Faculty of Pharmacy

 

Recent Submissions

 • Eriksson, Veronica (Helsingin yliopisto, 2020)
  Migrän rankades som den näst största orsaken till funktionshinder år 2016 i Global Burden of Disease (GBD) -studien. Människor med migrän har större funktionshinder och en lägre hälsorelaterad livskvalitet än befolkningen i allmänhet. Många migränpatienter upplever funktions- och känslomässig nedsättning på grund av sin sjukdom. Migrän kan begränsa deras dagliga aktiviteter och påverka deras privata, yrkesmässiga och sociala liv. Migrän påverkar patienten också mellan attackerna och kan påverka deras utbildning, karriär, familj samt nära och kära. Komorbida sjukdomar och misslyckade behandlingslinjer ökar migränbördan. Utöver dessa så medför migrän även en ekonomisk börda. Stigma beskrivs som den dolda sjukdomsbördan. Kroniska migränpatienter har visat sig ha högre stigma än episodiska migränpatienter. Även om migrän är en av de vanligaste funktionshindrande huvudvärkstörningarna, är den fortfarande både underigenkänd, underdiagnostiserad och underbehandlad. Syftet med denna studie var att fastställa omfattningen av migränbördan och migränstigman hos vuxna finländska migränpatienter. Studien siktade på att producera omfattande och aktuell information om migrän och dess svårighetsgrad i Finland, med betoning på den börda det medför för migränpatienterna och samhället. Migrän är vanligast bland befolkningen i arbetsför ålder, vilket ökar den samhälleliga bördan av sjukdomen. Denna studie genomfördes som en tvärsnittsundersökning med hjälp av en elektronisk enkät bland vuxna finländska migränpatienter. Deltagarna kontaktades via Migränföreningen i Finland. Frågeformuläret bestod av den redan existerande och validerade MIDAS-enkäten och av frågor som utvecklats av författaren. De slutliga datan bestod av 608 svar. Av alla respondenter med 8 eller fler huvudvärksdagar i månaden kategoriserades över 90% i gruppen för svår funktionsnedsättning (MIDAS grad IV) och hade därmed liknande funktionshinder som de med 15 eller fler huvudvärksdagar i månaden (dvs.respondenter med trolig kronisk migrän). Andelen respondenter med svår funktionsnedsättning (MIDAS grad IV) var större i denna studie (65,0%) än i en studie som genomfördes i Finland år 2000 (47%), vilket tyder på att funktionshinder på grund av migrän i Finland kan ha blivit svårare under de senaste två decennier. Den genomsnittliga nivån av huvudvärkssmärta i den aktuella studien var 6,2 (på en skala från 0-10) och smärta var den aspekt som de flesta respondenter betraktade som den värsta aspekten av migrän. Detta understryker vikten av korrekt smärtlindring vid migränvård. Många av respondenterna löpte också risk för överanvändning av läkemedel vilket betonar vikten av att övervaka läkemedelsanvändningen och informera patienterna om möjliga risker. Stress rapporterades som den vanligaste migränutlösaren, och att minska på stress på arbetsplatsen rapporterades också som det viktigaste sättet för hur migrän bättre kunde hanteras på arbetsplatsen. Nästan hälften (44,4%) av alla respondenter kände sig stigmatiserade på grund av migrän. Anledningarna till denna stigma och de föreslagna lösningar på hur man kan minska/hantera stigman var ganska lika. Okunnigheten hos andra var den mest rapporterade orsaken till deras migränstigma, och ökad kännedom och korrekt information om migrän var det mest rapporterade sättet att minska stigmatiseringen. Många av de tillfrågade hade, på grund av sin migrän, utsatts för nedvärdering på jobbet, från familj och vänner och från hälsovårdpersonal. Utsättning för nedvärdering från hälsovårdpersonal rapporterades ha hänt ofta av 11,5% och ibland av 34,7% av alla respondenter. Av alla respondenter oroade sig 55,6% ofta och 29,8% oroade sig ibland för början av nästa migränattack. Majoriteten av respondenterna hade svår migränrelaterad funktionsnedsättning baserat på deras MIDAS-grad. Många andra aspekter av bördan rapporterades också, inklusive stigma, vilket rapporterades av nästan hälften av respondenterna. Ytterligare och framtida studier måste genomföras för att få en ännu bättre förståelse för migränens börda och stigma hos vuxna finländska migränpatienter. Detta inkluderar ytterligare och mer invecklade kvantitativa och kvalitativa analyser av datan från denna studie, liksom studier med nya perspektiv baserade på resultaten av denna studie.
 • Pätsi, Sauli (Helsingfors universitet, 2013)
  Parkinson's disease is a neurodegenerative disease which is characterized by progressive loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra and formation of intracellular Lewy bodies. α-synuclein is an essential part of Lewy bodies. In addition, mutations in the α-synuclein gene have been found to cause rare familial forms of Parkinson's disease. Animal models of Parkinson's disease are created by neurotoxins, transgenic animals and viral vectors. Transgenic animal models and viral vector models seem to reflect the pathology of Parkinson's disease better than the traditional neurotoxin models. In the transgenic animal models, the transgene and the promoter used in the expression of the transgene guide the pathology and motor dysfunctions that the animal model exhibits. In the viral vector models, it is important to use a suitable animal strain and a correct viral serotype in order to express the transgene sufficiently enough in the laboratory animals. The aim of the study was to investigate the ability of adeno-associated viral vector (AAV1-vector) to transfect WT- or A53T-α-synuclein gene into the striatum or the substantia nigra, and the effects of their overexpression on motor functions and concentrations of striatal dopamine and its metabolites in mice. In addition, the effect of a prolyl endopeptidase (PREP) inhibitor on the overexpression of A53T-α-synuclein in the mouse nigrostriatal pathway was studied, as PREP has been found to stimulate the aggregation of α-synuclein and therefore perhaps to increase neurotoxicity of α-synuclein. There were no statistically significant differences between the groups in the motor function tests (locomotor activity, rotarod and balance beam walk). Green fluorescent protein immunostaining showed that the GFP gene was weakly transfected into the striatum by the AAV1-vector, and no overexpression was observed. There were only minor differences in the striatal concentrations of dopamine and its metabolites. Finally, PREP-activity measurements showed that PREP-inhibitor (KYP-2047) treatment had poorly reduced PREP-activity. In this study, the viral vectors did not induce the overexpression of α-synuclein, although previously AAV2- and AAV6-vectors have been efficient in mice and rats. High PREP-activities that were found in most of the samples probably resulted from failed installations of mini-pumps that delivered the PREP-inhibitor. While in this study the viral vectors were not a successful attempt in the creation of an animal model of Parkinson's disease, they are an important method to model Parkinson's disease in the future.
