Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet

 

Master's Thesis collections are not currently up-to-date. (The latest updata on Friday, 20 April 2018.) However, new theses are available in the campus libraries on the (Opinnäytekioski) thesis computers.

Collections

Recent Submissions

 • Dutta, Pinky (Helsingin yliopisto, 2018)
  The trans-replication system of a virus deals with the idea where the viral RNA involved in the translation of replicase protein is separate from the one involved in the replication of the virus. This system has been successfully used to study virus replication complexes and numerous viral and host factors involved in the replication and infection process of Semliki Forest virus, Chikungunya virus and Sindbis virus. We attempted to test for the feasibility of this system with Potato virus X (PVX), an alpha-like virus, in planta. A viral RNA template was designed to produce a non-functional replicase protein, with the coat protein sequence deleted to prevent formation of virions. All other RNA features of the template sequence had been left unaltered, possibly making it recognizable by the replicase. The replicase construct encodes for the replicase protein and its RNA lacks other virus-specific recognition sequences. Both of the constructs were delivered into the mesophyll cells of the Nicotiana benthamiana leaves via Agrobacterium-mediated infiltration. Templates of various lengths, ranging from 2569 to 7562 nucleotides were tested. The longer templates did not replicate at 4 and 6 days post inoculation, when the replicase protein was provided in trans. Further optimization of the system with shorter templates and addition of helper component proteinase (HCPro), a potyviral silencing suppressor, led to effective trans-replication of the templates in plant cells. However, the replication sites were observed to be scattered across the leaf lamina suggesting that further optimization is required for increased efficiency of the trans-replication system. All in all, it has been established that PVX is capable of trans-replicating and the experimental freedom offered by this system can be utilized to delve deeper into understanding the replication mechanism of the virus.
 • Niemi, Pietari (Helsingin yliopisto, 2018)
  Suomen metsätalous on jo pitkään ollut kestävällä tasolla, sillä metsien vuotuiset hakkuut ovat pienemmät kuin vuotuinen metsänkasvu. Tulevaisuudessa puun tarve kuitenkin tulee kasvamaan, mikä tulee lisäämään hakkuiden määrää. Hakkuiden määrän lisääntyessä hyvälaatuisen puun kysyntä kasvaa, jolloin Suomen metsätalouden yksi suurimmista ongelmista – metsänhoitorästit, nostaa päätään. Metsänhoitorästit ovat Suomessa yleisimpiä taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissä, jolloin ne vaikuttavat pitkällä tähtäimellä hakattavan puun laatuun. Rästien määrä taimikoissa ja nuorissa kasvatusmetsissä on lähes kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Maa- ja metsätalousministeriö onkin käynnistänyt Kansallinen metsästrategia 2025 -hankkeen, jonka yhtenä tavoitteena on keksiä ratkaisu metsänhoitorästien vähentämiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää laserkeilatun metsävaratiedon hyödyntämisen vaikutuksia metsänhoidon toimenpiteiden toteutumiseen eri alueilla ja eri omistajaryhmissä. Aineistona käytettiin yhdeksän maakunnan alueelta vuosina 2009–2016 mitattuja Valtakunnan metsien inventointi (VMI) 11 ja 12 maastokoealoja, joista osa oli Suomen Metsäkeskuksen 2010–2012 laserkeilaamalla alueella ja osa ei. Laserkeilatun metsävaratiedon hyödyntämisen erojen tarkastelun avuksi luotiin neljä logistista regressiomallia mallintamaan taimikonhoito- ja ensiharvennusrästien syntymisen todennäköisyyttä: 1) eri alueilla, 2) eri omistajaryhmissä, sekä taimikonhoidon ja ensiharvennuksen toteutumisen todennäköisyyttä 3) eri omistajaryhmissä, ja 4) ilman erottelua omistajien suhteen. Tulosten perusteella laserkeilattu metsävaratieto laskee taimikonhoito ja ensiharvennusrästien syntymisen todennäköisyyttä alueellisesti taimikoissa keskimäärin 0,8 % ja nuorissa kasvatusmetsissä 1,2 %. Omistajaryhmien välillä laserkeilattu metsävaratieto laski taimikonhoito- ja ensiharvennusrästien syntymisen todennäköisyyttä molemmissa omistajaryhmissä. Yksityisomistuksessa olevissa taimikoissa keskimäärin 1,5 % ja muut-ryhmän omistamissa 1 %. Ensiharvennusrästien syntymisen todennäköisyyttä keilaus laski yksityismetsissä keskimäärin 2,4 % ja muut-ryhmän omistamissa metsissä 1,8 %. Taimikonhoitojen ja ensiharvennusten toteutumisen todennäköisyyteen laserkeilatulla metsävaratiedolla oli alentava vaikutus. Keilaus laski taimikonhoidon todennäköisyyttä yksityismailla 1,3 % ja muut-ryhmän omistamilla mailla 1,2 %. Ilman omistajaryhmien huomioimista keilatulla alueella oli 1,1 % pienempi todennäköisyys taimikonhoidolle. Vastaavat luvut ensiharvennukselle olivat yksityismailla 1,5 %, muut-ryhmän mailla 1,3 % ja ilman omistajaryhmiä 1,2 %. Vaikka tutkimuksen mukaan laserkeilattu metsävaratieto laski taimikonhoito- ja ensiharvennusrästien syntymisen todennäköisyyttä, niin johtopäätösten kanssa täytyy olla varovainen, sillä metsänhoidon aktiivisuuteen vaikuttaa myös muita tekijöitä kuten metsänomistajien tavoitteet, alueen metsänhoitoyhdistyksen toiminta ja puun hinta. Laserkeilatun metsävaratiedon laskevaa vaikutusta taimikonhoidon ja ensiharvennuksen toteutumisen todennäköisyyteen ei voida perustella tämän tutkimuksen aineiston avulla. Tutkimus osoitti, että laserkeilatulla metsävaratiedolla on mahdollisesti metsänhoitoa aktivoiva vaikutus, mutta aihe vaatii vielä lisätutkimuksia.
 • Ristola, Erno (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tämä pro gradu –tutkimus käsittelee suomalaisia pienpanimoita ja niiden markkinointiviestintää Facebookissa. Tutkimuksen päämäärä on selvittää miten ja miksi suomalaiset pienpanimot viestivät tuotetietoa sisältävää Facebook-sisältöä kuluttajille. Tutkimuksella halutaan tuottaa lisätietoa vähemmän huomiota saaneesta yritysten tuottamasta sosiaalisen median sisällöstä, ja selvittää millaisena markkinointiviestintäympäristönä suomalaiset pienpanimot kokevat Facebookin. Lisäksi tutkitaan pienpanimoiden kokemuksia lainsäädännöstä alkoholijuomien markkinointiviestinnässä. Tutkimuksen taustateorian pohja rakentuu pikaiselle markkinoinnin ja markkinointiviestinnän kehityksen katsaukselle, jonka jälkeen fokus siirretään kuluttajan ostopäätösprosessiin ja tiedonhankintaan markkinointiviestinnän kontekstissa. Tämän jälkeen tutkitaan tuotetietoa itsenäisenä osanaan ja tuotetiedon merkitystä ostopäätösprosessissa. Lopuksi teoriaosuus käsittelee sosiaalista mediaa ja Facebook-sisältöjä WoM:n ja kuluttajien sitoutumisen kautta. Tutkimuksen empiirinen osio suoritettiin laadullisena tutkimuksena monitapaustutkimuksen keinoin. Tutkimuskohteina on neljä tapausta. Tutkimuksen pääaineisto kerättiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina ja aineiston jalostamisessa tuloksiksi käytettiin logiikaltaan abduktiivista sisällönanalyysia, jonka perusteella aineisto luokiteltiin. Luokittelun pohjalta luotiin ristitaulukko, jonka avulla vertailtiin aineistoa keskenään ja tunnistettiin tapausten yhteneväisyyksiä ja eroja, sekä verrattiin löydöksiä taustateoriaan. Tutkimuksesta saadut tulokset viestivät, että suomalaiset pienpanimot eivät pääsääntöisesti pidä tuotetietosisältöä kovinkaan merkityksellisenä, vaikka tuotetiedosta viestitäänkin. Tuotetietoa viestitään usein suoraa reittiä kuluttajille ja faktapohjaisessa viestinnässä käytetään vähän erilaisia sisällöllisiä tai kuluttajan käyttäytymiseen perustuvia tehokeinoja. Sosiaalisen median markkinointiviestinnällä koettiin olevan mahdollista saavuttaa sitoutumisen kautta taloudellisia hyötyjä WoM:n myötä. Lainsäädäntöä noudatettiin kaikkien tapausten markkinointiviestinnässä, mutta suhtautumisessa lainsäädäntöön havaittiin eroja. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset ovat sekä linjassa että ristiriitaiset aiemman teorian suhteen. Yleisesti ottaen tutkimus pääsi tavoitteisiinsa ja vastasi tutkimuskysymyksiin erinomaisesti samalla luoden syväluotaavaa ymmärrystä tutkittavaan aiheeseen.
