Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 7186
 • Saarinen, Kaisa (2015)
  Vanhempien ja perheiden ongelmilla on suuri merkitys vauvan ja kasvavan lapsen kehitykselle. Vaikuttamalla vanhempien tilanteeseen ja olosuhteisiin, voidaan mahdollisesti ehkäistä vanhempien ongelmien siirtymien seuraavalle sukupolvelle. Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on ilmaista huoli syntymättömästä lapsesta. Ilmoituksesta alkaa prosessi, jossa perheelle voidaan järjestää tarvittavaa apua ja tukitoimia. Espoossa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät toimivat ennakollisessa lastensuojeluprosessissa prosessin omistajina. Tutkimuksessa tutkitaan ennakollisessa lastensuojeluprosessissa kirjoitettuja dokumentteja. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä sosiaalityöntekijät kirjaavat ennakollisessa lastensuojeluprosessissa ja milloin ennakollinen lastensuojeluprosessi johtaa lastensuojelun asiakkuuteen. Tutkimuksessa dokumenttiaineistoa analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistona olivat Espooseen ajalla 1.3.2010–28.2.2014 saapuneiden ennakollisten lastensuojeluilmoitusten dokumentaatio. Aineiston analyysissä käytettiin teemoittelua ja tyypittelyä. Toista tutkimuskysymystä varten muodostettiin pienempi aineisto, jossa hyödynnettiin Clinical Data Miningia (CDM). Sosiaalityöntekijöiden kirjausten perusteella dokumenttiaineistosta on löydettävissä kuusi huoliteemaa. Teemat ovat: päihteidenkäyttö, maksamattomat laskut ja asumisen ongelmat, mielenterveys- ja vuorovaikutusongelmat, lähisuhdeväkivalta ja aggressiivinen käytös, nuori ikä ja heikot verkostot sekä vanhemman oma lastensuojeluasiakkuus. Tilanteissa, joissa ennakollinen lastensuojeluprosessi on johtanut lastensuojeluilmoitukseen ja lastensuojeluasiakkuuteen, on yhteistä että perheessä on useita ja yhteenkietoutuneita ongelmia. Kirjausten perusteella palvelut ja työskentely kohdistuvat tulevaan äitiin, vaikka ammattilaisilla oli suurin huoli tulevan isän tilanteesta.
 • Saarinen, Kaisa (2015)
  Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on tuoda huoli syntymättömästä lapsesta viranomaisten tietoon, jotta perheelle voidaan järjestää apua ja tukitoimia. Espoossa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät toimivat ennakollisessa lastensuojeluprosessissa prosessinomistajina. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ennakollisten lastensuojeluprosessien dokumentteja ylisukupolvisten siirtymiennäkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda esiin ehkäisevän sosiaalityön tavoite prosessin käsittelyssä. Tutkimuksessa dokumenttiaineistoa tutkittiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistona olivat Espooseen ajalla 1.3.2010–28.2.2014 saapuneiden ennakollisten lastensuojeluilmoitusten dokumentaatio. Aineiston analyysissä käytettiin teemoittelua ja tyypittelyä. Toista tutkimuskysymystä varten muodostettiin pienempi aineisto, jossa hyödynnettiin Clinical Data Miningia (CDM). Sosiaalityöntekijöiden tekemän dokumentaation perustella aineistosta on löydettävissä kuusi huoliteemaa, joiden perusteella asiakkaiden tilanteet jakaantuvat. Teemat ovat: päihteidenkäyttö, maksamattomat laskut ja asumisen ongelmat, mielenterveys- ja vuorovaikutusongelmat, lähisuhdeväkivalta ja aggressiivinen käytös, nuori ikä ja heikot verkostot sekä vanhemman oma lastensuojeluasiakkuus. Tilanteissa, joissa ennakollinen lastensuojeluprosessi on johtanut lastensuojeluilmoitukseen ja lastensuojeluasiakkuuteen, on yhteistä että perheessä on useita ja akuutteja ongelmia. Palvelut ja työskentely kohdistuvat tulevaan äitiin, vaikka tulevan isän tilanteesta olisi suurin huoli. Syntymättömän lapsen ja tulevan isän näkökulmaa tulisi vahvistaa työskentelyssä ja dokumentaatiossa. Lähiverkosto ja sen antama tuki voisivat jatkossa olla ennakollisissa lastensuojeluprosesseissa voimavara, jonka eteen kannattaa työskennellä. Moniammatillisen työn kehittäminen ja työntekijöiden yhteinen koulutus olisi ylisukupolvisten siirtymien ja ehkäisevän työn kannalta tärkeää.