 • Volotinen, Katariina (Helsingfors universitet, 2012)
  Kolinergiset α6*-nikotiinireseptorit ovat kiinnostavia, koska ne liittyvät mahdollisesti Parkinsonin tautiin ja nikotiiniriippuvuuteen. Ionikanavina toimivat nikotiinireseptorit ovat muodostuneet viidestä alayksiköstä, jotka esiintyvät erilaisina yhdistelminä. α6-alayksikköä sisältävät nikotiinireseptorit sijaitsevat presynaptisesti ja säätelevät dopamiinin vapautumista dopaminergisessä hermopäätteessä. α6*-nikotiinireseptorit ovat keskittyneet vain tietyille aivoalueille ja niitä esiintyy runsaasti dopaminergisissä hermosoluissa. α6*-nikotiinireseptoreita on erityisesti mesolimbisen ja nigrostriataalisen hermoradan dopaminergisissä hermosoluissa. Lisäksi niitä on paljon näkemiseen liittyvillä aivoalueilla. Nikotiini toimii asetyylikoliinin tavoin aktivoimalla α6*-nikotiinireseptoreita, mikä johtaa dopamiinin vapautumiseen hermopäätteessä. α6*-nikotiinireseptoreiden sijainnin, määrän ja toiminnan tutkimisessa on käytetty apuna muun muassa niille selektiivisiä antagonisteja, saalistavista merietanoista peräisin olevia α-konotoksiineja, erityisesti α-konotoksiini MII:ta. Nigrostriataalisella hermoradalla, joka ulottuu substantia nigrasta striatumiin, α6*-nikotiinireseptorit voivat vaikuttaa liikkeen säätelyyn. Nikotiini vapauttaa dopamiinia nigrostriataalisen hermoradan päätepisteessä, striatumissa, mikä voi lisätä liikeaktiivisuutta. Nikotiinilla on havaittu olevan hyödyllisiä vaikutuksia Parkinsonin taudin eläinmalleissa, mutta Parkinsonin tautipotilailla nikotiinihoidosta saadut tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja puutteellisia. α6*-nikotiinireseptoreille voitaisiin kehittää selektiivisiä agonisteja, joiden avulla lääkehoito voitaisiin kohdentaa paremmin ja vältyttäisiin mahdollisilta haittavaikutuksilta. Tupakanvieroitukseen tarvittaisiin lisää uusia selektiivisiä lääkehoitoja, joilla olisi hyvä hoitomyöntyvyys ja mahdollisimman vähän haittavaikutuksia. Mesolimbinen hermorata, joka ulottuu ventraaliselta tegmentaalialueelta nucleus accumbensiin, liittyy riippuvuuden syntyyn. Nikotiinin vaikutukset välittyvät VTA:n kautta nucleus accumbensiin, jossa vapautuu dopamiinia. Osa nikotiinin vaikutuksista välittyy myös presynaptisten α6*-nikotiinireseptorien kautta. Selektiivisistä α6*-nikotiinireseptoreiden antagonisteista voisi olla hyötyä nikotiiniriippuvuuden hoidossa, sillä niiden vaikutus vastaisi osittaisagonistin vaikutusta. α-konotoksiini PIA:n vaikutuksia nikotiinin aiheuttamaan dopamiinin vapautumiseen tutkittiin in vivo mikrodialyysimenetelmällä. α-konotoksiini PIA saalistavasta merietanasta eristetty selektiivinen α6*-nikotiinireseptoreiden antagonisti. Tutkimuksessa käytettiin vapaana liikkuvia urospuoleisia Wistar-rottia. Tutkimuksen kohteena olevat aivoalueet olivat striatum ja nucleus accumbens. Rotille asennettiin anestesiassa ohjauskanyyli joko striatumiin tai nucleus accum-bensiin stereotaktisen laitteen avulla. Mikrodialyysikokeessa koetinten tasapainotuksen jälkeen kerättiin perustason näytteet ja pistettiin saliini tai nomifensiini tai vaihdettiin Ringer-ruiskun tilalle α-konotoksiini PIA-ruisku. Puolen tunnin päästä pistettiin saliini tai nikotiini ja vaihdettiin Ringer-ruisku takaisin. Näytteitä kerättiin 15 minuutin välein yhteensä 5,5 tuntia. Lopuksi aivot otettiin talteen ja niistä tehtyjen aivoleikkeiden avulla tarkastettiin koetinten paikat. Mikrodialyysinäytteistä määritettiin HPLC-menetelmällä dopamiinin ja sen metaboliittien DO-PAC:n ja homovaniliinihapon sekä koejärjestelyssä oletettavasti muuttumattomana pysyvän 5-HIAA:n pitoisuudet. Koejärjestelyssä päätettiin käyttää tutkittavien aivoalueiden dopamiinipitoisuuden nostamiseen nomifensiinia, joka estää dopamiinin takaisinottoa hermopäätteissä. Käsittelyryhminä olivat saliini-saliini (n=striatum ja nucleus accumbens, 8+7), saliini-nomifensiini (n=8+4), saliini-nikotiini (n=3+4), nomifensiini-nikotiini (n=10+13) ja nomifensiini-nikotiini-α-konotoksiini PIA (n=8+5). Rottia jouduttiin hylkäämään eri syistä joko ennen mikrodialyysia, mikrodialyysin aikana tai sen jälkeen. Rottia hylättiin yhteensä 70 kpl. Tilastollisessa analyysissä tutkittujen käsittelyiden tai aivoalueiden välille ei saatu merkitseviä eroja, koska eläinten välinen hajonta oli liian suurta. Silmämääräisesti nomifensiini-nikotiinikäsittely nosti striatumin ja nucleus accumbensin dopamiinipitoisuuksia. α-konotoksiini PIA näytti estävän dopamiinin vapautumista striatumissa ja nucleus accumbensissa, mutta erot nomifensiini-nikotiinikäsittelyyn eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. AUC-arvolla mitattuna α-konotoksiini PIA esti dopamiinin vapautumista striatumissa 39,6 % ja nucleus accumbensissa 31,3 %. Aivoalueiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja.