 • Yrttimaa, Tuomas (Helsingin yliopisto, 2018)
  Lahopuu ylläpitää metsäluonnon monimuotoisuutta, sillä se on välttämätön elinympäristö monille uhanalaisille eliölajeille. Tietoa lahopuun määrästä ja laadusta tarvitaan, jotta voidaan arvioida lahopuun vaikutusta metsäekosysteemin erilaisiin toimintoihin. Lahopuun kartoitus perustuu yhä maastoinventointiin, jossa perinteiset mittavälineet voitaisiin korvata maastolaserkeilauksella. Maastolaserkeilain tuottaa ympäristöstään tiheän pistepilven, jonka millimetritason tarkkuutta voidaan hyödyntää puu- ja koealatason mittauksissa. Maastolaserkeilaus on osoittautunut tehokkaaksi tiedonkeruumenetelmäksi elävän puuston koealamittaukseen, mutta sen soveltuvuutta lahopuun kartoitukseen ei ole vielä tutkittu. Tämän tutkielman tavoitteena oli kehittää maastolaserkeilaukseen perustuva automaattinen menetelmä maalahopuun määrän ja laadun kartoitukseen. Maalahopuun kartoitusta varten kerättiin maastolaserkeilausaineisto 20 metsikkökoealalta (32 m x 32 m). Maastossa koealoilta kartoitettiin vähintään 5 cm järeät maalahopuurungot kartoitusmenetelmän kehitystä ja tarkkuuden arviointia varten. Maalahopuurungot tunnistettiin koealojen pistepilvistä automaattisesti runkojen geometristen muotojen perusteella sylinterisovitusta ja pintamallien segmentointia käyttäen. Rungot tunnistettiin myös pistepilven visuaaliseen tulkintaan perustuvalla menetelmällä, jotta voitiin tarkastella, miten hyvin maalahopuut on mahdollista kartoittaa koealaa kuvaavan tiheän pistepilven avulla. Pistepilvistä tunnistetuille rungoille määritettiin dimensiot, joiden perusteella laskettiin runkojen tilavuus- ja järeystunnukset. Runkojen ominaisuus- ja sijaintitietojen avulla muodostettiin kartta maalahopuun jakautumisesta koealalle, estimaatit maalahopuun määrää ja laatua koealatasolla kuvaaville tunnuksille sekä edelleen maalahopuun järeysjakauma koko tutkimusalueelle. Tulokset osoittivat, että maastolaserkeilaus soveltuu tiedonkeruumenetelmäksi maalahopuun kartoitukseen metsikkökoealoilta. Metsikkökoealaa kuvaavasta pistepilvestä voitiin tunnistaa automaattisesti 68 % maalahopuun tilavuudesta, jolloin maalahopuun kokonaistilavuus määritettiin 15,0 m3/ha tarkkuudella (RMSE). Pistepilven visuaalisella tulkinnalla kartoitusta voitiin edelleen tarkentaa: maalahopuun tilavuudesta tunnistettiin 83 %, ja kokonaistilavuusestimaatti määritettiin lähes harhattomasti 6,4 m3/ha tarkkuudella. Keskimäärin maalahopuurungon pituus aliarvioitiin ja järeys yliarvioitiin, koska runkoa ei pystytty tunnistamaan pistepilvestä koko pituudeltaan. Tulosten perusteella maastolaserkeilaukseen perustuva maalahopuun kartoitus on sitä luotettavampaa, mitä järeämmästä lahopuusta ollaan kiinnostuneita. Puuston ja aluskasvillisuuden tiheys aiheuttaa kuitenkin pistepilveen katvealueita, joilta runkoja ei voida tunnistaa. Siksi maastolaserkeilaukseen perustuvassa maalahopuun kartoituksessa on kiinnitettävä huomiota pistepilven laatuun.
