Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 7945
 • Mielikäinen, Satu (Helsingin yliopisto, 4.3.)
  Tämä tutkielma on kokoava tutkimus Raamatusta nousevista kuva-aiheista, joita esiintyy 1400-luvun lopun ja 1510-luvun henkilömaalauksissa Suomen keskiaikaisissa kivikirkoissa. Aikaisempi Suomen keskiaikaista kirkkotaidetta koskeva tutkimus on ollut pääosin taidehistoriallista. Tutkielma pyrkii vastaamaan kysymykseen, millaisena Raamattu näyttäytyy suomalaisissa keskiaikaisissa kirkkomaalauksissa. Tutkimuskohteena ovat 1470–1490 –luvuilla Suomessa työskennelleen Taivassalon maalariryhmän maalaamat kirkot sekä 1500-luvun alussa maalatut kuvasarjat Länsi-Uudellamaalla, Hattulassa, Raumalla ja Pyhtäällä. Vanhasta testamentista peräisin olevia kuva-aiheita on vain 1510-luvulla tehdyissä maalaussarjoissa, joissa ne toimivat Kristukseen liittyvänä vertauskuvina ja hänen toimintansa selittäjinä. Vanhasta testamentista Suomen keskiaikaisten kirkkojen seinille on päässyt vanhan liiton keskeisiä henkilöitä, kuten Mooses, Daniel, Iisak ja Simson. Pelastushistoriaan kiinteästi liittyvät luominen ja syntiinlankeemus esiintyvät maalaussarjoissa kirkkosalin seinällä. Sen sijaan Kristuksen esikuvat löytyvät kirkkojen kattoholveista. Neitsyt Mariaan liittyvistä kuva-aiheista valtaosa on peräisin muualta kuin Raamatusta. Maalauksissa, jotka pohjaavat Raamattuun, Maria liittyy kiinteästi poikaansa Jeesukseen. Maria on yhdistetty Jeesuksen elämän loppuun ja alkuun; syntymäkertomuksiin ja kärsimykseen, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Maria-aiheita esiintyy sekä Taivassalon ryhmän maalauksissa että 1500-luvun maalaussarjoissa. Jeesuksen elämä on havainnollistettu kalkkimaalauksissa yksityiskohtaisesti, etenkin Jeesuksen kärsimyshistorian osalta. Vain harvassa kirkossa Jeesus ei ole päässyt lainkaan osaksi maalauskokonaisuutta. Maalauksista välittyy kuva Jeesuksesta, joka etsii aikuisen ihmisen uskoa. Niin ikään maalausten Jeesus on pikemminkin ihmiskuntaa pelastamaan tullut taivaallinen Kristus kuin mies Jeesus Nasaretilainen. Viimeistä tuomiota esittävät maalauskokonaisuudet sekä evankelistasymbolit poikkeavat hyvin vähän eri kirkoissa. Molempien aiheiden kuvaamistavat olivat siinä määrin vakiintuneet, että erot kirkkojen välillä selittyvät käytetyillä mallikirjoilla ja maalareiden taidoilla. Viimeinen tuomio ja evankelista-symbolit kuuluvat suosituimpien kuva-aiheiden joukkoon. Jeesuksen opetuslapset on useassa kirkossa esitetty niin sanottuna credo-sarjana sekä osana kirkon pyhimysjoukkoa. Käsitellyn aineiston pohjalta nousee kuva Raamatusta, joka on lyhennetty ja tiivistetty. Keskiaikaisiin kuvaraamattuihin ja hartauskirjoihin verrattuna suomalaisissa kalkkimaalauksissa pitäydytään pitkälle olennaisessa kertomuksessa, eikä Jeesuksen elämää turhan tähden lähdetä selostamaan vaikeaselkoisin typologioin. Kuvakertomukset ovat ajan hengen mukaisesti vahvasti Kristus-keskeisiä. Kuitenkin kokonaisuutena Vanha testamentti pääsee maalauksissa paremmin esille kuin Uusi testamentti, josta huomio kiinnittyy lähes yksinomaan evankeliumeihin.
 • Niiranen, Juha (2016)
  The demand for mobile services is increasing constantly and mobile network operators need to significantly upgrade their networks to respond to the demand. The increasing complexity of the networks makes it impossible for a human operator to manage them optimally. Currently the network management operations are automated using a pre-defined logic. The future goal is to introduce cognitive network management functions which can adapt to changes in the network context and handle uncertainty in network data. This thesis discusses using Markov Logic Networks for cognitive management of mobile networks. The method allows uncertain and partial information and makes it possible to consolidate knowledge from multiple sources into a single, compact, representation. The model can be used to infer configuration changes in network parameters and the model parameters can be learned from data. We test the method in a simulated LTE network and examine the results in terms of improvements in network performance and computational cost.
 • Kerokoski, Katriina (2016)
  Tutkielmassa määritän triviaalin solmun ja $p,q$-torussolmun ryhmät eli niiden komplementin perusryhmät. Solmu on ympyrän upotus kolmiulotteiseen avaruuteen. Yksinkertaisinta solmua kutsutaan triviaaliksi solmuksi. Torussolmuksi $K_{p,q}$ kutsutaan solmua, joka kiertyy kiinteän toruksen ympärille $p$ kertaa pitkittäiseen suuntaan ja $q$ kertaa poikittaiseen suuntaan. Eräs solmuteorian keskeisistä kysymyksistä on, milloin kaksi solmua ovat keskenään ekvivalentteja. Invariantit ovat osittaisia vastauksia tähän kysymykseen: ne ovat solmujen funktioita, jotka saavat saman arvon ekvivalenteilla solmuilla. Invariantit voidaan jaotella kombinatorisiin eli solmukaavioihin perustuviin sekä topologisiin invariantteihin. Topologisista invarianteista tärkeimpiä on solmun ryhmä. Esittelen tutkimuksessani ensin homotopian perusominaisuuksia ja perusryhmän käsitteen. Erityisesti kerron, miten selvitetään avaruuden deformaatioretraktin ja tuloavaruuden perusryhmä. Seuraavaksi osoitan, että ympyrän perusryhmä on ääretön syklinen ryhmä. Käyn myös läpi tutkielmassa tarvittavaa algebran käsitteistöä, erityisesti sen, miten ryhmän esityksen voi määrittää vapaan ryhmän, virittäjien ja relaattoreiden avulla. Tutkielman ensimmäinen päätulos on polkuyhtenäisten avaruuksien perusryhmiä koskeva van Kampenin lause, jonka avulla voidaan määritellä avaruuden $U \cup V$ perusryhmä, kun avaruudet $U$, $V$ ja $U \cap V$ ovat polkuyhtenäisiä ja epätyhjiä ja näiden avaruuksien perusryhmät tunnetaan. Tämän jälkeen tutkin solmujen ryhmiä. Ensin osoitan, että triviaalin solmun ryhmä on ääretön syklinen ryhmä, ja sen jälkeen määritän ympyrän perusryhmän ja van Kampenin lauseen avulla, että torussolmun $K_{p,q}$ ryhmän eräs esitys on $\langle a,b | a^p = b^q \rangle$. Lopuksi pohdin yleisesti solmun ryhmän käyttöä invarianttina.
