Humanistinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Suomalainen, Karita (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielma tarkastelee suomen kielen yksikön 2. persoonan käyttöä suullisissa ja kirjoitetuissa vuorovaikutustilanteissa. Aihetta lähestytään kahden yksikön 2. persoonan sisältävän konstruktion kautta, jotka ovat 1) itsen puhuttelu yksikön 2. persoonassa ja 2) avoin yksikön 2. persoona. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka edellä mainittuja konstruktioita käytetään osana arkipäivän vuorovaikutustilanteita ja mikä on yksikön 2. persoonan rooli kyseisissä konstruktioissa. Tutkielman aineisto koostuu suullisista ja kirjoitetuista tapausesimerkeistä, joissa esiintyy itsen puhuttelua yksikön 2. persoonassa tai avoimen yksikön 2. persoonan ilmauksia. Aineistoon kuuluu arkipäiväistä kasvokkaiskeskustelua, televisiokeskustelua, lehtiartikkeleita ja -haastatteluita sekä erilaisia internetin tekstejä, kuten blogikirjoituksia ja keskustelupalstaviestejä. Tutkielman teoreettis-metodisena viitekehyksenä on vuorovaikutuslingvistiikka ja dialoginen näkemys kielestä, mutta työssä hyödynnetään myös kognitiivisen kieliopin teoriaa ja termistöä. Yksikön 2. persoona hahmotetaan referentiaaliseksi indeksiksi, jolla tyypillisesti viitataan vastaanottajaan. Tutkielma kuitenkin osoittaa, että muunlaistakin käyttöä yksikön 2. persoonalle on. Itsen yksikön 2. persoonan puhuttelussa yksikön 2. persoona viittaa puhujaan itseensä. Avoimen yksikön 2. persoonan kohdalla yksikön 2. persoona voi ankkuroitua puhujaan itseensä ja hänen kokemuksiinsa, mutta voi myös viitata keskustelukumppaneihin taikka jäädä tulkinnaltaan avoimeksi. Avoimena yksikön 2. persoona kuvaa yleistä kokemusta, ja viittaa paitsi puhetapahtuman osallistujiin myös geneerisemmin keneen tahansa. Tutkimuksesta selviää myös, kuinka itsen yksikön 2. persoonan puhuttelulle ja avoimelle yksikön 2. persoonalle on vuorovaikutuksessa muodostunut omanlaisiaan, erikoistuneita tehtäviä. Puhuttelemalla itseään yksikön 2. persoonassa yksilö voi kehua itseään, kyseenalaistaa omaa toimintaansa taikka käskeä tai kehottaa itseään toimimaan tai olemaan toimimatta tietyllä tavalla. Avoimen yksikön 2. persoonan keskeisimmiksi vuorovaikutuksellisiksi tehtäviksi puolestaan määrittyvät oman kokemuksen ulkoistaminen, toista kohti ojentuminen ja tätä kautta yhteisen, intersubjektiivisen kokemuksen rakentaminen. Kumpikin konstruktio tuo esiintymiskontekstiinsa moniäänisyyttä, ja konstruktioiden avulla voidaan myös tehdä vuorovaikutuksellisessa kontekstissa evaluatiivisia tekoja. Kaiken kaikkiaan tutkielmassa osoitetaan, kuinka vuorovaikutuksen dynaamisessa kontekstissa puhujat voivat intersubjektiivisen toiminnan kautta jäsentää ja merkityksellistää kieliopillisia yksiköitä uudelleen. Lisäksi tutkielma avaa voimakkaasti keskustelua kohti dialogista käsitystä inhimillisestä toiminnasta ja itseydestä: tutkielman tulokset antavat osviittaa siitä, etteivät ihmiset ehkä käsitäkään oman itsensä ja toisten välistä rajaa niin kategorisena ja selkeänä kuin yleensä tavataan ajatella, vaan pikemminkin hahmottavat omaa toimintaansa intersubjektiivisesti, toisten kautta.
 • Raskinen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2014)
  In this research I'll find out if a space existing in a virtual world can be considered sacred - in a similar way as sacred spaces in the physical world like mosques, temples or churches. Also, I will map the premises from which sacredness of these virtual manifestations are possible. The analysis is based on Professor Veikko Anttonen's theory of the sacred as a border. The main categories framing my research are themes of territoriality, and the body, through which I will view both the borders marking sacred spaces, and the rules to cross them set for the body. The subject of my research is the Second Life virtual world. Here my focus is on three different representations of three religions and the virtual areas built by them to Second Life: Islam, Wicca and the Anglican Church. The OnIslam Virtual Hajj area simulates the pilgrimage to the Mecca, Sacred Cauldron area includes for example a virtual Stonehenge, and the Anglican Cathedral area has a built in virtual cathedral. Methodically my research is in the tradition of qualitative research, where I combine virtual ethnography (observant based field research in a virtual environment) and also questionnaires and interviews from the users of these areas. The results indicate that the question of virtual space as sacred depends both on the religion in question, and the point of view of analysis. Viewed from the researchers "etic" point of view, all three religions can be considered satisfying the characteristics set by Veikko Anttonen's theory of sacred. Viewed from the users' own "emic" point of view, only Wicca and the Anglican Church were open to the idea of virtual space as sacred, whereas users representing Islam do not consider the virtual version of Mecca as sacred. However, in the virtual Islam area there exists a conflict where the users have despite this resistance marked their space of the virtual Mecca as explicitly sacred, for example with signs. On the level of Jean Baudrillards theory of Simulation, Wicca goes furthest in disengaging from its physical world representations of the sacred. Apart from the virtual copy of the Stonehenge, the temples in the Wicca's Sacred Cauldron area are detached from their connections to any equivalents in the physical world - unlike the virtual version of Mecca which is constantly compared with its physical model and through which the dialogue on sacredness is engaged. Also the cathedral in the Anglican Cathedral area is separated from the physical towards Baudrillard's Simulation, by not being a copy of any specific cathedral. This separation from sacred "role models" does not however in the cases of Wicca and Anglican Cathedral diminish these objects from being considered as sacred.
