Pro gradut ja vastaavat opinnäytteet

Recent Submissions

 • Hynynen, Marko (2017)
  Tupakointi on merkittävä kansanterveydellinen vaaratekijä ja tupakoinnin määrää vähentämällä voitaisiin saavuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä. Tupakoinnin lopettaminen on monelle haasteellista, niinpä on kehitetty lääkkeellisiä apukeinoja tupakoinnin lopettamisen helpottamiseksi. Näistä yksi on nikotiinikorvaushoitotuotteet. Niiden markkinoille tulosta lähtien on ollut kiistanalaista, mikä lääkeneuvonnan asema tulisi olla nikotiinikorvaushoitoa ostettaessa. Nikotiinikorvaushoitotuotteiden myyntikanavien sääntely purettiin Suomessa vuonna 2006, jonka jälkeen niitä on voinut ostaa myös päivittäistavarakaupoista. Aikaisemmin ei ole tutkittu nikotiinikorvaustuotteiden myyntiverkoston kehittymistä sen jälkeen, myyntikanavien sääntely purettiin. Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tutkia sääntelyn purkamisen vaikutusta nikotiinikorvaushoitotuotteiden myyntikanavien kehittymiseen vuosina 2006-2015. Tutkimuksen aineistona käytettiin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean tilastoa nikotiinikorvaushoitotuotteita myyvistä liikkeistä vuosilta 2006-2015. Tätä aineistoa analysoitiin mm. verraten apteekkien ja muiden myyntikanavien määrää eri kuntatyypeissä. Kuntia ryhmiteltiin mm. pinta-alan ja väestömäärän suhteen. Pohjana oli Fimean myyntikanavatilasto-PDF-tiedosto, tämä muunnettiin Excel-tiedostoksi, josta muodostettiin eri kuvaajia. NRT-myyntikanavien määrä kasvoi varsin tasaisesti vuoteen 2010 saakka, kunnes vuonna 2011 tapahtui suurempi hyppäys NRT-myyntikanavien määrässä nikotiinikorvaushoitotuotteiden tullessa myös ravintoloihin myyntiin vuonna 2010. Tämän jälkeen kasvu laantui. Tuloksissa oli nähtävissä NRT-myyntikanavien keskittymistä apteekkeja enemmän suuriin asutuskeskuskuntiin. Toisaalta harvaan asututtuihin maaseutukuntiin NRT-myyntikanavat eivät niinkään ole lisänneet nikotiinikorvaushoitotuotteiden myyntiverkoston kattavuutta. Kuitenkin erittäin monet yhden apteekin ja muun NRT-myyntikanavan kunnat sijaitsevat Etelä-Suomessa suurempien kaupunkikuntien läheisyydessä, tai Keski-Suomessa Suomen selän vyöhykkeellä.
 • Peltonen, Anna (2018)
  Histamiini on sekä ääreis- että keskushermostossa vaikuttava välittäjäaine, joka on osallisena elimistön lukuisissa toiminnoissa. Keskushermostossa histamiinihermosolut ovat levittäytyneet laajalle alueelle aivoja, jossa histamiini osallistuu muun muassa uni-valverytmin, ruokahalun sekä motoristen toimintojen säätelyyn. Histamiinin keskushermostolliset vaikutukset ilmenevät pääasiassa H1- H2- ja H3-reseptoreiden välityksellä. H3-reseptori säätelee histamiinin synteesiä sekä vapautumista histaminergisten hermosolujen presynaptisista hermopäätteistä negatiivisen palautevaikutuksen välityksellä. H3-reseptoreita esiintyy myös muiden hermosolujen presynaptisilla solukalvoilla, jossa ne säätelevät muiden hermoston välittäjäaineiden vapautumista. Useissa eläinkokeissa H3-reseptorivälitteisillä mekanismeilla on havaittu olevan tärkeä merkitys motoristen toimintojen säätelyssä erityisesti aivojen tyvitumakkeiden alueella yhdessä muiden välittäjäainejärjestelmien kanssa. Histaminerginen järjestelmä on osallisena motoriikkaa heikentävien sairauksien, kuten Parkinsonin taudin, Touretten syndrooman sekä Huntingtonin taudin synnyssä. Tauteja sairastavilla potilailla on havaittu toiminnallisia, fysiologisia tai geneettisiä muutoksia histaminergisessä järjestelmässä. Kyseisiin sairauksiin ei ole olemassa kliinisessä käytössä olevia histaminergiseen järjestelmään vaikuttavia yhdisteitä, vaikka viime aikoina eläinkokeissa histaminergiseen järjestelmään vaikuttavat yhdisteet ovatkin osoittautuneet lupaaviksi. Tämän erikoistyön kokeellisen osuuden tarkoituksena oli selvittää aivojen histamiinivajeen vaikutuksia levodopan aiheuttamiin pakkoliikkeisiin histidiinidekarboksylaasin suhteen poistogeenisillä hiirillä (HDC KO) (n=9) sekä villityypin hiirillä (n=12) Parkinsonin taudin 6-hydroksidopamiini-(6-OHDA)-mallissa. Hiirille aiheutettiin toispuolinen dopamiinihermosoluvaurio injektoimalla 6-OHDA-hermosolumyrkkyä (3 μg) oikean