 • Ainonen, Aleksi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tiivistelmä/Referat – Abstract Background: Biotin is marketed specifically for its hair and nail growth-promoting effects, and its use has become more common in recent years. High doses of 100 mg biotin have also been used to treat MS. There are no high-dose oral products on the Finnish pharmaceutical market. Biotin 100 mg tablets are not available on the global pharmaceutical market either. The University Pharmacy manufactures 100 mg biotin capsules for hospital use. Manual manufacturing of biotin capsules is a resource-intensive process. The physicotechnical properties of biotin such as crystal properties, flowability, hygroscopicity, true density and compressibility properties have not been previously published in the literature. Objectives: The aim of the thesis work was to investigate whether high-dose biotin tablets can be manufactured as an industrial-scale process. To support product development decision-making, the aim of the master's thesis was also to explore the physicotechnical properties of biotin. The main goal was to develop a method for the direct compression of biotin tablets, but also to study the applicability of the wet granulation method. Methods: The crystal form of the raw materials was examined by X-ray powder diffractometer, particle size and particle size distribution by laser velocimeter, and compression behavior by tabletability tests as well as Heckel analysis. The flowability of the raw materials was studied by bulk and tapped density measurements. The production of biotin tablets was studied with six test batches, two of which were high shear wet granulated and four were direct compression processes. The tablets were subjected to European Pharmacopoeia quality tests such as friability, disintegration, and dissolution tests. Results: The particle size distribution of the biotin grade used in the tablets was wide, with an average particle size of 58 μm. Biotin crystals are flaky in shape. Biotin used was the α-crystalline form and its crystalline form did not change as a result of high shear wet granulation. The flow of the biotin grade was extremely poor. Biotin was not found to be particularly hygroscopic. Biotin is brittle, and when compressed, it forms by fragmenting. Pure biotin cannot be compressed into a stable tablet, as even tablets made with high compression forces will form a lid from which the tablet will easily crumble. Biotin sticks to tablet machine’s punches and causes problems in the ejection phase due to high frictional forces. Test batches of the high shear wet granulation process were successful on both eccentric and rotary tablet machine. Two batches of direct compression tests performed on rotary tablet machines had to be stopped after the powder mass got stuck in tablet machine’s hopper. Biotin tablet’s dissolution was slow for all the manufactured batches, with an average of 63-73 % biotin dissolution at 45 min time point. Conclusions: Main property to be optimized for biotin tablet formulations proved to be mass flowability. High shear wet granulation improved significantly flowability. Weight variance of the tablets in the wet granulation batches was also very small. Biotin’s slow dissolution from the tablets was another significant challenge for all the test batches. Further development of biotin tablets should therefore focus on investigating, which measures accelerate biotin tablet’s dissolution. Product development would particularly benefit from the development of a more efficient, ultra-high performance liquid chromatography method for dose analysis of biotin tablets. Wet granulation test batches should be manufactured at different process parameter levels with different excipients and excipient concentrations. Design of experiments statistical approach should be utilized for these further studies so that factor interactions could be detected, and the manufacturing process and drug product could be efficiently optimized.
 • Meijer, Juri (Helsingfors universitet, 2012)
  Smoking is one of the major causes for premature deaths worldwide. Tobacco smoke contains nicotine, which activates the nicotinic acetylcholine receptors (nAChR) expressed by the human body. nAChRs are part of the cholinergic system and its endogenous neurotransmitter is acetylcholine. The nAChRs are excitatory and the often regulate the release of other neurotransmitters. Nicotine is one of the most addicting compounds known. The rewarding effects of nicotine are mediated through the activation of the mesolimbic dopamine pathway. The mesolimbic pathway is triggered also by the compounds activating the endogenous opioid system thus mediating the rewarding effects and opioid addiction. The nicotine - opioid interactions have been widely studied. It is observed that majority of opioid abusers and patients receiving opioid replacement therapy are smokers. It has been also detected that nicotine releases endogenous opioid peptides in vivo in the brain regions mediating both addiction and analgesia. In addition, the rewarding effect of nicotine attenuates in opioid receptor knock-out rodents. Furthermore, it has been observed that nicotine's rewarding effects can be reduced with opioid receptor antagonists. In order to prevent smoking's negative effects the use opioid antagonists for smoking cessation has been clinically researched with poor results. Many of the opioids in clinical use have diverse and direct interaction with the nAChRs in vitro. E.g. it has been observed that methadone and morphine have an effect on the function of the nAChRs. This may explain partially the smoking behaviour of replacement therapy patients. Opioids are prescribed mainly for the treatment of moderate to intense pain. Nicotine is too found to be analgesic in vivo but in humans its analgesic effect has been questionable. In the experimental part of thesis binding and functional interactions with human's α4β2-nAChR expressed by SH-EP1-hα4β2 cell line was researched with clinically commonly used opioids codeine, oxycodone and tramadol. Competitive binding was studied using [3H]-epibatidine binding assay and the functional effects were studied using 86Rb+-efflux assay. The results suggest that oxycodone and tramadol act as weak competitive antagonists of α4β2-nAChR in vitro in concentrations that are clinically irrelevant. According to the results, however, codeine acts as positive allosteric modulator of α4β2-nAChR potentiating the effects of nicotine in micromolar concentrations. The effect is similar to galantamine, used in treatment of Alzheimer's disease. The clinical relevance of codeine's potentiating nicotine's effect on the function of α4β2-nAChR cannot be estimated according to the results from these studies. Therefore, in order to confirm the results experiments with codeine need to be done in vivo using e.g. α4- and β2-knock-out mice in order to clarify α4β2-nAChR's role in the analgesic and rewarding effects of codeine. However, the results from the experimental part provide valuable information on the interactions of nicotine and opioids. Results from studies conducted with α4β2-nAChRs have not been published enough to determine the importance of the phenomenon in i.a. drug addiction and analgesia.