 • Hyvärinen, Tommi (2015)
  Tutkielmassani käsitellään Burgersin yhtälön nimellä tunnettua kvasilineaarista osittaisdifferentiaali- yhtälöä, sekä paneudutaan osittaisdifferentiaaliyhtälöiden teoriaan yleisemmin. Fyysikko Johannes Martinus Burgersin mukaan nimetyllä yhtälöllä voidaan kuvata häiriöiden etenemistä fluideissa, ja sitä voidaan soveltaa myös vaikkapa liikenneruuhkien kehittymisen analysointiin. Burgersin yhtälö on esi-merkki yleisemmästä säilymislaista. Matemaattisessa fysiikassa säilymislakien mukaan eristetyssä systeemissä vuorovaikutustapahtumissa tiettyjen suureiden kokonaismäärät pysyvät muuttumattomina. Tunnetuin esimerkki säilymislakeihin liittyen on Noetherin lause, jonka mukaan suurella on vastaa- vuus tietyn systeemin symmetriaominaisuuden kanssa. Esimerkiksi nestedynamiikan Navier-Stokesin yhtälö on esimerkki epähomogeenisesta versiosta säilymislakia. Tutkimukseni alussa esitellään Hamilton-Jakobin yhtälö, sekä sivutaan variaatiolaskentaa, Legendren muunnosta ja Euler-Lagrangen yhtälöitä. Näytetään, miten annettu osittaisdifferentiaaliyhtälö voidaan samaistaa karakteristiseen yhtälöryhmään, joka koostuu tavallisista differentiaaliyhtälöistä. Karakteris- tinen yhtälöryhmä johdetaan kvasilineaarisen osittaisdifferentiaaliyhtälön tapauksessa ja sille annetaan geometrinen tulkinta. Ensimmäisen luvun lopussa Hamilton-Jacobin yhtälö ratkaistaan Hopf-Lax kaa- van avulla. Toisessa ja kolmannessa luvussa esitellään Burgersin yhtälö ja ratkaistaan se karakteristisen yhtä- löryhmän avulla. Saatu ratkaisu ei kuitenkaan päde kaikkialla, vaan tapauksissa, joissa karakteris- tiset käyrät kohtaavat ("shokkikäyrä"), Burgersin yhtälön ratkaisu vaatii ratkaisufunktion ehtojen heikentämistä ja ingraaliratkaisun määrittelemistä. Rankine-Hugoniot-ehto johdetaan ja sen avulla voidaan löytää ratkaisuja tilanteessa, jossa karakteristiset käyrät leikkaavat. Esittelen myös entro- pia-ehdon, jonka avulla karsitaan 'epäfysikaaliset' ratkaisut pois ja täten saadaan yksikäsitteinen ja yleinen ratkaisu Burgersin yhtälölle. Lopuksi todistan Lax-Oleinikin kaavan, joka antaa ratkaisun yleisemmälle ongelmalle. Lopuksi tälle ratkaisulle räätälöidään entropia-ehto, jotta siitä saadaan yksikäsitteinen.
 • Karttunen, Henri (2015)
  Aikasarjoissa ilmenevien ei-normaalisten piirteiden mallintamiseen voidaan käyttää epälineaarisia aikasarjamalleja, joista erityisesti tutkielmassa tarkastellaan autoregressiivisia sekoitusmalleja. Autoregressiiviset sekoitusmallit määritellään sekoituksena lineaarisista autoregressiivisista malleista ja erona eri sekoitusmallien välillä on niiden sekoitussuhteiden määrittely. Autoregressiivisella GMAR (Gaussian Mixture Autoregressive)-sekoitusmallilla on houkuttelevia teoreettisia ominaisuuksia, sillä sen stationaarinen jakauma tunnetaan ja sen stationaarisuusehto ja ergodisuus voidaan johtaa ilman lisärajoituksia parametreille. Kuitenkin sekoitussuhteiden monimutkaisesta määrittelystä johtuen sen parametrien estimointi käyttäen kirjallisuudessa usein käytettyä EM-algoritmia on hankalaa. Tästä syystä tutkielmassa selvitetään mahdollisuutta käyttää parametrien estimoinnissa kaksivaiheista menetelmää, jossa geneettisen algoritmin avulla etsitään alkuarvoja gradienttiperusteiselle optimointialgoritmille. Parametrien estimoinnin lisäksi tutkielmassa tarkastellaan mallinvalintaa osana estimointiprosessia. Tarkasteltavia työkaluja sopivan mallin etsinnässä ovat informaatiokriteerit sekä erilaiset kvantiiliresiduaaleihin perustuvat testit, joiden avulla voidaan tehdä mallidiagnostiikkaa tavallisten residuaalien tapaan myös silloin, kun tavallisia residuaaleja ei voida käyttää. Lisäksi tarkastellaan ennusteiden laskemista simulaatioiden avulla ja esitetään miten GMAR-mallia voidaan simuloida. Tutkielman empiirisessä osassa tarkastellaan kahta esimerkkiä, joista ensimmäisessä keskitytään estimointiin, mallinvalitaan ja diagnostiikkaan. Tässä esimerkissä aineistona käytetään yhdysvaltain kuukausittaista inflaatiota vuodesta 1975 vuoteen 2015. Toisessa empiirisessä esimerkissä tarkastellaan tuulen nopeuksia päivittäisen aineiston avulla ja keskitytään erityisesti ennusteiden laskemiseen. Tuulen nopeutta mittaava aineisto on ei-negatiivinen aikasarja ja siksi esimerkissä tarkastellaan estimointia logaritmoidun sarjan avulla ja alkuperäisen sarjan ennustamista. Tutkielman tulosten perusteella kaksivaiheinen estimointi käyttäen geneettistä algoritmia toimii GMAR-mallin tapauksessa hyvin ja kohtuullisessa ajassa.
 • Vatanen, Sanni (2015)
  Tämä tutkielma sisältää materiaalia lukion pitkän matematiikan opetukseen. Materiaali on laadittu vuoden 2003 opetussuunnitelman pohjalta pitkän matematiikan kertauskurssin tunnille, jossa aiheena on trigonometriset funktiot ja lukujonot. Materiaalissa on soveltavia, sanallisia tehtäviä, jotka liittyvät musiikkiin. Tunti on suunniteltu pidettäväksi musiikkilukiossa, jossa opiskelijoilla on riittävät musiikilliset tiedot tehtävien tekemiseen. Tehtävät matematiikan sisällöltään liittyvät aritmeettiseen ja geometriseen lukujonoon sekä sini- ja kosinifunktioihin. Musiikin sisällöltään tehtävät liittyvät yläsävelsarjaan, sinifunktioilla kuvattuihin äänifunktioihin sekä eri viritysjärjestelmiin ja niistä aiheituviin musiikillisiin ongelmiin. Oppitunti toteutettiin Sibelius-lukiossa tammikuussa 2015. Tutkielmassa esitellään materiaaliin liittyvät taustat ja teoriat, pohditaan oppitunnin sisältöä, rakennetta ja opiskelijoilta saatua palautetta sekä esitellään kehittämisehdotuksia materiaaleihin. Koska materiaalissa matematiikan tehtävät liittyvät musiikkiin, voidaan materiaalia hyödyntää vuonna 2016 voimaan tulevassa opetussuunnitelmassa, jossa oppiainerajat ylittävää opetusta korostetaan. Opiskelijoilta saadusta palautteesta käy ilmi, että suurin osa oppilaista suosittelisi tunnin tehtäviä pitkän matematiikan sisältöihin ainakin valikoidulle joukolle, jolle musiikinteoria on ennestään tuttua. Tutkielmassa pohditaan myös materiaalin soveltamista eri opetustilanteisiin.
