Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet

Recent Submissions

 • Hyvärinen, Tommi (2015)
  Tutkielmassani käsitellään Burgersin yhtälön nimellä tunnettua kvasilineaarista osittaisdifferentiaali- yhtälöä, sekä paneudutaan osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaan yleisemmin. Fyysikko Johannes Martinus Burgersin mukaan nimetyllä yhtälöllä voidaan kuvata häiriöiden etenemistä fluideissa, ja sitä voidaan soveltaa myös vaikkapa liikenneruuhkien kehittymisen analysointiin. Burgersin yhtälö on esi-merkki yleisemmästä säilymislaista. Matemaattisessa fysiikassa säilymislakien mukaan eristetyssä systeemissä vuorovaikutustapahtumissa tiettyjen suureiden kokonaismäärät pysyvät muuttumattomina. Tunnetuin esimerkki säilymislakeihin liittyen on Noetherin lause, jonka mukaan suurella on vastaa- vuus tietyn systeemin symmetriaominaisuuden kanssa. Esimerkiksi nestedynamiikan Navier-Stokesin yhtälö on esimerkki epähomogeenisesta versiosta säilymislakia. Tutkimukseni alussa esitellään Hamilton-Jakobin yhtälö, sekä sivutaan variaatiolaskentaa, Legendren muunnosta ja Euler-Lagrangen yhtälöitä. Näytetään, miten annettu osittaisdifferentiaaliyhtälö voidaan samaistaa karakteristiseen yhtälöryhmään, joka koostuu tavallisista differentiaaliyhtälöistä. Karakteris- tinen yhtälöryhmä johdetaan kvasilineaarisen osittaisdifferentiaaliyhtälön tapauksessa ja sille annetaan geometrinen tulkinta. Ensimmäisen luvun lopussa Hamilton-Jacobin yhtälö ratkaistaan Hopf-Lax kaa- van avulla. Toisessa ja kolmannessa luvussa esitellään Burgersin yhtälö ja ratkaistaan se karakteristisen yhtä- löryhmän avulla. Saatu ratkaisu ei kuitenkaan päde kaikkialla, vaan tapauksissa, joissa karakteris- tiset käyrät kohtaavat ("shokkikäyrä"), Burgersin yhtälön ratkaisu vaatii ratkaisufunktion ehtojen heikentämistä ja ingraaliratkaisun määrittelemistä. Rankine-Hugoniot-ehto johdetaan ja sen avulla voidaan löytää ratkaisuja tilanteessa, jossa karakteristiset käyrät leikkaavat. Esittelen myös entro- pia-ehdon, jonka avulla karsitaan 'epäfysikaaliset' ratkaisut pois ja täten saadaan yksikäsitteinen ja yleinen ratkaisu Burgersin yhtälölle. Lopuksi todistan Lax-Oleinikin kaavan, joka antaa ratkaisun yleisemmälle ongelmalle. Lopuksi tälle ratkaisulle räätälöidään entropia-ehto, jotta siitä saadaan yksikäsitteinen.
 • Ryhtä, Senni Sofia (2015)
  Työni ensimmäinen osio on teoriaosio, jossa esittelen symmetrian, Fibonaccin lukujonon, kultaisen leikkauksen ja fraktaalit. Esittelen aiheet matemaattisesti ja annan esimerkkejä elollisesta ja elottomasta luonnosta, joista kyseisiä aiheita löytyy. Aiheet on valittu siten, että ne voidaan opettaa yläkoulussa yksinkertaistaen. Teoriataustan lisäksi olen tutkinut eheyttävän opetuksen historiaa ja pohtinut nykypäivän opetusta kouluissa eheyttävän opetuksen kannalta. Esittelen myös uusimmasta opetussuunnitelmasta eheyttävän opetuksen tavoitteet. Teoriataustan ja eheyttävän opetuksen tarkastelun pohjalta olen luonut opetustuokioita, joiden avulla yläkoulussa voidaan toteuttaa eheyttävää opetusta matematiikan ja biologian osalta. Tuokiot on jaettu kolmeen erilaiseen osioon, joissa jokainen esittelee erilaisen tavan yhdistää kahta oppiainetta. Ensimmäisen tuokion tavoitteena on harrastuksen kautta matematiikan integrointi oppilaan omaan elämään. Valitsin aiheeksi mehiläisten matematiikan ja olenkin luonut sen ympärille kokonaisuuden, josta voi