 • Koskenkorva, Tiina (Helsingfors universitet, 2012)
  Elucidation of transporter- and/or metabolic enzyme-mediated drug interactions is important part of early drug development. However the knowledge about clinical consequences of transporter-mediated drug-drug interactions is still limited and more investigation is needed to improve our understanding. MDR1 transporter, widely distributed on the pharmacokinetic barriers in the body (e.g. intestine) and has been shown no limit the bioavailability of drugs. Substrates of MDR1 are exposed to limited intestinal drug absorption and intestinal drug-drug interactions due to inhibition of the transporter. In predicting the clinical significance of an interaction, the principal obstacle has been the limited ability to appropriately scale the preclinical data into in vivo situation. In vitro-in vivo correlations on the extent of MDR1's influence on absorption and standardized predicting methods for drug-drug interactions using the inhibitory constants (IC50 and Ki) would greatly increase the value of in vitro studies. Current in vitro and in silico methods for prediction of the influence of MDR1 on intestinal absorption and related drug-drug interactions are discussed in the literature review. In addition, the latest regulatory draft guidances (FDA, EMA) are reviewed. Aliskiren has been shown to be a sensitive MDR1 substrate in vivo and high affinity substrate for the transporter in vitro. The objective of the experimental work was to study the MDR1-mediated transport of aliskiren and the related drug-drug interactions in vitro and in silico. Vesicular transport assay was used to obtain kinetic parameters for aliskiren (Km and Vmax) and inhibitor potencies (IC50) for ketoconazole, verapamil, itraconazole and its metabolite hydroxyitraconazole. Ki was further calculated for itraconazole and hydroxyitraconazole. Aliskiren showed high affinity to MDR1 transporter with a Km value 5 µM, consistent to what was reported previously in different assay systems. The interactions between aliskiren and the inhibitors in vitro correlated to the observed interactions in vivo in humans. In addition, hydroxyitraconazole was shown to be a potent inhibitor of MDR1-mediated transport of aliskiren in vitro. This suggests that hydroxyitraconazole may contribute to the pronounced interaction observed between aliskiren and itraconazole in a clinical interaction study. A compartmental absorption and transit (CAT) model with added enterocyte compartments and MDR1 efflux was used to describe the influence of MDR1 on intestinal absorption of aliskiren in humans. The integration of kinetic parameters (Km) from in vitro studies requires further optimization on how to describe the intracellular drug concentrations in the model. Aliskiren is however suitable MDR1 probe substrate to be used in in vitro and in vivo trials in humans and therefore gives a good basis for developing vitro-in vivo predictive models.
 • Leino, Sakari (Helsingfors universitet, 2013)
  Nicotinic acetylcholine receptors are ion channel receptors that consist of five subunits and have an important role in modulating neurotransmitter release in the central nervous system. The literature review part of this thesis presents an overview of the structure, function and diverse subunit composition of nicotinic receptors and reviews the scientific literature on their function as modulators of neurotransmitter release. Relevant literature on the role of the nicotinic receptors of the striatum, the hippocampus and the prefrontal cortex in the modulation of the release of dopamine, glutamate, GABA, acetylcholine, noradrenalin and serotonin is reviewed. Finally, a summary for each of the brain areas and some conclusions are presented. The experimental part of this thesis consists of a series of experiments, where the ability of morphine to activate the presynaptic nicotinic receptors modulating dopamine release in the mouse striatum was investigated based on opioid-nicotine-interactions reported earlier. The possible effect of morphine was studied by measuring the release of radiolabeled dopamine from perfused synaptosomes prepared from mouse striatum. In addition, the effect of nicotine was studied to confirm the correct functioning of the method and to obtain data for comparison with the morphine results. Both nicotine and morphine elicited the release of [3H]dopamine from striatal synaptosomes. The release of [3H]dopamine elicited by morphine was blocked by nicotinic antagonists, suggesting that the effect of morphine was mediated by nicotinic receptors. Use of the selective antagonist α-conotoxin MII revealed that the effect of morphine, similar to nicotine, was mediated in part by α6β2* receptors and in part by other receptors, possibly α4β2*. In addition, the opioid antagonist naloxone blocked the effects of both nicotine and morphine, likely via direct antagonism of nicotinic receptors. However, the concentrations of morphine and naloxone needed for affecting [3H]dopamine release were very high, which suggests that the clinical relevance of the effects described here is likely to be small. The involvement of opioid receptors was deemed to be unlikely but, along with possible non-specific effects by high concentrations, could not be completely ruled out.
 • Pietiläinen, Johannes (Helsingfors universitet, 2013)
  The aim of this study was to obtain basic knowledge of the applicability of a Büchi Spray dryer B-290 for inhalation particle production and its process parameters effects on particle physicochemical properties. The possibility to anneal the particles where also studied. The greater goal was to provide some information about the solutes' crystallization tendency related to chosen process parameters. Two active pharmaceutical ingredients, salbutamol sulphate and budesonide, where chosen as model substances. Spray drying is a suspended particle processing system which is widely applied and it has been in use from the 1940s. The processed pumpable liquid which contains chosen substances is dispersed into droplets and dried to produce particles that are later collected. Spray dryer is used to process food, biochemical and pharmaceutical substances. In the field of inhalation particle processing, however, it is rather a new technology. This is because of the quality limitations of inhalable particles and the challenges in process optimization. From the many process parameters the concentration of the solid substances, inlet temperature and concentration of organic solvent were chosen as variables for the conducted experiments due to their apparent effects on product quality and especially on solid state. A rudimentary box-annealing system was studied for spray dried substances to verify their solid state transformation tendencies. Salbutamol sulphate was annealed in a box with 65% relative humidity and budesonide in 74 % and 100% relative ethanol activities. Particle size and size distributions were measured with laser diffraction apparatus, crystallinity was analyzed with powder x-ray diffraction and particle morphology was studied with scanning electron microscope. Salbutamol sulphate turned out to be amorphous and budesonide crystalline when spray dried. Both products were within the inhalable size range (1-5µm). Under the current setup the solid state quality of the products was found dependent on the concentration of the solid substances to some extent. Spray dried amorphous salbutamol sulphate was successfully anneaed to a crystalline material and partly crystalline budesonide was annealed to a more crystalline state. Further studies are needed to utilize the full potential spray drying has to offer for inhalation formulating. The kinetics of the annealing procedure and its dependency on the method used still remain largely unexplored.