 • Friman, Hanna (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut tutkia virtuaalitiimien johtamistapojen yhteyksiä työhyvinvoinnin tasoon. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan erityisesti ihmisläheisen sekä asiakeskeisen johtamistavan yhdeyttä työhyvinvointiin. Toinen tutkimuksen tavoite oli selvittää, vaikuttaako tiimin virtuaalisuuden taso käytettyihin johtamistapoihin. Näitä teemoja ei ole tarkasteltu virtuaalitiimien näkökulmasta aikaisemmin. Tutkimus on toteutettu kvantitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusotteena käytettiin kyselytutkimusta, johon vastasi 100 henkilöä. Näistä 90 henkilöä kuului tämän tutkimuksen kohderyhmään, joka oli samalla tutkimuksen lopullinen otos. Tutkimuskysymysten sekä aineiston laadun ja koon perusteella tutkimusmenetelmiksi valikoituivat frekvenssikuvaajat ja keskiluvt, korrelaatioanalyysi, regressioanalyysi sekä varianssianalyysi Tutkimuksen päätuloksena voidaan pitää sitä, että ihmisläheinen johtamistavan huomattiin olevan voimakkaasti yhteydessä työhyvinvoinnin tason kanssa. Myös se, että molemmat aikaisemmissa tutkimuksissa virtuaalitiimeissä toimiviksi todetuista johtamistavoista olivat työhyvinvoinnin tason kanssa positiivisesti yhteydessä, oli merkittävä huomio. Johtamistavoilla pystyttiin havaitsevan olevan selvä yhteys työhyvinvoinnin tasoon. Toinen merkittävä tulos oli ihmisläheisen johtamistavan heikompi ilmeneminen tiimeissä, joiden virtuaalisuuden taso on korkea.
 • Niskanen, Henrik Antti Mikael (Helsingin yliopisto, 2018)
  Master’s thesis on constructing a taper curve, volume equation and merchantable volume equations for Sitka spruce in Ireland. The data was collected in Ireland. The taper curve is based on Laasasenaho’s polynomial function. The thesis also includes various economical calculations and models as well as their comparisons and effects on timber value.
 • Rautio, Santeri (Helsingin yliopisto, 2018)
  Companies finance the equipment investments more often with financial products such as hire purchase and leasing. Simultaneously, the manufacturers as well as the retailers have implemented financial solutions under the own brand. The phenomenon is a market driver that affect the entire value chain. The purpose of the research was to conduct an in-depth review of the business by observing and understanding the motives, benefits and challenges behind private-label financial services. Moreover, the effects of the solutions on sales are assessed from the three key stakeholders’ perspective. The industrial focus is on the current market situation of agriculture and forestry machinery, which traditionally are pioneers in these solutions. Additionally, a country comparison is done on primary data level. The research method is qualitative, which is the most suitable approach for business-related topics with modest prior research. The source of the primary data was interviews with eight managers representing financiers, manufacturers and retailers within this business. A thematic analysis was utilized with five pre-selected themes that formed also the interview framework. According to the findings, the private-label financing has been successful for all involved stakeholders. From the vendor’s perspective, the private-label solutions are mainly used either to earn from the generated finance portfolio or as a manageable sales tool utilizing the brand value. For the financier, the services are rather profitable, since often, the manufacturers offer funds to lower the price of financing below competitors’ levels and additionally, the co-operation offers an exclusivity to the finance deals. In the future, these solutions seem to increase, because the financing is becoming a more important part of the sales. Along with the motives and benefits, the paper aimed to explore the co-operation and the effects on sales. The results indicate that the commitment of the partner is a focal part in the co-operation. The manufacturers and retailers are also demanding on the service level. For the financier, the risk-sharing, funds and exclusivity are key factors. The evidence given, the private-label financial solutions affect the direct sales and the sales work positively. Here, the standardized products and terms are important. Overall, the key stakeholders are in general rather satisfied with the solutions and all the respondents depicted interest to develop them further. However, a few challenges were extracted such as the unsophistication of the sales force, commitment of the partner and resources in terms of service and product level.
 • Leskelä, Mariia (Helsingin yliopisto, 2018)
  Plasmin is an enzyme which is an important factor affecting both flavor and shelf life of UHT milk. Plasmin hydrolyzes mainly β, αs1- and αs2-caseins into γ-caseins and proteose peptones. During storage, proteolysis by plasmin causes bitterness and gelation. The objective of present study was to investigate time-temperature combinations for preheat treatment of UHT milk to decrease plasmin activity thus improving the shelf life and quality of existing product. In experimental research, 14 different UHT milk samples were manufactured with 7 different preheat processes and two different types of milk: prehydrolyzed (A) and posthydrolyzed (B). Samples were analyzed for their extent of proteolysis by two different methods: SDS-PAGE and RP-HPLC. SDS-PAGE gave qualitative information on the casein degradation and RP-HPLC gave quantitative information. Also, sensory analyses were made by eight trained employees at Arla Ltd (Sipoo, Finland). There were significant differences in casein degradation of samples at 2 and 4 months. All samples had some proteolysis after 4 months of storage. The largest amount of casein degradation was found in samples 5, 7 and 11, whereas the least proteolysis found in samples 1, 2, 13 and 14. Same results came from both SDS-PAGE and RP-HPLC. The sensory evaluation showed differences between the samples regarding bitterness at 2 and 3 months. The samples which were evaluated most bitter in sensory analysis, showed also most proteolysis in other analyses (samples 5, 7 and 11). The rest of the samples were quite equal in all evaluated features. The impact of hydrolysis point of lactose was unclear in this study. The aim of this study was accomplished since optimal processing conditions were found: 1, 2, 13 and 14 and the optimization of the process was possible based on the results from this study.