hyödyntää kokonaisuuden lisäksi yksittäisiä osia. Toinen osio esittelee matematiikan opettamista luonnossa. Sen tavoite on näyttää, ettei oppimistilanteen tarvitse aina sijoittua luokkahuoneeseen. Tässä osiossa olen hyödyntänyt kiertopistetyöskentelyä. Viimeinen osio on tunnin alun motivoinnit, jotka olen luonut toimimaan esimerkkeinä siitä, miten opettaja voi pienillä teoilla tuoda matematiikan lähemmäs oppilaan arkea. Motivoinneista olen luonut valmiit diaesitykset, jotka on kaikkien käytettävissä. Työni tarkoitus on näyttää opettajille, miten eheyttävää opetusta voi toteuttaa yläkoulussa ja pohtia eheyttävän opetuksen merkitystä. Tutkimuksen mukaan opettajat kaipaavat valmiita opetuspakettaja ja olenkin pyrkinyt luomaan mahdollisimman erilaisia tuokioita, jotta opettajilla olisi mahdollisuus nähdä miten laaja eheyttämisen kenttä on. Nykypäivänä usein eheyttävä opetus toteutetaan kouluissa yksittäisinä teemapäivinä, jolloin oppilaille jää helposti niiden yhteys muuhun opetukseen irralliseksi. Tästä syystä pyrin esittelemään tapoja, miten eheyttävää opetusta voi toteuttaa yläkouluissa matematiikan ja biologian osalta.
 • Karttunen, Henri (2015)
  Aikasarjoissa ilmenevien ei-normaalisten piirteiden mallintamiseen voidaan käyttää epälineaarisia aikasarjamalleja, joista erityisesti tutkielmassa tarkastellaan autoregressiivisia sekoitusmalleja. Autoregressiiviset sekoitusmallit määritellään sekoituksena lineaarisista autoregressiivisista malleista ja erona eri sekoitusmallien välillä on niiden sekoitussuhteiden määrittely. Autoregressiivisella GMAR (Gaussian Mixture Autoregressive)-sekoitusmallilla on houkuttelevia teoreettisia ominaisuuksia, sillä sen stationaarinen jakauma tunnetaan ja sen stationaarisuusehto ja ergodisuus voidaan johtaa ilman lisärajoituksia parametreille. Kuitenkin sekoitussuhteiden monimutkaisesta määrittelystä johtuen sen parametrien estimointi käyttäen kirjallisuudessa usein käytettyä EM-algoritmia on hankalaa. Tästä syystä tutkielmassa selvitetään mahdollisuutta käyttää parametrien estimoinnissa kaksivaiheista menetelmää, jossa geneettisen algoritmin avulla etsitään alkuarvoja gradienttiperusteiselle optimointialgoritmille. Parametrien estimoinnin lisäksi tutkielmassa tarkastellaan mallinvalintaa osana estimointiprosessia. Tarkasteltavia työkaluja sopivan mallin etsinnässä ovat informaatiokriteerit sekä erilaiset kvantiiliresiduaaleihin perustuvat testit, joiden avulla voidaan tehdä mallidiagnostiikkaa tavallisten residuaalien tapaan myös silloin, kun tavallisia residuaaleja ei voida käyttää. Lisäksi tarkastellaan ennusteiden laskemista simulaatioiden avulla ja esitetään miten GMAR-mallia voidaan simuloida. Tutkielman empiirisessä osassa tarkastellaan kahta esimerkkiä, joista ensimmäisessä keskitytään estimointiin, mallinvalitaan ja diagnostiikkaan. Tässä esimerkissä aineistona käytetään yhdysvaltain kuukausittaista inflaatiota vuodesta 1975 vuoteen 2015. Toisessa empiirisessä esimerkissä tarkastellaan tuulen nopeuksia päivittäisen aineiston avulla ja keskitytään erityisesti ennusteiden laskemiseen. Tuulen nopeutta mittaava aineisto on ei-negatiivinen aikasarja ja siksi esimerkissä tarkastellaan estimointia logaritmoidun sarjan avulla ja alkuperäisen sarjan ennustamista. Tutkielman tulosten perusteella kaksivaiheinen estimointi käyttäen geneettistä algoritmia toimii GMAR-mallin tapauksessa hyvin ja kohtuullisessa ajassa.
