Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Juusela, Kalle (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tutkielman tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa passiivisilla lämmönvaihtimilla toimiva ja kustannustehokas lämmön talteenottojärjestelmä viljankuivaamoon. Lisäksi tavoitteena oli selvittää lämmönvaihtimien toimintaa viljankuivauksen olosuhteissa. Tärkeimpänä tavoit-teena oli selvittää järjestelmän energiansäästö sekä sen kannattavuus. Lähes kaikki Suomessa korjattava viljasato pitää säilöä jotenkin ja kuivaaminen läm-minilmaeräkuivurilla on yleisin säilömistapa. Vilja kuivataan 14 prosentin alapuolelle, jotta mikrobien toimintakyky heikkenee viljassa. Lämminilmakuivauksessa viljassa oleva vesi pyritään saamaan viljan läpi kulkevan lämpimän ilman mukaan. Kuivurista virtaava pois-toilma sisältää lämmintä ilmaa ja veden höyrystymislämpöä, joka on sitoutuneena vesi-höyryyn. Kuivurin poistoilman mukana suuri määrä energiaa menetetään täysin hukkaan. Läm-mönvaihtimien avulla osa poistoilman energiasta olisi mahdollista siirtää kuivurin imuil-maan. Roskainen ja kostea poistoilma asettaa omat vaatimuksensa lämmönvaihtimille. Ai-kaisemmin passiivisella lämmön talteenottojärjestelmällä tehdyissä kokeissa on päästy noin 15 – 25 % energian säästöön. Kokeet ovat tehty kuitenkin pienoiskuivureilla, joten käytän-nön kokoluokan kokeet olivat välttämättömät toimivuuden todistamiseksi. Kuivauskokeissa päästiin passiivisen lämmön talteenottojärjestelmän avulla keskimäärin noin 17 % energian säästöön. Säästyvän energian osuus vaihteli hyvin paljon kuivauksen eri vaiheissa sekä erilaisissa olosuhteissa. Kuivauskokeiden olosuhteet olivat keskimääräistä epäsuotuisammat tätä suuremman energian säästön saavuttamiseksi. Lämmönvaihtimet toimivat tehokkaasti pitäen hyötysuhteen korkeana kaikissa kuivauskokeissa. Lämmön-vaihtimet likaantuivat hieman kuivauskokeiden aikana. Lämmön talteenottojärjestelmän investoinnista on mahdollista saada kannattava. Energian hinnan noustessa myös lämmön talteenoton kannattavuus nousee.
 • Pulliainen, Laura (Helsingin yliopisto, 2019)
  Many of the drained peatland forests in Finland have already reached or soon reaching the regeneration stage and large proportion of the trees growing there are suitable for timber production. New investments of the forest industry have created a pressure to harvest timber also in peatlands. Usually drained peatlands are regenerated by clearcutting and site preparation. Since the amendments to the Forest Act in 2014, uneven-aged management such as canopy gap cuttings has been allowed. The intent of uneven-aged forestry in peatlands is to prevent or reduce the negative environment impacts e.g. greenhouse gas emission and water runoffs or water quality. However, the lack of experience and scientific knowledge are preventing the large-scale use of alternative cutting methods on drained peatlands. The aim of this thesis was to study the usability of forest canopy gap cut method and examine the quality of spruce seedlings and the condition for further development of spruce mire stands in northern Finland. Two field experiments were established in winter 2004-2005. 18 canopy gaps of 15, 20 and 25 m in diameter were cut in Asmonkorpi and 24 canopy gaps of 10, 15 and 20 m in diameter in Lintupirtti. Circular sample plots were created within the gaps and in the surrounding residual stands and the samples were collected in the summer 2018. The one-way analysis of variance (ANOVA) was used to test the significance of gap size and the location of seedlings within the gap on the height and the annual height growth of the seedlings and the number of vigorous and healthy seedlings. Logistic regression was used to evaluate the factors affecting the quality of seedlings. In