Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet

Recent Submissions

 • Manninen, Juho-Matti (2015)
  Suuntaviivat lukion matematiikan opetukselle antaa opetussuunnitelma. Lukion uudessa opetussuunnitelmassa, joka astuu voimaan syksyllä 2016, tulee korostumaan teknisten apuvälineiden rooli matematiikan opetuksessa ja oppimisessa. Näihin teknisiin apuvälineisiin sisältyy myös symbolisen laskennan ohjelmistot. Tämän vuoksi on ajankohtaista selvittää, millaisilla tavoilla symbolista laskentaa voidaan hyödyntää matematiikan lukio-opetuksessa. Tämän tutkielman tavoitteena oli löytää konkreettinen tapa symbolisen laskimen hyödyntämiselle lukion pitkän matematiikan integraalilaskennan opetuksessa. Tutkielman alussa esitellään symbolisen laskimen taustaa ja aiheesta aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä. Tämän jälkeen tuodaan esille tutkielmassa käytettävät teoreettiset viitekehykset: instrumentaalinen lähestymistapa, pedagogisen kartan taksonomia ja Zimmermannin matematiikan kahdeksan aktiviteettia. Näiden viitekehysten lisäksi esitellään proseduraalisen ja konseptuaalisen tiedon moderni tulkinta. Tutkielmassa tutustutaan myös siihen, millaista integraalilaskentaa symbolisilla laskimilla ja GeoGebra-ohjelmistolla voi tehdä. Näiden taustatietojen ja teoriaosan viitekehyksien avulla suunniteltiin opetuskokeilu, joka toteutettiin yleislukion pitkän matematiikan integraalilaskennan kurssilla. Tutkielmassa kuvaillaan opetuskokeilun sisältö ja raportoidaan siitä tehdyt havainnot ja opiskelijoilta saatu palaute. Opetuskokeilusta havaittiin, että symbolisen laskimen avulla voidaan luoda opetustilanteita, joissa opiskelijat saavat toimia aktiivisemmin oman matemaattisen tietonsa rakentajina. Havaintojen ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella tämä koettiin mielekkääksi tavaksi opiskella matematiikkaa. Symbolinen laskin on siis mahdollista yhdistää osaksi matematiikan opetusta ja sen avulla voidaan luoda uudenlaisia oppimisympäristöjä. Opetuksen suunnittelutyön ja oman opetuksen reflektoimisen tukena voidaan käyttää pedagogista karttaa.
 • Salo, Paula (Helsingin yliopisto, 2013)
  Communication between airline pilots and cabin crew plays an important role in aviation safety. However, little research has been conducted in the area of pilot-cabin crew communication and relationship. The aim of this study was to identify and name competing discourses in pilot-cabin crew relationship and to describe how these discourses compete with one another. Theory of relational dialectics (Baxter JA Montgomery 1996; Baxter 2011) was used as the theoretical framework. Eight members of cabin crew and six pilots were intervieved. Members of cabin crew were interviewed in pairs. Two of the pilots were interviewed individually and four in pairs. The interviews were analyzed using contrapuntal analysis. Contrapuntal analysis aims to identify competing discourses and their interplay. Six competing discourses were identified in pilot-cabin crew communication and relationship. They were predictability-novelty, one crew-two crews and ideal-real. The predictability-novelty struggle became apparent in the discursive struggle of different work positions being occupied with different crew memebers and in the discursive struggle of official and unofficial communication during the flight. The discourses of one crew and two separate crews were played against one another in the discursive struggles of equality-hierarcy and efficiency-politeness. The discursive struggle of ideal-real constitutes a scene on which the other discourses compete. One coherent and egalitarian crew, where each crew member communicates openly and predictably according to the rules and regulations attached to his/her position was presented as ideal. This ideal is often, but not always, accomplished.
 • Suovaniemi, Ville (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan miten Nicaraguan Tyynenmeren rannikon ja ylänköjen alkuperäisasukkaiden historia on 2000-luvulla valjastettu erilaisten poliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Tutkielman tavoitteena on ensinnäkin selvittää miten, miksi ja ketkä puolustavat tai vastustavat alkuperäisasukkaiden oikeuksien toteuttamista Nicaraguassa. Toiseksi tutkielmassa tarkastellaan miten etnisyyttä tuotetaan. Tutkimus perustuu lehdistölähteisiin vuosilta 2005-2014 (El Nuevo Diario sekä La Prensa), alkuperäiskansojen järjestöjen julkaisuihin sekä parlamentin keskusteluihin. Tutkielmassa todetaan että alkuperäiskansojen liike koostuu kylänjohtajien ja näiden yhteenliittymien lisäksi akateemisista tutkijoista niin historian, oikeustieteen, arkeologian, antropolgian kuin kielitieteen aloilta. Tämä 1990-luvulla syntynyt alkuperäiskansojen liike on pyrkinyt osoittamaan ensinnäkin, että alkuperäiskansat ovat kolonialismista lähtien taistelleet valloittajia vastaan yhtenäisenä rintamana. Tulkinnan poliittisena motiivina on todistaa, että alkuperäiskansat ovat säilyneet erottuvina etnisinä alkuperäiskansojen kylinä, jolloin näille kylille on taattava itsehallinto, johon ne ovat oikeutettuja Nicaraguan perustuslakiin sekä kansainväliseen lainsäädäntöön perustuen. Toiseksi alkuperäiskansojen liike esittää itsehallintomallin plurikulttuurisen poliittisen ideologian puitteissa