 • Salmi, Topi (2015)
  Sähköinen ylioppilaskoe otetaan käyttöön matematiikassa vuonna 2019. Ylioppilaskokeen toteutukseen liittyy vielä useampi vastaamaton kysymys, mutta matematiikan opetukseen lukiossa se tulee joka tapauksessa vaikuttamaan merkittävästi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten opettajat ovat valmistautuneet sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen matematiikassa ja kuinka he ajattelevat sen vaikuttavan opetukseensa. Tutkielman aineistona toimii matematiikan opettajille suunnattu sähköinen kyselytutkimus. Opettajilta kysyttiin sähköisen ylioppilaskokeen ohjelmistojen käytöstä, oppitunnin muutoksesta ja muutosten vaikutuksesta eri matematiikan osa-alueisiin. Opettajien asenne sähköistä ylioppilaskirjoitusta kohtaan oli hyvin vaihteleva ja opettajien vastaukset olivat useammassa kohtaan kahtiajakautuneita. Muutos opetuksessa seuraavan viiden vuoden aikana tulee olemaan suuri ja sekä haasteita, että mahdollisuuksia löytyy useita. Tutkimuksessa näiden syitä ja vaikutuksia pohditaan, jonka lisäksi käsitellään sitä, miten opettajan tulisi valmistautua sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen ja sen aiheuttamaan muutokseen opetuksessa. Lisäksi pohditaan muiden tahojen vaikutusta asiassa ja millaisia asioita niiden olisi hyvä ottaa huomioon. Myös suurimpia ongelmakohtia ja mahdollisia teitä niiden ratkaisuihin käsitellään. Sähköinen ylioppikoe matematiikassa vaatii jatkotutkimusta ja on erittäin kriittinen osa suomalaisen matematiikan osaamisen tulevaisuutta.
 • Vatanen, Sanni (2015)
  Tämä tutkielma sisältää materiaalia lukion pitkän matematiikan opetukseen. Materiaali on laadittu vuoden 2003 opetussuunnitelman pohjalta pitkän matematiikan kertauskurssin tunnille, jossa aiheena on trigonometriset funktiot ja lukujonot. Materiaalissa on soveltavia, sanallisia tehtäviä, jotka liittyvät musiikkiin. Tunti on suunniteltu pidettäväksi musiikkilukiossa, jossa opiskelijoilla on riittävät musiikilliset tiedot tehtävien tekemiseen. Tehtävät matematiikan sisällöltään liittyvät aritmeettiseen ja geometriseen lukujonoon sekä sini- ja kosinifunktioihin. Musiikin sisällöltään tehtävät liittyvät yläsävelsarjaan, sinifunktioilla kuvattuihin äänifunktioihin sekä eri viritysjärjestelmiin ja niistä aiheituviin musiikillisiin ongelmiin. Oppitunti toteutettiin Sibelius-lukiossa tammikuussa 2015. Tutkielmassa esitellään materiaaliin liittyvät taustat ja teoriat, pohditaan oppitunnin sisältöä, rakennetta ja opiskelijoilta saatua palautetta sekä esitellään kehittämisehdotuksia materiaaleihin. Koska materiaalissa matematiikan tehtävät liittyvät musiikkiin, voidaan materiaalia hyödyntää vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa, jossa oppiainerajat ylittävää opetusta korostetaan. Opiskelijoilta saadusta palautteesta käy ilmi, että suurin osa oppilaista suosittelisi tunnin tehtäviä pitkän matematiikan sisältöihin ainakin valikoidulle joukolle, jolle musiikinteoria on ennestään tuttua. Tutkielmassa pohditaan myös materiaalin soveltamista eri opetustilanteisiin.
 • Chen, Jun (2015)
  The thesis studies three different conditional correlation Multivariate GARCH (MGARCH) models. They are the Constant Conditional Correlation (CCC-) GARCH, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC-) GARCH, in which the time-varying volatilities are modelled by three univariate GARCH models with the error term assumed to have a Gaussian distribution. In order to compare the performance of these models, we apply them to the volatility analysis of two stocks. Regarding model inference, we adopt a Bayesian approach and implement a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm, Metropolis Within Gibbs (MWG), instead of the regular maximum likelihood (ML) method. Finally, the estimated models are employed to compute Value at Risk (VaR) and their performance is discussed.