 • Salmi, Topi (2015)
  Sähköinen ylioppilaskoe otetaan käyttöön matematiikassa vuonna 2019. Ylioppilaskokeen toteutukseen liittyy vielä useampi vastaamaton kysymys, mutta matematiikan opetukseen lukiossa se tulee joka tapauksessa vaikuttamaan merkittävästi. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten opettajat ovat valmistautuneet sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen matematiikassa ja kuinka he ajattelevat sen vaikuttavan opetukseensa. Tutkielman aineistona toimii matematiikan opettajille suunnattu sähköinen kyselytutkimus. Opettajilta kysyttiin sähköisen ylioppilaskokeen ohjelmistojen käytöstä, oppitunnin muutoksesta ja muutosten vaikutuksesta eri matematiikan osa-alueisiin. Opettajien asenne sähköistä ylioppilaskirjoitusta kohtaan oli hyvin vaihteleva ja opettajien vastaukset olivat useammassa kohtaan kahtiajakautuneita. Muutos opetuksessa seuraavan viiden vuoden aikana tulee olemaan suuri ja sekä haasteita, että mahdollisuuksia löytyy useita. Tutkimuksessa näiden syitä ja vaikutuksia pohditaan, jonka lisäksi käsitellään sitä, miten opettajan tulisi valmistautua sähköiseen ylioppilaskirjoitukseen ja sen aiheuttamaan muutokseen opetuksessa. Lisäksi pohditaan muiden tahojen vaikutusta asiassa ja millaisia asioita niiden olisi hyvä ottaa huomioon. Myös suurimpia ongelmakohtia ja mahdollisia teitä niiden ratkaisuihin käsitellään. Sähköinen ylioppikoe matematiikassa vaatii jatkotutkimusta ja on erittäin kriittinen osa suomalaisen matematiikan osaamisen tulevaisuutta.
 • Ryhtä, Senni Sofia (2015)
  Työni ensimmäinen osio on teoriaosio, jossa esittelen symmetrian, Fibonaccin lukujonon, kultaisen leikkauksen ja fraktaalit. Esittelen aiheet matemaattisesti ja annan esimerkkejä elollisesta ja elottomasta luonnosta, joista kyseisiä aiheita löytyy. Aiheet on valittu siten, että ne voidaan opettaa yläkoulussa yksinkertaistaen. Teoriataustan lisäksi olen tutkinut eheyttävän opetuksen historiaa ja pohtinut nykypäivän opetusta kouluissa eheyttävän opetuksen kannalta. Esittelen myös uusimmasta opetussuunnitelmasta eheyttävän opetuksen tavoitteet. Teoriataustan ja eheyttävän opetuksen tarkastelun pohjalta olen luonut opetustuokioita, joiden avulla yläkoulussa voidaan toteuttaa eheyttävää opetusta matematiikan ja biologian osalta. Tuokiot on jaettu kolmeen erilaiseen osioon, joissa jokainen esittelee erilaisen tavan yhdistää kahta oppiainetta. Ensimmäisen tuokion tavoitteena on harrastuksen kautta matematiikan integrointi oppilaan omaan elämään. Valitsin aiheeksi mehiläisten matematiikan ja olenkin luonut sen ympärille kokonaisuuden, josta voi hyödyntää kokonaisuuden lisäksi yksittäisiä osia. Toinen osio esittelee matematiikan opettamista luonnossa. Sen tavoite on näyttää, ettei oppimistilanteen tarvitse aina sijoittua luokkahuoneeseen. Tässä osiossa olen hyödyntänyt kiertopistetyöskentelyä. Viimeinen osio on tunnin alun motivoinnit, jotka olen luonut toimimaan esimerkkeinä siitä, miten opettaja voi pienillä teoilla tuoda matematiikan lähemmäs oppilaan arkea. Motivoinneista olen luonut valmiit diaesitykset, jotka on kaikkien käytettävissä. Työni tarkoitus on näyttää opettajille, miten eheyttävää opetusta voi toteuttaa yläkoulussa ja pohtia eheyttävän opetuksen merkitystä. Tutkimuksen mukaan opettajat kaipaavat valmiita opetuspakettaja ja olenkin pyrkinyt luomaan mahdollisimman erilaisia tuokioita, jotta opettajilla olisi mahdollisuus nähdä miten laaja eheyttämisen kenttä on. Nykypäivänä usein eheyttävä opetus toteutetaan kouluissa yksittäisinä teemapäivinä, jolloin oppilaille jää helposti niiden yhteys muuhun opetukseen irralliseksi. Tästä syystä pyrin esittelemään tapoja, miten eheyttävää opetusta voi toteuttaa yläkouluissa matematiikan ja biologian osalta.
 • Chen, Jun (2015)
  The thesis studies three different conditional correlation Multivariate GARCH (MGARCH) models. They are the Constant Conditional Correlation (CCC-) GARCH, Dynamic Conditional Correlation (DCC-) GARCH and Asymmetric Dynamic Conditional Correlation (ADCC-) GARCH, in which the time-varying volatilities are modelled by three univariate GARCH models with the error term assumed to have a Gaussian distribution. In order to compare the performance of these models, we apply them to the volatility analysis of two stocks. Regarding model inference, we adopt a Bayesian approach and implement a Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm, Metropolis Within Gibbs (MWG), instead of the regular maximum likelihood (ML) method. Finally, the estimated models are employed to compute Value at Risk (VaR) and their performance is discussed.
