Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet

Recent Submissions

 • Perttilä, Juuso (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tapaturmat ovat merkittävä työkyvyttömyyttä ja hoitokuluja aiheuttava tekijä Suomessa. Suurin osa tapaturmista hoidetaan perusterveydenhuollon toimipisteissä, jotka ovat yleisiä vastavalmistuneiden lääkäreiden työpaikkoja. Helsingin yliopiston opetussuunnitelmauudistuksessa myös ortopedian ja traumatologian kurssi uudistuu. Tutkimuksessa tutkitaan, millaisia päivystystapaturmia lääkäri kohtaa perusterveydenhuollossa ja vastaako opetus päivystysten diagnoosiprofiilia. Aineistoa hyödynnetään jatkossa opetussuunnitelman painotuksia suunniteltaessa ortopedian ja taumatologian osalta. Tutkimus on rekisteritutkimus, jossa analysoitiin Helsingin perustason kirurgisten päivystysten käyntitiedot 11.10.2011 - 23.9.2014. Analyysi tehtiin hyödyntämällä Pegasos- ja Clinsoft -tietojärjestelmiä sekä Ecomed Analyzer -ohjelmistoa. Tietoja käsiteltiin taulukkolaskentaohjelman avulla. Tapaturmadiagnoosi oli kirjattu 52 764 käynnille. Potilaista 51,8 % oli miehiä ja potilaiden mediaani-ikä oli 46 vuotta. Vammoista 33,0 % oli haavoja, 29,4 % murtumia, 19,2 % ruhjevammoja ja 13,3 % nivelten sijoiltaanmenoja tai nyrjähdyksiä. Vammoista 29,8 % kirjattiin pään alueelle, 23,6 % polvinivelen alapuolelle ja 20,0 % käden/sormien alueelle. Yleisimpiä vammoja olivat pään haava (20,3 %), ranteen tai käden haava (8,0 %), kyynärvarren murtuma (6,4 %), ranteen tai käden murtuma (6,0 %) sekä nilkan sijoiltaanmeno tai nyrjähdys (5,8 %). Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opetusta tapaturmien osalta on syytä suunnata sen mukaan, millaisia vammoja lääkärit työssään kohtaa. Pääpainopisteen tulee kohdistua kevyempien vammojen arviointiin, diagnostiikkaan ja hoitoon, erityisesti pään, ranteen ja käden alueelle sekä polvitason alapuolelle. 195 sanaa
 • Koponen, Kalervo; Meri, Seppo (Helsingin yliopisto, 2018)
  Katsauksen tavoitteena oli selvittää nykytilannetta taistelussa malariaa vstaan, lähinnä rokotteiden kannalta. Malaria tappaa edelleen 1 200 ihmistä päivässä, heistä 850 on alle viisivuotiaita lapsia. Kuolleisuus keskittyy suurimmaksi osaksi Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Sairastuvuus ja kuolleisuus malariaan on onneksi viime vuosina vähentynyt. Tämä kehitys perustuu pääasiassa hyttysen pistoja vähentävien torjuntatoimien, kuten hyttysverkkojen, lisääntyneeseen käyttöön. Myönteisestä kehityksestä huolimatta malarian merkitys trooppisten maiden köyhien ihmisten tappajana on edelleen varsin huomattava. Artikkelissa on kuvattu horkkalosion kulkua ihmisessä aina infektoitumisesta hyttysen pistossa maksavaiheeseen ja edelleen punasoluvaiheeseen asti. Myös malariaa levittävien Anopheles-hyttysten elämää on kuvattu soveltuvin osin. Plasmodium-loisiot käyvät läpi lukuisia kehitysvaiheita ihmisessä, ja jokaisessa kehitysvaiheessa on sadoittain niille spesifisiä antigeenejä. Työssä on kuvattu mahdollisia rokotteiden kohteita horkkaloision kierrossa. Tällä hetkellä pisimmälle, kaupalliseen vaiheeseen