demokraattisempana kun demokratian länsimainen malli. Tässä tapauksessa autonomian toteutusta perustellaan dekolonisaation hengessä sillä, että autonomian toteuttaminen korjaisi valtion rakenteen tasa-arvoisemmaksi. Etnisyyttä tuotetaan kahdella tasolla. Ensinnäkin alkuperäiskansojen oikeusvaatimukset uutisoidaan usein mielenosoitusten tai alkuperäisasukkaiden perinteisten tai 1990-luvulta lähtien muodostuneiden juhlien yhteydessä. Näissä korostetaan pukeutumisella, tansseilla ja rituaaleilla alkuperäiskansojen erottuvuutta muusta väestöstä. Toiseksi monien kehitysorganisaatioiden kehitysparadigmassa köyhyyden syyksi tunnistetaan etniseen ryhmään kohdistuva diskriminaatio ja siksi tukea kohdistetaan alkuperäisasukkaille, mikä osaltaan kannustaa etniseen identifikaatioon. Alkuperäiskansojen liikkeen vaatiessa oikeuksiaan maahan alkuperäisasukkaat ja mestitsi-maanviljelijät ovat ajautuneet kiistoihin maanomistuksesta. Alkuperäiskansat peräänkuuluttavat ikiaikaisten maidensa palauttamista, kun taas mestitsimaanviljelijät katsovat, että maat ovat heidän perinteisiä sukutilojaan ja alkuperäisasukkaat keinottelijoita, jotka uhkaavat laillisten omistajien omaisuutta. Vuonna 2006 valtion johtoon palanneet sandinistit puolestaan operoivat kahden eri diskurssin tasolla. Toisaalta sandinistit juhlapuheissaan puolustavat alkuperäisasukkaiden oikeuksia, mutta toisaalla he esittävät että etnisyys on verenperintönä kaikkien nicaragualaisten ominaisuus, jolloin alkuperäiskansojen oikeuksien sijaan kansalaisoikeudet riittävät takaamaan kaikkien valtion subjektien oikeudet. Tutkielmassa osoitetaan, että jälkimmäinen diskurssi on yhdenmukainen valtion käytännön politiikan suuntaviivojen kanssa: maata ja poliittisia oikeuksia saavat erilaisissa vallanjako-ohjelmissa pääasiassa kansalaiset, eivät etniset ryhmät. Vastaavasti alkuperäisasukkaisiin kohdistuvat tukitoimet ovat valtaosin näennäisiä. Oppositiopuolueet ja -lehdistö taas käyttävät alkuperäiskansojen historiallisen taistelun narratiivia osoituksena siitä, ettei hallituksella ole kansan tukea.
 • Sireni, Jukka (2015)
  Tutkielmassa esitetään ja todistetaan joitain pallojen homotopiaryhmiä koskevia tuloksia. Avaruuden $X$ $n$:s homotopiaryhmä $\pi_n(X)$ määritellään kuvausten $S^n\to X$ homotopialuokkien joukkona. Ensimmäistä homotopiaryhmää voisi havainnollistaa kuminauhalenkillä avaruuden pinnalla. Kaksi lenkkiä on homotooppiset, jos ne voidaan pintaa pitkin liu'uttamalla muuttaa toisikseen. Tutkielman alussa esitetään tarvittavat homotopiateorian määritelmät ja lauseet. Tämän jälkeen tutkitaan ympyrän homotopiaryhmiä. Ympyrän ensimmäinen homotopiaryhmä, eli perusryhmä, on isomorfinen kokonaislukujen ryhmän kanssa, kun taas korkeampiulotteiset homotopiaryhmät ovat nollaryhmiä. Osoitetaan myös, että korkeampiulotteisten pallojen ensimmäinen homotopiaryhmä on nollaryhmä. Ensimmäinen päätulos on Freudenthalin suspensiolause palloille. Avaruuden $X$ suspensio määritellään olemaan avaruus $SX$, kun avaruuden $X$ ''ylä- ja alapuolille'' liitetään kartiot, joiden pohja on $X$. Erityisesti siis pallon suspensio on yhtä astetta korkeampiulotteinen pallo, Tämän avulla saadaan määriteltyä kuvaus $S:\pi_i(X)\to \pi_{i+1}(SX)$. Kun $X$ on pallo ja näitä kuvauksia laitetaan peräkkäin, saadaan kuvausten jono, jossa sekä pallon ulottuvuus, että homotopiaryhmän järjestysluku kasvavat aina yhdellä. Freudenthalin suspensiolauseen nojalla tässä jonossa ryhmät ovat tietystä ryhmästä alkaen isomorfisia, joten ryhmien laskemiseksi riittää laskea alkupään tyhmät. Tämän avulla osoitetaan, että $n$-ulotteisen pallon $n$:s homotopiaryhmä on kokonaislukujen ryhmä, ja että tätä alempiasteiset ryhmät ovat nollaryhmiä. Toinen päätulos on osoittaa Hopfin kuvauksen $p:S^3\to S^2$ avulla, että $\pi_3(S^2)$ on isomorfinen kokonaislukujen ryhmän kanssa. Tämä ryhmä voidaan ajatella olemaan Hopfin kuvauksen virittämä. Tämä Heinz Hopfin vuonna 1931 löytämä kuvaus oli ensimmäinen kuvaus korkeampiulotteiselta pallolta matalampiulotteiselle, joka ei ole homotooppinen vakiokuvauksen kanssa, eli sitä ei voida liu'uttaa pois pallon $S^2$ päältä. Tämä kumosi siis oletuksen, että ryhmät $\pi_i(S^n)$ ovat nollaryhmiä, kun $i>n$.
 • Sandoval Zárate, América Andrea (2015)
  Personalised medicine involves the use of individual information to determine the best medical treatment. Such information include the historical health records of the patient. In this thesis, the records used are part of the Finnish Hospital Discharge Register. This information is utilized to identify disease trajectories for individuals for the FINRISK cohorts. The techniques usually implemented to analyse longitudinal register data use Markov chains because of their capability to capture temporal relations. In this thesis a first order Markov chain is used to feed the MCL algorithm that identifies disease trajectories. These trajectories highlight the most prevalent diseases in the Finnish population: circulatory diseases, neoplasms and musculoskeletal disorders. Also, they defined high level interactions between other diseases, some of them showing an agreement with physiological interactions widely studied. For example, circulatory diseases and their thoroughly studied association with symptoms from the metabolic syndrome.