addition, the linear mixed model was used to simulate the number of seedlings in residual stands. The average number of seedlings within the gaps was 2800 ha-1 in Asmonkorpi and 2400 ha -1 in Lintupirtti and the average height was 116 cm and 102 cm, respectively. The average number of seedlings in residual stands was 2600 ha-1 in Asmonkorpi and 900 ha-1 in Lintupirtti and the average height was 107 cm and 130 cm, respectively. The results showed that the annual height growth of seedlings was higher within the gaps and especially in the larger gaps. The annual height growth of seedlings in the residual stands was approximately better on those closer (5 m from the edge) to the gap edge than on the ones further away (15 m from the edge) in 25 m gaps of Asmonkorpi. The position within the gap was significant only with the number of seedlings in Asmonkorpi 25 m gaps where the number of seedlings was highest in the northern part of the gaps. The number of seedlings within the gaps increased with the rising gap size in both field experiments. Decreasing basal area or increasing distance from the nearest old spruce or gap size 25 m affected the increasing number of seedlings in the residual stands. Approximately 70 % of the seedlings have external defectiveness in both field experiments. Bends and curves in the stems were more commonly detected inside the gaps than in the residual stands. The probability of leader shoot change and decay was lower in the seedlings which were emerged after harvesting. The increasing stem base diameter of seedling, the number of changed leader shoot and the diameter of the nearest old spruce all increased the probability of decay in the seedlings. Based on this research the canopy gap cut method seems to be useful forest regeneration method in spruce mire stands in northern Finland. In addition to the existing undergrowth in residual forest, new seedlings have emerged since the clear cut. The quality of seedlings varied but mainly they had a potential to grow into a size of dominant tree. A surprisingly large proportion of seedlings were affected by decay. Based on the biggest annual height growth and the number of the seedlings, light conditions and root conditions in within the gaps were most favourable in the gaps of 20 m and 25 m.
 • Kamppari, Kirsi (Helsingin yliopisto, 2019)
  Meat is a nutrient dense food providing us valuable amounts of fatty acids, minerals and vitamins and it is involved in the synthesis of protein, fat and membranes in the human body. Pork and poultry consumption has increased since 1970’s in Finland. Meat quality traits are affected by several factors such as breed, genotype, sex, rearing conditions, the animal’s age at the time of the slaughter and nutrition to mention few. The current study is part of INNOFEED-project which aims to show how and why ensiled grass should be biorefined into a variety of inventive feed products and that way establish new type of biorefineries from our most abundant field grown biomass. Grass silage can be pressed, and that way produce juice. The aim of the present study was to evaluate the influence of grass silage juice on fatty acid composition and vitamin E content on pork meat and whether it has an effect on lipid oxidation or color in vacuum and MAP packaged pork meat. Grass silage juice did not influence on total fat content or fatty acid composition in pork longissimus thoracis muscle. In vacuum packaged meat, there were no difference between feeding groups when oxidation was measured with TBARS. In MAP packed meat test feed group gave higher TBARS results throughout the storage period. Grass silage juice effected on color, especially on L* and a*-values. Meat color from test feed group was lighter and not as red as meat from control feed group.