asti, on edennyt lihakseen pistettävä RTS/S-yhdistelmärokote, joka perustuu Plasmodium falciparumin sporotsoiittien pintaproteiinien käyttöön rokotteen antigeeninä. Tämän rokotteen antama suoja kattaa vapaan sporotsoiittivaiheen ja maksasoluvaiheen. Yhdistelmärokote suojaa myös hepatiitti B -tartuntaa vastaan. Suoja ei ole ollut täydellinen, pienillä lapsilla testattuna rokotesarjan lyhytaikainen suoja on ollut parhaimmillaan 50 % luokkaa suurilla aineistoilla. Samanlaiseen sporotsoiitti- ja maksasoluvaiheen immuniteettiin pyrkii myös kokonaisten sporotsoittien toistuva injisointi suoraan verenkiertoon, joko steriileinä tai yhdessä samanaikaisen malarialääkityksen kanssa. Kokonaisten sporotsoiittien käyttäminen on antanut pienillä potilasmäärillä tehdyissä kokeissa täydellisen lyhytaikaisen suojan kliinistä malariatartuntaa vastaan. Katsauksessa on mainittu myös muita mahdollsia rokottamiseen perustuvia torjuntamenetelmiä. Käytettävissä olevan tutkimusaineiston mukaan nyt kaupallisessa neljännessä tutkimusvaiheessa oleva RTS/S-rokote soveltuu trooppisten alueiden pienten lasten suojaamiseen malarialta. Yhdessä muiden torjuntatoimien kanssa se todennäköisesti laajassa mittakaavassa käytettynä tulee edelleen vähentämään sairastuvuutta malariaan ja malariakuolleisuutta yhdessä muiden torjuntatoimien kanssa. Malariarokotteet eivät näillä näkymin tule soveltumaan matkailijoiden rokottamiseen.
 • Huuska, Nora (Helsingin yliopisto, 2018)
  TAUSTA: Verisuonten uudismuodostuksen, läpäisevyyden ja rappeutumisen säätelyssä avainasemassa on Angiopoietiini-Tie-järjestelmä, joka koostuu angiopoietiineista 1-4 (Ang1-4) sekä niiden reseptoreista Tie1 ja Tie2. Ang1:n aikaansaama Tie-reseptorien aktivaatio johtaa verisuonten endoteelisolujen välisten sidosten tiukentumiseen ja homeostasian ylläpitoon. Ang2 puolestaan pystyy salpaamaan Tie2-reseptorin, jolloin verisuonten läpäisevyys lisääntyy ja endoteeli alkaa rappeutua. Paradoksaalisesti Ang2 pystyy myös aktivoimaan Tie1:n tietyissä olosuhteissa, jolloin verisuonten läpäisevyys vähenee. TAVOITTEET: Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Ang2:n yli-ilmentymisen ja Tie1-poistogeenisyyden vaikutusta verisuonten läpäisevyyteen hiirten keuhkokudoksessa. Lisäksi tutkittiin anti-Tie1 (DX2240) ja anti-Ang2 (MEDI3617) vasta-aineiden vaikutusta verisuonten läpäisevyyteen ja tulehdusreaktion voimakkuuteen LPS-indusoidussa verenmyrkytyksessä. MENETELMÄT: Määritettiin valkosolujen, punasolujen ja fibrinogeenin määrä immunohistokemiallisten värjäysten avulla Ang2:ta yli-ilmentävien hiirten, Tie1-poistogeenisten hiirten ja näiden yhdistelmähiirten keuhkoissa. Lisäksi määritettiin keuhkolaskimoiden seinämien paksuus sekä nanopartikkelien vuoto anti-Tie1 ja anti-Ang2 vasta-aineita saaneiden hiirten keuhkoissa tulehduksen ja verisuonten läpäisevyyden arvioimiseksi. TULOKSET: Ang2:n yli-ilmentymisen ja Tie1-poistogeenisyyden ei havaittu aiheuttavan merkittävää eroa verisuonten läpäisevyydessä. Anti-Tie1 ja anti-Ang2-vasta-aineet eivät myöskään vähentäneet merkittävästi verisuonten läpäisevyyttä verenmyrkytyksessä.