 • Linden, Mecki (2016)
  Syftet med den här forskningen var att kartlägga geografilärares erfarenheter och åsikter om undervisningsmetoden flipped classroom, samt att undersöka hur metoden påverkar elevers inlärningsresultat i naturgeografi i gymnasiet. Målet var att få reda på hur bekanta geografilärare är med flipped classroom samt vilka förutsättningar de har för att kunna använda sig av en aktiv undervisningsmetod som kräver kunskaper i informationsteknik. Finländska geografilärares (n=49) erfarenheter och åsikter kartlades med hjälp av en elektronisk enkät. Undervisningsexperimentet (n=32) utfördes som en fältundersökning i GE1- kursen i ett gymnasium i södra Finland. Resultaten analyserades med hjälp av statistiska analyser och presenterades i form av figurer eller citat. Forskningen visar att finländska geografilärare är bekanta med flipped classroom men att de inte använder metoden i någon större utsträckning, mestadels på grund av tidsbrist. Kunskaperna i informationsteknik är goda och det är allmänt godkänt att geografiundervisningen gynnas av elektroniska undervisningsmetoder. Största delen av geografilärarna använder sig av IT i undervisningen. Elevernas inlärningsresultat påverkades inte nämnvärt av flipped classroom men en svag negativ inverkan kunde urskiljas. Undervisningsexperimentet introducerade eleverna till en aktiv inlärningsmetod. För att uppfylla målen i den nya läroplanen behöver nya elevcentrerade undervisningsmetoder tas i bruk. Den nya läroplanen, digitaliserade studentskrivningar och en ny timfördelning ställer nya krav på geografiundervisningen. För att nå målen bör nya elevcentrerade undervisningsmetoder införas och då kan flipped classroom vara en bra början. Som skolämne består geografin av många olika delområden som lämpar sig ypperligt för olika typer av elevcentrerade och digitaliserade undervisningsmetoder.
 • Suonperä, Enni (2016)
  In 2011 AA Sakatti Mining Oy published a promising ore discovery in Sodankylä, Finnish Lapland. The need for more knowledge led to the start of Sakatti geoenvironments -project in collaboration with the University of Helsinki. As a part of this project, the Holocene paleohydrology of Viiankiaapa mire was reconstructed. Viiankiaapa mire is located on the eastern side of Kitinen River and has developed in close connection to it. It is a large aapamire complex consisting of multiple smaller minerotrophic mire sites and bogs. Viiankiaapa conservation area was first established in 1988. A large portion of Viiankiaapa is now part of the Natura 2000 conservation network. To study the development and paleohydrology of Viiankiaapa mire, a 4.3 meter peat core (VA310315, 7497803 N/0490511 E) was collected using a Russian peat sampler. From the peat core, six specimens from increasing depth levels were sampled for age determinations to establish reliable chronology. Dating was conducted at LUOMUS Laboratory of chronology at the University of Helsinki, using 14C AMS dating method. Peat stratigraphy was studied on site and humification determined using von Post method. Physical properties of the peat (LOI550 and water content) were determined in 2 cm resolution. The colour of the ash was determined using Munsell soil color chart. Same resolution was used in geochemical analyses of 17 individual elements (C, N, S, P, K, Ca, Mg, Na, Fe, Al, Cu, Ni, Zn, Ti, Mn, Pb, Si). C, N, and S contents were determined using gas chromatography, while all the other elements were analyzed using ICP-MS. From the element contents, multiple ratios were calculated in order to study the Holocene deposition pattern of individual elements. Element/Ti profiles show an increase in mineral material input in c. 8 000 – 6 000 cal. BP, c. 4 800 – 3 000 cal. BP, and 2 500 – 1 900 cal. BP, suggesting enhanced flooding of Kitinen and increased humidity. Early Holocene (11 700 – 8 200 cal. BP) is indicated as a period of higher detritic material input. Waterlogged conditions, however, have most likely not been continuous during early Holocene. This is suggested by the occurrence of dark red color of iron oxide (FeO) in the ash. The occurrence of iron sulphides (possibly pyrite, FeS2) in the ash of the bottom section of the core suggests that waterlogged conditions were reached during Mid -Holocene. The 8.2k event is showcased in the profiles of multiple elements, including the main nutrients (C, N, P). These elements show significant increase after the cold event. Ca/Mg, Ca/K, and Mg/K ratios were used to estimate the trophic state of the mire and the sources of the mineral material. Also the accumulation of Pb was studied more closely. All of these factors suggest that atmospheric input and groundwater alone could not have transported the entire volume of the mineral material, and therefore river Kitinen may be considered as the main water and nutrient source until the damming of the river in 1984 and 1995.