 • Luukkonen, Petri Samuel (2015)
  In this thesis, a theoretical background of algorithms called NLS-BB-NMF and K-SVD for computing the image dictionary have been introduced. The NLS-BB-NMF algorithm computes the matrix factorization V ≈ WH of the training data matrix V (in our case the set of image patches from training image) using gradient descent methods by applying non-negative constraint on matrices W and H. The K-SVD in turn computes the matrix factorization WH applying sparsity constraint on the coefficient matrix H using Orthogonal Matching Pursuit (OMP) and Singular Value Decomposition (SVD). In the factorization, matrix W is the so called dictionary and it contains features, also called atoms, of the data V . The atoms serve as a building blocks of the original data, and they are also assumed to represent data that is similar to the training data V . The testing of the methods were carried in two phases. Initially, in the so called training phase, the dictionary was learned by the algorithms from a training image. The visual structure of the atoms learned by the algorithms were notably different although the approximations WH made by both dictionaries were visually very close to the original image. The visual difference between the learned dictionaries was seen as a consequence of the sparsity constraint that was forced for the coefficient matrix in K-SVD but not in NLS-BB-NMF. Secondly, in the test phase, a test image with various noise levels was approximated using the learned dictionary. The algorithms were able to produce approximations that were closer to the clean test image than the noisy test image. This was seen as the effect of dictionaries whose atoms were representing only the features of clean images. This observation led to a second test where the algorithms were tested to compute the denoised reconstructions of the test image with varying noise levels by using an extended dictionary contai- ning additionally atoms learned from a noise sample. The qualities of the reconstructions were evaluated by using the Frobenius matrix norm and Struc- tural Similarity (ssim) index that has been observed to adapt better the visual perception of human eyes.
 • Karpansalo, Aleksi (2015)
  Tutkielmassa esitetään kuvailevan vaativuusteorian tulos inflatorisen kiintopistelogiikan ja polynomisen ajan vaativuusluokan yhteydestä. Tuloksen todistamiseen tarvittavat logiikan ja vaativuusteorian pohjatiedot käydään tutkielmassa läpi. Joukko-opin perusteet ja yleiset merkinnät toivotaan lukijalle entuudesta tutuiksi. Inflatorinen kiintopistelogiikka on ensimmäisen kertaluvun logiikan laajennus, johon on lisätty inflatoriseksi kiintopistekvantifioinniksi kutsuttu kaavanmuodostussääntö. Inflatorinen kiintopistekvantifiointi määrittelee relaation induktiivisesti ja sopii hyvin kuvailemaan tietokoneiden iteratiivisia ja rekursiivisia toimenpiteitä. Rajoittumalla äärellisiin järjestettyihin malleihin saadaan inflatorisen kiintopistelogiikan ilmaisuvoima vastaamaan vaativuusteorian polynomisen ajan vaativuusluokkaa. Vaativuusteoriassa käytetään Turingin koneita työkaluna ongelmien ratkaisemiseen tarvittavia resursseja arvioitaessa. Resurssivaativuuksiltaan samankaltaisia ongelmia luokitellaan vaativuusluokkiin. Polynomisen ajan vaativuusluokka on luokka kaikille ongelmille, jotka voidaan ratkaista syötteen pituudesta polynomisesti riippuvassa määrässä Turingin koneen laskennan askelia. Inflatorisen kiintopistelogiikan ja polynomisen ajan vaativuusluokan yhteyden osoittamiseksi tutkielmassa esitetään, kuinka kuvailla logiikan malleja Turingin koneilla ja Turingin koneita logiikan kaavoilla. Tarvittavien työkalujen esittelyjä seuraa tutkielman päätulos: inflatorinen kiintopistelogiikka karakterisoi polynomisen ajan vaativuusluokan. Lopuksi käydään läpi järjestyksen olettamisen tarpeellisuutta.
 • Hämäläinen, Hanna-Kaisa (Helsingin yliopisto, 2014)
  Työssäni tarkastelen Suomessa kouluampumisten jälkeen yleistyneitä koulu-uhkauksia ja tutkin, liittyykö niihin samanlaisia piirteitä kuin toteutuneisiin kouluampumistapauksiin. Tähänastisen kansainvälisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen valossa tiedetään, että kouluampujat ovat yleensä miespuolisia ja teini-ikäisiä tai nuoria aikuisia. Iskut sijoittuvat usein maaseutumaisille tai lähiömäisille paikkakunnille, eivät suurkaupunkeihin. Tekijät ovat saaneet haltuunsa aseen ja joillakin heistä on ollut diagnosoituja mielenterveysongelmia. He ovat useimmiten tulleet kiusatuiksi tai muuten syrjäytyneet kouluyhteisöstään. Ulossuljetuksi tuleminen omasta kouluyhteisöstä voi aiheuttaa yksilössä häpeää ja katkeruutta, mikä saattaa pitkittyessään purkautua aggressiivisena iskuna toisia ihmisiä kohtaan. Ostrakistiset, ulossulkevat rakenteet ovat