Humanistinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Lindeman, Inkeri (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tutkielmassa tarkastellaan oho-interjektion ja sen eri varianttien merkitystä ja käyttöä suomenkielisessä keskustelussa. Tutkimusmetodina käytetään etnometodologista keskustelunanalyysia. Keskeisenä tutkimuskysymyksenä on selvittää, minkälaisissa sekventiaalisissa paikoissa oho-interjektio esiintyy keskustelussa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan sitä, minkälainen oho-interjektio voi olla affektisuudeltaan: onko sen ilmaisema affekti valenssiltaan eli peruslaadultaan positiivinen, negatiivinen vai ambivalentti? Tutkimuksen aineisto käsittää yhteensä noin 24 tuntia ja 20 minuuttia keskustelua, jossa oho-interjektioita esiintyy 53 kappaletta. Aineistona tutkimuksessa käytetään suomenkielisiä kasvokkais- ja puhelinkeskusteluita pääosin arkisista tilanteista. Tutkielmassa osoitetaan, että oho on affektinen ja reaktiivinen interjektio, jonka jonkinlaisena perusmerkityksenä on ilmaista yllättymistä tai hämmästymistä. Keskustelussa se voi muodostaa vuoron yksinään tai olla osana vuoroa. Tutkimuksen perusteella oho muodostaa kuitenkin tyypillisimmin vuoron yksinään. Tutkielmassa osoitetaan, että valenssiltaan oho-interjektio voi olla positiivinen, negatiivinen tai ambivalentti. Tutkielmassa osoitetaan myös, että kontekstilla ja prosodialla on huomattava vaikutus interjektion merkitykseen: ilmauksen tulkinnassa on aina huomioitava sitä ympäröivä keskustelutilanne, sitä edeltävät ja seuraavat vuorot ja tapahtumat sekä se, miten interjektio tuotetaan. Tutkielman analyysi jakautuu kahteen päälukuun: tutkielman kolmannessa luvussa tarkastellaan puheeseen reaktioiksi tuotettuja oho-interjektioita ja tutkielman neljännessä luvussa tarkastellaan interjektioita, joilla reagoidaan näköhavaintoihin, fyysisen ympäristön ärsykkeisiin tai vahinkoihin. Aineiston määrällinen tarkastelu osoittaa, että molemmat ovat tyypillisiä konteksteja oho-interjektion tuottamiselle. Kolmannessa luvussa osoitetaan, että oho-interjektiolla voidaan reagoida toisen keskustelijan puheeseen kerrontajaksossa tai kolmannen position vuorossa. Kerrontajaksot ovat erityisen tyypillisiä konteksteja interjektion tuottamiselle. Neljännessä luvussa puolestaan osoitetaan, että interjektiolla voidaan reagoida ympäristöstä tai kuvista tehtyihin näköhavaintoihin ja vahingossa tapahtuneisiin sattumuksiin. Myös näköhavaintoihin ja vahinkoihin reagoivat interjektiot voivat olla vuorovaikutuksessa rakentuvia tekoja ja niillä voi olla vuorovaikutuksellisia seurauksia keskustelussa. Tutkielma avaa tutkimuskenttää aihepiirissä, jota on toistaiseksi tutkittu suomen kielestä varsin vähän. Yksittäisistä interjektioista tai interjektioiden luokasta yleensä ei ole suomen kielessä tehty vielä perusteellista tutkimusta, joten jatkossa interjektioiden tutkimusta voisi laajentaa myös muihin interjektioihin. Oho-interjektiota ja muita interjektioita voisi tutkia jatkossa myös kirjoitetusta kielestä ja toisaalta oho-interjektion tutkimusta puhutusta kielestä voisi syventää erityisesti prosodian systemaattisemmalla tarkastelulla. Tutkielma avaa myös yllättymistä koskevan tutkimuksen kenttää suomen kielessä.
 • Parkkonen, Tanja (Helsingin yliopisto, 2015)
  Pro gradu -tutkielmani tarkoitus on löytää suuntaviivoja pragmatistisen estetiikan teoriasta kaupallisten toimintojen arvottamiseen. Erilaisten tavoitteiden arvottaminen on lähtökohta päätettäessä, mitä tulisi saada aikaan, jotta kehitys kohti parempaa on mahdollista. Tutkielmani on näin melioristinen: tavoitteeni on löytää ihmisen arkielämää parantavien työkalujen ja menetelmien lähtökohtia. Tutkin kaupallisia toimintoja pragmatistisen estetiikan työkalujen avulla. Teen työn asettamalla käytännön kaupallisen toiminnan vuoropuheluun pragmatistisen estetiikan teorioiden ja maailmankuvan kanssa. Tutkielmani käsittelee näin kaupallisuutta yhtenä arjen estetiikan ilmiönä. Työni on soveltavaa estetiikka, jossa valitun lähtökohdan avulla etsin uusia näkökulmia kaupallisen toiminnan tutkimiseen. Toiminnan tutkimiselle yleensä on laajaa tarvetta. Ihmisen oleminen käsitetään yhä enemmän vuorovaikutuksena oman ympäristönsä kanssa, joten ihmisen elämän prosesseja tulee myös tutkia toiminnan lähtökohdista. Valitsen työhöni toiminnan arvottamisen lähtökohdaksi John Deweyn teorian mukaiset määritelmät vuorovaikutuksesta ja esteettisestä kokemuksesta. Teoksissaan Art as Experience (1934) sekä Pyrkimys varmuuteen. Tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta (1929) Dewey esittää ihmisen elämän rakentuvan jatkuvasta vuorovaikutuksesta oman ympäristönsä kanssa. Tästä vuorovaikutuksesta muodostuu perusta esteettiselle kokemukselle sekä arvon muodostukselle. Tutkin vuorovaikutuksesta muodostuvan esteettisen kokemuksen rakentumista sekä sitä, miten niistä johdetaan arvokasta toimintaa juuri kaupallisissa toiminnoissa. Kaupallisuuden merkitys osoittautuu työni edetessä haasteelliseksi. Termin selventäminen tuo esille, että kyse on kokonaisvaltaisesta ihmisen arjen estetiikkaan liittyvästä ilmiöstä. Löydän Deweyn ajatteluun perustuen selityksiä ja hyödyllisiä termejä kaupallisuuden ilmiölle. Tätä kautta esimerkiksi toiminnan mittaamisen merkitys osoittautuu oleelliseksi. Mittaaminen tulee käsittää taitona, jolla voimme muuttaa ajatteluamme kohti haluttua arvoa eli kyseessä on ajattelun opettelu eikä niinkään keino löytää lopullinen totuus. Kaupallisien toimintojen avulla voidaan rakentaa esteettisiä kokemuksia erilaisten tavoitteiden mukaisesti. Pragmatistisen estetiikan mukaan rytmi, energia ja toiminnan aiheuttama muutos ja sopiva särö ovat niitä tekijöitä, joita esteettisesti arvokkaasta toiminnasta löytyy. Näitä tekijöitä tulee aktiivisesti havaita ja rakentaa käsillä oleviin kaupallisiin toimintoihin. Tekijät mahdollistavat hyvän ja kauniin toiminnan pragmatistisen estetiikan mukaisesti. Toimintaa tulee myös voida mitata ottamalla nämä tekijät huomioon. Työni tuo esille abstraktien tekijöiden mittaamisen haasteellisuuden. Mittaamista ei kuitenkaan tule jättää tekemättä, koska kyseessä on taito, joka opettaa meitä vähitellen löytämään ajattelun kehittyessä yhä parempia menetelmiä toiminnan käsittelemiseen. Toiminnallisen maailman hahmottaminen yhä paremmin vaatii uudenlaisen ajattelun opettelua.
