloksena maaperän kemiallinen koostumus muuttuu ja metsäekosysteemi rehevöityy. Aiemmat kotimaiset tutkimukset näiden toimenpiteiden vaikutuksista on tehty korkeintaan muutamia vuosia toimenpiteiden päättymisen jälkeen eikä vaikutusten kestoa ja ekosysteemien toipumisnopeutta tunneta. Tässä työssä kantojen korjuun maaperävaikutuksia tutkittiin Keski- ja Etelä-Suomessa ja tekopohjaveden ekosysteemivaikutusten kestoa Keski-Suomessa sadetusimeytystä käyttävällä tekopohjavesilaitoksella. Tutkimuksissa tarkasteltiin metsäekosysteemin toipumista toimenpiteistä, jotka olivat päättyneet yli 10 vuotta aiemmin. Tulokset osoittavat, että kantojen korjuun ja sen jälkeen tehtävän maanmuokkauksen seurauksena kuusikoiden maaperän pintakerros häiriintyy laajalti rakenteeltaan ainakin yli 10 vuoden ajaksi. Suomalaisten havupuiden kannot ja paksujuuret ovat huomattava hiilen ja ravinteiden pitkäaikaisvarasto maaperässä, ja kantojen korjuun merkittävin ekologinen vaikutus on lahopuun ja sen hiilivaraston määrän väheneminen. Tekopohjaveden muodostaminen sadettamalla muutti maaperän happamuuden ja ravinteisuuden sekä edelleen kasvilajiston, ja muutokset kestivät pitkään imeytyksen lopettamisen jälkeen. Tekopohjavesialueilla maaperän pH oli 12−15 vuoden jälkeen sadetuksen päättymisestä edelleen huomattavasti korkeampi sadetetuilla koealoilla kuin vastaavilla kasvupaikoilla, joita ei oltu sadetettu. Lisäksi maaperän ravinteiden pitoisuudet olivat myös korkeampia sadetuksen seurauksesta. Myös aluskasvillisuuden lajien runsaussuhteet ja dynamiikka olivat edelleen muuttuneita. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että maan pintakerroksen rakenne ja maaperän toiminta häiriintyy pitkäaikaisesti molempien käsittelyjen seurauksena. Ympäristövaikutusten keston ja niistä toipumisen tunteminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta metsäenergian korjuun päätöksentekoa ja suunnittelua ja vastaavasti tekopohjavesilaitosten toimintaa voidaan suunnitella mahdollisimman pienin ympäristöhaitoin.
 • Sietiö, Outi-Maaria (Helsingin yliopisto, 2018)
  Boreaaliset metsät ovat merkittäviä hiilivarastoja ja suurin osa niihin varastoidusta hiilestä on maaperässä. Erityisesti maaperän orgaanisessa kerroksessa hiili on muuntunut hitaasti hajoavaksi humusaineeksi, joka muodostaa boreaalisen metsämaan pysyvimmän hiilivaraston. Koska metsämaassa vain pieni osa tärkeistä ravinteista on kasveille helposti hyödynnettävissä muodoissa, turvatakseen ravinteiden saannin kasvit muodostavat sienijuurisymbiooseja niiden juuristoissa elävien sienten kanssa. Boreaalisissa metsissä havupuut ovat yleisiä ja metsän aluskasvillisuus koostuu pääasiassa varpukasveista sekä sammaleista. Havupuut muodostavat tyypillisesti sienijuurisymbioosin pintasienijuurisienten kanssa (ektomykorritsasienet) ja varpukasvit kanervasienijuurisienien (erikoidimykorritsasienet) kanssa. Vastineeksi turvatusta ravinteiden- ja vedenotosta, sienijuurisienet saavat energiansa isäntäkasveilta erilaisina hiiliyhdisteinä eli sokereina. Ihmisen toiminnan aiheuttaman kasvihuoneilmiön voimistumisen ja ilmakehän CO2-pitoisuuden noustessa myös kasvukaudet pidentyvät ja sen myötä kasvien maahan allokoiman hiilen määrien on arveltu kasvavan. Helppokäyttöiset hiiliyhdisteet antavat mikrobeille mahdollisuuden tuottaa tavallista enemmän orgaanisen materiaalin hajotukselle välttämättömiä entsyymejä ja näin lisäävän myös vaikeasti hajotettavien hiiliyhdisteiden, kuten humuksen, hajotusta. Parempi tietämys kasvi-sieni-vuorovaikutuksen merkityksestä boreaalisen metsäekosysteemin toiminnalle on tärkeää, jotta voidaan arvioida muuttuvan ilmaston vaikutuksia maaperän hiilenkierrolle ja hiilivarastoille. Tämän väitöskirjatyön tarkoituksena oli tutkia kasvien maahan syöttämien hiiliyhdisteiden merkitystä juuriston ja maaperän sieniyhteisön monimuotoisuudelle sekä maaperän hiilenkierrolle. Tämän työn kaksi ensimmäistä osajulkaisua perustuivat laboratoriomittakaavan mikrokosmoskokeeseen ja viimeinen monivuotiseen kenttäkokeeseen. Sieniyhteisöjä