 • Nikkilä, Mikko (2015)
  Often it would be useful to be able to calculate the "shape" of a set of points even though it is not clear what is formally meant by the word "shape." The definitions of shapes presented in this thesis are generalizations of the convex hull of a set of points P which is the smallest convex set that contains all points of P. The k-hull of a point set P is a generalization of the convex hull. It is the complement of the union of all such halfplanes that contain at most k points of P. One application of the k-hull is measuring the data depth of an arbitrary point of the plane with respect to P. Another generalization of the convex hull is the α-hull of a point set P. It is the complement of the union of all α-disks (disks of radius α) that contain no points of the set P in their interior. The value of α controls the detail of the α-hull: 0-hull is P and ∞-hull is the convex hull of P. The α-shape is the "straight-line" version of the α-hull. The α-hull and the α-shape reconstruct the shape in a more intuitive manner than the convex hull, recognizing that the set might have multiple distinct data clusters. However, α-hull and α-shape are very prone to outlier data that is often present in real-life datasets. A single outlier can drastically change the output shape. The k-order α-hull is a generalization of both the k-hull and the α-hull and as such it is a link between statistical data depth and shape reconstruction. The k-order α-hull of a point set P is the complement of the union of all such α-disks that contain at most k points of P. The k-order α-shape is the α-shape of those points of P that are not included in any of the α-disks. The k-order α-hull and the k-order α-shape can ignore a certain amount of the outlier data which the α-hull and the α-shape cannot. The detail of the shape can be controlled with the parameter α and the amount of outliers ignored with the parameter k. For example, the 0-order α-hull is the α-hull and the k-order ∞-hull is the k-hull. One possible application of the k-order α-shape is a visual representation of spatial data. Multiple k-order α-shapes can be drawn on a map so that shapes that are deeper in the dataset (larger values of k) are drawn with more intensive colors. Example datasets for geospatial visualization in this thesis include motor vehicle collisions in New York and unplanned stops of public transportation vehicles in Helsinki. Another application presented in this thesis is noise reduction from seismic time series using k-order α-disks. For each time tick, two disks of radius α are put above and below the data points. The upper disk is pulled downwards and the lower disk upwards until they contain exactly k data points inside. The algorithm's output for each time tick is the average of the centres of these two α-disks. With a good choice of parameters α and k, the algorithm successfully restores a good estimate of the original noiseless time series.
 • Muhonen, Eija (2015)
  Tutkielman tarkoituksena on esitellä Markovin ketju Monte Carlo -menetelmistä (MCMC) tunnetuin eli Metropolis-Hastings algoritmi. Menetelmää sovelletaan geometrisia muotoja sisältävien kuvien terävöittämisessä. Luku kolme esittelee tilastolliset inversio-ongelmat. Inversio-ongelma on käänteinen ongelma, jossa on saatu data ja halutaan tietää mistä data on peräisin. Tiedetään myös miten data on saatu, mutta data sisältää aina mittausvirhettä, joten lähtötilannetta ei voi laskea suoraan saadusta datasta. Usein alkutilanteesta tiedetään kuitenkin jotain. Tutkielmassa datana on käytetty sumennettua valokuvaa, jossa mustalla taustalla on valkoinen suorakaide. Lähtötilanteesta siis tiedetään, että kyseessä on yksivärinen tausta ja siinä on yksivärinen suorakaide. Neljännessä luvussa esitellään Markovin ketjut ja käydään läpi niiden tärkeimmät ominaisuudet, joita tarvitaan ketjujen konvergointiin. Viides luku esittelee MCMC-menetelmät. Ne perustuvat Markovin ketjujen konvergointiin tasapainojakaumaansa kohti ja suurten lukujen lakiin. Tarkoitus on löytää tiedetylle tasapainojakaumalle sopiva Markovin ketju ja ottaa ketjusta näytejono. Näytejonon keskiarvo suppenee kohti oikeaa tulosta näytejonon kasvaessa. MCMC-teorian mukaan näytejonon ensimmäisen arvon valinnalla ei ole väliä, joten se arvotaan lähtötilanteesta tietämämme perusteella. Tämän jälkeen tehdään alkuarvoon satunnainen muutos. Alkuarvo ja sen muunnos mallinnetaan samalla tavalla, kun tiedämme datan saadun. Mallinnuksista verrataan kumpi on lähempänä saatua dataa. Jos muunnos on lähempänä, se hyväksytään varmasti seuraavalle kierrokselle. Satunnaisella todennäköisyydellä se hyväksytään huononpanakin vaihtoehtona. Seuraava muunnos tehdään aina viimeisimmästä hyväksytystä muunnoksesta. Joka yrityksestä näytejonoon lisätään seuraavalle kierrokselle jatkanut arvo. Lopulta näytejonosta lasketaan keskiarvo, joka on haluttu tulos. Toteutus esitellään kuudennessa luvussa. Toteus on tehty Matlab-ohjelmalla. Toteutusta ajetaan eri arvoilla ja tuloksia vertaillaan vähentämällä oikean kuvan pikselien arvoista saadun kuvan pikselien arvot. Toteutusta on testattu valokuvilla, joissa on yksi tai useampi suorakaide. Menetelmällä on testattu useita eri parametreja toteutukselle ja tuloksissa etsillään luvussa seitsemän. Luvussa kahdeksan käydään läpi johtopäätöksiä.
 • Talvitie, Topi (2015)
  Finding shortest paths in planar domains bounded by polygons is a well-studied problem in computational geometry. However, in many applications, only finding the shortest path is not sufficient: we need to be able to generate a list of short paths among which we can choose the route. Simple detours to the shortest path are rarely better than the direct path, and therefore we should return paths that are essentially different. To ensure that, we limit our consideration to locally shortest paths, defined as the paths that cannot be made shorter by infinitesimal perturbations, or more intuitively, the paths that are "pulled taut" around the obstacles of the domain. We use the first half of the thesis to present the definitions and the basic theory of locally shortest paths. We prove that they are always polygonal chains of certain type, and use this to describe a simple visibility graph based algorithm for finding the kth shortest path, i.e. the kth element in the list of locally shortest paths between given points ordered by length. We prove that there is a unique way to change a locally shortest path continuously by moving its endpoints while keeping the path locally shortest. This result is used to show that the set of locally shortest paths with one fixed endpoint forms a covering space of the planar domain. We use this to to prove a connection between homotopy theory and locally shortest paths: each homotopy class contains exactly one locally shortest path, and that path is the shortest path in its homotopy class. The covering space structure formed by locally shortest paths also gives rise to the idea of tracking the lengths of the locally shortest paths between a fixed point s and a point x, and drawing a map of the points x in which the order of lengths of the paths changes or the type of one of the locally shortest paths changes. The resulting map is the kth shortest path map, a subdivision of the domain into components such that the kth shortest path from s to any point within a single component is essentially the same. We analyze the structure and complexity of this map, concluding that we can use it for efficient queries of kth shortest paths from s to any point x.