 • Vitikainen, Kaisa (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten uutistekstitystä eli suomenkielisten televisiouutisten ohjelmatekstitystä Suomessa tehdään. Tutkielman kirjoittamisen aikaan uutistekstitystä tehtiin ainoastaan Yleisradiossa. Tutkin uutistekstityksen työprosessia oman työni kautta. Lähdin liikkeelle perusmallista, jossa uutisteksti kulkee uutistoimitukselta uutistekstitykseen, missä se muokataan lähetettäviksi repliikeiksi, ja siitä edelleen repliikkien muodossa ohjelmatekstitystä käyttäville katsojille. Materiaalina olivat yhden työpäivän aikana lähetetyt tekstitetyt uutislähetykset sekä työn ohessa tekemäni muistiinpanot, joiden avulla tarkastelin työvaiheita retrospektiivisesti työajan ulkopuolella. Pyrin kuvaamaan työn eri vaiheita sekä yleisellä että osin myös repliikkitarkalla tasolla sekä tunnistamaan työn merkittävimpiä haasteita ja ongelmakohtia. Analysoin valikoituja uutisia työvuoron ajalta kahdessa eri pääkategoriassa, esimerkkeinä rutiinityöstä ja poikkeustapauksista. Kävin osan esimerkeistä läpi repliikkitasolla ja pohdin materiaalien pohjalta erilaisten ratkaisujen syitä. Kiinnitin huomiota myös siihen, montako kertaa mikäkin uutinen oli työn alla ja paljonko repliikkien muokkaukseen käytettiin aikaa. Poikkeustapausten kohdalla analysoin tapahtumien kulkua ja tarkastelin uutistekstittäjien toimintaa poikkeusten kohdalla. Tarkastelin myös uutistekstityksen työmäärää muuhun ohjelmatekstitykseen verrattuna. Analyysissa uutistekstityksen ongelmakohtina tai haasteina esille nousivat ajankäyttö ja turhaan tehty työ, spontaanin puheen ja käsikirjoittamattomien osuuksien tekstittäminen sekä tiedon kulku uutistoimitukselta uutistekstitykselle. Sama uutinen saattaa olla työn alla päivän aikana montakin kertaa, vaikka lähtötekstissä ei ole muutoksia. Tarkastuksia on kuitenkin tehtävä. Ajankäytön haasteessa avuksi voisi olla parempi kommunikaatio uutistoimituksen kanssa. Analyysissa nousi selkeästi esiin, että tiedonkulussa uutistoimitukselta uutistekstitykselle on huomattavasti parantamisen varaa. Tutkimus osoitti myös, että lähtökohtana pidetty yksisuuntainen malli ei täysin pidä paikkaansa. Todellisuudessa uutistekstityksellä on esittämääni perusmallia enemmän vuorovaikutusta uutistoimituksen kanssa. Koska uutistekstityksessä luetaan kaikki uutiset läpi niiden valmistuttua, se toimii oikolukupalveluna uutistoimitukselle, ja uutistekstityksen palautteeseen reagoidaan uutistoimituksessa. Täten uutistekstitys tuottaa lisäarvoa uutistoimitukselle ja myös tekstittämättömien uutisten katsojille.
 • Hämäläinen, Elina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmani käsittelee Kruunuvuoren 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakentunutta kesähuvila-aluetta Helsingin Laajasalossa, joka on nykyään poikkeuksellinen vuosikymmenten ajaksi rappeutumaan jäänyt asuinympäristö Helsingin kaupungissa. Huvila-alue jäi 1960-luvun aikoihin heitteille, kun alueen viimeisin yksityisomistaja liikemies Aarne Aarnio (1917-2013) päätti rakennuttaa huvila-alueen paikalle modernin asuinalueen. Aarnio haki kaupungilta useaan otteeseen lupaa alueen uudelleenrakentamiseen ja kaavoittamiseen vuosien 1968-1998 välisenä aikana, mutta ei saanut koskaan puoltavaa päätöstä kaupungilta hankkeelleen. Pitkän prosessin aikana huvilat jäivät huoltamatta ja toinen toisensa perään ilman kesäasukkaita. Ensimmäinen Kruunuvuoren huvila hylättiin 1960-luvulla. Monissa huviloissa jatkettiin kuitenkin vielä kesänviettoa pitkälle 2000-luvulle saakka. Kesällä 2014 viimeiset huvilat jäivät ilman asukkaita ja joutuivat vandalismin kohteeksi. Kruunuvuoren huvila-alueen esimerkin kautta tarkastelen tutkielmassani hylätyn tilan estetiikkaa ja viehätystä. Pohdin hylätyksi jääneen ja aikaansa pysähtyneen rakennetun tilan kokemuksellisuutta suhteessa arkipäiväisempään järjestettyyn ja kontrolloituun kaupunkitilaan. Rakennetun ympäristön hahmotan tutkielmassa eletyn tilan kontekstissa eli käsitteellistän tilan aistittuna, materiaalisena ja mentaalisena enkä pelkästään visuaalisena katseen kohteena. Kruunuvuoren ympäristöä peilaten lähestyn tutkielmassani hylätyn tilan kokemuksellisuutta kahdesta eri näkökulmasta. Tuon ensiksi esille hylätyn tilan merkityksen villinä, kaupungin ja luonnon välistä dikotomiaa rikkovana paikkana kaupungissa. Toiseksi avaan hylätyn tilan merkityksiä tilan kerronnallisuuden eli muistin ja mielikuvituksen näkökulmasta. Hylätyn tilan teoreettiseen tarkasteluun sovellan poikkitieteellisesti tutkimuskirjallisuutta mm. filosofian, kaupunkitutkimuksen ja kulttuurimaantieteen aloilta. Keskeisenä analyysin välineenä ovat tutkielmassani olleet paikan päällä Kruunuvuorella 2013-2015 välisenä aikana tekemäni havainnot. Hylätyn tilan teoreettisen tutkimuksen rinnalla luon tutkielmassani yhtäaikaisesti vertikaalisen näkymän Kruunuvuoren huvila-alueeseen kantakaupungin rannalla. Tuon esille Kruunuvuoren merkityksen sekä kaupunkilaisten historiallisena kesänvieton paikkana että nykytilassaan kaupungin marginaalisena välitilana. Tarkastelen Kruunuvuoren muutosta ajassa etenkin tilan käytön näkökulmasta. Olen havainnut, että rauniohuvilat kiinnostavat monia, ja että Kruunuvuorelle lähdetään varta vasten valokuvaamaan ainutlaatuista ympäristöä. Rauniohuviloita kohtaan kasvaneesta kiinnostuksesta olen tehnyt havaintoja sekä paikan päällä Kruunuvuorella että tutkimalla sosiaalisen median eri kanavia. Tutkielmassani osoitan, kuinka yksityisestä kesähuvila-alueesta on pikkuhiljaa kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan ja kiinnostuksen kautta kehkeytynyt epämääräinen puolijulkinen tila kaupungissa. Hylätyn tilan kokemuksellisuutta eri näkökulmista analysoiden tuon tutkielmassani esille, kuinka Kruunuvuori hylättynä ei ole pelkkää kaupungin tyhjää tilaa vaan muodostaa omanlaisen mielikuvituksellisen ja runollisen ympäristön kaupunkiin.
