Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Varpa, Jani (Helsingin yliopisto, 2016)
  I denna avhandling analyseras svenskarnas förhållande till sitt hem och skandinavisk designs be-tydelse för dem genom att analysera de möbler som informanterna nämner som sina favoriter, och hur de överhuvudtaget pratar om inredningen. För att göra detta har 13 unga vuxna intervju-ats i Göteborgs region i Sverige. Därtill har tidigare intervjumaterial från Finland och Tyskland använts som sekundärdata. Analysen, som består av tematiseringen, lyfter fram två olika sidor av det svenska hemmet. Å ena sidan är det viktigt att ha ett hem där man kan vila i. I ett sådant hem består inredningen av möbler som personen känner väl och som har någon historia eller koppling till personen. I den här skyddshamnstankegången är funktionalitet ett centralt värde i inredningen. Å andra sidan verkar svenskarna vara mycket entusiastiska inredare. Den här andra tankegången - det representativa hemmet - betonar design och att hemmet ser bra ut också ur gästens synvin-kel. Förutom status är det möjligt att sådan inredningsstil fungerar väl i Sverige eftersom den är ett lätt och trevligt diskussionsämne. Den skandinaviska designen passar Sverige utmärkt ef-tersom den kombinerar stiligheten och funktionaliteten.
 • Staffas, Johan (Helsingin yliopisto, 2016)
  Dagens såmaskiner och såtekniker har utvecklats mycket sedan 1950-70 talets släpbillssåmaskiner. Likaså har jordbearbetningsteknikerna också utvecklats. Med olika jordbearbetningstekniker ställs det olika krav på marken och såmaskinerna. Grunden till en lyckad skörd är att skapa en optimal såbädd. Både forskningen och praktiken har utvisat, att om gödsel och utsädet hamnar för nära varandra och förhållandena är missgynnsamma kan det leda till att beståndsetableringen lider. Målsättningen med examensarbetet var att undersöka vilka skillnader det finns mellan placerad och radmyllad gödsel. Man ville även granska hur metoderna påverkar uppkomsten, skördebildningen och skördemängden av vårvete. De två huvudfrågorna i avhandlingen var skördesäkerheten och riskerna med att mylla gödseln i såraden med vårvete som gröda. I litteraturdelen behandlades vad som ligger i grunden till en bra uppkomst och vad som krävs för att stråsäd ska börja växa, vilka olika tekniker det finns och hur dessa skiljer sig åt. Tidigare gjorda försök och forskningar granskades också. I examensarbetets praktiska del gjordes ett fältförsök på sommaren 2014. I det randomiserade blockförsöket undersöktes två olika såmaskiner, som placerar gödseln i marken på två olika sätt. Den ena maskinen placerar gödseln på konventionellt sätt d.v.s. ett par centimeter nedanför och på sidan om utsädet, medan den andra såmaskinen radmyllar gödseln i ett band i såraden. I fältförsöket såddes vete för att få på reda hur gödselns placering eventuellt kunde påverka beståndsetableringen och skördebildningen. Genom både automatiska mätningar och genom att mäta olika parametrar under växtperioden, från sådd till skörd, samlades data för vidare analys. Baserat på examensarbetet kan man dra slutsatsen att gödselplaceringen i förhållande till utsädet har betydelse vid torra förhållanden för uppkomsten och etableringen. Dock beror det mycket på vilken gröda det är frågan om samt vilka förhållanden som råder på åkern, hur stor gödselmängd som används och på jordarten. Fältförhållandena var bra under sommaren 2014, vilket gjorde att inga betydande skillnader observerades. Litteraturgranskingen visade att skillnaderna träder fram mera vid torra förhållanden.
 • Kai Cheong, Ng (Helsingin yliopisto, 2016)
  Garden strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) is one of the most important soft fruit crops in Finland. Every year, over ten thousand tonnes of strawberries are produced, but in many cases they are affected by grey mould disease (Botrytis cinerea Pers.). Grey mould disease is absolutely devastating for strawberry, as it can affect up to 80% of the yield. Although chemical fungicides are widely used in controlling the pathogen, there are increasing concerns about its safety and environmental impacts. The use of disease resistant cultivars and biological control agents (BCAs) are two of the alternative methods in controlling grey mould disease. However, the breeding progress of resistant cultivars is limited by the selection methods used, while the BCAs require more characterization. In this study, we evaluated strawberry grey mould resistance by inoculation, and tested the amount of Pseudomonas fluorescens in strawberry after biological control application. Inoculation of strawberry is feasible, efficient and reliable to replace the conventional grey mould evaluation method. Foliage application of P. fluorescens did not significantly change the endophyte content of strawberry, proposing that the use of the bacterium is safe from causing any bacterial contamination.