usein läsnä etenkin pienten paikkakuntien kouluissa, jossa ihmisten sosiaaliset verkot ovat tiiviit ja kaikki tuntevat toisensa. Ostrakismin kokemus tällaisessa yhteisössä voi olla intensiivisempi kuin suurissa, moniulotteisemmissa yhteisöissä. Tämä saattaa lopulta johtaa niin sanottuun häpeäraivon purkaukseen muita kohtaan. Työssäni tutkin, missä määrin koulu-uhkauksissa ilmenee kouluampumisille tyypillisiä piirteitä, ja liittyykö uhkauksiin ostrakistisista rakenteista juontuvaa turhautumista ja häpeäraivoa omaa kouluyhteisöä kohtaan. Aineistoni on poliisin tutkintailmoitukset ja esitutkintapöytäkirjat koulu-uhkauksista 27 kuukauden ajalta vuodesta 2010 alkaen. Asiakirjojen vertailussa hyödynnän Charles Raginin kvalitatiivisen vertailevan analyysin keinoja (Qualitative Comparative Analysis, QCA). Muodostan aineistosta löydettävistä tapausten ominaisuuksista dikotomisia muuttujia. Kun aineisto koodataan muuttujien mukaan, kokonaiskuva tapausten tyypillisistä piirteistä ja piirteiden yleisyydestä tarkentuu. Tutkin ensin kaikkia tapauksia niiden saamien muuttujien arvojen perusteella ja esitän aineiston jakautumisen muuttujien arvojen mukaan. Sen jälkeen syvennyn tapausten kvalitatiiviseen sisältöön ja luokittelen uhkaustapauksia pienempiin ryhmiin sen mukaan, miltä ne toistuvan tarkastelun ja ymmärtävän luentatavan perusteella näyttävät. QCA ja ymmärtävä luenta täydentävät toisiaan heterogeenisen aineistoni tutkimisessa. Koko aineistoni ei näytä jakavan kouluampumisille tyypillisiä piirteitä, mutta aineistoni vakavimmille tapauksille ja kouluampumisille yhteistä on usein tekijän sukupuoli, ikä, ongelmat sosiaalisessa elämässä sekä alueellinen sijoittuminen maaseutumaiselle tai pikkukaupunkimaiselle paikkakunnalle. Toteutuneista kouluampumisista uhkaukset poikkeavat siinä, että myös naispuoliset henkilöt tekevät koulu-uhkauksia, tosin miespuolisia harvemmin. Aineistossani oli myös kaksi vakavaa, toteutunutta väkivaltatapausta. Ymmärtävän luennan perusteella voi todeta, että näihin väkivaltatapauksiin liittyy vahvasti ostrakismin ja häpeäraivon kokemuksia. Samanlaista häpeää ja aggressiivisuutta liittyi myös muihin aineistoni vakaviin uhkaustapauksiin. Tutkimukseni valottaa koulu-uhkausten moninaisuutta. Yli kymmenesosa aineistostani näyttäytyy vakavina tapauksina ja niihin liittyy samanlaisia piirteitä, kuin kouluampumisiin. Tällaista tapausta voi pitää eräänlaisena uhkaajan antamana ennakkovaroituksena. Myös monet kouluampujat ovat antaneet viitteitä aikeistaan ennen iskuaan, joten uhkauksiin tulee suhtautua kaikella vakavuudella. Vakavimpien tapausten ohella aineistoni osoittaa, että koulu-uhkaus voi olla ilkivaltainen teko, henkilökohtainen uhkaus, avunhuuto omiin ja kouluun liittymättömiin ongelmiin tai pelon ilmapiirin vuoksi koulu-uhkaukseksi tulkittu ilmiö. Työni vahvistaa uhkausten ja etenkin aineistoni toteutuneiden väkivaltatapausten osalta oletusta, että kouluampumiset ja -uhkaukset käsittävän ilmiön juuret ovat yhteisöjen rakenteessa ja ostrakismin kokemuksessa. Yhteenveto-osiossa arvioin myös kansainvälisten koulu-uhkausten käsittelyyn kehitettyjen välineiden soveltamismahdollisuuksia Suomessa.
 • Eerola, Ville Nicolas (2015)
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka oli mahdollista, että Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaine 1968–1980 muuttui humanistisesta valtion historian tutkimiseen keskittyneestä perinteisestä poliittisesta historiasta yhteiskuntahistoriaksi. Helsingin lisäksi poliittista historiaa opetetaan vain Turussa, ja lähtökohtana onkin oppiaineen harvinaislaatuinen asema historian ja yhteiskuntatieteiden rajamaastossa. Aikarajaus johtuu valitusta näkökulmasta eli ajan kahdesta keskeisestä yliopistoreformista, hallinnonuudistuksesta ja tutkinnonuudistuksesta. Turun yliopistossa tutkintojen uudistaminen vei Helsingistä poiketen poliittiselta historialta oman laitoksen alta, ja lisäksi Åbo Akademissa poliittisen historian oppiaine katosi kokonaan. Tämä kehityskulku yhdistyi siihen, että samaan aikaan käytiin yleisesti länsimaissa ”tieteiden taistelua”, kun yhteiskuntatieteet näyttivät tekevän historiasta tarpeettoman ja auttamattomasti vanhentuneen. Se, miksi Helsingissä tämä ”taistelu” kanavoitui erilailla, on tämän tutkimuksen tärkeä kysymys. Tutkimuksen keskeinen tavoite on osallistua keskusteluun poliittisen historian rajoista, identiteetistä ja tarkoituksesta. Laajin poliittista historiaa käsittelevä kirjoitus on Klaus Lindgrenin pro gradu -tutkielma Poliittisen historian oppituolin perustaminen, joka kuitenkin loppuu, kun asiat tämä tutkimuksen näkökulmasta vasta alkoivat käydä mielenkiintoisiksi. Kun poliittista historiaa perustettiin 1940-luvun puolivälissä uuteen, valtiotieteelliseen tiedekuntaan, sijoitettiin se valtio-opin