 • Lindroos, Jenny (Helsingin yliopisto, 2015)
  Målet var att kartlägga livskvaliteten för att bedöma vårdeffektiviteten hos hemvårdspatienterna före och efter bytet av servicemodellen för medicinskt stöd inom Borgå stad. Studien undersökte ändamålsenligheten med HRQOL-instrumentet 15D och subjektiv hälsostatus för evaluering av livskvaliteten hos den i huvudsak geriatriska målgruppen. 499 hemvårdspatienter utgjorde kohorten som uppföljdes i 8 månader. Enkäten innehållande demografiska data, 15D, allmän hälsa mätt med första frågan ur SF-36 fylldes i av patienten själv eller med assistans av anhöriga eller vårdpersonalen. I första ronden svarade 347 och i andra ronden 268 personer. 15D-indexmedelvärdet var 0,7211 (SD 0,130) före interventionen och 0,7314 (SD 0,135) efter. Ökningen var inte statistiskt signifikant. Den allmänna hälsostatusen förbättrades väsentligt (p=0,037). Den nya servicemodellen konstaterades effektiv. Huruvida patienten besvarat enkäten ensam eller inte hade en självständig inverkan på 15D. Betydelsen av hjälp vid ifyllandet av livskvalitetsenkäten var större än förväntat och detta borde i större utsträckning beaktas vid dylika undersökningar.
 • Hoppania-Koivula, Minna (2015)
  Kuoleman tutkiminen on poikkitieteellinen pyrkimys päästä käsiksi muun muassa kuoleman merkityksiin ja kulttuuriin. Kuolemaa ja siihen liittyviä aiheita pohditaan niin filosofian kuin sosiaalitieteiden piirissä. Tässä työssä tarkastellaan sitä, minkälaisia merkityksiä kuolemalle ja kuolemiselle annetaan nykyaikana Suomessa sekä tutkitaan näiden merkitysten tuotantoa osana ja osaksi sosiaalista todellisuutta. Lisäksi tarkastellaan minkälaisia ongelmallisia merkityksiä kuolemalle annetaan, ja miksi näistä on tullut ongelmallisia. Tutkimusaineistoina käytetään Helsingin Sanomien verkkoarkistosta kerättyjä kuoleman teemaa sivuavia kirjoituksia, sekä vastaavia teemoja käsittelevistä henkilökohtaisista pohdinnoista koottua aineistoa. Media-aineisto ja pohdintaaineisto ovat eriluontoisia, ja täydentävät toisiaan siten että kuoleman merkitysten tavoittaminen helpottuu ja konkretisoituu. Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys on Berger&Luckmannin teoria todellisuuden sosiaalinen rakentumisesta, ja sitoutuneisuus konstruktivistiseen tulokulmaan lävistää koko työn. Tämän teorian mukaan yhteinen “sosiaalinen” todellisuus rakentuu kielen ja merkitysten avulla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen media-aineiston kirjoitukset edustavat instituutioitunutta merkitysentuottajaa ja pohdinta-aineisto antaa vastapainoa näille. Merkitysten selittämisen tavat sekä ne ristiriidat joista syntyy ongelmia, ovat pääkohteena kun merkityksiä analysoidaan ja havainnoidaan. Aineisto analysoidaan kvalitatiivisin menetelmin, joiden luotettavuutta arvioidaan omassa luvussaan. Sisällönanalyyttisesti ja diskurssianalyyttisesti aineisto on purettu merkityskokonaisuuksiin, jotka esitellään omissa luvuissaan. Analyysi etenee vuorovaikutuksena kahden aineiston välillä siten, että näiden yhteneväisyydet ja mahdolliset erot tulevat näkyviin. Analyysin päätavoite on löytää kuolemaan liittyvä kulttuurinen todellisuuskäsitys. Merkityskokonaisuuksista hyvän elämän ja hyvän kuoleman yhteispeli käsitelllään, kuten myös riskinhallinta ja oman kuoleman hallinnan pyrkimykset. Lopuksi käsitellään myös huonon kuoleman merkityksiä sekä hallinnan rajallisuutta. Kuoleman ongelma nousee kaikista yllämainituista teemoista. Ongelmallisuus rakentuu hyvän elämän ja sen kautta hyvän kuoleman rajallisuudelle, ja näyttäytyy riskinhallinnan vaikeutena sekä sattuman vaikutuksen hyväksymisen vaikeutena. Kulttuurinen tieteeseen sitoutunut todellisuus tuottaa myös normaaliuden ihanteen, joka käsitellään johtopäätöksissä. Sosiologisesti tämä tutkielma kontribuoi hyvän yhteiskunnan tietoiseen rakentamiseen todellisuuden sosiaalisen rakentumisen seurausten toteamisen kautta. Väestönhallinta ja yksilön elämänhallinta ovat tutkimuksen pääasiallisia kohteita, ja johtopäätköksissä todetaan hyvän elämän imperatiivin sekä normaalikuoleman ongelma.