 • Patamaa, Ilari (Helsingin yliopisto, 2016)
  Fossiilisia polttoaineita pyritään korvaamaan uusiutuvilla energianlähteillä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Metsähakkeella on merkittävä osa Suomen kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa jotta päästötavoitteisiin päästään. Tämän johdosta metsähakkeen käyttö on lisääntynyt runsaasti 2000-luvulla. Energiapuun varastointi on tärkeä osa metsähakkeen laadun parantamisessa, sillä polttoaineen on oltava riittävän kuivaa. Varastoinnin takia energiapuu on yleensä tienvarsivarastossa vähintään yhden kesän yli. Tämä tarjoaa monille hyönteiselle hyvän lisääntymisalustan. Jotkut hyönteiset, etenkin kaarnakuoriaiset (Col., Scolytinae) voivat aiheuttaa tuhoriskin läheiselle puustolle. Pystynävertäjä on merkittävin männyllä elävä tuhohyönteinen, sillä se käyttää ravintonaan elävien mäntyjen vuosikasvaimia aiheuttaen kasvutappioita. Myös jotkin muut kaarnakuoriaislajit voivat aiheuttaa tuhoriskin. Tämän tutkimuksen tavoittena oli tutkia miten peittäminen vaikuttaa energiapuukasojen ympärillä kesäaikana lentävien kovakuoriaisten runsauteen, ja tarkastella lajiston erityispiirteitä. Tutkimus suoritettiin kahdessa kohteessa eteläisessä Suomessa kesällä 2011. Kohteet olivat Somerniemellä (Oinasjärvi) ja Hämeenlinnan Rengossa(Raidonperä). Oinasjärven kohteessa oli kaksi pinoa karsittua mäntyrankaa ja Raidonperän kohteessa oli kaksi pinoa karsimatonta mäntyrankaa. Tutkimusta varten pinojen päälle asetettiin kesäkuun alussa ikkunapyydyksiä, joilla kasojen ympärillä lentävien kovakuoriaisten runsautta mitattiin. Pyydykset tyhjennettiin viisi kertaa kesäkuusta elokuun loppuun. Oinasjärven pinojen pintaosista suoritettiin lisäksi syömäjälkianalyysi, jotta voitiin selvittää pääsevätkö kovakuoriaiset peitteen alle. Pyydyksistä kerättiin yhteensä 10064 kovakuoriaista 41 eri heimosta. Kaarnakuoriaisia näistä oli 2670 kpl. Tutkimuksen perusteella havaittiin, että peittäminen vähentää pinon ympärillä lentävien kovakuoriaisten määrää merkittävästi, ainakin peitteen kohdalla. Lisäksi havaittiin että kahdella paperilla peittäminen estää tehokkaasti kovakuoriaisten pääsyn pinon pintaosiin. Tulokset ovat suuntaa antavia, koska tutkittavia pinoja oli melko vähän. Kovakuoriaislajisto oli samankaltainen kuin vastaavissa aiemmissa tutkimuksissa. Kaarnakuoriaset olivat lukumäärältään suurin lajiryhmä. Myös muita tyypillisiä puutavarapinojen lajeja kuten sarvijääriä, erilaisia saalistajia (esim. isomuurahaiskuoriaisia ja kaarniaisia), sekä kärsäkkäitä löytyi yleisesti.