 • Renko, Ella (Helsingin yliopisto, 2018)
  In Finnish beef production, high quality silage is the main ingredient in bull nutrition. The aim is to maximize the growth potential of the bulls with ad libitum feeding, which increases the daily energy supply. The effect of the quality of the feed is emphasized, especially in ad libitum feeding. High quality and well-preserved silage increases palatability, which increases the daily feed rate. In addition, high quality silage reduces the need for concentrated feed, which means lower production costs than low-quality feed. The role of preservatives is to improve nutrient stability by preventing unfavorable fermentation and the growth of molds and yeasts during preservation. The failure of storage increases the costs of production, and the effects on farm economy are considerable. This study looked at the effect of two different types of silage additives on the feeding and production results of dairy bulls. 45 Ayrshires and 45 Holstein bulls were chosen to the study. The bulls were randomly divided into three groups. The groups consisted of three treatments: 1. timothy silage, without preservative + barley (CONTROL), 2. timothy silage, preserved with acid additive + barley (ACID), 3. timothy silage with salt additive + barley (SALT). The bulls were fed ad libitum with total mixed rations. The statistical analysis of the results was performed in the SAS software GLM procedure. The average intake of dry matter during the experiment (259 days) was 10.1 kg/day, and there were no significant difference between the treatments. The average live weight gain was 1363 g and the carcass gain was 741 g/day. The control group's daily growth was 5% higher than the preservatives (P <0.05), but the carcass quality score was on average 6% higher in the preservative groups than in the control group (P<0.01). It can be concluded that the results of the experiment are indicative and it is possible that the silage without additives can be successful when the dry matter content of the feed is 350-400 g / kg and the feed is ensiled in round bales. In that case the effect of the additives is not necessarily significant.
 • Uusitalo, Laura (Helsingin yliopisto, 2018)
  Vuosikymmenten taloudellinen integraatio Yhdistyneen kuningaskunnan ja muiden Euroopan unionin jäsenmaiden välillä käänsi suuntaa, kun EU-eroa kannattavat voittivat Brexit-äänestyksessä. Kyseessä on merkittävä tapahtuma, joka vääjäämättä tulee vaikuttamaan Englannin kanaalin molemmin puolin. Tässä tutkimuksessa tutkitaan Brexitin vaikutuksia Yhdistyneen kuningaskunnan broilerinlihan tuontiin kolmesta maaryhmästä. Maaryhmät ovat EU-15, EU:n uudet jäsenmaat ja muu maailma. Yhdistyneelle kuningaskunnalle estimoitiin broilerinlihan tuontikysyntäyhtälö ja kullekin kolmelle edellä mainitulle maaryhmälle broilerinlihan vientikysyntäyhtälöt. Estimoitujen yhtälöiden pohjalta simuloitiin Hard Brexit -skenaario, jossa Yhdistyneen kuningaskunnan ja EU-15-maiden sekä EU:n uusien jäsenmaiden välille asetetaan MFN-tariffit. Hard Brexit -skenaarion vaikutuksia verrattiin nykytilanteen jatkumiseen. Tutkimuksessa käytettiin pienimmän neliösumman menetelmää (OLS) ja yhtälöt estimoitiin double-log -funktiomuodossa. Estimoinnit antoivat tulokseksi, että UK:n tulotason kasvaessa yhden prosentin UK:n tuontikysyntä broilerinlihan osalta kasvaa 1,33 %. UK:n tuontikysynnän hintajouston arvo on -0,98. UK:n tuontikysynnän kasvaessa yhden prosentin, vientikysyntä EU-15-maista kasvaa 0,94 %, EU:n uusista jäsenmaista 1,00 % ja muusta maailmasta 1,11 %. Vientikysynnän hintajousto on EU-15-mailla -0,73, EU:n uusilla jäsenmailla -0,86 ja muulla maailmalla -0,08. Hard Brexit -skenaariossa Yhdistyneen kuningaskunnan tuontikysyntä laskee 24,1 %. EU-15-maiden vientikysyntä vähenee 23,7 %, EU:n uusien jäsenmaiden 25,0 % ja muun maailman 24,7 % verrattuna nykytilanteeseen. Hard Brexitin voidaan nähdä muuttavan EU:n aiheuttamat kaupan luomisen ja uudelleenohjautumisen vaikutukset käänteisiksi. Tämän