 • Englund, Marja (Helsingin yliopisto, 2015)
  I min avhandling pro gradu har jag granskat hur Gerknäs gård i Lojo moderniserades då Gustaf Mannerheim ägde godset åren 1945-1951. Syftet med gradun är dels att sammanfatta vilka de olika rationaliserings- och moderniseringsåtgärderna var och hur de genomfördes, samt dels att granska hur involverad Mannerheim själv var i arbetet. Källorna består av arkivmaterial i form av korrespondens, promemorior, kostnadskalkyler, ritningar med mera. Det viktigaste och mest omfattande materialet finns i Gerknäs gårds arkiv, som förvaltas av Nationalbiblioteket, i Gustaf Mannerheims arkiv i Riksarkivet, i Mannerheim-museets arkiv, samt i Petter Forsströms arkiv som finns hos SLS. Genom att jämföra de olika källorna med varandra har jag i avhandlingen försökt skapa en bild av hur man genomförde moderniseringsarbetena. Mannerheims personliga engagemang syns mest i korrespondens olika personer emellan. Till bakgrundslitteraturen hör exempelvis Mannerheimbiografier, en historik över Gerknäs gård och översiktsverk över jordbrukshistoria. Avhandlingen består av sex huvudkapitel, varav kapitel 3-5 är de egentliga forskningskapitlen. Kapitel 1 utgör inledning och i kapitel 2 tar jag upp bakgrund. Kapitel 3 handlar om hur jordanskaffningslagen påverkade Gerknäs gård. På grund av kolonisationskraven såldes nästan hälften av gardens areal till evakuerade och detta påverkade i sin tur även behovet av en rationaliserad drift. I kapitel 4 behandlas de egentliga moderniseringsåtgärderna mekanisering av jordbruket, förnyelse av ekonomibyggnaderna samt reduktion av arbetarstyrkan. Mannerheim fick hjälp av diverse sakkunniga personer och de är närvarande i synnerhet i den här fasen. I det sista processkapitlet granskas hur man renoverade huvudbyggnaden, förnyade trädgården samt byggde bastu och växthus. I källorna är Mannerheim mest synlig gällande kolonisationen samt rationaliseringsåtgärderna, om vilka han hölls konstant uppdaterad. Avhandlingens sista kapitel består av avslutning.
 • Järvi-Eskola, Aino Marjaana (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmani tavoitteena on hahmottaa autobiografista materiaalia sisältävän tanssiesityksen poliittista potentiaalia feministisestä näkökulmasta. Tutkimukseni kohteena on suomalaisen nykytanssin kentällä merkittävän uran tehneen Sanna Kekäläisen sooloteos Puna - Red - Rouge (2007). Taiteilijan henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjaavan teoksen tulkinnan viitekehyksenä käytän feministisessä teatterintutkimuksessa esiin nostettua feministisen autobiografisen esityksen lajityyppiä. Tutkimukseni lähtökohtana on näkemys siitä, että näyttämöesitykset eivät tapahdu sosiaalisesta, kulttuurisesta ja historiallisesta kontekstistaan irrallaan, vaan viestivät juuri tästä kontekstista käsin. Siten tanssiesityksellä, joka pyrkii kritisoimaan hegemonisia kulttuurisia merkityksiä, voidaan katsoa olevan poliittista potentiaalia. Tutkimusmenetelmänä käytän feminististä tanssianalyysiä. Analysoimalla puheen ja liikkeen merkityksiä Puna - Red - Rouge -esityksessä esitän tulkintani teoksesta feministisenä, poliittisena esityksenä, joka osallistuu tietoisesti ja kriittisesti kulttuuristen merkitysten tuotantoon. Judith Butlerin teoria sukupuolen performatiivisuudesta auttaa minua tarkastelemaan Kekäläisen teoksessaan esittämää kritiikkiä sukupuolen esittämisestä. Esityksen tärkeimmäksi teemaksi nousee analyysissäni yksityisen jakaminen ja poliittisten merkitysten osoittaminen henkilökohtaisesta kokemuksesta. Tämän teoksessa keskeisen teeman tavoittamisessa puheella on tärkeä rooli. Koska kommunikoivan puheen käyttötavoista tanssinäyttämöllä on kirjoitettu hyvin vähän suomenkielisessä tanssintutkimuksessa, tuo tutkimukseni yhden uuden näkökulman vähän tutkitun aiheen tarkastelemiseen. Sanna Kekäläisen tanssitaiteelle puhe on ollut leimallista jo hänen uransa alkuvaiheista, mikä käy ilmi taiteilijan uraa ja hänen taiteensa ominaispiirteitä kuvailevasta työni kolmannesta luvusta. Tutkimukseni lopuksi esittelen analyysini päätelmät, joiden mukaan Puna - Red - Rougea voidaan hyvin perustellusti pitää feministisenä, poliittisena esityksenä. Teos suuntaa katseen pois henkilöhistoriasta kohti identiteetin sosiaalisen rakentumisen problematisointia sekä yhteiskunnan esittämiä vaatimuksia subjektin esittämiselle. Kun teoksen sisältämän henkilökohtaisiin kokemuksiin pohjaavan materiaalin poliittiset merkitykset tuodaan esiin, voivat aluksi yksityisinä näyttäytyneet teemat laajentua henkilökohtaisen piiristä yhteiskunnalliseen ja poliittiseen diskurssiin. Feministisen autobiografisen esityksen lajityypistä käsin tulkittuna Puna - Red - Rouge näyttäytyy esityksenä, jolla on poliittista potentiaalia osallistua kulttuuristen merkitysten tuotantoon vaihtoehtoisella tavalla.