 • Puumalainen, Sanna (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten kuluttajia voidaan osallistaa ravintola-alan tuotekehitysprosessiin uusien innovaatioiden syntymiseksi. Tämän tutkimuksen case-yrityksenä toimii Food Lab -ravintola, joka osallistaa suomalaisia kuluttajia uudella tavalla tuotekehitystoimintaansa. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelujen avulla haluttiin saada selville millaisilla menetelmillä kuluttajia voidaan osallistaa ravintolan tuotekehitykseen ja millaisen roolin kuluttajat saavat tuotekehitysprosessin eri vaiheissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin millaisia hyötyjä ja haasteita kuluttajien osallistamisessa tuotekehitykseen ilmenee. Tutkimukseen haastateltiin kahtatoista ravintola-alan tuotekehityksen asiantuntijaa. Neljä haastateltavista olivat perinteisen ravintola-alan tuotekehityksen asiantuntijoita ja kahdeksalla oli myös kokemusta kuluttajia osallistavasta tuotekehityksestä. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentui tuotekehitysteorian ja innovaation syntymisen pohjalle, jota syvennettiin kuluttajien osallistumisella tuotekehitykseen. Erityisesti tarkasteltiin osallistamisen menetelmiä ja kuluttajan roolia tuotekehitysprosessissa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kuluttajien osallistaminen ravintola-alan tuotekehitykseen vaatii joustavan ja muuntautumiskykyisen tuotekehityprosessin luomista. Erilaisia osallistamisen menetelmiä hyödyntämällä kuluttajille voidaan tarjota useita eri rooleja tuotekehitysprosessin aikana. Kuluttajien osallistaminen tuotekehitykseen voi tarjota yritykselle uudenlaista näkökulmaa ja kehittää mielikuvituksellisempia ja rohkeampia tuotteita kuin oman tuotekhitystiimin kesken olisi kehitetty. Erityisesti kuluttajia osallistavasta tuotekehityksestä on hyötyä silloin, kun halutaan tietoa erikoisruokavalioista. Osallistettavat kuluttajat ovat erikoisruokavalionsa asiantuntijoita ja pystyvät tarjoamaan yrityksen käyttöön tietonsa, joita yritykseltä ei löydy. Osallistava tuotekehitys toteutettuna living lab -menetelmällä tarjoaa myös pop-up-ravintolamaisen testipaikan kokeilla erilaisten konseptien ja tuotteiden kysyntää. Konseptia ja tuotteita ei tarvitse tarjota kuluttajille viimeisteltyinä, vaan niissä saa olla muokkausvaraa.
 • Kyheröinen, Salla (Helsingin yliopisto, 2016)
  Actin is known as abundant cytoplasmic protein, which functions as a component of the cytoskeleton and in cell motility together with motor protein myosins. However, actin is also present in the nucleus, where it has been shown to take part in the control of gene expression, both independently and as part of chromatin remodeling complexes. An important aspect in the study of nuclear actin is to identify other nuclear proteins interacting with actin and to confirm these interactions in biochemical experiments. Through these interactions actin can be linked to various nuclear processes. The aim of this master’s thesis study was to express and purify five nuclear proteins that have been suggested to bind actin and to study the binding in detail both with actin filaments and monomers. The proteins of interest include four actin-related proteins (ARPs) Arp4, Arp5, Arp6 and Arp8 as well as RNA polymerase II subunit Rpb8. Out of the proteins selected for this study, the expression and purification of Arp4 and Rpb8 was successful. Neither one did bind monomeric actin with high affinity, but interestingly Rpb8 did bind actin filaments. On the other hand, Rpb8 did not have any effect on actin polymerization. These results provide new insights into nuclear actin function. It has been suggested earlier that Arp4 would form a heterocomplex with actin, but the results of this study do not support this. The binding between Rpb8 and actin in RNA polymerase II complex has not been extensively studied before, so the results provide new information about the function of actin in the polymerase complex.