 • Nikkilä, Mikko (2015)
  Often it would be useful to be able to calculate the "shape" of a set of points even though it is not clear what is formally meant by the word "shape." The definitions of shapes presented in this thesis are generalizations of the convex hull of a set of points P which is the smallest convex set that contains all points of P. The k-hull of a point set P is a generalization of the convex hull. It is the complement of the union of all such halfplanes that contain at most k points of P. One application of the k-hull is measuring the data depth of an arbitrary point of the plane with respect to P. Another generalization of the convex hull is the α-hull of a point set P. It is the complement of the union of all α-disks (disks of radius α) that contain no points of the set P in their interior. The value of α controls the detail of the α-hull: 0-hull is P and ∞-hull is the convex hull of P. The α-shape is the "straight-line" version of the α-hull. The α-hull and the α-shape reconstruct the shape in a more intuitive manner than the convex hull, recognizing that the set might have multiple distinct data clusters. However, α-hull and α-shape are very prone to outlier data that is often present in real-life datasets. A single outlier can drastically change the output shape. The k-order α-hull is a generalization of both the k-hull and the α-hull and as such it is a link between statistical data depth and shape reconstruction. The k-order α-hull of a point set P is the complement of the union of all such α-disks that contain at most k points of P. The k-order α-shape is the α-shape of those points of P that are not included in any of the α-disks. The k-order α-hull and the k-order α-shape can ignore a certain amount of the outlier data which the α-hull and the α-shape cannot. The detail of the shape can be controlled with the parameter α and the amount of outliers ignored with the parameter k. For example, the 0-order α-hull is the α-hull and the k-order ∞-hull is the k-hull. One possible application of the k-order α-shape is a visual representation of spatial data. Multiple k-order α-shapes can be drawn on a map so that shapes that are deeper in the dataset (larger values of k) are drawn with more intensive colors. Example datasets for geospatial visualization in this thesis include motor vehicle collisions in New York and unplanned stops of public transportation vehicles in Helsinki. Another application presented in this thesis is noise reduction from seismic time series using k-order α-disks. For each time tick, two disks of radius α are put above and below the data points. The upper disk is pulled downwards and the lower disk upwards until they contain exactly k data points inside. The algorithm's output for each time tick is the average of the centres of these two α-disks. With a good choice of parameters α and k, the algorithm successfully restores a good estimate of the original noiseless time series.
 • Talvitie, Topi (2015)
  Finding shortest paths in planar domains bounded by polygons is a well-studied problem in computational geometry. However, in many applications, only finding the shortest path is not sufficient: we need to be able to generate a list of short paths among which we can choose the route. Simple detours to the shortest path are rarely better than the direct path, and therefore we should return paths that are essentially different. To ensure that, we limit our consideration to locally shortest paths, defined as the paths that cannot be made shorter by infinitesimal perturbations, or more intuitively, the paths that are "pulled taut" around the obstacles of the domain. We use the first half of the thesis to present the definitions and the basic theory of locally shortest paths. We prove that they are always polygonal chains of certain type, and use this to describe a simple visibility graph based algorithm for finding the kth shortest path, i.e. the kth element in the list of locally shortest paths between given points ordered by length. We prove that there is a unique way to change a locally shortest path continuously by moving its endpoints while keeping the path locally shortest. This result is used to show that the set of locally shortest paths with one fixed endpoint forms a covering space of the planar domain. We use this to to prove a connection between homotopy theory and locally shortest paths: each homotopy class contains exactly one locally shortest path, and that path is the shortest path in its homotopy class. The covering space structure formed by locally shortest paths also gives rise to the idea of tracking the lengths of the locally shortest paths between a fixed point s and a point x, and drawing a map of the points x in which the order of lengths of the paths changes or the type of one of the locally shortest paths changes. The resulting map is the kth shortest path map, a subdivision of the domain into components such that the kth shortest path from s to any point within a single component is essentially the same. We analyze the structure and complexity of this map, concluding that we can use it for efficient queries of kth shortest paths from s to any point x.