ja niiden monimuotoisuutta tutkittiin molekyylibiologisin menetelmin ja syväsekvensoinnilla. Lisäksi ensimmäisessä osajulkaisussa tunnistettiin isäntäkasvin (kanerva, mustikka, puolukka ja mänty) kanssa suorassa vuorovaikutuksessa olleet sienet hyödyntäen DNA:n isotooppileimaukseen perustuvaa tekniikkaa. Tutkittujen boreaalisen metsän kasvien (kanerva, mustikka, puolukka ja mänty) juuristojen ja ympäröivän maan sieniyhteisöjen rakenteet erosivat toisistaan, mutta niistä löytyi myös keskenään samoja lajeja. Lisäksi varpukasveilla (kanerva, mustikka ja puolukka) oli erilainen vaikutus ympäröivän maan kemialliseen koostumukseen kuin männyllä. Tämän laboratoriomittakaavan mikrokosmoskokeen tulosten perusteella kanervakasveilla on merkittävä vaikutus boreaalisen metsämaan prosesseihin ja mikrobien monimuotoisuuden ylläpitämiseen. Kasvien maahan syöttämien hiiliyhdisteiden pääsyn rajoittaminen aiheutti muutoksia humusmaan sieniyhteisön rakenteeseen kolmivuotisen kenttäkokeen aikana. Lahottajasienten ja ektomykorritsasienten on arveltu kilpailevan maaperässä samoista ravinteista. Jos kasvien hiilisyöte ektomykorritsasienille lakkaa, lahottajasienten on arveltu yleistyvän ja estävän ektomykorritsasienten kasvua. Tämän sieniryhmien välisen oletetun kilpailun taustalla olevaa mekanismia kutsutaan Gadgil-ilmiöksi. Tässä väitöskirjatyössä kuvatun kolmivuotisen kenttäkokeen tulokset eivät kuitenkaan tue Gadgil-ilmiötä vaan viittaavat siihen, että lahottajasienet ja ektomykorritsasienet suosivat erilaisia ravinteiden lähteitä ja eri ekolokeroita. Lisäksi tuloksien perusteella maaperän mikrobit ovat sopeutuvaisia ja kykenevät mukautumaan tilapäisiin häiriöihin. Tässä väitöskirjatyössä saatiin uusia näkökulmia kasvin vaikutuksesta juuriston ja maaperän sieniyhteisön rakenteeseen ja toimintaan sekä maaperän kemialliseen koostumukseen. Tämän väitöskirjatyön tulokset viittaavat siihen, että tarvitsemme lisätietoa kasvien ja mikrobien vuorovaikutuksesta sekä näiden vuorovaikutusten merkityksestä maaperän prosesseille, jotta voimme ennustaa muuttuvan ilmaston vaikutusta boreaalisen metsämaan hiilenkierrossa.
 • Santalahti, Minna (Helsingin yliopisto, 2018)
  Pohjoiset havumetsät varastoivat maaperäänsä merkittäviä määriä hiiltä, toimien samalla maailmanlaajuisen hiilen kierron nieluna. Mikrobit vastaavat välttämättömistä ekologisista toiminnoista maaperässä, kuten ravinteiden kierrättämisestä ja orgaanisen aineksen hajotuksesta. Sienet ovat tärkeimpiä hajottajia ja keskeisiä erityisesti hiilen ja typen kierrolle maaperässä. Sienet tuottavat monia solunulkoisia entsyymejä, joiden ansiosta niillä on erityinen pääsy maan orgaaniseen typpeen, joka on sitoutuneena hankalapääsyiseen maan orgaaniseen ainekseen. Typpi on usein kasvien kasvua rajoittava tekijä, minkä takia lähes kaikki kasvit muodostavat sienijuurisymbiooseja pohjoisissa havumetsissä. Sienijuurisymbioosi parantaa kasvin pääsyä maaperän hankalapääsyiseen typpivarastoon, ravinteisiin ja veteen. Tämän väitöskirjan päätavoitteina oli tutkia maaperän sieniyhteisöjä ja niiden toimintaa kuukausittain eri maakerroksissa, sekä suhteessa erilaisiin häiriöihin, kuten metsäpaloon ja porolaidunnukseen. Tutkimukset tehtiin kolmella ekosysteemiasemalla Hyytiälässä, Sodankylässä ja Värriössä, etelä- ja pohjoisboreaalisissa mäntymetsissä. Sieniyhteisöjä sekä niiden toimintaa tutkittiin uuden sukupolven sekvensointi-menetelmillä (454 syväsekvensointi), yhdistettynä mahdollista geenitoimintaa mittavaan GeoChip 4.0 -mikrolastumenetelmään sekä solunulkoisten entsyymien aktiivisuus-määrityksiin. Tulokset osoittivat, että sieniyhteisöt olivat yleisesti lajirunsaita kaikilla tutkituilla aloilla, ja lajien runsaus oli suurempaa eteläboreaalisessa metsämaassa verrattuna pohjoisboreaalisiin metsämaihin. Sieniyhteisöt olivat selkeästi kerrostuneita maaperän eri kerroksiin. Saprotrofiset hajottajasienet sekä kotelosienet olivat yleisimpiä maaperän ylimmässä karikekerroksessa, kun taas sienijuurisienet ja kantasienet olivat