 • Horelli, Mari (Helsingfors universitet, 2015)
  The purpose of this qualitative material thesis was to describe and summarize the pharmaceutical industry of pharmaceutical company Orion Oyj years between 1899 and 1998 in form of historical study. Previous publications concerning Orion's history have not had precisely industrial point of view. The study is mostly arranged by pharmaceutical forms and additionally some Orion's pharmaceutical products are displayed exemplary and their characters are analyzed. Also development of excipients and package materials are examined briefly. The notices of development of Orion's industrial pharmacy are constantly put into perspective by comparing it to the international industrial pharmacy. Analysis begins in 1899 due to the first finnish pharmaceutical company establishment which also had influences on the starting points of Orion. The study ends in 1998 because of Finland's associaton of European Union in 1995 which also had influences on the Orion's business. The material of the study consist of Orion's public documents including among others Orion's personnel journals, product indexes, sheets, history books and the other produced material of Orion. The material was gathered in the archive of Orion in Espoo during some weeks between October 2013 and Juny 2014. The material of Orion was compared to scientific literature in order to emphasize their worldwide influence. The most of the scientific reference material includes articles but some industrial pharmacy handbooks have been also used because of difficulties of having historical articles. According to the hypothesis the significance of Orion's pharmaceutical industry was minor on the scale of international pharmaceutical industry. The contacts to the foreign industrial countries and compliance with the guidelines of FDA and European Pharmacopoeia were on focus in Orion's aim to accompany international development of industrial pharmacy. One of the important themes in Orion's business was the transform from multi industry to the special industry which was supported by rationalization of production introduced in 1950's. In the context of quality control there have been many projects put in practise especially in 1960's and 1970's, for example the GMP-guidelines introduction, the trading licence system of the pharmaceuticals and the renovations of all the production rooms.Though the pioner of the industrial pharmacy, The United States, was in the quality control even several decades in advance of Finland and consequently Orion. Orion's major products were in the company's program with a licence system. Maybe the most considerable efforts have been made to advance conventional tablet production for example by enhancing equipment and process conditions. Contrary to conventional tablets pharmaceutical formulations like patches and soft capsules have been in Orion's program mainly to complete the company's selection.Some pharmaceutical forms were possible to produce in Orion quite early, for example vaccinations since 1940's and sterile eye drop producing since 1950's. In the last decades of this study, 1980's and 1990's, Orion was focused on the projects like Easyhaler and some own brand name drugs.
 • Hiltunen, Anukka (Helsingfors universitet, 2010)
  The major problem in cancer treatment is toxic side effects of the chemotherapy. Typically less than 1 % of the administered free drug reaches target cells while the rest damages non-diseased cells. Toxic side effects often limit dose escalation of anticancer drugs which leads to incomplete tumor response, early disease relapse and possible the development of drug resistance. Liposomes can be targeted in cancer tissue with passive or active targeting. In passive targeting the liposomes accumulate in abnormally formed cancer tissue through the process of extravasation and enhance the concentration of liposomal drug in solid tumor. To further improve the anticancer efficiency of passive targeted liposomes is to couple a targeting ligand to the surface of the drug carrier (i.e. active targeting). The ligand specifically binds to a surface epitope on the target cell leading to the accumulation of the liposomal drug inside the tumor cells. The aim of this study was to investigate the cytotoxicity of targeted immunoliposomes. In experimental part the liposomes were constructed using cetuximab (C225, Erbitux®) antibody and evaluated for specific cellular uptake and cytotoxicity in vitro. Cetuximab antibody is specific and selective inhibitor of HER-1 -protein (ErbB-1, EGFR, epidermal growth factor receptor). HER1 -protein is frequently expressed in high levels in human carcinomas (for example in lung and colorectal cancers, head, neck and breast cancers and in pancreatic, ovarian, prostate and bladder carcinomas). Specific immunoliposome uptake and cytotoxicity were studied in SKOV-3cells (ovarian adenocarsinoma cell line) which overexpress the EGF -receptor. Monkey kidney epithelial cells (CV-1) were used as a control cell line which represents non-diseased cells. Active targeting and cellular uptake of liposomes were investigated in cell uptake studies. Non-targeted pegylated liposomes were used as control liposomes. Specific binding of the cetuximab antibody to EGF -receptor was noticed in competition studies. The in vitro cytotoxicity of doxorubicin containing immunoliposomes was studied with Alamar Blue® cell viability assay. Liposome size was determined at intervals of about two weeks during the experimental part. In conclusions, antibody targeted immunoliposomes showed greater cellular uptake and cytotoxicity in EGFRoverexpressing target cells (SKOV-3) than the corresponding non-targeted liposomal drug. Immunoliposomes showed greater cytotoxicity after five days incubation, which can be a consequence of liposome formulation and slow rate of release of doxorubicin. In contrast, antibody targeted liposomes did not show specific cellular uptake or cytotoxicity in CV-1 control cell line. In clinical cancer therapy actively targeted liposomes could improve the therapeutic effectiveness of the liposomal preparations. Many studies have shown that ligand-bearing liposomes will selectively bind to target cells in vitro, but only few studies have shown the possibility in vivo.