aivopuoliskon keskimmäiseen etuaivopunokseen. Dopamiinihermosolutuhon onnistumista mitattiin pyörivällä sauvalla sekä amfetamiinilla (2,5 mg/kg) ja apomorfiinilla (0,5 mg/kg) tehostetuilla pyörimiskäyttäytymisen kokeilla. Käyttäytymiskokeiden jälkeen aloitettiin 10 päivän mittainen päivittäinen levodopan ja benseratsidin annostelu (4,5 mg/kg, 1,125 mg/kg). Viimeisenä annostelupäivänä hiirien pakkoliikkeitä videoitiin minuutin ajan 20, 40, 60, 80, 100 ja 120 minuutin kuluttua levodopa-annostelusta. Hiiret lopetettiin videointipäivänä niskamurrolla ja keskiaivot kerättiin talteen immunohistokemiallista värjäystä varten dopamiinihermosoluvaurion laajuuden määrittämiseksi. Levodopan aiheuttamissa pakkoliikkeissä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa genotyyppien välillä. Tutkimusryhmämme aiemmissa tutkimuksissa HDC KO -hiirillä havaittiin voimakkaampia levodopan aiheuttamia pakkoliikkeitä aivojuovioon aiheutetun dopaminergisen hermosoluvaurion 6-OHDA-mallissa. Vaurioituvalla aivoalueella ja siten dopaminergisen hermosoluvaurion laajuudella on mahdollisesti merkitystä genotyyppieron havaitsemisessa levodopan aiheuttamissa pakkoliikkeissä. Tässä erikoistyössä dopaminergiset hermosoluvauriot onnistuivat tasavertaisesti kummallakin genotyypillä, minkä vuoksi eri tavalla onnistuneita vaurioita genotyyppien välillä ei voida pitää syynä siihen, miksi genotyyppieroa ei havaittu levodopan aiheuttamissa pakkoliikkeissä. Amfetamiinilla aiheutetussa pyörimiskäyttäytymisen kokeessa HDC KO -hiirillä havaittiin ipsilateraalisen pyörimiskäyttäytymisen tilastollisesti merkitsevää lisääntymistä. Aiemmissa tutkimuksissa HDC KO -hiirillä on havaittu aivojen dopamiinin vapautumisen lisääntymistä sekä sen metaboliittien pitoisuuksien suurentumista, mikä saattaisi selittää tässä tutkimuksessa havaittua amfetamiinin aiheuttamaa lisääntynyttä pyörimiskäyttäytymistä. Aiempien tutkimuksien sekä tämän erikoistyön havainnot vahvistavat histaminergisen ja dopaminergisen järjestelmän välistä yhteyttä motorisissa toiminnoissa.
 • Herkkola, Hennariia (2018)
  Ventraalisessa aivojuoviossa sijaitsevalla accumbens-tumakkeella on merkittävä rooli päihderiippuvuuden synnyssä. Accumbens-tumake on yhteydessä dopamiinihermosolujen avulla ventraaliseen tegmentaalialueeseen (VTA). Päihteiden käytön seurauksena VTA ja sieltä lähtevät dopamiinihermosolut aktivoituvat, mikä saa aikaan dopamiinin vapautumisen lisääntymisen accumbens-tumakkeessa. Samalla myös asetyylikoliinin vapautuminen accumbenstumakkeen kolinergisistä välineuroneista lisääntyy. Näillä kolinergisillä välineuroneilla on löydetty olevan yhteys muun muassa riippuvuuden ja masennuksen syntyyn. Aikaisempien tutkimusten perusteella accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien vaurio lisäsi hiirillä morfiinin ehdollistetun paikkahakuisuuden muodostumista. Kolinergisten välineuronien aktivointi DREADD-reseptorien avulla on taas vähentänyt hiirten paaston jälkeistä ruuan kulutusta. Tämän erikoistyön tarkoituksena oli selvittää, onko accumbens-tumakkeen kolinergisillä välineuroneilla vaikutusta alkoholin ja morfiinin aiheuttamaan ehdollistettuun paikkahakuisuuteen sekä näiden akuutteihin liikeaktiivisuusvaikutuksiin. Välineuronien aktivointi ja inhibitio toteutettiin DREADD (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs) -reseptorien avulla. DREADD -reseptorit ovat G-proteiinikytkentäisiä reseptoreita, joilla voidaan muunnella solujen toimintaa ja aktivaatiota. Ne aktivoidaan muutoin inertillä synteettisellä ligandilla, klotsapiini-n-oksidilla (CNO). Reseptoreihin on kiinnitetty fluoresoiva proteiini, mCherry, jonka avulla voidaan nähdä reseptorien sijainti aivokudoksessa. Reseptoreita ilmentävät geenit injisoitiin bilateraalisesti creriippuvaisen AAV-virusvektorin avulla ChAT-cre -hiirten accumbens-tumakkeeseen stereotaktisessa leikkauksessa. Alkoholin ja morfiinin vaikutukset mitattiin ehdollistetun paikkahakuisuus (CPP) -kokeen avulla. Tutkittavia ryhmiä oli kolme: aktivoiva reseptori Gq (n = 11), inhiboiva reseptori Gi (n = 9) ja kontrolli mC (n = 9). Sekä naaras- että uroshiiriä oli jokaisessa ryhmässä. Alkoholi ei