 • Gotthardt, Daniela (Helsingin yliopisto, 2018)
  Vård av patienter med penetrerande bukskador har tidigare bestått huvudsakligen av explorativ bukkirurgi. De senaste åren har man börjat med en mer konservativ vårdlinje då onödiga operationer leder till undvikbara risker för patienter med skador som kunde vårdas konservativt. Den här avhandlingen undersöker hur olika typer av radiologisk bildtagning kan hjälpa till vid val av vilka patienter som bör opereras och vilka som klarar sig bättre med enbart uppföljning. Avhandlingen är en litteraturöversikt där den vetenskapliga litteraturen berörande ämnet synas. Materialet är samlat från Medline via sökmotorn PubMed. De radiologiska undersökningar som konstateras ha störst betydelse vid diagnostisering och vård är snabb ultraljudsundersökning av buken, samt datortomografisk bildtagning. Av den senare nämnda jämförs även olika tekniker, där olika program för kontrastmedel använts. Deras specificitet och sensitivitet vid olika typer av bukskador, knivhugg och skottskador, samt olika placering av skadan i buken jämförs. Slutsatsen är att både ultraljud och datortomografi är nyttiga vid val av vårdlinje, men att det inte finns en specifik radiologisk undersökning som kunde användas vid alla penetrerande bukskador. Dessutom bör den radiologiska undersökningens kliniska värde alltid övervägas och jämföras med den kliniska undersökningen som är essentiell vid den här typen av patienter.
 • Grönqvist, Hanna (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tutkielma käsittelee karnitiinipalmitoyylitransferaasi-1A (CPT-1A) -mitokondrioentsyymin puutosta, joka on autosomaalisesti resessiivisesti periytyvä harvinainen tauti. Tauti ilmenee paastonaikaisessa metaboliassa, jolloin elimistön tulisi alkaa pilkkoa rasvahappoja energianlähteeksi. Entsyymipuutoksesta kärsivillä potilailla tämä kompensaatiomekanismi on puutteellinen. Tauti voidaan diagnosoida mittaamalla ihon fibroblastien CPT-1A-aktiivisuutta tai varmistamalla geenimutaatio. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Suomessa todettujen CPT-1A-puutosta sairastavien kasvuikäisten potilaiden tämän hetkinen neuropsykologinen ja kognitiivinen terveydentila ja tarkastella CPT-1A-puutoksen mahdollisia vaikutuksia potilaiden kehitykseen. CPT-1A-puutos on todettu Suomessa yhteensä kuudella potilaalla, joista tutkimukseen valittiin viisi kasvuikäistä potilasta. Tutkimus oli laadullinen seurantatutkimus. Aineistona käytettiin CPT-1A-puutospotilaiden sairaskertomusmerkintöjä ja tutkimustuloksia, joita kerättiin potilastietokannoista. Kaikilla suomalaisilla potilailla diagnosoitiin CPT-1A-puutos varhaislapsuudessa akuutin sairastumisen jälkeen, ja diagnoosin myötä heille aloitettiin pitkiä paastoja välttävä ruokavaliohoito, johon hoidon alkuvaiheessa kuului myös rasvarajoitus. Hoidon aloituksen jälkeen kaikki potilaat ovat olleet metabolisesti hyvässä kompensaatiossa ja he ovat olleet somaattisesti terveitä. Neuropsykologisissa tutkimuksissa potilailla todettiin kuitenkin tavallista enemmän ADHD:ta, oppimisvaikeuksia, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeutta ja toiminnanohjauksen vaikeutta. Tulos oli yhteneväinen aiheesta aikaisemmin tehtyjen tutkimustulosten kanssa. Menetelmällisesti CPT-1A-puutoksen tutkiminen tilastollisin menetelmin on vaikeaa johtuen pienestä otoskoosta ja potilasmäärästä. Jatkossa olisi mielenkiintoista vertailla vastasyntyneenä seulonnan avulla diagnosoitujen ja vasta myöhemmin todettujen tautitapausten kehitystä, jolloin alkuvaiheen metabolisen kriisin pitkäaikaisvaikutuksia olisi mahdollista kartoittaa. Seulonnalla ei kuitenkaan ole toistaiseksi löydetty uusia tautitapauksia.