 • Polvi, Hanna-Mari (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tämän tutkielman tavoitteena oli vertailla suomalaisten luonnonmarjojen markkinointia niiden viljeltyihin vastineisiin. Teoreettisena taustailmiönä käytettiin kirjallisuudessa esille tuotua elintarvikealan laatukäännettä. Täten huomio kiinnitettiin erilaistamisstrategiaan ja sen esille tuloon markkinointiviestinnässä. Yleiseen strategiamalliin kuuluvaan erilaistamisstrategiaan jäsentelyyn käytettiin konventioteoriasta ja laatuominaisuuksien teoriasta johdettuja osia, joiden avulla voitiin jäsentää laadun roolia erilaistamisen välineenä, esittämällä erilaisia jaettuja arvopohjia, joihin laatuominaisuuksien oikeuttaminen perustuu. Konventioteoriaa on käytetty laajasti elintarvikealaa koskevissa tapaustutkimuksissa, mutta markkinointiviestinnän analyysiin sitä ei ole vielä kattavasti hyödynnetty. Tutkielman empiirisessä osassa analysoin suomalaisten puolukkaa ja mustikkaa tuotteissaan käyttävien, sekä pohjoisamerikkalaisten viljeltyä mustikkaa ja karpaloa käyttävien yritysten tuottamaa sosiaalisen median sisältöä teorialähtöisen laadullisen sisällönanalyysin, sekä aineistolähtöisen sisällönerittelyn keinoin. Sosiaalinen media valikoitui aineiston lähteeksi erityisesti sen ajankohtaisuuden vuoksi, mutta myös siksi, että se tarjosi hyvän yhtenäisen maaperän alueiden väliselle vertailulle. Sosiaalisella medialla on rooli myös marjojen vientimarkkinoilla, jossa kuluttaja on fyysisesti etäällä tuotannon alkuperästä. Konventioteorian avulla voitiin jäsentää monipuolisesti tuotantotapaan ja alkuperään sidoksissa olevaa laatua. Laatukonventioiden teorian taustaoletusten mukaisesti hintaa ei juurikaan tuotu esille, vaan laatukuvan rakentamisessa vedottiin muihin jaettuihin arvopohjiin. Konventioteorian avulla voitiin osoittaa eroja esimerkiksi tradition, yleisen mielipiteen ja teollisten standardien käytöstä esille tuotujen laatuominaisuuksien perustana. Työssä kuvatulla erilaistamisen rakenteella voidaan nähdä mahdollisuuksia kuvata laadun välittymistä internet-pohjaisissa arvoketjuissa, joissa ilmaisun ja tuotteisiin liittyvän laadun välittämisen lähtökohdat ovat perustavanlaatuisesti erilaiset verrattuna arvoketjuihin niiden perinteisessä kontekstissa internetin ulkopuolella. Kuluttaja ei enää pääse kosketuksiin tuotteen kanssa edes kaupan hyllyjen välissä, saatikka sitten sen kasvupaikalla. Olennainen paikkaan ja tuotantotapaan liittyvä laatu täytyy välittää kuluttajan ruudun taakse muiden keinojen avulla. Laatukuvan yhtenäisyys ja erottautuminen kilpailevista tuotteista on tärkeää myös alueelliseen yhdistävään tekijään pohjautuvassa markkinointiyhteistyössä, jota jo osin suomalaisten luonnonmarjojen markkinoinnissa hyödynnetään.
 • Jian, Ching (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tiivistelmä/Referat – Abstract Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is currently the most common liver disease in the western world. The human intestinal microbiota possesses enormous metabolic and immunomodulatory capabilities, and together with increased intestinal permeability, changes in the microbiota have been linked to the development of NAFLD. However, human studies so far have yielded contradictory findings regarding the compositional microbiota changes and provided little mechanistic understanding due to the predominance of cross-sectional studies. The aim of this study was to study human intestinal microbiota and gut permeability in NAFLD. Real-time PCR was employed to quantify the key intestinal bacterial groups in overweight or obese subjects with (n = 12) and without (n = 19) NAFLD, and in response to hypercaloric overfeeding, where participants were provided with three compositionally distinct diets to temporarily increase liver fat. In addition to the comparative analysis, the microbiota results were correlated to serum markers of intestinal permeability and metabolic endotoxemia, as well as clinical parameters related to NAFLD. The results show that host lipid metabolism and the gut microbiota, specifically Bacteroidetes and Clostridium cluster XIVa, are firmly intercorrelated. Bacteroidetes were found to be less abundant in subjects with NAFLD and correlate negatively with liver fat and serum triglycerides at baseline. Clostridium cluster XIVa, a dominant Firmicute group, was positively associated with serum triglycerides and pro-inflammatory markers but negatively with intestinal permeability. The relative abundance of Bacteroidetes as well as the markers of metabolic endotoxemia changed significantly in response to overfeeding, while no diet-induced systematic effects were found in Clostridium cluster XIVa, total bacteria, Escherichia coli group, Bifidobacterium or gut permeability. Our results based on a targeted microbiota analysis suggest that the role of the intestinal microbiota and gut permeability on triggering metabolic disarrangement and NAFLD in humans is inferior to other stimuli, such as diet.