aiheuttanut ehdollistettua paikkahakuisuutta missään tutkittavassa ryhmässä. Hiirten liikeaktiivisuus kuitenkin kasvoi merkittävästi alkoholi-injektion jälkeen verrattuna saliini-injektioon. Kolinergisillä välineuroneilla ei ollut kuitenkaan vaikutusta liikeaktiivisuuden lisääntymiseen. Morfiinin ehdollistettu paikkahakuisuus muodostui kaikille ryhmille, mutta DREADD-reseptorien välillä ei ollut eroja paikkahakuisuuden muodostumisessa tarkasteltaessa paikkahakuisuustestiä 15 ja 30 minuutin aikaväleillä. Gq-reseptori vaikutti kuitenkin vähentävän paikkahakuisuuden muodostumista kontrolliin verrattuna tarkasteltaessa paikkahakuisuustestiä viiden minuutin aikaväleillä. Myös morfiini lisäsi hiirten liikeaktiivisuutta merkittävästi verrattuna saliiniin, mutta merkittäviä eroja tutkittavien ryhmien välille ei syntynyt. Hiirten sukupuolella ei ollut vaikutusta paikkahakuisuuden muodostumiselle, mutta naarashiirten liikeaktiivisuus alkoholin ehdollistamisvaiheessa ja paikkahakuisuustestin aikana oli suurempaa kuin uroshiirillä. Morfiinin saannin jälkeen naarashiirten aktiivisuus myös kasvoi enemmän kuin uroshiirillä. Accumbens-tumakkeen kolinergisten välineuronien vaikutus alkoholin ehdollistettuun paikkahakuisuuteen ei selvinnyt tämän erikoistyön aikana. Kolinergisten välineuronien aktivaatiolla havaittiin olevan morfiinin paikkahakuisuutta vähentävä vaikutus kontrolliin verrattuna, mutta ei riittävästi, jotta se näkyisi koko paikkahakuisuustestin ajan. Morfiinin paikkahakuisuustesti tehtiin kuitenkin samoille hiirille alkoholin paikkahakuisuustestin jälkeen, joten tulokset morfiinin paikkahakuisuudesta eivät ole tästä syystä täysin luotettavat.
 • Lehtikuja, Henna (Helsingin yliopisto, 2018)
  In our study, we examined the effects of early-life stress on sleep, depressive behaviour and neurophysiological factors common for depression and sleep disturbances. As a model for early-life stress we used cross-fostered (CF) adolescent and adult, male and female rats. In spontaneous sleep, we found an increase in NREM and REM time in light period and an increased number of REM onsets in light and dark period in CF group. Baseline adenosine expression and BDNF levels in basal forebrain were decreased in CF animals. In the behavioural tests there were no detectable differences, nor in recovery sleep. This thesis will concentrate on the scientific background of the project, further discuss the findings in our study and demonstrate the writer’s personal role in the project.
 • Koivumäki, Victor; Maasilta, Paula; Bachour, Adel (Helsingin yliopisto, 2018)
  Abstract (246 words) Purpose: No consensus exists regarding monitoring the initiation of positive airway pressure (PAP) by oximetry. A PAP device report may be insufficient to ensure a good therapeutic response in all patients. This study aimed to identify patients potentially benefitting from oximetry monitoring during PAP initiation. Methods: We routinely monitored PAP initiation at home with an oximeter. Here, we reviewed all patients undergoing PAP initiation in 2015, including a baseline sleep study and PAP initiation data. In group A we included patients with a residual AHI of <5/h and a residual ODI3 of ≥10/h. Group B included all remaining patients. We excluded cases with a leak of over 24 l/min or with an oximetry recording time of <1 hour. Residual AHI <5/h and residual ODI3 <10/h represented good PAP responses. Results: From 787 patients, we included 723 in this study. Among these, 158 had a residual AHI of ≥5/h, while 565 had a residual AHI of <5/h. Group A consisted of 129 (18%) patients. The sensitivity of the PAP device indicating a good PAP response reached 93.1%, with a specificity of 37.2%, a negative predictive value of 96.2%, and a positive predictive value of 23.9% using body mass index (BMI) ≥30kg/m2 and baseline SpO2 <92% as the cut-off points. Conclusions: Relying only on the PAP device parameter to evaluate therapeutic responses provided inconsistent results in one-fifth of cases. We recommend oximetry monitoring during PAP initiation when baseline SpO2 <92% or when BMI ≥30. Otherwise, oximetry monitoring remains optional.