 • Puskala, Mika (Helsingin yliopisto, 2015)
  Sovellan tutkielmassani modernin kertomusteorian käsityksiä ja teoriaa markkinointiviestinnän tarkasteluun. Teoriapohjani rakentuu intermediaalisuuden tutkimukselle sen eri muodoissa. Taustalla ovat erityisesti viestinnän tutkijan Henry Jenkinsin tutkimus transmedia-tarinankerronnasta, kirjallisuustieteilijä Linda Hutcheonin työ adaptaation teorian parissa ja Marie-Laure Ryanin kerronnan ja intermediaalisuuden tutkimus. Aineistona on kolme transmedia-tarinankerronnallista markkinointikampanjaa: itävaltalaisen energiajuomavalmistajan vuonna 2012 järjestämä avaruussukellusprojekti Red Bull Stratos, Batman- elokuvan The Dark Knight markkinointikampanja Why So Serious? vuosilta 2007-2008, sekä Audin markkinointikampanja The Art of the Heist vuodelta 2006. Käsittelen aineistoja monissa eri kanavissa esitettävinä kertomuksina. Tutkin, miten tavoitteellisesti rakennetaan kuluttajaa osallistavaa tarinankerrontaa, miten sitä luetaan, minkälaiset kertomukset kenties helpommin ovat transmedioitavissa ja sitä, miten kuluttajan rooli intermediaalisena lukijana määrittää markkinointitoimenpiteiden luonnetta. Tutkielmani tieteellinen merkitys syntyy markkinointiviestinnän ja narratologian ristiaallokossa. Markkinoinnin kertomukset eivät ole vain viestintää, vaan koko ajan suuremmaksi kasvava osa kulttuuriamme. Tutkielmani ensisijainen tarkoitus on tarjota narratologista käsitteistöä sisältötuotannon apuvälineeksi osoittaa, minkälaisista kertomuksellisista tekijöistä aineistoni markkinointitoimenpiteet koostuvat ja mikä näissä on kuluttajia kiinnostavaa. Toisaalta haluan nostaa kirjallisuustieteen piiristä esiin käyttökelpoisia menetelmiä, joilla voidaan tutkia kaikkialla ympärillämme olevia digitaalisia sisältöjä. Päädyn toteamaan, että esimerkiksi adaptaation teoria antaa työkaluja siihen, millä tavoin kertomuksia voidaan soveltaen viedä toiseen mediaan. Ymmärrys media-alustoista ja kerronnan tyypeistä mahdollistavat laadukkaan sisältötuotannon, jossa resursseja hukataan mahdollisimman vähän tehottomiin intermediaalisiin toimenpiteisiin. Sisältötuotannon apuvälineiden ulottaminen niihin tapoihin, joilla voidaan tarkastella sisällön muotoa ja vastaanottamista, laventaa ymmärrystä merkityksen muodostumisen tasolla siinä pisteessä, jossa lukija itse asiassa kohtaa tekstin.
 • Niva, Heidi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksessa tarkastellaan olla-verbin ja MA-infinitiivin inessiivin muodostamaa konstruktiota sekä siihen vertautuvia olla-verbistä ja menossa-, tulossa- ja lähdössä-muotoisista deverbaalinomineista rakentuvia konstruktioita. Tutkimuksen lähtökohtana on havainto siitä, että kyseisiä konstuktioita käytetään paitsi keskeisesti progressiivisuuden merkitysfunktiossa, myös intentioiden ja tulevan ilmaisemisessa tavalla, jonka moni-ilmeisyys on vielä monin osin kartoittamatta. Lisäksi tutkimuksessa on oletuksena, että mainitut deverbaalinominikonstruktiot toimivat yleisesti kielenkäytössä ilmaisemassa intentioita ja tulevaa ja että tämä merkitystehtävä motivoi vastaavan infinitiivikonstruktion samantyyppistä käyttöä. Tutkimuksen aineisto on kerätty internetin matkailuaiheiselta keskustalupalstalta ja koostuu runsaasta 800:sta esimerkkitapauksesta. Teoreettisena viitekehyksenä tutkimuksessa on konstruktiokielioppi, ja laajemmin työtä kehystää infiniittisten verbinmuotojen ja kielenmuutoksen tutkimus. Tutkimusaineistossa deverbaalinominin sisältävät konstruktiot ovat selvässä enemmistössä ja elollissubjektillisina esiintyvät lähes yksinomaan intentioiden ja tulevan ilmaisuissa. Niiden kanssa hyvin samaan tapaan käyttäytyvät infinitiivikonstruktiot, jotka sisältävät suuntasijaisen täydennyksen saavan liikeverbin. Molemmissa ryhmissä merkitystulkintaan vaikuttavat ennen muuta liikesemantiikka, konteksti sekä subjektin agentiivisuus ja ensimmäinen persoona. Muun kuin liikeverbin sisältävät infinitiivikonstruktiot ovat monimuotoinen ryhmä, jossa merkitystulkintaan vaikuttavat verbisemantiikan, kontekstin ja subjektin laadun ohella syntaktiset seikat, kuten esimerkiksi sanajärjestys. Tutkimus esittää, että erityisesti infinitiivikonstruktion polyseeminen merkityskäyttö kielii parhaillaan käynnissä olevasta muutosprosessista. Intentioita ja tulevaa ilmaistessaan infinitiivikonstruktio näyttäytyy osana konstruktioverkostoa, jonka ristipaineessa siihen vaikuttavat toisaalta mainitut deverbaalisubstantiivikonstruktiot ja punktuaalisten verbien synnyttämä imminentiaalinen merkitys, toisaalta sen progressiivinen merkityskäyttö sekä tulevaan viittaava preesens ja resultatiivinen aspekti, jotka heijastuvat sen objektin sijanvaihteluun. Subjektin agentiivisuus ja ensimmäinen persoona edesauttavat konstruktioon sopivan verbivalikoiman laajenemista ja lähitulevaisuuden geneeristymistä epäspesifiksi tulevaksi. Lisäksi infinitiivikonstruktion muutosprosessissa keskeinen merkittävä tekijä on kielenkäyttäjä sekä ne tarkoitusperät ja tilanteet, joissa tämä konstruktiota käyttää. Tutkimus osoittaa, että OLLA + V-mAssA -konstruktion käyttö on polyseemista ja sisältää merkityskäytön, jolla typologisessa perspektiivissä on viitteitä sekä sisarilmiöistä että yhteisistä piirteistä futuuristumistendenssien kanssa.