 • Nykänen, Tina (Helsingfors universitet, 2013)
  Rhazya stricta Decne. is a small evergreen shrub belonging to the Apocynaceae family. The plant grows in South Asia and the Middle East, and in these areas it is used in traditional medicine. All parts of the plant are used in different preparations for a variety of purposes such as infections, bowel diseases, itching and diabetes. R. stricta synthesizes about a hundred different alkaloids, of which only a fraction has been studied closer. Some of the analyzed alkaloids have showed some interesting pharmacological properties such as antibacterial and cytotoxic properties. Because it is often both economically and ecologically unsustainable to cultivate or to collect large amounts of medicinal plants from nature, cell cultures have been developed from plants. The properties and synthesized substances of the cell cultures can be analysed and modified in laboratories. In the experimental part of this work, a system was developed for alkaloid extraction, fractionation and isolation from dried cell material from cultured R. stricta hairy root-cells. The goal was to develop a functioning system that eventually enables identification of the alkaloids synthesized by the cultured cells under given conditions. Alkaloids were extracted from 26 g of dried and ground cell mass. The fractionation of the alkaloids was performed with medium pressure liquid chromatography (MPLC) and the fractions were analyzed by thin-layer chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC). The alkaloids were purified by horizontal TLC and preparative HPLC. Ion-pair chromatography was used for analyzing the extract, fractions and purified alkaloids. Five components from two fractions were eventually isolated. One of the components was tentatively identified as vincanine, but further analyzes have to be performed to identify all components reliably. In total, hairy root-cells seem to synthesize approximately 20 alkaloids with variable polarity.
 • Siirola, Outi (Helsingfors universitet, 2013)
  There aren't always available suitable authorized drug products for different age and different weight pediatric patients. Hospital pharmacies have to prepare suitable doses and dosage form for these very young patients extemporaneously. In Finland oral powders are usually used in pediatric medication. In previous studies it has been found that part of drug dose sticks to paper of oral powder and the patient doesn't get the entire intended dose. It is suggested that hard capsules may be better dosage form than oral powders, because capsules have smaller area than oral powders, where the powder can stick. The aim of this study was to examine, whether warfarin- and spironolactone capsules prepared by hospital pharmacy meet European Pharmacopeia standards of uniformity of content. Capsules were compounded from commercial tablets and capsulated by Feton-capsulating device. In this study capsules manufactured with automatic capsule filling device attached to analytical balance, oral powders and capsules prepared from pure drug substance were also compared to capsules compounded from tablets. The three month stability of compounded capsules was also examined. In hospital pharmacy many different strengths are compounded from same drug substance, ordered by physician. Ordered strengths can be nearly identical, but whether the small differences in concentration can possibly be prepared in hospital pharmacy is unknown. From both drug substances two strengths with small difference in concentration were prepared and it was studied if statistically significant difference exists. The drug concentrations of preparations were measured by high performance chromatography (HPLC). Aqualab-water activity meter was used to study water activity of samples during the stability testing. Content uniformities of all capsule batches complied with test specified in the European Pharmacopeia.The drug concentrations of capsules were significantly lower than target concentrations. With these drug substances no difference, between the drug concentration of oral powder and capsules, was found. According to this study oral powders can be replaced by capsules. Warfarin and spironolactone capsules remain at least three months, when storaged in room temperature. Warfarin capsules can be prepared accuracy of 0,1 mg and spironolactone capsules accuracy of 0,5 mg.
 • Pylkkö, Tuomas (Helsingfors universitet, 2013)
  It is well known that the central nervous system is a highly isolated tissue. Because of this the physico-chemical criteria to be met by an orally administered central nervous system drug are very strict. This work describes methods that can be used to select drug candidates and screening collections that have a higher possibility of being relevant to central nervous system drug development projects. This work also argues that small molecular space is so vast that it is difficult to imagine any progress without focusing screening collections in some way or another. Given that most available commercial compounds are very similar in some respects, it is very much possible that this presents a bottle-neck for the progress of drug development as a whole. Therefore, research on novel methods for compound production are also evaluated. In addition, this work describes the miniaturization and automation of a previously published ELISA-based assay. This assay measures the activation of a tyrosine kinase receptor (TrkB), expressed in a fibroblast cell line. The receptor, and it's endogenous ligand, Brain-derived neurotrophic factor, have been linked to the mechanism of action of previously discovered medical interventions used in the treatment of depression. Such an assay can be used to discover either small molecule agonists or antagonists acting upon the receptor. These molecules could possibly be clinically relevant in the treatment of depressive disorders and anxiety. It is demonstrated that it is indeed possible to miniaturize and automate the method, making it significantly more suitable for high-throughput screening. The original method was carried out in 24-well plates, transferring the samples to another plate for measurement. The new design uses 96-well plates and performs the entire process on the same plate.
 • Suutari, Teemu (Helsingfors universitet, 2014)
  Surface plasmon resonance (SPR) is a label free technique to study surface interactions. It is based on photon-plasmon coupling. Laser light is directed through a prism and reflects form a metal surface, often gold. At certain conditions, photons turn into plasmons, which then propagate on the metal surface. The refractive index (RI) of the medium close to the metal surface alters the conditions when plasmons can be generated. By changing the incident angle of the light, photon-plasmon coupling can be matched. Thus, change in the SPR sensogram peak angular position (PAP) indicates change in the RI of the sample. Traditionally, SPR has been used to investigate biomolecule dissociation / association kinetics. Recently, it has gained popularity in living cell sensing. Exosomes are 30-100 nm size lipid bilayer structured vesicles, which are excreted by nearly all cells. They play a role in cell-cell communications. Exosomes carry selected cargo from the cells of origin, including mRNA, miRNA, dsDNA and proteins, and they are directed to specific cells, which internalize them. This initiates responses in the recipient cells. The aim of the study was to harvest exosomes from prostate cancer (LNCaP) cells and use SPR as a novel method to detect exosome internalization by these cells. Adhesion proteins were tested in their efficiency to promote confluent cell monolayer formation on SPR gold substrate sensor surface. Nanoparticle tracking analysis (NTA) showed that exosome purification by ultracentrifugation was successful. It was also found that gold substrate supports confluent LNCaP cell monolayer formation. Adhesion proteins did not shorten the incubation time on gold substrate, but helped the cells remain on the sensor during the SPR experiment. Prostate and platelet exosomes were tested on whether they are internalized by LNCaP cells. Control samples with plain medium and PEI/DNA nanoparticles were used. PEI/DNA particles are nonviral gene delivery vectors, which are known to permeate into cells. The SPR results showed RI increase caused 0.9 ° change in the SPR sensogram with the PEI/DNA sample and no change with the medium sample. Exosomes showed more complex responses, both increasing the PAP approximately 0.1 °. Prostate exosome sensogram returned to baseline after sample rinsing, which did not occur with platelet exosomes. It was concluded that SPR shows a response in cell-exosome interactions, which is most likely because of exosome internalization.
