Faculty of Pharmacy

 

Recent Submissions

 • Rantanen, Heta (Helsingin yliopisto, 2020)
  Iäkkäiden määrän lisääntyminen aiheuttaa tarpeen kehittää ja tutkia uusia lääkkeitä sekä lääkemuotoja entistä enemmän. Iän tuomat fysiologiset muutokset sekä useat sairaudet voivat aiheuttaa ongelmia perinteisten lääkkeiden annostelussa. Annosteluongelmien ratkaiseminen lääkemuodon muokkaamisella voi kuitenkin aiheuttaa riskin lääkitysturvallisuudelle. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tutkia iäkkäitä potilaita hoitavien lääkäreiden kohtaamia lääkemuotoihin liittyviä ongelmia. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään, kohtaavatko lääkärit hoitotyössä lääkemuotojen aiheuttamia ongelmia, ja minkälaisia ongelmia lääkärit kohtaavat. Lisäksi lääkäreiden haastatteluissa esiinnousseita teemoja verrattiin hoitajien kolmen päivän seurantajakson aikana verkkokyselylomakkeelle kirjaamiin lääkemuotoihin liittyviin käytännön ongelmiin, joita käytännön hoitotyössä palveluasumisen yksiköissä ilmeni aiemmin toteutetussa tutkimuksessa. Tutkimuksessa haastateltiin viittä lääkäriä, joilla oli kokemusta iäkkäiden lääkehoidosta. Lääkärit etsittiin tutkimukseen mukaan sosiaalisen median kautta hakuilmoituksella. Puolistrukturoidut haastattelut nauhoitettiin ja litteroinnin jälkeen niiden analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tabletteihin liittyviksi ongelmiksi lääkärit mainitsivat niiden ison koon ja pintaominaisuudet, joiden vuoksi niiden nieleminen vaikeutuu. Muita ongelmia olivat tablettien tunnistettavuus, jakouurteen puute sekä sopivien vahvuuksien puute, vaikkakin yleisesti lääkäreiden mielestä eri vahvuuksia on tarpeeksi markkinoilla. Kapseleiden ongelmiksi lääkärit mainitsivat myös ison koon sekä epäselvyyden siitä, saako kapselia avata vai ei. Oraaliliuosten ongelmiksi koettiin paha maku, liian laimeat vahvuudet, lasku- ja mittaamisvirheen riski sekä sekaantumisen vaara. Lääkelaastarit jakoivat mielipiteitä, mutta niiden ongelmiksi lueteltiin muun muassa iho-oireet ja laastarin irtoaminen. Yleisesti lääkärit eivät olleet tablettien murskaamisen kannalla, mutta jokainen haastatelluista lääkäreistä totesi murskaamisen olevan joissakin tilanteissa ainoa vaihtoehto. Lisäksi lääkärit luettelivat useita lääkemuotoihin liittymättömiä ongelmia, jotka liittyivät sekä potilaaseen mutta myös terveydenhuoltojärjestelmään. Jotta lääkemuotoihin liittyviä ongelmia voitaisiin vähentää, tulisi iäkkäiden kohdalla aina arvioida lääkehoito säännöllisesti. Arvioinnin perusteella iäkkäälle voitaisiin valita hänelle parhaiten sopivat lääkemuodot ja huolehtia siitä, ettei tarpeettomia valmisteita ole käytössä. Lääketeollisuuden ja lääkeviranomaisten vastuulla on edistää lääkkeiden kehitystä ja uusien innovaatioiden tuomista markkinoille. Käytännössä lääketeollisuus voi helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä tuottamalla selkeitä lääkeinformaatiotekstejä, joilla voisi esimerkiksi helpottaa murskaamispäätöksen tekemistä.
 • Rossi, Vilma (Helsingin yliopisto, 2020)
  Background: Inhaled therapy is the most widely used treatment for asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Inhaled medicinal product has several advantages, including high local drug concentration in the lungs and reduced systemic adverse effects. However, the challenge with inhaled therapy is that many asthma and COPD patients do not know how to use their inhaler properly. Suboptimal inhaler use can lead to poor clinical control. The Association of Finnish Pharmacies has developed inhalation technique assessment service (ITAS) to detect and correct patients’ inhalation technique and to give information regarding the inhaler and inhaled therapy, such as drug storage and oral care. Objective: The aim of the study is to investigate whether asthma and COPD patients’ ability to prepare the Respimat inhaler and the patients’ ability to properly inhale the drug improve after receiving ITAS. The second objective is to find out what patients and pharmacists think about the service and which customer groups benefit the most from the service. Methods: The study design is an uncontrolled pre-post intervention. 33 pharmacies participated in the study. All patients who were buying a prescribed Respimat inhaler, were offered to participate in the study. Patients’ inhalation technique was assessed before (baseline) and immediately after ITAS (follow up 1). In addition, the inhalation technique was assessed the next time the patient came to pharmacy to buy Respimat inhaler (follow-up 2). Questionnaires were used to assess patients’ and pharmacists’ perceptions of ITAS. Results: 228 baseline and follow-up ITAS were performed. The results of follow-up 2 will be published later in a separate article. 14 % of the patients performed all the steps (both inhaler preparation before first inhalation and inhalation process itself) correctly at baseline. After ITAS the number increased to 77 %. At baseline 30 % of the patients had an optimal inhalation technique (all inhalation steps correct) and after ITAS the number increased to 85 %. 70 % of the patients had an acceptable technique (all critical steps correct) before and 93 % after ITAS. Both patients and pharmacists felt that the service was beneficial to the patients when thinking the proper inhaler preparation and proper inhalation technique. Overall patients’ and pharmacists’ satisfaction were high towards ITAS. Our study indicates that patients benefit from ITAS regardless of patient’s age or how long the patient have been using the Respimat inhaler. Conclusions: A pharmacist-led inhalation technique assessment service significantly improves asthma and COPD patients’ inhalation technique with Respimat inhaler. ITAS should be performed regularly as part of the delivery of the inhaled drug to the patient. Further research is needed on the effectiveness of ITAS with other inhalers.