 • Lehmonen, Lauri (2016)
  Sydänlihas liikkuu lyödessään kolmiulotteisesti, vuoroin supistuen ja rentoutuen. Vasen kammio on sydämen kammioista vahvin ja sen seinämä paljon oikeaa kammiota paksumpi. Sydämen tomografisen ja kolmiulotteisen liikkeen mallintamiseksi on kehitetty useita menetelmiä, joista sydämen seinämässä sijaitsevien yksittäisten pisteiden seuraamiseen vain magneettikuvaus on riittävän tarkka. Tagging on magneettikuvausmenetelmä, jonka avulla voidaan luoda magneettikuviin näkyviä viiva- tai ristikkokuvioita. Kuvion luonnissa käytetään hyväksi vety-ydinten magneettisia ominaisuuksia samoin kuin itse magneettikuvan luonnissakin. Tästä johtuen kuvio liikkuu sydänlihaksen liikkeen mukana ja tätä liikettä voidaan magneettikuvasarjoista seurata sekä visuaalisesti että erilaisilla analysointityökaluilla. Tämän työn tarkoituksena on esitellä tagging-magneettikuvauksen perusteita ja perehtyä tagging-kuvion kvantitatiiviseen analyysiin käyttämällä Harmonic Phase Flow (HPF) -analysointiohjelmaa. Työssä käsitellään tagging-magneettikuvauksen perusteita sekä esitellään matematiikkaa, johon HPF-algoritmi pohjautuu. Algoritmia käytetään yhdeksän terveen verrokin, kahdeksan nivelreumapotilaan ja kahdeksan fibromyalgiapotilaan tagging-analysiin. Analyysiohjelman avulla on kvantifioitu näiden henkilöiden sydämen vasemman kammion apikaalinen ja basaalinen kiertymä sekä näiden tasojen välinen vääntö. Tulokseksi saatiin (asteina) systolen lopussa eri ryhmien apikaaliseksi kiertymäksi, basaaliseksi kiertymäksi ja väännöksi: Terveet verrokit 4 +- 2, -1,8 +- 0,7 ja 6 +- 2; Nivelreumapotilaat 3,9 +- 1,3, -2,2 +- 1,5 ja 6 +- 2; Fibromyalgiapotilaat 5,1 +- 1,5, -1,8 +- 0,9 ja 6,9 +- 1,4. Tulosten perusteella systolen lopussa eri ryhmien välillä ei ole suuria eroja niin vasemman kammion kiertymässä kuin väännössäkään. Systolen alkuvaiheessa nivelreumapotilaiden basaalinen kiertymä on keskimäärin alhaisempi kuin muilla ryhmillä, minkä vuoksi myös vääntö systolen alkuvaiheessa on voimakkaampaa. Tässä työssä käytetty otos on kuitenkin pieni ja kattavien johtopäätösten tekemiseksi on analyysi tehtävä suuremmalle joukolle.
 • Alho, Markku (2016)
  The localized, crustal magnetic fields on the Moon show complex interactions with the impinging solar wind. Understanding these interactions aid in characterizing the lunar plasma and dust environment, in developing advanced remote imaging techniques for airless bodies such as the Moon and Mercury, and in comprehending the basic plasma processes of plasma environments and phenomena on the Hall physics scale. In this work a lunar magnetic anomaly is modeled in the mesoscale of hundreds of kilometers with 100~nT surface field anomaly. A numerical hybrid plasma model is employed, in which ions are treated as fully kinetic macroparticles, with electrons providing a massless, charge-neutralizing fluid. The effects of electron currents in these environments are discussed, and results of the effect of the interplanetary magnetic field conditions on the minimagnetosphere are presented in three cases: Open, closed, nominal. Results for three different impinging solar wind velocities in the nominal case are presented. The results are compared with satellite observations and are found to reproduce observations of proton deceleration and reflection by anti-moonward electric field. The model is shown to reproduce observed ENA emission from the lunar surface, with predictions on solar wind-depentant features. Model development by the author is presented with regards to the convergence and stability of the numerical scheme, especially in terms of dealing with a fast whistler mode. Considerations on the validity of the results are presented, with the conclusion of reasonable confidence in the results, with suggested improvements to the model brought forwards.
 • Ikonen, Joni (2016)
  Quantum computers store and manipulate information in individual quantized energy levels. These devices, not yet realized in their full potential, have the ability to perform certain computational tasks more efficiently than any classical computer. One possible way to implement a quantum computer is to use superconducting circuits controlled by single-mode electromagnetic fields. These circuits constitute the physical quantum bits, or qubits, that are used to store quantum information. A complete, fault-tolerant quantum computer potentially consists of at least millions of physical qubits which are grouped to form fault-tolerant logical qubits. Controlling each physical qubit individually requires a great amount of energy, and hence a future challenge is to reduce the energy consumption in qubit control while maintaining the high precision. In this thesis, we derive a fundamental upper bound for the gate fidelity of a single-qubit not gate implemented with a single resonant driving pulse. It is shown that the upper bound approaches unity inversely proportionally to the increasing mean photon number of the pulse. Furthermore, we find that the upper bound is achieved with an optimal superposition of squeezed states. The typically employed coherent state produces twice as high gate error as the corresponding optimal state. In addition, we present and numerically study a correction protocol that allows using the same drive state for multiple qubit operations. This sustained state is refreshed by sequentially coupling ancillary qubits to it, effectively resetting it and removing entanglement with the previously operated qubits. Thus our protocol allows using the same drive state to implement not gates for different qubits indefinitely, and hence provides a possible route to energy-efficient large-scale quantum computing.
