Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet

Recent Submissions

 • Toivonen, Karoliina (2016)
  Multiple testing is a statistical inference problem, applied widely in the fields of genomic studies, QTL mapping and national security, where large number of hypotheses is being tested simultaneously. However, it is not always straightforward whether multiple testing can successfully be carried out for a specific dataset. To measure whether multiple testing works as desired, the error rate, defined as P ( Type I error ) + P ( Type II error ) , for investigating performance of different frequentist and Bayesian testing methods is considered. In a grid of all possible combinations of p (proportion of signal in the data) and τ^2 /σ^2 (variance), a simulation study is conducted, testing a set of hypotheses with Benjamini-Hochberg procedure and its modified versions, as well as with Parametric Empirical and Full Bayes methods. As a result, a sharp phase transition phenomenon for the error rate of each of the inference schemes is noticed, indicating the existence of a phase boundary defining regions of p and τ^2 /σ^2 for which multiple testing is feasible and for which it isn't. This discovery is then also discussed from the point of view of variable selection; Bayesian methods in variable selection are expected to show similar results due to the well known connections between multiple testing and model selection. Furthermore, the outcome of the simulation yields differences between the performance of full Bayes and empirical Bayes methods noted before from asymptotic point of view. This finding is then contemplated from the perspective of phase boundary, resulting in new ideas of how to avoid conflict when using parametric Bayes approaches as an approximation of full Bayes analysis.
 • Koljonen, Juha (Helsingin yliopisto, 2016)
  The economy of Finland has encountered a drastic transformation in past 15 years. There has been a shift from industrial economy towards service economy, which had a major effect on the traditional industries. Furthermore, the external shock like the European finance crisis had a great impact on Finnish economy. In this thesis I will examine the implications of these changes for the policy positions of Finnish neo-corporate actors. These actors have traditionally had a major influence on the Finnish economic and social policies. I will use the theory of Competition State by Cerny as a midrange theory in this study. According to this theory, state actors are threatened by globalization and market pressures. They respond to these threats by promoting competitiveness. I will examine the changes using Wordfish, a computer assisted text analysis method, which can be utilized to analyse policy positions. This method has not been applied on texts written in Finnish before. I will test the validity of this method using Finnish party manifestos from elections of the year 2007. I will then use this method to examine the policy positions of Finnish industrial relations industry groups during the time period from 2003 to 2015. The results are then analysed using the theory of competition state theory. The thesis is structured in following way. I will first present the outlines of Finnish industrial relations and collective bargaining. Then I will shortly discuss the economic changes in Finland. After that I will examine institutionalism and the theory of the competition state. After this I will present my methodological approach. I will also present the results of the Wordfish validation using texts in Finnish. After that I will present the results of industrial relations interest group policy analysis. Finally I will discuss the results using the theory of the competition state. There are three main findings in this thesis. First of all, Wordfish as method can be used to analyze also texts which are written in Finnish. The results of the Wordfish analysis are similar to expert policy analysis results from same manifestos. The second main finding is that there has been a shift in language, where certain concepts became used more frequently. These concepts can be partly explained by the competition state theory. The third main result is that the Finnish trade union confederations can be divided into two groups in adaptation of these concepts.
 • Lähteenmäki, Tanja (2016)
  Suomen ensimmäinen kuparikaivos, Orijärven kaivos, joka sijaitsee Kiskon alueella Varsinais-Suomessa Salon seutukunnassa. Sulfidimalmeja (Cu, Pb ja Zn) hyödyntänyt kaivos toimi vuosina 1757–1956. Kaivos suljettiin tekemättä sen kaivosalueelle minkäänlaista varsinaista jälkihoitoa. Läheisen Orijärven sedimenteistä on aikaisemmin tehty raskasmetalli- ja piileväanalyysejä, joiden tulokset yltävät vuoteen 2000 asti. Aikaisemmat tutkimukset paljastavat Orijärvenkaivokselta peräisin olevan happaman kaivosvaluman vaikuttaneen haitallisesti Orijärveen kaivostoiminnan aikana ja etenkin sen jälkeen. Kielteisistä ympäristövaikutuksista huolimatta kaivosalueelle ei ole vieläkään tehty jälkihoitosuunnitelmaa tai merkittäviä kunnostustoimenpiteitä. Tutkimuksessa selvitettiin Orijärven kaivoksen rikastushiekka-alueen tämän hetkinen vaikutus Orijärveen ja sen piilevä yhdyskuntiin, kaivoksen historiallisten toimintojen fyysinen sijoittuminen, kaivokselta tulevat kuormitusväylät ja esitellään kunnostustoimenpiteitä alueen jälkihoidoksi. Orijärvestä nostettiin syksyllä 2014 sedimenttinäyte, josta tarkasteltiin piilevien esiintyvyyttä vuosien 2000–2014 aikana piileväanalyysi avulla. Orijärven vedenlaadun tarkastelussa käytettiin lisäksi aiempia tutkimuksia ja Hertta-tietojärjestelmästä kerättyjä vedenlaatutietoja. Tutkimuksessa selvitettiin myös rikastushiekka-aluetta osittain rajaavien turpeella vuorattujen patojen toimivuutta. Kuormitusväylät selvitettiin aiempien tutkimuksien, purojen piileväanalyysien ja valuma-aluemallinnuksen avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat kaivoksen vaikuttavan edelleen haitallisesti Orijärveen. Vedenlaatutietojen ja piileväanalyysin perusteella Orijärven biologinen tila on huono. Orijärven piilevästössä ei ole havaittavissa elpymisen merkkejä ja veden raskasmetallipitoisuudet ovat korkeat. Kaivosalueelta virtaa Orijärveen kaksi kuormitusväylää. Toinen väylä kuljettaa saasteita pohjoiselta kaivosalueelta ja toinen rikastushiekka-alueelta. Rikastushiekka-aluetta osittain rajaavien patojen toimivuutta ei voitu todistaa aukottomasti. Rikastushiekka-alueen lopullisiksi kunnostustoimiksi suositellaan In situ -puhdistusmenetelmiä ja passiivisia vedenpuhdistusmenetelmiä. Kunnostustoimet tulee ulottaa koko kaivosalueelle Orijärveen ja lähiympäristöön kohdistuvan merkittävän ympäristövaikutuksen vuoksi.
