Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 6921
 • Eerola, Ville Nicolas (2015)
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, kuinka oli mahdollista, että Helsingin yliopiston poliittisen historian oppiaine 1968–1980 muuttui humanistisesta valtion historian tutkimiseen keskittyneestä perinteisestä poliittisesta historiasta yhteiskuntahistoriaksi. Helsingin lisäksi poliittista historiaa opetetaan vain Turussa, ja lähtökohtana onkin oppiaineen harvinaislaatuinen asema historian ja yhteiskuntatieteiden rajamaastossa. Aikarajaus johtuu valitusta näkökulmasta eli ajan kahdesta keskeisestä yliopistoreformista, hallinnonuudistuksesta ja tutkinnonuudistuksesta. Turun yliopistossa tutkintojen uudistaminen vei Helsingistä poiketen poliittiselta historialta oman laitoksen alta, ja lisäksi Åbo Akademissa poliittisen historian oppiaine katosi kokonaan. Tämä kehityskulku yhdistyi siihen, että samaan aikaan käytiin yleisesti länsimaissa ”tieteiden taistelua”, kun yhteiskuntatieteet näyttivät tekevän historiasta tarpeettoman ja auttamattomasti vanhentuneen. Se, miksi Helsingissä tämä ”taistelu” kanavoitui erilailla, on tämän tutkimuksen tärkeä kysymys. Tutkimuksen keskeinen tavoite on osallistua keskusteluun poliittisen historian rajoista, identiteetistä ja tarkoituksesta. Laajin poliittista historiaa käsittelevä kirjoitus on Klaus Lindgrenin pro gradu -tutkielma Poliittisen historian oppituolin perustaminen, joka kuitenkin loppuu, kun asiat tämä tutkimuksen näkökulmasta vasta alkoivat käydä mielenkiintoisiksi. Kun poliittista historiaa perustettiin 1940-luvun puolivälissä uuteen, valtiotieteelliseen tiedekuntaan, sijoitettiin se valtio-opin tukiaineeksi. Valtio-oppi alkoi kuitenkin pian kehittyä historiattomaan suuntaan ja tukiaineasema kävi kyseenalaiseksi. Silti poliittinen historia jatkoi kiinnittymistään valtion historiaan. Keskeinen murros tuli hallinnonuudistuksen myötä, kun laitokselle saatiin oma laitosneuvosto, jossa vasemmistolaisesti suuntautuneet opiskelijat alkoivat ohjata oppiainetta kohti muita yhteiskuntatieteitä, minkä lisäksi oppiaineen nuoret tutkijat Jorma Kalela ja Osmo Apunen jo aikaisemmin alkaneet yhteiskuntatieteellistää oppiainettaan. Yleisenä trendinä oli ottaa mallia muista yhteiskuntatieteistä. Kun tutkintoja taas alettiin uudistaa, piti poliittiselle historialle löytää perustelu, sillä haluttiin säilyttää oman laitoksen olemassaolo. Vastaus löytyi poliittisen historian ”historiallisesta missiosta”, kun suhde yhteiskuntatieteisiin käännettiin päälaelleen. Oppiaine perusteli oman olemassaolonsa toisin sanoen sillä, että se voisi tuoda tiedekunnan muille tieteille oman, historiallisen näkökulmansa. Taistelu laitoksen olemassaolosta yhdisti koko laitoksen ja aineyhdistyksen, mistä eräänä merkkinä oli opiskelijoiden julkaisema Poleemi-lehti. Poliittisen historian muovautuminen valtiohistoriasta yhteiskuntahistoriaksi näkyi vuosien 1973 ja 1979 professorivalinnoissa. Kummallakin kerralla oppiainetta suunnattiin kohti perinteisempää poliittista historiaa. Keskeinen ero vuosien välillä oli siinä, että aikaisemmalla kerralla yhteiskuntatieteellisesti suuntautunut tutkimus sai huomattavasti myönteisempiä arvioita. esimerkiksi Jorma Kalela, joka 1973 oli nostettu poliittisen historian metodinkehittäjäksi, muuttui arvioissa kuudessa vuodessa pätevästä epäpäteväksi. Ero selittyi sillä. että 1973 asiantuntijat tulivat poliittisen historian perinteestä, kun taas 1979 he olivat humanistisen historian tutkijoita. Toisaalta valinnat olivat hyvä esimerkki, miten vaikea poliittista historiaa oli täsmällisesti rajata oppiaineen ollessa liikkeessä. Keskeisenä tuloksena 1970-luvun yliopistoreformit muovasivat poliittisesta historiasta yhteiskuntatieteen. Oppiaineen historia on esitettävissä kolmessa vaiheessa valtio-opin tukiaineesta laitosneuvoston myötä vaikutteiden imemiseen yhteiskuntatieteiltä ja tutkinnonuudistuksen myötä tavallaan koko tiedekunnan ”tukiaineeksi”. Oppiaineen historiaan sisältyy siten oma jatkuvuutensa: ilman laitosneuvostossa tehtyä työtä ”historiallinen missio” tuskin olisi ollut mahdollinen. Yliopistoreformien merkitystä vain korosti se, että professorivalintojen osalta oppiainetta suunnattiin takaisin kohti perinteisempää poliittista historiaa. ”Historiallinen mission” mahdollisti yhteistyö talous- ja sosiaalihistorian kanssa. Yhdessä laitosneuvostossa tehdyn työn kanssa tämä selitti sen, miksi Helsingissä poliittinen historia Turusta poiketen säilytti oman laitoksensa.
 • Halila, Michael (2015)
  Tutkimus käsittelee suomalaisen panssariajattelun kehitystä 1919-1939. Panssariajattelulla tarkoitetaan tässä sotilaallista ajattelua, taktiikkaa ja doktriinia joka käsittää niin panssarijoukkojen käytön kuin panssarintorjunnankin. Tutkimuksen lähtökohtina toimivat aikaisemman kirjallisuuden metodiset puutteet ja tulkintojen vajavaisuudet, sekä kriittinen suhtautuminen sotahistorian ja puolustuslaitoksen yhteiskunnalliseen asemaan. Aineisto koostuu suomalaisissa sotilasaikakausilehdissä vuosina 1921-1939 julkaistuista artikkeleista sekä panssarisodankäyntiä käsittelevästä kirjallisuudesta. Tutkimus sijoittuu aatehistorian alalle; sen päämetodi on diskurssianalyyttinen lähiluku. Menetelminä toimivat transnationaalinen analyysi, kriittinen geopolitiikka sekä Barry Posenin ja Elizabeth Kierin teoriat doktriinin kehityksestä, joita vertaillaan. Keskeinen tulos on, että vahvin yksittäinen suomalaisen panssariajattelun kehitystä selittävä tekijä on puolustusvoimien upseerien käsitys suomalaisesta maastosta. Tämä käsitys ei ole perustunut ensisijaisesti käytännön kokemukseen tai tutkimustietoon, vaan upseerien nationalismiin. Suomen maasto on nähty erityislaatuisena, jopa vastakkaisena keskieurooppalaisen kanssa. Tämä liittyy kiinteästi suomalaisen nationalismin aatehistoriaan, ja sitä on käytetty suomalaisen kansallisen identiteetin rakentamiseen. Suomessa 1920-luvulla vallinnut kielteinen suhtautuminen panssarisodankäynnin mahdollisuuksiin selittyy tällä maastokäsityksellä. Seuraavalle vuosikymmenelle tultaessa puolustusvoimien kulttuuri muuttuu, ja maastokäsitys sekä panssariajattelu kriisiytyvät. Taktiikan rakentaminen näyttäytyy aineistossa aidon kansallisen ja epäaidon ulkomaalaisen aineksen vastakkainasetteluna, mutta lähempi tarkastelu osoittaa, että se, mikä on milloinkin kansallista ja kansainvälistä, vaihtelee poliittisen tarkoituksenmukaisuuden mukaan. Kierin teorialla kulttuurin selittävästä roolista doktriinin muutoksessa on vahvaa selitysvoimaa. Kokonaisuutena tutkimus osoittaa, että sotilaallisen ajattelun, doktriinin ja taktiikan kehityksen ymmärtäminen vaatii sen asettamista laajemman aatehistorian kontekstiin, sekä aineiston kriittistä lukemista. Suomalaisen sotilaallisen ajattelun aatehistoria kaipaa laajempia tutkimuksia.