 • Apajalahti, Ahto (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkin luonnontieteiden popularisointia Suomessa 1950- ja 1960-luvuilla. Keskityn tutkimaan muun muassa Helsingin Sanomien (HS) tiedetoimittajana vuosina 1960 1968 työskennelleen filosofian tohtori Reino Tuokon toimintaa luonnontieteitä popularisoivien artikkeleiden ja teosten kirjoittajana ja suomentajana 1950- ja 1960-luvuilla. Selvitän minkälaisia maailmankuvallisia tai ideologisia näkemyksiä hänen toimintansa taustalla oli. Lisäksi tutkin yleisemmin sitä, miten HS popularisoi luonnontieteitä. Tarkastelen erityisesti sellaisia luonnontiede- ja teknologia-aiheita, jotka herättivät erilaisia maailmankuvallisia, eettisiä ja yhteiskunnallisia pohdintoja ja näkemyksiä. Niitä olivat muun muassa ydinenergia, ydinaseet ja ydinfysiikkaan liittyvät teoriat, avaruustutkimus ja -teknologia sekä kosmologiset teoriat, ympäristönsuojelua koskevat huolenaiheet, elämän syntyä koskevat ja maantieteelliset teoriat, genetiikan kehitys ja sen mahdollisuudet, kiihtyvän väestönkasvun uhat sekä talidomidi-lääkeaineen sivuvaikutuksista aiheutunut tragedia. Näihin ilmiöihin liittyi myös kylmän sodan poliittisia kamppailuja. Tieteen popularisoinnin historian tutkimuksessa on otettava huomioon lisäksi niin kutsuttu pseudotiede, sillä siihen liittyvät ilmiöt ovat olleet omalla tavallaan osa tieteen popularisointia. Reino Tuokko oli keskeisiä suomalaisia popularisoijia 1950- ja 1960-luvuilla. Hän omaksui tiedettä popularisoidessaan monenlaisia rooleja. Usein hän toimi ensinnäkin tieteeseen ja teknologiaan perustuvan taloudellisen edistyksen puolestapuhujana. Toisaalta hän halusi kaikissa tilanteissa esiintyä kiihkottomana ja järkiperäisesti ajattelevana tiedemiehenä, joka ei mennyt mukaan esimerkiksi miehitettyjä avaruuslentoja ympäröineeseen mielestään liialliseen innostukseen. Hän pyrki myös varoittelemaan tieteeseen ja teknologiaan liittyvistä uhista. Tiede oli toimintana inhimillistä ja sitä harjoitettiin yhteiskunnallisen todellisuuden puitteissa. Tuokon toiminnan taustalta hahmottuu tieteelliseen maailmankuvaan pohjautuva ideologia. Sen mukaan tieteellisen ajattelutavan pitäisi olla kunkin yksilöllisen maailmankuvan kehittämisen pohjana. Lisäksi tieteellistä tukimusta ja ajattelutapaa edistämällä lisättäisiin henkistä ja taloudellista hyvinvointia. Tieteeseen pohjautuvien tietojen ja käsitysten pitäisi olla myös yhteiskuntapoliittisten ratkaisujen pohjanaepätieteellisten poliittisten tai uskonnollisten dogmien sijaan. Näin ollen tiedettä on mielekästä tutkia historiallisesti myös eräänlaisena levitettävänä ideologiana, joka kamppailee yhteiskunnallisestavaikuttavuudesta samalla areenalla poliittisten ja uskonnollisten ideologioiden ja maailmankuvien kanssa. Tutkielma on eräänlainen johdanto siihen, miten luonnontieteitä popularisoitiin "atomiajan" Suomessa. Tieteiden popularisoinnista Suomessa ei ole tutkimuksessa muodostettu vielä selkeää kokonaiskuvaa, joten tutkielma tasoittaa tietä syventävämmälle jatkotutkimukselle.