 • Immonen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksessa käsitellään Internetin keskustelupalstalla käytettävää kielellistä intensifikaatiota, jonka avulla viestin lähettäjä pyrkii vahvistamaan tai korostamaan osia sanomastaan. Työssä myös valotetaan keskustelupalstan kieltä yleisesti ja sen saamia puhekielisyyden piirteitä. Tutkittava kielimuoto nähdään osana tietokonevälitteistä viestintää. Tutkimuksessa halutaan todentaa olettamus, jonka mukaan keskustelupalstan osallistujat käyttävät runsaasti intensifikaatiota paikatakseen puhutun kielen nonverbaalisen viestinnän keinojen puuttumista. Tutkimusmateriaalina on espanjankielisen pörssisijoittamiseen keskittyvän InverForo.com-sivuston 300 viestiä. Keskustelu käytiin 10.5.2010, jolloin Madridin pörssin IBEX 35-indeksi koki toistaiseksi suurimman päivänsisäisen nousunsa. Epätavallisen kurssinousun otaksutaan aiheuttavan normaalia huomattavasti vilkkaamman ajatustenvaihdon, joka voidaan osittain rinnastaa aitoon puhekieliseen keskusteluun. Keskusteluun osallistuu 16 nimimerkin suojissa olevaa henkilöä jotka käyttävät itsestään ryhmänä nimeä Los Piratoreros . Tutkimuksen keskeinen tavoite on paikantaa keskustelusta viestijöiden käyttämät intensifikaation keinot, jotka luokitellaan Marta Albeldan vuonna 2005 väitöskirjassaan La intensificación en el español coloquial esittelemän luokitusmallin mukaisesti. Luokittelussa keinot jaetaan morfemaattisiin, leksikaalisiin, syntaktisiin, semanttisiin ja foneettisiin jotka osittain jakautuvat edelleen yksityiskohtaisempiin luokkiin. Teoreettisen viitekehyksen, intensifikaation ja keskustelupalstan kielen puhekielisyyden piirteiden, lisäksi työssä avataan jossain määrin myös pörssiin liittyviä yleisiä seikkoja ja termistöä helpottamaan luentaa. Tutkimuksessa käy selkeästi ilmi, että Los Piratoreros käyttävät runsaasti intensifikaation keinoja verkkokeskustelussaan. 58 prosentissa kaikista viesteistä, jotka voivat koostua yhdestä tai useammasta lauseen, havaitaan vähintään yksi sanomaa vahvistava piirre. Korpuksen 300:sta viestistä löytyy yhteensä 329 eri intensifikaation keinoa. Suosituin tapa on vahvistaminen foneettisin menetelmin, joita kaikista löydetyistä tapauksista edustaa 34 prosenttia. 22 prosenttia menetelmistä ovat semanttisia, 21 prosenttia leksikaalisia, 12 prosenttia syntaktisia ja 11 prosenttia morfemaattisia. Pelkästään lukujen perusteella näyttää vahvasti, että tutkimamme keskustelupalstan osallistujat todellakin paikkaavat puuttuvia nonverbaalisia keinoja käyttämällä ajoittain jopa ylenpalttisesti eri menetelmiä vahvistaakseen sanomaansa. Emme kuitenkaan voi varmuudella tietää toimivatko he näin tietoisesti vai tiedostamattomasti. Osittain vaikuttaa siltä, että he kirjoittavat ikään kuin puhuisivat, ja näin ollen todellakin lähestyvät puhuttua kielimuotoa. Osittain taas joissakin viesteissä on havaittavissa suunnitelmallisuutta, jota taas ei voida pitää spontaanina puheena . Los Piratoreros näyttävät kehittäneen oman jargoninsa, jota ulkopuolisen on ajoittain varsin hankala ymmärtää mm. sen sisältämien omalaatuisten sanontojen vuoksi. Tällä omalla kielellään he ovat onnistuneet luomaan johonkin ammattiryhmään verrattavissa olevan suljetun piirin. Monien sanontojen vaikeaselkoisuus tuo esille tutkimuksemme edellyttämän pragmaattisen puolen; ne on nähtävä osana tiettyä kontekstia. Tutkimuksessa esitetäänkin tarve tutkia intensifikaatiota mahdollisimman erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä.