 • Hillo, Jaakko (2015)
  I avhandlingen granskas uppkomsten av processinnovationer vid projektbaserad implementering av EU:s kohesionspolitik. Ökad social- och ekonomisk sammanhållning förväntas uppstå genom insatser för att skapa sysselsättning, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt, främst riktade till mindre utvecklade regioner. Kohesionspolitikens implementering sker genom att finansiera projekt som bland annat skall skapa förutsättningar för kunskaps- och innovationsdriven tillväxt. Problematiskt är emellertid att implementeringen med projekt bygger på fundamentalt motstridiga förväntningar om hur projekt skall fungera. Projekt förväntas möjliggöra informell samverkan och flexibel samhällelig problemlösning som skall leda till nytänkande och innovation. Dessa egenskaper har bidragit till projektets popularitet som ett instrument för icke-byråkratisk organisering i offentliga sektorn. Samtidigt bygger projektet till sin funktion på planering, målmedvetet genomförande och resultatkontroll. Projektet uppfattas därför ofta som en grundläggande byråkratisk organisationsform. Projektarbetets kontrollorienterade anlag och fokus på genomförande enligt vad man på förhand planerat väcker frågor kring projektets möjligheter till flexibel och informell samverkan som är centrala egenskaper för uppkomsten av innovationer. Projektbaserade implementeringens motstridigheter konceptualiseras i avhandlingen som konfliktfyllda institutionella logiker. Teoretiska diskussion kretsar kring kontrollorienterad byråkratisk logik och projektlogik som betonar flexibel experimentering och samverkan. Teoretiska antaganden om hur innovation uppstår härleds med utgångspunkt i logikerna. Avhandlingens metod är logistisk regressionsanalys och empiriskt undersöks interaktionseffekter kring hur flexibilitet, byråkratisk kontroll och interorganisatorisk samverkan påverkar uppkomsten av processinnovationer i utvecklingsprojekt. I praktiken granskas finländska regionala utvecklingsprojekt (N=689) finanseriade ur Europeiska regionala utvecklingsfonden. Resultaten visar att flexibla projekt har en tendens att producera innovationer. Flexibilitet kan också ses som en mekanism för att snappa upp idéer ur omgivningen och ett sätt för projekten att vara responsiva mot omgivande aktörer. Detta kan ha en innovationsfrämjande effekt. Medverkan av olika slags aktörer i projekt som inte visar tecken på flexibilitet verkar däremot hämma förmågan att skapa innovationer. Projektarbetets byråkratiska hinder har också en begränsande inverkan på uppkomsten av innovation. Intervjuer med projektledare ur tre utvecklingsprojekt belyser och problematiserar sambanden. Avhandlingen gör ett bidrag genom att med stark empirisk förankring utreda de mekanismer som ligger bakom uppkomsten av processinnovationer vid projektbaserad implementering av kohesionspolitiken. För framgångsrik regional utvecklingspolitik krävs utvecklingsprojekt som kan bidra till att skapa innovationer. Innovationer är centrala för att stärka regionernas ekonomiska utveckling och skapa till en effektfull kohesionspolitik. Avhandlingen visar att utvecklingsprojektens flexibilitet och förmåga till responsiv samverkan är viktigt för att innovationer skall uppstå.
 • Lehto, Matti (2015)
  Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia vuoden 2015 eduskuntavaalikampanjointia ehdokkaan näkökulmasta. Kiinnostuksen kohteena ovat ehdokkaan oman tukiryhmän ja puolueorganisaation roolit vaalikampanjassa. Lisäksi tutkitaan sitä, miten tukiryhmät muodostuvat ja organisoituvat. Ehdokas nähdään rationaalisena toimijana, jolla on yksi tavoite: päästä läpi eduskuntaan. Tätä tavoitellessaan hän käyttää tukiryhmäänsä ja puoluettaan resursseina tavalla, jonka hän näkee mahdollisimman menestyksekkääksi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys pohjautuu kahdelle laajalle muutokselle; sekä vaalikampanjat että puolueet ovat muuttuneet. Molemmat muutokset heijastelevat laajempaa yhteiskunnallista ja poliittista muutosta. Vaalikampanjoiden muutosta tarkastellaan perinteisen, modernin ja jälkimodernin vaalikampanjoinnin käsitteiden kautta. Tämän lisäksi tarkastellaan politiikan viestinnällistymistä, professionalisoitumista ja henkilöitymistä. Lisäksi Suomen henkilövaalijärjestelmä asettaa ehdokkaat tilanteeseen, jossa he kilpailevat saman puolueen ehdokkaita vastaan. Tämä vaikuttaa merkittävästi tapaan, jolla kampanjaa tehdään. Puolueiden muutosta tarkastellaan kaaderi-, joukko- ja vaalipuolueiden kautta. Tämän lisäksi pienentyneet jäsenmäärät ovat aiheuttaneet haasteita perinteisesti suurella vapaaehtoisjoukolla tehtäville vaalikampanjoille. Apua on haettu tukiryhmistä, mutta aikaisempi tutkimus tuntee näitä puolueen ulkopuolella toimivia vapaaehtoisryhmiä varsin heikosti. Aineistona käytettiin viiden eri puolueen kansanedustajaehdokkaiden puolistrukturoituja haastatteluja. Ehdokkaat määriteltiin haastajiksi tai poliittisen uran rakentajiksi eli istuvat kansanedustajat ja täyte-ehdokkaat rajattiin pois tutkimuksen aineistosta. Materiaalia analysoitiin teoriaohjaavan analyysin kautta, jossa aiempi tutkimus tarjosi lähtökohtia ja oletuksia, mutta itse päätelmät löydettiin aineistosta. Analyysin perusteella tukiryhmän rooli 2010-luvun vaalikampanjassa on merkittävä, jopa korvaamaton. Tukiryhmä on ehdokkaille ensisijainen kampanjoinnin järjestämisen muoto ja puolueeseen tukeudutaan vain silloin kun se on välttämätöntä. Tukiryhmä toimii ehdokkaalle kannustajana ja eräänlaisena rahan korvikkeena: kun huomioarvoa ei voi ostaa, on laaja vapaaehtoisjoukko tärkeä. Tukiryhmän tehtävänä on auttaa ehdokasta erottautumaan ehdokasmassasta ja puolueen muista ehdokkaista. Puolueen rooli yksittäisen ehdokkaan kampanjassa on välittää tietoa ja kokemusta sekä järjestää tapahtumia, joihin ehdokkaat on helppo tulla mainostamaan itseään. Puolueen mainokset ovat tärkeitä etenkin niille ehdokkaille, joilla ei muuten ole varaa katumainoksiin. Tukiryhmän rekrytointi on varsin passiivista ja ryhmä pikemminkin muodostuu kuin muodostetaan. Vain teknistä osaamista vaativiin tehtäviin etsitään henkilöitä aktiivisesti. Tukiryhmä ei olekaan selkeä kokonaisuus vaan monella tapaa pikemminkin ehdokkaan elämän poliittisesti aktiivisten ihmisten elinpiiri. Sen organisaatiolla on viisi eri osallistumisen tasoa, jonka keskiössä ovat ehdokas ja kampanjapäällikkö sekä ydinryhmä, joka koostuu tiiviimmin kampanjassa mukana olevista ehdokkaan luottohenkilöistä. Aktiivit osallistuvat vakituisesti kampanjatyöhön välttämättä ilman mitään virallista asemaa, kun taas auttajat ja tiedotettavat toimivat satunnaisemmin omalla tavallaan kampanjan hyväksi. Vaalikampanjan työnjaossa on suuresti kyse resursseista. Puolue hoitaa ne tehtävät, jotka vaativat liikaa vastuunottoa vapaaehtoisjoukolta, pidempiaikaista kokemusta tai keskittämistä. Tukiryhmä hoitaa loput. Ehdokkaat kokevat luonnollisena nykyisen jaon, jossa kampanjointi on suuresti ”ulkoistettu” ehdokkaille. Näin he pystyvät tekemään kampanjastaan itsensä näköisen. Toisaalta tämä kasvattaa ehdokkaiden omien resurssien merkitystä vaalimenestyksessä. Uudenlainen vapaaehtoistyö heittää haasteen myös puolueille: miten suhtautua joukkoon, joka on aktiivinen poliittisessa toiminnassa, mutta ei puolueessa? Kyseessä on suuri mahdollisuus myös perinteisille puolueorganisaatioille, jos siihen osataan tarttua oikein.
 • Kotilainen, Ada (2015)
  Yksinäisyys on piinallinen ja kielteissävytteinen kokemus omien sosiaalisten suhteiden riittämättömyydestä, joka voi koskea joko niiden määrää tai laatua. Tutkimuksen kohteena on kroonistunut yksinäisyys, jonka yksinäinen itse kokee ongelmalliseksi. Sen sijaan lyhytaikainen ja tilannetekijöihin sidottu yksinäisyyden kokeminen on normaalielämään kuuluvaa. Yksinäisyyden on todettu olevan yksi 2010-luvun keskeisiä yhteiskunnallisia ongelmia niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa. Pitkittyessään koettu yksinäisyys heikentää yksilön terveyttä sekä psykososiaalista hyvinvointia. Tässä pro gradu -tutkielmassa yksinäisyyttä lähestytään sen subjektiivisten kokemusten kautta. Subjektiivisuudella tarkoitetaan, että yksinäisyyden kokemus ilmenee eri tavoin kunkin yksinäisen havainnoissa, tulkinnoissa ja sosiaalisessa käyttäytymisessä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on yksinäisyyden sosiaalinen ulottuvuus. Tavoitteena on valaista, kuinka yksinäisyyden sosiaalisuus näyttäytyy niissä tulkinnoissa, joita yksinäiset muodostavat omista yksinäisyyden kokemuksistaan. Pyrin muun muassa selvittämään, missä määrin he tulkitsevat oman toimintansa sosiaalisissa tilanteissa selittävän yksinäisyyttään. Tutkielman teoreettis-metodologisena viitekehyksenä on tulkitseva fenomenologinen analyysi IPA (interpretative phenomenological analysis), joka on laadullinen lähestymistapa ilmiöiden tarkasteluun subjektiivisten kokemusten ja merkityksenantojen näkökulmasta. Yksinäisyystutkimus on painottunut kvantitatiivisiiin tutkimuksiin, joten kokemuksellista tutkimustietoa ilmiöalueesta on vain vähän. IPA:lla tehtyä yksinäisyystutkimusta ei juuri ole, vaikka kummankin lähtökohtina ovat kokemuksen subjektiivisuus sekä kokijan omien havaintojen ja tulkintojen keskeisyys. Tutkielman aineisto koostuu viiden yksinäisyyttä kokevan henkilön puolistrukturoiduista teemahaastatteluista. Kokemus yksinäisyydestä on haastatteluaineiston perusteella monitasoinen, yksilöllinen ja vahvasti emotionaalinen. Yksinäisyys näyttäytyy vahvasti sosiaalisuuteen kietoutuvana ilmiönä: haastateltavat johdonmukaisesti tulkitsivat yksinäisyyden kokemuksiaan suhteessa toisiin ihmisiin – kuvailivat he sitten yksin tai seurassa koettua yksinäisyyttä. Yksinäisen oma sosiaalinen käyttäytyminen voi huomattavasti vaikeuttaa yksinäisyydestä eroon pääsemistä. Omat käyttäytymismallit ovat kuitenkin vain osittain tiedostettuja. Yksinäisyyden subjektiiviseen kokemukseen keskittyvää laadullista tutkimusta tarvitaan nykyistä enemmän, jotta kokonaiskuva ilmiöalueesta tarkentuisi. Yksinäisyyden vähentämiseen tähtäävää työtä tullaan lähitulevaisuudessa tarvitsemaan yhä laajemmin yhteiskunnan eri sektoreilla. Yksinäisten omia käsityksiä yksinäisyydestään tulisi hyödyntää tässä työssä nykyistä paremmin.