 • Sarjamo, Satu (Helsingin yliopisto, 2017)
  Sylkirauhaskasvaimet muodostavat esiintyvyydeltään harvinaisen mutta histologiselta kuvaltaan monimuotoisen kasvainryhmän. Ne voivat saada alkunsa kolmesta eri solutyypistä, ja näin ollen niiden kirjo on varsin laaja. Maailman terveysjärjestön (WHO:n) vuonna 2017 julkaisema epiteliaalisten sylkirauhaskasvainten jaottelu koostuu 20 pahanlaatuisesta ja 11 hyvänlaatuisesta kasvaintyypistä. Sylkirauhaskasvainten diagnostiikka on erittäin haastavaa, ja siihen tarvitaan normaalien hematoksyliini-eosiini -leikkeiden (HE-leikkeet) lisäksi lähes aina niin kutsuttuja immunohistokemiallisia värjäyksiä. Alan kirjallisuudessa kullekin sylkirauhaskasvaintyypille on määritetty tyyppi-immunoprofiili, joka voi kuitenkin vaihdella tapauskohtaisesti. Tämän tutkielman tarkoituksena oli luoda kuva-arkisto, johon on taltioituna kuvia sylkirauhaskasvaintapausten immunohistokemiallisista värjäyksistä. Arkisto tehtiin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan patologian laitoksen käyttöön diagnostiseksi apuvälineeksi. Kuvista voidaan nähdä, mitä immunomerkkiaineita eri sylkirauhaskasvaintyypit ilmentävät ja millä voimakkuudella. Kuva-arkiston aineistoksi koottiin Helsingin yliopistollisen keskussairaalan patologiseen keskuslaboratorioon normaaliin patologiseen tutkimukseen tulleita sylkirauhaskasvainnäytteitä. Aineistoksi valittiin 12 sylkirauhaskasvaintapausta, jotka edustavat kymmentä eri epiteliaalista sylkirauhaskasvaintyyppiä. Näytteiden HE- leikkeet ja niistä tehdyt immunohistokemialliset värjäykset kuvattiin mikroskooppikameralla eri suurennoksilla. Nämä kuvat koottiin kuva-arkistoksi, johon on pääsy Patologian laitoksen kotisivujen kautta. Syventävän tutkielman osuuteen koottiin suppea otos kuva-arkiston kuvista edustamaan kunkin kuvatun sylkirauhaskasvaintapauksen immunoprofiilia. Lisäksi syventävän tutkielman osuuteen sisältyy kirjallisuuskatsaus kuvatuista sylkirauhaskasvaintyypistä. Kuva-arkiston kuvista voidaan havainnoida kuvattujen sylkirauhaskasvaintapausten histologinen kuva ja immunoprofiili. Vanhoja tapausesimerkkejä voidaan käyttää vertailukohtana diagnosoitaessa uusia sylkirauhaskasvaimia, kunhan otetaan huomioon, että arkistossa on nähtävissä vain yksittäisiä esimerkkejä siitä, miltä kunkin kasvaintyypin immunoprofiili voi näyttää.
 • Saikkonen, Riitta (Helsingin yliopisto, 2018)
  Objectives. The aim of this qualitative research was to examine the meaningfulness of own time for single parents and the meaning it carries in their everyday life. The target was also to gather experience based knowledge about the life of single parents. Previous research on the single parents` life is not abundant and often time the perspective has been simply coping with the challenges of lone parenthood. Based on previous research a single parents` life is often barely survival from one day to the other. In this research the target was to expand the point of view beyond mere survival, bringing light to new aspects of living as a single parent. Methods. The material of the research consisted of thematic interviews. The interviews involved 10 single parents. The sources were all women, although gender was not a relevant criteria when selecting interviewees. The transcribed material of the thematic interviews was analysed applying qualitative theory directive content analysis. The unique characteristic of experience based knowledge presented itself strongly. Results and conclusions. The own time of single parents seemed to be after the childrens` bedtime or during the free weekends (without kids). During their own time the parents relaxed in their way of preference. Own time was considered important with respect to overall wellbeing. The material indicated that even though single parent`s own time was held important and they most often wanted to have more of it, there was little effort made towards getting more own time. Avainsanat - Nyckelord lähivanhempi, yksinhuoltaja, arki, oma aika, hyvinvointi Keywords single parent, everyday life, own time, wellbeing Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited City Centre Campus Library/Behavioural Sciences/Minerva Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information
 • Rajaniemi, Essi (Helsingin yliopisto, 2018)
  This research aims to bring new information to how Finnish customer see products that are handmade in developing countries. First goal of the research was to build a picture of what Finnish customers think about these products and what kind of things they value when buying the product. This part will also rise up how the products could be made even better and to fit more to Nordic customers taste. The information gain will be used to design product suggestions to Finnish development cooperation organisation AavikonRuusu. AavikonRuusu works at Mauritania and brings handmade products made by local women to be sold in Finland. At the moment the products and their quality varies a lot. The organization hopes to have few product ideas that would suit Finnish customers taste and are easy enough for women in Mauritania to make. With the new product ideas the sell would increase and the products would be better quality than before. The aim is development that would benefit the women in Mauritania and help them to improve their living standards. This research was carried out as an action research. The research was processed in cycles. Every cycle produced important information about the subject and guided to the next phase. The ground inquiry was about Finnish customers' opinions about the handmade products made in developing countries. Based on the results the product suggestions were made. In another inquiry the customers were asked comments about the new product suggestions. After that the final products were chosen, pictures and instruction needed were made and delivered to AavikonRuusu representative. The research revealed that Finnish customers think positively about products made in developing countries and see them beautiful. However, many feel that the products do not fit to their own style. Because of that, customers seem to buy handmade products only infrequently. Answerers in the queries wish that the handmade products would be less colourful and a bit simpler. These wishes have been taken in notice while designing the product suggestions. The suggested products are made simple enough to women in Mauritania to make. They don't enquire lot of skills or materials to be made. In design process there is also taken to consideration the possibilities for Mauritanian women to modify the product and use their imagination