 • Ylinen, Kaisa (2016)
  Nykyään sääennusteet perustuvat useimmiten numeeristen sääennustusmallien (NWP) tuottamiin laskelmiin. Tavallisesti ennusteet ovat deterministisiä, joten ne eivät kerro mitään ennusteen epävarmuudesta. Epävarmuus on kuitenkin tärkeä tieto ennustettaessa harvinaisia ja vaarallisia sääilmiöitä kuten voimakasta tuulta. Tässä tutkimuksessa Suomen merialueiden deterministisistä tuuliennusteista muokattiin tilastollisen jälkiprosessointitekniikan (MOS) avulla todennäköisyysennusteita. Menetelmänä käytettiin laajennettua logistista regressiota (ELR), joka tuottaa jatkuvan todennäköisyysjakauman kuvaamaan valitun tuulen nopeuden kynnysarvon ylittymistä. ELR-malli luotiin käyttäen ennusteparametreina ECMWF:n tuulidataa 12 meriasemalta vuosilta 2011–2013. Kahta vuotta ennuste- ja havaintodatasta käytettiin mallin harjoituttamisessa ja yhtä vuotta luodun mallin verifioinnissa. Saatujen tulosten mukaan ELR-mallin tuottamien todennäköisyysennusteiden tarkkuus on kaikilla tarkastelluilla tuulen nopeuden kynnysarvoilla (2-20 m/s) huomattavasti klimatologisen ennusteen tarkkuutta parempi. Ennusteiden luotettavuus on hyvä lähes kaikilla tutkituilla ennustepituuksilla (12, 24, 36 ja 48 tuntia), kun tuulen nopeuden kynnysarvona on 12, 14 tai 16 m/s. Ainoastaan ennustepituudella 48 tuntia ja kynnysarvolla 16 m/s, ennusteiden luotettavuus alkaa olla heikompi. Tutkimustulosten mukaan ELR-mallilla on myös taipumusta hieman aliennustaa tapahtumaa, kun tuulen nopeuden kynnysarvo kasvaa. Lopuksi ELR-mallilla tuotetut todennäköisyysennusteet muokattiin takaisin deterministiseen muotoon ja niitä verrattiin alkuperäisen mallin (ECMWF) ennusteisiin. Tulokset osoittavat ennusteiden RMS-virheen paranevan keskimäärin 5,0 %:a kaikilla ennustepituuksilla. Kun ennusteiden RMS-virheitä tutkitaan eri tuulen nopeuden luokissa, havaitaan ennusteiden paranevan eniten kovimmilla tuulen nopeuksilla (16-20 m/s). Ennusteiden RMSE paranee tällöin 18,4-38,5 %:a alkuperäiseen malliin verrattuna ja eniten parannusta tapahtuu ennustepituuden ollessa lyhyt. Tämä tutkimus osoittaa, että ELR-menetelmällä tuotetut todennäköisyysennusteet tuulen nopeudelle ovat kokonaisuudessaan hyviä. Jotta ennusteita voitaisiin vielä parantaa, ELR-mallia olisi hyvä harjoituttaa pidemmällä jaksolla, jotta erityisesti kovia tuulen nopeuksia sisältyisi aineistoon enemmän. Jatkossa ELR-mallia voisi laajentaa kaikkiin Suomen merialueiden hilapisteisiin, jolloin sitä voitaisiin hyödyntää operatiivisessa säänennustus- ja varoitustoiminnassa.
 • Haataja, Hanna (2016)
  Pro gradu -tutkielmassa esitellään Coleman-Weinberg mekanismi kahden esimerkkilaskun kautta. Tutkielmassa lasketaan efektiivinen potentiaali massattomassa skalaariteoriassa ja massattomassa skalaarikvanttielektrodynamiikassa. Esimerkkilaskujen jälkeen esitellään yksinkertainen malli, jossa skaalainvarianssin rikkova skalaarihiukkanen kuuluu niin kutsuttuun piilotettuun sektoriin. Ennen esimerkkilaskuja esitellään kvanttikenttäteorian perusteita. Näiden yhteyessä esitellään vuorovaikuttavien kenttien käsittelyyn liittyvät Feynmanin säännöt ja Feynmanin diagrammit. Lisäksi tutkielmassa esitellään termisen kenttäteorian perusteita ja lasketaan efektiivinen potentiaali kahdessa tapauksessa: massattomassa skalaariteoriassa ja Standardimallissa. Jälkimmäisessä tapauksessa fermionien kontribuutio jätetään huomioimatta. Esityksessä keskitytään erityisesti korjaukseen, joka voidaan laskea ns. rengasdiagrammien avulla. Laskujen motivaationa on vakuumissa spontaanisti rikkoutuneiden symmetrioiden mahdollinen palautumisesta riittävän korkeassa lämpötilassa ja tästä seuraavat faasimuutokset. Sovelluskohteita ovat esimerkiksi neutronitähdet ja varhainen maailmankaikkeus. Tutkielmassa tarkasteltujen menetelmien avulla voidaan analysoida piilotettuja sektoreita sisältäviä Standardimallin laajennuksia.
 • Nuotio, Karoliina (2016)
  Tutkielman tavoitteena on tarkastella niitä keinoja, joilla Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) identiteettiä rakennetaan järjestön merkittävimmässä julkaisussa, Inhimillisen kehityksen raportissa. Tutkielma pyrkii esittelemään niitä diskursiivisia keinoja, joilla identiteettiä rakennetaan, sekä arvioimaan identiteetinmuodostuksen taustalla vallitsevia tavoitteita. Tutkielma perustuu ajatukselle identiteetinmuodostuksesta tietoisena vallankäyttönä. Tutkielma syventää identiteetinmuodostuksen tulkintaa hegemonisen ideologian teoreettisen viitekehyksen kautta. Kansainvälisten järjestöjen identiteetinmuodostusta on tärkeää tutkia, koska kansainvälisten järjestöjen saavuttama valta-asema vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme maailmaa ja sosiaalisia tiloja. Kansainväliset organisaatiot kykenevät luomaan uusia toiminnan kategorioita ja määritelmiä, sekä muokkaamaan jo olemassa olevia, mikä johtaa muiden toimijoiden tilan rajaamiseen. Tutkielman menetelmänä käytetään Teun van Dijkin sosiokognitiivista kriittistä diskurssianalyysia. Menetelmä mahdollistaa diskurssien lisäksi diskurssien taustalla vaikuttavien mentaalimallien analysoinnin. Tällä tavoin on mahdollista tunnistaa diskursseissa piileviä valtapositioita. Tutkielman aineistona on UNDP:n tärkein vuosittainen julkaisu, Inhimillisen kehityksen raportti. Tutkielman analyysiosiossa analysoidaan sen uusinta, joulukuussa 2015 ilmestynyttä raporttia, jonka aiheena on työ. Analyysin myötä selviää, että UNDP rakentaa identiteettiään raportissa inhimillisen kehityksen konseptin kautta. Konseptista tehdään yksinomaan positiivinen ja kaikenkattava, jolloin UNDP:n on mahdollista asiantuntijuuteensa vedoten osallistua globaaliin keskusteluun lähes minkä tahansa aiheen tiimoilta. UNDP:n omaa aktiivista toimijuutta pyritään raportissa häivyttämään ja se esitetään objektiivisena asiantuntijaorganisaationa, joka toteuttaa valtioitoimijoiden tavoitteita. Kuitenkin liittämällä inhimillisen kehityksen osaksi kansainvälisen yhteisön muuttuvia prioriteetteja UNDP varmistaa asemansa yhtenä keskeisimpänä kehitystoimijana myös tulevaisuudessa. Hegemonisen ideologian, markkinaliberalismin, sanastoa hyödyntämällä UNDP pyrkii turvaamaan toimintansa, mutta tulee samalla ylläpitäneeksi ja edistäneeksi vallitsevaa ideologiaa ja vallitsevia valta-asetelmia. UNDP:n käsitteleminen neutraalina asiantuntijaorganisaationa on ongelmallista, koska sen on mahdollista muokata kehityspolitiikan prioriteetteja ja tavoitteita ja rajata muun muassa kehittyvien valtioiden omaa päätöksentekoa.