 • Seppänen, Leea (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmassa selvitetään, miten yhdeksäsluokkalaiset, heikoksi arvioidut kirjoittajat hallitsevat kirjoittamisen eri osataidot, diskurssikompetenssit: mitkä diskurssikompetensseista ovat hallussa muita paremmin, entä muita heikommin? Lopulta vastataan myös siihen, miten vuoden 2004 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden mukaiset tavoitteet toteutuvat aineiston kirjoitelmissa. Työn teoreettisen viitekehyksen muodostavat kirjoittajan kompetenssit ja niiden alakäsite diskurssikompetenssit. Jaottelu perustuu Henna Makkonen-Craigin (2011) esitykseen äidinkielellä kirjoittavan diskurssikompetensseista. Tutkimus on toteutettu purkamalla neljä diskurssikompetenssia 25 analyysiyksiköksi. Näitä yksiköitä on etsitty tekstistä ensisijaisesti laadullisella tutkimusotteella. Aineisto on peräisin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen korpuksesta, johon on koostettu vuoden 2010 kansallisen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimissaavutusten seuranta-arvion yhteydessä teetettyjä pohtivia kirjoitelmia. Aineisto koostuu 40 kirjoitelmasta, jotka on arvioitu arvosanalla 6- tai huonommiksi. Tekstilajikompetenssin osalta huomataan, että kolmiosainen tekstin yleisrakenne ei toteudu kirjoitelmissa, vaikka pyrkimyksiä sen suuntaan on nähtävissä. Sisällöllisesti teksteissä toteutetaan tehtävänanto, mutta edellytetty pohtivuus on vaillinaista. Sosiaalinen kompetenssi osoittautuu heikoksi. Kirjoittajat ilmaisevat kantojaan usein affektisesti, jopa aggressiivisesti. Teksteissä rakennetaan rajoja aikuisten ja nuorten välille. Kirjoittajat viittaavat itseensä kirjoittajina ja lukijoina aina negatiivisessa valossa. Kirjoittajat osoittavat kognitiivista kompetenssia tuottamalla tekstiinsä poikkeuksetta pääväitteen, mutta perustelevat sitä vain yksinkertaisesti tukien. Väitteitä ei juuri koetella. Kirjoitelmiin syntyy myös ankkuroimattomia pohdiskelujaksoja, joiden jatkokehittely olisi tärkeää. Tekstuaalinen kompetenssi on vaillinainen. Retorisia keinoja kirjoittajat osaavat kuitenkin käyttää, ja etenkin retorisilla kysymyksillä ja metatekstillä on kirjoitelmia jäsentävä vaikutus. Kirjoitelmien virkkeet ketjuuntuvat, sivulauseiden variaatio on vähäistä ja pronominien viittaussuhteet huomattavan pitkiä. Kappalejaossa on merkittäviä ongelmia, minkä seurauksena tekstiin syntyy halkeamarakenteita. Keskeinen tulos on, että aineiston kirjoittajat vastaavat taidoiltaan pikemminkin hyvät taidot saavuttanutta viides- kuin yhdeksäsluokkalaista. Opetuksessa ja tutkimuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että myös heikoimmat oppilaat saavuttavat äidinkielen ja kirjallisuuden ydinsisällöt, eli riittävän luku- ja kirjoitustaidon.
 • Suovaniemi, Ville (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan miten Nicaraguan Tyynenmeren rannikon ja ylänköjen alkuperäisasukkaiden historia on 2000-luvulla valjastettu erilaisten poliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Tutkielman tavoitteena on ensinnäkin selvittää miten, miksi ja ketkä puolustavat tai vastustavat alkuperäisasukkaiden oikeuksien toteuttamista Nicaraguassa. Toiseksi tutkielmassa tarkastellaan miten etnisyyttä tuotetaan. Tutkimus perustuu lehdistölähteisiin vuosilta 2005-2014 (El Nuevo Diario sekä La Prensa), alkuperäiskansojen järjestöjen julkaisuihin sekä parlamentin keskusteluihin. Tutkielmassa todetaan että alkuperäiskansojen liike koostuu kylänjohtajien ja näiden yhteenliittymien lisäksi akateemisista tutkijoista niin historian, oikeustieteen, arkeologian, antropolgian kuin kielitieteen aloilta. Tämä 1990-luvulla syntynyt alkuperäiskansojen liike on pyrkinyt osoittamaan ensinnäkin, että alkuperäiskansat ovat kolonialismista lähtien taistelleet valloittajia vastaan yhtenäisenä rintamana. Tulkinnan poliittisena motiivina on todistaa, että alkuperäiskansat ovat säilyneet erottuvina etnisinä alkuperäiskansojen kylinä, jolloin näille kylille on taattava itsehallinto, johon ne ovat oikeutettuja Nicaraguan perustuslakiin sekä kansainväliseen lainsäädäntöön perustuen. Toiseksi alkuperäiskansojen liike esittää itsehallintomallin plurikulttuurisen poliittisen ideologian puitteissa demokraattisempana kun demokratian länsimainen malli. Tässä tapauksessa autonomian toteutusta perustellaan dekolonisaation hengessä sillä, että autonomian toteuttaminen korjaisi valtion rakenteen tasa-arvoisemmaksi. Etnisyyttä tuotetaan kahdella tasolla. Ensinnäkin alkuperäiskansojen oikeusvaatimukset uutisoidaan usein mielenosoitusten tai alkuperäisasukkaiden perinteisten tai 1990-luvulta lähtien muodostuneiden juhlien yhteydessä. Näissä korostetaan pukeutumisella, tansseilla ja rituaaleilla alkuperäiskansojen erottuvuutta muusta väestöstä. Toiseksi monien kehitysorganisaatioiden kehitysparadigmassa köyhyyden syyksi tunnistetaan etniseen ryhmään kohdistuva diskriminaatio ja siksi tukea kohdistetaan alkuperäisasukkaille, mikä osaltaan kannustaa etniseen identifikaatioon. Alkuperäiskansojen liikkeen vaatiessa oikeuksiaan maahan alkuperäisasukkaat ja mestitsi-maanviljelijät ovat ajautuneet kiistoihin maanomistuksesta. Alkuperäiskansat peräänkuuluttavat ikiaikaisten maidensa palauttamista, kun taas mestitsimaanviljelijät katsovat, että maat ovat heidän perinteisiä sukutilojaan ja alkuperäisasukkaat keinottelijoita, jotka uhkaavat laillisten omistajien omaisuutta. Vuonna 2006 valtion johtoon palanneet sandinistit puolestaan operoivat kahden eri diskurssin tasolla. Toisaalta sandinistit juhlapuheissaan puolustavat alkuperäisasukkaiden oikeuksia, mutta toisaalla he esittävät että etnisyys on verenperintönä kaikkien nicaragualaisten ominaisuus, jolloin alkuperäiskansojen oikeuksien sijaan kansalaisoikeudet riittävät takaamaan kaikkien valtion subjektien oikeudet. Tutkielmassa osoitetaan, että jälkimmäinen diskurssi on yhdenmukainen valtion käytännön politiikan suuntaviivojen kanssa: maata ja poliittisia oikeuksia saavat erilaisissa vallanjako-ohjelmissa pääasiassa kansalaiset, eivät etniset ryhmät. Vastaavasti alkuperäisasukkaisiin kohdistuvat tukitoimet ovat valtaosin näennäisiä. Oppositiopuolueet ja -lehdistö taas käyttävät alkuperäiskansojen historiallisen taistelun narratiivia osoituksena siitä, ettei hallituksella ole kansan tukea.