yleisimpiä alemmissa orgaanisissa kerroksissa sekä mineraalimaassa. Sieniyhteisöjen rakenne muuttui nopeasti ja merkitsevästi ajallisesti: hajottajasienet hallitsivat yhteisöjä myöhäistalvella, mutta kasvukauden alkaessa sienijuurisienet muuttuivat nopeasti hallitseviksi lajeiksi. Kasvukauden aikana sieniyhteisön rakenne oli huomattavan vakaa ja pintasienijuurisienet ja kantasienet hallitsivat yhteisöjä. Metsäpalon havaittiin muuttavan sieniyhteisön rakennetta ja mahdollista geenitoimintaa merkitsevästi. Sienten monimuotoisuus oli suurin nuorimmalla paloalalla kaksi vuotta metsäpalon jälkeen, ja yhteisöä hallitsivat kotelosienet sekä hajottajasienet. Sienten monimuotoisuus väheni ajan kuluessa metsäpalosta, ja kantasienet ja pintasienijuurisienet alkoivat hallita sieniyhteisöjä vanhemmilla paloaloilla. Sienten monimuotoisuus korreloi positiivisesti sienten toiminnallisen monimuotoisuuden kanssa, viitaten että suurempi sienten monimuotoisuus turvaa suuremman geneettisen potentiaalin hoitaa välttämättömiä biokemiallisia reaktioita maaperässä. Myös porolaidunnus vaikutti merkitsevästi maaperän sieniyhteisön rakenteeseen, tiettyjen lajien ja sukujen esiintyvyyteen sekä karikkeen hajotukseen liittyvien solunulkoisten entsyymien aktiivisuuteen. Pidemmällä aikavälillä porolaidunnus voi vaikuttaa karikkeen hajotukseen muuttamalla sieniyhteisön rakennetta sekä sienten tuottamien entsyymien aktiivisuutta. Pohjoisboreaalisissa metsämaissa sieniyhteisöjen havaittiin olevan herkkiä metsän häiriöille. Vaikutus oli kaikkein merkittävin heti häiriön jälkeen. Sieniyhteisöt pystyivät kuitenkin hiljalleen sopeutumaan muuttuneisiin olosuhteisiin sekä palautumaan hiljalleen häiriöstä, ainakin sadan vuoden aikaikkunalla. Joidenkin yleislajien havaittiin olevan kestävämpiä häiriöitä vastaan kuin toisten. Esimerkiksi seitikki, rousku, voitatti sekä kultaorvakka -sukujen sieniä havaittiin aina kaikilla tutkituilla aloilla, eri maakerroksista ja sukkession vaiheisista metsistä, vaikka niiden suhteelliset osuudet vaihtelivat. Pintasienijuurisienillä havaittiin myös heimotasolla sukkessiovaihtelua siten, että Atheliaceae-heimon sienet hallitsivat nuoria ja keski-ikäisiä metsiköitä, kun taas Cortinariaceae-heimon sienet hallitsivat vanhoja metsiköitä.
 • Himanen, Katri (Helsingin yliopisto, 2018)
  Kuusi (Picea abies (L.) Karst.) on metsänviljelyn pääpuulaji Pohjoismaissa. Suomessa tuotetaan vuosittain noin 100 miljoonaa kuusen tainta. Kuusen siementuotanto on sidoksissa lajin lisääntymisbiologiaan: hyvät siemenvuodet toistuvat harvoin ja merkittävä osa siemenistä on tavallisesti tyhjiä tai hyönteisten vaurioittamia. Tässä väitöskirjassa tarkastellaan siementen laadun eri osa-alueiden vaikutusta paakkutaimituotantoon sekä mahdollisuuksia parantaa siementen ja taimien laatua siementen esikäsittelyillä. Lisäksi tarkastellaan siementen laadun ja painon vaihtelua metsiköstä ja siemenviljelykseltä kerätyssä aineistossa ja vaihtelun merkitystä siemensaantoon. Väitöskirjan ensimmäisessä osajulkaisussa eristettiin kaupallisista siemeneristä niissä esiintyvät sienet ja tutkittiin siementen liotuskäsittelyiden vaikutusta näiden runsauteen. Tutkituissa kolmessa siemenerässä esiintyi patogeenisiä sienilajeja, mutta suurin osa lajistosta oli saprofyyttistä. Taimipolteoireiden esiintyvyyttä tutkittiin agar-alustalla ja turpeessa tehdyissä orastumiskokeissa. Taimipoltteen yleisyys vaihteli siemenerittäin agar-alustalla, muttei turpeessa, mikä korostaa kasvatusolosuhteiden merkitystä siementen mukana leviävien sienitautien ehkäisemisessä. Siementen liotuskäsittelyt aikaistivat itämistä laboratoriossa sekä orastumista taimitarhakokeissa. Liotuskäsittelyn avulla voitiin lajitella siemeneristä pois tyhjät ja hyönteisten vaurioittamat siemenet. Työn toisessa osajulkaisussa tarkasteltiin yksivuotiaaksi kasvatetuilla taimilla orastumisajankohdan ja taimien laadun yhteyttä. Mitä myöhemmin taimi orastui, sitä todennäköisemmin siitä kehittyi huonolaatuinen, ns. raakkitaimi. Siementen liotuskäsittelystä