 • Saari, Elli (Helsingin yliopisto, 2018)
  Urbanization and population ageing are megatrends of our time. We need a lot of new information concerning ageing and urbanization because cities are growing and the amount of the elderly in them is on the rise. Children were the focus of urban planning in the post-war era. The city was seen as an unsafe growing environment, and that led to the creation of suburbs. Nowadays, it is justified to ask, should the focus of urban planning be in drafting environments for the elderly since the age distribution is focused on them, too. This thesis is positioned in the intersection of ageing and urbanization and considers how urban design should respond to these challenges. Place attachment covers meaningful experiences relating to certain environment. Meaningful everyday environment encourages one to exercise as well as positively affects one’s mental well-being. In age-friendly city planning, place attachment is seen as a factor positively affecting active ageing and well-being. My thesis asks how ageing population becomes attached to places in the Helsinki metropolitan area, what role the environmental quality has in becoming attached to a place and are different demographics within the ageing population becoming attached to places in different ways. With these questions I evaluate whether or not the Helsinki metropolitan area is an environment that supports active ageing from the point of view of place attachment. This thesis is positioned within the discipline of humanistic geography, which dictates that environment is experienced through the meanings one has attached to it. Experiences of place attachment are examined within the age group of 55 to 75 years old in the Helsinki metropolitan area municipalities of Helsinki, Espoo, Kauniainen, and Vantaa. My analysis is based on qualitative data of Aktiivi research by Aalto University, which has been compiled with a map-based questionnaire using the PPGIS method (Public Participation Geographic Information System). My thesis uses a mixed methods approach. By analyzing the contents of the qualitative material I am evaluating which factors play a role in place attachment. I classify the features of place attachment in to five different categories: personal, social, aesthetic, functional, and atmospheric places. I evaluate these results with Pearson’s χ2-test to find out are there differences in how different demographics become attached to places. The most important results of my work can be summarized into four main points. Firstly, the work gives new structure to the phenomenon of place attachment on a new way theoretically. The model categorizes the components of the environmental quality into visible form. Based on the results, the main factors are functionality, personal elements, and aesthetics. Secondly, the numerous mentions relating to attributes of places (functionality, aesthetics) prove that the process of place attachment can be affected by the tools of planning. Urban planning can affect the aesthetics of environments as well as the possibilities they offer and in this way environments that support active ageing can be created. Thirdly, based on statistical analysis, the meaning on social environments was emphasized in the lowest income bracket whereas the meaning of aesthetic environments was emphasized among those with higher education degree. This suggests that there is a socio-economic dimension, which should be taken into account in urban planning. Fourthly, the results of this thesis strengthen the notion that PPGIS is a working tool for the planner when balancing between land use changes and conserving places. The strength of the study design is that it does not only ask which areas should be treasured, but also why they should be treasured. The Helsinki metropolitan area has good requirements for age-friendliness for now. The area can be planned in an age-friendly manner especially when considering the functional and aesthetic aspects of places. Additionally, it is vital to recognize the diversity of the ageing population and not to think of them as a homogenous group. PPGIS is one way to develop cities sensitively by listening to their inhabitants. The ageing inhabitants are experts in developing their everyday environment. In the future the discussion of age-friendly urban planning is going to focus on suburban areas since those areas are facing endeavors of densification and those are the areas the elderly wish to live.
 • Malinen, Joonas (Helsingin yliopisto, 2018)
  The goals of this study were to explore whether the use of an automatic-external- defibrillator (AED) by an untrained layperson would adversely affect the quality of compression-only cardiopulmonary-resuscitation (CPR) provided at the same time and decrease the defibrillation delay in a simulated out-of-hospital-cardiac-arrest (OHCA) -situation. The study was a training mannequin simulation of an OHCA-scenario comparing participants performing dispatcher-assisted compression-only CPR with subjects who in addition retrieved and used an AED with dispatcher assistance. In this study, laypersons who had basic CPR (without AED) training could all perform dispatcher assisted CPR relatively well. In the AED group, laypersons were able to safely use an AED in a simulated OHCA-situation. This study suggests that adding an AED to the dispatcher assisted CPR protocol does not markedly decrease the hands-on-time nor the quality of CPR with layperson provided help in an OHCA-scenario and that it would decrease the out- of-hospital defibrillation delays and thus improve survival.