 • Kalmanlehto, Eeva (2016)
  Alueellisten mielikuvien sekä alue- ja asumispreferenssien tutkimisella on kulttuurimaantieteessä pitkät perinteet. Etenkin viime vuosituhannen alun humanistinen kritiikki sekä lopun kulttuurinen käänne ovat kohdistaneet kiinnostuksen ihmisten mielikuviin ja ylipäätään mielen maantieteen tutkimiseen. Pro gradu -tutkielmani jatkaa tätä perinnettä. Olen tavoitellut tapaustutkimuksessani Helsinkiä ja sen alueita sellaisina, kuin ne näyttäytyvät Munkkiniemen yhteiskoulua käyvien eli munkkalaisten yhdeksäsluokkalaisten mielikuvissa. Pyrin myös lyhyesti kartoittamaan noiden mielikuvien alkuperää. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota sellaista tietoa alueellisista mielikuvista, jota voidaan hyödyntää paitsi jatkotutkimuksissa myös nuorten oman elämismaailman paremmassa huomioimisessa maantieteen opetuksessa. Aineistoni koostuu 98 yhdeksäsluokkalaisen nuoren antamista vastauksista toukokuussa 2015 teettämääni kyselyyn. Toteutin kyselyn Munkkiniemen yhteiskoulussa puolistrukturoituna lomakekyselynä. Pyysin nuoria nimeämään kolmen kärjet heidän asumisen kannalta mieluisimpina ja vähiten mieluisina, turvallisimpina ja vähiten turvallisina sekä kauneimpina ja vähiten kauniina pitämistään peruspiireistä. Nuoret saivat perustella tekemänsä aluevalinnat. Selvitin myös nuorten koko Helsinkiin liittämiä mielikuvia sekä heidän omaa käsitystään kyselyssä selvitettyjen alueellisten mielikuviensa alkuperästä ja niiden todenperäisyydestä. Visualisoin nuorten eri ominaisuuksien suhteen tekemät aluevalinnat tietokantaliitoksella Helsingin kartalle. Kartat esittävät siis sen, kuinka usein eri peruspiirit sijoittuvat munkkalaisnuorten kärkikolmikkoon kunkin edellä mainitun ominaisuuden suhteen. Avointen vastausten analysoinnissa käytin teemoittelua sekä laadullisen aineiston kvantifiointia. Positiivisten ominaisuuksien suhteen nimetyissä kärkikolmikoissa esiintyivät useimmiten nuorten omien kotiperuspiirien ja Munkkiniemen rinnalla Helsingin keskustan läheisyydessä olevat peruspiirit. Sen sijaan negatiivisimman tuomion saivat useimmiten itäisen ja koillisen suurpiirin alueilla sijaitsevat peruspiirit. Tutkimukseni tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Samalla nämä tulokset herättävät kysymyksiä alueellisten mielikuvien tarjoamista mahdollisuuksista alueellisen eriytymisen tutkimuksen kentällä. Nuoret näkevät alueellisten mielikuviensa vastaavan varsin hyvin noiden alueiden todellisuutta. Asumisen mieluisuuden kannalta oleellisimmat ominaisuudet olivat alueen sijainti keskustan läheisyydessä sekä hyvät kulkuyhteydet. He viittasivat usein myös alueen rauhallisuuteen, kauneuteen, turvallisuuteen ja palveluihin. Alueen turvallisuutta lisäsivät alueen ihmiset, rauhallisuus ja vauraus sekä erilaisen epäsosiaalisen toiminnan vähäisyys. Kauneuden keskeisinä tekijöinä taas näyttäytyivät luontoon ja rakennettuun ympäristöön liittyvät ominaisuudet, kun taas vähiten kauniita alueita leimasi ennen kaikkea niiden rakennettu ympäristö. Oma kokemus oli yksi nuorten useimmiten käyttämiä perusteluja heidän nimetessään mieluisimpia ja turvallisimpia alueita. Sen sijaan noiden ominaisuuksien negatiivisessa ääripäässä nuoret vetosivat alueen maineeseen omaa kokemusta useammin. Helsinki kokonaisuudessaan näyttäytyi nuorille keskustaan kiteytyvänä pääkaupunkina, jossa ratikalla pääsee. Monelle Helsinki toi mieleen kodin.