 • Koivula, Satu (Helsingin yliopisto, 2018)
  HIV-infektion esiintyvyyden, diagnosoinnin sekä hyvän hoidon toteutumisen arviointiin käytetään maailmanlaajuisesti HIV-hoitokaskadia. Hoitokaskadissa tarkastellaan HIV-tartunnan saaneiden määrää sekä diagnosoitujen, hoidossa olevien, HIV-lääkehoitoa saavien ja hyvässä hoitotasapainossa olevien HIV-positiivisten tapausten osuutta. Nämä hoitokaskadin portaat on määritelty eri maissa vaihtelevin kriteerein. Tässä työssä on määritetty HUS-alueelle sopivat hoitokaskadin kriteerit kartoittamalla muiden kehittyneiden maiden kriteereitä ja HUS-alueelta käytettävissä olevia tietoja. Kriteerien avulla hoitokaskadia on tarkasteltu kolmella eri mallilla: ajanjaksot 1982-2014, 1998-2014 sekä yksittäiset vuodet 2000, 2005, 2010 ja 2013. Tutkimuksessa käytettävät tiedot on saatu THL:lta sekä HUS Infektiosairauksien klinikan HIV-hoitorekisteristä. WHO:n asettamien 90/90/90-tavoitteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä HIV-positiivisista henkilöistä 90 % tulisi olla diagnosoitu, näistä 90 % käyttää HIV-lääkitystä ja näistä 90 % olla hyvässä hoitotasapainossa. 1982-2014 HUS-alueella diagnosoitujen (89 %) ja heistä HIV-lääkitystä käyttävien (76 %) HIV-positiivisten määrä oli tavoitteita alhaisempi, mutta tuloksia huonontavat erilaiset virhelähteet. Yhtenä isona ongelmana kuvautuu ulkomaalaissyntyisten HIV-infektiota sairastavien henkilöiden liittyminen seurantaan vähemmän kuin suomalaissyntyisten. HIV:n hyvä hoitotasapaino (93 %:lla lääkkeitä käyttävistä viruspitoisuus mittaamaton) toteutui WHO:n tavoitteiden mukaisesti. Työssä on määritelty HUS-alueelle sopivat HIV-hoitokaskadin kriteerit, joita voidaan käyttää HIV-tilanteen arvioon ja seurantaan jatkossakin. Lisäksi työssä on selvitetty HIV:n diagnosoinnin ja hoidon ongelmakohtia HUS-alueella ja pohdittu niihin syitä sekä ratkaisuja. Tulosten avulla ongelmakohtia voidaan tulevaisuudessa korjata ja näin parantaa HIV:n diagnosointia ja hoitoa HUS-alueella. (203 sanaa)
 • Kaivola, Karri; Jansson, Lilja; Saarentaus, Elmo; Kiviharju, Anna; Rantalainen, Ville; Eriksson, Johan G.; Strandberg, Timo E.; Polvikoski, Tuomo; Myllykangas, Liisa; Tienari, Pentti J. (Helsingin yliopisto, 2018)
  Biallelic loss-of-function mutations in TYROBP and TREM2 cause a rare disease that resembles early-onset frontotemporal dementia with bone lesions (PLOSL). Some PLOSL-causing variants in TREM2 have also been associated with Alzheimer’s disease when heterozygous. Here, we studied the PLOSLFIN TYROBP deletion that covers four of the gene’s five exons. We genotyped 3220 older Finns (mean age 79, range 58-104) and found 11 deletion carriers (mean age 78, range 60-94). The carrier prevalence was 0.0034 (1 in 293) that matches previous findings in younger cohorts suggesting no significant early mortality. By comparing MMSE scores and diagnoses of dementia we did not find any significant differences between TYROBP deletion carriers and non-carriers (all p-values >0.5). Neuropathological analysis of two deletion carriers (aged 89 and 94) demonstrated only minimal beta-amyloid pathology (CERAD score 0). Collectively these results suggest that heterozygous carriership of the TYROBP deletion is not a major risk factor of dementia.
 • Savander, Viviána (Helsingin yliopisto, 2018)
  Aims. Eating disorder symptoms are common among adolescents, can lead to full-blown eating disorders and harm adolescent well-being. Parents’ influence on adolescent psychological development is notable but among eating disorder studies it has not been explored sufficiently. Few previous studies have included also subclinical symptoms or been longitudinal and most have used adolescent-reported data on parenting. Further, parenting sense of competence has not been studied as a risk factor. The current study explores whether parenting behavior and sense of competence in childhood predict problematic eating behaviour in adolescence. Methods. The used data was from a Finnish birth cohort study Glaku. Altogether 121 17-year-old adolescents (76 girls, 62.8%) answered eating behaviour related questions. Their 119 mothers and 96 fathers had answered parenting-related questions when children were 8. Used questionnaires included Parent Behaviour Inventory (hostility/support), Parenting Sense of Competence Scale (satisfaction/efficacy) and Eating Disorder Inventory 2 (drive for thinness/body dissatisfaction/bulimia). The associations were analysed with linear regression. Results and Conclusions. Fathers’ sense of competence, and subdimensions satisfaction and efficacy, predicted less body dissatisfaction (mean effect sizes 0.18–0.26 standard deviation units, p-values < .05). Gender did not affect the association between parenting and eating pathology. Fathers’ sense of competence may protect from adolescent eating pathology, which should be noted when developing preventions.