 • Muhonen, Eija (2015)
  Tutkielman tarkoituksena on esitellä Markovin ketju Monte Carlo -menetelmistä (MCMC) tunnetuin eli Metropolis-Hastings algoritmi. Menetelmää sovelletaan geometrisia muotoja sisältävien kuvien terävöittämisessä. Luku kolme esittelee tilastolliset inversio-ongelmat. Inversio-ongelma on käänteinen ongelma, jossa on saatu data ja halutaan tietää mistä data on peräisin. Tiedetään myös miten data on saatu, mutta data sisältää aina mittausvirhettä, joten lähtötilannetta ei voi laskea suoraan saadusta datasta. Usein alkutilanteesta tiedetään kuitenkin jotain. Tutkielmassa datana on käytetty sumennettua valokuvaa, jossa mustalla taustalla on valkoinen suorakaide. Lähtötilanteesta siis tiedetään, että kyseessä on yksivärinen tausta ja siinä on yksivärinen suorakaide. Neljännessä luvussa esitellään Markovin ketjut ja käydään läpi niiden tärkeimmät ominaisuudet, joita tarvitaan ketjujen konvergointiin. Viides luku esittelee MCMC-menetelmät. Ne perustuvat Markovin ketjujen konvergointiin tasapainojakaumaansa kohti ja suurten lukujen lakiin. Tarkoitus on löytää tiedetylle tasapainojakaumalle sopiva Markovin ketju ja ottaa ketjusta näytejono. Näytejonon keskiarvo suppenee kohti oikeaa tulosta näytejonon kasvaessa. MCMC-teorian mukaan näytejonon ensimmäisen arvon valinnalla ei ole väliä, joten se arvotaan lähtötilanteesta tietämämme perusteella. Tämän jälkeen tehdään alkuarvoon satunnainen muutos. Alkuarvo ja sen muunnos mallinnetaan samalla tavalla, kun tiedämme datan saadun. Mallinnuksista verrataan kumpi on lähempänä saatua dataa. Jos muunnos on lähempänä, se hyväksytään varmasti seuraavalle kierrokselle. Satunnaisella todennäköisyydellä se hyväksytään huononpanakin vaihtoehtona. Seuraava muunnos tehdään aina viimeisimmästä hyväksytystä muunnoksesta. Joka yrityksestä näytejonoon lisätään seuraavalle kierrokselle jatkanut arvo. Lopulta näytejonosta lasketaan keskiarvo, joka on haluttu tulos. Toteutus esitellään kuudennessa luvussa. Toteus on tehty Matlab-ohjelmalla. Toteutusta ajetaan eri arvoilla ja tuloksia vertaillaan vähentämällä oikean kuvan pikselien arvoista saadun kuvan pikselien arvot. Toteutusta on testattu valokuvilla, joissa on yksi tai useampi suorakaide. Menetelmällä on testattu useita eri parametreja toteutukselle ja tuloksissa etsillään luvussa seitsemän. Luvussa kahdeksan käydään läpi johtopäätöksiä.
 • Montonen, Ella (2015)
  Solulimakalvoston stressi (ER-stressi) syntyy, kun laskostumattomia ja väärinlaskostuneita proteiineja kerääntyy solulimakalvostoon. Laskostumattomat proteiinit käynnistävät solussa laskostumattomien proteiinien vasteen (UPR-reitti), joka pyrkii vähentämään solulimakalvoston proteiinikuormaa ja ER-stressiä. ER-stressin pitkittyessä, UPR-reitti käynnistää ohjelmoidun solukuoleman. Amyotrofinen lateraaliskleroosi (ALS) on harvinainen, nopeasti etenevä hermorappeumasairaus, joka kohdistuu alempiin ja ylempiin liikehermoihin. ALS:n syntymekanismi on tuntematon mutta ER-stressin on todettu vaikuttavan taudin kulkuun. CDNF on uusi hermokasvutekijä, jonka on todettu vaikuttavan proteiinien laskostumiseen solulimakalvostossa. CDNF:llä on osoitettu olevan hermoja suojaavia ja korjaavia vaikutuksia Parkinsonin taudin eläinmalleissa. Täten CDNF on uusi mahdollinen lääkeainekandidaatti ALS:n hoitoon. Erikoistyön kokeellisen osuuden tarkoituksena oli selvittää, miten CDNF vaikuttaa siirtogeenisten SOD1(G93A)-hiirten taudinkuvaan ja elinikään. CDNF tai PBS annosteltiin hiirien aivokammioon stereotaktisessa leikkauksessa hiirien ollessa noin 90 päivän ikäisiä. Hiirien kuntoa sekä motorista koordinaatiota seurattiin kahdesti viikossa koko tutkimuksen ajan. Hiiret