kokonaisvaikutukset ovat negatiiviset. Mikäli EU:n broilerinlihamarkkinat eivät ehdi sopeutumaan lyhyellä aikavälillä, EU-27-maiden markkinoilla tuotetaan vuonna 2021 oletettavan siirtymäkauden jälkeen 89 miljoonaa kiloa broilerinlihaa enemmän kuin sitä kysytään. Tämä vastaisi 252 miljoonan euron viennin arvoa. Mikäli EU-27-maiden markkinoille syntyy ylitarjonta, seurauksena olisi kysyntä- ja tarjontateorian mukaisesti hintojen lasku, kunnes markkinat ovat jälleen tasapainossa. Vaikutukset muun maailman broilerinlihantuottajille ovat estimoinnin mukaan negatiiviset. Muun maailman vientikysynnän aleneminen simuloitiin vientikysynnän hintajouston arvolla, joka ei ollut estimoinnissa merkitsevä ja jonka arvo oli hyvin joustamaton. Kaupan luomisen ja uudelleenohjautumisen teorian mukaan on myös mahdollista, että muun maailman vientikysyntä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan kasvaa. UK:n broilerinlihantuottajat oletettavasti hyötyvät, sillä kansainvälisen kaupan teorian mukaan tariffin asettamisen jälkeen tuojamaan tuottajat hyötyvät.
 • Pöyhönen, Juho (Helsingin yliopisto, 2018)
  The popularity of wooden multi-storey construction (WMC) has increased in Finland during the recent years. Reasons for this could be the favorable changes in the legislation, the action plans of government agencies endorsing the WMC, and the developing business models of the construction industry. The business ecosystem (BE) concept has become a topical research subject and recent research suggests that the BE concept could be a useful tool in analyzing the value creation in the construction industry. This qualitative case study examined the applicability of the BE concept for the field of wood construc-tion. Semi-structured interviews were used to elicit the experiences of people involved in a specific wood construction project and thematization was used in the analysis of the data. The case construction project was a two-storey wooden loft. The aims of this thesis included the exploration of the functioning of the case BE, and identifying the roles of the BE participants, the benefits of belonging in a BE, and the key factors for the success of the BE. The study also aimed in examining the end-user involvement and the innovation detection and communication in the case BE. The interviews revealed that the core companies of the case construction project have cooperated for years before the case project took place. Some coevolutive efforts were revealed between some of the project participants, such as attempts to cut the turnaround time of the projects by focusing on process enhancements, and addressing to varying service demands by offering the services of a partner company among own services. The results suggest that a BE exists around the main contractor, which also acts as a keystone player, leading the BE. The other core companies act as niche players, bringing specialized expertise and skills that complement the inputs of others. According to the interviewees, the co-opera-tion and the construction project created benefits, such as reference value and value for the research and development. The interviewees also thought the familiarity of the project participants creates trust, and leads to better understanding of the working habits of the other participants, and thus increasing project efficiency. In addition, well-functioning communication and cooperation, and the high quality of plan-ning were seen as some of the essential factors for the success of the construction project. The residents were involved in the project only after the construction had already started, but they could nevertheless affect interior materials and could make change requests. The building project itself was perceived as relatively traditional one by the interviewees, although some innovativeness was identified in the pro-cesses and components of the project. In the future, business ecosystems in the WMC could be studied further, for example, by also examining larger scale WMC projects.