 • Alaraudanjoki, Saija (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan hakukoneoptimointia digitaalisen markkinoinnin keinona. Lisäksi tutkitaan, kuinka hakukoneoptimoinnin toimenpiteet vaikuttavat yrityksen Juuri Tapahtumat -verkkosivuston kävijäliikenteen määrään ja sen laatuun Google Analyticsin mittarein mitattuna. Lisäksi tutkitaan verkkosivuston kautta tulleiden tarjouspyyntöjen määrään sekä näkyvyyttä Googlen orgaanisissa hakutuloksissa ennen hakukoneoptimoinnin toimenpiteitä sekä niiden jälkeen tietyillä vertailuajanjaksoilla. Hakukoneoptimointi on tärkeä osa digitaalisen markkinoinnin kenttää. Hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan orgaaniseen eli maksamattomaan näkyvyyteen hakukoneiden hakutuloksissa. Kuluttajat luottavat orgaaniseen näkyvyyteen hakukoneissa maksettua näkyvyyttä enemmän ja hakukoneoptimointi on erityisesti kustannustehokas digitaalisen markkinoinnin osa-alue. Strategiaan perustuva ja suunnitelmallisuus ovat tärkeitä tekijöitä onnistuneen hakukoneoptimoinnin kannalta. Tutkielmassa tarkastellaan kolmea tärkeintä hakukoneoptimoinnin strategiaa. Nämä kolme tärkeintä hakukoneoptimoinnin strategiaa ovat sisältöstrategia, linkkien rakentamisen strategia sekä sosiaalisen jakamisen strategia. Strategioita tarkastellaan verraten niiden erilaisia tutkimuksia siihen, miten niitä on kirjallisuuslähteiden mukaan kannattavinta toteuttaa. Tutkimuksen tutkimusosio toteutetaan noudattaen kolmea tärkeintä hakukoneoptimoinnin strategiaa hyödyntämällä käytäntöön Juuri Tapahtumien verkkosivuilla. Tutkimustuloksista ilmenee, että kirjallisuuslähteiden perusteella valituilla hakukoneoptimoinnin toimenpiteillä ja strategioilla on positiivista vaikutusta verkkosivuston kävijäliikenteeseen ja sen tarjouspyyntöjen määrään sekä näkyvyyteen Googlen orgaanisissa hakutuloksissa. Tutkimustulosten perusteella voidaan siis todeta, että hakukoneoptimoinnin tärkeimpien strategioiden perusteella tehty hakukoneoptimointi tuottaa tulosta. Näitä tärkeimpiä strategioita voidaan pitää hyvänä perustana onnistuneelle hakukoneoptimoinnin suunnittelulle ja toimenpiteiden tekemiselle. Tämä pro gradu -tutkielma toteutettiin toimeksiantona Juuri Yhtiöt Oy:lle ja sen cateringyksikölle Juuri Tapahtumille.
 • Aho, Riikka (Helsingin yliopisto, 2019)
  Abstract This work was done at R&D Center of Kemira Oy in Espoo. Paper machines are open systems which are impossible to keep sterile. Paper machines offer favourable conditions for microbial growth. Microbiological problems in paper industry have been reported for years and expanding the production facilities and recycling of process waters have increased microbial growth. Microorganisms cause a lot of problems in paper machines and contaminatios can lead to huge economical loses. Biofilms can block filters and nozzles. Biofilms cause production breakdowns. The quality of produced paper is deteriorated, produced paper can have holes and discalourations. Sometimes the paper machine has to be stopped. Biofilms also increase the corrosion of machinery. Biocides are commonly used to control the formation of biofilms. Biocides are dosed with process waters and they are not specific to biofilm forming bacteria. Biofilms tolerate biocides better than planktonic bacteria and the biofilm problem has not been able to solve. There are a lot of different microbes found on paper making processes. Paper machines can contain viruses, bacteria, syanobacteria, molds, yeasts, algae ja protozoa. Paper machines environment and location, temperature, pH, raw materials and other additives have impact on the composition of microbe population. Kemira has a targeted-release biocide product on the market. Polymeric micelles protect biocidal active agents from degradation while it has been delivered to the targeted surfaces. Global patent has been applied for this targeted-release technology. Target of this work was to develop a cheaper version of this product having same targeted effects and better storage stability In this work the stability, efficacy against planktonic cells and against biofilm were tested. qPCR and sequencing were used to test the effect of the biocide to microbe population.