dissekoitiin niiden saavutettua tutkimukseen asetettu päätepiste, jonka jälkeen syväjäädytetyille kaksoiskantalihaksille suoritettiin vasta-ainevärjäys, hermo-lihasliitosten eheyden tutkimiseksi. Lisäksi syväjäädytetyille selkäydin- ja liikeaivokuorinäytteille suoritettiin kvantitatiivinen PCR-mittaus (qPCR), jonka avulla mitattiin solulimakalvoston stressiin liitettyjen geenien ilmentymistä. Tulokset osoittivat CDNF:n parantavan SOD1-naarashiirten motorista koordinaatiota sekä hidastavan naarashiirten ALS-oireiden ilmaantumista merkitsevästi. SOD1-hiirten hermolihasliitokset olivat selkeästi vaurioituneita, kun niitä verrattiin villityypin hiiriin mutta CDNF:llä ei ollut tilastollista vaikutusta hermolihasliitosten eheyteen. SOD1-hiirten selkäydinnäytteissä ja liikeaivokuorinäytteissä voitiin havaita ER-stressiä ja CDNF vähensi ERstressiä merkitsevästi hiirien liikeaivokuoressa mutta ei selkäytimessä, jossa voitiin havaita ohjelmoituun solukuolemaan liitettyjen geenien ilmentymisen nousua. CDNF on siis potentiaalinen lääkeainekandidaatti ALS:n hoitoon ja sitä tulisi tutkia lisää.
 • Kamppari, Emilia (2015)
  Both primary pharmacokinetic (PK) parameters, volume of distribution (Vd) and clearance (CL), undergo considerable developmental changes in infancy and childhood, necessitating compensatory changes in dosing regimens if therapeutic effect without toxicity is to be reached and maintained. Neonates exhibit higher body water content and decreased plasma binding capacity compared to adults, producing increased Vd values for many drugs. Due to immaturity of glomerular function and low metabolic enzyme expression, CL tends to be significantly decreased in neonates. Both Vd and CL undergo simultaneous but independent maturation during development. Performing pediatric clinical trials is challenging due to ethical and practical constraints. Modeling and simulation approaches, such as population pharmacokinetic (POP-PK) and physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modeling, are beneficial aids in planning and performing clinical studies in children. The aim of the literary review is to assess the developmental phenomena that cause pediatric pharmacokinetics to differ from adults, the clinical consequences arising from these differences, and present ways to apply POP-PK and PBPK models in pediatric drug research. In the experimental work, two modeling approaches for the prediction of pediatric pharmacokinetics are explored. First, the performance of the commercial PBPK software Simcyp in simulating a drug-drug interaction between cyclosporine A (CsA) and ketoconazole (KTZ) is assessed. Second, a method for in vitro-in vivo extrapolation (IVIVE) of CL in children is developed and evaluated. The aim is to assess the suitability of both modeling methods in pediatric drug research. Simcyp predicted the general age-related trends in the CsA CL and CsA-KTZ interaction well for the most part. However, the values of the simulated CL terms and magnitude of the simulated interaction were significantly under- and overpredicted, respectively. Due to limited clinical data, though, Simcyp performance could not be fully validated. The method developed here for IVIVE of pediatric CL values yielded successful predictions in most cases, with in vitro data from hepatocytes performing slightly better when compared to microsomal data. Success in extrapolations performed for adults correlated well with success in the pediatric extrapolations. Therefore, in drug development, the method developed in this work would be most useful after adult PK data is available, before the first pediatric clinical studies.