tukiaineeksi. Valtio-oppi alkoi kuitenkin pian kehittyä historiattomaan suuntaan ja tukiaineasema kävi kyseenalaiseksi. Silti poliittinen historia jatkoi kiinnittymistään valtion historiaan. Keskeinen murros tuli hallinnonuudistuksen myötä, kun laitokselle saatiin oma laitosneuvosto, jossa vasemmistolaisesti suuntautuneet opiskelijat alkoivat ohjata oppiainetta kohti muita yhteiskuntatieteitä, minkä lisäksi oppiaineen nuoret tutkijat Jorma Kalela ja Osmo Apunen jo aikaisemmin alkaneet yhteiskuntatieteellistää oppiainettaan. Yleisenä trendinä oli ottaa mallia muista yhteiskuntatieteistä. Kun tutkintoja taas alettiin uudistaa, piti poliittiselle historialle löytää perustelu, sillä haluttiin säilyttää oman laitoksen olemassaolo. Vastaus löytyi poliittisen historian ”historiallisesta missiosta”, kun suhde yhteiskuntatieteisiin käännettiin päälaelleen. Oppiaine perusteli oman olemassaolonsa toisin sanoen sillä, että se voisi tuoda tiedekunnan muille tieteille oman, historiallisen näkökulmansa. Taistelu laitoksen olemassaolosta yhdisti koko laitoksen ja aineyhdistyksen, mistä eräänä merkkinä oli opiskelijoiden julkaisema Poleemi-lehti. Poliittisen historian muovautuminen valtiohistoriasta yhteiskuntahistoriaksi näkyi vuosien 1973 ja 1979 professorivalinnoissa. Kummallakin kerralla oppiainetta suunnattiin kohti perinteisempää poliittista historiaa. Keskeinen ero vuosien välillä oli siinä, että aikaisemmalla kerralla yhteiskuntatieteellisesti suuntautunut tutkimus sai huomattavasti myönteisempiä arvioita. esimerkiksi Jorma Kalela, joka 1973 oli nostettu poliittisen historian metodinkehittäjäksi, muuttui arvioissa kuudessa vuodessa pätevästä epäpäteväksi. Ero selittyi sillä. että 1973 asiantuntijat tulivat poliittisen historian perinteestä, kun taas 1979 he olivat humanistisen historian tutkijoita. Toisaalta valinnat olivat hyvä esimerkki, miten vaikea poliittista historiaa oli täsmällisesti rajata oppiaineen ollessa liikkeessä. Keskeisenä tuloksena 1970-luvun yliopistoreformit muovasivat poliittisesta historiasta yhteiskuntatieteen. Oppiaineen historia on esitettävissä kolmessa vaiheessa valtio-opin tukiaineesta laitosneuvoston myötä vaikutteiden imemiseen yhteiskuntatieteiltä ja tutkinnonuudistuksen myötä tavallaan koko tiedekunnan ”tukiaineeksi”. Oppiaineen historiaan sisältyy siten oma jatkuvuutensa: ilman laitosneuvostossa tehtyä työtä ”historiallinen missio” tuskin olisi ollut mahdollinen. Yliopistoreformien merkitystä vain korosti se, että professorivalintojen osalta oppiainetta suunnattiin takaisin kohti perinteisempää poliittista historiaa. ”Historiallinen mission” mahdollisti yhteistyö talous- ja sosiaalihistorian kanssa. Yhdessä laitosneuvostossa tehdyn työn kanssa tämä selitti sen, miksi Helsingissä poliittinen historia Turusta poiketen säilytti oman laitoksensa.
 • Roikonen, Petri (2015)
  Suomen tuloerojen kehittymisestä 1800-luvulta nykypäivään on hyvin sirpaleinen kuva tuloerotutkimusten erilaisten lähtökohtien sekä niiden käyttämien eri tuloerojen indikaattoreiden vuoksi. Kohtuullisen kattavia tuloksia tuloeroista on vuodesta 1920 lähtien. 1800-luvulta koko maan käsittävää tuloerotutkimusta on vain vuodelta 1881, mutta tulokset eivät ole juurikaan vertailukelpoisia tilastokeskuksen julkaisemien uudempien tutkimusten kanssa. Tutkimus selvittää miten Suomen tuloerot ovat kehittyneet aikavälillä 1865–2013, minkä lisäksi kehitystä verrataan joihinkin länsimaihin. Tässä tutkimuksessa on laskettu tuloerojen indikaattoreita 1800-luvun suostuntaveroaineistosta ja 1900-luvun vaihteen kunnallisveroaineistosta. Lisäksi pohditaan, miten eri aineistoista ja tutkimuksista saatuja tuloksia pystytään yhdistämään vertailukelpoisemmiksi aikasarjoiksi. Tuloerojen indikaattorit ovat tuloerojen tutkimuksissa yleisesti käytetyt kotitalouden käytettävissä olevista tuloista lasketut Lorenz-käyrä eli tulojakauma, Gini-kerroin sekä tuloryhmien tulo-osuudet, joista on laskettu aikasarjat myös verotetusta tulosta veroyksikköä kohden. Tutkimus käyttää seuraavia aineistoja: suostuntavero (1865, 1871, 1877, 1881), kunnallisvero (1900, 1904), tulo- ja omaisuusvero (1920–2009), kulutustutkimukset (1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2006, 2012) ja tulonjakotilasto (1977–2013) sekä niistä tehtyjä tutkimuksia. Näiden eri aineistojen yhteensovittamisen keskeiset ongelmat on jaettu kolmeen osaan: 1) ajanjakso ja keräämistiheys, 2) käsitteiden muutokset (etenkin tilastoyksikkö ja tulonkäsite) sekä 3) tilastojen koonnin muutokset (keräämistapa, kattavuus ja edustavuus). Suostuntavero- ja kunnallisveroaineistojen tulojakauman selvittämiseksi arvioitiin tuloluokkien keskiarvotulot, jotka määriteltiin käyttämällä apuna vaivaishoidon tilastoja, elinkustannusindeksiä, tulokyselyitä, tuloluokkien suhteellisia osuuksia sekä tulorajoja. Tutkimus käytti Gini-kertoimien laskemiseen vuosilta 1920–1965 ns. trendimenetelmää, jossa vuosi 1966 oli verrannollisuusvuosi tulo- ja omaisuusveroaineiston vuosien 1920–1966 ja kulutustutkimusten sekä tulonjakotilaston vuosien 1966–2013 välillä. Suomesta saatuja tuloksia tuloeroista verrataan Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Ranskaan, Saksaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että tuloerot olivat Suomessa 1800-luvulla melko korkealla tasolla verrattuna nykypäivään. Tarkasteltuihin maihin verrattuna tuloerot olivat kuitenkin varsin maltilliset ennen 1880-lukua, mutta 1800-luvun kolmella viimeisellä vuosikymmenellä tuloerot kasvoivat voimakkaasti. 