 • Huang, Liyang (Helsingin yliopisto, 2016)
  Plant biomass consists largely of polymeric compounds of which diverse polysaccharides are the main components. Ferulic acid is a ubiquitous phenolic phytochemical in plant cell wall and forms the linkage between plant cell wall polymers. Therefore it is a major aspect in the recalcitrance of cell wall against microbial attack. Ferulic acid esterases (FAEs) are hydrolytic enzymes which participate in plant biomass degradation by removing ferulic acid from the polysaccharides in order to weaken the integrity of the cell wall. By using phylogenetic gene prediction strategy, three putative FAE gene models have been detected from the genome of the ascomycete fungus Aspergillus niger. The codon optimized putative FAE encoding genes have been synthetized for heterologous production in Pichia pastoris GS115. In this work, these three FAEs of A. niger, i.e. FAE796, FAE807 and FAE809, were produced in P. pastoris and their biochemical properties were characterized. The properties included substrate profiling, thermostability, pH optimum and solvent tolerance of the recombinant FAEs. The three A. niger FAEs were successfully produced in P. pastoris resulting as approximately 57 kDa molecular mass proteins. Substrate profiling was performed by using a set of 11 synthetic FAE model substrates and substrates for tannase and lipase activity. FAE796 and FAE809 preferred methoxy substrates, and thus were likely to belong to type A class of FAEs. FAE807 had activity towards a wider range of substrates including methyl sinapate, methyl cinnamate, chlorogenic acid and para-nitrophenyl ferulate, suggesting it to belong to type C class of FAEs. In addition, FAE807 had tannase activity which is a novel property described among the FAEs studied so far. The optimal temperature for FAE796, FAE807 and FAE809 were +37 °C, +55 °C and +55 °C, respectively. FAE809 was the most thermostable enzyme, and retained half of its activity up to +60 °C for 60 min. The studied FAEs were most active at pH 4.0-5.0. FAE809 was relatively stable towards the studied solvents retaining 70%-91% of its activity after solvent treatment.
 • Kettunen, Lotta (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tutkielmassa tarkastellaan kuluttajien näkemyksiä verkon välityksellä tapahtuvista palvelukohtaamisista. Analyysin kohteena ovat kuluttajien vuorovaikutuskokemukset asiakaspalvelijan kanssa chat-palvelutilanteessa. Palveluiden kulutusta verkossa analysoidaan kulttuurin sidottuina ja kulttuurisesti tuotettuina ilmiöinä. Teoreettinen viitekehys pohjautuu palveluiden tutkimukselle. Palvelukohtaaminen nähdään tutkimuksessa Goffmanin (1971) mukaisesti roolisuorituksena. Tutkimusaineisto koostuu Facebookin välityksellä kerätyistä kommenteista sekä 10 haastattelusta. Lisäksi tutkija on tehnyt omaa verkkoetnografista havainnointia käyttämällä chat-asiakaspalvelua erilaisilla verkkosivustoilla. Aineiston analysoinnissa menetelmänä käytetään teemoittelua. Työssä kysytään, minkälaisia kokemuksia kuluttajilla on vuorovaikutuksesta chat-asiakaspalveluissa, minkälaisia rooliodotuksia kuluttajilla on chat-asiakaspalvelijaa kohtaan sekä miten kasvokkain käydyn asiakaspalvelun elementtejä on luotu palvelutilanteessa chatin välityksellä. Tutkimuksen mukaan kuluttajat mieltävät saman yrityksen kivijalkamyymälän ja verkkokaupan yhtenäisiksi. Verkkokaupan asiakaspalvelijalta odotetaan siis osaamista ja tietämystä myös kivijalkamyymälän tuotteisiin liittyen. Chat-asiakaspalvelijalta odotettiin rennon asiallista kielenkäyttöä, tilanteen haltuunottoa sekä kykyä ottaa selvää asiakkaan ongelmasta ja selvittää se ilman ”pompottelua” kanavasta toiseen. Chatissa kuluttajan on saatava vastaus kysymykseensä nopeasti. Samalla kuluttajille merkityksellistä on myös henkilökohtainen huomioiminen. Kasvokkain käytyyn palvelukohtaamiseen verrattuna palvelu chatin välityksellä ei ollut niin henkilökohtaista vaan keskittyi enemmänkin ongelman ratkaisuun. Chat-palvelut mahdollistavat paitsi asiakaspalvelijan, myös kuluttajan toimimisen muissa vuorovaikutustilanteissa samanaikaisesti. Vuorovaikutteinen ja henkilökohtainen asiakaspalvelukokemus kuluttajille syntyy, kun asiakaspalvelija ratkaisee asiakkaan ongelmat ja vastaa hänen kysymyksiin. Chat-palvelussa näkyvä asiakaspalvelijan kuva toimii ikään kuin virtuaalisena uniformuna välittäen kuvaa asiantuntevasta ja osaavasta asiakaspalvelijasta.