 • Heikkilä, Mikko (2016)
  Probabilistic graphical models are a versatile tool for doing statistical inference with complex models. The main impediment for their use, especially with more elaborate models, is the heavy computational cost incurred. The development of approximations that enable the use of graphical models in various tasks while requiring less computational resources is therefore an important area of research. In this thesis, we test one such recently proposed family of approximations, called quasi-pseudolikelihood (QPL). Graphical models come in two main variants: directed models and undirected models, of which the latter are also called Markov networks or Markov random fields. Here we focus solely on the undirected case with continuous valued variables. The specific inference task the QPL approximations target is model structure learning, i.e. learning the model dependence structure from data. In the theoretical part of the thesis, we define the basic concepts that underpin the use of graphical models and derive the general QPL approximation. As a novel contribution, we show that one member of the QPL approximation family is not consistent in the general case: asymptotically, for this QPL version, there exists a case where the learned dependence structure does not converge to the true model structure. In the empirical part of the thesis, we test two members of the QPL family on simulated datasets. We generate datasets from Ising models and Sherrington-Kirkpatrick models and try to learn them using QPL approximations. As a reference method, we use the well-established Graphical lasso (Glasso). Based on our results, the tested QPL approximations work well with relatively sparse dependence structures, while the more densely connected models, especially with weaker interaction strengths, present challenges that call for further research.
 • Pajari, Timo (2016)
  Työssä tarkastellaan ja vertaillaan, kuinka fysiikan tietorakenteita esitetään lukion fysiikan oppikirjoissa. Työssä selvitetään, millaisia nämä tietorakenteet ovat ja miten ne eroavat eri kirjasarjoissa. Tarkastelun esitysvälineenä käytetään käsitekarttoja. Näiden avulla seurataan, miten askel kerrallaan tietorakenne muodostuu kussakin tarkasteltavassa fysiikan oppikirjassa. Aineistona on neljä erilaista lukion fysiikan oppikirjaa 1980-luvulta 2010-luvulle. Tarkastelu oli rajattu koskemaan lukion kurssien 6 (sähkö) ja 7 (sähkömagnetismi) sisältöjä. Työn tuloksena todetaan, että fysiikan lukion oppikirjojen tietorakenteet ovat keskenään hyvin samanlaiset. Opetuksen sisältö on lukiossa melko tarkasti määritelty, ja jokainen kirjasarja näyttää mukautuvan samalla tavoin täyttämään tehtävänsä. Varsinkin nykyisin käytössä olevat uudemmat oppikirjat eivät tässä tietorakenteiden tarkastelussa juurikaan eronneet toisistaan. Kirjojen esittämissä yksityiskohdissa on painotuseroja, ja varsinkin vanhimmassa kirjasarjassa detaljitason esimerkkejä on huomattavasti runsaammin uudempiin kirjoihin verrattuna. Työn tulos on, että oppikirjojen perusfysiikan tietorakenteet ovat pääosin muuttumattomat. Oppikirjoissa tapahtunut kehitys on asteittaista ja ulkokohtaista: kuvat ovat muuttuneet selkeämmiksi ja värillisiksi, ja tekniikkaan liittyvät kuvat on päivitetty 2000-luvulle. Perusfysiikan opiskelu ja tietorakenteisiin liittyvä keskeinen sisältö on esitetty uudemmissa oppikirjoissa oleellisesti samoin ja samankaltaisena kuin vanhimmassa tarkasteluun kuuluneessa 1980-luvun oppikirjassa
 • Kosimov, Yorkin (2016)
  The main goal of this thesis was to examine the effect of the compaction speed on the compressional behaviour of two excipients, microcrystalline cellulose and starch, using an eccentric and rotary presses. First, the average weights of the tablets have changed due to the increasing speed, as the volume of die kept constant. They were grown, for eccentric press, or were reduced, for rotary press. Second, Compression force, needed to obtain tablets with similar strength, was increased during both tableting methods. The eccentric compaction was more stable regarding to the speed increase. Tablets were formed from all of the blends, with more or less success. Additionally, as a result of force increase, resulted tablets were denser and less porous because of speed expansions during eccentric press. However, the blends containing 80% or more starch were not able to form tablets during the rotary press, because of the very poor die filling. Furthermore, blend containing 60% starch has shown very poor tabletability at speeds over 34 rounds per minute. The elastic recovery of tablets was very sensitive to the speed rises and to the concentrations of excipients during the eccentric press. Tablets have demonstrated an increase in their elastic recovery values in all cases. However, the tablets with a higher concentrations of starch were significantly more sensitive to the increasing compaction velocity. According to these results, it can be concluded that the starch exhibit more elasticity than microcrystalline cellulose. The effect of magnesium stearate on tablets’ properties, such as the weight and the porosity, and compaction parameters, such as ejection force have also examined. As it expected from boundary lubricants, magnesium stearate has significantly reduced the ejection force values, required for removing the tablet from the die, compared with unlubricated tablets. Additionally, tablets with lubricants were heavier and more porous. The compression force was adjusted according to the crushing strength values in rotary press. This was due to the fracture variations of such tablets during diametrical compression, which would give unreliable values of tensile strength. Moreover, elastic recovery, porosity, density values were not calculated for scored tablet, due to either the lack of punch displacement data from rotational machine or the relative complexity of measuring the volume of such tablets. If these values had been available for both machines, their comparison with respect to these parameters would be possible and the results of this thesis would have been more appropriate.