 • Rissanen, Johanna (Helsingin yliopisto, 2020)
  Lääkevaihto ja sitä täydentävä viitehintajärjestelmä ovat laskeneet lääkekustannuksia Suomessa. Epilepsialääkkeet eivät ole aiemmin kuuluneet lääkevaihdon piiriin, sillä epilepsian hoidossa eri valmisteet eivät välttämättä ole terapeuttisesti tarpeeksi samanarvoisia, ja pienikin muutos hoitotasapainossa voi altistaa epilepsiakohtauksille. Nykyisin epilepsialääkkeitä käytetään kuitenkin usein muihinkin käyttöaiheisiin, kuten psykiatrisiin sairauksiin ja kivun hoitoon. Vuonna 2017 lääkekorvausjärjestelmään tehtiin säästötoimenpiteitä, joiden yhteydessä epilepsialääkkeet sisällytettiin lääkevaihdon piiriin muissa käyttöaiheissa kuin epilepsian hoidossa. Lisäksi otettiin käyttöön poikkeava viitehintaryhmä, joka koski epilepsialääkkeistä pregabaliinia neuropaattisen kivun käyttöaiheessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella epilepsialääkkeiden (pregabaliinin, gabapentiinin, topiramaatin, lamotrigiinin ja valproiinihapon) vaihtamista sekä hintojen kehitystä lääkevaihtoon ja viitehintajärjestelmään sisällyttämisen jälkeen vuoden 2017 alusta vuoden 2019 puoliväliin. Lisäksi tarkasteltiin näiden lääkeaineiden kustannusten, korvausmenojen sekä käyttäjä- ja reseptimäärien kehitystä. Aineistona käytettiin Kansaneläkelaitoksen reseptirekisteriin pohjautuvia tilastoja epilepsialääkkeiden lääkeostoista sekä lääkkeiden hintalautakunnan päätöksiä epilepsialääkkeiden viitehintaryhmistä ja viitehinnoista. Epilepsialääkkeiden vaihtaminen yleistyi tarkastelujakson aikana kaikilla lääkevaihdon piirissä olleilla viidellä lääkeaineella, ja vaihtokieltojen osuus resepteistä laski useimmilla lääkeaineista. Viitehinnat laskivat useimmissa tarkastelluista viitehintaryhmistä, mutta lähes yhtä usein viitehinta ei muuttunut. Viitehinnat laskivat enemmän viitehintaryhmissä, joissa oli useampia vaihtokelpoisia valmisteita. Lääkevaihdon ensimmäisenä vuonna 2017 lääkevaihtoon kuuluvien epilepsialääkkeiden kustannukset ja korvausmenot pääosin laskivat, vaikka lääkkeiden käyttö ei vähentynyt. Lääkevaihdon toisena vuonna kustannukset eivät juuri laskeneet. Pregabaliinin poikkeavan viitehintaryhmän vuoksi vaihtamatta jääneet reseptit aiheuttivat merkittävän osan lääkevaihtoon kuuluvien epilepsialääkkeiden kustannuksista. Pregabaliinille jäi siten todennäköisesti yhä säästöpotentiaalia poikkeavan viitehintaryhmän voimassaolon päätyttyä vuoden 2019 heinäkuussa, mitä on syytä tarkastella jatkotutkimuksissa.
 • Artes, Sanna (Helsingin yliopisto, 2020)
  Left ventricular hypertrophy (LVH) takes place when cardiomyocytes respond to excessive stress by growing in size. Cardiomyocytes have a very marginal capability to proliferate, which is why hypertrophic growth is almost their only option to meet the requirements of increased workload. In the long run, however, LVH leads to further problems, such as cardiac failure and an increased risk of myocardial infarction. Hypertension is the most prevalent cause of LVH, and its current treatment relies on antihypertensive drugs. They decrease the workload of the heart and therefore alleviate symptoms but have very little effect on the built damage and remodeling. Understanding the details of cellular level signaling pathways and genetic expression in LVH is crucial for future drug development. Regulation of gene expression is a very complex process, which involves more than just DNA being translated into a protein. In this project, two types of factors participating in this regulation were in focus: long non-coding RNAs (lncRNA) and transcription factors GATA4 and FOG2. LncRNAs are RNA sequences of more than 200 nucleotides that do not code for any protein final products themselves but are involved in chromatin remodeling as well as transcriptional and post-transcriptional gene regulation. They are highly organ-selective, which makes them potential targets for drug development. Our group has previously found a selection of cardiomyocyte-selective lncRNAs, which share a similar expression pattern in neonatal mouse hearts. In this project, three of them were silenced in a primary cardiomyocyte culture while simultaneously hormonally inducing hypertrophy. The goal was to see whether these lncRNAs have an effect on the hypertrophic response and apoptosis in the cardiomyocytes. Transcription factors are proteins with partially similar activities to lncRNAs; they regulate, which genes are expressed under certain circumstances. GATA4 is an important transcription factor in the heart as it targets various developmental and functional genes in cardiomyocytes. FOG2 is a cofactor of GATA4; interaction between them regulates the activity of GATA4. Our group has recently developed a selection of compounds that affect protein-protein interaction between GATA4 and NKX2-5, another important transcription factor. The second part of the project was to set up and optimize a compound screening assay for GATA4-FOG2 interaction. The results showed no change in hypertrophic response when the lncRNAs were silenced. Other experimental designs could still reveal if they have effects that could not be seen with these protocols. The silencing had no effect on apoptosis. As for the GATA4-FOG2 interaction experiments, transfecting COS-1 with GATA4 and FOG2 plasmids in a ratio of 10:1 resulted in a signal suitable for compound screening. Initial compound screening results indicated the compounds may have an effect on GATA4-FOG2 interaction, but further studies are needed before drawing conclusions.