 • Ahlfors, Roy (Helsingin yliopisto, 2016)
  Large sums of money are to invest annually to control secondary sprouting. In 2014 the cost of selective clearing operations in recently planted forests in Finland were 424 euros/hectare, amounting to a combined sum of ca. 67,5 million. Euros on ca. 165 000 hectares. Therefore it is crucial to select the right timing for clearing operations to minimize sprouting and costs mixed time expended. My study involves the Moon phases and the proper timing of clearing saplings and secondary sprouts of silver birch. Some centuries ago it was quite common in Finland to take phases of the Moon phases into account when planning for a suitable time to begin clearing birch stands. This subject has not been extensively studied in Finland and never using this method. The research studies the relation and impact of the Moon phases as well as hydrometeorological factors to the harvesting time of seedlings and compares the results to Finnish folklore. The harvesting of the seedlings was timed to correlate with the Moon phases, from June to August 2015. The aim of this project is to study, describe, analyze and interpret the changes in sprouting (growth and death) of silver birch which are cleared/cut on certain dates corresponding to the different Moon phases, studied in scientific methods on sampling sites situated in western Vantaa on Königsted hill in 66° 95` 66,7´´ N 37° 97´ 50,9´´ E. All round of plots is located on Finnish MT-type growth sites. In this project were conducted during the summer and autumn 2015 on 99 pieces of round to plots and each of a surface area of square meters of 4,9 m²,circular test-sites established in the study area by measuring the changes in sprouting of silver birch. According to the results of the study the average number of silver birch sprouts was 39 % bigger during the waxing moon than the waning moon, and sprouting was generally lesser on waning moon than on any different phase. The results seem to be fairly well in line with the perception of old Finnish folklore about the impact of Moon phases in relation to secondary sprouting.
 • Niskanen, Riikka (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tiivistelmä/Referat – Abstract Introduction: Working conditions have not only been found to impact work ability and productivity, but the overall health of employees. The working environment is a relevant health factor for a considerable part of the population. In research, work-related mental strain has been associated with body weight change, yet no causal relationship can be confirmed based on the existing evidence. Of the psychosocial factors, low job control, as well as both high and low job demands have been associated with weight gain. Most of the research so far has been done with cross-sectional data; long-term follow-ups are scarce and only little research has been done on the association between changing working conditions and body weight change. Aim: The general aim of this study was to examine the association between changes in psychosocial working conditions and body weight change among midlife women and men. The association between two psychosocial work characteristics, job demands and job control, and weight gain during the follow-up was examined in a cohort study among the employees of the City of Helsinki in Finland. The main research question was: (i) Is change in job demands and job control associated with major weight gain during a 10- to 12-year follow-up period among midlife employees? In addition, the contribution of several background and lifestyle factors were taken into account. Especially the contribution of baseline BMI-status, dietary habits and leisure-time physical activity to the association between psychosocial working conditions and major weight gain was studied. Methods: The data were collected from a mail survey among the employees of the City of Helsinki in 2000–2002, 2007 and 2012. The study sample consisted of employees who were 40, 45, 50, 55 and 60 years old at the beginning of the survey in 2000–2002. Exclusion criterions were BMI <18.5kg/m2 in phase 1, retiring before phase 2, and drop out before phase 3. Hence, the final study sample (n=4,630) consisted 52% of the original study population, of which 83% were women. Psychosocial working conditions were assessed with a validated Job Content Questionnaire (JCQ) by Karasek and Theorell in phase 1 and 2. Weight change was assessed between phases 1 and 3, and major weight gain was defined as at least 10% weight gain during that time period. Dietary habits were assessed using a 20-item Food Frequency questionnaire (FFQ). Based on the current national dietary recommendations, nine food habits were chosen and their usage frequency was used as a determinant of healthy food habits. Leisure time physical activity was assessed with metabolic equivalent tasks (METs). Logistic regression analysis was used to examine the associations between changing job demands, job control, and major weight gain. All the analyses were stratified by gender. In addition, further stratification was made by the baseline BMI. Results: Weight gain was common among the study population. Major weight gain was observed among 27% of women and 15% of men. A weak association between change in job demands and major weight gain was found among both genders. Among women, the risk of major weight gain was higher among those who reported persistent high job demands (OR 1.22 95% CI 1.02–1.48 full adjusted model) compared with those with persistent low job demands. Among men, in contrast, the risk was higher among those who reported decreased job demands compared with those who reported persistent low job demands (OR 1.80 95% CI 1.02–3.16 full adjusted model). When further stratified by the BMI in phase 1, the risk was higher only among overweight or obese women, whereas among men the increase in risk was seen among both normal weight and overweight or obese participants. Dietary habits and leisure time physical activity did not affect the association of changing psychosocial working conditions with major weight gain. However, they had a minor own effect on the risk. Change in job control was not associated with the risk of major weight gain. Conclusions: The study shows that change in job demands is weakly associated with major weight gain. Future research is needed especially among other employers than municipalities, and especially among men. Changing working conditions should be studied with shorter follow-up periods, while taking into account also the role of social support at the workplace.