 • Rajala, Markus (2015)
  Tutkielma tarkastelee Martin Heideggerin ajattelun pohjalta ihmisen ja eläimen kokemusmaailmojen suhdetta ontologisena, fenomenologisena ja eettisenä kysymyksenä. Nämä kysymykset osoittautuvat toisiinsa nivoutuneiksi siten, että ontologia pohjustaa perimmäistä, eettistä kysymystä. Tärkeimpänä lähteenä ovat Heideggerin laaja tuotanto ja sitä tulkitseva tutkimuskirjallisuus. Ontologinen osuus nojaa kuitenkin myös empiiriseen tutkimukseen eläinten ajallisuudesta; eettisen osuuden olennaisena lähtökohtana puolestaan on Jacques Derridan pohdinta eläimen katseen kohtaamisesta. Siten tutkielma tarjoaa oman panoksensa Heidegger-tutkimukseen, mutta samalla se osoittaa mahdollisuuksia dialogille Heideggerin ajattelun ja empiirisen eläintutkimuksen, eläinfenomenologian ja mannermaisen eläinetiikan välillä. Hallitsevin metodologinen periaate on, että tämä dialogi tulee aidosti mahdolliseksi vain silloin, kun pysytään mahdollisimman uskollisena Heideggerin kielelle, käsitteistölle ja lähtökohdille. Heideggerin ajattelun suhteet itsensä ulkopuolelle löytyvät vain sen ytimestä. Eläinontologinen osuus tarkastelee yksityiskohtaisesti Heideggerin vuosien 1929–1930 luentosarjaa, jonka mukaan eläimellä ei ole maailmaa. Tämä tarkoittaa osattomuutta erosta: eläimellä ei ole pääsyä siihen taustakontekstin ja läsnäolon väliseen eroon, joka mahdollistaa ympäristön kohteen merkityksellisen kokemisen. Tämä ero osoittautuu edelleen ajalliseksi: eläin on kyvytön ennakoimaan mahdollisuuksia. Heideggerin eläinontologian tarkempi analyysi kuitenkin osoittaa, että jo eläimen elämällä on ajallinen, eriävä rakenne. Täten eläimen osattomuus erosta ei perustu vain ihmisen ja eläimen vertailuun vaan luonnehtii eläimen ja sen elämän suhdetta. Tämä tulkinta muodostaa taustan tutkielman kriittisimmälle osuudelle, jossa eläintutkimuksiin vedoten argumentoidaan, että myös jotkut eläimet ennakoivat mahdollisuuksia ja ovat siten osallisia läsnäolon ja kontekstin erosta. Samalla Heideggerin ajattelusta löydetään käsitteellinen työkalu eläinten itsetietoisuudesta keskustelemiseen. Tämän ontologisen osuuden jälkeen tulkitaan Heideggerin ajattelusta kumpuavaa etiikkaa, joka osoittautuu kokemuksen moniulotteisen kontekstuaalisuuden varjelemiseksi. Tätä kuvaavasta käsitteistöstä kaikkein lähimmin tulkitaan maan käsitettä, joka edustaa sitä, mikä jää kulloisenkin kulttuuris-historiallisen merkityskentän tavoittamattomiin. Koska tämä käsite kuuluu myös Heideggerin taidefilosofiaan, sen merkitysten selvittäminen osallistuu esteettiseen keskusteluun ja esittää Heideggerin taidekäsitykset ensisijaisesti historiallisuuden tulkintoina. Samalla maan käsite osoittautuu hedelmälliseksi yhtymäkohdaksi Derridan eläinkäsitysten kanssa. Tästä yhtymäkohdasta kumpuaa malli eläimen toiseuden tunnustamiselle: eläinten vaihtoehtoiset kokemustavat kätkeytyvät inhimilliseltä ymmärrykseltä ja haltuunotolta. Tämä malli on protoeettinen: se tarjoaa viitekehyksen eettiselle keskustelulle eläimistä omimatta kuitenkaan keskustelun tilaa toimintasuosituksia antamalla. Näin ontologinen osuus korostaa ihmisen ja muiden lajien limittymistä. Täten Heideggerin olettama yksi ja jakamaton rajaviiva osoittautuu ongelmallisen essentialistiseksi. Eettinen osuus puolestaan osoittaa, että juuri limittyminen mahdollistaa eläinten toiseuden aidoimman tunnustamisen. Näin käy ilmi, että ontologista ja eettistä kysymyksenasettelua ei voida erottaa toisistaan. Samalla näytetään Heideggerin ajattelun positiivinen anti eläinten erilaisuuden huomioimiselle. Sekä ontologisesti että eettisesti eläimen käsite osoittautuu ennen kaikkea jännitteiseksi rajankäynniksi läheisyyden ja erilaisuuden välillä.
 • Müller, Jenni Hannele (2015)
  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee kansalaistottelemattomuutta ja sen roolia demokraattisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on antaa yleiskuva siitä, mitä kansalaistottelemattomuus on ja miten se voidaan oikeuttaa. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään, miten kansalaistottelemattomuus tulisi määritellä 2010-luvulla. Pohdinnan aiheena on myös kysymys siitä, onko nykyinen poliittinen aktivismi selitettävissä kansalaistottelemattomuuden teorialla vai onko käsite kokonaan vanhentunut. Tutkielma asettaa vastakkain kahden filosofin, John Rawlsin ja Hannah Arendtin, käsitykset kansalaistottelemattomuudesta ja pyrkii osoittamaan, kumpi näkemys sopii paremmin nykypäivän yhteiskuntaan. Aihetta käsitellään liberaalin poliittisen teorian kontekstissa. Liberalistisessa yhteiskuntateoriassa keskeinen tutkimusongelma on yksilön ja valtion suhde. Siinä kysytään, missä määrin valtio voi rajoittaa yksilön vapautta ja mistä valtion poliittinen valta saa oikeutuksensa. Kansalaistottelemattomuus nostaa esiin yhden liberalistisen poliittisen teorian kiinnostavimmista ongelmista: onko yksilöllä oikeus olla noudattamatta lakia? Liberalistisessa teoriassa laki velvoittaa vain silloin, kun yksilön perusoikeudet toteutuvat. Jos ne eivät toteudu, ei kansalaisella myöskään ole velvollisuutta noudattaa lakia. Kansalaistottelemattomuuden tarkoitus on suojella kansalaisia valtiovallan väärinkäytöltä ja rajoittamattomalta enemmistön vallalta. Kansalaistottelemattomuus on myös keino testata, kuinka oikeudenmukainen ja demokraattinen yhteiskunta todellisuudessa on. Rawls ajattelee, että kansalaistottelemattomuus on oikeutettua silloin, kun se pyrkii suojelemaan jokaiselle yksilölle taattuja yksilönoikeuksia. Arendt taas ymmärtää kansalaistottelemattomuuden laajemmin. Hänen mukaansa kansalaistottelemattomuus on oikeutettua myös silloin, kun se nostaa esiin epäkohtia demokratian toteutumisessa. Silloin esiin nostetut epäkohdat eivät välttämättä koske suoraan yksilönoikeuksien toteutumista, vaan esimerkiksi sitä, kuinka demokraattinen poliittinen päätöksentekoprosessi on ja miten hyvin kansalaiset voivat osallistua tähän päätöksentekoon. Tutkielmassa osoitetaan, että hyvä esimerkki nykyajan kansalaistottelemattomuudesta on tietovuotaja Edward Snowden, jonka toiminta täyttää kansalaistottelemattomuuden ehdot, jos ne ymmärretään Arendtin tavoin laajemmin. Tutkielmassa tullaan siihen lopputulokseen, että Rawlsin määritelmä kansalaistottelemattomuudelle on auttamatta liian kapea, jotta sillä olisi yhä merkitystä. Arendtin näkemys kansalaistottelemattomuudesta yhteisöllisenä poliittisen toiminnan muotona antaa kansalaistottelemattomuudesta paremman kuvan. Sen mukaan kansalaistottelemattomuus on yksi kansalaisyhteiskuntaan kuuluva poliittisen toiminnan muoto, jonka tehtävänä on tehdä yhteiskunnasta entistä demokraattisempi.