 • Pylkkö, Tuomas (Helsingfors universitet, 2013)
  It is well known that the central nervous system is a highly isolated tissue. Because of this the physico-chemical criteria to be met by an orally administered central nervous system drug are very strict. This work describes methods that can be used to select drug candidates and screening collections that have a higher possibility of being relevant to central nervous system drug development projects. This work also argues that small molecular space is so vast that it is difficult to imagine any progress without focusing screening collections in some way or another. Given that most available commercial compounds are very similar in some respects, it is very much possible that this presents a bottle-neck for the progress of drug development as a whole. Therefore, research on novel methods for compound production are also evaluated. In addition, this work describes the miniaturization and automation of a previously published ELISA-based assay. This assay measures the activation of a tyrosine kinase receptor (TrkB), expressed in a fibroblast cell line. The receptor, and it's endogenous ligand, Brain-derived neurotrophic factor, have been linked to the mechanism of action of previously discovered medical interventions used in the treatment of depression. Such an assay can be used to discover either small molecule agonists or antagonists acting upon the receptor. These molecules could possibly be clinically relevant in the treatment of depressive disorders and anxiety. It is demonstrated that it is indeed possible to miniaturize and automate the method, making it significantly more suitable for high-throughput screening. The original method was carried out in 24-well plates, transferring the samples to another plate for measurement. The new design uses 96-well plates and performs the entire process on the same plate.
 • Hossi, Heidi (Helsingfors universitet, 2016)
  The abuse of drugs is monitored by different authorities and health care. World Anti-Doping Agency (WADA) prohibits the use of doping substances and methods in- and/or out-of-competition. WADA has created strict instructions for Anti-Doping laboratories for analyzing different substances from biological samples. The aim of this study was to develop liquid chromatographic-mass spectrometric (LC-MS/MS) screening analysis for the detection in urine of drugs of abuse. The basis of study was 20 different substances which had different molecular weights, logP and pH values. The purpose was to create the basis of the method where is easy to add new analytes in further studies. Almost all substances chosen in this study were doping substances and the guidelines for the method were created by WADA. The sample pretreatment was pursued to be as generic as possible for plenitude of analytes and easy to perform. The sample pretreatment included two liquid-liquid extraction steps and enzymatic hydrolysis. The LC-MS/MS method worked well for many analytes with some exceptions. Some analytes didn't fit for the sample pretreatment and some didn't give strong enough signal in desired detection level. The gradient of LC-method can be limiting factor when adding new analytes to the method. Especially very lipophilic and polar analytes may cause difficulties. Carry over caused some problems in analyses. As a result it may lead to new sample treatment and LC-MSanalysis for the same batch.
 • Hella, Emilia (Helsingfors universitet, 2015)
  This review focuses on neurotrophic factors, especially CDNF, and Amyotropic lateral sclerosis (ALS). This review finds out which neurotrophic factors have been studied in clinical trials of ALS and what kind of results have been got. Neurotrophic factors are important for development and function of neurons because they prevent apoptosis of neurons. They also play role in differentiation, development and migration of neurons. It is also known that many of the neurotrophic factors have protective and restorative properties. ALS is a rare neurodegenerative disease which causes the destruction of motor neurons and leads to death in three years. The disease degenerate the upper and lower motor neurons. Symptoms are muscle weakness, muscle atrophy, cramps and problems with swallowing. At the moment there is no cure for ALS so it is important to study neurotrophic factors that could prevent the progression of the disease and perhaps to protect or repair destroyed motor neurons. This is why it is important to study potential of CDNF in ALS. The experimental part consists of three different parts. The purpose of the first part study was to determine the distribution of CDNF after intraventricular delivery at different time points. CDNF was labeled with 125I (125I-CDNF). The distribution was determined by gammacounter and autoradiography. To determine the stability of the injected 125-I CDNF we performed SDS-PAGE. The second part studied the diffusion volume of CDNF after intraventricular injection with seven wild type mice. After stereotaxic surgery CDNF-immunohistochemistry staining from coronal sections was done. The last experimental part studied the effect of single intracerebral injection of CDNF on motivation, locomotor activity, anxiety and depression with male and female mice. Light-dark box, open field, rotarod, forced swim test (FST), elevated plus maze and fear conditioning were carried out with male mice. After behavioural tests mice were sacrified for HPLC-analysis. Light-dark box and IntelliCage were carried out with female mice before c-fos staining. Gammacounter and autoradiography shows that 125I-CDNF distributes widely after intracerebroventricular injection. It spread throughout to the brain and also all the way to the spinal cord after one and three hours from injection. After 24 hours 125I-CDNF was cleared so the CDNF signal was very weak. SDS-PAGE showed the stability of radioactive CDNF. CDNF increased locomotor activity and decreased anxiety in male mice. But a statistically significant difference appeared in forced swim test and fear conditioning test. HPLC-analysis supported these results partly. CDNF also increased motivation of female mice in IntelliCage experiment. C-fos staining was observed in CDNF group and PBS group so quantitative analysis should be done from these sections so that reliable conclusions could be done. However, because CDNF distributed to spinal cord and it showed some effect on locomotor activity, motivation and depression it might be potential for ALS disease.