 • Lindeman, Inkeri (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan oho-interjektion ja sen eri varianttien merkitystä ja käyttöä suomenkielisessä keskustelussa. Tutkimusmetodina käytetään etnometodologista keskustelunanalyysia. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on selvittää, minkälaisissa sekventiaalisissa paikoissa oho-interjektio esiintyy keskustelussa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, minkälainen oho-interjektio voi olla affektisuudeltaan: onko sen ilmaisema affekti valenssiltaan eli peruslaadultaan positiivinen, negatiivinen vai ambivalentti? Tutkimuksen aineisto käsittää yhteensä noin 24 tuntia ja 20 minuuttia keskustelua, jossa oho-interjektioita esiintyy 53 kappaletta. Aineistona tutkimuksessa käytetään suomenkielisiä kasvokkais- ja puhelinkeskusteluita pääosin arkisista tilanteista. Tutkielmassa osoitetaan, että oho on affektinen ja reaktiivinen interjektio, jonka jonkinlaisena perusmerkityksenä on ilmaista yllättymistä tai hämmästymistä. Keskustelussa se voi muodostaa vuoron yksinään tai olla osana vuoroa. Tutkimuksen perusteella oho muodostaa kuitenkin tyypillisimmin vuoron yksinään. Tutkielmassa osoitetaan, että valenssiltaan oho-interjektio voi olla positiivinen, negatiivinen tai ambivalentti. Tutkielmassa osoitetaan myös, että kontekstilla ja prosodialla on huomattava vaikutus interjektion merkitykseen: ilmauksen tulkinnassa on aina huomioitava sitä ympäröivä keskustelutilanne, sitä edeltävät ja seuraavat vuorot ja tapahtumat sekä se, miten interjektio tuotetaan. Tutkielman analyysi jakautuu kahteen päälukuun: tutkielman kolmannessa luvussa tarkastellaan puheeseen reaktioiksi tuotettuja oho-interjektioita ja tutkielman neljännessä luvussa tarkastellaan interjektioita, joilla reagoidaan näköhavaintoihin, fyysisen ympäristön ärsykkeisiin tai vahinkoihin. Aineiston määrällinen tarkastelu osoittaa, että molemmat ovat tyypillisiä konteksteja oho-interjektion tuottamiselle. Kolmannessa luvussa osoitetaan, että oho-interjektiolla voidaan reagoida toisen keskustelijan puheeseen kerrontajaksossa tai kolmannen position vuorossa. Kerrontajaksot ovat erityisen tyypillisiä konteksteja interjektion tuottamiselle. Neljännessä luvussa puolestaan osoitetaan, että interjektiolla voidaan reagoida ympäristöstä tai kuvista tehtyihin näköhavaintoihin ja vahingossa tapahtuneisiin sattumuksiin. Myös näköhavaintoihin ja vahinkoihin reagoivat interjektiot voivat olla vuorovaikutuksessa rakentuvia tekoja ja niillä voi olla vuorovaikutuksellisia seurauksia keskustelussa. Tutkielma avaa tutkimuskenttää aihepiirissä, jota on toistaiseksi tutkittu suomen kielestä varsin vähän. Yksittäisistä interjektioista tai interjektioiden luokasta yleensä ei ole suomen kielessä tehty vielä perusteellista tutkimusta, joten jatkossa interjektioiden tutkimusta voisi laajentaa myös muihin interjektioihin. Oho-interjektiota ja muita interjektioita voisi tutkia jatkossa myös kirjoitetusta kielestä ja toisaalta oho-interjektion tutkimusta puhutusta kielestä voisi syventää erityisesti prosodian systemaattisemmalla tarkastelulla. Tutkielma avaa myös yllättymistä koskevan tutkimuksen kenttää suomen kielessä.
 • von Schantz, Sofia (2015)
  This study aims to address how easily an individual with no prior inhaler experience can learn to use a dry powder inhaler (DPI) through video education. This is a comparative study of four DPIs (Diskus, Easyhaler, Ellipta and Turbuhaler). Different properties affecting ease of use, patient preference as well as educational videos as a method of providing inhaler instructions were investigated. The study used a triangular methodology. The sample con-sisted of 31 individuals (24-35 years). All participants were considered inhaler naïve. After watching the video education material for a particular inhaler the participants’ demonstrated the use of it. Educational videos for all four inhalers were watched and use of all placebo inhalers was demonstrated in a random order. These demonstra-tions were videotaped. The demonstrations were thereafter checked against a predefined checklist and all mistakes were recorded. Only 33 % of inhaler demonstrations were completed without the participants making any mistakes that could compromise the efficacy of the inhaled medication in a real-life situation. The frequency of error varied greatly between different types of inhalers. Ellipta proved to be most often used correctly with 55 % demonstrating use without making any mistakes. This was closely followed by Diskus for which 48 % demonstrated correct use. The difference between the average error frequency for Ellipta and Diskus was statistically insignificant. With Easyhaler 19 % percent of participants were able to demonstrate correct use, the corresponding percentage for Turbuhaler was 16 %. When comparing participants’ demonstrations for Easyhaler and Turbuhaler, the difference in average error frequency between the devices were not statistically significant. The average frequency of error was lower when using Ellipta in comparison to Easyhaler and Turbuhaler (statistically significant). The same in-dications were found when comparing average frequency of error for Diskus, to those for Easyhaler and Turbuha-ler. Comparing the participants self-reported correct use against the actual numbers it is clear that participants often thought they were using the inhaler correctly when they in fact were not. When asked to rank the inhalers from most preferred to least preferred, Ellipta emerged as a favorite. Turbuhaler received the second highest scores, Diskus the third and Easyhaler was least preferred. However, only the difference between preference scores for Ellipta and Easyhaler was deemed statistically significant. The high frequency of error suggests that even though participants generally considered the inhalers intuitive and easy to use, they would have required more comprehensive inhaler education in order to achieve correct inhaler technique. Further, the results indicate that video demonstrations are not ideal for providing inhaler education for first time inhalers users. The most prominent problem with video education is that it provides no feedback to the user regarding their inhaler technique. This may present real problems as the results of this study show that partic-ipants tended to overestimate their own inhaler technique. Patient education plays a central role in asthma care and needs to be given proper attention even though the inhalers might be considered intuitive and easy to operate. Interesting areas for future research include investigating interactive learning videos as a way of improving video education on inhaler technique.