 • Salin, Jarno (Helsingin yliopisto, 2018)
  Honey is viscose nutrient solution which is produced by honey bees from the nectar of the plants or excretions of plant sucking insects. For food use honey is collected from beehives in honeycombs which are centrifuged and the separated solution is canned. Honey consists mainly of carbohydrates and water but there are also in small amounts numerous other compounds such as proteins, vitamins, organic acids and phenolic compounds. Most of the carbohydrates in honey are fructose and glucose but also a great number of di-, tri-, and oligosaccharides can be found in smaller amounts. Composition of honey and therefore the carbohydrate profile can vary greatly depending on the honeys botanical origin, soil, climate and other factors affecting the growing environment. The goal of this study was to develop a chromatographic method using high performance anion exchange chromatography with pulsed amperometric detection (HPAEC-PAD) to determine carbohydrate profiles for domestic unifloral and mixed honeys. Principal component analysis (PCA) was used to investigate the differences in determined carbohydrate profiles. Equipment used in this study consisted of chromatographic separations module, electrochemical detector and Dionex CarboPac PA1 column. Milli-Q water, 100 mM sodium hydroxide solution and 100 mM sodium hydroxide solution with 0,5 M sodium acetate buffer were used as eluents. 33 domestic unifloral and mixed honeys of 12 different botanical origins were used as samples. Approximately 0,5 g of samples were weighed in three replicates to 50 ml volumetric flasks which were filled with Milli-Q water. From these solutions 1:5 and 1:200 dilutions were made and they were filtered to HPLC vials through 0,45 µm PVDF-filter before analysis. Carbohydrates in samples were identified using a standard mixture with 16 carbohydrate standards. Carbohydrates were quantified from chromatograms using the height of detected peaks. Ten different carbohydrates could be separated from the honey samples for determination of carbohydrate profiles. Most of the samples contained fucitol, fucose, glucose, fructose, turanose, nigerose and maltose. Some samples contained also trehalose and rhamnose. Raffinose was quantitated from one honeydew sample. In addition melezitose/isomaltose, kojibiose/1-kestose and β-gentiobiose were detected in samples but quantitation of these carbohydrates could not be done because of poor resolution. Concentrations of the quantitated carbohydrates varied greatly even between honey samples of same botanical origin. PCA revealed that honeydew honeys differed clearly from other unifloral honeys according to their carbohydrate profiles. The PCA model explained circa 64 % of variance in the whole dataset. Differed honeydew samples were removed from second PCA model. In this model Himalayan Balsam, cloudberry and willowherb honeys could be separated as individual groups from the other unifloral honeys. This model explained circa 40 % of variance in the whole dataset. However in PCA most of the unifloral honeys formed a group where no clear differences could be assessed between samples of different botanical origin. Moreover some samples aroused a suspicion over their actual botanical origin. The developed method could be used to separate honeydew honey samples from blossom honey samples. The differences among other unifloral honey samples were not clear although some of the unifloral honeys showed some signs of unique carbohydrate profile. On the other hand the number of samples used in this study was quite small. Therefore strong conclusions about the differences among carbohydrate profiles of different unifloral honeys could not be made. For future research greater number of samples is required in order to verify the potential differences found in this study.
 • Kylmä, Tapani (Helsingin yliopisto, 2018)
  When concerning birdlife, Helsinki has two major wetland areas; the shores of Vanhankaupunginlahti and Östersundom. These areas include both natural wildlife conservation areas, and Natura 2000 -protected areas. In addition to an abundant nesting waterbird population, sightings of rarer birds and other vertebrates also occur regularly. The number of pairs of birds and their population density are on top of Finland’s rates. The eutrophic sea gulfs with their plentiful array of vertebrate species lure in small carnivorous mammals. In the valuable birdlife areas, the main concern is the predation pressure imposed by these mammals onto nesting birds. The fox (Vulpes vulpes), badger (Meles meles), pine marten (Martes martes) and the invasive alien species, raccoon dog (Nyctereutes procyonoides), all prey on birds and their eggs. To ensure the vitality of the bird population and other species, it is justified to hunt for the small preying mammals on the wetlands in question. On the lands of the city of Helsinki, Helsinki City Construction Services’ unit of nature preservation is primarily responsible for the hunting. The traditional hunting method uses traps that catch the targets alive. Since these traps have to be checked in person once a day, this method is extremely time and resource consuming with a large number of traps. Utilising modern trail cameras with remote control option and realtime photo transmission is a way to save the time used for hunting considerably. The first objective of this study was to find out just how much time could be saved in the trap hunting of preying mammals when using trail cameras that send realtime photos and could be remotely controlled. To achieve this objective, I collected data of how long trap visits and moving between them took. Furthermore, I obtained information about the frequency of different occurrences around the traps. Using this data, I compared workdays with varying number of traps and the aforementioned two hunting methods. The study shows that as the number of traps increases, the time save does so also when using trail cameras. The biggest difference is in the time used moving between traps, since the trail cameras eliminate unnecessary visits. This enables resources to be used towards keeping more traps active, which increases the efficiency of the hunt and thus may benefit the wellfare of waterbirds and other animals. The second objective was to utilise the photographic material of small carnivorous mammals and to determine their trap catching rate, and study the possible differences between different predator species. Clear divergences were found between these probabilities: the raccoon dog and the badger had the highest catching rate (55 % ja 57 %, respectively), while a pine marten would be trapped with 38 % probability, and a fox with only 12 %. The divergences were tested with an χ2–test, and exluding the raccoon dog-badger pairing were statistically significant.