 • Aaltonen, Linda (Helsingfors universitet, 2015)
  Parkinson's disease is a neurodegenerative disease where the nigrostriatal dopaminergic cells die gradually causing severe motor symptoms. Current treatment of the disease relieves the symptoms but does not affect the progression of the disease, nor does it have a neuroprotective effect. The most important drug for the treatment of Parkinson's disease is L-dopa, the precursor of dopamine. With long-term use, L-dopa loses its efficacy and patients start to get adverse effects. The most significant adverse effects are abnormal involuntary movements called dyskinesias. In the literature review of this thesis Parkinson's disease and its treatment is briefly described. Review focuses on the description of the brain cholinergic and histaminergic systems and their receptors along with the available studies about cholinergic and histaminergic neurotransmission in Parkinson's disease 6-hydroxydopamine (6-OHDA) rodent model. The experimental part of this thesis consisted of two different set of experiments and in both of these the dopamine neurons were destroyed unilaterally by injecting 6-OHDA into the striatum. The aim of the first experiment was to examine histamine H3-receptor antagonist JNJ-39220675 and α7-nicotinic receptor agonist PHA-543613, and their combination therapy effects on motor function and the concentrations of striatal neurotransmitters in hemiparkinsonian mice. Effects on motor function were studied two and four weeks after the 6-OHDA injection with cylinder test, the D-amphetamine-induced rotations, and the inverted grid test. After behavioral tests, mice were sacrificed and striatal neurotransmitter concentrations were determinated by HPLC. The aim of the second experiment was to examine if nicotine can relieve L-dopa-induced dyskinesias. In this experiment 6-OHDA was injected at two sites into the striatum, which was intended to produce more extensive destruction of dopaminergic neurons than in the first experiment. The extent of the lesion by 6-OHDA was verified before starting chronic L-dopa treatments with cylinder test. One month after the 6-OHDA injection, five mice were sacrificed and their striatum and substantia nigra sections were measured for destruction of dopaminergic neurons by immunohistochemical TH-staining. Chronic L-dopa treatment with benserazide was started 49‚àí63 days after the 6-OHDA injection. At the same time, mice were divided into two groups. Half of them got normal drinking water and half got nicotine water. During the chronic L-dopa treatment, development of dyskinesias was observed once a week by video tracking. The cylinder test was also done once again after starting the L-dopa treatment. In the first experiment, H3-receptor antagonist JNJ-39220675 showed promising results in improving motor function. Mice used the impaired (contralateral) paw more in the cylinder test and rotated less to the ipsilateral side in the D-amphetamine-induced rotation test than control animals two weeks after the 6-OHDA injection. Combination therapy also reduced the ipsilateral rotations but in the cylinder test it had no effect two weeks after 6-OHDA injection. Because the asymmetry in behavioural tests were caused by destroying dopaminergic neurons, balancing of the motor skills can result from decreased levels of dopamine in the intact side or from increased dopamine levels or stronger dopaminergic postsynaptic transmission in the lesion side. The results four weeks after 6-OHDA injection are not reliable because the striatal samples showed that dopamine concentrations in the lesion side were very close to that of the intact side indicating recovery from the lesion. In the second experiment, mice developed dyskinesias which were decreased with nicotine treatment. Mice also used the contralateral side paw less indicative of loss of dopamine neurons. In agreement, TH-immunostaining confirmed significant loss of TH-positive neurons. Based on these findings, the 6-OHDA injection site, the selected drug doses, and the experimental design seem to fit the evaluation of dyskinesias. The occurrence of dyskinesias and nicotine's effect on them was seen strongest in the body movements. Dyskinesias in forelimbs were minor, but the nicotine treatment decreased them also.
 • Kallio, Sonja (Helsingfors universitet, 2014)
  Population is aging. Within aging the morbidity and the use of medicines increase. Polypharmacy and the physiologic changes related to the ageing expose to medication-related problems. This has to be taken into consideration when planning the care of the elderly. Multiprofessional cooperation is seen as a solution to optimize the medicines' use among the aged people. Finnish Medicines Agency (Fimea) has started a network with local multiprofessional health care teams. The aim of the network is to make a national guideline for multiprofessional cooperation and optimizing the medicines' use among the aged people. The objective of the study was to clarify multiprofessional working models to optimize the medicines' use that had been carried out or planned by the teams belonging to the network. The models can work as examples when creating standardized practices to multiprofessional cooperation in Finland. Factors that promote or prevent multiprofessional cooperation and the problems of optimizing the medicines' use were clarified as were the possible solutions to solve them. Factors to strengthen cooperation and its effects were clarified on the basis of experience of the multiprofessional teams. As a material of the study were the interviews (n=15) of health care professionals (n=55) invited to Fimea's multiprofessional network. Fimea had collected the material that consists of group discussions (n=10), pair interviews (n=3) and individual interviews (n=2). The interviews that had been recorded were transcribed and analyzed by using a combine of inductive and deductive content analysis. A theoretical framework in the study was multiprofessional teamwork and networking. According to the interviews, multiprofessional cooperation in optimizing the medicines' use among the aged has been carried out in Finland in both public and private health care. The interviewees think that the most important way to optimize the medicines' use is clear division of tasks and responsibilities. Adding more pharmacists to all over the public health services and fostering the role of the community pharmacies as a part of the health care are seen as solutions. Multiprofessional meetings and education can break barriers between different professionals. The most common problems are the challenges related to economic limitations and to the busy work. There are problems in IT systems and information transfer. At the individual level, the most common problems seem to be in communication and the attitudes. The interviewees' experience is that successful multiprofessional cooperation increases medication safety and improves patients' state. The work of all the professions is faciliatated and burden of the public health service decreases. Lighter medication reviews could be used to find the patients who benefit from the comprehensive medication review. Information transfer and the currency of patients' medication should be secured with functioning IT systems. The results of the study can be utilised when developing multiprofessional practices to optimize the medicines' use. More study is needed to show the profitability of medical reviews, dose dispensing and other services.