 • Hoppu, Kaisa (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten elintarvikealan yritykset pystyvät hyödyntämään sosiaalista mediaa kuluttajatuntemuksen vahvistamisessa. Sosiaalinen media on luonut uusia mahdollisuuksia yritysten ja kuluttajien väliseen kommunikaatioon, kun yritykset ja kuluttajat voivat saada helposti yhteyden toisiinsa. Myös kuluttajien on helpompi keskustella keskenään, ja yrityksillä on mahdollisuus seurata tätä keskustelua. Yrityksillä on mahdollisuus oppia tuntemaan kuluttajiaan paremmin ja sen vuoksi tutkimuksessa etsittiin vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Miten sosiaalisen median kanavia voidaan hyödyntää kuluttajatuntemuksen vahvistamisessa elintarvikealalla? Millaista tietoa kuluttajista ja kuluttajilta saadaan sosiaalisen median kautta? Millaisia haasteita tiedon hyödyntämiselle on? Tutkimuksen teoria keskittyy kuluttajien ja yritysten väliseen vuorovaikutukseen ja arvon yhteisluomiseen, asiakkaan osallistumiskäyttäytymiseen sosiaalisessa mediassa sekä kuluttajatiedon luomiseen ja hankintaan. Niiden pohjalta rakennettiin tutkimuksen viitekehys. Empiiriselle tutkimukselle valittiin kvalitatiivinen tutkimusote ja tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelu. Aineisto kerättiin haastattelemalla kymmentä eri elintarvikealan yrityksen edustajaa, ja se analysoitiin teemoittelemalla. Tutkimuksen tulokset vahvistivat aiempien tutkimusten tuloksia siitä, että sosiaalinen media voi auttaa yrityksiä vahvistamaan kuluttajatuntemustaan. Se, kuinka merkittävä rooli kanavalla siinä on, riippuu kuitenkin siitä, kuinka vuorovaikutusorientoituneita yritykset ovat, eli kuinka keskeinen osa heidän liiketoimintaansa vuorovaikutus kuluttajien kanssa on, ja kuinka aktiivisesti he hyödyntävät sosiaalisen median mahdollisuuksia. Kuluttajatuntemus vahvistuu, kun yritykset ovat kuluttajiensa kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalisen median kautta, seuraavat kuluttajien siellä käymää keskustelua ja hyödyntävät kanavia kuluttajatutkimuksissaan. Silloin heidän on mahdollisuus saada tietoa kuluttajistaan. Toistaiseksi perinteiset tutkimusammattilaisten tekemät kuluttajatutkimukset ovat kuitenkin suurimmalle osalle yrityksistä tärkeimpiä kuluttajatiedon lähteitä. Jotta sosiaalista mediaa voitaisiin hyödyntää paremmin tiedon johtamisessa, sieltä olisi saatava enemmän tietoa, erityisesti syvällisempää tietoa kuluttajien tarpeista, ja yritykset tarvitsivat enemmän resursseja sekä vahvempaa osaamista kerätä ja hyödyntää tietoa.