 • Koivula, Lauri (2016)
  This work studied the conversion of the magnetic resonance images to synthetic heterogeneous computed tomography (CT) images, so-called pseudo-CT images. The study focused on updating and modifying a previously introduced conversion technique. Ultimate objective of this study was to verify the technique after a hardware and software update of the MR scanner. This included adjustments of the image conversion algorithms and integration of these into a medical image processing software. Additionally, this work aimed to use automatic bone segmentation atlas with the technique. The updated technique was verified for prostate cancer patients. This work aimed also to evaluate possibilities to adopt the technique for other patient groups and with different MR scanner. The evaluation included measurement for geometric accuracy in MR images. Average local difference in Hounsfield units (HU) between pseudo-CT and actual CT images for soft- and bony tissues were -1±13 HU and -10±139 HU, respectively. Measurement points in soft tissue had coverage of 89 % with smaller absolute error than 20 HUs. In bony tissue average of 88 % of the measurement points were within 200 HU error margin. The dose difference between pseudo-CT and actual CT images was -0.4 % ± 0.2%. Dose difference in PTV for automated bone contouring against user corrected bone volumes was 0.1 % ± 0.1 %. The calculated dose in heterogeneous pseudo-CT was shown statistically significantly (p = 0.0014) more accurate compared to that in simplified pseudo-CT. The geometric error was within 1.1 mm for distances shorter than 20 cm from isocenter with two scanners. Preliminary pseudo-CT images were created with modified conversion algorithms for thigh and abdomen. Magnetic resonance imaging- based radiation therapy treatment planning provides reliable method for radiotherapy treatment in pelvic areas reaching the requirements in patient care. This study showed that the MR image conversion technique can be adjusted in case of updates in MR platform. The examinations suggested also that it seems doable to adopt the MR image conversion technique to different body parts and with different MR scanners.
 • Henriksson, Nelli (2016)
  Tässä työssä tarkastellaan kääntymystä prosessinomaisena muutoksena, jolla on tietty kulminaatiopiste. Tarkastelun kohteena on Korson helluntaiseurakunta, joka on perustettu vuonna 1946. Siihen kuuluu noin 500 jäsentä ja se tekee lähetystyötä Espanjassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Israelissa ja entisen Neuvostoliiton alueella. Sillä on kolme pastoria ja noin 200 vapaaehtoista. Se pitää sunnuntaisin jumalanpalveluksen, jonka lisäksi sen toimintaan kuuluvat rukousillat, musiikkiryhmät, työttömien ruokailu, pienryhmätoimintaa erilaisilla teemoilla, nuorten iltoja ja lasten tapahtumia sekä Israel-piiri. Kenttätyö suoritettiin keväällä 2015. Tutkimus pohjaa etnografiseen aineistoon, joka kerättiin keväällä 2015 maaliskuun lopulta toukokuun alkuun. Osallistuvan havainnoinnin lisäksi on tehty teemahaastatteluja seitsemän henkilön kanssa. Haastateltavat koostuvat heterogeenisestä joukosta, kuten seurakunta kokonaisuudessaan. Kääntymys termiin helposti liitettävän sisäänpäin kääntyneen konnotaation vuoksi työssä käytetään myös termiä uskoontulo. Suomalaisessa kontekstissa ennemminkin kuin kääntymyksestä täysin toiseen uskontoon, voitaisiin puhua uskoontulosta, jossa painottuu henkilökohtainen Jumalasuhde, kokemuksellisuus sekä muutos. Kääntyminen viittaa kuitenkin myös uskoontulon myötä tapahtuvaan täyskäännökseen ihmisen elämässä. Muutoksesta, sen aikaansaamisesta sekä ylläpidosta muotoutui työn kantava teema. Muutos näyttäytyy tässä työssä prosessinomaisena kasvuna, johon myös ihmisellä ja seurakunnalla on Jumalan vaikutuksen alaisena toimijuutta. Suhde modernisoituneeseen ja maallistuneeseen yhteiskuntaan vaikuttaa myös alulle panevaan kriisiytymiseen sekä potentiaalisesti kasvun ylläpitämiseen ja tukemiseen. Diskurssi, habitus ja uskovan minuus näyttäytyvät yleensä hitaasti kasvavina ja kerroksittaisina. Niiden kautta näkymättömästä maailmasta tulee todellinen subjektiivisen kokemuksen ohella myös suhteissa havaittavina, kuultavina ja todistettavina. Toisinaan muutoksen tuulet saattavat kuitenkin olla myös pyörremyrskyn kaltaisia ja kokemus hyvinkin juuriltaan repivää.