 • Raunio, Katja (2015)
  Vuonna 2006 valmistuneessa Kampin keskuksessa yhdistyvät kaupallinen tila, joukkoliikenteen terminaalit, toimistorakennukset ja asunnot. Rakennus on osa suuren ihmisjoukon arkea. Tutkimus tarjoaa yhtenäisen esityksen Kampin keskuksen korttelien rakennus- ja suunnitteluhistoriasta 1800-luvulta nykypäivään, ja suhteuttaa Kampin kehitystä kasvavan Helsingin urbaaneihin ilmiöihin. Historiallista taustaa vasten analysoidaan Kampin keskuksen kaupunkitilaa. Keskeisenä aineistona tutkimuksessa ovat valmiista rakennuksesta tehdyt havainnot, alueelle tehdyt asemakaavat, suunnitelmaluonnokset ja kilpailuasiakirjat. Näiden ohella käytetään tutkimuskirjallisuutta etenkin alueen historiasta. Kaupunkitilan analyysi ammentaa arkkitehtuurintutkimuksen suuntauksesta, joka painottaa tilan moniaistista kokemista, tilaa todellistavia käytäntöjä ja tilassa vaikuttavia valtasuhteita. Tutkimuksessa eritellään fenomenologisen käsitteistön avulla, mitä merkityksiä Kampin kauppakeskuksen tilaan tuo näköärsykkeiden korostettu asema. Vallan kysymyksiä pohditaan kaupunkitutkimuksen viitekehyksessä tarkastelemalla maan ja kiinteistöjen omistussuhteita sekä alueen väestöä. Kampin kentällä 1830-luvusta lähtien sijainnut sotilaskasarmi viivästytti kivikaupungin leviämistä alueelle. Korttelit muuttuivat 1930-luvulla linja-autoasemaksi, ja loppuvuosisadan ajan tehtiin pääasiallisesti toteutumattomia suunnitelmia alueen rakentamiseksi. Vasta 1990-luvun lopussa suunnittelutyö tuotti hedelmää. Vuonna 2006 valmistunut Kampin keskus ja alueen kaavoitus valmistuivat yksityisen rakennuttajan ja kaupungin yhteistyön tuloksena. Uudenlainen suunnitteluprosessi herätti kritiikkiä. Kokemuksellisesta näkökulmasta kauppakeskuksen tilassa vallitsee jännite sirpaleisten aistiärsykkeiden ja pitkien, suorien käytävien välillä. Siellä näkyvät myös kaupallisten tilojen historian keskeiset ilmiöt. Kaupallisuus määrittää niin arkkitehtuuria kuin tilan käyttäjiin suhtautumistakin. Kahdessasadassa vuodessa alue on muuttunut jättömaasta arvokkaaksi osaksi ydinkeskustaa. Samalla ylemmän sosiaaliluokan väestö on syrjäyttänyt vähävaraiset asukkaat. Kaupungin ja yksityisen rakennuttajan yhteistyö Kampin keskuksen hankkeessa oli kaupunkisuunnittelun toimintatapojen muutoksen ensi askelia Suomessa. Yksityinen raha vaikutti siihen, että suunnitelmat tällä kertaa toteutuivat. Rahan vaikutus ei ole kuitenkaan päättynyt, sillä Kamppiin syntyi kaupunkitila, joka on kiinteistösijoittamisen pelinappula ja kehittyy keskiluokan kulutustarpeiden ehdoilla. Hankeprosessin ohella Kampin keskuksen kortteleissa poikkeuksellista on se, miten keskustassa säilyi niin pitkään tehottomasti rakennettu alue. Sen sijaan tyypillistä kaupungin kasvua Kampin keskuksen kortteleissa edustaa alueen vähittäinen keskiluokkaistuminen ja kiihtyvä maan hyödyntämisen tehostuminen. Kampin keskuksen korttelit ovat olleet välitilassa sekä paikallisesti että ajallisesti: Se on sijainnut keskustan ja esikaupungin välissä ja toiminut 1800-luvulta saakka porttina Espooseen. Yhtä pitkään alue on ollut erilaisissa väliaikaiskäytöissä Kampin keskuksen valmistumiseen saakka. Edelleen alue rakentuu ja muovaantuu. Käyttäjät ja omistajat suorittavat haltuun ottoja. Lasiseinillä jaoteltu sisätila voi helposti muuttaa muotoaan. Näyteikkunat, mainokset ja näytöt luovat rakennuksen nahkaa.
 • Toivio, Emmi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tämän tutkielman tavoitteena on tutkia ja vertailla, miten suomen- ja ruotsinkieliset keskustelevat tavatessaan keskustelukumppaninsa ensimmäistä kertaa. Analyysi keskittyy keskustelunaloitukseen, keskustelunaiheisiin sekä multimodaaliseen keskustelupalautteeseen. Multimodaalinen kommunikaatio on verbaalisen sekä ei-verbaalisen yhtäaikaista käyttöä ja tähän tutkielmaan olen valinnut analysoida nyökkäysten ja dialogipartikkelien yhtäaikaista esiintymistä. Tutkin syvemmin muun muassa sitä, millä tervehdyksillä keskustelijat aloittavat keskustelun, miten he esittelevät itsensä sekä sitä, onko keskustelunaiheilla tietty esiintymisjärjestys. Tutkimukseni taustalla on mielenkiinto kartoittaa tarkemmin ensimmäisiä keskusteluita vuorovaikutteisena ilmiönä. Tutkielmani aineisto koostuu yhteensä 24 videoidusta järjestetystä keskustelusta, joista 12 on suomen- ja 12 ruotsinkielisiä. Analyysini perustuu näiden keskusteluiden viiteen ensimmäiseen minuuttiin. Suomenkieliset keskustelut nauhoitettiin Tampereella ja ruotsinkieliset Göteborgissa, Ruotsissa. Aineisto kerättiin alun perin pohjoismaisen NOMCO-projektin aikana, jonka tavoitteena oli kehittää ja analysoida multimodaalisen kommunikaation korpus sekä vertailla erilaisia kommunikatiivisia toimintoja suomalaisissa, ruotsalaisissa sekä tanskalaisissa keskusteluissa. Metodini perustuu keskustelunanalyysiin, tarkemmin sanottuna vuorovaikutteiseen lingvistiikkaan (engl. interactional linguistics), jonka mukaan tärkeintä keskusteluissa on se, miten vuorovaikutus ja kieli vaikuttavat toisiinsa. Keskustelupalautteita analysoin kvantitatiivisesti laskemalla nyökkäysten, dialogipartikkeleiden ja näiden yhteisen käytön frekvenssit. Analyysistä käy ilmi, että vaikka suomen- ja ruotsinkieliset keskustelut rakentuvat suurimmilta osin samalla tavalla, niistä löytyy myös selkeitä eroja. Kiinnostavimpia löytöjä on se, että ruotsinkieliset keskustelijat kyselevät enemmän keskustelukumppaneiltaan heidän asuinpaikastaan ja alkuperästään. Suomenkieliset keskustelijat ottavat kyseiset aiheet esille vain kahdessa keskustelussa, kun taas ruotsalaiset tekevät niin jopa kuudessa keskustelussa. Toinen mielenkiintoinen havainto on se, että ruotsalaisille keskustelijoille on tavanomaista päättää keskustelun alussa tapahtuva esittelysekvenssi joko toistamalla keskustelukumppanin nimen tai lausumalla trevligt, jonka oletan olevan lyhennys fraasista trevligt att träffas (suomenkielinen vastine hauska tutustua). Suomenkielisissä esittelysekvensseistä ei löydy vastaavaa lopetusvuoroa. Edellä mainittujen lisäksi eroja löytyy suomalaisten ja ruotsalaisten keskustelijoiden palautteenannossa. Ruotsalaiset antavat enemmän multimodaalista palautetta, kun taas suomalaiset nyökkäilevät useammin sekä käyttävät enemmän dialogipartikkeleita (esim. joo, nii(n) tai okei). Kielten välisten erojen lisäksi myös puhujakohtaiset erot ovat ajoittain merkittäviä: osa antaa jatkuvasti palautetta kun taas osa tekee sitä huomattavasti harvemmin.