 • Väisänen, Sami (Helsingin yliopisto, 2016)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiinalaisten kuluttajien mielikuvia ja uskomuksia maitoa kohtaan sekä selvittää, mitkä tekijät maitotuotteessa ovat tärkeitä kiinalaisten kuluttajien hyväksynnän kannalta Kiinan markkinoilla. Tutkimus tehtiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jonka avulla pystyttiin selvittämään kiinalaisten kuluttajien tarpeita ja mielikuvia maitoon liittyen sekä ymmärtämään kiinalaisten kuluttajien maidon kulutuskäyttäytymisen taustalla olevia syitä. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää kiinalaista yliopisto-opiskelijaa, jotka suorittavat tutkintoaan Suomessa. Tutkimuksen teemahaastattelurunko rakentui tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen pohjalle, joka muodostui ostopäätösprosessin tarpeen tunnistamisen, tiedon etsinnän ja vaihtoehtojen vertailun vaiheisiin. Kuluttajien uskomuksia ja asenteita sekä Kiinan tilannetekijöitä ja 4P-markkinointimix -teorian (tuote, hinta, informaatio ja ostopaikka) osa-alueita tarkasteltiin ostopäätösprosessin eri vaiheissa. Tutkimuksen perusteella kiinalaiset kuluttajat pitävät maitoa terveellisenä tuotteena, jolla on paljon terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Maidon laatu on kiinalaisille kuluttajille tärkeätä. Laadulla tarkoitetaan maidon tuoreutta, terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä luonnollisia ja hyviä valmistustapoja. Tuoreudella tarkoitetaan noin viikon säilymisaikaa ja maidon proteiinia pidettiin erityisen tärkeänä maidon terveellisyyden kannalta. Tutkimuksen mukaan kiinalaiset kuluttajat suhtautuvat negatiivisesti pitkään säilyviin maitotuotteisiin, kuten UHT-maitoon. Se on myös merkittävä syy tuontimaidon ostamatta jättämiselle, vaikka tuontimaitoa pidetään yleisesti laadukkaampana. Kiinalaiset kuluttajat kärsivät informaatioon liittyvästä luottamuspulasta Kiinan markkinoilla. Viralliset uutiset lisäävät luottamusta kuluttajien päätöksiin ja brändien mainontaan. Pakkauksen graafiset tekijät ja pakkausmerkinnät ovat tärkeitä informaatiotekijöitä kuluttajien päätöksenteon kannalta ja hinta viestii kuluttajille tuotteen laadusta. Supermarketit ovat merkittäviä maidon ostopaikkoja ja brändin merkitys on suuri kuluttajien tekemän valinnan kannalta. Tämä näkyy isojen brändien ja pienten paikallisten tuottajien suosimisena. Tutkimukseni mukaan kiinalaiset kuluttajat haluavat enemmän luotettavaa informaatiota maidon valmistusmenetelmistä, turvallisuudesta ja laadusta.
 • Kordelin, Toni Juha (Helsingin yliopisto, 2016)
  The importance of the computer and information technology has increased significantly with the introduction of the Internet. The technologies should not be reduced to selling and purchasing functions but should also be used as research and business intelligence tool, as well as information source. This study compares the performances of the Finnish and German sawmilling & paper industry by evaluating their public communication. The forest sector has been traditionally important for the economy of both countries and they belong to the global players. In conjunction with the performance analysis, a neural network tool is compiled, optimized and tested. It combines a study related categorization application and the Kohonen’s self-organizing map (SOM). The objective of the automated categorization is to lower manual work and to evaluate text contents more accurately – by taking also the possible future use into account. The research includes two interlinked approaches: web page and performance analysis. The web page analysis compares the design and content of the forest industry companies’ Internet sites. In addition, it is used to select and define the relevant enterprises for the performance analysis. 14 Finnish and 10 German sawmills, as well as 5 Finnish and 12 German paper and paperboard producers fulfilled the research requirements (data collection 2013). The performance analysis is implemented by a content analysis and SOM Tool. The word count data of the content analysis is sorted with a customised classification frame based on the Global Reporting Initiative Guideline and evaluated with the SOM. The SOM algorithms reduce multidimensional, large and complex data to lower dimensional maps which visualizes the distribution of the companies’ performance categories. The results indicate that the business cultures of the selected companies are similar. A closer examination reveals that the clustering by sector is more emphasized that by country. The more detailed determination of the SOM divides the paper sector further by their origin. Most obvious are the differences between sawmill and Finnish paper industry. The sawmill sector highlights especially product, service and macro-environment related aspects. Small German sawmills emphasized further tradition and history The paper sector stressed social responsibility, corporate structure, external activities and environmental issues. Inside the paper sector, the Finnish companies point out corporate strategy, development, organizational profile categories and economical performances. The German paper sector highlights in particular environmental issues and public relation. The web page analysis and related studies evaluate the corresponding categories similarly to the present research and thus support the results of the SOM approach.