 • Westermarck, Josefin (2015)
  This Master’s thesis describes observations and understandings of one single discussion thread produced by drug-users in a Finnish pro-drug internet site. The research questions are: what is quitting drugs in this context and what is peer support in relation to quitting drugs in this context? The purpose of this thesis is, on the basis of the data map out both the subjective understandings about “quitting” drug-use as well as forms of “peer support.” that this anonymous and virtual environment offers for the drug-users. This data for this qualitative research is a discussion thread found online: the thread being one out of 4402 threads. This anonymous pro-drug internet site has over 2000 members, it is founded and maintained by drug users and has an informative function, distributing expertise for the online drug-user community. The members vary from marginalized problem users to recreational users. The discussion thread has been founded in the spring of 2012, it consist of 628 comments and has been viewed over 44 000 times. The data contains of 66 340 words and there are approximately 100 respondents. This thesis is written with an ethnographic touch: respecting both the culture of the online group, the vocabulary as well as the mutual understandings in the discussion. The theoretical framework is built on E. Goffmans Interaction ritual, Forms of talk and Stigma. Respectively the term ambiguous agency is utilized in the theoretical framework. The analysis is executed using two completing methodological tools: thematic analysis and actantial model by A. Greymas. Results show that there is in fact active agency occurring towards harm reduction in the ungoverned pro-drug internet site. In defining quitting drug use a spectrum of variations of definitions were found. These definitions or goals varied from not using at all to just using occasionally and from quitting altogether to moderating or adjusting the use; the main intention being taking control of ones use of drugs. Four type stories could be extracted from the data concerning of the recovery process: whether it is to continue use, to grow up to stop the use or to maintain sobriety. Also several different forms of peer support were taking place on the internet site: besides the social aspects of sharing the same experience, also the power of the written word and the therapeutic aspect of the diary like writing. The main result was that the role of the internet site and the discussion was to function as a supporting “extension of self” for the quitter only to then outgrow both the discussion as well as group. The final stage of sobriety being reaching independency and leave both the drug life as well as the online peer support forum behind. It seems that the ungoverned discussion is a valuable tool in the drug quitting process for the respondents. As this tool may not work for everyone it does function for functional users that are comfortable in the online environment, that identify themselves with the drug-users and at last consider drug-users as peers. To these the forum and thread offer an irreplaceable as well as cost-effective tool of support in the quitting process adding ungoverned value to the harm reduction function.
 • Westerberg, Sanna Amanda (2015)
  Ilmastonmuutos on ilmiö, jonka seuraamukset muuttavat monin eri tavoin maapalloamme. Tässä kyselylomaketutkimuksessa selvitettiin lahjakkaiden nuorten käsityksiä ilmastonmuutoksesta. Tutkimus selvitti, mitä lahjakkaat nuoret haluavat tietää ilmastonmuutoksessa. Kohderyhmänä oli 215 lahjakasta oppilasta 39 maasta. Tutkimuksessa kerättiin e-lomakkeella 215 oppilaan esittämät 545 kysymystä liittyen ilmastonmuutokseen. Oppilaista 56 % halusi tietää, miten ilmastonmuutoksen seuraukset olisi ratkaistavissa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista halusi tietää 21 % oppilaista. Lahjakaista nuorista 22 % halusi tietää, mitä ilmastonmuutos on ja miten sitä tutkitaan. Ilmastonmuutoksen opetuksen tulisi siksi jatkossa keskittyä ilmastonmuutosongelmien ratkaisuvaihtoehtojen esille tuomiseen sen lisäksi, että oppilaille opetetaan kouluissa mitä ilmastonmuutos on. Lisäksi tutkittiin kyselylomakkeella 27 lahjakkaan nuoren käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja sen opetustavasta. Opiskelijat olivat 15 eri maasta. Kyselylomaketutkimus tehtiin tiedeleirillä Suomessa. Lahjakkailla nuorilta oli vaihtoehtoisia käsityksiä ilmastonmuutoksesta, 26 % piti ilmastonmuutosta luonnollisena ilmiönä. Yli 88 % vastanneista oli huolissaan ilmastonmuutoksen seuraamuksista. Oppilaista yli 88 % uskoi oppivansa ilmastonmuutoksesta tutkimuksellisen opiskelun avulla. Ilmastonmuutosta tulisi opettaa siis tutkimuksellisen opiskelun kautta. Tämän tutkimuksen kautta haluttiin selvittää, onko tarvetta päivitetylle ilmastonmuutos -termille. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta kuvaa parhaiten sana ilmaston vääristymä (eng. Climate distortion).
 • Varila, Toni (2015)
  Ligniinin ja sen johdannaisten erottaminen biomassasta on noussut biojalostamoissa tärkeään rooliin, kun biomateriaalien käyttöä pyritään tehostaman. Suurta mielenkiintoa näissä yhdisteissä herättää erityisesti se, että yhdisteet pystyvät toimimaan antioksidantteina eli estämään haitallisten happi- ja typpiradikaalien reaktioita elävissä organismeissa. Ligniini on luonnon toiseksi yleisin fenolinen polymeeri. Se koostuu hapettuneista fenyylipropeeni monomeereista, jotka linkittyvät erilaisiin aryylieettereihin. Lehtipuissa, kuten koivuissa, linkittyminen aryylieettereihin tapahtuu suurimmaksi osaksi β-O-4 sidoksella. Havupuissa, kuten kuusessa, tämä on vähäisempää. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan aluksi biojalostamoita ja niiden toimintaa, jonka jälkeen tarkastellaan tarkemmin vapaiden radikaalien muodostumista organismien sisällä ja minkälaisia vaikutuksia niillä siellä on. Tämän lisäksi perehdytään solun sisäisiin antioksidantteihin, kuten superoksididismutaasiin, katalaasiin ja glutationiin ja siihen kuinka ne toimivat sekä kineettisiin antioksidantteihin eli kehoon ulkopuolelta tuleviin antioksidantteihin ja niiden toimintaan. Näihin kuuluvat biomassasta saatavat useat fenoliset yhdisteet, karotenoidit flavonoidit ja askorbiinihappo. Antioksidatiivisuuden mittaamiseen perehdytään katsauksen loppuosiossa. Antioksidatiivisuutta voidaan mitata DPPH (di(fenyyli)-(2,4,6-trinitrofenyyli)iminoatsanium) ja ABTS+ (2,2-atsinobis-(3-etyylibentsothiatsoliini-6-sulfonihappo)) radikaalien avulla sekä mm. ORAC- ja FRAP-menetelmillä. Tutkielman kokeellisessa osuudessa tutkittiin yhteensä 21 fenolisen yhdisteen ja kanelihapon antioksidatiivisuutta UV-Vis-spektorofotometrialla, käyttäen DPPH-radikaalia. Tämän lisäksi valmistettiin ligniinin polymeerirakenteessa esiintyvää dibentsodioksosiinia (DBDO) ja tutkittiin onnistuisiko DBDO:n linkitys koniferyylialkoholin kanssa entyysmikatalyyttisissä reaktio-olosuhteissa. Tulosten mukaan, linkittyminen näiden kahden välillä ei välttämättä tapahdu ollenkaan. Tarkempi analyysi saataisiin, jos näytteestä mitattaisiin sen massaspektri. Tällöin saataisiin enemmän informaatiota reaktiossa muodostuvasta tuotteista ja nähtäisiin millainen molekyylijakauma tuotteille tulisi. Antioksidatiivisuusmittauksissa selvisi, että tehokkaimmin vapaata radikaalia sieppasivat yhdisteet, joiden rakenteessa oli yksi tai useampi fenolinen hydroksyyliryhmä, konjugoituneita kaksoissidoksia tai syringyyliryhmä.