oli hyötyä 1,5-vuotiaaksi kasvatettujen taimien kehitykselle. Tulosten mukaan raakkitaimien osuus pieneni ja taimien koko kasvoi liotuskäsittelyn seurauksena. Tulosten perusteella esikäsittelyn vaikutus riippuu itämisen ja taimien alkukehityksen aikaisista olosuhteista. Väitöskirjan neljännessä osajulkaisussa havaittiin täysien siementen osuuksien vaihtelevan yksittäisten puiden, tai siemenviljelyksillä kloonien, välillä. Metsikköaineistossa myös hyönteistuhojen osuus vaihteli puittain. Siementen keskipainot vaihtelivat niin ikään puiden tai kloonien välillä, mutta varianssikomponenttianalyysin mukaan kävyn sisäinen siementen painon varianssi on käpyjen ja puiden tai kloonien välistä painovaihtelua suurempaa. Siementen painolajittelu vaikuttaa näin ollen vähemmän siemenerän geneettiseen kokoonpanoon kuin aiemmin on ajateltu. Siementen laatu ei ole siementuottajien, taimitarhatuotannon ja yhteiskunnan näkökulmista yhtenäinen käsite vaan laadun eri osa-alueet ovat niille eri tavoin merkityksellisiä, ja niiden keinot laadun ohjailuun ovat erilaisia.
 • Manni, Katariina (Helsingin yliopisto, 2018)
  Väitöskirjatyössä selvitettiin energiansaannin vaikutusta maitorotuisten sonnien tuotantotuloksiin, erityisesti kasvuun, rehun hyväksikäyttöön, ruhon rasvoittumiseen ja lihan laatuun. Energiansaantia säädeltiin rajoittamalla väkirehun tai kokonaiskuiva-aineen syöntiä joko jaksoittain tai koko kasvatuskauden ajan. Tavoitteena oli tasainen, nopeutuva tai hidastuva kasvu hyvälaatuiseen nurmisäilörehuun ja ohraan perustuvilla ruokinnoilla. Työn taustalla oli tarve löytää keinoja, jotka ehkäisevät ruhojen rasvoittumista. Taustalla on kuluttajien halu käyttää vähärasvaista lihaa. Lisäksi rasvoittuminen heikentää rehun hyväksikäyttöä ja rasvan arvo teurastamoteollisuudelle on murto-osa punaisen lihan arvosta. Toisaalta rasvaisuuden vähentyminen saattaa heikentää lihan syöntilaatua. Työssä etsittiin ruokintavaihtoehtoja, joilla voidaan tuottaa painavia mutta vähärasvaisia ruhoja heikentämättä lihan syöntilaatua. Työ koostui kolmesta osakokeesta. Kaikissa kokeissa verrattiin tasaista ja jaksotettua energiansaantia. Energiansaannin jaksotus tehtiin lisäämällä tai rajoittamalla energiansaantia kasvatuskauden alussa tai lopussa. Ensimmäisessä osakokeessa energiansaantia säädeltiin muuttamalla ohran määrää säilörehun ollessa koko ajan vapaasti saatavilla. Toisessa osakokeessa energiansaannin rajoitus tehtiin rajoittamalla kokonaiskuiva-aineen syöntiä. Kolmannessa osakokeessa energiansaantia rajoitettaessa sonnit saivat pelkkää säilörehua. Kaikissa kokeissa tutkittiin ruokintojen vaikutusta sonnien tuotantotuloksiin ja ensimmäisessä kokeessa myös lihan laatuun. Tulosten perusteella todettiin, että energiansaannin lisääminen on yksi keino nopeuttaa maitorotuisten sonnien kasvua ja lyhentää kasvatusaikaa, mutta samalla ruhojen rasvoittuminen lisääntyy. Jaksotettu energiansaanti saattaa olla keino vähentää ruhojen rasvoittumista. Energiansaanti tai sen jaksottaminen ei vaikuttanut kasvatuskauden aikaiseen keskimääräiseen rehun hyväksikäyttöön. Koska ruokinnan rajoitus ei tehostanut rehun hyväksikäyttöä eikä tuonut muitakaan lisähyötyjä, vapaa säilörehuruokinta täydennettynä väkirehulla osoittautui tehokkaimmaksi tavaksi tuottaa naudanlihaa. Erilaiset ruokintastrategiat eivät vaikuttaneet merkittävästi lihan laatuun. Toisaalta tämä korostaa sitä, että käytäntöön soveltuvilla ruokinnoilla on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa lihan laatuun. Kaiken kaikkiaan tulokset osoittivat sonnien sopeutuvan erilaisille ruokinnoille ilman suuria vaikutuksia tuotantotuloksiin ruokinnan perustuessa hyvälaatuiseen säilörehuun. Tämä tuo joustoa ruokintastrategioiden valintaan, mikä mahdollistaa rehujen saatavuuden ja hintojen huomioon ottamisen osana ruokinnan suunnittelua. Tämä saattaa tuoda taloudellista hyötyä naudanlihantuotantoon. Toisaalta nopea eläinten kiertonopeus on taloudellisesti tärkeää, ja se edellyttää runsasta energiansaantia koko kasvatuskauden ajan.