 • Sillanpää, Laura (2015)
  Tutkimuksessa tarkastellaan lapsuuskäsitysten rakentumista perusopetuksen yrittäjyyskasvatusta käsittelevissä teksteissä. Tarkastelu tapahtuu erityisesti lasten toiminnan mahdollisuuksien sekä rajoitusten rakentamisen kautta. Yrittäjyyskasvatuksen avulla lapsista pyritään kasvattamaan nykyisenlaisen länsimaisen yhteiskunnan ihmisihanteen mukaisia aktiivisia, joustavia ja vastuullisia kansalaisia. Myöhäismodernin yhteiskunnan lapsuuskäsitys perustuu lasten määrittelyyn sosiaalisesti kyvykkäinä, kompetentteina ja omaehtoisina toimijoina. Tutkimus selvittää, minkälaiseksi lapsuus määrittyy yrittäjämäisyyden tavoitteiden näkökulmasta yhteiskunnassa, jossa lapsuudesta puhutaan aktiivisuuden termein, mutta jossa aikuisen rooli lasten toiminnan mahdollisuuksien määrittelyssä on edelleen vahva. Tutkimusaineisto koostuu hallinnollisista dokumenteista sekä käytännön oppimateriaalista. Hallinnollisia dokumentteja edustavat kolme opetusministeriön sekä opetushallituksen yrittäjyyskasvatusta käsittelevää julkaisua. Oppimateriaali koostuu Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) koordinoiman Yrityskylä-oppimisympäristön ja opintokokonaisuuden opettajan oppaasta. Aineiston analyysi tapahtuu diskurssianalyyttistä lähestymistapaa hyödyntäen. Pohjalla on sosiaalisen konstruktionismin idea, jonka perusteella yrittäjyyskavatuksen tekstien voidaan nähdä olevan rakentamassa lapsuutta, rikkoen, vahvistaen ja synnyttäen uusia siihen liittyviä merkityksiä. Tutkimus ammentaa myös hallinnan analytiikasta, joka tarjoaa keinon tarkastella sitä, miten lasten toiminnan mahdollisuuksia ja rajoituksia rakennetaan myöhäismodernia kansalaisuutta synnyttävien mahdollistavan hallinnan mekanismien kautta. Analyysin perusteella voidaan todeta, että yrittäjyyskasvatuksen tekstejä leimaa ristiriitainen, kahdesta toisistaan paljon poikkeavasta lapsuuskäsityksestä ammentava puhe. Yrittäjyyskasvatus pohjautuu selkeästi myöhäismodernin yhteiskunnan vaatimusten mukaiselle kompetentille lapsuuskäsitykselle. Sen parista on kuitenkin löydettävissä myös modernin lapsuuskäsityksen mukaista puhetta: lapsi määrittyy paikoin vahvasti passiiviseksi ja opetuksen kohteena olevaksi. Lasten tämän hetkinen toiminta saa merkityksensä erityisesti heidän tulevan aikuisuutensa näkökulmasta. Modernin lapsuuskäsityksen hyödyntäminen toimii toisaalta keinona legitimoida yrittäjyyskasvatus osaksi institutionalisoitunutta perusopetusta. Toisaalta, se vahvistaa käsityksiä lapsista ja lapsuudesta, jotka eivät ole lainkaan yrittäjämäisyyden tavoitteen mukaisia. Hegemonista taisteilua käyvien keskenään ristiriitaisten lapsuuden diskurssien läsnäolo on ominaista laajemminkin nykyisille länsimaisille yhteiskunnille. Yrittäjyyskasvatus on tästä näkökulmasta vahvasti aikansa tuote. Sen monitulkintainen diskursiivinen pohja ja siitä kumpuavat tavoitteet voivat kuitenkin johtaa hyvin erilaisiin käytännön toteutuksiin, joka asettaa lapsia eriarvoisiin asemiin ihanteellisen ihmisyyden ja kansalaisuuden tavoittelussa.
 • Sirviö, Jukka (2015)
  Tutkielman tarkoitus oli selvittää, pitävätkö Sterban kirjassa ’The Triumph of Practice Over Theory of Ethics’ (2005) esittämät väitteet paikkansa. Sterba väittää, että traditionaalisia kantilaisia ja utilitaristisia teorioita on jouduttu muokkaamaan nykyyhteiskuntaan sopiviksi siinä määrin, että teorioiden moraalisesti hyväksyttävimmät muotoilut eivät enää eroa toisistaan. Erityisesti käytännön ongelmien määrittelyjen ja ratkaisujen suhteen teoriat ovat samankaltaisia. Tähän liittyy myös kysymys, voidaanko yhdistää deonttinen etiikka ja seurausetiikka. Analysoin Sterban väitteitä yhtäältä hänen määrittelemiensä lähtökohtien perusteella ja argumentaation valossa ja toisaalta yleisten päätös- ja peliteoreettisten viitekehysten perusteella. Sterba kohdentaa ongelmat empiirisestä näkökulmasta seuraaviin seikkoihin: Ihmisten liian suuri kulutus, kulutuksen suhde luonnonvarojen rajallisuuteen ja ihmisten liian suuri määrä maapallolla. Hän laajentaa tarkastelun näkökulman globaaliksi ja tulevia sukupolvia koskevaksi, jolloin ongelmat kärjistyvät ja konkretisoituvat. Sterba keskittyy siihen, mikä on välttämätöntä ihmisen ja muiden lajien olemassaololle. Siten käytäntö määrittää teorioita. Sterba pyrkii helpottamaan preferenssien määrittelyjä ja perusteluja selkeillä lähtökodilla. Hän määrittelee moraalisen päätöksenteon lähtökohdiksi egoistisen ja altruistisen näkökulman, jotka voidaan sovittaa yhteen rationaalisella kompromissimallilla. Hän laajentaa etiikan näkökulman antroposentrisestä biosetriseen etiikkaan yhdistäen nämä näkökulmat prinsiipeillään. Valittujen lähtökohtien määrittelyt ja niiden hyväksyttävyys jäävät kuitenkin avoimiksi. Sterba esittää lyhyessä tekstissä monia teemoja useiden näkökulmien valossa, jolloin hänen esityksensä jää hajanaiseksi ja luonnostelun tasolle. Tämä heikentää hänen argumentaationsa pätevyyttä ja vaikeuttaa hänen esityksensä ymmärrettävyyttä. Sterban mukaan perinteisiä moraaliteorioita on jouduttu muuttamaan voimakkaasti, jotta ne voitaisiin hyväksyä nykyyhteiskunnassa. Vanhat teoriat joutuvat vastaamaan samoihin nykyajan käytännön ongelmiin ja ratkaisemaan ongelmat tässä ajassa hyväksyttävällä tavalla. On kuitenkin eri asia väittää, että teoriat olisivat samoja joko toistensa suhteen tai käytännön ongelmien määrittelemisen ja ratkaisujen suhteen. Tätä Sterba ei pysty todistamaan. Deonttisen ja konsekventalistisen etiikan yhdistäminen on mahdollista joiltakin osin. Tarvitaan myös kokonaisvaltainen käsitteellinen viitekehys. Sterban esityksen eri teemat ja prosessit jäävät yhtäältä määrittelemättä ja toisaalta irralleen, jolloin hänen väitteittensä todistamiseksi vaadittua pätevää kokonaisuutta ei synny. Myöskään Sterban rationaalinen kompromissimalli ei ratkaise vaikeita ristiriitatilanteita hänen väittämällään tavalla.
 • Kaikkonen, Iina (2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan perheväkivaltaa kokeneiden nuorten kokemuksia lastensuojelun työskentelystä. Tutkimuksen taustalla on vakavien perheväkivaltatilanteiden aiheuttama huoli lastensuojelun mahdollisuuksista tunnistaa ja puuttua perheväkivaltaan. Aiheen valintaa ohjasi myös huomio siitä, että varsinkin pelkästään avohuollossa olleiden nuorten kokemuksia lastensuojelusta on tutkittu hyvin vähän. Tutkimukseni sijoittuu yhteiskunnallisen tutkimuksen kentässä sosiaalityöhön ja sen sisällä lastensuojelun alueelle. Lastensuojelussa olen kiinnostunut perheväkivaltaa kokeneiden nuorten näkemyksistä lastensuojelun toiminnasta. Vaikka perheväkivalta ja sen kokeminen on yksi merkittävä osa tutkimusta, tutkimus ei kuitenkaan sijoitu väkivallan tutkimuksen kentälle, vaan koettu perheväkivalta on ainoastaan taustavaikuttajana nuorten kokemuksille lastensuojelun työskentelystä. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä on teemahaastattelu ja analyysimenetelmänä on sisällönanalyysi. Analyysi on aineistolähtöistä. Haastatteluihin osallistui viisi 18–20-vuotiasta nuorta. He löytyivät toisen asteen oppilaitosten kuraattorien, aikuissosiaalityön ja tuttavan kautta. Osa nuorista oli ollut pelkästään avohuollon asiakkaana, joillakin oli kokemuksia myös sijoituksista. Joillakin nuorilla lastensuojelun asiakkuus oli kestänyt vuosia, joillakin lyhyemmän ajan, mutta kokonaisuudessaan heillä oli kokomusta monista erilaisista lastensuojelun tukimuodoista. Haastattelut kestivät 20–50 minuuttia, ja ne toteutettiin nuoren lähellä olevasta kirjastosta varatussa tilassa. Nuorilla oli monenlaisia kehittämisehdotuksia siihen, miten perheväkivaltaa kokeneita lapsia ja nuoria voitaisiin auttaa onnistuneemmin lastensuojelussa. Osa nuorista koki lastensuojelun auttaneen heitä paljon, osalla taas oli hyvin kielteinen käsitys lastensuojelusta. Kuitenkin kaikki nuoret olisivat kaivanneet enemmän apua lastensuojelulta. Keskeisimpiä tuloksia oli, että perheväkivaltaa ei ollut onnistuttu tunnistamaan lastensuojelussa kovin hyvin ja siihen puuttuminen oli heikkoa. Osalla nuorista perheväkivalta oli tullut lastensuojelun tietoon vasta vuosien työskentelyn jälkeen. Osa taas oli itse kertonut siitä lastensuojelun työntekijöille, mutta heitä ei uskottu siellä. Osa nuorista kertoi myös, että heitä ei ollut koskaan tavattu lastensuojelussa ilman heidän vanhempiaan. Ne nuoret, jotka eivät olleet olleet sijoitettuna, kokivat jälkikäteen, että sijoitus olisi ollut heidän etunsa mukainen ratkaisu. Sijoitettuna olleet nuoret kokivat, että sijoitus oli ollut heille hyväksi ja osa heistä olisi toivonut, että sijoitus olisi tapahtunut jo aiemmin. Työntekijän ja nuoren kohtaamisessa keskeisiksi teemoiksi nousivat nuoren osallisuuden toteutuminen, lastensuojelun työskentelyyn liittyvä pelko, luottamus ja luottamuksen puute työntekijää kohtaan ja leimatuksi tulemisen kokemus. Avohuollon palveluista nuoret olisivat toivoneet keskusteluapua, tehokkaampaa puuttumista väkivaltaan sekä panostamista lastensuojelun ja koulun yhteistyöhön ja jälkihuoltoon.