 • Väntänen, Jani (Helsingin yliopisto, 2018)
  Objectives. Perception of auditory pitch can be divided in to two dimensions of height and chroma. Tones of the same chroma, one or more octave intervals apart, sound similar. The octave interval is defined as the doubling of a tones fundamental frequency. However, in humans the perceptual octave slightly exceeds its mathematical counterpart. The objective of this study was to clarify the neural underpinnings responsible for the subjective experience of chroma and the enlarged octave. Methods. During all experiments adapter tones followed by probing tones were sequentially presented to participants (n=18). Adapter tones were used to activate neural populations and probing tones were used for measuring amplitude reductions (adaptation) in EEG derived event related potentials (ERPs) signalling overlapping neural population responses to adapter and probing tones. Participants were divided in to two groups with either sine tones or complex tones as adapters. 7 pitch separations between adapter and probe were used. Differences between different interval ERPs and effects of musical proficiency in both groups were analysed with mixed repeated measures analyses of variance. Measurements were fitted to a combined sinusoidal and linear pitch helix function. Source magnitude estimation was calculated to investigate hemispheric asymmetry. Results and conclusions. There was greater neural overlap between tones sharing the same chroma compared to tones one semitone apart. Periodicity independent adaptation indicated that pitch is not co-represented with stimulus spectrum in the human auditory cortex. Source magnitude analyses showed that N1 responses were stronger on the right auditory cortex. P2 amplitude showed stronger adaptation to enlarged octave intervals in comparison to exact mathematical octave intervals.
 • Hakala Suvi (Helsingin yliopisto, 2018)
  Objectives: Specific language impairment (SLI) is an impairment of oral language, which places demands on parent-child interaction, putting children at-risk for adverse developmental outcomes. Little is known about how different types of language impairment affect parent-child interaction. This study aims to examine how language impairment influences child, parent and dyadic behaviours between dyads with children who have expressive- and receptive-SLI. Methods: The sample included 85 children aged 36-81 months participating in the Helsinki Longitudinal SLI study. The sample consisted of 53 children with expressive-SLI (F80.1), and 32 children with receptive-SLI (F80.2). Parent-child interaction was evaluated using Erickson’s sensitivity scales during drawing, puzzle-making, and free play. Groups were compared using analysis of covariance and Mann-Whitney U tests. Results and conclusions: Children with expressive-SLI were found to be more persistent, enthusiastic, compliant and have a more positive experience of the interaction overall, when compared to children with receptive-SLI. SLI did not have a statistically significant effect on any of the parent and dyadic variables. Group means suggest that some parents may provide less emotional support and instruction to children with receptive-SLI. This could support earlier findings, which suggest that parents of language-impaired children adjust their behaviour to that of their children. Less active participation and poorer experience of the expression of children with receptive-SLI suggests that they need more support facilitate participation.