 • Mäki-Lohiluoma, Eero (Helsingfors universitet, 2015)
  Seas are one of the most biodiverse and species-rich areas on the planet. Many of the underwater species are yet to be found and identified. The marine based drug discovery and the clinical pipeline of marine compounds have increased lately. Thus, there is a strong believe that the marine-derived compounds will provide new pharmaceutical lead compounds. Marine sponges are one of the most studied marine species. Sponges can be found in shallow and deep waters all over the world. Pseudoceratina purpurea is a Verondiga order sponge that is known to be a source of bromotyramines. Bromotyramines are tyramine derivatives that have represented biological activity including cytotoxity, antivirality and antimicrobial effects. Purpurealidin E is a bromotyramine that has been identified from Pseudoceratina purpurea. Purpurealidin E hasn't showed remarkable biological activity by itself, but it can be used as starting point for synthesis of novel bromotyramine derivatives. By forming an amide bond between carboxylic acid and primary amine of purpurealidin E, new bromotyramines can be synthesized. In this master's thesis, purpurealidin E was successfully synthesized. Total amount of 11 novel bromotyramine derivatives were synthesized by amide coupling. Three of the new bromotyramine derivatives and purpurealidin E were purified and their biological activity against hepatitis C virus (HCV) was evaluated. Purpurealidin E did not show any antiviral activity, but all the three compounds showed potential biological activity against HCV. This work can be considered to a continuum to the now ended MAREX project (Exploring Marine Resources for Bioactive Compounds: From Discovery to Sustainable Production and Industrial Applications).
 • Kovanen, Satu (Helsingfors universitet, 2016)
  Nowadays, there is still lack of commercially produced drugs for children. Extemporaneous compounding is needed widespread. Oral powders, capsules and oral suspensions are the most typical extemporaneous dosage forms. In Finland, oral powders have traditionally been the most used. Major concern relating to the extemporaneous products is that they are not authorized. That means that their safety and effectiveness have not been established. Compounding oral powders is time consuming and their overall mass is much higher compared to capsules with same strength. That increases the amount of foreign matter in child patients, which is highly not recommended. The aim of this study was to examine, whether the extemporaneous sotalolhydrochloride capsules meet European Pharmacopoeia standards of content uniformity. Additionally, because the feeding tubes are widely used in neonatal patients, it was also reasoned to examine the content uniformity of capsules lead through the feeding tube. A significant part of this study was to develop an accurate and effective HPLC -method for analyzing sotalolhydrochloride, which, in the end, turned out well. With its seven minute driving time per sample, it is suitable even in routine analysis. Two of three capsule batches, as well as the oral powders, met the European Pharmacopoeia standards of content uniformity. Also, leading the capsule contents through the feeding tubes met the standards, but the amount of drug substance was significantly lower compared to capsules and oral powders. With lower overall mass and being quicker to prepare, capsules are recommendable option for traditional oral powders in extemporaneous children's medication. Still, according to this study, it is important to take into consideration the possibility of excessive variation in content uniformity. Thus, in the future, it is necessary to develop the quality control systems in hospital pharmacies.
 • Teppo, Jaakko (Helsingfors universitet, 2015)
  The properties of liquid and gas flows in microscale systems differ from those in macroscale; microfluidics is a field of science in which these properties are investigated and utilized for the development of microscale systems. Acoustofluidics is a branch of microfluidics focusing on the movement (acoustophoresis) or localization (acoustic trapping) of particles in microchannels using ultrasound. In this work, the suitability of a new miniaturized method for the screening of cell-drug interactions was investigated. In the method, the cells were acoustically trapped within a glass capillary, enabling liquid movement (generated with a syringe pump) in the capillary while the trapped cell cluster remains stationary. In this manner, the trapping of cells, their incubation with a drug solution, rinsing, and the elution could be done using the same capillary. The sample preparation was done using a miniaturized solid phase extraction technique (integrated selective enrichment target, ISET), and the analysis was done with matrix assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (MALDI MS). The drug compounds investigated were selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI). The research was conducted in five phases. In the first phase, a suitable solid phase extraction method for the drug compounds was investigated. In the second phase, the performance of the acoustic trap was investigated by acoustically trapping polystyrene beads and Coulter counting them. In the third phase, the method was modelled by conducting drug binding studies using cation exchange beads instead of cells. In the fourth phase, the drug binding studies were conducted by investigating the binding of drug compounds to human platelets and yeast cells. Platelets were chosen due to the expression of serotonin transporter, the molecular target of SSRI drugs, on their cell membranes. Also a cell membrane preparation containing serotonin transporter was used for the binding studies. In addition, memory effects occurring in the method were investigated. In the fifth phase, comparative drug binding studies without acoustic trapping were conducted. The suitability of the method for the screening of cell-drug interactions could not be thoroughly substantiated, but further research and method development are required. The reason for this was the inadequate sensitivity of the method, because of which large drug concentrations had to be used. This lead to the increased occurrence of memory effects.