 • Sjöblom, Anna (2015)
  Intresse är en viktig förutsättning för inlärning och framtida yrkesval. I Finland är högstadieelevernas intresse för kemi skrämmande lågt. Man kan dela in intresse i situationsintresse och djupare personligt intresse. Innan man kan skapa ett personligt intresse måste ett situationsintresse först uppstå. Situationsintresset är också det som läraren kan påverka. Väl utförda demonstrationer kan påverka både elevernas intresse och inlärning positivt. Det samma gäller för undervisningsvideor. I det här arbetet har det producerats en demonstrationsvideo för att höja högstadieelevers intresse för kemi. Elevernas reaktioner på videon samt deras allmänna åsikter om videor i kemiundervisningen har undersökts kvantitativt med hjälp av en enkät. Baserat på elevernas svar kan demonstrationsvideor vara ett beaktansvärt sätt att höja högstadieelevers intresse för kemi. Det skulle dock vara bra om videorna kunde produceras med större budjet än videon i det här projektet.
 • Meriläinen, Satu (2015)
  Ydinjätteen loppusijoittamista erilaisiin geologisiin muodostumiin on tutkittu runsaasti. Suomessa korkea-aktiivinen ydinjäte eli käytetty ydinpolttoaine tullaan loppusijoittamaan graniittiseen kallioperään Olkiluodon alueelle noin 400 metrin syvyyteen. Graniittinen kallioperä sisältää erilaisia alumiinioksideita ja –hydroksideja, ja alumiinia esiintyy useissa mineraaleissa. Mikäli ydinjäte vuosituhansien kuluessa pääsisi useista esteistä huolimatta vapautumaan loppusijoitustiloista kallioperään, olisi sorptio niiden kulkeutumista merkittävästi hidastava tekijä. Koska radionuklidien kulkeutumisnopeus riippuu vahvasti mineraalipintojen sorptiosta, on runsaasti kallioperässä esiintyvien alumiinioksidien sorptio-ominaisuuksien tunteminen tärkeää turvallisuusanalyysin kannalta. Loppusijoitettava ydinjäte sisältää radiotoksisia kolmenarvoisia transuraaneja kuten plutoniumia hapetustilalla +III sekä amerikiumia ja curiumia, joiden hapetustila kallioperässä on +III. Näiden transuraanien ollessa kemiallisesti samankaltaisia saattaisivat ne kilpailla kallioperän vapaista sorptiopaikoista keskenään. Kilpailu rajallisista sorptiopaikoista vähentäisi metallien sorptiota mineraalipinnoille, jolloin niiden kulkeutumisnopeus kallioperässä saattaisi olla oletettua suurempi. Tästä syystä kilpailevan sorption vaikutukset tulee huomioida loppusijoituksen turvallisuutta arvioitaessa. Koska radiotoksisten transuraanien kemian tutkiminen on haastavaa, käytetään niiden analogeina helpommin käsiteltäviä kolmenarvoisia lantanideja, kuten europiumia, koska niiden kemialliset ominaisuudet ovat samanlaiset. Pro gradu -tutkielmassa perehdyttiin kolmearvoisten lantanidien europiumin ja lantaanin sekä kolmenarvoisen yttriumin sorptio-ominaisuuksiin alumiinioksidi korundiin (α-Al2O3). Tutkielman kokeellisessa osuudessa tutkittiin europiumin, yttriumin ja lantaanin sorptiota pH:n sekä ajan funktiona. Korundin pitoisuutena käytettiin 0,5 g/l tai 5 g/l ja metallien pitoisuuksina 1×10-5 mol/l tai 5×10-6 mol/l. Kineettiset sorptiokokeet tehtiin pH:ssa 8,0. Tutkielmassa perehdyttiin erityisesti näiden metallien väliseen sorptiokilpailuun. Yttriumin ja lantaanin havaittiin pH:n funktiona tehtävissä kokeissa siirtävän hieman europiumin sorptioreunaa, eli pH-aluetta, jossa sorptioprosentti nousee jyrkästi pH:n funktiona, korkeammalle pH-alueelle. Lantaanin vaikutuksen europiumin sorptioon havaittiin olevan hieman yttriumia suurempi. Kineettisissä sorptiokokeissa yttriumin havaittiin selvästi hidastavan europiumin sorptiota korundin pinnalle. On siis melko todennäköistä, että kemiallisesti samanlaiset metallit kilpailevat sorptiopaikoista keskenään tai hidastavat toistensa sorptiota. Pro gradu –tutkielmassa perehdyttiin myös europiumin ja yttriumin sorption mallintamiseen PHREEQC-ohjelmalla. Mallinnuksella haluttiin selvittää Eu:n pintakompleksaatiovakiot europiumin sorptioyhtälöille korundin pinnalla. Eu:n mallinnetut sorptiotulokset vastasivat hyvin kokeellisia tuloksia.