 • Koskela, Jaana (Helsingfors universitet, 2015)
  Mechanofusion is a dry coating method in which the high shear forces cause a mechanochemical reaction between the processed particles. With the approach it is possible to improve flowability of a host cohesive powder when the guest particle forming the coating is magnesium stearate. Applying mechanofusion in tablet formulations could make poor flowing large dose drug substances suitable for direct compression. However, it is well known that magnesium stearate decreases mechanical strength of the tablets and prolongs disintegration and dissolution time of tablets. A previous study, however, showed that it is possible to compress tablets from a formulation dry coated with magnesium stearate without reducing the dissolution rate. Dry coating with magnesium stearate and its effect on a plastic material, known to be sensitive for the negative effects of magnesium stearate, has not been studied previously. The aim of the study was to examine the effect of mechanical dry coating with magnesium stearate on the physical qualities and compression behaviour of a plastic material. The effect was studied by dry coating four grades of microcrystalline cellulose with different magnesium stearatecon centrations. The approach was to find an optimum between the flowability and compressibility of the powders by using different process parameters. Microcrystalline cellulose with median particle size of 23 and 78 µm were also mechanofused without magnesium stearate in order to examine whether mechanofusion itself has an effect on the properties of microcrystalline cellulose. Pure raw materials and Turbula-mixed magnesium stearate and microcrystalline cellulose blends were studied as references. Dry coating with magnesium stearate improved the flow properties of microcrystalline cellulose with D50 value less than 78 µm. Powders with D50 value greater than 144 µm, however, break down under the shear during the process and hence their flow properties were decreased. This suggests, that mechanofusion as a process is more suitable for the small particle size microcrystalline cellulose powders which, based on the results, can withstand the high-shear forces better. Mechanofusion of plain microcrystalline cellulose (D50 78 µm) revealed that the moisture content of the powder increased and stronger tablets could be compressed. Mechanofusion may cause changes to the microstructure of microcrystalline cellulose particles and to its ability to adsorb moisture. Dry coating with magnesium stearate was very effective even with short processing times and relatively low blade speeds, and it was challenging to compress hard tablets from the mechanofused mixtures. Plastic material was found to be sensitive for the negative effects of magnesium stearate, and better flow properties of a mechanofused powder resulted in weaker compressed tablets.
 • Renko, Juho-Matti (Helsingfors universitet, 2012)
  Review of the literature: The purpose of the review is to go through what is known about mechanisms of actions of different neurotrophic factors (GDNF, neurturin, CDNF and MANF) and how they are transported within the brain. Neurotrophic factors are endogenous and secreted proteins which have a pivotal role in the development and maintenance of neurons. They support the survival of neurons and they can help them to recover from different injuries. Due to these functions neurotrophic factors might be beneficial for the treatment of neurodegenerative disorders like Parkinson's disease. There are a great deal of studies that clearly show the neuroprotective and neurorestrorative function of GDNF and neurturin on dopaminergic neurons. They are also studied in clinical studies with Parkinson's patients but the results have been partly contradictory. The signalling route of GDNF and neurturin via RET tyrosinekinasereceptor is fairly well known but the other mechanisms of action of these factors needs to be studied further. CDNF and MANF constitute a novel, evolutionarily conserved family of neurotrophic factors. They are shown to have neuroprotective and neurorestrorative actions on dopaminergic neurons both in vitro and in vivo in a rodent model of Parkinson's disease. The mechanisms of action of CDNF and MANF are not quite clear at the moment. There are two different domains in their structure both of which are likely to carry different functions. The N-terminal domains of these proteins are close to saposins, lipid and membrane binding proteins, some of which are shown to have neurotrophic and anti-apoptotic effects. The C-terminal domain of MANF, in turn, is structurally close to the SAP-domain of Ku70-protein which binds Bax in the cytoplasm and thus inhibits apoptosis mediated by Bax. CDNF and MANF might protect neurons both via intracellular mechanisms and extracellularly acting like a secreted neurotrophic factor. CDNF and GDNF are transported retrogradially from striatum to substantia nigra. MANF, unlike the others, is transported from striatum to the frontal cortex. MANF and CDNF are shown to have better diffusion properties in the brain parenchyma than GDNF. Experimental part: We studied, by means of microdialysis, the effects of CDNF, MANF and GDNF on the dopaminergic neurotransmission of naive rats within the striatum. Neurotrophic factors (10 µg) and PBS as a negative control were injected into the left striatum in stereotaxic surgery. After this rats recovered one week before the first mircodialysis. The second mircodialysis was performed three weeks after the surgery. The samples were collected from the left striatum of freely moving rats. During the microdialysis neurotransmission was stimulated by replacing the perfusion solution with hypertonic potassium solution and with amphetamine solution. The concentration of dopamine, DOPAC, HVA and 5-HIAA was measured from the dialysate samples. In vivo TH-activity experiment was carried out for three rats in each group. NSD1015 was injected i.p.after which rats were decapitated and their striatums were dissected. The concentration of L-DOPA, dopamine and metabolites on the treated and untreated hemisphere were analyzed from the tissue samples. The amount of L-DOPA in the striatum after NSD1015-treatment indicates how active TH-enzyme is. There were no significant differences in the concentrations of dopamine and metabolites during the baseline. MANF and CDNF increased the release of dopamine from the nerve terminals compared to GDNF and PBS one week after the surgery. Three weeks after the surgery there was still significant increase in the release of dopamine in MANF group compared to GDNF group. Also the dopamine-DOPAC-turnover was increased significantly in MANF group compared to GDNF and PBS groups one week after the surgery. DOPAC/HVA -ratio was significantly smaller in GDNF group than in other groups one week after the surgery. These findings suggest that MANF potentiates dopaminergic neurotransmission most drasticly. The effects of MANF seem to last longer time than the effects of other neurotrophic factors. CDNF seems to increase the release of dopamine from the nerve terminals as well. The potentiation of dopaminergic neurotransmission could be due to increased biosynthesis of dopamine or due to the potentiation of the function of nerve terminals. In the results of the TH-activity experiment there was a trend according to which L-DOPA is synthesized less after the neurotrophic factor treatment that after the PBS treatment. This suggests that neurotrophic factors might decrease the activity of TH-enzyme.