 • Cairns, Johannes (Helsingin yliopisto, 2018)
  Antibiootteja esiintyy eri ympäristöissä usein niin alhaisina pitoisuuksina, etteivät ne estä edes niille herkkien bakteerien kasvua. Tällaisetkin pitoisuudet voivat kuitenkin tuottaa valintapainetta, jolloin antibiooteille vastustuskykyä aiheuttavat kromosomaaliset mutaatiot tai liikkuvat geneettiset elementit, kuten konjugatiiviset plasmidit, lisääntyvät bakteeripopulaatiossa. Vielä ei tiedetä, päteekö tämä bakteerien tyypillisissä elinympäristöissä, joissa bakteerit ovat osa monilajisia yhteisöjä ja vuorovaikutuksessa virusten sekä alkueläinsaalistajien kanssa. Tällaisissa olosuhteissa valintapaine voi kohdistua myös muihin bakteerin ominaisuuksiin, mikä voi häiritä antibioottiresistenssievoluutiota. Tässä työssä tutkittiin alhaisten antibioottipitoisuuksien ja ekologisten vuorovaikutusten yhteisvaikutusta antibioottiresistenssievoluutioon. Työ koostuu neljästä osatutkimuksesta. Ensimmäisessä ja toisessa osatutkimuksessa tarkasteltiin antibiootti- ja virusresistenssin evoluutiota bakteerin ilmiasussa tai perimässä altistamalla bakteeri joko antibiootille tai virukselle tai molemmille. Kolmannessa osatutkimuksessa tarkasteltiin antibiootin ja alkueläinsaalistuksen vaikutusta konjugatiivisen antibioottiresistenssiplasmidin leviämiseen ja säilymiseen bakteeripopulaatiossa. Neljännessä osatutkimuksessa tarkasteltiin alhaisen antibioottipitoisuuden, alkueläinsaalistuksen ja avaruudellisen rakenteen vaikutusta yhteisörakenteeseen sekä konjugatiivisen plasmidin leviämiseen monilajisessa bakteeriyhteisössä. Tutkimuksessa havaittiin, että alhaiset antibioottipitoisuudet lisäsivät antibioottiresistenssiä bakteeripopulaatiossa myös ekologisten vuorovaikutusten alaisuudessa. Lisäksi alkueläinsaalistus edisti resistenssiplasmidin leviämistä ja säilymistä bakteeripopulaatiossa antibiootista riippumatta. Tämä osoittaa, että myös muut ekologiset tekijät kuin antibiootit voivat olla merkityksellisiä antibioottiresistenssigeenien liikkuvuuden kannalta. Monilajisessa bakteeriyhteisössä matala antibioottipitoisuus muutti yhteisön rakennetta, monimuotoisuutta ja plasmidin vastaanottavia kantoja. Myös alkueläinsaalistus ja avaruudellinen rakenne muuttivat näitä tekijöitä vähintään yhtä voimakkaasti. Koska matalan antibioottipitoisuuden vaikutus yhteisöön voi olla samaa suuruusluokkaa tai pienempi kuin keskeisten ekologisten tekijöiden, tieto pelkästään antibiootista ei välttämättä riitä ennustamaan muutosta yhteisön koostumuksessa tai monimuotoisuudessa.