 • Sarkala, Tero (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tiivistelmä * Referat * Abstract Tutkimuksessa selvitettiin maan muokkausmenetelmien vaikutusta savimaalla. Tutkimus tehtiin Yara Suomen koetilalla Vihdissä. Siellä vuodesta 2007 käynnissä olleiden yhtäjaksoisten muokkauskokeiden jatkoksi haluttiin selvittää, miten muokkausmenetelmät ovat vaikuttaneet maahan. Kokeessa tutkittiin suorakylvetyn, sänkimuokatun ja kynnetyn maan eroja. Tutkimuksessa selvitettiin maan rakenteeseen liittyviä ominaisuuksia: maan kosteus keväällä, penetrometri läpäisevyys, lierojen kekolaskenta, maan orgaanisen hiilen pitoisuus, maan ravinneanalyysit sekä Peltomaan laatutesti. Mittaukset ja määritykset tehtiin kasvukauden 2015 aikana. Kokeista selvisi, että pitkäaikaiset muutokset muokkauksessa vaikuttivat maahan erilaisesti. Penetrometri mittauksissa kävi ilmi, että kynnetyn maan työntövastus oli pienin 0–25 cm syvyydessä, josta syvemmälle mentäessä kaikkien muokkaustapojen työntövastus oli lähes sama. Maan orgaanisen hiilen pitoisuus? 0–15 cm syvyydessä oli kevennetyillä muokkaustavoilla 26 % suurempi kuin kynnetyllä. Maan kosteus keväällä oli suorakylvetyssä maassa suurin ja kynnetyssä pienin. Lierolaskennassa kävi ilmi, että kynnetyllä maalla oli kekoja vähemmän kuin muissa muokkauksissa. Maan ravinneanalyyseissä ei löytynyt merkitsevää eroa eri muokkaustapojen välillä. Peltomaan laatutestissä tutkittiin maan ominaisuuksia fysikaalisesti ja biologisesti. Peltomaan laatutestin perusteella pintamaan vedenjohtavuus on kaikilla mailla hyvä, suorakylvetystä maasta ei löydy tiivistymää ja siinä on eniten lieroja. Lopuksi todettiin, että tämän tutkimuksen mukaan ei voida päätellä, mikä muokkaustavoista olisi paras savimaalla pohjoisissa olosuhteissa. Kuitenkin tutkimus viittaa siihen että, pitkään jatkunut suorakylvö saattaisi olla hyvä vaihtoehto savimaan viljelyssä.
 • Shiradhonkar, Rohan (Helsingin yliopisto, 2019)
  The complex inflorescence architecture in Asteraceae is characterized by the presence of morphologically distinct flowers having specialized functions. In gerbera, the presence of three different flower types (ray, trans and disc), intricate inflorescence organization and an underlying complex molecular control makes it an excellent target for research on functional genomics, flower development and evolution. The genes governing flower development have been shown to have undergone sub- and neo-functionalization in gerbera leading to morphological features that are not present in the conventional model plant species. The genes encoding the CYC2 subclade of CYC/TB1-like TCP domain transcription factors are known to regulate the flower type identity in gerbera inflorescence. Although most genes of the CYC2 subclade have demonstrated functional redundancy, one such gene, GhCYC5, was found to have diverged function in regulating rate of initiation of flowers. This study aimed at investigating and affirming the function of GhCYC5 by studying two RNAi lines. Phenotypic analysis of the RNAi inflorescences showed that the length of ray ligules was significantly decreased along with the number of disc flowers and the number of involucral bracts. However, gene expression analysis could not confirm the downregulation of GhCYC5 in the RNAi lines mainly due to low endogenous expression of the gene. However, GhCYC3, another CYC2 clade gene was found to be downregulated due to the off-target silencing effect of the RNAi product and the observed phenotype was associated with suppression of GhCYC3. Further, the role of GhCYC5 in regulating the rate of involucral bract and flower initiation was unclear based on the SEM imaging and expression analysis of the inflorescence meristem, and still requires further studies.