 • Laakso, Reeta (2016)
  Tämä pro gradu -tutkielma tutkii samaa sukupuolta olevien avioitumisen ja vanhemmuuden hallintaa suomalaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Työn teoreettisena taustana on Michel Foucault’n hallinnan viitekehys ja siihen liittyvät käsitteet rationaliteetit ja normalisoiva valta. Metodina toimii foucault’laisen diskurssianalyysin menetelmä ja aineistona käytetään Suomen eduskunnan täysistunnon keskustelua ennen äänestystä avioliittolain muuttamisesta marraskuussa 2014. Työssä on kolme tutkimuskysymystä, jotka ovat: I) Miten kansanedustajien puheenvuorot tuottavat samaa sukupuolta olevien avioitumisesta ja vanhemmuudesta a) normaalia tai b) poikkeavaa? II) Millaisia asemia puheenvuorot tarjoavat avioitumista ja/tai adoptiovanhemmuutta toivovalle homoseksuaalille ja miten hän voi näistä asemista käsin toimia ja mitä kokea? III) Millaista vastarintaa puheenvuoroissa käytetään suhteessa toisten puheenvuorojen lähtökohtiin? Analyysissa selviää, että samaa sukupuolta olevien avioitumisen ja vanhemmuuden normalisoinnin kehyksinä toimivat viisi rationaliteettia: biologinen, hyvinvointi-, säilyttävä, tasa-arvo ja uskonnollismoraalinen rationaliteetti. Biologinen rationaliteetti korostaa luonnollisuutta ja suvunjatkamisen tärkeyttä päätöksenteon perusteena. Hyvinvointirationaliteetissa taas korostetaan hyvinvoinnin merkitystä ja säilyttävässä rationaliteetissa perinteiden ja nykytilan säilyttämisen merkitystä. Tasa-arvorationaliteetin lähtökohdat ovat yhdenvertaisuudessa ja syrjimisen välttämisessä. Uskonnollismoraalinen rationaliteetti taas pohjautuu uskontulkintaan päätöksen perustana. Nämä rationaliteetit sekä rakentavat samaa sukupuolta olevien avioitumisesta ja vanhemmuudesta normaalia ja/tai poikkeavaa että toisaalta myös ohjaavat sitä miten homoseksuaali voi toimia ja mitä kokea. Jokaista rationaliteettia kohtaan kohdistuu aineistossa vastarintaa, joka pohjautuu joko toisiin rationaliteetteihin tai muuhun kritiikkiin.
 • Perämaa, Essi (2016)
  Tämä tutkielma käsittelee vammaisten vanhempien elämäntarinoita suhteessa vanhemmuudesta vallitseviin kulttuurisiin mallitarinoihin. Työn teoreettisena sekä metodologisena lähestymistapana on narratiivinen näkökulma sekä narratiivinen analyysi, jossa keskityn elämäkertamuotoisten tarinoiden analysointiin kokonaisuudessaan. Tutkimuksen tavoitteena on nähdä, miten vammaisten ihmisten vanhemmuus rakentuu ja miten sitä rakennetaan näissä elämäntarinoissa. Vammaisuuden ja vanhemmuuden kokemuksia on tähän asti lähestytty lähinnä ongelmien näkökulmasta eikä sitä ole tutkittu kovinkaan paljon. Tutkimusaineisto koostuu vuosina 2013—2014 kerätyistä kymmenestä vammaisen vanhemman elämäkertahaastattelusta. Haastattelut kerättiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osio oli pääasiallinen elämäntarina ja toisessa osiossa otettiin huomioon vanhemmuuden erityiskysymykset. Työssä on tarkoituksena tutkia sitä, minkälaisia tarinoita vanhemmuuden ja vammaisuuden suhteesta syntyy. Onko vammaisuus sellainen ominaisuus, joka olennaisesti vaikuttaa vanhemmuuden tarinoihin ja miten vanhemmuus näissä tarinoissa rakentuu. Tarinoiden tarkastelussa otan narratiivisen näkökulman ja suhteutan vanhemmuuden tarinoita yleisiin kulttuurisiin vanhemmuuden mallitarinoihin. Otan elämänkaaren huomioon tarinoissa tarkastelemalla niitä kokonaisuutena. Suomalaisen kulttuurin tarinavarastoista on löydettävissä erilaisia kulttuurisia mallitarinoita, joiden kautta vanhemmuuden tarinoita voidaan tarkastella. Nämä kulttuuriset mallitarinat esiintyivät myös haastatteluaineistossa. Vanhemmuuteen liittyvistä käsityksistä ja tarinoista nostin esille neljä kulttuurista tarinaa: riippumaton vanhemmuus, hukassa oleva vanhemmuus, kotiäititarina ja jaetun vanhemmuuden tarina. Näihin malleihin otettiin haastateltavien tarinoissa kantaa joko hyväksymällä tai haastamalla ne. Vammaisten ihmisten vanhemmuus esiintyy sekä tutkimuskirjallisuuden että oman aineistoni valossa vielä marginaalisena ilmiönä. Vammaisten vanhemmuutta ilmiönä ei tunneta kovin hyvin eikä siihen osata suhtautua esimerkiksi palvelujärjestelmässä. Vammaisten vanhemmuus näyttäytyi tarinoissa aivan tavallisena vanhemmuutena ja ilmiönä, joka ei juurikaan eroa suomalaisesta keskimääräisestä vanhemmuudesta. Elämänkaaren tasolla suuria eroavaisuuksia saman ikäluokan vammattomiin henkilöihin ei ollut. Erot vanhemmuuden tarinoissa ilmenivät sosiaalisissa arjen episodeissa, joissa ulkopuolinen taho määritteli vanhemmuuden poikkeavaksi. Nämä episodit vahvistavat käsitystä vammaisuudesta sosiaalisena ilmiönä.