 • Grönlund, Pekka (Helsingin yliopisto, 2018)
  The emissions from energy production should be significantly reduced and the key measure is to increase the share of renewable energy sources. In long term, this should be market-based, but so far renewable energy investments have mainly not been launched without state aid. The number of fixed feed-in tariff schemes started to increase in the beginning of the millennium. However, setting up the correct aid levels and especially taking into consideration technological development is extremely difficult. Furthermore, as the amount of renewable energy increases, the expenditure has also increased significantly. Therefore, cost-efficiency has become even more important than before. Recently schemes based on auctions have increased their popularity rapidly. Based on the experiences so far, they have proven to be a good solution for the challenges faced with previous aid schemes. There are several choices to be made when implementing auctions, which have large impact on cost-efficiency or state expenditure. The aim of the thesis has been to create an overall picture of auction schemes, the choices they require and to analyze their cost effects. The main choices are between sliding and fixed premium schemes and whether aid payment is based on the individual bids or uniform price. Previous studies have focused on the comparisons between different systems and general auction theory. In addition, there are several lessons-learned type studies. Common view is that one cannot simply copy a successful auction from one market to another. Therefore, a simulation model created for Finnish conditions makes it possible to try different choices and analyse their impact. Based on the result of the simulation model, sliding premium scheme is more cost-efficient than fixed premium scheme. Correspondingly aid based on every individual bid rather than uniform price, would become less expensive for state. Due to restrictions in the model, it is not possible to reflect the expected behavior of the bidders and thus the bids are truthful and strictly based on costs. Therefore, the real-life implications would most likely be less clear. Nevertheless, the results are in line with previous studies and reports. Due to higher risks in fixed premium scheme, the costs of capital tend to increase in comparison to sliding premium scheme. Schemes based on individual bids should be cheaper than uniform price based scheme, unless there is incentive for the last winner to increase its bid. If there is enough competition, other winning bids should fall below the last winning bid.
 • Väisänen, Tiina (Helsingin yliopisto, 2018)
  The main objective of the literature review of this Master’s Thesis was to gather information concerning cosmetic products, especially plant based cosmetic ingredients and how they are produced. The part consists of information about cosmetic legislation, safety of cosmetic products and introduction of plant sample materials used in the experimental part. The aim of this Master’s thesis was to isolate plant extracts containing phenolics from three different plant materials (cowberry [Vaccinium vitis-idaea], birch leaf [Betula pendula/pubescens] and flax seed [Linum usitatissimum]) by using accelerated solvent extraction (ASE) with two different extraction solvents (94 % ethanol and 80 % acetone), and supercritical fluid extraction (SFE). The content of total phenolics in the extracts was determined spectrometrically according to the Folin−Ciocalteau procedure and calculated as gallic acid equivalents (GAE). Chlorophyll and carotenoid content of birch leaf extracts were also determined. Antioxidant activity of extracts was tested with emulsion test, where rapeseed oil containing emulsion was oxidized in the presence of plant extracts. Oxidation of the emulsion was monitored for 7 days by determining the content of hydroperoxides in emulsion with a spectrophotometric method. Amount of plant extracts added to emulsions was 100 or 500 μg GAE phenolics per g of oil in emulsion. ASE was suitable for extracting phenolics from all the sample materials. Cowberry and birch leaf extracts contained remarkable amounts of phenolic compounds, but flax seed extracts contained only small amounts of those. Phenolics in flax seed are mainly lignans, which are tightly bound to the hull part of the seed. Thus, it requires extensive pretreatments to extract them. SFE was not suitable method for extracting phenolics from any of the sample materials. Inhibition of oxidation varied between different extracts. Cowberry extract containing 500 μg GAE per g of oil was the most effective extract in inhibiting oxidation in emulsion. Birch leaf extracts inhibited oxidation until day 4. After that the amount of hydroperoxides increased relatively fast. Birch leaf extracts were rich in chlorophylls, which can act as a pro-oxidants. According to the results, cowberry was most optimal raw material of the tested materials for isolating antioxidant containing extracts from plant materials. Both acetone and ethanol were suitable extraction solvents for ASE.