 • Pakarainen, Leena (Helsingfors universitet, 2016)
  Healthcare professionals in patient care, including practical nurses, need medicines in-formation in their work. One strategic goal in national Medicines Information Strategy in Finland is to make sure, that healthcare professionals use reliable information sources and services. One part of the national medicines information network in Finland is work-ing group on medicines information for healthcare professionals. It's central aim is to advance availability of reliable medicines information in different environments in social- and healthcare. Objective of this study was to explore medicines information sources and needs among practical nurses. This study concentrated on practical nurses who work in atypical areas of medical care (for example at school and day care), homecare and social care and were members of The Finnish Union of Practical Nurses. Survey was made in co-operation by working group on medicines information for healthcare professionals and The Finnish Union of Practical Nurses. The survey was carried out in December 2013 - January 2014 by e-mail. The random sample consisted of 1 000 practical nurses. The material was analyzed using direct distributions, cross tabulation, Kruskal-Wallis -test and Mann-Whitney U-test. Open ended questions were analyzed by qualitative methods. The response rate was 67 (n = 666). The most commonly utilized medicines information among practical nurses were package leaflets (PL) and medical database Terveysportti. Those sources were also the most preferred ones. Practical nurses reported they would like to have additional medicines information about drug-drug interactions (86 %) and adverse effects (63 %). Information was also needed about generic drugs. The majority of practical nurses in this study were satisfied with current medicines information sources. Additional information about pharmacological treatment was needed by respondents, 14 % daily and 31 % weekly. 82 % of respondents would benefit from pharmacy's services in their work. 64 % of practical nurses had always or usually and 28 % had never mobile device for information seeking. 73 % of practical nurses took part in education concerning pharmacological care less than once in one to two years. Package leaflets and Terveysportti were the most commonly utilized and preferred medicines information sources. There is still need for detailed information about practical nurses' medicines information sources in various working environments.
 • Mäkinen, Jarkko (Helsingfors universitet, 2014)
  Miniaturizing of analytical techniques in mass spectrometry has received a lot of attention amongst scientists. The gains of miniaturization of analytical systems are rapid analyses, lower solvent consumption, the option for automatization and lower costs. A glass-made microchip heated nebulizer and a newer version, steel-made nebulizer, have been recently developed. The aim of this study was to evaluate and compare performances of the nebulizers. Changes in test conditions and effects of different dopants to intensiveness of the analytes' signals were analyzed. Speed of nebulizer gas, speed of analyte flow and magnitude of heating were the parameters of the changes in test conditions. The temperature of the flow from the nebulizers was also measured and analyzed. The intensiveness profiles of the analytes between the nebulizers were unequal, when changes in the speed of nebulizer gas and magnitude of heating were measured. The nebulizers reacted the same way to changes of the speed of analyte flow. The faster the analyte flow was, the more intensive the analytes' signals were. The steel tube nebulizer generated on average more intensive signals of the analytes than glass-made microchip. Temperature of the glass-made nebulizer was considerably higher than that of steel tube nebulizer. The most intensive signals of the analytes were achieved when toluene was used as a dopant. Steel tube nebulizer was more efficient in ionizing analytes than glass-made microchip. However, with steel tube nebulizer it could be difficult to analyze compounds with high boiling point. One goal of this study was to combine the steel tube nebulizer with capLC, but due to technical failures of the capLC equipment this was not possible. In the future, it would be beneficial to improve the steel tube nebulizer's heating mechanism. Also it could be combined with other ionization techniques as has been done with glass-made nebulizer.
 • Vanhanen, Saara (Helsingfors universitet, 2015)
  Different kind of medication reviews have been developed in different countries. In Finland comprehensive medication review was developed in the late 2000th. Only few researches of medication review exist in Finland. In other countries more studies on the subject have been done. This Master's thesis's aim in the literature review was to examine what kind of outcome measurements were used in medication review studies and what kind of results were obtained from these measurements. In many medication review studies different kind of drug related parameters were used to evaluate the effectiveness of medication review. These parameters are Drug Related Problems (DRP), Medication Appropriateness Index (MAI) and different kind of criteria's for potentially inappropriate medication for elderly. Medication reviews have showed a positive effect on these parameters. To the health-related quality of life medication reviews have not shown any statistical effect. Physical performance meters have not been used a lot in medication review studies. And results have been controversial. Omahoitosuunnitelma 2100 (OMA21) research project, that examines the effectiveness of the comprehensive medication review in Finnish health care, could potentially due to its long follow-up time produce results also from the quality of life and physical performance instruments. In the Master's thesis's experimental part the aim was to evaluate unity of the medication reviews in OMA21 research project. For four intervention patients in the OMA21 research project parallel medication reviews were done. From these reviews were examined how many of the problems found in the reviews were the same with different reviewers. There was a lot of dispersion in the problems found in the reviews. Only 17.5 % of the 40 different problems found in the reviews were the same with all the reviewers. From 12 patients medication reviews drug related problems were categorized by PCNE classification V6.2. 69 drug related problems were found from the medication reviews. Most common problem was the treatment effectiveness (P1) (37.7 %). For the problems 92 potential causes were found and the most common of them was drug selection (C1) (39.1 %). The aim was also examine whether Evidence-Based Medicine electronic Decision Support (EBMeDS) tool, developed by Duodecim Medical Publications Ltd, could be useful in the OMA21 research project. It was shown that EBMeDS have limited advantage if patients' information has not been reported right in the electronic health records. Only 30 % of the examined drugs had indication. In the future if the patients' information was reported right in the electronic health records the EBMeDS tools could be useful help in medication reviews, because EBMeDS contains many electronic databases that are often used in medication reviews.P50O48

View more