 • Buchwald, Jadwiga (2015)
  Lineaariset sekamallit mahdollistavat jatkuvaluonteisen vastemuuttujan mallintamisen yksilötason kiinteillä tekijöillä ja ryhmäkohtaisilla satunnaisilla tekijöillä. Mallin kiinteät tekijät selittävät vastemuuttujan systemaattista vaihtelua, kun taas mallin satunnaiset tekijät selittävät vastemuuttujan satunnaisvaihtelua. Mallin satunnaisosan avulla voidaan arvioida ryhmien sisäisen ja välisen vaihtelun luonnetta. Tällainen aineistossa vallitsevien kovarianssirakenteiden huomioiminen mahdollistaa löydetyn mallin yleistämisen myös sellaisiin ryhmiin, joiden havaintoja eli mittaustuloksia ei käytetty mallia muodostettaessa, mutta joiden ajatellaan kuuluvan samaan perusjoukkoon. Tässä pro gradu -tutkielmassa esitetään lineaaristen sekamallien teoriaa ja näytetään, miten lineaarisia sekamalleja voidaan soveltaa järvien kasviplanktonin tilan arvioinnissa. Päätavoitteena oli selvittää, miten järvien kasviplanktonin tilan arviointia ja seurantaa voitaisiin tehostaa lineaarisilla sekamalleilla. Runsasjärviselle Suomelle kattava järvivesien tilan seuranta on haasteellista, ja valitettavasti tärkeiden biologisten muuttujien seuranta on monin paikoin puutteellista. Järvien tilan arvioinnissa käytetään luokittelua, joka tehdään kuuden vuoden välein. Tutkimuksessa keskityttiin tarkastelemaan yhtä luokittelussa käytettyä biologista laatutekijää kasviplanktonia ja sen kolmea luokittelumuuttujaa, joista on olemassa niukemmin mittauksia. Kullekin muuttujalle muodostettiin lineaariset sekamallit olemassa olevan aineiston pohjalta. Selittäjinä malleissa oli aineistossa kattavammin edustettuja muuttujia. Tarkoituksena oli selvittää, voidaanko näiden kolmen tärkeän muuttujan arvoja estimoida luotettavasti lineaarisilla sekamalleilla kun suorat mittaukset puuttuvat. Tällöin järvikohtaiset arviot kasviplanktonmuuttujien tilasta perustuisivat kattavampaan aineistoon, ja entistä useammalle järvelle saataisiin laskettua kyseiset arviot luokittelua varten. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitkä muuttujat selittävät muuttujien systemaattista vaihtelua, ja mitkä tekijät vaikuttavat muuttujien satunnaisvaihteluun ja miten. Tutkimusta varten muodostettiin vuodet 2006—2012 kattava havaintopaikka- ja päivämääräkohtainen paneeliaineisto Suomen järvien kasviplankton- ja fysikaalis-kemiallisten muuttujien havaintoarvoista. Jotta mahdollisimman moni puuttuva arvo saatiin täydennettyä estimaatilla, käytettiin kaksivaiheista mallinnusta. Puuttuvat arvot täydennettiin ensin parhaan mallin antamilla estimaateilla, jonka jälkeen mallista rajattiin sellainen selittäjä pois, josta oli vähiten havaintoarvoja, ja loppuja puuttuvia arvoja täydennettiin rajatun mallin estimaateilla. Kaikille kolmelle vastemuuttujalle löydettiin luotettavat lineaariset sekamallit ja muuttujista olevien arvojen määrä saatiin nelinkertaistettua. Edustettujen vesimuodostumien määrää saatiin kasvatettua viidenneksellä. Satunnaisosan perusteella muuttujien satunnaisvaihtelua selittää enimmäkseen vuosi, mutta yhden muuttujan kohdalla myös kuukaudella näyttäisi olevan vaikutusta. Koska muuttujien havaintoarvot saadaan samoista näytteistä, tutkimus alleviivaa sekä vuosi- että kuukausiedustuksen tärkeyttä näytteenotossa. Ennen kaikkea tässä tutkielmassa osoitetaan, että lineaarisilla sekamalleilla voidaan saavuttaa kattavampaa järvien tilan arviointia tuottamalla täydentäviä estimaatteja luokittelussa käytetyistä tärkeistä muuttujista niille järville, joista mittaukset puuttuvat tai ovat vähäiset.
 • Roikonen, Petri (2015)
  Suomen tuloerojen kehittymisestä 1800-luvulta nykypäivään on hyvin sirpaleinen kuva tuloerotutkimusten erilaisten lähtökohtien sekä niiden käyttämien eri tuloerojen indikaattoreiden vuoksi. Kohtuullisen kattavia tuloksia tuloeroista on vuodesta 1920 lähtien. 1800-luvulta koko maan käsittävää tuloerotutkimusta on vain vuodelta 1881, mutta tulokset eivät ole juurikaan vertailukelpoisia tilastokeskuksen julkaisemien uudempien tutkimusten kanssa. Tutkimus selvittää miten Suomen tuloerot ovat kehittyneet aikavälillä 1865–2013, minkä lisäksi kehitystä verrataan joihinkin länsimaihin. Tässä tutkimuksessa on laskettu tuloerojen indikaattoreita 1800-luvun suostuntaveroaineistosta ja 1900-luvun vaihteen kunnallisveroaineistosta. Lisäksi pohditaan, miten eri aineistoista ja tutkimuksista saatuja tuloksia pystytään yhdistämään vertailukelpoisemmiksi aikasarjoiksi. Tuloerojen indikaattorit ovat tuloerojen tutkimuksissa yleisesti käytetyt kotitalouden käytettävissä olevista tuloista lasketut Lorenz-käyrä eli tulojakauma, Gini-kerroin sekä tuloryhmien tulo-osuudet, joista on laskettu aikasarjat myös verotetusta tulosta veroyksikköä kohden. Tutkimus käyttää seuraavia aineistoja: suostuntavero (1865, 1871, 1877, 1881), kunnallisvero (1900, 1904), tulo- ja omaisuusvero (1920–2009), kulutustutkimukset (1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990, 1994, 1995, 1996, 1998, 2001, 2006, 2012) ja tulonjakotilasto (1977–2013) sekä niistä tehtyjä tutkimuksia. Näiden eri aineistojen yhteensovittamisen keskeiset ongelmat on jaettu kolmeen osaan: 1) ajanjakso ja keräämistiheys, 2) käsitteiden muutokset (etenkin tilastoyksikkö ja tulonkäsite) sekä 3) tilastojen koonnin muutokset (keräämistapa, kattavuus ja edustavuus). Suostuntavero- ja kunnallisveroaineistojen tulojakauman selvittämiseksi arvioitiin tuloluokkien keskiarvotulot, jotka määriteltiin käyttämällä apuna vaivaishoidon tilastoja, elinkustannusindeksiä, tulokyselyitä, tuloluokkien suhteellisia osuuksia sekä tulorajoja. Tutkimus käytti Gini-kertoimien laskemiseen vuosilta 1920–1965 ns. trendimenetelmää, jossa vuosi 1966 oli verrannollisuusvuosi tulo- ja omaisuusveroaineiston vuosien 1920–1966 ja kulutustutkimusten sekä tulonjakotilaston vuosien 1966–2013 välillä. Suomesta saatuja tuloksia tuloeroista verrataan Ruotsiin, Tanskaan, Norjaan, Ranskaan, Saksaan, Iso-Britanniaan ja Yhdysvaltoihin. Tutkimuksen valossa näyttää siltä, että tuloerot olivat Suomessa 1800-luvulla melko korkealla tasolla verrattuna nykypäivään. Tarkasteltuihin maihin verrattuna tuloerot olivat kuitenkin varsin maltilliset ennen 1880-lukua, mutta 1800-luvun kolmella viimeisellä vuosikymmenellä tuloerot kasvoivat voimakkaasti. 1900-luvun taitteessa Suomessa vallinneet tuloerot olivat verrattain korkeat. 1900-luvun kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana tuloerot puolestaan tasoittuivat voimakkaasti aina vuoteen 1924 asti. 1920-luvun lopulla ja 1930-luvun alkupuolella tuloeroissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Vuosien 1938 ja 1947 välillä tuloerot pienenivät erittäin voimakkaasti. 1900-luvun ensimmäisen puoliskon tuloerojen kaventuminen oli kansainvälinen ilmiö, mikä jatkui maasta riippuen 1970- tai 1980-luvuille asti. Tosin Suomessa tuloerot palautuivat 1930-luvun tasolle jo 1950-luvun alkupuolella. Tuloerot kasvoivat maltillisesti vielä 1950-luvulla ja tasaantuivat 1960-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin ne olivat vertailumaiden keskitasoa. Tuloerot laskivat Suomessa voimakkaasti 1960-luvun toiselta puoliskolta vuoteen 1976. Tuloerot kaventuivat vielä hieman 1980-luvun toiselle puoliskolle asti, jolloin Suomessa vallitsi verrattain tasainen tulonjako – yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Tuloerot ovat kasvaneet kansainvälisesti riippuen maasta jo 1970–80-luvuilta asti, tosin nykyiset talouskriisit (2008-) ovat ainakin hetkellisesti pysäyttäneet kasvun ja jopa kaventaneet tuloeroja. Tuloerot kasvoivat Suomessa voimakkaasti vuodesta 1994 lähtien noin vuoteen 2000 asti, jolloin ne olivat 1970-luvun alun tasolla. 2000-luvulla tuloerojen trendissä ei ole tapahtunut suurta muutosta. Tutkimustulokset osoittavat, että 1800-luvulla tuloerot olivat Suomessa nykyistä suuremmat, mistä ne vielä kasvoivat voimakkaasti 1900-luvun alkupuolelle saakka. 1900-luvulla tuloerojen trendi on ollut laskeva vuoteen 1987 saakka. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että Suomessa – huolimatta tuloerojen kasvusta 1990-luvulla – on kansainvälisesti sekä historiallisesti vertailtuna edelleen suhteellisen alhaiset tuloerot.