 • Suomalainen, Karita (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielma tarkastelee suomen kielen yksikön 2. persoonan käyttöä suullisissa ja kirjoitetuissa vuorovaikutustilanteissa. Aihetta lähestytään kahden yksikön 2. persoonan sisältävän konstruktion kautta, jotka ovat 1) itsen puhuttelu yksikön 2. persoonassa ja 2) avoin yksikön 2. persoona. Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka edellä mainittuja konstruktioita käytetään osana arkipäivän vuorovaikutustilanteita ja mikä on yksikön 2. persoonan rooli kyseisissä konstruktioissa. Tutkielman aineisto koostuu suullisista ja kirjoitetuista tapausesimerkeistä, joissa esiintyy itsen puhuttelua yksikön 2. persoonassa tai avoimen yksikön 2. persoonan ilmauksia. Aineistoon kuuluu arkipäiväistä kasvokkaiskeskustelua, televisiokeskustelua, lehtiartikkeleita ja -haastatteluita sekä erilaisia internetin tekstejä, kuten blogikirjoituksia ja keskustelupalstaviestejä. Tutkielman teoreettis-metodisena viitekehyksenä on vuorovaikutuslingvistiikka ja dialoginen näkemys kielestä, mutta työssä hyödynnetään myös kognitiivisen kieliopin teoriaa ja termistöä. Yksikön 2. persoona hahmotetaan referentiaaliseksi indeksiksi, jolla tyypillisesti viitataan vastaanottajaan. Tutkielma kuitenkin osoittaa, että muunlaistakin käyttöä yksikön 2. persoonalle on. Itsen yksikön 2. persoonan puhuttelussa yksikön 2. persoona viittaa puhujaan itseensä. Avoimen yksikön 2. persoonan kohdalla yksikön 2. persoona voi ankkuroitua puhujaan itseensä ja hänen kokemuksiinsa, mutta voi myös viitata keskustelukumppaneihin taikka jäädä tulkinnaltaan avoimeksi. Avoimena yksikön 2. persoona kuvaa yleistä kokemusta, ja viittaa paitsi puhetapahtuman osallistujiin myös geneerisemmin keneen tahansa. Tutkimuksesta selviää myös, kuinka itsen yksikön 2. persoonan puhuttelulle ja avoimelle yksikön 2. persoonalle on vuorovaikutuksessa muodostunut omanlaisiaan, erikoistuneita tehtäviä. Puhuttelemalla itseään yksikön 2. persoonassa yksilö voi kehua itseään, kyseenalaistaa omaa toimintaansa taikka käskeä tai kehottaa itseään toimimaan tai olemaan toimimatta tietyllä tavalla. Avoimen yksikön 2. persoonan keskeisimmiksi vuorovaikutuksellisiksi tehtäviksi puolestaan määrittyvät oman kokemuksen ulkoistaminen, toista kohti ojentuminen ja tätä kautta yhteisen, intersubjektiivisen kokemuksen rakentaminen. Kumpikin konstruktio tuo esiintymiskontekstiinsa moniäänisyyttä, ja konstruktioiden avulla voidaan myös tehdä vuorovaikutuksellisessa kontekstissa evaluatiivisia tekoja. Kaiken kaikkiaan tutkielmassa osoitetaan, kuinka vuorovaikutuksen dynaamisessa kontekstissa puhujat voivat intersubjektiivisen toiminnan kautta jäsentää ja merkityksellistää kieliopillisia yksiköitä uudelleen. Lisäksi tutkielma avaa voimakkaasti keskustelua kohti dialogista käsitystä inhimillisestä toiminnasta ja itseydestä: tutkielman tulokset antavat osviittaa siitä, etteivät ihmiset ehkä käsitäkään oman itsensä ja toisten välistä rajaa niin kategorisena ja selkeänä kuin yleensä tavataan ajatella, vaan pikemminkin hahmottavat omaa toimintaansa intersubjektiivisesti, toisten kautta.
 • Raskinen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2014)
  In this research I'll find out if a space existing in a virtual world can be considered sacred - in a similar way as sacred spaces in the physical world like mosques, temples or churches. Also, I will map the premises from which sacredness of these virtual manifestations are possible. The analysis is based on Professor Veikko Anttonen's theory of the sacred as a border. The main categories framing my research are themes of territoriality, and the body, through which I will view both the borders marking sacred spaces, and the rules to cross them set for the body. The subject of my research is the Second Life virtual world. Here my focus is on three different representations of three religions and the virtual areas built by them to Second Life: Islam, Wicca and the Anglican Church. The OnIslam Virtual Hajj area simulates the pilgrimage to the Mecca, Sacred Cauldron area includes for example a virtual Stonehenge, and the Anglican Cathedral area has a built in virtual cathedral. Methodically my research is in the tradition of qualitative research, where I combine virtual ethnography (observant based field research in a virtual environment) and also questionnaires and interviews from the users of these areas. The results indicate that the question of virtual space as sacred depends both on the religion in question, and the point of view of analysis. Viewed from the researchers "etic" point of view, all three religions can be considered satisfying the characteristics set by Veikko Anttonen's theory of sacred. Viewed from the users' own "emic" point of view, only Wicca and the Anglican Church were open to the idea of virtual space as sacred, whereas users representing Islam do not consider the virtual version of Mecca as sacred. However, in the virtual Islam area there exists a conflict where the users have despite this resistance marked their space of the virtual Mecca as explicitly sacred, for example with signs. On the level of Jean Baudrillards theory of Simulation, Wicca goes furthest in disengaging from its physical world representations of the sacred. Apart from the virtual copy of the Stonehenge, the temples in the Wicca's Sacred Cauldron area are detached from their connections to any equivalents in the physical world - unlike the virtual version of Mecca which is constantly compared with its physical model and through which the dialogue on sacredness is engaged. Also the cathedral in the Anglican Cathedral area is separated from the physical towards Baudrillard's Simulation, by not being a copy of any specific cathedral. This separation from sacred "role models" does not however in the cases of Wicca and Anglican Cathedral diminish these objects from being considered as sacred.