 • Lindroos, Jenny (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet var att kartlägga livskvaliteten för att bedöma vårdeffektiviteten hos hemvårdspatienterna före och efter bytet av servicemodellen för medicinskt stöd inom Borgå stad. Studien undersökte ändamålsenligheten med HRQOL-instrumentet 15D och subjektiv hälsostatus för evaluering av livskvaliteten hos den i huvudsak geriatriska målgruppen. 499 hemvårdspatienter utgjorde kohorten som uppföljdes i 8 månader. Enkäten innehållande demografiska data, 15D, allmän hälsa mätt med första frågan ur SF-36 fylldes i av patienten själv eller med assistans av anhöriga eller vårdpersonalen. I första ronden svarade 347 och i andra ronden 268 personer. 15D-indexmedelvärdet var 0,7211 (SD 0,130) före interventionen och 0,7314 (SD 0,135) efter. Ökningen var inte statistiskt signifikant. Den allmänna hälsostatusen förbättrades väsentligt (p=0,037). Den nya servicemodellen konstaterades effektiv. Huruvida patienten besvarat enkäten ensam eller inte hade en självständig inverkan på 15D. Betydelsen av hjälp vid ifyllandet av livskvalitetsenkäten var större än förväntat och detta borde i större utsträckning beaktas vid dylika undersökningar.
 • Takaluoma, Susanna (2015)
  Hännänpurenta on yleinen ja maailmanlaajuinen sikojen hyvinvointia alentava ongelma. Hännänpurentaa on tutkittu useiden vuosikymmenten ajan erilaisista koeasetelmista. Tutkimuksia tehdään edelleen runsaasti, koska ongelma on moniselitteinen ja altistavia tekijöitä useita. Tutkielman aiheeksi valittiin sikojen hännänpurennan yhteys suolistoinfektioihin, koska aiemmin toteutetuissa tutkimuksissa on todettu tilatason terveysongelmien olevan yhteydessä hännänpurennan esiintymiseen. Joitain yksittäisiä viitteitä siitä, että suolistoinfektiot saattavat olla yhteydessä hännänpurentaan, on löydetty. Varsinaisesti aihetta on kuitenkin tutkittu hyvin vähän. Kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin hännänpurennan ja suolistoinfektioiden yhteyttä. Lisäksi sivuttiin muitakin maha-suolikanavan ongelmia, kuten mahahaavaa. Tällä hetkellä saatavilla olevien tutkimustulosten perusteella ei kuitenkaan löydetty selvää yhteyttä hännänpurennan ja suolistoinfektioiden välillä. Tutkielmassa käytiin läpi erilaisia altistavia tekijöitä sen suhteen laukaiseeko suolistoinfektiot mahdollisesti hännänpurennan tai toisin päin. Tarkastelun kohteeksi otettiin tartunnallisista suolistotulehduksista erityisesti proliferatiivinen enteropatia ja E.colin aiheuttama ripuli. Lisäksi tarkasteltiin ruokinnallisia tekijöitä, jotka voivat altistaa hännänpurennalle. Suoraa yhteyttä ei pystytty osoittamaan, mutta huomattiin, että sekä hännänpurennan että suolistoinfektioiden taustalla on samoja altistavia tekijöitä. Se viittaisi siihen, että niiden välilläkin saattaa olla yhteyttä.