 • Laamanen, Jane (2015)
  Puskuriliuos on yksi lukion kemian keskeisistä sisällöistä. Puskuriliuoskäsitteen ymmärtämistä on tutkittu kansainvälisesti vähän. Tutkimustiedon perusteella opiskelijoilla on heikot käsitteelliset taidot puskuriliuoksen kemiasta ja opiskelijoilla ilmenee runsaasti vaihtoehtoisia käsityksiä happo-emäskemiasta. Kokeellisuus on tärkeä osa kemian opetusta. On kuitenkin huomattu, että kokeelliset oppimateriaalit eivät aina tue kemian oppimista. Tarvitaan uusia lähestymistapoja ja oppimateriaalia puskuriliuoskäsitteen kokeellisen oppimisen tueksi. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tuottaa tutkimuspohjaisesti kokeellinen oppimateriaali tukemaan puskuriliuoskäsitteen oppimista. Kontekstiksi valittiin veri. Ihmisen terveyden kannalta veren puskuriominaisuus on elintärkeä, sillä ilman sitä solujen pH muuttuisi helposti ja elintoiminnot hidastuisivat nopeasti. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytettiin kaksisyklistä kehittämistutkimusta. Ensimmäinen sykli jakautui tarveanalyysiin, teoreettiseen ongelma-analyysiin, kehittämisprosessiin ja ensimmäiseen kehittämistuotokseen. Kehittämisprosessi toteutettiin Kemianluokka Gadolinissa. Tarveanalyysissä tutkittiin, mikä on nykytilanne puskuriliuoksen opetuksessa. Tutkimuskysymys oli, miten puskuriliuoskäsitettä opetetaan ihmisen kemian kontekstissa lukion oppikirjoissa ja millaiselle oppimateriaalille on tarvetta. Tarveanalyysin tuloksena saatiin, että veren puskuriominaisuutta käsitellään yleisimmissä lukion viidennen kurssin oppikirjoissa opetettaessa puskuriliuoskäsitettä. Veren puskuriominaisuuksiin liittyviä tehtäviä oli kuitenkin vähän, eikä kokeellisia tehtäviä ole lainkaan. Teoreettisessa ongelma-analyysissä käsiteltiin kokeellisen oppimateriaalin kehittämisen ja sen arvioinnin kannalta keskeisiä aihe-alueita: puskuriliuoksen oppiminen, kontekstuaalinen oppiminen, käsitteen oppimisen ja kokeellisuuden tukeminen. Ongelma-analyysien pohjalta kehittämisprosessissa rakennettiin ensimmäinen versio kokeellisesta oppimateriaalista. Ensimmäinen kehittämistuotos sisälsi neljä osuutta, joissa tutkittiin puskuriliuoksen toimintaa mittausautomaation avulla. Jokaisen osuuden jälkeen seurasi pohdintakysymyksiä liittyen tarkasteltavaan ilmiöön ja sitä vastaavaan käsitteen sisältöön. Kehittämistutkimuksen toinen sykli koostui oppimateriaalin arvioinnista, jatkokehittämisestä ja toisesta kehittämistuotoksesta. Arvioinnin perusteella kehitetty kokeellinen oppimateriaali tukee puskuriliuoskäsitettä sen toiminnan ja merkityksen osalta sekä lisää pH-käsitteen ymmärrystä. Tukeakseen entistä enemmän puskuriliuoskäsitteen oppimista oppimateriaali muokattiin oppimissyklimuotoon. Kehitettyä oppimateriaalia voidaan käyttää Kemianluokka Gadolinissa sekä kouluissa, joissa on käytössä mittausautomaatiovälineet.
 • Hiilloste, Tea (2015)
  Ligniini on maailman toiseksi yleisin biopolymeeri. Se mahdollistaa puun puutumisen sekä veden ja ravinteiden kulkeutumisen puun- ja ruohovartisten kasvien soluissa. Ligniinillä on havaittu antioksidatiivisiä ominaisuuksia, sillä se kykenee pelkistämään radikaaleja. Antioksidanttiaktiivisuuteen vaikuttaa molekyylin sisäinen molekulaarinen koostumus. Ligniinin perusrakenne muodostuu kolmesta kanelialkoholin monomeeristä. Nämä monomeerit muodostavat entsyymikatalysoitujen hapetusreaktioiden kautta monimutkaisen polymeeriketjun. Tämä tutkielma tarkastelee kirjallisuusosuudessa ligniinin rakenteesta havaittuja rakenneyksiköitä ja niiden kykyä toimia antioksidantteina. Kokeellisessa osiossa syntetisoitiin ensin ligniinin rakenteessa esiintyvä, niin kutsuttu 8-rengasrakenne, dibentsodioksosiini. Tämän jälkeen syntetisoidun malliaineen annettiin reagoida entsyymikatalyyttisesti hapettavissa olosuhteissa koniferyylialkoholin kanssa. Kokeiden toivottiin antavan lisävalaistusta ligniinipolymeerin 3-uloitteisen rakenteen muodostumiseen. Reaktioseokset analysoitiin NMR-spketroskopian ja HPLC-kromatografian avulla ja tärkeimmälle oletettavalle ristikytkentätuotteelle syntetisoitiin tetrameerinen analogi. Työssä tutkittiin myös ligniinin analysointia pyrolyysi-GC/MS-laitteistolla. Tulosten analysoimiseksi luotiin ensin yhdeksän yksinkertaisen, ligniinin pyrolyysissä oletettavasti muodostuvan yhdisteen GC/MS-spektrikirjasto ja tätä hyödynnettiin kuuden ligniinin malliyhdisteen pyrolyysihajoamistuotteiden identifioimisessa. Yksi malliyhdisteistä oli aiemmin valmistettu dibentsodioksosiini ja loput edustivat yleisimpiä ligniinin rakenneyksikköjä.