 • Vitikainen, Kaisa (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten uutistekstitystä eli suomenkielisten televisiouutisten ohjelmatekstitystä Suomessa tehdään. Tutkielman kirjoittamisen aikaan uutistekstitystä tehtiin ainoastaan Yleisradiossa. Tutkin uutistekstityksen työprosessia oman työni kautta. Lähdin liikkeelle perusmallista, jossa uutisteksti kulkee uutistoimitukselta uutistekstitykseen, missä se muokataan lähetettäviksi repliikeiksi, ja siitä edelleen repliikkien muodossa ohjelmatekstitystä käyttäville katsojille. Materiaalina olivat yhden työpäivän aikana lähetetyt tekstitetyt uutislähetykset sekä työn ohessa tekemäni muistiinpanot, joiden avulla tarkastelin työvaiheita retrospektiivisesti työajan ulkopuolella. Pyrin kuvaamaan työn eri vaiheita sekä yleisellä että osin myös repliikkitarkalla tasolla sekä tunnistamaan työn merkittävimpiä haasteita ja ongelmakohtia. Analysoin valikoituja uutisia työvuoron ajalta kahdessa eri pääkategoriassa, esimerkkeinä rutiinityöstä ja poikkeustapauksista. Kävin osan esimerkeistä läpi repliikkitasolla ja pohdin materiaalien pohjalta erilaisten ratkaisujen syitä. Kiinnitin huomiota myös siihen, montako kertaa mikäkin uutinen oli työn alla ja paljonko repliikkien muokkaukseen käytettiin aikaa. Poikkeustapausten kohdalla analysoin tapahtumien kulkua ja tarkastelin uutistekstittäjien toimintaa poikkeusten kohdalla. Tarkastelin myös uutistekstityksen työmäärää muuhun ohjelmatekstitykseen verrattuna. Analyysissa uutistekstityksen ongelmakohtina tai haasteina esille nousivat ajankäyttö ja turhaan tehty työ, spontaanin puheen ja käsikirjoittamattomien osuuksien tekstittäminen sekä tiedon kulku uutistoimitukselta uutistekstitykselle. Sama uutinen saattaa olla työn alla päivän aikana montakin kertaa, vaikka lähtötekstissä ei ole muutoksia. Tarkastuksia on kuitenkin tehtävä. Ajankäytön haasteessa avuksi voisi olla parempi kommunikaatio uutistoimituksen kanssa. Analyysissa nousi selkeästi esiin, että tiedonkulussa uutistoimitukselta uutistekstitykselle on huomattavasti parantamisen varaa. Tutkimus osoitti myös, että lähtökohtana pidetty yksisuuntainen malli ei täysin pidä paikkaansa. Todellisuudessa uutistekstityksellä on esittämääni perusmallia enemmän vuorovaikutusta uutistoimituksen kanssa. Koska uutistekstityksessä luetaan kaikki uutiset läpi niiden valmistuttua, se toimii oikolukupalveluna uutistoimitukselle, ja uutistekstityksen palautteeseen reagoidaan uutistoimituksessa. Täten uutistekstitys tuottaa lisäarvoa uutistoimitukselle ja myös tekstittämättömien uutisten katsojille.
 • Hämäläinen, Elina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielmani käsittelee Kruunuvuoren 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa rakentunutta kesähuvila-aluetta Helsingin Laajasalossa, joka on nykyään poikkeuksellinen vuosikymmenten ajaksi rappeutumaan jäänyt asuinympäristö Helsingin kaupungissa. Huvila-alue jäi 1960-luvun aikoihin heitteille, kun alueen viimeisin yksityisomistaja liikemies Aarne Aarnio (1917-2013) päätti rakennuttaa huvila-alueen paikalle modernin asuinalueen. Aarnio haki kaupungilta useaan otteeseen lupaa alueen uudelleenrakentamiseen ja kaavoittamiseen vuosien 1968-1998 välisenä aikana, mutta ei saanut koskaan puoltavaa päätöstä kaupungilta hankkeelleen. Pitkän prosessin aikana huvilat jäivät huoltamatta ja toinen toisensa perään ilman kesäasukkaita. Ensimmäinen Kruunuvuoren huvila hylättiin 1960-luvulla. Monissa huviloissa jatkettiin kuitenkin vielä kesänviettoa pitkälle 2000-luvulle saakka. Kesällä 2014 viimeiset huvilat jäivät ilman asukkaita ja joutuivat vandalismin kohteeksi. Kruunuvuoren huvila-alueen esimerkin kautta tarkastelen tutkielmassani hylätyn tilan estetiikkaa ja viehätystä. Pohdin hylätyksi jääneen ja aikaansa pysähtyneen rakennetun tilan kokemuksellisuutta suhteessa arkipäiväisempään järjestettyyn ja kontrolloituun kaupunkitilaan. Rakennetun ympäristön hahmotan tutkielmassa eletyn tilan kontekstissa eli käsitteellistän tilan aistittuna, materiaalisena ja mentaalisena enkä pelkästään visuaalisena katseen kohteena. Kruunuvuoren ympäristöä peilaten lähestyn tutkielmassani hylätyn tilan kokemuksellisuutta kahdesta eri näkökulmasta. Tuon ensiksi esille hylätyn tilan merkityksen villinä, kaupungin ja luonnon välistä dikotomiaa rikkovana paikkana kaupungissa. Toiseksi avaan hylätyn tilan merkityksiä tilan kerronnallisuuden eli muistin ja mielikuvituksen näkökulmasta. Hylätyn tilan teoreettiseen tarkasteluun sovellan poikkitieteellisesti tutkimuskirjallisuutta mm. filosofian, kaupunkitutkimuksen ja kulttuurimaantieteen aloilta. Keskeisenä analyysin välineenä ovat tutkielmassani olleet paikan päällä