 • Lohtaja, Milka (2016)
  Chlamydia pneumoniae on solunsisäinen gram-negatiivinen bakteeri, joka aiheuttaa ihmisille eriasteisia hengitystieinfektioita, kuten keuhkokuumetta ja keuhkoputkentulehduksia. Etenkin krooninen C. pneumoniae -infektio on yhdistetty lisäksi lukuisiin pitkäaikaissairauksiin, joista merkittävimpiä ovat ateroskleroosi ja sydän- ja verisuonitaudit, astma ja keuhkoahtaumatauti sekä neurologiset sairaudet. C. pneumoniae on erittäin yleinen patogeeni, jolla on kyky piileksiä elimistössä persistentissä kroonisessa muodossa elimistön immuunipuolustuksen ulottumattomissa. C. pneumoniae:n on havaittu kykenevän infektoimaan keuhkoepiteelisolujen lisäksi monia muita solutyyppejä, kuten monosyyttejä, makrofageja ja verisuonen endoteelisoluja. Se indusoi kaikissa näissä soluissa erilaisten sytokiinien ja viestiaineiden eritystä sekä adheesiomolekyylien ilmentymistä. Liiallinen sytokiini- ja immuunivaste on haitallinen soluille ja elimistölle. Tällä hetkellä käytössä olevat antibiootit eivät ole tarpeeksi tehokkaita C. pneumoniae -infektion torjumiseksi, etenkään sen kroonisen muodon. Tehokkaiden antiklamydiaalisten yhdisteiden puuttuminen hankaloittaa lisäksi C. pneumoniae:n ja kroonisten sairauksien yhteyden tutkimista. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää farmasian tiedekunnassa tutkimuksen alla olevien antiklamydiaalisten yhdisteiden vaikutuksia C. pneumoniae -infektion indusoimaan sytokiinien ja solujen viestiaineen, typpioksidin, eritykseen eri solutyypeissä. Lisäksi yhdisteiden anti-inflammatorisia vaikutuksia selvitettiin toisen gram-negatiivisen bakteerin, E. coli:n, lipopolysakkaridin indusoiman typpioksidin avulla. Tutkimuksessa käytetyt yhdisteryhmät olivat β2,2-aminohappojohdannaiset, Schisandra chinensis -lignaanit, Wienissä syntetisoidut TE-yhdisteet sekä farmasian tiedekunnassa syntetisoidut bentsimidatsoliyhdisteet. Tutkimuksessa käytettiin neljää eri solutyyppiä, HL- ja BEAS-2B-epiteelisoluja, THP-1-monosyyttejä/makrofageja sekä RAW264.7-makrofageja. Sytokiineista tutkimuksen kohteena olivat verisuonen endoteelin kasvutekijä VEGF ja interleukiinit IL-8, IL-10 ja IL-12. Sytokiinien pitoisuuksien mittaaminen tehtiin ELISA-menetelmällä mittaamalla sytokiinien pitoisuudet soluviljelymediumista infektoinnin jälkeen. Typpioksidimääritykset tehtiin myös soluviljelymediumista Griessin reagenssin avulla. Infektioiden varmistamisessa käytettiin immunofluoresenssivärjäystä ja infektio todettiin fluoresenssimikroskoopilla. Lisäksi osa yhdisteistä testattiin solujen elinvoimaisuustutkimuksessa resatsuriinin avulla. Kaikki yhdisteryhmät osoittivat toivottuja vaikutuksia sytokiinien ja typpioksidin eritykseen. Etenkin β2,2-aminohappojohdannaiset vähensivät sekä VEGF:n että typpioksidin eritystä selvästi. β2,2-aminohappojohdannaiset voivatkin olla potentiaalisia lääkeainekandidaatteja antiklamydiaalisten ja anti-inflammatoristen aineiden kehityksessä. Schisandra chinensis -lignaanit estivät erityisesti typpioksidin eritystä sekä C. pneumoniae:n että E. coli:n indusoimana, mikä kertoo niiden laajoista anti-inflammatorisista vaikutuksista. Myös TE-yhdisteillä ja bentsimidatsoleilla saatiin toivotun suuntaisia vasteita aikaiseksi. Interleukiineja ei saatu erittymään mistään soluista, joten se osio vaatii uusia tutkimuksia ja lisäselvityksiä. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella tutkittuja yhdisteitä voidaan pitää potentiaalisina johtolankamolekyyleinä anti-inflammatoristen ja C. pneumoniae -infektiota estävien lääkkeiden kehityksessä. Jatkotutkimuksia yhdisteiden vaikutuksista sytokiineihin ja etenkin krooniseen infektioon tarvitaan lisää.