 • Xu, Ping (Helsingin yliopisto, 2019)
  Heterobasidion is a conifer pathogen that causes tremendous economic loss across the northern hemisphere. It is a root rot pathogen and Heterobasidion infected wood can no longer be used as timber. On spruce the decay is usually observed only in the final cutting, on pines it is visible earlier as the tree dies. It is a worldwide pathogen that is quite common in Europe, Asia and north America. Scientists have yet to find an effective way to treat this disease. The use of viruses against Heterobasidion as a biocontrol method has shown new promise to cure it. In nature, Heterobasidion partitivirus stays inside their host fungus and often shows no symptoms. It was believed before that each type of partitivirus has its own host Heterobasidion species and does not transfer to other Heterobasidion species. However, previous studies have shown that partitivirus is able to transfer to new Heterobasidion host in laboratory and in field, and surprisingly can cause growth rate decrease in its new host. Researchers have previously studied the effects of many partitivirus species on Heterobasidion, but they have focused on analyzing the effects caused by only one virus strain at a time. This thesis focuses on studying the transmission of multiple partitiviruses to a new Heterobasidion host, and on understanding how mixed partitivirus infections affect the growth rate of their new host. To study the transmission of many viruses, two different fungus species both hosting five different partitiviruses were selected as donor fungus strains, and ten different virus-free Heterobasidion fungus strains were selected as recipient fungus strains. Then growth rate experiment was conducted to figure out whether and how multiple viruses infection affect the growth rate of Heterobasidion. The results of this thesis show: 1) It is possible for multiple partitiviruses to transfer to new Heterobasidion hosts. Among 40 transmission experiments, in 13 experiments the recipients were successfully infected by two or more partitiviruses and in 9 experiments the recipients were successfully infected by three or more partitiviruses. 2) Partitiviruses transmission from H. parviporum to H. annosum is considerably less effective than from H. parviporum to H. parviporum. This enlightens us that partitiviruses are easier to be transmitted within species border than across species border. 3) Growth rate experiments showed that multiple virus infection has diverse effects on the growth rate of Heterobasidion hosts. It can be debilitating or beneficial, or sometimes there is no significant change. The growth rate experiments also showed that infection by multiple viruses does not mean more debilitating effects on the growth rate. In conclusion, it is possible to infect Heterobasidion isolates with multiple partitiviruses to generate new virus-host combinations to be tested as putative biocontrol strains. However, more experiments need to be done regarding more virus compositions and more recipients. In the future, it will be interesting to compare the influence of single virus and multiple virus infections.
 • Yang, Xiaochang (Helsingin yliopisto, 2019)
  Campylobacter jejuni is one of the leading causes of human gastroenteritis. Globally, there has been an increasing trend in the incidence of campylobacteriosis. In the European Union, about 200,000 cases of campylobacteriosis are reported annually. C. jejuni 4031 was isolated from a water outbreak in Finland. This strain belongs to the ST-45 clonal complex. According to a previous study, this population has been stable over time and space and has showed low levels of genomic diversity compared with other populations. Therefore, it is meaningful to investigate the evolutionary mechanisms and ecological conditions behind these clones. The aim of this study was to investigate the evolution of C. jejuni 4031 by whole genome sequencing and bioinformatics tools, characterizing the rate and molecular spectrum of spontaneous mutation in these clones. In addition, the transformation pattern of C. jejuni 4031 was to be studied. This study composed of three independent experiments: mutation accumulation experiment, fluctuation analysis, and transformation cycle experiment, to investigate mutation and recombination events, respectively. The C. jejuni 4031 grown for 220 generations by single colony passaging method in NB2 agar plate and thereafter named C. jejuni 4031x12 was used as starting material for the studies. In total of 76 genomes from both mutation accumulation experiments and transformation cycle experiments, were subject to SNP calling. Results showed that C. jejuni 4031x12 could accumulate spontaneous mutations at a relatively low rate (4.1x10-10 mutation per generation per nucleotide) than conventional estimates, with mutational bias towards G:C>A:T transitions and coding regions. The fluctuation analysis proves that C. jejuni 4031x12 could obtain antibiotic resistance via transformation. However, no recombination events were observed from SNP results. In conclusion, C. jejuni 4031 has evolved at a much lower rate compared with prior knowledge. Results from fluctuation analysis and transformation cycle experiment suggest that there are no essential recombination barriers between C. jejuni 4031 and C. jejuni NCTC11168 but transformants may not have a competitive advantage over their non-transformed counterparts.