 • Lagus, Iiris (2016)
  Since its creation the internet and especially SNSs (Social Networking Sites, e.g. Facebook, Twitter) have faced high expectations of political deliberation in the academic discussion. Empirical research has found both positive and negative evidence of online deliberation, although the majority of the research gives a rather discouraging image of internet’s potential to enhance political deliberation. The aim of this thesis is to examine the potential of social media to serve as an arena for deliberation by looking at the attitudes toward the deliberative ideal. The research questions are the following. To what extent people see social media as a platform for political deliberation? When do people share their political or societal opinions online? What are the motivations behind the decisions of taking part to the discussion, that is, sharing societal or political opinions online? Theoretical framework stems from the deliberative democracy theory. Deliberative democracy is a conception of democracy that underscores rational-critical discussion as a source of democratic legitimacy. John Rawls and Jürgen Habermas are often regarded as the most notable political writers of the last century and their writings have influenced greatly the deliberative democracy theory. In the theory section, Rawls’ and Habermas’ accounts regarding deliberation will be presented before taking a look at the deliberative democracy online. Empirically the study utilises the qualitative attitude approach method (Vesala and Rantanen, 2007). In qualitative attitude approach attitudes are understood as stances that are constructed in human interaction. Qualitative attitude approach utilises its own empirical methodology. It is based on semi-structured interviews that consist of attitude statements. The presumption is that attitudes can be examined by analysing the verbal expressions. The interview data is analysed as a commentary that consists of comments and their reasoning. For this study, ten students were interviewed about their attitudes toward social media as an arena for political deliberation. The results reflect the previous research. Participants agreed with the deliberative ideal but in practice they saw many obstacles for political deliberation online. When participating in online deliberation was evaluated positively, the reasons were that participating is important, political discussion online is educational, fun and easier as political discussion face-to-face and that by participating one can find support for own views. When participating in online deliberation was evaluated negatively, the reasons were fear of criticism, unwillingness to cause controversy, lack of interest and increased level of self-awareness.
 • Nuotio, Karoliina (2016)
  Tutkielman tavoitteena on tarkastella niitä keinoja, joilla Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP) identiteettiä rakennetaan järjestön merkittävimmässä julkaisussa, Inhimillisen kehityksen raportissa. Tutkielma pyrkii esittelemään niitä diskursiivisia keinoja, joilla identiteettiä rakennetaan, sekä arvioimaan identiteetinmuodostuksen taustalla vallitsevia tavoitteita. Tutkielma perustuu ajatukselle identiteetinmuodostuksesta tietoisena vallankäyttönä. Tutkielma syventää identiteetinmuodostuksen tulkintaa hegemonisen ideologian teoreettisen viitekehyksen kautta. Kansainvälisten järjestöjen identiteetinmuodostusta on tärkeää tutkia, koska kansainvälisten järjestöjen saavuttama valta-asema vaikuttaa siihen, miten ymmärrämme maailmaa ja sosiaalisia tiloja. Kansainväliset organisaatiot kykenevät luomaan uusia toiminnan kategorioita ja määritelmiä, sekä muokkaamaan jo olemassa olevia, mikä johtaa muiden toimijoiden tilan rajaamiseen. Tutkielman menetelmänä käytetään Teun van Dijkin sosiokognitiivista kriittistä diskurssianalyysia. Menetelmä mahdollistaa diskurssien lisäksi diskurssien taustalla vaikuttavien mentaalimallien analysoinnin. Tällä tavoin on mahdollista tunnistaa diskursseissa piileviä valtapositioita. Tutkielman aineistona on UNDP:n tärkein vuosittainen julkaisu, Inhimillisen kehityksen raportti. Tutkielman analyysiosiossa analysoidaan sen uusinta, joulukuussa 2015 ilmestynyttä raporttia, jonka aiheena on työ. Analyysin myötä selviää, että UNDP rakentaa identiteettiään raportissa inhimillisen kehityksen konseptin kautta. Konseptista tehdään yksinomaan positiivinen ja kaikenkattava, jolloin UNDP:n on mahdollista asiantuntijuuteensa vedoten osallistua globaaliin keskusteluun lähes minkä tahansa aiheen tiimoilta. UNDP:n omaa aktiivista toimijuutta pyritään raportissa häivyttämään ja se esitetään objektiivisena asiantuntijaorganisaationa, joka toteuttaa valtioitoimijoiden tavoitteita. Kuitenkin liittämällä inhimillisen kehityksen osaksi kansainvälisen yhteisön muuttuvia prioriteetteja UNDP varmistaa asemansa yhtenä keskeisimpänä kehitystoimijana myös tulevaisuudessa. Hegemonisen ideologian, markkinaliberalismin, sanastoa hyödyntämällä UNDP pyrkii turvaamaan toimintansa, mutta tulee samalla ylläpitäneeksi ja edistäneeksi vallitsevaa ideologiaa ja vallitsevia valta-asetelmia. UNDP:n käsitteleminen neutraalina asiantuntijaorganisaationa on ongelmallista, koska sen on mahdollista muokata kehityspolitiikan prioriteetteja ja tavoitteita ja rajata muun muassa kehittyvien valtioiden omaa päätöksentekoa.
 • Krigsholm, Pauliina (2016)
  The effects of public capital on economic growth have been widely examined in empirical studies during the past few decades. This thesis analyses the dynamic effects of transport infrastructure capital, a subgroup of public capital, in Finland on two levels of geographic hierarchy. Using both national and regional dimensions in the analysis allows the evaluation of the spillover effects that public investments in transport infrastructure are suggested to produce according to earlier literature. In this thesis, the impact of transport infrastructure capital on regional growth is studied within the multivariate time series framework. The important issues of the non-stationarity of the data and the existence of cointegrating relationships among variables in the long-run can be accounted for by using vector autoregressive (VAR) models. Moreover, the VAR approach does not impose any causal links between the variables a priori. This is particularly important in the context of this thesis since it is plausible to assume that shocks hitting output affect public capital spending and, therefore, also the level of transport infrastructure capital stock. For the estimation of direct transport infrastructure capital effects with the VAR approach four variables are used: the real gross domestic output produced, employment in number of workers, the net private non-residential capital stock, and the net transport infrastructure capital stock. All the series are for the period 1975—2004 and in year 2000 prices. In addition, for the purpose of evaluating the spillover effects, I estimate so-called effective transport infrastructure capital stock series that consist of inside-region and outside-region capital stocks for each region. The main empirical results of this thesis are based on the impulse response functions associated to the VARs estimated for Finland as a whole and for each Finnish region. The empirical results suggest that in Finland and in the majority of regions, the effects of transport infrastructure capital are negative. The negative responses of all other variables to a shock to the transport infrastructure capital variable indicate that private sector variables are substitutes to transport infrastructure capital. On regional level the estimated long-run elasticities are in general lower than the national level elasticities, implying the existence of negative spillover effects. My empirical results are in part contradictory to many previous studies, yet the response patterns are explicable in terms of economic theory. Assuming that the neoclassical production function is a valid representation of the relationship between the variables used, my results suggest that the marginal productivity of transport infrastructure capital is negative, which in turn implies that the transport infrastructure to output ratio is beyond its optimal level in most parts of Finland.