 • Ylinen-Luopa, Taru (Helsingin yliopisto, 2015)
  Pro gradu -tutkielmassani analysoin Otavan 1970-luvulla ilmestyneitä historian kokeilumonisteita ja oppikirjoja kahdeksannelle peruskoululuokalle. Vertailen painosten Neuvostoliitto-kuvausten välillä tehtyjä muutoksia, ja käytän lähteinäni myös opetussuunnitelmia ja muita virallisjulkaisuja kouluhallinnon roolin selvittämiseksi. Siteitä politiikkaan valottavat aikalaiskirjallisuus ja -keskustelu sekä oppikirjaseminaarien muistiot. Oppikirjatarkastuksen rooli oppimateriaalien muotoutumisessa piirtyy kouluhallituksen asiakirjojen avulla. Haastattelemani oppikirjailija Sirkka Ahonen selventää kokonaiskuvaa Historian maailma 8 -oppimateriaaleista ja syistä Neuvostoliitto-kuvausten taustalla. Lähestyn lähteitäni sisällönanalyysin keinoin, ja selvitän, mitä oppikirjallisuudessa kerrotaan Neuvostoliitosta käsiteltäessä ajanjaksoa toisesta maailmansodasta silloiseen nykyaikaan saakka. Tarkastelen kuvausten ja niissä eri painosten välillä tehtyjen muutosten taustoja erityisesti kouluhallinnollisesta ja poliittisesta näkökulmasta. Tutkittujen oppimateriaalien Neuvostoliitto-kuva on sisällöllisesti ristiriitainen: valtiota kuvataan sekä ystävä- että viholliskuvien kautta. Toista maailmansotaa käsiteltäessä vihollisuuteen viittaavat sana- muodot ovat yleisiä, mutta sotien jälkeisen politiikan yhteydessä Neuvostoliittoa kuvataan ystävyyden ja yhteistyön hengessä. Myös kritiikkiä supervallan toimia kohtaan esitetään, ja niistä johtuva suomalaisten huoli tuodaan ilmi oppikirjaversiossa. Tekstien sisäinen moniäänisyys johtuu osin monista kirjoittajista ja tekstin työstämisvaiheista. Tutkimuksesta selviää, että oppimateriaalien muotoiluihin vaikuttivat oppikirjailijoiden lisäksi useat muutkin tahot. Työssäni jaan nämä kuuteen eri tasoon toimintansa perusteella: suunnittelijat valmistelivat juridisen ja hallinnollisen pohjan oppimateriaaleille, muodostajat olivat mukana kirjoitusprosessissa, käyttäjiin lukeutuivat oppilaat ja opettajat. Tämän ydinjoukon lisäksi oppimateriaaleilla oli arvostelijoita ja taustavaikuttajia, kuten oppilaiden vanhemmat, poliitikot sekä Suomi Neuvostoliitto-Seura ja Teiniliitto. Kansalliselta johtajatasolta historiakeskusteluun osallistuivat kansanedustajat, ministerit ja presidentti Kekkonen. Ulkomaisia vaikuttajia olivat neuvostoliittolaiset tutkijat, opetusalan edustajat ja poliittinen johto. Neuvostoliitto-kuvausten ja niiden muutosten taustalla olivat oppikirjailijoiden omien päätösten sijaan usein muiden vaatimukset. Käyttäjien ja arvostelijoiden ehdotusten lisäksi kansallisilla johtajilla oli mielipiteensä esitettävänään. Vaikka neuvostoliittolaisten kanssa tehtiin oppikirjayhteistyötä, ehdottoman velvoittaviksi voidaan katsoa vain kouluhallituksen tarkastajien vaatimukset.
 • Sorsa, Essi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksen kohteena ovat yhden suomalaisen kirjankustantajan, Kustannusosakeyhtiö Otavan, vuoden 2014 aikana myynnissä olleiden oppimateriaalien nimet. Tavoitteena on selvittää, mistä osista oppimateriaalien nimet muodostuvat, miten ja missä oppimateriaalien nimiä muodostetaan sekä miten oppimateriaalien nimiä hyödynnetään oppimateriaalisarjojen markkinoinnissa. Tutkimus on osa kaupallisen nimistön tutkimusta. Aineisto käsittää yhteensä 1 072 oppimateriaalin nimeä, jotka on kerätty painetuista tuotekatalogeista sekä kustantamon verkkosivuilta vuoden 2014 aikana. Nimiaineiston lisäksi tutkimuksen toisena aineistona toimivat viisi haastattelua. Haasteltavat ovat Kustannusosakeyhtiö Otavan oppimateriaaliosastojen työntekijöitä. Kolme haastatteluista on toteutettu kasvokkain ja äänitetty ja kaksi haastatteluista on toteutettu kirjallisina. Tarkastelun kohteena olevia nimiä kutsutaan oppimateriaalien nimiksi tai oppimateriaalinimiksi. Alussa tehdään lyhyesti selkoa Otavan oppimateriaalinimien historiasta ja esitellään nimiä kustantamon perustamisvuodesta (1891) nykypäivään saakka. Historiallinen katsaus paljastaa, että aiempina vuosikymmeninä oppimateriaalien nimet olivat yksiselitteisiä ja informatiivisia ja niitä muodostettiin melko vakiintuneella kaavalla (esim. Koulun biologia). Oppimateriaalinimien rakenteellisessa analyysissa nimet jaetaan kahtia sarjojen nimiin ja tuoteperheiden osien nimiin. Sarjojen nimet identifioivat kyseisen tuotteen ja toimivat sarjan päänimenä (esim. Tuhattaituri, Kipinä) kun taas tuoteperheiden osien nimet ovat moniosaisempia alanimiä, jotka tarkentavat sarjan nimeä ja kertovat tuotteen lajin (esim. Tuhattaituri 1a oppikirja, Kipinä 3 Tehtäviä). Aineistosta vain vajaa 10 % (102 nimeä) on sarjojen nimiä. Sarjojen nimet jaetaan Christoph Platenin luokittelumallin mukaan todellisiin kielen sanoihin, luoviin muodosteisiin sekä tekosanoihin. Tuoteperheiden osien nimistä tarkastellaan erilaisia nimenosia, kuten oppiainetta tai luokka-astetta ilmaisevia osia. Nimiä tutkitaan myös Paula Sjöblomin ja Yvonne Bertillsin funktioita soveltaen viidessä eri funktiossa: informatiivinen, käytännöllinen, houkutteleva, integroiva sekä narratiivinen ja tyylillinen. Tutkimuksen toisessa osassa selvitetään haastattelujen avulla oppimateriaalien nimeämisprosessia: nimeämistapoja ja nimeämisen lähtökohtia. Haastateltavat tuovat ilmi, että toimivan oppimateriaalin nimen on oltava käytännöllinen ja oppimateriaalinimelle on asetettu seuraavia periaatteita: selkeä, suomenkielinen, yhtenäinen, kohderyhmälle sopiva, monikäyttöinen, pitkäikäinen, ajankohtainen ja logoksi taipuva. Tutkimuksessa käydään läpi myös uusimpien oppimateriaalisarjojen nimiehdotuksia. Lopussa tarkastellaan esimerkkien kautta, miten oppimateriaalien nimiä hyödynnetään markkinoinnissa ja millaiset nimet toimivat hyvin markkinointiteksteissä (esim. Kipinää kirjoittamiseen!). Tutkimuksessa verrataan myös Otavan oppimateriaalien nimiä muiden kustantajien oppimateriaalien nimiin. Tarkastelu osoittaa, että tällä hetkellä oppimateriaalien nimet ovat rakenteeltaan yleensä lyhyitä, yksisanaisia, suomenkielisiä, monimerkityksisiä sanoja (esim. Särmä, Manner, Vire), joista voi muodostaa visuaalisia logoja. Yksi haastateltavista tiivistää ajatuksen nimien takana näin: ehkä nää [uudet lyhyet nimet] on niinku tavallaan sen nykypäivän niinku brändäys- tai sen tuotteistamisajattelun mukaisia. Vaikuttaa, että muotiin on kuitenkin tulossa myös pidempiä, kuvailevampia nimiä (esim. Tutkimusmatka). Tutkimus osoittaa, että nimeämistä ohjaa jonkinlainen, tiedostettu tai tiedostamaton, nimimalli. Varsinaista oppimateriaalinimen prototyyppiä ei silti voi esittää.
 • Koskinen, Katja (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tutkielman tavoitteena on tarkastella sekä sukupuolen vaikutusta keskusteluun että keskustelua sukupuolesta. Tutkimusaineistona käytetään viiden nuoren leiri-illan aikana nauhoittamaa 90 minuutin pituista äänitallennetta. Tutkittavat vuorovaikutukselliset ilmiöt ovat puhetilan jakautuminen, dialogipartikkelit (palautteet) ja nauru. Tutkimuksessa analysoidaan sekä ryhmätilanteita että kahden tytön ja kahden pojan kahdenkeskisiä keskusteluita. Tarkoituksena on selvittää, millaista tyttöjen ja poikien kielenkäyttö on eri tilanteissa. Tämän lisäksi analysoidaan keskusteluissa esiin tulevia sukupuoli- ja seksuaalikäsityksiä. Tutkielman teoriataustana on keskusteluntutkimus ja sosiolingvistiikka. Tutkimusmenetelmänä puolestaan on keskustelunanalyysi, jonka tukena käytetään kvantitatiivisia laskelmia puheenvuoroista, sanamääristä, dialogipartikkeleista ja naurusta. Tutkimus osoittaa, että näiden nuorten keskusteluissa ei ole havaittavissa toisen sukupuolen dominointia, mutta eroavaisuuksia löytyy. Kummatkin tytöt käyttävät ryhmäkeskusteluissa puhetilasta noin viidesosan ja sijoittuvat puhemäärällään ryhmän keskivaiheille. Pojat sijoittuvat puolestaan ääripäihin, yksi puhuu määrällisesti eniten, yksi vähiten, ja yhdellä on selkeästi muita pidemmät puheenvuorot. Kaikkien poikien vuorot ovat keskimäärin hieman pidempiä kuin tyttöjen. Tytöt nauravat ja käyttävät enemmän palautteita kuin pojat. Tyttöjen kahdenkeskinen keskustelu ei eroa merkittävästi ryhmäkeskusteluista. Puhetila jakaantuu suhteellisen tasaisesti ja keskustelu pysyy vaivatta käynnissä. He tukevat toisiaan palautteiden avulla ja nauruakin esiintyy, tosin ei yhtä paljon kuin ryhmäkeskusteluissa. Kahden pojan keskustelu on puolestaan tilanteena hyvin erilainen. Ryhmäkeskusteluissa eniten puhuva poika on tässä tilanteessa selkeästi hiljaisempi osapuoli, ja ryhmässä vähiten puhuva käyttää kaksi kolmasosaa puhetilasta. Keskustelu ei juurikaan sisällä palautteita tai naurua, tahti on verkkainen ja taukoja on paljon. Nuorten keskusteluissa esiintyy paljon heteronormatiivisia käsityksiä ja ajatuksia sukupuolesta ja seksuaalivähemmistöistä, mutta puhe ei ole yksinomaan sellaista. Sanoja bög ja transu käytetään paljon, etenkin kun puhutaan jollakin lailla erottuvista tai normista poikkeavista pojista/miehistä. Tällainen sukupuolisuuteen viittaava kielenkäyttö näyttäisi liittyvän myös ryhmänsisäiseen hierarkiaan.