1900-luvun taitteessa Suomessa vallinneet tuloerot olivat verrattain korkeat. 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana tuloerot puolestaan tasoittuivat voimakkaasti aina vuoteen 1924 asti. 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alkupuolella tuloeroissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Vuosien 1938 ja 1947 välillä tuloerot pienenivät erittäin voimakkaasti. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon tuloerojen kaventuminen oli kansainvälinen ilmiö, mikä jatkui maasta riippuen 1970- tai 1980-luvuille asti. Tosin Suomessa tuloerot palautuivat 1930-luvun tasolle jo 1950-luvun alkupuolella. Tuloerot kasvoivat maltillisesti vielä 1950-luvulla ja tasaantuivat 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin ne olivat vertailumaiden keskitasoa. Tuloerot laskivat Suomessa voimakkaasti 1960-luvun toiselta puoliskolta vuoteen 1976. Tuloerot kaventuivat vielä hieman 1980-luvun toiselle puoliskolle asti, jolloin Suomessa vallitsi verrattain tasainen tulonjako – yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Tuloerot ovat kasvaneet kansainvälisesti riippuen maasta jo 1970–80-luvuilta asti, tosin nykyiset talouskriisit (2008-) ovat ainakin hetkellisesti pysäyttäneet kasvun ja jopa kaventaneet tuloeroja. Tuloerot kasvoivat Suomessa voimakkaasti vuodesta 1994 lähtien noin vuoteen 2000 asti, jolloin ne olivat 1970-luvun alun tasolla. 2000-luvulla tuloerojen trendissä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Tutkimustulokset osoittavat, että 1800-luvulla tuloerot olivat Suomessa nykyistä suuremmat, mistä ne vielä kasvoivat voimakkaasti 1900-luvun alkupuolelle saakka. 1900-luvulla tuloerojen trendi on ollut laskeva vuoteen 1987 saakka. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että Suomessa – huolimatta tuloerojen kasvusta 1990-luvulla – on kansainvälisesti sekä historiallisesti vertailtuna edelleen suhteellisen alhaiset tuloerot.
 • Vallden, Tuuli (2015)
  Tämän tutkimuksen kohteena ovat vanhemmuudelle annetut merkitykset ja keinot, joilla näitä merkityksiä tuotetaan yhdessä kotimaisessa feministisessä lehdessä. Tutkimusaineisto koostuu Tulva-lehdessä vuosina 2002-2013 julkaistuista kirjoituksista, jotka jollain tavoin käsittelivät vanhemmuutta. Työn teoreettisena ja metodologisena lähestymistapana on sosiaalinen konstruktionismi ja diskurssianalyysi. Tarkemmin työ kiinnittyy sosiaalipsykologiaan ja sen sisällä diskursiiviseen psykologian tutkimusperinteeseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi, miten vanhemmuutta konstruoidaan feministisestä näkökulmasta. Analysoiduissa kirjoituksista on tunnistettavissa viisi vanhemmuuden repertuaaria, jotka ovat feministisen vanhemmuuden, epäselvän isyyden, vanhemmuuden valintojen, erovanhemmuuden sekä tuettavan vanhemmuuden repertuaarit. Feministisen vanhemmuuden repertuaarissa korostuu vanhempien tasa-arvon horjuminen lasten synnyttyä, kun taas valintojen repertuaari painottaa yksilöllisten ratkaisujen kunnioittamista joka tilanteessa. Isyys ja erovanhemmuus näyttäytyvät aineistossa usein puutteellisina, mutta toisaalta myös mahdollisuuksina uudenlaiselle vanhemmuudelle. Kirjoituksissa käytetään monipuolisesti erilaisia retorisia ja diskursiivisia keinoja rakentamaan tekstiä vakavasti otettavaksi ja uskottavaksi. Tutkimusaineiston yleisimpiä keinoja vakuuttaa lukijaa ovat mm. asiantuntijatietoon ja omaan kokemukseen vetoaminen, mutta selonteoissa on tunnistettavissa myös epäsuorempia tapoja kuten ironian käyttäminen ja toimijuuden häivyttäminen, joilla omaa lausuntoa vahvistetaan. Tutkimuksessa vanhemmuus näyttäytyy monimuotoisena ja ristiriitaisena ilmiönä. Ristiriita tulee esiin erityisesti äitiyden ja feminismin suhteessa, jossa odotukset ja todellisuus eivät kohtaa. Isyys rakentuu positiona, johon kohdistuu kirjo erilaisia odotuksia, jotka eivät feministisestä näkökulmasta katsottuna täyty riittävästi. Vaikka vanhemmuus nähdään tutkituissa kirjoituksissa yksilöllisillä valinnoilla rakentuvana, valintojen vapaaehtoisuus ja täten myös tasa-arvoisuus kyseenalaistuvat.