 • Valtonen, Saara (Helsingin yliopisto, 2019)
  Ilmastonmuutos on yksi aikamme merkittävimmistä ongelmista. Ihminen voimistaa luonnollista kasvihuoneilmiötä erityisesti polttamalla fossiilisia polttoaineita. Yksi suurimmista päästöjen aiheuttajista on liikenne, joka aiheuttaa globaalisti noin 13 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä. Euroopassa liikenteen osuus päästöistä on noin neljännes. Lisäksi kansainvälinen ilmastopaneeli (IPCC) ennustaa, että liikenteen päästöt kasvavat globaalisti nopeammin kuin muiden sektoreiden päästöt. Euroopan komissio on linjannut, että pitkällä tähtäimellä fossiilisia polttoaineita käyttävistä kulkuneuvoista tulee luopua, ja samalla on asetettu tiukat velvoitteet autonvalmistajille päästövähennysten saavuttamiseksi liikennesektorilla. Vuonna 2021 uusien autojen hiilidioksidipäästöt saavat olla keskimäärin ainoastaan 95 grammaa kilometriltä. Myös Suomessa on asetettu tavoitteet liikenteen päästöjen vähentämiseksi. Suomen lyhyen aikavälin suunnitelmana on vähentää liikenteestä aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena on vähentää liikenteestä aiheutuvia päästöjä 80 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaisi enintään 2,6 Mt päästöjä vuonna 2050. Tässä työssä on tutkittu sähköautoja vaihtoehtona polttomoottoriautoille. Koska sähköauton korkea hankintakustannus on tällä hetkellä suurin este uuden teknologian käyttöönotolle, työssä on selvitetty sähköauton hintakehitystä. Sähköauto on tällä hetkellä noin 10 000- 15 000 euroa kalliimpi kuin vastaava polttomoottoriauto. Hintaero johtuu pääsosin sähköauton kalliista akusta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta on todettu, että sähköauton hankintakustannus vastaa polttomoottoriauton kustannusta, kun akun hinta laskee 100 dollariin kilowattitunnilta. Työssä on ennustettu tämän tapahtuvan vuoteen 2024 mennessä. Lisäksi työssä on laskettu vertaileva kustannusanalyysi kolmen sähköauton ja vastaavan polttomoottoriauton osalta. Esimerkkeinä on käytetty Kia Soul EV sähköautoa sekä bensiiniautoa Kia Soul 1.6 Funk ja dieselautoa Kia Soul 1.6 CRDi Supreme DCT, Nissanin sähköautoa Nissan Leaf Visia, polttomoottoriautoa Nissan Qashqai Visia DIG-T 115 sekä dieselautoa Nissan Qashqai Visia DCI 130 sekä Volksawagen Golf malleja e-Golf, Comfortline 1.5 TSI EVO Blue Motion sekä Comfortline 2.0 TDI Motion. Kyseiset mallit vastaavat moottoreiden teholtaan parhaiten toisiaan, joten ne ovat vertailukelpoisia kustannusanalyysin kannalta. Analyysin perusteella todetaan, että koko elinkaaren kustannuksilta Kia Soul EV ja Nissan Leaf Visia ovat vastaavia polttomoottoriautoja edullisempia. Toisaalta taas isomman akun omaava Volkswagen e-Golf on koko elinkaaren kustannuksilta kalliimpi kuin vastaava polttomoottoriauto. Työssä on myös tutkittu sähköautojen ympäristövaikutuksia. Sähköautojen ympäristövaikutuksia tutkittaessa kävi ilmi, että akun valmistaminen on hyvin energiaintensiivistä. Sähköauton akun valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat 38-356 kg CO2–eq/ kWh. Tästä johtuen sähköauton valmistuksesta aiheutuvat päästöt ovat suuremmat kuin polttomoottoriauton valmistuksesta aiheutuvat päästöt. Sähköauto on kuitenkin ajon aikana vähäpäästöinen tai jopa nollapäästöinen riippuen akkuun ladatun sähkön alkuperästä. Sähköauton valmistuksen aikaiset päästöt kompensoituvat siten nykyisin käytössä olevilla energianlähteillä 70 000 ajokilometriin mennessä. Sähköautot ovat analyysin perusteella varteenotettava vaihtoehto polttomoottoriautoille, kunhan hankintakustannus laskee polttomoottoriautoa vastaavalle tasolle. Sähköautot mahdollistavat liikenteen päästöjen vähentämisen sekä kaupunkien ilmanlaadun parantamisen. Ne eivät kuitenkaan ole yksinään ratkaisu liikenteen päästöihin vaan myös rinnakkaisia toimenpiteitä vaaditaan päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Salo, Paula (Helsingin yliopisto, 2019)