 • Nelimarkka, Leopold (Helsingin yliopisto, 2018)
  Syntyvien lasten sukupuolijakauma on noin 1,05 eli 105 poikaa 100 tyttöä kohden. Poikasikiöt ovat kuitenkin yliedustettuina raskauskomplikaatiossa kuten ennenaikaisessa synnytyksessä ja istukan ennenaikaisessa irtoamisessa sekä mahdollisesti myös pre-eklampsiassa. Koska hedelmöittymishetkellä poikien ja tyttöjen määrässä ei todennäköisesti ole eroa, syntymähetken sukupuolijakauma kertonee kahden sukupuolen erilaisesta kuolleisuudesta raskauden aikana ja saattaa kuvastaa raskauskomplikaatioiden taustalla vaikuttavia mekanismeja. Tämän syventävän opintoprojektin tavoitteena oli tutkia syntyneiden lasten sukupuolijakaumaa ennenaikaisessa synnytyksessä, sikiön kasvunhidastumassa, pre-eklampsiassa, kohtukuolemassa ja istukan ennenaikaisessa irtoamisessa. Tutkimuksessa selvitettiin THL:n syntymärekisteritietojen perusteella 1) kyseisten raskauskomplikaatioiden ilmaantuvuus sekä 2) syntyneiden lasten sukupuolijakauma suhteessa syntymähetken gestaatioikään 1987-2016. Tarkastelujakson aikana Suomessa syntyi yli 1,7 miljoonaa lasta. Raskauskomplikaatioiden ilmaantuvuus pysyi suhteellisen vakaana lukuun ottamatta pre-eklampsiaa, jonka ilmaantuvuus nousi selkeästi viimeisen kymmenen vuoden tarkastelujakson aikana (2,0 % v. 1997-2006 vs. 2,6 % v. 2007-2016). Syntyneiden lasten sukupuolijakauma oli kaikissa synnytyksissä ja myös sikiön kasvunhidastumassa 1,05. Sen sijaan pre-eklampsiassa poikia syntyi vähemmän (1,02) ja muissa raskauskomplikaatioissa enemmän: istukan ennenaikainen irtoaminen (1,23), ennenaikainen synnytys (1,20) ja kohtukuolema (1,09). Ennenaikaisissa synnytyksissä, joihin liittyi raskauskomplikaatio, myös syntymähetken gestaatioikä vaikutti syntyneiden lasten sukupuolijakaumaan. Suhteellisen vakiona pysynyt raskauskomplikaatioiden ilmaantuvuus kuvastaa istukan kehitykseen ja toimintaan liittyvien perusmekanismien merkitystä. Koska poikasikiöt ovat yliedustettuina keskeisissä raskauskomplikaatioissa pre-eklampsiaa lukuun ottamatta, äidin ja sikiön immunologiset mekanismit ovat todennäköisesti merkityksellisiä raskaukomplikaatioiden kehittymisen kannalta.
 • Bergmann, Fanny (Helsingin yliopisto, 2018)
  Hammaslääketieteen koulutusohjelman tulisi tarjota paras mahdollinen koulutus tulevaisuuden hammaslääkäreille. Helsingin yliopistossa aloitettiin vuonna 2015 tutkintorakenteen uudistus, joka tarjoaa mahdollisuuden hammaslääketieteen opintojen kehittämiselle. Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tutkintorakenteen uudistamiseen hyödynnettäväksi uusia näkökulmia. Tarkoituksena on selvittää, kuinka Helsingin yliopiston hammaslääketieteen opiskelijat arvioivat kahden ensimmäisen vuoden prekliinisiä opintoja ja mitä muutoksia he haluaisivat uuteen tutkintorakenteeseen. Tutkimuksen avulla pyritään löytämään ratkaisuja ja mahdollisesti jopa menetelmiä, joita voisi uudessa tutkintorakenteessa hyödyntää. Tutkimusaineisto on kerätty tätä tutkimusta varten tehdyllä kyselylomakkeella. Kyselylomake suunnattiin Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan 3.-5. vuosikurssin hammaslääketieteen opiskelijoille huhtikuussa 2016. Kyselylomakkeen vastausprosentti kaikilta vuosikursseilta oli hyvä (82 %). Aineiston tilastollisessa analyysissä käytettiin SPSS-ohjelmaa. Suuri osa kyselyyn vastanneista hammaslääketieteen opiskelijoista koki, että nykyiset prekliiniset opinnot luovat kohtalaisesti tai hyvin pohjaa kliinisen vaiheen opinnoille. Tutkimuksessa ilmeni, että opiskelijoiden mielestä hammaslääketieteen opiskelijoille suunnitellut hammaslääketieteellistä ainesta sisältävät eriytetyt opinnot luovat biolääketieteen opintojaksoja paremmin pohjaa kliinisen vaiheen opinnoille. Opiskelijat toivoivat, että hammaslääketieteen kannalta olennaisia opintoja olisi ensimmäisten kahden opintovuoden aikana enemmän. Hammaslääketieteen opiskelijat aloittavat mielellään nopeasti opintojen alettua hammaslääketieteellisten tiedollisten ja taidollisten oppien karttumisen, vaikkakin arvostavat biolääketieteellisten opintojaksojen saamaa yleislääketieteellistä osaamista. Tutkimuksessa ilmeni, että vastaajat kokivat heidän aikaisissa prekliinisen vaiheen opinnoissa olevan paljon hyvää, mutta niissä oli myös kehittämisen varaa. Tutkimuksen avulla löydettiin selviä kohtia, joihin puuttumalla on mahdollista muokata opintoja vastaamaan paremmin opiskelijoiden odotuksia ja edelleen tukemaan oppimista aiempaakin paremmin.