 • Tähkäpää, Sanna-Mari (2016)
  Nuoruusiässä monet psykiatriset häiriöt, kuten ahdistuneisuus-, mieliala- ja päihdehäiriöt, yleistyvät ja jatkuvat useimmilla nuoreen aikuisikään asti. Ahdistuneisuushäiriöt ovat nuorten yleisimpiä psykiatrisia häiriöitä, ja niistä kärsii noin 6–13 % nuorista ja nuorista aikuisista. Bentsodiatsepiineja on käytetty pitkään muun muassa ahdistuneisuus- ja unihäiriöiden hoitoon, mutta riippuvuus- ja väärinkäyttöriskin vuoksi niitä ei suositella käytettäväksi nuorilla. Siitä huolimatta bentsodiatsepiineja määrätään myös alle 18-vuotiaiden psykiatristen häiriöiden hoitoon. Aiempaa väestötasolla tutkittua tietoa bentsodiatsepiinien käytöstä lapsilla ja nuorilla on hyvin vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia bentsodiatsepiinien käyttöä rauhoittavina ja unilääkkeinä 0–25-vuotiailla suomalaisilla vuosina 2006–2014. Tutkimusaineistona käytettiin Kansaneläkelaitoksen Reseptitiedoston tietoja 0–25-vuotiaille toimitetuista sairausvakuutuskorvatuista bentsodiatsepiinien (N03AE, N05BA, N05CD, N06CA01) ja niiden kaltaisten lääkeaineiden (N05CF) lääkeostoista vuosina 2006–2014. Tutkimuksessa tarkasteltiin suun kautta annosteltavien lääkemuotojen ostoja. Tarkastellussa joukossa lähes kaikki (97 %) rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttäjät olivat iältään 16–25-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttö väheni 16–25-vuotiailla esiintyvyydestä 19,9 / 1 000 henkilöä 15,9 / 1 000 henkilöön vuosina 2006–2014. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käytön ohella myös käytön ilmaantuvuus ja pitkäaikaisen käytön esiintyvyys pienenivät. Pitkäaikaisen käytön esiintyvyys 18–25-vuotiailla nuorilla aikuisilla vuonna 2006 oli 5,5 / 1 000 henkilöä ja pieneni 3,3 / 1 000 henkilöön vuonna 2014. Rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttäjistä suurempi osa oli naisia kuin miehiä, mutta pitkäaikainen käyttö oli yleisempää miehillä kuin naisilla. Lähes kaikkien tutkimuksessa tarkasteltujen lääkeaineiden käyttö väheni. Oksatsepaami oli lääkeaineista ainoa, jonka käyttäjien määrä lisääntyi. Bentsodiatsepiinien käyttö rauhoittavina ja unilääkkeinä nuorilla ja nuorilla aikuisilla on vähentynyt Suomessa vuodesta 2008 lähtien. Tämän lisäksi myös näiden lääkkeiden pitkäaikainen käyttö nuorilla aikuisilla on vähentynyt. Tulokset viittaavat siihen, että lääkehoidon rationaalisuuteen on alettu kiinnittämään viime vuosina enemmän huomiota, mikä näkyy vähentyneenä bentsodiatsepiinien käyttönä.
 • Ylinen, Varpu (2016)
  Chronic myeloid leukemia (CML) is a malignant hematologic disorder, which is fatal without a treatment. Oral tyrosine kinase inhibitors (TKIs) have revolutionized the treatment of CML and transformed the disease to a chronic condition that can be treated at patient’s home. The common problem in the treatment of CML is patient’s poor adherence to TKIs. The regular, consistent use of TKIs is crucial to keep disease under control. For this reason and to obtain an optimal treatment outcome, adherence to TKIs is extremely important. The aim of the study was to assess reasons for poor adherence to TKI-medications in Finnish CMLpatients, including patient characteristics, treatment related factors, comorbidities and concomitant medications. In addition, patients’ experiences, beliefs, knowledge and perception about CML and its treatment were explored and how these could contribute to nonadherent behaviour. This study is part of the larger study, assessing adherence to TKI treatment among Finnish CML population. The data was obtained by using patient questionnaires and semi-structured theme-interview during patient meetings in 2012. Study population consisted of Finnish adult CML patients who had been on TKI -medication (imatinib, nilotinib or dasatinib) for more than six months prior to the study baseline. Patients’ adherence was measured using Morisky Medication Adherence 8-Item Scale (MMAS-8) and based on their score, patients were divided into three groups: high, medium and low adherence. Both quantitative and qualitative methods were used in data analysis. Study findings show that 21% (n=18) of the patients were low adherent and 23% (n=20) were high adherent to their treatment. Patient sociodemographic characteristics or experienced adverse drug reactions (ADRs) did not predict adherence, while more concomitant medications and comorbidities were associated with high adherence. However, ADRs had negative effect on the quality of life of several nonadherent patients. All nonadherent patients reported unintentional nonadherence and the most common reason was forgetting. Two-thirds of the patients (n=12) reported intentional nonadherence, which often was a result of experienced ADRs. The knowledge of CML and its treatment was poor among all patients while over half of the nonadherent patients (n=11) thought that they received enough information received. Overall, patients were very satisfied with care provided by the hospitals, physicians and other healthcare professionals. Managing TKI-treatment regimen is challenging for many patients and ADRs can have a negative impact on the quality of life. Healthcare professionals should regularly assess patient adherence and provide information and support for the patients to help them to succeed in medication management. Reasons for poor adherence are complex and have to be identified from each individual patient so that adherence can be improved.