 • Fontell, Noora (Helsingin yliopisto, 2018)
  Infants born preterm (< 37 gestational weeks) or with low birth weight (< 2500 g) have an increased risk of cognitive, language and motor difficulties. Preterm infants’ later development can be compromised by premature birth and early environmental factors. First weeks of life at a hospital provides non-optimal environment for the development of preterm infants’ senses and infants and parents interaction. To alleviate potential developmental deficits, preterm infants’ development and parent-infant interaction are supported by kangaroo care (infant on skin-to-skin contact at parent’s chest) and music interventions which have been shown to improve infants’ physiological responses and alleviate parents stress. Kangaroo care is further reported to improve infants’ cognitive development. Preliminary findings show that combining kangaroo care with music can improve some of preterm infants’ physiological responses and reduce maternal stress. However, effects of combining kangaroo care and music have not been yet studied. The aim of this study was to examine if parental singing during kangaroo care can promote preterm infants’ cognitive, language, or motor development at 2–3 years of corrected age. Additionally, it was examined if language and music activities at home had an effect on preterm infants’ cognitive or language development. During their hospital stay parents of the experiment group (N=20) were instructed to sing or hum to their child during kangaroo care and the parents of the control group (N=11) were instructed to provide kangaroo care but with no instructions regarding sound environment. The cognitive, language and motor development of the preterm infants was assessed with Bayley Scales of Infant and Toddler Development III (Bayley-III) in 2–3 years of age. Singing during kangaroo care had no effect on preterm infants’ development at 2-3 years of corrected age as assessed by Bayley-III. However, the more there were language and music activities at home at the time of the follow-up as reported by the parents, the better was the cognitive and language performance. Based on this study, parents can be encouraged to support their preterm born child’s language and cognitive development with joint language and music activities.
 • Benvik, Eva (Helsingin yliopisto, 2018)
  Perinatal asphyxia is a main cause of neonatal deaths worldwide. Asphyxia can lead to hypoxic ischemic encephalopathy, which may cause severe neurological impairment to infants. The consequences of hypoxic ischemic encephalopathy can have a significant impact on the life of affected children and their families. Neonates with hypoxic ischemic encephalopathy can be treated with therapeutic hypothermia. Therapeutic hypothermia is to be initiated within 6 hours after birth. Biomarkers of asphyxia used at present are cord blood pH and Apgar score. The severity of hypoxic ischemic encephalopathy is evaluated with the help of clinical assessment, magnetic resonance imaging and amplitude integrated electroencephalography. Currently there is a need for new biomarkers of asphyxia in order to identify adequate candidates for treatment, for the estimation of prognosis and planning of follow up. The purpose of this review is to present and evaluate studies concerning biomarkers of perinatal asphyxia. Biomarkers discussed are erythropoietin, activin a, S-100, nucleated red blood cells, lactate, lactate dehydrogenase, neuron specific enolase, cytokines, free radicals, glial fibrillar acidic protein, copeptin, metabolomics, magnetic resonance techniques (magnetic resonance imaging and magnetic resonance spectroscopy) and neurophysiology (electroencephalography, amplitude integrated electroencephalography and near-infrared spectroscopy. Based on this review, copeptin and glial fibrillary acidic protein may be potential biomarkers. Metabolomics show a new promising field. Further research is, however, required to find new biomarkers that can be validated into clinical use. (226 words)
 • Huhtanen, Mia (Helsingin yliopisto, 2018)
  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (HUS), suu- ja leukasairauksien klinikassa (SLK), tehdään vuosittain 70-80 ortognaattis-kirurgista leukojen leikkausta aikuisille, joilla on vaikea purentavirhe ja siihen liittyvä vertikaalinen, transversaalinen ja/tai antero-posteriorinen leukojen epäsuhta. Purentavirheet ja leukojen virheasennot pyritään normaalisti hoitamaan kasvuikäisillä nuorilla kasvua hyväksikäyttäen. Toisinaan purentavirheet palautuvat, purentavirhettä ei ole hoidettu kasvuiässä tai hoito voidaan toteuttaa vasta kasvun päätyttyä. Näissä tapauksissa on hyvin usein turvauduttava perinteisen oikomishoidon lisäksi myös kirurgiaan, jotta purennalliset epäsuhdat saadaan korjattua. Ortognaattis-kirurgisen hoidon suunnittelu on monialaista yhteistyötä, johon tarvitaan oikomishoidon erikoisahammaslääkärin sekä suu- ja leukakirurgin lisäksi mahdollisesti myös parodontologi sekä proteetikko. Hoito jaetaan pääsääntöisesti kolmeen vaiheeseen: preoperatiiviseen oikomishoitoon, leikkaukseen ja postoperatiiviseen oikomishoitoon. Kokonaisuudessaan hoitojaksot ovat hyvin pitkäkestoisia ja raskaita, ja vaativat potilaalta sitoutumista hoitoon. Pelkästään oikomishoitojaksot kiinteillä kojeilla kestävät noin 2-3 vuotta. Tämän kaksiosaisen tutkielman ensimmäinen osa on kirjallisuuskatsaus, joka kirjoitettiin alaan liittyvän kirjallisuuden pohjalta, ja se tarjoaa tietoa ortognaattis-kirurgisen potilaan hoidosta. Toisessa osassa tutustutaan yksittäiseen potilastapaukseen ja potilaan mielipiteisiin saamastaan hoidosta. Potilastyytyväisyyttä kartoitettiin haastattelun avulla. Hoidon pitkäkestoisuudesta ja kuormittavuudesta huolimatta potilas oli tyytyväinen saamaansa hoitoon ja kävisi hoidon läpi uudestaan, mikäli se olisi tarpeen. Potilas kiitti erityisesti hyvästä informoinnista läpi hoitojakson. Potilastyytyväisyyden kannalta on erityisen tärkeää käydä huolella läpi hoitosuunnitelma potilaan kanssa. On tärkeä informoida hoidon pitkästä kestosta, hoidon eri vaiheista ja mahdollisista komplikaatioista.