 • Samad, Samia (Helsingin yliopisto, 2018)
  Unlike annual plants, perennials have repeated cycling between the vegetative and generative stages. Studying the balance between these two phases would enable breeders to produce higher quality crops. The woodland strawberry is used as a model to study developmental patterns in perennials because it has a wide geographical distribution, a small sequenced genome, and a number of available natural mutants, which provide excellent resources for physiological, molecular and genetic studies. This thesis investigated the genetic and environmental coordination of shoot apical meristem (SAM) and axillary meristem (AXM) fates in woodland strawberry. In woodland strawberry, SAM forms an inflorescence after flower induction, whereas AXMs can differentiate either into runners or branch crowns that are able to form additional inflorescences. Genetic mapping and the experiments using transgenic lines and natural accessions with contrasting environmental responses showed that a number of genes regulated the balance between vegetative and generative development in woodland strawberry. In general, cool temperature or short days (SD) induced flowering and promoted AXM differentiation to branch crowns, while warm temperature and long days (LD) promoted runner formation. High levels of FvTERMINAL FLOWER1 (FvTFL1) expression in FvTFL1 overexpression lines and NOR1 accession inhibited flowering at temperatures of 10-22°C in both SD and LD, but the environmental control of AXM fate was not affected in these plants indicating that environment influenced AXM differentiation irrespective of flowering. In the seasonal flowering genotype, FvSUPPRESSOR OF OVEREXPRESSION OF CONSTANS1 (FvSOC1) was observed to quantitatively increase runner formation. The photoperiodic control of flowering and AXM fate was studied in more detail using FvCONSTANS (FvCO) and FvFLOWERING LOCUS T1 (FvFT1) transgenic lines. These studies showed that FvCO controls the expression of FvFT1, and they both have a major role in the control of the balance between the vegetative and generative development in SD and LD. Genetic mapping studies under differing environments identified five QTLs that, together, explained about half of the observed flowering time variance in the mapping population, and two additional QTLs were identified for the number of branch crowns explaining about 20% of variance. The flowering time QTL on LG6 colocalized with FvTFL1, and one of the QTL regions on LG4 that controlled both flowering time and AXM fate was close to the PFRU, a previously identified locus in the commercial strawberry. Among the previously unknown loci, two flowering time QTLs on LG7 colocalized with putative flowering time genes FvEARLY FLOWERING 6 (FvELF6) and FvCENTRORADIALIS1 (FvCEN1), a homolog of FvTFL1. Furthermore, a gene encoding TCP transcription factor and a homolog of DORMANCY ASSOCIATED MADS BOX (DAM) were identified as candidate genes in QTL regions controlling AXM fate on LG4 and LG5, respectively. This study shed new light into the genetic and environmental control of AXM and SAM fates providing new means to control the balance between vegetative and generative reproduction under different environmental conditions.
 • Vepsäläinen, Henna (Helsingin yliopisto, 2018)
  Ruokatottumukset kehittyvät lapsuudessa ja voivat myös säilyä aikuisuuteen. Siksi lasten ja perheiden kannustaminen terveellisiin ruokatottumuksiin on tärkeää. Terveydenedistämisessä on perinteisesti keskitytty yksilöihin, mutta viime vuosikymmeninä huomio on kiinnittynyt yhä enemmän ympäristöihin. Ruokaympäristöllä tarkoitetaan ruokakäyttäytymiseen liittyviä fyysisiä, sosiaalisia, kulttuurisia, taloudellisia ja poliittisia ympäristötekijöitä. Ruokaympäristöllä on erityinen merkitys lapsille, sillä heidän ei voida ajatella olevan täysin vastuussa omista ruokavalinnoistaan. Lapsen elämässä merkittävimpiä ruokaympäristöjä ovat koti, päiväkoti ja koulu. On näyttöä siitä, että sekä vanhempien ruoankäyttö että kodin ruokasisustus – käytetyimmät ruokaympäristön mittarit – ovat johdonmukaisesti yhteydessä ruoankäyttöön lapsilla. Suurin osa tutkimuksista, jotka ovat selvittäneet vanhemman ja lapsen ruoankäytön samankaltaisuutta, on kuitenkin keskittynyt yksittäisen ruokaryhmän, kuten kasvisten ja hedelmien, käyttöön. Samoin ruokasisustusta on yleisimmin mitattu yksiulotteisesti yksittäisen ruokaryhmän tai terveellisten/epäterveellisten ruokien saatavuutena kotona. Lisäksi tutkimusten vasteina on useimmiten ollut