 • Montonen, Ella (Helsingfors universitet, 2015)
  Endoplasmic reticulum stress (ER-stress) is the result of accumulation of unfolded and misfolded proteins in the ER. The unfolded proteins activate the unfolded protein response (UPR), which seeks to reduce the protein load in the ER and reduces ER-stress. When ER-stress is prolonged, the UPR will activate apoptosis. Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a rare, progressive neurodegenerative disease that affects lower and higher motorneurons. The cause of ALS is unknown but ER-stress is known to play a role in the disease progression. CDNF is a new neurotrophic factor, which is known to play a role in protein folding in the ER. CDNF is neuroprotective and neurorestorative in animal models of Parkinson's disease. Thus, CDNF is a potential new drug candidate for treating ALS. The aim of this work was to examine the effect of CDNF on disease state and life span in transgenic SOD1(G93A)-mice. CDNF or PBS was injected into the mouse's ventricle in stereotaxic surgery when the mice were about 90 days old. Clinical status and motor coordination was monitored twice a week throughout the study. The mice were dissected when they reached the end point that was set for the study. Deepfrozen gastrocnemius muscles were stained with antibodies, to examine the integrity of the neuromuscular junctions (NMJ). Quantitative PCR (qPCR) was executed on deepfrozen spinal cord and motor cortex samples to measure the expression of ER-stress genes. The results showed that CDNF improves motor coordination and delays disease progression in SOD1 female mice. The NMJs were notably more damaged in SOD1 mice than in wild type mice, but CDNF did not have any significant effect on NMJ integrity. ER-stress could be observed in the spinal cord and motor cortex of SOD1 mice and CDNF decreased ER-stress in the motor cortex. CDNF did not decrease ER-stress in the spinal cord where the expression of apoptosis related genes was increased. Thus, CDNF is a potential new drug candidate for treating ALS and it should be studied further.
 • Valkohaapa, Anna-Mari (Helsingfors universitet, 2014)
  In Finland the elderly residents of long-term care facilities are often prescribed a lot of medications, especially psychotropic drugs. It also happens that a patient or a resident has to be physically or chemically restrained. Chemical restraining can be defined in many ways, for example as using a drug - usually an antipsychotic - to restrict the freedom or movement of a patient and to control his or her behavior. In nursing homes the staff is in a key position when it comes to deciding on the use of chemical restraining or PRN medication. A legislation to guarantee the self-determination of a patient and to define how physical restraining can be used is now being prepared in Finland. Only a few studies on chemical restraining from a nurses' point of view have been made so far. Thus, the aim of this study is to provide more information on the level of knowledge, the attitudes and perceptions of nurses regarding chemical restraining and the effect of those on deciding whether to use chemical restraints or not. Three focus groups with nurses were conducted in Hyvinkää nursing homes (n=13). The groups were recruited both by e-mail and directly from the wards. The focus group discussions were digitally audiotaped and transcribed verbatim. The content of the transcripts was then analyzed using a constant comparative method. According to the study most of the antipsychotics used in long-term care were used daily. However, it is not uncommon for the nurses to be unsure about their knowledge on the use of medicines. It is thus important to help the nursing staff to increase their knowledge and skills in pharmacology. The nurses also wished to get extra training for treating people with dementia. The concept of chemical restraining is quite ambiguous, and the use of chemical restraints is a complex ethical issue because the reasons for and effects of administering it vary depending on the situation. The study shows that the chemical restraining is most often considered justified when it is used to ensure the safety of a patient, relieve anxiety or to keep the working conditions of the staff tolerable. Also a shortage of manpower and a request by the family can influence the decision on using chemical restraints. The lack of proper common guidelines causes confusion and wide variation in the use of chemical restraints. Many interviewees were hoping for more open discussion and cooperation on using chemical restraining. The nurses also mentioned many alternatives to rely on instead of using chemical restraints, such as soothing, comforting and creating a safe feeling for the patients, daily routines and stimulus. One of the key factors for taking to these instead of chemical restraints are the manpower resources in the facilities. Educating the staff can also help them to find more options for chemical restraining and make staff members recognize new or remember forgotten routines for caring for the patients without using psychotropic drugs.
 • Saarenpää, Maija (Helsingfors universitet, 2014)
  The body changes its response to medicine by age. Thus, medicines information for the elderly needs to differ from information targeted to younger adults. Package leaflets (PLs) are among the key sources of medicines information among general public. Although not generally recommended, benzodiazepines are commonly used by the elderly. The aim of this study was to evaluate the usability of benzodiazepine PLs and their information content from the elderly perspective. Additionally, the study aimed to explore how medicines information targeted to elderly in PLs aligns with the information targeted to health care professionals (HCPs). The study focused on PLs of benzodiazepines and their derivatives (diazepam, alprazolam, oxazepam, zopiclone and temazepam) that are commonly used but not recommended for the elderly. The usability of PLs was evaluated by using the Medication Information Design Assessment Scale (MIDAS). The informational content of PLs was studied by identifying all references for the elderly and comparing them to information targeted to HCPs in Database of medication for the elderly, Beer's criteria, Kapseli 35 publication, Martindale, Current Care Guideline for insomnia and the Summaries of Product Characteristics. The usability of the PLs in this study required several improvements. The mean of MIDAS-credits was 6,22 (n = 27; range 5,00-7,00), the scale maximum being 13. Sufficient line spacing and highlighting of important information were among the poorly represented elements. The occurrence of different font-sizes also varied. The most proficiently represented features included headings, contrast and the usage of upper and lower case in text. The PLs included in the content-analysis contained references to the elderly in all cases except one (n = 35). The references were categorized to general warnings, side effects and dose recommendations. They were in line with the information targeted to HCPs, but relatively short and often inadequate. Most PLs did not give an adequate overall picture of the medicine use among the elderly. The PLs for benzodiazepines need to be improved from the elderly perspective both in terms of information content and usability. Attention both from the medicine authorities and the pharmaceutical industry is required. Alternatively, separate drug-specific information leaflets for the elderly may be developed.