 • Piipponen, Anu (2016)
  Farmaseuttiset nanokiteet ovat alle mikrometrin kokoisia puhtaasta lääkeaineesta ja stabilisaattorista koostuvia kiteitä. Niiden suurin etu yli mikrometrin suuruisiin kiteisiin nähden on niiden nopeampi liukeneminen. Liukenemisnopeuden kasvu johtuu pääasiassa jauheiden ominaispinta-alan kasvusta kidekoon pienentyessä. Hyvin pienillä, alle 100 nm:n kiteillä myös näennäinen liukoisuus kasvaa suurempiin kiteisiin verrattuna. Perinteistä formulaatiota nopeammin liukenevalla nanokide-formulaatiolla voidaan parantaa niukkaliukoisen, BCS II -luokan lääkeaineen biologista hyötyosuutta. Joitakin kaupallisia nano-kiteitä sisältäviä lääkevalmisteita on jo markkinoilla. Nanokiteet ja -suspensiot ovat hyvä vaihtoehto niukkaliukoisen lääke-aineen kehityksen alkuvaiheen formulaatioksi, koska niissä ei tarvita suurta määrää apuaineita tai liuottimia, ja ne soveltuvat myös parenteraaliseen antoon. Yleisimmin niiden liukenemisnopeutta tutkitaan farmakopean laitteilla 1 ja 2, jotka perustuvat näytteenottoon ja liukenemat-toman fraktion erotukseen. Niiden luotettavuus riippuu liukenemattoman fraktion erotuksen onnistumisesta. Mitä pienempiä hiukkasia tutkitaan, sitä vaikeampi erotus on toteuttaa. Näytteenottoon perustuvien menetelmien tilalle toivottaisiin in situ -menetelmiä. Dialyysimenetelmissä erotuksen onnistuminen ei ole ongelmana, mutta nopeasti vapauttavia formulaatioita tutkittaessa nopeutta rajoittavana vaiheena on liukenemisen sijasta diffuusio membraanin läpi. Sähkökemialliseen detektioon perustuvia in situ -menetelmiä voidaan käyttää vain elektroaktiivisille yhdisteille. In situ -UV-anturin käyttökelpoisuutta rajoittaa nanokiteiden aiheuttama UV-alueen absorbanssi. Valonsirontaan perustuvilla menetelmillä on toistaiseksi mitattu lähinnä nanokiteiden liukoisuutta, ei juurikaan liukenemisnopeutta. Työssä verrattiin valonsironta-, dialyysi- ja farmakopean lapamenetelmien soveltuvuutta indometasiininanosuspensioiden liukenemisnopeuden määrittämiseen. Sirontamittaukset tehtiin Zetasizer-laitteella. Vertailtavana oli kolme poloksameeri 188:lla stabiloitua nanosuspensiota (keskimääräiset halkaisijat Dz 300, 600 ja 900 nm). Liukenemisnopeutta tutkittiin sekä sink-olosuhteissa (pitoisuus alle 30 % kylläisestä konsentraatiosta) että hieman suuremmassa konsentraatiossa (30–50 % kylläisestä konsentraatiosta) pH:ssa 5,5. Farmakopean lapamenetelmää käytettiin vain suuremmalla konsentraatiotasolla pH:ssa 5,5. Dialyysimenetelmässä tutkittavan suspension Dz oli 350 nm ja membraanina käytettiin regeneroitua selluloosa-membraania. Liukenemisnopeuskokeen tulokset sovitettiin eksponenttiyhtälöön, jonka perusteella laskettiin liukenemisaika DT, eli aika jona 99 % nanosuspensiosta oli liuennut. Sink-olosuhteissa kaikkien nanosuspensioiden liukeneminen oli niin nopeaa, että valonsirontamenetelmällä ei pystytty arvioi-maan luotettavasti liukenemisajan tarkkaa arvoa. Välikonsentraatiolla 300 nm nanosuspension liukenemisaika 51±12 s erosi 5 % riskitasolla merkitsevästi sekä 600 nm suspension liukenemisajasta 340±80 s että 900 nm suspension liukenemisajasta 230±50 s. 600 nm:n suspension hitain liukeneminen voitiin selittää sen muita leveämmällä kokojakaumalla. Farmakopean lapamenetelmällä suspensioiden liukenemisajoissa ei ollut merkitsevää eroa, ja määritetyt liukenemisajat olivat huomattavasti pidemmät kuin valonsirontamenetelmällä, noin 600–700 s. Dialyysimenetelmällä ei pystytty näkemän eroa nanosuspension ja indometasiiniliuoksen välillä, mikä osoitti, että nanosuspensio liukeni hyvin nopeasti ja dialyysinopeuden määräävänä vaiheena oli liuenneen indometasiinin diffuusio dialyysimembraanin läpi. Valonsirontamenetelmä oli tutkituista menetelmistä ainoa, jolla nähtiin eroja erikokoisten nanosuspensioiden liukenemisessa. Se soveltui parhaiten käytettäväksi silloin, kun hiukkaskokojakauma on melko kapea. Valonsirontamenetelmä oli melko pienen mittakaavan menetelmä, koska liukenemisväliainetta tarvittiin vain 1 ml ja nanokiteitä noin 10 μg. Menetelmässä ei tarvittu kemiallisesta analyysia. Menetelmän suurin rajoitus oli se, että mittalaitteesta johtuen ensimmäinen mittauspiste saadaan noin 20 s kuluttua mittauksen aloittamisesta.