 • Sihvonen, Kati (2015)
  Tässä pro gradu –tutkielmassa tarkastellaan puhevammaisuuden ja sosiaalisten suhteiden yhteyttä. Tutkielman taustalla on havainto kommunikaatiokysymysten marginaalisesta osuudesta sosiaalisen vammaistutkimuksen kentällä. Marginaalisuutta osaltaan lisää se, että puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja (AAC) käyttävien vammaisten ihmisten ääni on vaarassa rajautua vammaisuuteen kohdistuvan laadullisen tutkimuksen ulkopuolelle, etenkin jos tutkimusaineistona käytetään suullisia tutkimushaastatteluja. Tavoitteena on kuvata puhevammaisten ihmisten sosiaalisia suhteita ja tuoda esiin puhevammaisuuden merkitys sosiaalisten suhteiden verkoston muodostumiselle. Tutkielma kiinnittyy monitieteiseen sosiaalisen vammaistutkimuksen ja sosiologisen perhe- ja läheistutkimuksen kenttiin ja lähestyy puhevammaisuuden ilmiötä sidoksellisuuden teoreettisessa viitekehyksessä. Metodologisesti tutkielma nojaa laadulliseen tutkimusperinteeseen, narratiivisuuteen ja sosiaaliseen konstruktionismiin. Tutkielman aineisto koostuu seitsemästä suullisesti ja osin AAC-menetelmin tuotetusta omaelämäkerrallisesta haastattelusta. Haastatteluaineistosta muodostettiin narratiivisen analyysin avulla puhevammaisten ihmisten sosiaalisia suhteita käsittelevät tutkimuskertomukset, joiden pohjalta puhevammaisuutta tarkastellaan suhteessa aiempaan vammaisuutta sekä perhe- ja läheissuhteita koskevaan tutkimuskirjallisuuteen. Elämänkertomukset sisältävät määrällisesti eniten kerrontaa perheenjäsenistä. Suhteet perheenjäseniin muodostavat puhevammaisten ihmisten sosiaalisen verkoston rungon, ystävien ja tuttavien täydentäessä sosiaalisten sidosten kokonaisuutta. Sidoksellisuus lapsuuden perheeseen korostuu erityisesti niissä elämäntilaniessa, joissa kertojalla ei ole parisuhdetta tai lapsia. Yksin asuminen lisää myös ystävyyden ja tuttavien merkitystä verkostojen muodostelmassa. Elimellisen puhevamman vaikeus ei yksinomaan selitä sosiaalisten suhteiden muodostelman laajuutta tai yksittäisen sidoksen tiiviyttä, joskin puhetta korvaavien kommunikointikeinojen käyttö saattaa merkitä suppeampaa suhdeverkostoa ja tiiviimpää sidoksellisuutta perheeseen. Sosiaalisisten suhdekertomusten pohjalta voidaan sanoa, että puhevammaisuus ilmiönä vastaa biopsykososiaalista ja konstruktionistista vammaisuuden mallia. Mallin mukaisesti puhevammaisuus pohjautuu elimelliseen vammaan, joka ilmenee erilaisissa suhteissa eri tavoin. Sidokset voivat olla tiiviitä ja kertojilleen merkityksellisiä, vaikka yhteistä kieltä ei ole. Vastaavasti verraten sujuva puhe ei yksinään takaa kertojalle merkityksellisen sosiaalisen suhdeverkoston olemassaoloa. Havainto tukee ajatusta siitä, että vuorovaikutus on suullista viestintää laajempi käsite, jolloin yksittäisen suhteen rakentamiseen vaikuttavat suullisten viestintätaitojen lisäksi vuorovaikutuskumppaneiden yhteinen toiminta, vuorovaikutusympäristö, koettu tai ulkopuolisen tahon määrittämä käytettävissä oleva aika, suhteen laatu ja historia sekä suhteiden verkostollinen uppoutuneisuus (embeddedness). Avainsanat – Nyckelord – Keywords Sosiaaliset verkostot, sidoksellisuus, puhevammaisuus, narratiivisuus, läheis- ja perhesuhteet, AAC
 • Sirviö, Jukka (2015)
  Tutkielman tarkoitus oli selvittää, pitävätkö Sterban kirjassa ’The Triumph of Practice Over Theory of Ethics’ (2005) esittämät väitteet paikkansa. Sterba väittää, että traditionaalisia kantilaisia ja utilitaristisia teorioita on jouduttu muokkaamaan nykyyhteiskuntaan sopiviksi siinä määrin, että teorioiden moraalisesti hyväksyttävimmät muotoilut eivät enää eroa toisistaan. Erityisesti käytännön ongelmien määrittelyjen ja ratkaisujen suhteen teoriat ovat samankaltaisia. Tähän liittyy myös kysymys, voidaanko yhdistää deonttinen etiikka ja seurausetiikka. Analysoin Sterban väitteitä yhtäältä hänen määrittelemiensä lähtökohtien perusteella ja argumentaation valossa ja toisaalta yleisten päätös- ja peliteoreettisten viitekehysten perusteella. Sterba kohdentaa ongelmat empiirisestä näkökulmasta seuraaviin seikkoihin: Ihmisten liian suuri kulutus, kulutuksen suhde luonnonvarojen rajallisuuteen ja ihmisten liian suuri määrä maapallolla. Hän laajentaa tarkastelun näkökulman globaaliksi ja tulevia sukupolvia koskevaksi, jolloin ongelmat kärjistyvät ja konkretisoituvat. Sterba keskittyy siihen, mikä on välttämätöntä ihmisen ja muiden lajien olemassaololle. Siten käytäntö määrittää teorioita. Sterba pyrkii helpottamaan preferenssien määrittelyjä ja perusteluja selkeillä lähtökodilla. Hän määrittelee moraalisen päätöksenteon lähtökohdiksi egoistisen ja altruistisen näkökulman, jotka voidaan sovittaa yhteen rationaalisella kompromissimallilla. Hän laajentaa etiikan näkökulman antroposentrisestä biosetriseen etiikkaan yhdistäen nämä näkökulmat prinsiipeillään. Valittujen lähtökohtien määrittelyt ja niiden hyväksyttävyys jäävät kuitenkin avoimiksi. Sterba esittää lyhyessä tekstissä monia teemoja useiden näkökulmien valossa, jolloin hänen esityksensä jää hajanaiseksi ja luonnostelun tasolle. Tämä heikentää hänen argumentaationsa pätevyyttä ja vaikeuttaa hänen esityksensä ymmärrettävyyttä. Sterban mukaan perinteisiä moraaliteorioita on jouduttu muuttamaan voimakkaasti, jotta ne voitaisiin hyväksyä nykyyhteiskunnassa. Vanhat teoriat joutuvat vastaamaan samoihin nykyajan käytännön ongelmiin ja ratkaisemaan ongelmat tässä ajassa hyväksyttävällä tavalla. On kuitenkin eri asia väittää, että teoriat olisivat samoja joko toistensa suhteen tai käytännön ongelmien määrittelemisen ja ratkaisujen suhteen. Tätä Sterba ei pysty todistamaan. Deonttisen ja konsekventalistisen etiikan yhdistäminen on mahdollista joiltakin osin. Tarvitaan myös kokonaisvaltainen käsitteellinen viitekehys. Sterban esityksen eri teemat ja prosessit jäävät yhtäältä määrittelemättä ja toisaalta irralleen, jolloin hänen väitteittensä todistamiseksi vaadittua pätevää kokonaisuutta ei synny. Myöskään Sterban rationaalinen kompromissimalli ei ratkaise vaikeita ristiriitatilanteita hänen väittämällään tavalla.