 • Sandström, Roberta (Helsingin yliopisto, 2018)
  Background: Transcatheter aortic valve implantation (TAVI) has become an established treatment option for selected patients with severe symptomatic aortic valve stenosis. Aims of the current study: To evaluate the performance of the new-generation, repositionable Lotus Valve in patients who were treated with the device at Helsinki University Hospital between December 2013 and November 2015 Methods and results: Data of 68 consequent patients was retrospectively collected and analyzed. The mean age was 80 years, 51.5% were female and 94.1% had symptoms of NYHA functional class III-IV at baseline. Lotus implantation was successful in 100% of cases and valve repositioning was successfully performed in 17 cases. The operative and 3-month mortality rate was 2.9%. Eighteen patients (29.0%) received a new permanent pacemaker within 30 days of the procedure. At 3 months, 88.3% were of NYHA class I-II, the average peak gradient decreased from 74 ± 20 mmHg to 18 ± 7 mmHg and the average mean gradient from 46 ± 12 mmHg to 11 ± 4 mmHg, compared to baseline. No moderate or severe paravalvular leak (PVL) occurred at 3 months. The 1-year mortality rate was 8.8% and 85.4% had symptoms of NYHA class I-II. The average peak and mean aortic gradients remained at the same level as at 3 months. No moderate or severe PVL occurred at 1 year. Conclusions: This study demonstrates a high device success rate and good outcomes for patients treated with the Lotus valve. The early performance of the valve was favorable and the valve function remained good during the 1 year follow-up. The main problem after Lotus implantation in this study was the high rate of pacemaker implantations.
 • Selenius, Jannica (Helsingin yliopisto, 2017)
  Background: Common variable immunodeficiency (CVID) is the most common primary immunodeficiency. Prevalence varies greatly between countries and studies. Most diagnostic criteria include hypogammaglobulinemia and impaired vaccine response. Aim: To evaluate the minimum prevalence as well as the clinical and immunological phenotypes of CVID in Southern Finland. Methods: We performed a cross-sectional study to assess all adult CVID patients followed-up in three hospital districts in Southern and South-Eastern Finland between April 2007 and August 2015. CVID diagnosis was based, with a minor modification, on the ESID/PAGID criteria for primary CVID. Antipolysaccharide responses to Pneumovax® were defined as impaired only if 50% or more of the serotypes did not reach a level of 0.35 μg/mL after vaccination. We further characterized the patients’ B cell phenotypes and complications associated with CVID. Results: In total, nine patients were excluded due to potential secondary causes before diagnosis. ESID/PAGID criteria were met by 132 patients (males 52%), of whom 106 had “probable” and 26 “possible CVID”. Based on the population statistics in the three hospital districts, the minimum adult prevalence per 100 000 inhabitants in Finland for all CVID (“probable CVID”, respectively) patients was 6.9 (5.5). In the highest prevalence district (Helsinki and Uusimaa), the prevalence was 7.7 (6.1). CVID patients suffer from frequent complications. Ten patients died during follow up. Of probable CVID patients, 73% had more than one clinical phenotype. Intriguingly, gradual B cell loss from peripheral blood during follow up was seen in as many as 16% of “probable CVID” patients. Patients with possible CVID displayed somewhat milder clinical and laboratory phenotypes than probable CVID patients. We also confirm that large granular lymphocyte lymphoproliferation is a CVID-associated complication. Conclusion: The prevalence of CVID in Finland appears the highest recorded, likely reflecting the genetic isolation and potential founder effects in the Finnish population. Studies to discover potential gene variants responsible for the high prevalence in Finland thus seem warranted. Increased awareness of CVID among physicians would likely lead to earlier diagnosis and improved quality of care.