 • Benkyi, Isaac (2016)
  Porphyrins and porphyrin derivatives are naturally occurring molecules, whereas carbaporphyrinoids are synthesized porphyrin derivatives. They have received much attention in recent years by the scientific community due to their diverse potential applications in technological developments such as molecular electronic devices and conversion of solar energy. However, the full utilization of this class of compounds can not be realized without an in-depth understanding of their chemical and physical properties. Two of such properties are aromaticity and optical properties. In this thesis, the aromatic properties and the light absorption spectra in the ultraviolet and visible (UV/Vis) range have been studied computationally for some recently synthesized carbaporphyrins and carbachlorins using first-principle computational approaches. In the first part of the thesis, the background of carbaporphyrinoids and some examples of naturally occurring porphyrins and porphyrin derivatives are delineated. The second and third part review theoretical and computational methods that are employed in studies of the molecular aromaticity and electronic excitation spectra of molecules. The computational studies of magnetically induced current densities and electronic excitation energies are discussed in the fourth chapter. The obtained results are also presented in chapter four and the main conclusions are summarized in the last chapter. The study shows that all the carbaporphyrinoids studied sustain a magnetically induced ring current in the porphyrin macro ring. This indicates that they are aromatic according to the ring-current criterion. However, the calculated ring-current pathways differ from those predicted from the nucleus independent chemical shift (NICS) calculations and the current pathways deduced from H NMR spectroscopy studies. The vertical excitation energies which is akin to the ultraviolet-visible spectrum obtained experimentally for some of the selected carbaporphyrinoids also showed deviations from those of the experimental values. These deviations can be ascribed to solvent effects as in the calculation of the vertical excitation energies, solvent effects were not accounted for.
 • Kalliomäki, Jesse (2016)
  Ohutkalvojen kuvioiminen on tärkeä osa mikroelektroniikan tuotantoa ja se on noussut keskeiseen osaan komponenttien, kuten transistorien, koon alati pienetessä. Polymeerejä on käytetty ohutkalvojen kuvioimisessa jo varhaisista vaiheista asti ja ne ovat teollisuuden mittakaavassa edelleen elintärkeitä käytetyimmissä kuviointimenetelmissä. Atomikerroskasvatuksen (ALD) yleistyttyä polymeerejä on voitu käyttää monipuolisemmin, mikä on näkynyt polymeerisubstraattien yleistymisenä ja ohutkalvojen alueselektiivisten kasvatusten lisääntymisenä. Polymeerit mahdollistavat selektiivisen ALD:n makroskooppisilla alueilla, mikä on tämän työn kokeellisen osuuden aiheena. Kirjallisuusosassa tutustutaan ALD:n perusteisiin niin perinteisemmillä Si-substraateilla kuin polymeerisubstraateilla ja verrataan miten ALD-kalvojen kasvu eroaa näillä pinnoilla toisistaan. Substraattien pintakemian erojen ymmärtäminen on keskeisessä osassa, kun suunnitellaan polymeereihin perustuvia alueselektiivisiä ALD-sovelluksia. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan myös ohutkalvojen kuvioimiseen käytettyjä menetelmiä. Näihin kuuluu litografisia menetelmiä, kuten ultravioletti- ja elektronisuihkulitografia, sekä ALD:n mahdollistamia alueselektiivisiä kasvatuksia, jotka perustuvatpinnan aktivointiin tai passivointiin. Näitä menetelmiä on myös yhdistelty ja näin onnistuttu kuvioimaan ohutkalvoja tarkalla resoluutiolla suurille alueille. Esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi kaksoiskuviointi, lohkokopolymeerilitografia ja siihen läheisesti yhteenkuuluva resistin muokkaus. Kirjallisuusosass tehdään myös katsaus kuvioimisessa yleisimmin käytettyihin polymeereihin, mihin lukeutuvat polyvinyylipyrrolidoni (PVP), polymetyylimetakrylaatti (PMMA), polydimetyylisiloksaani (PDMS), polytetrafluoroeteeni (PTFE) ja Kapton™-polyimidi. Kokeellisessa osassa tutkittiin passivointimateriaaleja, mitkä mahdollisesti pystyisivät estämään Al2O3-kalvon (AlMe3 + H2O -prosessi) kasvun Si-substraatille 150 - 325 °C:n lämpötiloissa. Testatut passivointimateriaalit olivat PVP, PMMA, PDMS ja niiden PTFE-komposiitit, sekä kaupallisia tuotteita, kuten Kapton™-polyimiditeippi, Parafilm™-laboratoriotiivistekalvo ja huopakynä. Kaikki passivointimateriaalit pystyivät tarkasti suojaamaan peittämänsä alueen Al2O3-kalvon kasvulta vielä 200 °C:n kasvatuslämpötiloissa. Kaikista parhaimmat tulokset kasvatuslämpötilan suhteen saatiin PMMA:n PTFE-komposiitilla, mikä pystyi passivoimaan peittämänsä alueen 300 °C:n kasvatuslämpötilassa. Lämpötilan kohotessa liian korkeaksi passivointimateriaalille, huomattiin hajoamisesta johtuvan uloskaasuttamisen aiheuttavan epätasaisuuksia ympäröivän kalvon kasvuun. Kaikki passivointimateriaalit pystyttiin poistamaan substraatilta kasvatuksen jälkeen substraattia vahingoittamatta tai peruuttamattomasti likaamatta.