 • Punsar, Ville (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmani käsittelee suomennetun kaunokirjallisuuden vastaanottoa 1900-luvulla kulttuurilehti Valvojassa sekä sen nk. seuraajissa, joita ovat Valvoja-Aika, Suomalainen Suomi Valvoja ja Kanava. Aineistoni koostuu 198 suomennosarvostelusta, joissa on arvioitu 251 kaunokirjallista teosta. Tutkielmassani kuvailen toisaalta suomennetun kaunokirjallisuuden asemaa suhteessa supisuomalaiseen kirjallisuuteen, toisaalta arvostelijoiden käyttämiä arviointiperusteita sekä näiden ajallista kehitystä ja suhdetta toisiinsa. Ajallista kehitystä havainnollistaakseni olen analysoinut em. lehdissä ilmestyneet arvostelut neljältä eri vuosikymmeneltä: 1900-, 1930-, 1960- ja 1990-luvulta. Tutkimukseni ydin on laadullinen analyysi, mutta johtopäätöksien tekemisessä keskiössä on myös tutkittujen ilmiöiden määrällinen kehitys. Käännösteoreettisessa mielessä työni edustaa historiallis-deskriptiivistä suuntausta. Havainnollistan alkuperäisen ja suomennetun kaunokirjallisuuden voimasuhteita toisiinsa Itamar Even-Zoharin (1990) kehittämällä polysysteemiteorialla, jossa kirjallisuuden lajin arvostusta kuvaa sen asema kirjallisuuden polysysteemissä: mitä lähempänä lajin asema on systeemin keskiötä, sitä enemmän sillä on vaikutusvaltaa muuhun kirjallisuuteen. Suomennoskirjallisuuden aseman määrittelemiseksi polysysteemissä analysoin mm. sitä, kuinka arvostelijat suhtautuvat kääntämisen normeihin sekä sitä, kuinka he tarkastelevat arvioitua teosta nimenomaan suomennoksena. Arvostelijoiden käännöksestä käyttämiä arviointiperusteita nimitän kääntämisen normeiksi Gideon Touryn ([1995] 2012) määritelmän mukaan. Analysoin tutkimuksessani kahdenlaisia normeja. Kääntämisen politiikkaan liittyvällä ennakkonormilla kuvaan arvostelijoiden yleistä suhtautumista alun perin suomeksi kirjoitetun kirjallisuuden ulkopuolelta tuleviin vaikutteisiin. Alkunormi puolestaan valottaa arvostelijoiden käännösideologiaa tekstin tasolla: tuleeko käännöksen nojautua ensisijaisesti lähdekulttuurin vai kohdekulttuurin normeihin? Tutkimustulosteni mukaan suomennetulla kaunokirjallisuudella oli 1900-luvun alussa keskeinen asema kirjallisuuden polysysteemissä, mutta alkuperäinen suomenkielinen kirjallisuus vaikuttaisi syrjäyttäneen suomennokset kohti periferiaa vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla. Aseman marginalisoitumisesta huolimatta suomennoskirjallisuus on tutkimustulosteni valossa kuitenkin olennainen osa suomenkielistä kirjallisuutta. Käännösteorian käsittein suomenkielistä kirjallisuutta voisikin luonnehtia avoimeksi systeemiksi. Arvosteluissa toteutuneista kääntämisen normeista erityisen huomionarvoinen on ennakkonormi: ylivoimainen enemmistö kriitikoista suhtautuu positiivisesti siihen, että suomenkielistä kirjallisuutta täydennetään teoksilla, jotka on alun perin kirjoitettu muulla kuin suomen kielellä. Kriitikot kommentoivat ennakkonormia erityisen aktiivisesti 1900-luvun ensimmäisellä puoliskolla, jolloin suomennoskirjallisuudella oli keskeinen asema kirjallisuuden systeemissä. Systeemi- ja normiteoria ovat tutkimustulosteni perusteella hyödyllisiä työkaluja tutkittaessa kirjallista kulttuuria, joskaan erityisesti polysysteemi-käsitteen soveltaminen ei ole täysin ongelmatonta. Soveltamani teoriapohja vaikuttaisi kuitenkin soveltuvan tämän kaltaiseen käännöshistorialliseen tutkimukseen, sillä havaintojeni perusteella käännöskirjallisuuden arvostus ja käännöskritiikeissä toteutuneet kääntämisen normit ovat yhteydessä toisiinsa. Käännöksissä toteutuneita normeja ja käännöskirjallisuuden asemaa vertailevalla tutkimuksella voisi saada lisätietoa siitä, miten kääntäjien tekemät ratkaisut ovat yhteydessä käännöskirjallisuuden yleiseen arvostukseen kohdekulttuurissa.
 • Haavisto, Juha (Helsingin yliopisto, 2013)
  Maisterintutkielmassani tutkin 1670-luvulla Englannissa, Alankomaissa ja Irlannissa vaikuttaneen englantilaisen kuninkaan virkamiehen sir William Templen (1628-1699) poliittista ajattelua. Keskityn työssäni Templen ajatuksiin Irlannin kaupallisen yhteiskunnan synnystä ja sen kehittämisestä. Vastaan kolmeen tarkempaan kysymykseen. Miten Temple suhtautui kaupallisen yhteiskunnan kehittämiseen Irlannissa? Miten taloudellinen yhteiskunta oli mahdollista saavuttaa? Miten hänen tekstinsä vertautuvat muihin englantilaistaustaisiin aikalaiskirjoittajiin? Tarkastelen kysymyksiä kaupallisen yhteiskunnan synnyn sekä sen lainsäädännön, hallinnon, investointien, instituutioiden, uskonnon ja moraalin näkökulmasta. Käytän Quentin Skinnerin kehittämää kontekstualisoivaa aatehistoriallista metodia, joka yhdistää tekstin viitekehyksen analysoinnin ja tarkan sisällöntutkimuksen. Metodin avulla on mahdollista ymmärtää paremmin tekstin sisältöä ja kirjoittajan intentioita sekä toisaalta tekstin suhdetta muihin aikalaisteksteihin ja ideologioihin. Ensisijaisina lähteinäni käytän Templen vuonna 1673 julkaisemia tekstejä An Essay upon the Advancement of Trade in Ireland ja Observations upon the United Provinces of the Netherlands. Toissijaisina lähdemateriaaleina tutkin sir William Pettyn (1623-1687) ja Richard Lawrencen (k. 1684) tekstejä. Olen rajannut työni lähteiksi vain taloutta ja sen kehittämistä käsitteleviä kirjoituksia. Templen vertaaminen Pettyyn ja Lawrenceen auttaa tarkentamaan ja suhteuttamaan kuvaa Templestä kaupallisen yhteiskunnan kehittäjänä. Samalla se auttaa ymmärtämään paremmin poliittisen ekonomian varhaishistoriaa yleisesti ja Irlannin kaupallisuuden kehittämisen kontekstia erityisesti. Esitän, että Temple otti osaa 1600-luvun lopulla käytyyn keskusteluun Irlannin taloudellista kehittämisestä. Hänen halusi luoda Irlantiin kaupallisuuteen nojaava yhteiskunta, joka toteutuakseen vaati lainsäädännöllisiä, hallinnollisia, institutionaalisia, uskonnollisia ja moraalisia muutoksia. Muuttuvaa yhteiskuntaa valvomaan täytyi puolestaan kehittää uusia hyveitä, jotka pystyivät rajoittamaan yhteiskunnan laajenemista ja estämään uuden järjestelmän sisäänrakennetun tuhoutumisen.