 • Tulkki, Leena (Helsingin yliopisto, 2018)
  Nykyisin tutkimusta etenkin monilla luonnontieteellisillä aloilla voidaan luonnehtia teknotieteelliseksi. Tällä viitataan dynamiikkaan, jossa erilaiset teknologiat ovat tärkeässä roolissa tutkimuksen mahdollistajina ja toisaalta näin saatu tutkimustieto ruokkii uusien teknologioiden kehitystä. Toinen, monesti teknotieteellisiin aloihin linkittyvä, nykytieteen jo pidempään jatkunut kehityssuunta on tutkimuksessa kerätyn datan merkityksen korostuminen. Laajoihin tietokantoihin kertyvää dataa yhdistellään, muokataan ja analysoidaan irrallaan siitä kontekstista, jossa se on alun perin kerätty. Tieteellisen tiedonmuodostuksen kollektiivinen luonne on datakeskeisessä teknotieteessä erityisen selvä asia. Tutkijoiden ja tutkimusryhmien välinen yhteistyö on edellytys sille, että laajoja tietokantoja voidaan muodostaa. Toisaalta tämän kollektiivisen yhteistyön koordinointi on sitä haastavampaa, mitä moninaisempia teknologisia ratkaisuja tutkimustyössä käytetään ja mitä erikoistuneempia tutkimusasetelmat ovat. Jotta tutkimustuloksia voidaan vertailla toisiinsa ja jotta niistä voidaan muodostaa laajempia kokonaisuuksia, niiden on oltava jollain tavalla vertailukelpoisia ja yhteen sovitettavissa. Tieteenfilosofisessa kirjallisuudessa tämän kaltaista yhdenmukaisuutta on kutsuttu yhteismitallisuudeksi. Yhteismitallisuutta tarvitaan niin tutkimuksen käsitteellisellä tasolla kuin sen materiaalisissa käytännöissäkin. Tietynasteinen yhteismitallisuus on edellytys sille, että tutkimusyhteisön jäsenet ylipäätään voivat kriittisesti arvioida toistensa tuloksia. Interaktiivisen objektiivisuuskäsityksen valossa tutkimusyhteisön kollektiivinen kritiikki on avainasemassa tieteellisen tiedon luotettavuuden saavuttamisessa. Tässä työssä esitetään, että standardeilla on keskeinen rooli yhteismitallisuuden tuottamisessa ja sitä kautta myös tutkimustulosten kriittisen tarkastelun mahdollistamisessa. Standardit ovat tyypillisesti teknisiä dokumentteja, joissa määritellään esimerkiksi tutkimuksessa käytettävien instrumenttien tai materiaalien ominaisuuksia sekä erilaisten kokeellisten työprosessien kulkua. Tärkeä seuraus standardien käyttöönotosta on se, että niiden myötä alkaa rakentua monenlaisia materiaalisia ja tiedollisia infrastruktuureita, kuten materiaalipankkeja ja tietokantoja. Tällaiset infrastruktuurit toimivat alustana tieteelliselle tiedonmuodostukselle: niiden puitteissa voidaan tutkia tietynlaisia kysymyksiä, mutta samalla toisenlaisia tutkimusteemoja rajautuu pois. Näin standardeilla on yhtäältä tutkimustyötä mahdollistava ja toisaalta sitä rajoittava vaikutus. Tässä työssä standardien roolia teknotieteellisessä tutkimuksessa on tutkittu konkreettisen esimerkin avulla. Tapaustutkimuksessa tarkastellaan synteettisen biologian alan merkittävintä kansainvälistä opiskelijakilpailua (iGem-kilpailu). Sen puitteissa on testattu tietynlaisia standardoinnin malleja ja kehitetty niitä edelleen. Kilpailu rakentuu niin sanotun osaperustaisen biologisen insinöörityön idealle, jossa etenkin elektroniikan alalta otettu malli standardoiduista komponenteista pyritään ottamaan käyttöön myös geeniteknologisessa tutkimuksessa. Koska synteettinen biologia, toisin kuin elektroniikka, operoi elollisen materiaalin puitteissa, ja vieläpä sellaisten ilmiöiden parissa, joita tunnetaan vielä melko huonosti, on geneettisten komponenttien standardointi osoittautunut kuitenkin varsin haastavaksi. Tapaustutkimuksen valossa näyttääkin siltä, että varsinkin aloilla, joiden tutkimus on melko varhaisessa vaiheessa, voi olla vaikeaa hahmottaa, millaisia asioita kannattaisi säädellä standardien avulla ja miten nämä standardit kannattaisi muotoilla. Edelleen, mikäli alan tutkimukseen liittyvä teknologinen kehitys on nopeaa, tulee standardien kehittämisestä haastavaa, sillä standardit eivät pysy relevantteina kovin kauaa. Standardeja kuitenkin tarvitaan, ja niiden kehittäminen ja niihin liittyvien infrastruktuurien ylläpitäminen on olennaisessa roolissa teknotieteellisen tutkimuksen mahdollistajana. Koska standardeilla ja standardoinnilla on merkittäviä tiedollisia seurauksia, ne ovat tärkeä ja mielenkiintoinen tutkimuskohde sosiaalisen epistemologian ja tieteenfilosofian näkökulmasta.