 • Kalliomäki, Jesse Juhani Joonatan (2016)
  Ohutkalvojen kuvioiminen on tärkeä osa mikroelektroniikan tuotantoa ja se on noussut keskeiseen osaan komponenttien, kuten transistorien, koon alati pienetessä. Polymeerejä on käytetty ohutkalvojen kuvioimisessa jo varhaisista vaiheista asti ja ne ovat teollisuuden mittakaavassa edelleen elintärkeitä käytetyimmissä kuviointimenetelmissä. Atomikerroskasvatuksen (ALD) yleistyttyä polymeerejä on voitu käyttää monipuolisemmin, mikä on näkynyt polymeerisubstraattien yleistymisenä ja ohutkalvojen alueselektiivisten kasvatusten lisääntymisenä. Polymeerit mahdollistavat selektiivisen ALD:n makroskooppisilla alueilla, mikä on tämän työn kokeellisen osuuden aiheena. Kirjallisuusosassa tutustutaan ALD:n perusteisiin niin perinteisemmillä Si-substraateilla kuin polymeerisubstraateilla ja verrataan miten ALD-kalvojen kasvu eroaa näillä pinnoilla toisistaan. Substraattien pintakemian erojen ymmärtäminen on keskeisessä osassa, kun suunnitellaan polymeereihin perustuvia alueselektiivisiä ALD-sovelluksia. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan myös ohutkalvojen kuvioimiseen käytettyjä menetelmiä. Näihin kuuluu litografisia menetelmiä, kuten ultravioletti- ja elektronisuihkulitografia, sekä ALD:n mahdollistamia alueselektiivisiä kasvatuksia, jotka perustuvatpinnan aktivointiin tai passivointiin. Näitä menetelmiä on myös yhdistelty ja näin onnistuttu kuvioimaan ohutkalvoja tarkalla resoluutiolla suurille alueille. Esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi kaksoiskuviointi, lohkokopolymeerilitografia ja siihen läheisesti yhteenkuuluva resistin muokkaus. Kirjallisuusosass tehdään myös katsaus kuvioimisessa yleisimmin käytettyihin polymeereihin, mihin lukeutuvat polyvinyylipyrrolidoni (PVP), polymetyylimetakrylaatti (PMMA), polydimetyylisiloksaani (PDMS), polytetrafluoroeteeni (PTFE) ja Kapton™-polyimidi. Kokeellisessa osassa tutkittiin passivointimateriaaleja, mitkä mahdollisesti pystyisivät estämään Al2O3-kalvon (AlMe3 + H2O -prosessi) kasvun Si-substraatille 150 - 325 °C:n lämpötiloissa. Testatut passivointimateriaalit olivat PVP, PMMA, PDMS ja niiden PTFE-komposiitit, sekä kaupallisia tuotteita, kuten Kapton™-polyimiditeippi, Parafilm™-laboratoriotiivistekalvo ja huopakynä. Kaikki passivointimateriaalit pystyivät tarkasti suojaamaan peittämänsä alueen Al2O3-kalvon kasvulta vielä 200 °C:n kasvatuslämpötiloissa. Kaikista parhaimmat tulokset kasvatuslämpötilan suhteen saatiin PMMA:n PTFE-komposiitilla, mikä pystyi passivoimaan peittämänsä alueen 300 °C:n kasvatuslämpötilassa. Lämpötilan kohotessa liian korkeaksi passivointimateriaalille, huomattiin hajoamisesta johtuvan uloskaasuttamisen aiheuttavan epätasaisuuksia ympäröivän kalvon kasvuun. Kaikki passivointimateriaalit pystyttiin poistamaan substraatilta kasvatuksen jälkeen substraattia vahingoittamatta tai peruuttamattomasti likaamatta.
 • Krogerus, Sara (2016)
  Dehydroabietic acid is a natural diterpene readily available from disproportionated rosin. This natural product has attracted the interest of both the synthetic, medical and pharmacological communities due to the wide variety of important biological activities it exhibits. In search for potent pharmaceutical agents, numerous derivatives of dehydroabietic acid have been designed and synthesized accordingly. One key reaction in such syntheses is the benzylic oxidation of positions 7 and 15 in the dehydroabietane core. The oxidized derivatives act as key intermediates in the synthesis of both natural and unnatural dehydroabietanes and related compounds. In the literature part of this thesis, known methods for the benzylic C–H oxidation of dehydroabietanes are presented. In the majority of these methods noxious Cr(VI) compounds are required which produce large amounts of toxic waste. The growing concern on the environmental impact of chemicals has led to an increasing interest towards developing environmentally friendlier oxidation procedures, using cheap and readily available oxidants. Recently, much research has focused on the development of transition metal free approaches for benzylic C–H oxidation. The topic is also discussed in this thesis. In the experimental part transition metal free methods for the benzylic oxidation of dehydroabietic acid derivatives are investigated. An environmentally friendly procedure using sodium chlorite in the presence of aqueous tert-butyl hydroperoxide is described. This procedure resulted in the formation of several variously oxygenated dehydroabietic derivatives which were characterized by IR, NMR and HRMS spectrometry. A manuscript is being prepared based on some of the results presented in this thesis.