 • Rantakeisu, Mira (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmani aiheena ovat kolttasaamelaiset, jotka ovat Kuolan niemimaan alkuperäiskansaa. Kuolan niemimaan lisäksi heidän perinteinen asuinalueensa käsittää myös Suomen ja Norjan Lapin koillisosat. Vuoden 1920 Tarton rauhassa kolttien asuinalue jakautui kahtia, osan jäädessä silloisen Neuvostoliiton puolelle ja osan Suomen puolelle. Toisen maailmansodan jälkeen, Suomen menetettyä Petsamon alueen, koltat saivat valita kummalle puolelle rajaa he halusivat asettua. Valinta tehtiin pääasiassa vanhojen sukumaiden perusteella. Suomen valinneet koltat sijoitettiin lopulta Inarin kunnan alueelle, Sevettijärven, Nellimin ja Keväjärven kyliin. Koltat ovat perinteisesti kuuluneet ortodoksiseen kirkkoon, ja tämä tekee heistä uskonnollisen vähemmistön suhteessa enemmistösuomalaisiin, mutta myös suhteessa muihin saamelaisiin. Ortodoksisuus on myös nähty vahvana osana kolttasaamelaisten itäsaamelaista kulttuuriperinnettä, joka näkyy niin pukeutumisessa, käsitöissä, musiikissa, juhlissa kuin ruokakulttuurissakin. Tämä asetelma on toiminut lähtökohtana tutkimukselleni. Pro gradu -työssäni tarkastelen, millainen rooli ortodoksisuudella on kolttasaamelaisten identiteetin muotoutumisessa sekä miten rooli on muotoutunut ja millaisia eroja suhtautumisessa ortodoksikirkkoon on eri kolttasukupolvien välillä. Saamelaisten uskontoa ja uskonnollisuutta, etenkin uskonnon esikristillistä aikakautta, on tutkittu jo monien vuosikymmenten ajan. Kolttasaamelaisten nykyuskonnollisuuden osuus tästä tutkimuksesta on kuitenkin jäänyt vähemmälle huomiolle, mikä tarkoittaa, että tutkimus on tältä osin paikoin vanhentunutta. Tutkimukseni merkitys nousee juuri tästä vajeesta tutkimushistoriassa, ja tutkimukseni pyrkiikin tarkastelemaan myös viimeisten vuosikymmenten suurten sosiaalisten muutosten vaikutusta kolttasaamelaisten uskonnollisuuteen. Tämän vuoksi tutkielmani nojaa vahvasti uskontososiologisiin teorioihin ja tarjoaa myös tältä osin tuoreehkon näkökulman kolttasaamelaisen uskonnollisuuden tutkimukseen. Aineistoni koostuu kymmenestä teemahaastattelusta, jotka tein kahdella kenttätyömatkalla vuonna 2013 Inarin kunnan alueella. Suurin osa haastateltavistani oli ortodoksisia kolttasaamelaisia, mutta joukossa oli myös etnisiä suomalaisia. Olen soveltanut aineistooni laadullista sisällönanalyysia. Tarkastellessani aineistoa olen koonnut yhteen, mitä informantit ovat haastatteluteemoista sanoneet. Analyysin temaattinen fokus keskittyy kollektiivisen muistin käsitteen ympärille. Tapa, jolla informantit käsittelivät ortodoksisuutta, muistutti hyvin vahvasti ylisukupolvisen muistin käsitettä, ja täten voikin sanoa, että teoria nousi hyvin luonnollisesti aineiston pohjalta. Analyysiin liittyy vahvasti myös etnisyyden käsite. Kollektiivinen muisti osaltaan vahvistaa etnistä identiteettiä, ja tarkastelenkin tutkimuksessani myös kollektiivisen muistin ja etnisen identiteetin suhdetta ortodoksisuuden näkökulmasta. Analyysissani ortodoksisuuden rooli kolttasaamelaisten kollektiivisen muistin osana rakentuu seuraavien teemojen pohjalle: symbolit, rituaalit ja narratiivit, paikallisuuden ja kuuluvuuden tunne sekä kolttasaamelaisten monitasoinen vähemmistöasema suhteessa ympäröiviin ryhmittymiin. Läpileikkaavana teemana tutkielmassani on myös sukupolvien välinen kehitys. Tutkielmani osoittaa, kuinka esimerkiksi ortodoksisuuden kollektiivinen muisti linkittyy symboleiden kautta etnisyyteen kahdella tavalla: etniset elementit toisaalta linkittyvät (esimerkiksi kolttasaamelaisten puvun ja kielen käyttö liturgioissa) uskonnolliseen ympäristöön ja toisaalta alkujaan uskonnolliset elementit voivat myös saada vahvoja etnisiä vivahteita (esimerkiksi hautajaisrituaalit ja pyhimystarinat). Paikallisuus ja kuuluvuuden tunne alueeseen oli se sitten laajemmin koko saamelaisalue tai oma kotikylä - vahvistavat myös osaltaan ortodoksisuuden roolia kolttasaamelaisten kollektiivisessa muistissa. Uskonto koetaan vahvemmin omalla kotialueella, ja toisaalta kolttakylien väliset eroavaisuudet korostavat myös kollektiivisen muistin värikkyyttä. Materiaalini antaa myös viitteitä siitä, että ortodoksisuus voi toimia kolttasaamelaista identiteettiä vahvistavana tekijänä saamelaisalueen ulkopuolella asuville. Kolttasaamelaisten ainutlaatuinen asema monitasoisena vähemmistöryhmänä heijastuu myös kollektiiviseen muistiin. Koltat ovat vähemmistönä niin ortodoksikirkon sisällä, suhteessa luterilaisiin suomalaisiin, kuin myös suhteessa muihin saamelaisiin. Muiden ryhmien suhtautuminen kolttien ortodoksisuuteen ja toisaalta myös se, miten koltat ovat itse suhtautuneet muihin tahoihin, on vaikuttanut siihen, miten ortodoksisuuden rooli kollektiivisen muistin osana on rakentunut. Tutkielmani myös osoittaa, että suhtautumisessa ortodoksiseen kirkkoon on sukupolvien välisiä eroja. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet ympäröivän yhteiskunnan muutos, modernisaatio ja sekularisaatio, mutta myös kolttasaamelaisten vähemmistöroolin muotoutuminen suhteessa ympäröiviin yhteisöihin.
 • Rosenström, Mirella (Helsingin yliopisto, 2013)