 • Tyrni, Maria (2015)
  Tutkimuksen aiheena on pakolaisten toimijuuden ja vaikutusmahdollisuuksien tarkastelu Adjumanin pakolaisasutuksessa, joka on noin 100 000 Etelä-Sudanista pakenemaan joutuneen pakolaisen tur- vapaikka. Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön, joka tehtiin Ugandassa marras- ja joulukuus- sa 2014. Tutkimuksessa tarkastellaan Ugandan valtion harjoittaman pakolaisasutuksiin perustuvan krii- siavun rajoitteita sekä mahdollisuuksia pakolaisten toimijuudelle ja vaikutusmahdollisuuksille. Tutkimuksen metodina oli viiden viikon kenttätyö Pohjois-Ugandassa. Aineisto on kerätty pää-osin Adjumanissa sijaitsevassa Boroli-nimisessä noin 7000 asukkaan kokoisessa pakolaisasutuksessa. Kenttätyön aikana aineistoa kerättiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla, valokuvaamalla ja osallis- tuvan havainnoinnin keinoin. Lisäksi aineistoa on kerätty keskusteluilla asiantuntijoiden kanssa. Tutkimus sijoittuu osaksi antropologista pakolaisuustutkimusta. Tutkimuksessa yhdistetään aiempaa antropologista ja yhteiskuntatieteellistä pakolaistutkimusta sekä teoreettista keskustelua toimijuudesta. Teoreettisen keskustelun ja aineiston perusteella osoitettiin pakolaisasutuksen sijainnin, asutuksen iän sekä kriisin tuoreuden aiheuttaman valtavan väestömäärän kasvun aiheuttavan haasteita pakolaisten toimijuudelle. Myös Etelä-Sudania ja Pohjois-Ugandaa vaivaava köyhyys aiheutti lisähaasteita alu- eella asuville pakolaisille. Toisaalta, Adjumanin sijainti Etelä-Sudanin rajan välittömässä läheisyy- dessä mahdollisti transnationaalin pakolaisuuden, jossa kotimaan verkostoja ja tarjoamia mahdolli- suuksia hyödynnettiin. Vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttivat lisäksi pakolaisten koulutustaso ja mah- dollisuudet harjoittaa elinkeinoa. Aineistossa nousi esille sosiaalisten suhteiden, olivat ne sitten etni- syyteen, uskontoon, kriisiaapuun tai sukulaisuuteen perustuvia, merkitys toimijuudelle. Tutkimuksessa tullaan siihen lopputulokseen, että pakolaiset toimivat ja vaikuttavat mahdollisuuksien mukaan olosuhteiden asettamissa rajoissa. Samalla he myös toiminnallaan muovaavat heihin kohdistuvia luokitteluja. Lisäksi tutkimuksessa todetaan pakolaisilla olevan enemmän halua vaikuttaa, kuin mitä on mahdollisuuksia.
 • Väntönen, Elina (2015)
  Suomalaiset mediatalot ovat tukalassa tilanteessa: paperilehtien levikki laskee, mediamainonta vähenee eikä verkko tuota tarpeeksi. Säästöjen saamiseksi irtisanotaan toimittajia, mikä näkyy toimituksissa kiireen lisääntymisenä ja toimittajien työkuormituksen kasvamisena. Samaan aikaan viestintäala kukoistaa yhä useampien yritysten, poliitikkojen ja järjestöjen luottaessa viestintänsä ammattilaisten käsiin. Tämä kehitys on johtanut Suomessa mielenkiintoiseen ilmiöön: toimittajat ovat kiinnostuneet työstä PR-puolella, johon on toimituksissa perinteisesti suhtauduttu varsin karsaasti. Siinä missä loikkaukset puolelta toiselle olivat ennen harvinaisia, on niistä nyt tullut arkipäiväisiä. Tässä pro gradu -työssä pyritään selvittämään, miksi toimittajat jättävät nyt journalismin taakseen. Kysymystä pohditaan erityisesti toimittajien perinteisesti vahvana pidetyn ammatti-identiteetin näkökulmasta ja tarkastellaan, miten täysin uudenlaisen työnkuvan omaksuminen onnistuu. Lähtösyiden lisäksi kartoitetaan, miksi toimittajat ovat viestintätoimistoissa haluttuja rekrytointeja. Työn teoriaosa on jaettu kahtia. Ensimmäisessä perehdytään journalismin ja PR-alan toisiinsa kietoutuvaan historiaan sekä alojen nykytilanteeseen ja ajankohtaisiin kehityskulkuihin. Toisessa osassa syvennytään toimittajien ammatti-identiteetistä tehtyihin tutkimuksiin ja pohditaan journalistien ja PR-ammattilaisten varautunutta, epäluuloista suhdetta. Tutkielman aineisto koostuu yhdeksästä puolistrukturoidusta teemahaastattelusta. Viisi haastateltua edustaa viestintätoimistoihin siirtyneitä ex-toimittajia, neljä pitkän linjan PR-ammattilaisia. Haastatteluaineistosta tehdyn analyysin mukaan journalismin kriisi on johtanut siihen, että ala vuotaa PR-puolelle. Journalistisen työn tekemisen olosuhteet ovat muuttuneet siten, että laadukkaan työn tekeminen kohtuullisin inhimillisin panostuksin on vaikeaa. Alan työnäkymät ovat synkät, mikä on saanut toimittajat vaihtamaan alaa ennen kuin on liian myöhäistä. Haastatellut ex-toimittajat vaikuttavat kuitenkin sopeutuneen viestintätoimistoihin hyvin, ja useimmilla alanvaihto on sujunut melko kivuttomasti. Tämän työn valossa vaikuttaakin siltä, että toimittajien ammatti-identiteetti on muuttumassa aiempaa kepeämmäksi, notkeammaksi. 2010-luvun joustavuutta edellyttävässä työelämässä perinteiselle, vankalle ja jyrkkärajaiselle ammatti-identiteetille ei ehkä ole enää sijaa. Viestintätoimistot ovat tässä kehityksessä voittajia. Haastatteluaineiston mukaan rekrytoitavilla toimittajilla on alansa sisäpiiritietoa: he tuntevat median toimintalogiikan, aikataulut ja realiteetit sekä juttujen syntyprosessin. Alanvaihtoinnostuksen seurauksena viestintätoimistoille muodostuu kaiken aikaa parempi kuva siitä, miten media toimii ja miten sen hyödyntäminen onnistuu.