 • Haavanlammi, Katja (2016)
  The theory about fiscal foresight suggests that, when it is present, the econometric analysis will face substantial challenges; and the shocks received can be nonfundamental if the information in the model is not sufficient. This thesis introduces fiscal foresight into a conventional vector autoregression (VAR) analysis and examines the dynamic effects of unanticipated and anticipated government expenditure shocks with Finnish data. However, since VAR models base only on present and past information, including a forward looking variable into a VAR may cause issues that lead to misspecifications of the model and into wrong conclusions. To measure government expenditure anticipations I create a news variable by using Bank of Finland’s government expenditure forecast data. The idea is that this variable should capture the effects when the future government expenditure increase is anticipated by the forecasters and assumably by the agents in the economy. By including this news variable in the VARs information set the recovered shocks should describe more accurately the identified shocks in the economy. I show with a simple example and with information sufficiency tests that this news variable overcomes the issues that fiscal foresight may cause to the VAR analysis and that this variable makes the VAR analysis more accurate. I will investigate if including this news variable in a conventional VAR model will change the outcomes on government expenditure, tax revenues, private consumption, private investment and output; first when the unanticipated government expenditure increase causes the shock and second when the positive shock comes from the news that can be interpreted to be an anticipated government expenditure increase. In most cases the literature either supports the Keynesian or neoclassical theory since there exist disagreements on the government expenditure effects on private consumption and investment. These effects are also in the centre of my thesis and the first result is that whether or not the news variable is included to the VAR model the unanticipated government expenditure shock does not crowd out private economic activity. Instead the effects are positive and persistent and they support the Keynesian view. Second result is that when the shock to the system comes from the news, the effects on private economic activity are quite the opposite and they support the neoclassical view. This would mean that if government expenditure increase is anticipated by the agents, they will postpone their consumption and investment decisions until the government expenditure increase is implemented and the expenditure starts to return back to its unshocked path. Results all together suggest that government expenditure increase as an expansionary fiscal policy action is effective if the increase is not anticipated by the agents in the economy. If announcements on future government expenditure increases is done, the hoped expansionary effect after implementation can actually retard the economy for a few years.
 • Mustonen, Helena (2016)
  Kotimainen elokuva elää ja voi hyvin, ainakin jos on uskominen katsojatilastoja. Vuonna 2015 elokuvateattereissa rikottiin ennätyksiä, kun suomalaista eloku-vaa kävi katsomassa yli 2 500 000 katsojaa. Kotimainen elokuva ehti kuitenkin kärsiä mainekriisistä lähes 50 vuotta, ennen kuin 2000-luvun uuden buumin myötä suunta muuttui parempaan. Yleisellä tasolla kotimaisen elokuvan huono maine on kuitenkin istunut tiukassa. Ajatus maineen paranemisesta onkin tuntunut realisoituvan vasta viime vuosina. Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on tutkia kotimaisen elokuvan ilmiömaineen muodostumista perinteisten maineteorioiden valossa. Tutkimuksessa kartoitetaan myös, millä julkisuudenareenoilla ja kenen toimesta tuo maine muodostuu, sekä mitkä julkisuudenareenoille nousevat aiheet ja teemat muodos-tavat kotimaisen elokuvan mainetta suomalaisen elokuva-alan ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Tutkimus on ajankohtainen, sillä kotimaisen elokuvan mainetta ei ole aiemmin tutkittu valitusta näkökulmasta ja maineteorioita soveltaen. Työn teoreettisen viitekehyksen lähtökohta ovat perinteisten maineteorioiden perusasetelmat. Lisäksi ilmiömaineen muodostumista mallinnetaan toimiala- ja innovaatiomaineen teorioiden sekä Pekka Aulan ja Leif Åbergin dynaamisen julkisuuskentän teorian avulla. Teoriaosuuden ytimessä ovat kollektiivisen mai-neen muodostumisen sekä alati liikkeessä olevien julkisuudenareenoiden ja niiden moninaisten potentiaalisten toimijoiden ymmärtäminen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tutkimus, ja se on toteutettu haastattelututkimuksena. Aineistoa varten on haastateltu kahdeksaa (8) suomalaisen elo-kuva-alan ammattilaista ja asiantuntijaa. Haastattelut on toteutettu puolistrukturoituina teemahaastatteluina, ja aineisto on analysoitu teemoittelumenetelmän mukaisesti. Tutkimustulokset osoittavat, että kotimaisen elokuvan ilmiömaine muodostuu pitkälti perinteisten maineteorioiden perusperiaatteita noudattaen. Maineen muodostumisen ytimessä on todellinen toiminta, eli itse tuote, joka on tehty yksittäinen elokuva. Tämä nostaa tuotteen tekijät, kotimaisia elokuvia tekevän elokuva-alan, erityisasemaan maineen muodostumisessa. Maineen ohjailussa parempaan suuntaan keskiöön nouseekin laadultaan ja sisällöltään hyvien elokuvien tekeminen ja elokuvatarjonnan monipuolisuus. Kotimaisen elokuvan ilmiömaineen muodostuminen on kuitenkin lähtökohtaisesti pirstoutuneempaa ja hallitsemattomampaa kuin esimerkiksi yksittäisen organisaation tai edes toimialan. Tämä johtuu siitä, että kotimainen elokuva ilmiönä ei ole itse aktiivinen toimija, vaan mainetta muodostavien toimijoiden joukko on moninainen, ja julkisuudenareenoille nousevien kotimaista elokuvaa koskevien teemojen nousu on ennustamatonta. Jatkotutkimuksen kannalta olisi kiinnostavaa tarkastella suomalaisten katsojien näkemystä kotimaisen elokuvan maineen muodostumisen prosessista. Tutkimuksen päälähteinä on käytetty Aulan, Aulan & Heinosen, Aulan & Åbergin teoksia.