 • Pätsi, Sauli (Helsingfors universitet, 2013)
  Parkinson's disease is a neurodegenerative disease which is characterized by progressive loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra and formation of intracellular Lewy bodies. α-synuclein is an essential part of Lewy bodies. In addition, mutations in the α-synuclein gene have been found to cause rare familial forms of Parkinson's disease. Animal models of Parkinson's disease are created by neurotoxins, transgenic animals and viral vectors. Transgenic animal models and viral vector models seem to reflect the pathology of Parkinson's disease better than the traditional neurotoxin models. In the transgenic animal models, the transgene and the promoter used in the expression of the transgene guide the pathology and motor dysfunctions that the animal model exhibits. In the viral vector models, it is important to use a suitable animal strain and a correct viral serotype in order to express the transgene sufficiently enough in the laboratory animals. The aim of the study was to investigate the ability of adeno-associated viral vector (AAV1-vector) to transfect WT- or A53T-α-synuclein gene into the striatum or the substantia nigra, and the effects of their overexpression on motor functions and concentrations of striatal dopamine and its metabolites in mice. In addition, the effect of a prolyl endopeptidase (PREP) inhibitor on the overexpression of A53T-α-synuclein in the mouse nigrostriatal pathway was studied, as PREP has been found to stimulate the aggregation of α-synuclein and therefore perhaps to increase neurotoxicity of α-synuclein. There were no statistically significant differences between the groups in the motor function tests (locomotor activity, rotarod and balance beam walk). Green fluorescent protein immunostaining showed that the GFP gene was weakly transfected into the striatum by the AAV1-vector, and no overexpression was observed. There were only minor differences in the striatal concentrations of dopamine and its metabolites. Finally, PREP-activity measurements showed that PREP-inhibitor (KYP-2047) treatment had poorly reduced PREP-activity. In this study, the viral vectors did not induce the overexpression of α-synuclein, although previously AAV2- and AAV6-vectors have been efficient in mice and rats. High PREP-activities that were found in most of the samples probably resulted from failed installations of mini-pumps that delivered the PREP-inhibitor. While in this study the viral vectors were not a successful attempt in the creation of an animal model of Parkinson's disease, they are an important method to model Parkinson's disease in the future.
 • Ala-Kurikka, Tommi (Helsingfors universitet, 2013)
  Laminins are a family of heterotrimeric glycoproteins found mainly in basement membranes. They interact with numerous other extracellular matrix components and cell surface receptors, including integrins and α-dystroglycan. Laminins play roles in myriad of functions including tissue morphogenesis, organogenesis, maintenance of tissue integrity and compartmentalization. In central nervous system laminins are involved in every major developmental stage from neural tube closure to synaptogenesis. Laminin expression in central nervous system decreases after maturation but has been found inducible by injury after trauma or disease. Since laminins are known to promote neurite outgrowth and neuronal survival, this has been proposed as a regenerative response to injury. Although the effects of endogenous laminin are clearly inadequate for repair, laminin based compounds could be powerful therapeutic agents. In previous in vivo studies KDI-tripeptide, a neurite outgrowth promoting fragment from γ1-laminin, has proved effective neuroprotective and regeneration promoting compound. Encouraged by these results I set out to test whether KDI would rescue midbrain dopaminergic neurons in unilateral 6-hydroxydopamine-induced rat model of Parkinson's disease. KDI (1-30µg) was injected to the striatum six hours prior to 6-hydroxydopamine. The severity of the lesion was then evaluated by measuring D-amphetamine induced rotation 2, 4 and 6 weeks postlesion and by assessing the number of neurons in substantia nigra pars compacta and optical density of striatum after tyrosine hydroxylase immunostaining at week seven. The only effective KDI dose studied was 3 µg. Compared to control it decreased Damphetamine induced rotational behaviour significantly at week four. KDI, however, failed to save tyrosine hydroxylase positive dopaminergic neurons in substantia nigra pars compacta or their axons in striatum. KDI might be usable in treating Parkinson's disease but it's mode of action doesn't appear to rely on protecting dopaminergic neurons or promoting the branching of their axons. KDI is known to inhibit ionotropic glutamate receptors and could therefore improve motor function by opposing striatal denervation induced overactivity of glutamatergic subthalamic nucleus neurons.
 • Kampman, Johanna (Helsingfors universitet, 2016)
  Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease with prevalence around 0.8 % in Finland. Joint inflammation causes pain, tenderness and swelling in joint as well as loss of functional and work capacity. Patients need healthcare resources and medical treatments cause substantial costs to patient and society. Severity of RA can be measured by Disease Activity Score (DAS28) and Health Assessment Questionnaire (HAQ). Previous studies suggest these measures are related to higher direct and indirect cost. The aims of this study are to determine cost of RA in Finland and analyse cost by disease activity and functional disability. Literature review was performed by using some methods from systematic reviews to identify previous studies examining cost of RA by DAS28 and HAQ scores. Secondly in this master thesis was made a quantitative cost analysis which study population was identified from the National register for Biologics in Finland (ROB-FIN) and patient records of the Central Finland Central Hospital. The cost data for direct and productivity costs was received from Finnish national registries. Costs were determined from the followed six months after patients' (N=2285) first routine outpatient visit to specialized healthcare. Distribution of costs was examined by DAS28 and HAQ score based classification. Additionally cost related to RA was determined separately between biologic and non-biologic drug users. Total average costs of the study population were 11 720 € biannually. Direct costs, productivity costs and total costs were higher for patients with higher DAS28 and HAQ scores. Increase in average total costs between best and worst DAS28 and HAQ classifications were 7817 -15 838 € and 8545 - 16 718 €, respectively. In the cost categories changes in both directions were detected between different DAS28 and HAQ score classifications. Drug costs comprised largest part of direct costs (56 %). RA related average total costs increased from best to worst DAS28 and HAQ class for both biologic and non-biologic drug users (p<0,01). Similar study based real life register data is not previous made in Finland. Studies in other countries can`t be directly adapted to Finnish healthcare system, treatment traditions and productivity costs. This study provides information for real-life cots of RA and how they are related to disease activity and functional disability. This information can be used in modelling of cost-effectiveness.