 • Ahponen, Hannele (2015)
  Ympäristö- ja eläinkysymykset ovat keskeinen osa yhteiskuntapolitiikkaa ja julkista keskustelua. Luonnontieteellisissä kysymyksissä korostuu yhteiskuntamme riippuvuus asiantuntijoista; monimutkaiset ongelmat vaativat perusteltua tietoa päätöksenteon tueksi. Työssä tarkastellaan sutta käsittelevää yhteiskunnallista konfliktia mediatutkimuksen keinoin asiantuntijuuden näkökulmasta. Työssä selvitetään keitä susikeskustelussa nostetaan asiantuntijan rooliin, minkälaisia nuo roolit ja niiden merkitykset ovat. Lisäksi selvitetään minkälaiseen tietoon asiantuntijat nojaavat ja minkälaisia näkökulmia heidän myötään nousee määrittämään susikeskustelua. Tarkastelun kohteena on perinteinen sanomalehtimedia, koska sillä on edelleen vahva asema etenkin paikallisessa ja alueellisessa uutisoinnissa. Tutkimus kohdistetaan eräille alueille, joilla susikonfliktit ovat erityisen ajankohtaisia. Aineistona ovat Satakunnan ja Keski-Pohjanmaan aluelehdet Keskipohjanmaa, Satakunnan Kansa ja Perhonjokilaakso. Valtakunnallista näkymää tutkimukseen tuo Helsingin Sanomat. Tutkimusmenetelminä käytetään sisällönanalyysiä sekä kehysanalyysiä. Susiaihetta käsitellään vahvasti suden määrään ja sen säätelyyn keskittyvästä näkökulmasta. Keskustelua leimaa ammattimaisten asiantuntijoiden laaja joukko viranomaisista metsästäjiin. Ammattimaisia asiantuntijoita esiintyy aineistossa selvästi enemmän verrattuna tieteellisiin ja kokemusasiantuntijoihin. He myös käyttävät monipuolisimmin erilaisia tietolähteitä esiintyessään artikkeleissa. Tieteellistä asiantuntemusta edustaa pieni joukko yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoita, mikä korostaa heidän näkemystensä painoarvoa. Kokemusasiantuntijat ovat keskustelussa keskeisessä asemassa, sillä sudet tulevat ikään kuin näkyviksi tavallisille ihmisille susireviireillä asuvien ihmisten myötä. Metsästäjillä ja heitä edustavilla tahoilla on vahva asemaa susikeskustelussa niin ammatti- kuin kokemusasiantuntijoina. Susikeskustelua määrittäviksi kehyksiksi nousevat pelon kehys, epäluottamuksen kehys, maaseutuelämäntavan muutoksen/uhkan kehys sekä heikkoina kehyksinä yhteistyötä painottava ja suden itseisarvon kehys. Pelko ei nouse niinkään konkreettisesta suden uhkasta tai suden aiheuttamista haitoista, vaan huhuista, uuden tilanteen aiheuttamasta muutoksesta, arjen rutiinien rikkoutumisesta ja omien vaikutusmahdollisuuksien kokemisesta kapeiksi. Epäluottamus ilmenee vahvasti susiasiaa hoitavien viranomaisten ja paikallisten sekä EU-viranomaisten välillä. Susipolitiikka koetaan uhkana elämäntavalle, jossa metsästys nähdään keskeisenä osana maaseudun kulttuuria. Kaikkia edellä mainittuja näkökulmia leimaa vastakkainasettelu ja kamppailu tiedosta ja asiantuntijuudesta. Yhteistyön ja suden itseisarvon kehyksissä pyritään kuitenkin hakemaan vastakkainasetteluihin ratkaisuja: yhteistyötä laskentoihin, parempia kotieläinten suojaus- ja korvauskäytäntöjä sekä tietoa sudesta ja sen käyttäytymisestä. Susikeskustelu pysyy tiiviisti kotimaassa, sillä kansainvälinen näkökulma puuttuu aineistosta lähes täysin. Laajempi ekosysteeminäkökulma ja etenkään eläinten oikeudet eivät nouse aineistossa esille. Susikeskusteluun kaivattaisiinkin monipuolisempia näkökulmia ja yhteyksiä laajempiin eläinoikeus- ja luonnonsuojelukysymyksiin.
 • Rantanen, Laura (2015)
  Pro gradu -tutkielma käsittelee survivalismia, erityisesti Yhdysvalloissa vaikuttavaa alakulttuuria, jonka harjoittajat pyrkivät varautumaan erilaisiin uhkatekijöihin, jotka saattaisivat hajottaa nykyisen yhteiskuntajärjestyksen ja pahimmassa tapauksessa johtaa tuntemamme maailman tuhoon. Tutkielmassa käytetty aineisto perustuu etnografiseen kenttätyöhön, jonka tein Yhdysvalloissa Nevadan, Idahon ja Arizonan osavaltioissa syksyllä 2014. Aineisto perustuu osallistuvaan havainnointiin sekä haastatteluihin. Tutkielma lähestyy katastrofivarautumista neljästä eri näkökulmasta käsin. Tutkielman ensimmäinen analyysiluku käsittelee survivalismia kulutusliikkeenä. Tässä osiossa tarkastelen sitä, millaisia merkityksiä survivalistit varastoimiinsa hyödykkeisiin lataavat. Päättelen materian kerryttämisen auttavan survivalistia konkretisoimaan ja käsittelemään tulevaisuuden odotuksiaan sekä pelkojaan. Tutkielman toinen analyysiluku tarkastelee varautumista rituaalitutkimuksen valossa. Totean varautujien harjoittavan kotitöiden, ostoksilla käymisen sekä muiden arjentoimintojen kautta eräänlaisia maalliseen muotoon puettuja yksityisiä rutiinirituaaleja, joiden merkitys on pienentää varautujan maailma hallittavan kokoiseksi ja tähdentää varautujalle hänen omia moraalisia periaatteitaan sekä asioita, joita hän kokee elämässään tärkeäksi. Tutkielman kolmas analyysiluku tarkastelee survivalismia poliittisena liikkeenä. Tutkielmaa varten haastateltuja varautujia yhdistää kokemus kyvyttömyydestä vaikuttaa liittovaltion tasolla tapahtuvaan päätöksentekoon. Tapaamani survivalistit osoittavat käyttämänsä retoriikan sekä konkreettisen käytännöntoiminnan tasolla halunsa vetäytyä vieraaksi kokemastaan systeemistä niin kokonaisvaltaisesti kuin mahdollista. Reaktiona virallisten valtarakenteiden tavoittamattomuudelle, varautujat ovat kääntyneet oman pienyhteisönsä puoleen, jonka hyvinvoinnista he pyrkivät huolehtimaan parhaalla katsomallaan tavalla. Tutkielman neljäs analyysiluku tarkastelee katastrofivarautumista uskonnonkaltaisena liikkeenä. Tapaamani survivalistit liittävät katastrofivarautumiseensa hengellisiksi ymmärrettäviä ulottuvuuksia, kuten tulevaisuuden maailmojen hahmottelua. He myös löytävät hengellisiä piirteitä omasta katastrofivarautumisestaan. Neljännessä analyysiluvussa vertaan kenttäaineistoani New Age-liikkeisiin ja pohdin sitä, millaisessa suhteessa survivalistien jakama yksilökäsitys on modernin ideologian tuottaman ihmiskuvan kanssa. Tutkielmani johtopäätöksenä totean, että survivalismi on mahdollista ymmärtää eräänlaiseksi länsimaalaisen ihmiskuvan tiivistymäksi. Viimeisessä luvussa pohdin millaisille oletuksille länsimaalainen ihmiskuva perustuu ja muodostan tulkinnan survivalismista eräänlaisena yksilöllisenä projektina, jonka kautta varautuja sekä toisintaa että kyseenalaistaa yhteiskunnassa vallalla olevia normeja.
 • Tikkanen, Jenni (2015)
  Lobbaus eli vaikuttaminen poliittiseen päätöksentekoon on yksi organisaation keinoista yrittää hallita toimintaympäristönsä muutoksia. Pyrkimys vaikuttaa mediajulkisuuden avulla, medialobbaus, on merkittävä osa lobbausta ja vaikuttamistyön alue, joka on 2000 ja 2010-luvulla ammattimaistunut ja muuttunut aiempaa monipuolisemmaksi. Tutkimustehtävänä on selvittää, miten mediaa käytetään lobbauksessa ja kuinka tärkeä vaikuttamisen väline lobbaajille se on. Tehtävää lähestytään tapaustutkimuksen eli alkoholimainonnan sääntelyä koskevan julkisen keskustelun ja siinä aktiivisten lobbareiden näkemysten kautta. Tapaustutkimuksessa ovat vastakkain mainonnan rajoituksia vastustava elinkeinoelämä ja niitä puolustavat terveysjärjestöt. Tutkimus yhdistää kaksi aineistoa ja analyysimenetelmää. Aluksi tapaustutkimusta taustoitetaan media-aineiston avulla. Sitten selvitetään kehysanalyysin avulla, millaista kuvaa alkoholimainonta-aiheen julkisuus rakentaa medialobbauksesta. Tutkimuksen toinen aineisto on lobbareiden haastattelut. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla tutkitaan, mitkä medialobbauksen keinot ja ilmiöt korostuvat lobbareiden puheessa. Medialobbausta tarkastellaan politiikan medioitumisoletusta vasten, ja keskeiseksi tutkimusta jäsentäväksi käsitteeksi muodostuu medialobbauksen ammattimaistuminen. Tutkimuksen tulokset piirtävät medialobbauksesta monivivahteisen ja jännitteisen kuvan. Kehysanalyysin perusteella keskustelua hallitsee kiistan kehys, jolle alisteisia ovat suojelemisen, vapauden ja talouden kehykset. Haastattelujen analyysissa havaitaan, että lobbauksen toimintaympäristö on muuttunut aiempaa vaikeammin ennakoitavaksi ja hallittavaksi, mikä vaatii lobbareilta uudenlaisia medialobbauksen keinoja. Lobbarit pitävät mediaa tärkeänä vaikuttamisen välineenä, mutta sen rooli on kuitenkin vain tukea suoraa vaikuttamista. Medialobbaus tähtää keskustelukehysten hallintaan. Lobbarit pyrkivät hallitsemaan yleistä mielipidettä lobattavan aiheen tärkeydestä, määrittelemään sen ongelmana ja luomaan mielikuvia aiheessa aktiivisista toimijoista. Tutkimuksen valossa on selvää, että lobbareilla voi olla huomattavaa valtaa asiakysymysten mediajulkisuuteen, mutta 2000-luvulla tuo valta edellyttää yhä ammattimaisempia lobbausresursseja. Medialobbaukselle on ominaista mediajulkisuudessa kiteytyvien ja kärjistyvien mielikuvien, totuuksien ja imagojen rakentaminen ja hyödyntäminen sekä hyvin provosoiva viestinnän tyyli. Tätä kehitystä voidaan kutsua lobbauksen notkistumiseksi. Kiistan kehyksen voimistuessa mahdollisuudet aitoon dialogiin näyttävät vähenevän.