Kruunuvuorella 2013-2015 välisenä aikana tekemäni havainnot. Hylätyn tilan teoreettisen tutkimuksen rinnalla luon tutkielmassani yhtäaikaisesti vertikaalisen näkymän Kruunuvuoren huvila-alueeseen kantakaupungin rannalla. Tuon esille Kruunuvuoren merkityksen sekä kaupunkilaisten historiallisena kesänvieton paikkana että nykytilassaan kaupungin marginaalisena välitilana. Tarkastelen Kruunuvuoren muutosta ajassa etenkin tilan käytön näkökulmasta. Olen havainnut, että rauniohuvilat kiinnostavat monia, ja että Kruunuvuorelle lähdetään varta vasten valokuvaamaan ainutlaatuista ympäristöä. Rauniohuviloita kohtaan kasvaneesta kiinnostuksesta olen tehnyt havaintoja sekä paikan päällä Kruunuvuorella että tutkimalla sosiaalisen median eri kanavia. Tutkielmassani osoitan, kuinka yksityisestä kesähuvila-alueesta on pikkuhiljaa kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan ja kiinnostuksen kautta kehkeytynyt epämääräinen puolijulkinen tila kaupungissa. Hylätyn tilan kokemuksellisuutta eri näkökulmista analysoiden tuon tutkielmassani esille, kuinka Kruunuvuori hylättynä ei ole pelkkää kaupungin tyhjää tilaa vaan muodostaa omanlaisen mielikuvituksellisen ja runollisen ympäristön kaupunkiin.
 • Immonen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksessa käsitellään Internetin keskustelupalstalla käytettävää kielellistä intensifikaatiota, jonka avulla viestin lähettäjä pyrkii vahvistamaan tai korostamaan osia sanomastaan. Työssä myös valotetaan keskustelupalstan kieltä yleisesti ja sen saamia puhekielisyyden piirteitä. Tutkittava kielimuoto nähdään osana tietokonevälitteistä viestintää. Tutkimuksessa halutaan todentaa olettamus, jonka mukaan keskustelupalstan osallistujat käyttävät runsaasti intensifikaatiota paikatakseen puhutun kielen nonverbaalisen viestinnän keinojen puuttumista. Tutkimusmateriaalina on espanjankielisen pörssisijoittamiseen keskittyvän InverForo.com-sivuston 300 viestiä. Keskustelu käytiin 10.5.2010, jolloin Madridin pörssin IBEX 35-indeksi koki toistaiseksi suurimman päivänsisäisen nousunsa. Epätavallisen kurssinousun otaksutaan aiheuttavan normaalia huomattavasti vilkkaamman ajatustenvaihdon, joka voidaan osittain rinnastaa aitoon puhekieliseen keskusteluun. Keskusteluun osallistuu 16 nimimerkin suojissa olevaa henkilöä jotka käyttävät itsestään ryhmänä nimeä Los Piratoreros . Tutkimuksen keskeinen tavoite on paikantaa keskustelusta viestijöiden käyttämät intensifikaation keinot, jotka luokitellaan Marta Albeldan vuonna 2005 väitöskirjassaan La intensificación en el español coloquial esittelemän luokitusmallin mukaisesti. Luokittelussa keinot jaetaan morfemaattisiin, leksikaalisiin, syntaktisiin, semanttisiin ja foneettisiin jotka osittain jakautuvat edelleen yksityiskohtaisempiin luokkiin. Teoreettisen viitekehyksen, intensifikaation ja keskustelupalstan kielen puhekielisyyden piirteiden, lisäksi työssä avataan jossain määrin myös pörssiin liittyviä yleisiä seikkoja ja termistöä helpottamaan luentaa. Tutkimuksessa käy selkeästi ilmi, että Los Piratoreros käyttävät runsaasti intensifikaation keinoja verkkokeskustelussaan. 58 prosentissa kaikista viesteistä, jotka voivat koostua yhdestä tai useammasta lauseen, havaitaan vähintään yksi sanomaa vahvistava piirre. Korpuksen 300:sta viestistä löytyy yhteensä 329 eri intensifikaation keinoa. Suosituin tapa on vahvistaminen foneettisin menetelmin, joita kaikista löydetyistä tapauksista edustaa 34 prosenttia. 22 prosenttia menetelmistä ovat semanttisia, 21 prosenttia leksikaalisia, 12 prosenttia syntaktisia ja 11 prosenttia morfemaattisia. Pelkästään lukujen perusteella näyttää vahvasti, että tutkimamme keskustelupalstan osallistujat todellakin paikkaavat puuttuvia nonverbaalisia keinoja käyttämällä ajoittain jopa ylenpalttisesti eri menetelmiä vahvistaakseen sanomaansa. Emme kuitenkaan voi varmuudella tietää toimivatko he näin tietoisesti vai tiedostamattomasti. Osittain vaikuttaa siltä, että he kirjoittavat ikään kuin puhuisivat, ja näin ollen todellakin lähestyvät puhuttua kielimuotoa. Osittain taas joissakin viesteissä on havaittavissa suunnitelmallisuutta, jota taas ei voida pitää spontaanina puheena . Los Piratoreros näyttävät kehittäneen oman jargoninsa, jota ulkopuolisen on ajoittain varsin hankala ymmärtää mm. sen sisältämien omalaatuisten sanontojen vuoksi. Tällä omalla kielellään he ovat onnistuneet luomaan johonkin ammattiryhmään verrattavissa olevan suljetun piirin. Monien sanontojen vaikeaselkoisuus tuo esille tutkimuksemme edellyttämän pragmaattisen puolen; ne on nähtävä osana tiettyä kontekstia. Tutkimuksessa esitetäänkin tarve tutkia intensifikaatiota mahdollisimman erilaisissa virtuaalisissa ympäristöissä.