 • Sorsa, Heidi (Helsingin yliopisto, 2018)
  Goals Personality traits are related to a person’s wellbeing and important events in life, such as an intimate relationship. Most people have an intimate relationship or relationships during their lifetime. Personality traits play an important role in a functioning relationship because a person’s relationship satisfaction is affected by his/her own personality traits and those of his/her spouse’s. Satisfaction has remarkable consequences since it correlates to, for instance, life satisfaction. The relation between personality and relationship satisfaction has been a subject to a plenty of research but, for example, the relation between extroversion or openness to experience and relationship satisfaction is still unclear. The goal of my study is to clarify the relations between the Big Five personality traits of two intimate partners and their relationship satisfaction, and whether gender, relationship status or relationship length moderate these relations. In addition, I study the relation between the similarity of a couple’s personality traits and their relationship satisfaction. Methods Fifty-nine test subjects and their spouses participated in the study, totalling 118 people. A majority of the test subjects consisted of women (n = 55), and most of the spouses were men (n = 50). The average age of a test subject was 25,6 years and that of a spouse was 27,4 years. The average relationship length was 2–5 years. The test subjects and their spouses self-assessed their own personality traits and relationship satisfaction. In addition, the spouses assessed the personality of the respective test subject. Connections between personality traits and relationship satisfaction were studied using Person’s correlation coefficients and multilevel modelling. Results and conclusions Emotional stability, extroversion and openness to experience were perceived to be in connection with relationship satisfaction. Gender and relationship length modified the perceived relations. My study helped to clarify previously contradictory connections between extroversion, openness to experience and relationship satisfaction.
 • Haatainen, Hanna-Kaisa (Helsingin yliopisto, 2018)
  Hemostasis is a highly regulated process, which enables the repair of damaged blood vessels by clotting but also keeps the blood fluid and removes blood clots when they are no longer needed. There is a variety of medical conditions that could lead to hemostatic malfunction, manifesting in thrombosis and/or bleeding. The aim of this study was to get acquainted with these conditions and the fundamental laboratory methods for screening hemostasis. Another goal was to study APAC variants in these selected test methods. APACs are semisynthetic molecule complexes consisting of human serum albumin (HSA) core and tailored number of covalently bound UFH chains. In several animal models, APACs have established both antiplatelet (AP) and anticoagulant (AC) functions. They target and act locally at the vascular injury site. We used 7 APAC variants differing at their coupling level of UFH (CL). We chose test methods to assess the intrinsic and common coagulation pathways, the activity and concentration of thrombin in clotting plasma, interactions between different agents in coagulation and the ability of collagen to induce platelet activation and aggregation. The chosen methods were Activated Partial Thromboplastin Time (APTT), thrombin time, Rotational Tromboelastometry (ROTEM), the Calibrated Automated Thrombogram (CAT) and Collagen-induced Platelet Aggregation in Platelet-rich plasma (Aggregometer, AggRAM). Generally, all studied APAC variants show dose-dependent inhibition of coagulation that is at least similar, but mostly more efficient compared with plain UFH. At the concentration corresponding to clinically relevant heparin concentration (3 µg/ml), APACs prolong the coagulation globally. At low concentrations they are more potent anticoagulants and thrombin inhibitors than UFH and also inhibit platelet procoagulant activity (PCA). Further studies are needed, however, the results support data that APACs are promising targets for the future drug development.