 • Nousiainen, Sini (Helsingfors universitet, 2016)
  Parkinson's disease is a progressive neurodegenerative disease where dopaminergic neurons die in the substantia nigra pars compacta. Dopamine depletion induces typical parkinsonian motor symptoms which are treated by the golden standard medication levodopa and compounds enhancing the effect of levodopa. However in 4-6 years after the initiation of the chronic levodopa therapy abnormal involuntary movements (AIMs, also called levodopa-induced dyskinesia, LID) often develop and can notably worsen the quality of life. The most effective treatment for LID is deep brain stimulation (DBS), but as an invasive method its use is rare and not suitable for all patients. To date the only effective therapy for LID with marketing authorisation is amantadine. The disadvantage of amantadine is loss of efficacy which might appear less than a year after the initiation of medication. The pathophysiology of LID is a diverse phenomenon and includes dysfunctions in several different neurotransmitter systems both in the basal ganglia and in surrounding brain areas. The role of nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs) in the pathophysiology of LID has been studied recently. Both nicotine and several nicotine-like agents have been shown to alleviate LID in preclinical studies and nicotine itself has been tested in a clinical phase II study as a potential LID medication. Of various different nAChR subtypes, the α7 receptor seems to be a potential option for future therapy of LID. It has been shown that α7 nAChR knock out mice display an increase in LID suggesting that this nicotinic receptor subtype has an inhibitory impact on the development of LID. Other studies have confirmed this view by showing that a selective α7 nAChR agonist (ABT-107) alleviates LID in primates and is neuroprotective for dopaminergic neurons in rats. Based on these observations, the aim of this study was to examine the effect of a novel α7 nAChR agonist (AZD0328) on LID in a 6-OHDA mouse model of Parkinson's disease. C57BL/6J female mice (n=17) were injected unilaterally 6-OHDA solution (3 µg) into the right medial forebrain bundle (MFB). Degeneration of dopaminergic neurons was detected two weeks after the 6-OHDA injection by measuring the motor performance in rotating rod with accelerated speed and with amphetamine-induced rotametry (2.5 mg/kg, i.p.). In the beginning of the chronic treatment, levodopa (4.5 mg/kg, s.c.) was administered twice daily for four days and then continued once daily (from Mon to Sun) to the end of the experiments. Levodopa treatment had been ongoing for 10 days before the first testing of drug effects. The pretreatment (AZD0328 0.06, 0.19, 1.9 mg/kg or 0.9 % saline, s.c.) was given 30 minutes before levodopa. The study was conducted using a within subject design so that each mouse received all four treatments on four test days during three weeks. Mice were videorecorded for 1 minute 20, 40, 60, 80 and 100 minutes after the levodopa injection was given. After the last recording day mice were killed under anesthesia via perfusion fixation and brains were collected for immunohistochemical staining to measure the extent of degeneration of dopaminergic neurons. 54 % of mice who survived from surgery (13/17) were dyskinetic (n=7). AZD0328 alleviated axial dyskinesia statistically significantly 40 minutes after levodopa injection but the statistical analysis did not reveal which of the doses was the most effective. The pretreatment with AZD0328 did not affect orolingual or forepaw dyskinesia. A potential mechanism of AZD0328 in alleviating LID might be the desensitization of α7 nAChRs which would happen only at very low doses. This means that LID are only attenuated when receptors are temporarily activated and then immediately gradually inactivated. The doses used in this study might have only activated the α7 nAChRs which might explain why no clear alleviation of LID was observed. On the other hand, the acute treatment may also be insufficient to develop desensitization. Additional studies are needed to investigate the effects of chronic administration of AZD0328 on LID in mice.
 • Kenttä, Laura (Helsingfors universitet, 2015)
  Susceptibility to antibiotics is constantly developing in bacteria due to selection pressure caused by use of antibiotics. For this reason, finding new antimicrobial substances is imperative. High-throughput screening (HTS) is an important tool to find new active substances. The need to analyse as many substances in as small time as possible is emphasised in modern drug development. Robust methods, suitable for fast throughput of substances, miniaturisation and automation, are particularly useful. In the context of antimicrobial screening, methods utilising bioluminescence can correspond this need, and genetic engineering can help in developing bacterial strains with beneficial features for screening. In this work, two screening methods were developed and optimised using genetically engineered Escherichia coli strains. The screening methods make use of the bioluminescent properties of the strains, and the methods can be used to screen compound libraries for antimicrobials rapidly enough to approach HTS. The strain E. coli WZM120/pCGLS 11 is constitutively luminescent, so weakening of luminescence means the cell viability weakens. The strain E. coli K12/pCSS305, where luminescence is produced by a heat-inducible runaway plasmid, can be used to especially detect compounds inhibiting DNA replication. In developing the method, workflow was optimised and conditions were validated so as to enable possible HTS campaigns. The target was to create as simple, fast and reproducible a method as possible. The Z' values calculated in assessing the performance are excellent for a cell-based method. The signal is readily distinguishable, the bacterial strains are in a stable manner, and the method is well reproducible. It is possible to continue assay development from 96-well format to 384-well format.

View more