 • Heino, Riku (2015)
  This study explores how the municipal reputation of Kerava is formed and managed. Organizational reputation has emerged as a remarkable subject of study in recent years but most approaches emphasize economic profit as the ultimate gain of a good reputation. This case study on Kerava will provide a micro-level approach on reputation construction in municipal sector. What is often left for little attention in those reputational studies that do regard municipalities is the way in which a municipality itself constructs its reputation. This study explores how the municipality of Kerava communicates, manages and constructs its own reputation. The significance of reputation and image has increased in public organizations during recent decades. The preconditions for reputation construction have concurrently changed. Municipalities face new demands for expressing efficiency and legitimacy. The political nature of all public organizations makes reputational endeavours especially difficult. Municipalities have to match partly conflicting demands for transparency, consistency, legibility, credibility and reality-basis. Public organizations have their own preconditions regarding interest group expectations. Pleasing the customers is not always the central purpose of operation in municipalities and the encounters with stakeholders are loaded with expectations regarding recognized roles and policy-determined conduct. These special characteristics regarding stakeholder relationships inevitably influence municipalities’ reputational efforts. The method of data collection in this study is semi-structured interview. Kerava is represented by current and previous members of the executive board of the municipality and members of the city parliament. The interview data is interpreted using thematic content analysis. As a result of this analysis, I develop coherent themes that can be further explored in the conclusive chapter of this study. The results of this study illustrate that there is a foundation of determining preconditions to be found that sets limits for reputation construction in municipalities. The complexity of municipal organization appears as an all-encompassing theme in the exploration of Kerava’s reputation. The instability of cooperation and competition inside Kerava and with the state and other municipalities only deepens organizational complexity. The relation between daily operation and reputation becomes apparent as acts of promotional efforts are perceived as fragile. The perceived benefits of a good municipal reputation manage to highlight a central difference to the private sector. While tax-income and vitality as goals resemble the ideals of profit-making, happiness is also established as an important goal that is entwined with all other reputational goals.
 • Vallden, Tuuli (2015)
  Tämän tutkimuksen kohteena ovat vanhemmuudelle annetut merkitykset ja keinot, joilla näitä merkityksiä tuotetaan yhdessä kotimaisessa feministisessä lehdessä. Tutkimusaineisto koostuu Tulva-lehdessä vuosina 2002-2013 julkaistuista kirjoituksista, jotka jollain tavoin käsittelivät vanhemmuutta. Työn teoreettisena ja metodologisena lähestymistapana on sosiaalinen konstruktionismi ja diskurssianalyysi. Tarkemmin työ kiinnittyy sosiaalipsykologiaan ja sen sisällä diskursiiviseen psykologian tutkimusperinteeseen. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi, miten vanhemmuutta konstruoidaan feministisestä näkökulmasta. Analysoiduissa kirjoituksista on tunnistettavissa viisi vanhemmuuden repertuaaria, jotka ovat feministisen vanhemmuuden, epäselvän isyyden, vanhemmuuden valintojen, erovanhemmuuden sekä tuettavan vanhemmuuden repertuaarit. Feministisen vanhemmuuden repertuaarissa korostuu vanhempien tasa-arvon horjuminen lasten synnyttyä, kun taas valintojen repertuaari painottaa yksilöllisten ratkaisujen kunnioittamista joka tilanteessa. Isyys ja erovanhemmuus näyttäytyvät aineistossa usein puutteellisina, mutta toisaalta myös mahdollisuuksina uudenlaiselle vanhemmuudelle. Kirjoituksissa käytetään monipuolisesti erilaisia retorisia ja diskursiivisia keinoja rakentamaan tekstiä vakavasti otettavaksi ja uskottavaksi. Tutkimusaineiston yleisimpiä keinoja vakuuttaa lukijaa ovat mm. asiantuntijatietoon ja omaan kokemukseen vetoaminen, mutta selonteoissa on tunnistettavissa myös epäsuorempia tapoja kuten ironian käyttäminen ja toimijuuden häivyttäminen, joilla omaa lausuntoa vahvistetaan. Tutkimuksessa vanhemmuus näyttäytyy monimuotoisena ja ristiriitaisena ilmiönä. Ristiriita tulee esiin erityisesti äitiyden ja feminismin suhteessa, jossa odotukset ja todellisuus eivät kohtaa. Isyys rakentuu positiona, johon kohdistuu kirjo erilaisia odotuksia, jotka eivät feministisestä näkökulmasta katsottuna täyty riittävästi. Vaikka vanhemmuus nähdään tutkituissa kirjoituksissa yksilöllisillä valinnoilla rakentuvana, valintojen vapaaehtoisuus ja täten myös tasa-arvoisuus kyseenalaistuvat.
 • Rantanen, Tuomas (2015)
  Tässä pro gradu -työssä tutkitaan, miten Charles-Louis de Secondant, baron de Montesquieun muotoilemaa vallanjako-oppia voisi soveltaa nykyisessä mediayhteiskunnassa perinteistä valtiollisen vallan instituutioiden erottelua syvällisemmin. Kysymystä taustoitetaan ensin käymällä läpi klassisten yhteiskuntafilosofien teorioita siitä, millainen yhteiskunta parhaiten tasapainottaa ihmisten itsekkyyden ja yleisen edun näkökulmia ja yhteiskuntaluokkien välisiä jännitteitä. Tätä haastetta voidaan lähestyä esimerkiksi Platonin tapaan tarkasti säädellyn luokkapohjaisen työnjaon kautta, Aristoteleen tapaan valtiomuotoja sekoittamalla ja keskiluokan ehdoilla, Thomas Hobbesin tapaan yksinvaltiutta oikeuttamalla tai John Locken tapaan jakamalla valtiollista vallankäyttöä eri instituutioiden kesken. Näiden ratkaisujen kautta tutkielmassa osoitetaan, että Montesquieun erityismerkitys syntyy siitä, että hän selkeästi yhdistää hallinnollisten instituutioiden erotteluun liittyvän vallanjakonäkökulman todellisten valtapiirien eduntavoitteluun liittyvien pyrkimysten tasapainottamiseen. Montesquieuta seuranneiden Jean-Jacques Rousseaun ja Immanuel Kantin kautta tutkielman huomio kiinnittyy kehitykseen, jotka liittyvät valtakäsityksen muutokseen erityisesti kansalaisuuden alan laajentumisen ja osallisuuden merkityksen vahvistumisen myötä. Samalla alkaa jäsentyä tutkielman toinen keskeinen teema kansalaisyhteiskunnan suhteesta sekä valtiolliseen valtaan että yksityiseen omistukseen. Tällä tiellä päädytään Georg Wilhelm Friedrich Hegelin ja Karl Marxin kautta Frankfurtin koulukunnan kriittiseen teoriaan ja Jürgen Habermasin teoriaan porvarillisen julkisuuden syntymisestä ja rapautumisesta. Habermasin mukaan Montesquieun aikaan nousussa olleen kauppaporvariston tapa käydä julkista kansalaiskeskustelua muodosti valtion ja kansalaisyhteiskunnan välistä valta-asetelmaa tasapainottavan mielipiteenmuodostuksen alueen. Kuitenkin siirryttäessä myöhäiskapitalismiin tai valtiomonopolikapitalismiin tämä porvarillinen julkisuus ei enää kyennyt toimimaan samansuuntaisena välittäjänä. Habermasin pessimistisen tulkinnan mukaan julkisuuden alueen kontrolli on sittemmin siirtynyt julkisuuden ulkopuolella oleville suuryrityksille, puolueille, työmarkkinajärjestöille ja sosiaalibyrokratialle. Tutkielman kolmantena pääteemana Habermasin julkisuusteorian näkökulmaa laajennetaan etenkin Douglas Kellnerin mediakulttuuriteoriaan tukeutuen. Tämän tarkastelun myötä mediajulkisuuden alueen tulkitaan muodostavan kansalaisyhteiskunnan suunnalta valtiollisen vallan ja keskittyvän yritystalouden intressejä haastavan – mutta samalla monisuuntaisesti toimivan – vuorovaikutussfäärin. Juuri julkisuuden sfäärissä näyttätyvän hegemonisen kamppailun piirissä osoitetaan löytyvän myös rajallisia edellytyksiä Habermasin kuvaamalle vapaalle mielipiteenmuodostukselle. Sen kannalta avainrooleissa tulkitaan olevan Habermasin sivuuttamat kansalaisosallisuutta tukevat journalistiseen ammattiprofessioon sisäistetyt eettiset ihanteet sekä kansalaisvaikuttamiseen kytkeytyvä vastajulkisuuksien perinne. Journalistiprofession ydintä ja kehitystä arvioidaan ajankohtaiseen mediatutkimukseen nojautuen. Kansalaisosallistumisen julkisuussuhteen analyysissä taas tukeudutaan erityisesti Tuomas Ylä-Anttilan tuoreeseen väitöskirjaan. Tutkielman pääväitteeksi kiteytyy ajatus siitä, että habermasilaisittain virittyneessä Montesquieun vallanjako-opin päivityksessä on löydettävissä normatiivinen peruste yhteiskuntajärjestykselle, jossa valtiollis-julkishallinollisen sfäärin, keskittyneiden markkinamahtien hallitseman yksityistalouden sfäärin ja (kansalaisyhteiskunnan sfäärin näkökulmaa tietyltä osaltaan edustavan) mediajulkisuuden sfäärin toisiaan haastavaa ja kontrolloivaa erillisyyttä on tarpeen tehdä läpinäkyväksi, ylläpitää ja edistää. Tutkielman katsotaan antavan tätä kautta myös filosofiset perusteet sellaisen arviointikriteeristön luomiselle, jolla voidaan vertailla demokratian tilaa eri yhteiskuntien välillä ja yhden yhteiskunnan sisällä eri aikoina. Jatkotyön kannalta tutkielma tarjoaisi myös edellytyksiä esimerkiksi journalistien ammatti-identiteettiinsä kuuluvaksi mieltämien valtakäsitysten empiiriseen tutkimukseen. Käsitteellisen selventämisen alueella tutkielma osoittaa, että puhe mediasta neljäntenä valtiomahtina perustuu yhteiskuntafilosofisesti virheelliseen käsitykseen siitä, mitä Montesquieu valtiomahdeillaan tarkoitti.