 • Hillo, Jaakko (2015)
  I avhandlingen granskas uppkomsten av processinnovationer vid projektbaserad implementering av EU:s kohesionspolitik. Ökad social- och ekonomisk sammanhållning förväntas uppstå genom insatser för att skapa sysselsättning, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, främst riktade till mindre utvecklade regioner. Kohesionspolitikens implementering sker genom att finansiera projekt som bland annat skall skapa förutsättningar för kunskaps- och innovationsdriven tillväxt. Problematiskt är emellertid att implementeringen med projekt bygger på fundamentalt motstridiga förväntningar om hur projekt skall fungera. Projekt förväntas möjliggöra informell samverkan och flexibel samhällelig problemlösning som skall leda till nytänkande och innovation. Dessa egenskaper har bidragit till projektets popularitet som ett instrument för icke-byråkratisk organisering i offentliga sektorn. Samtidigt bygger projektet till sin funktion på planering, målmedvetet genomförande och resultatkontroll. Projektet uppfattas därför ofta som en grundläggande byråkratisk organisationsform. Projektarbetets kontrollorienterade anlag och fokus på genomförande enligt vad man på förhand planerat väcker frågor kring projektets möjligheter till flexibel och informell samverkan som är centrala egenskaper för uppkomsten av innovationer. Projektbaserade implementeringens motstridigheter konceptualiseras i avhandlingen som konfliktfyllda institutionella logiker. Teoretiska diskussion kretsar kring kontrollorienterad byråkratisk logik och projektlogik som betonar flexibel experimentering och samverkan. Teoretiska antaganden om hur innovation uppstår härleds med utgångspunkt i logikerna. Avhandlingens metod är logistisk regressionsanalys och empiriskt undersöks interaktionseffekter kring hur flexibilitet, byråkratisk kontroll och interorganisatorisk samverkan påverkar uppkomsten av processinnovationer i utvecklingsprojekt. I praktiken granskas finländska regionala utvecklingsprojekt (N=689) finanseriade ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Resultaten visar att flexibla projekt har en tendens att producera innovationer. Flexibilitet kan också ses som en mekanism för att snappa upp idéer ur omgivningen och ett sätt för projekten att vara responsiva mot omgivande aktörer. Detta kan ha en innovationsfrämjande effekt. Medverkan av olika slags aktörer i projekt som inte visar tecken på flexibilitet verkar däremot hämma förmågan att skapa innovationer. Projektarbetets byråkratiska hinder har också en begränsande inverkan på uppkomsten av innovation. Intervjuer med projektledare ur tre utvecklingsprojekt belyser och problematiserar sambanden. Avhandlingen gör ett bidrag genom att med stark empirisk förankring utreda de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av processinnovationer vid projektbaserad implementering av kohesionspolitiken. För framgångsrik regional utvecklingspolitik krävs utvecklingsprojekt som kan bidra till att skapa innovationer. Innovationer är centrala för att stärka regionernas ekonomiska utveckling och skapa till en effektfull kohesionspolitik. Avhandlingen visar att utvecklingsprojektens flexibilitet och förmåga till responsiv samverkan är viktigt för att innovationer skall uppstå.
 • Heino, Riku (2015)
  This study explores how the municipal reputation of Kerava is formed and managed. Organizational reputation has emerged as a remarkable subject of study in recent years but most approaches emphasize economic profit as the ultimate gain of a good reputation. This case study on Kerava will provide a micro-level approach on reputation construction in municipal sector. What is often left for little attention in those reputational studies that do regard municipalities is the way in which a municipality itself constructs its reputation. This study explores how the municipality of Kerava communicates, manages and constructs its own reputation. The significance of reputation and image has increased in public organizations during recent decades. The preconditions for reputation construction have concurrently changed. Municipalities face new demands for expressing efficiency and legitimacy. The political nature of all public organizations makes reputational endeavours especially difficult. Municipalities have to match partly conflicting demands for transparency, consistency, legibility, credibility and reality-basis. Public organizations have their own preconditions regarding interest group expectations. Pleasing the customers is not always the central purpose of operation in municipalities and the encounters with stakeholders are loaded with expectations regarding recognized roles and policy-determined conduct. These special characteristics regarding stakeholder relationships inevitably influence municipalities’ reputational efforts. The method of data collection in this study is semi-structured interview. Kerava is represented by current and previous members of the executive board of the municipality and members of the city parliament. The interview data is interpreted using thematic content analysis. As a result of this analysis, I develop coherent themes that can be further explored in the conclusive chapter of this study. The results of this study illustrate that there is a foundation of determining preconditions to be found that sets limits for reputation construction in municipalities. The complexity of municipal organization appears as an all-encompassing theme in the exploration of Kerava’s reputation. The instability of cooperation and competition inside Kerava and with the state and other municipalities only deepens organizational complexity. The relation between daily operation and reputation becomes apparent as acts of promotional efforts are perceived as fragile. The perceived benefits of a good municipal reputation manage to highlight a central difference to the private sector. While tax-income and vitality as goals resemble the ideals of profit-making, happiness is also established as an important goal that is entwined with all other reputational goals.