ruoankäyttö ruokaryhmätasolla tai teoriapohjainen ruokavalioindeksi, vaikka aineistolähtöiset ruokavaliotyylit voisivat kuvata tutkittavien ruokavalioita totuudenmukaisemmin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia kokonaisruokavalioon liittyviä sosiaalisia ja fyysisiä ympäristötekijöitä lapsilla. Tutkimuksen aineisto koostui kahdesta poikkileikkaustutkimuksesta. Julkaisuissa I ja II käytettiin aineistoa DAGIS-tutkimuksesta, joka tutki terveyskäyttäytymistä ja siihen liittyviä tekijöitä 66 suomalaisessa päiväkodissa. Tutkittavina oli 864 lasta 3–6-vuotiaiden ryhmistä. Lasten ja heidän vanhempiensa ruoankäyttöä mitattiin vanhempien täyttämällä ruokafrekvenssikyselyllä (FFQ, engl. food frequency questionnaire). Lisäksi vanhemmat raportoivat kodin ruokasisustuksesta sekä perheeseen liittyvistä sosiodemografisista tekijöistä. Julkaisussa III käytettiin aineistoa 12 maan ISCOLE-tutkimuksesta, joka tutki lihavuuteen liittyviä elintapoja ja ympäristötekijöitä 9–11-vuotiailla lapsilla. Analyyseissä oli mukana yhteensä 6560 lasta (54 % tyttöjä). Ruoankäyttöä mitattiin lasten täyttämällä FFQ:lla, ja lasten vanhemmat raportoivat kodin ruokasisustuksesta. Koulujen ruokasisustusta selvitettiin havainnoimalla kaikissa osallistuvissa kouluissa (n=256). Julkaisussa I tutkittiin vanhemman ja lapsen ruoankäytön samankaltaisuutta ja siihen liittyviä sosiodemografisia tekijöitä. Kokonaisruokavalion samankaltaisuuden määrittämiseen käytettiin uudenlaista tilastollista menetelmää, jossa sekä vanhemman että lapsen FFQ:n ruokarivit järjestettiin käyttötiheyden mukaan. Tämän jälkeen jokaiselle vanhempi-lapsi-parille laskettiin samankaltaisuutta kuvaava luku siten, että tismalleen sama ruokarivien järjestys lapsen ja vanhemman FFQ:ssa tuotti samankaltaisuudeksi +1. Jos ruokarivien järjestys lapsen FFQ:ssa ei muistuttanut lainkaan vanhemman vastaavaa, samankaltaisuudeksi saatiin 0. Isän ja lapsen välinen samankaltaisuus oli keskimäärin 0,50 (95 %:n luottamusväli 0,48–0,52), kun taas äidin lapsen välinen samankaltaisuus oli 0,57 (95 % luottamusväli 0,55–0,58). Jos äiti oli raportoinut lapsen ruoankäytön, isän ja lapsen välinen samankaltaisuus oli pienempi verrattuna tilanteeseen, jossa isä oli sijaisraportoijana. Myös äidin ja lapsen samankaltaisuudessa nähtiin viitteitä vastaavasta raportoijaan liittyvästä harhasta. Lisäksi viikoittaisten perheaterioiden määrä oli positiivisesti yhteydessä äidin ja lapsen ruokavalion samankaltaisuuteen. Vanhempien koulutustaso ei ollut yhteydessä vanhemman ja lapsen ruokavalion samankaltaisuuteen. Julkaisuissa II ja III havaittiin, että epäterveellisten ruokien saatavuus kotona oli positiivisesti yhteydessä yleisesti epäterveellisinä pidettyihin ruokavaliotyyleihin. Vaikka terveellisten ruokien saatavuus kotona oli käänteisesti yhteydessä epäterveellisiin ruokavaliotyyleihin, vaikutti siltä, että yhteys ainakin osittain kumoutui, jos myös epäterveellisiä ruokia oli runsaasti saatavilla. Vastaavasti kodin terveellisten ruokien saatavuus oli positiivisesti ja epäterveellisten käänteisesti yhteydessä yleisesti terveellisinä pidettyihin ruokavaliotyyleihin. Tulokset olivat samanlaisia sekä päiväkoti- että kouluikäisillä lapsilla. Koulun ruokasisustus ei ollut yhteydessä ruokavaliotyyleihin. Vanhemman ja lapsen ruokavaliot muistuttivat toisiaan kohtalaisesti riippumatta perheen sosioekonomisesta taustasta. Lisäksi tutkimuksessa tehtiin tärkeä havainto: lapsen ruokavalio muistutti enemmän sitä vanhempaa, joka oli raportoinut lapsen ruoankäytön tämän puolesta. Tällä mahdollisella sijaisraportoijaan liittyvällä harhalla voi olla vaikutusta tulosten tulkintaan. Siksi tutkijoiden tulisi aina raportoida, kuka toimi lapsen sijaisraportoijana, ja ottaa tämä huomioon analyyseissä. Äitien lisäksi myös isät tulee huomioida perheiden ruoankäyttötutkimuksissa, jolloin sosiaalinen ruokaympäristö kyetään kuvaamaan kokonaisvaltaisemmin. Koska epäterveellisten ruokien saatavuus oli yhteydessä epäterveelliseen syömiseen riippumatta terveellisten ruokien saatavuudesta, tutkimuksen tulokset painottavat epäterveellisten ruokien saatavuuden rajoittamista kotona. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää perheiden ruokavalion parantamiseen tähtäävien terveydenedistämiskampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Abaker, Wafa (Helsingin yliopisto, 2018)
  Kuivat alueet kattavat 40% maapallon maapinta-alasta ja niiden maaperä on köyhtynyt, jos köyhtymisellä tarkoitetaan maaperän orgaanisen aineen osuuden vähenemistä, laajalti varsinkin Afrikassa. Orgaanisen aineen väheneminen ja siihen liittyvien ekosysteemipalvelujen (mm. eroosion esto, hiilen kertyminen, maan viljavuus ja veden pidätyskyky) heikkeneminen uhkaavat paikallisten ihmisten toimeentuloa. Sellaisen maankäytön, joka lisää maaperän orgaanista ainetta (esim. puiden lisääminen), voidaan olettaa parantavan maaperän viljavuutta sekä veden imeytymistä ja pidätystä maahan. Eri-ikäisiä (7-24 vuotiaita) Acacia senegal (L.) Willd. (nykyisin Senegalia senegal (L.) Britton.) viljelmiä kahdella alueella Sudanissa käytettiin tutkittaessa: (1) biomassan ja maaperän orgaanisen hiilen (C) varastoja ja muutoksia sekä C3-kasvien (puiden ja ruohovartisten) vaikutusta maaperän orgaaniseen hiileen; (2) maaperän orgaaniseen hiilen liittyviä muutoksia, maaperän vesitalouden kannalta keskeisiä ominaisuuksia ja viljelmän vesitaloutta; ja (3) maaperän typen (N), fosforin (kokonaisfosforin ja kasville saatavilla olevan fosforin) ja kaliumin (kokonaiskaliumin ja kasville saatavilla oleva kaliumin) pitoisuuksia ja N2 sidontaa. Läheisiä puuttomia ruohostoja käytettiin vertailualueina. Puuston biomassan C laskettiin allometristen yhtälöiden ja hiilipitoisuuksien perusteella, aluskasvillisuuden biomassan punnituksen ja hiilipitoisuuden perusteella ja maaperän orgaaninen C (0-50 cm syvyydellä) maanäytteiden hiilipitoisuuden ja maaperän tiheyden perusteella. C3-kasvien osuus maaperän orgaanisesta hiilestä 𝛿13C sekoitusmallin perusteella. Maaperän ja lehtien δ15N arvoja käytettiin arvioitaessa N2 sidonnan merkitystä. Maan kosteuden syvyysvaihtelu mitattiin Time Domain Reflectometry (TDR) tekniikalla. Vuorokautinen vesitase laskettiin mitatun kosteuden syvyysvaihtelun avulla kalibroidulla yksinkertaisella vesitasemallilla. Maaperän vesitalouden kannalta keskeiset ominaisuudet arvioitiin maaperän raekoostumuksen ja orgaanisen hiilen pitoisuuden avulla. Maaperän ravinnepitoisuudet (N, kokonaisfosfori, saatavilla oleva fosfori, kokonaiskalium ja saatavilla oleva kalium) mitattiin näytteistä. Biomassan C lisääntyi viljelmän iän myötä. Vaikkakin suurin osa tästä lisäyksestä johtui puista, myös aluskasvillisuuden C lisääntyi iän myötä ja oli vanhimmilla viljelmillä suurempi kuin läheisillä ruohostoilla. Tämä tulos tukee hypoteesia, jonka mukaan puut lisäävät aluskasvillisuuden tuottavuutta kuivilla alueilla. Viljelmien maaperän orgaanisen hiilen määrä (0-50 cm) lisääntyi viljelmän iän myötä ja oli suurempi kuin ruohostoilla. Iästä johtuva maaperän orgaanisen hiilen lisäys johtui akaasioiden lisäksi myös aluskasvillisuuden biomassasta. Mitatut maaperän kosteudet olivat suurempia ruohostoilla kuin viljelmillä, mutta lisääntyivät viljelmän iän myötä, heijastaen samankaltaista kehitystä maaperän orgaanisessa hiilessä ja siihen liittyvässä kasveille saatavilla olevan veden määrässä. Hydrologisen mallin perusteella viljelmiltä oli vähemmän pintavaluntaa, niillä oli lisääntynyt imeytyminen ja haihtuminen, pienentynyt syöttö pohjaveteen ja alhaisempi maaperän kosteus, kuten mittaustenkin perusteella. Ruohostojen suurempi maaperän kosteus johtui pienemmästä haihdunnasta ja johti suurempaan syöttöön pohjaveteen kuin viljelmillä. Tutkimus korosti empiiristen tutkimuksen tarvetta puiden tiheyden vaikutuksesta vesitaseisiin Afrikan kuivilla alueilla. Kaikkien tutkittujen ravinteiden pitoisuudet olivat suhteellisen alhaisia, mutta olivat korkeimmillaan vanhemmilla viljelmillä ja lähellä pintaa (0-10 cm syvyydellä), kuten maaperän orgaanisen hiilen pitoisuudetkin – viitaten maaperän orgaanisen hiilen merkitykseen maaperän viljavuudelle. Lehvästön korkeat δ15N arvot viittasivat siihen, että N2 sidonnan rooli ei ollut merkittävä maaperän typen kannalta, vaikka A. senegalin tiedetään sitovan typpeä ilmakehästä muilla alueilla, ja siten ei vaikuttanut typen kertymiseen maaperään. Raportoitu typpilaskeuma ei myöskään selitä typen kertymistä maaperään. Mahdollinen selitys typen lisääntymiselle liittyy laiduntavien eläinten tuomaan typpeen. Tutkimus osoitti, että A. senegal lisäsi hiiltä biomassassa ja maaperässä, mikä auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä, ja tämä myös lisää maaperän ravinteiden pitoisuuksia ja siten palauttaa köyhtyneen maaperän viljavuuden paikallisten ihmisten hyödyksi. Koska maaperän orgaanisen hiilen lisäys vahvistaa lukuisia ekosysteemipalveluja, yrityksiä lisätä tai ainakin ylläpitää A. senegal puiden kattamaa aluetta tulisi tukea. Tämä ymmärrys tulisi viedä paikallisille yhteisöille tulevien häiriöiden vähentämiseksi ja kestävän maankäytön kannustamiseksi.

Näytä lisää