  The quality of Finish broiler meats is ensured during the whole foodchain from primary production to retail trades. Broiler meat products have to maintain the typical microbiological, chemical and sensory attributes during the shelf life. The shelf life of foods are regulated by the European Union and the Finish national law and by the directions of the Finish Food Safety Authority which the food companies have to follow. The shelf life of broiler meat products and especially the microbiological quality can be affected by the internal and the external factors of foods. The internal factors are pH, water activity (aw) and content of nutritive. The food packaging technology, storage temperature and the activity of microbes are examples of external factors that influence the shelf life. The shelf life of broiler meat products can be affected for example by controlling the number of microbes in the carcass during slaughter, packaging technology and storage temperature. The shelf life of meat products can be influenced especially by the storage temperature so that growing conditions of microbes can be controlled in a way that the generation time of spoilage microbes will be as long as possible. The shelf life of meat products and microbial quality will specially have an effect on the microbial load of animals when they are transported to slaughter house. Additionally, the microbial quality of a final product will be affected by the process steps of the slaughter and the contaminations that will happen during the cutting and the packaging. The carcasses passes through the following processes during the slaughter: stunning, bleeding, scalding, rinsing, evisceration, washing and chilling. The aims of the research were to investigate the changes of the microbial load of carcasses during the slaughter and especially how the microbial load can be controlled. Additionally, it was studied how two process parameters affected the microbial quality of carcasses and how the packaging technology affected the microbiological, sensory and chemical properties of products.
 • Lindén, Tuomas (Helsingin yliopisto, 2019)
  Euroopan Unioniin kuuluvien jäsenvaltioiden rakentamislainsäädännöt sisältävät yhdenmukaistettuja standardeja rakentamispuutuotteiden palonkestävyysvaatimuksiin, mutta rakentamista yksityiskohtaisesti ohjaavat lainsäädännöt ovat jokaisessa jäsenvaltiossa kansallisia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää paloluokitukseltaan euroluokan B-s1, d0 (EN 13501-1) puisen ulkoverhousmateriaalin maakohtaiset paloluokitusvaatimukset, vaikuttavatko muut ulkoseinärakenteeseen kuuluvat rakenneosat siltä vaadittavaan paloluokitukseen ja kuinka eri kohdemaiden paloluokitusvaatimukset keskenään vaihtelevat. Tavoitteena oli selvittää myös kaikki muut rakentamislainsäädäntöjen edellyttämät tekijät, jotka voivat vaikuttaa ulkoverhousmateriaalilta vaadittaviin paloluokitusvaatimuksiin. Tutkimuksessa määritettiin euroluokitukseltaan B-s1, d0 puisen ulkoverhousmateriaalin maakohtaiset käyttömahdollisuudet erityyppisissä rakennuskohteissa. Tarkasteltuja maita olivat Tšekki, Saksa, Yhdistynyt kuningaskunta, Hollanti, Ranska ja Espanja. Tämän tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä oli systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja analyysimenetelmänä induktiivinen sisällönanalyysi. Tutkimusaineisto perustuu tutkimukseen kuuluneiden maiden rakennuslainsäädäntöihin ja rakennusteknisiin ohjekirjoihin. Rakennuslainsäädäntöjen tulkinnat kohdistuivat ulkoseinärakenteita käsitteleviin paloturvallisuusosioihin ja edelleen ulkoverhousmateriaalin paloturvallisuusvaatimuksiin. Tulokset osoittivat, että puisen ulkoverhousmateriaalin paloluokitusvaatimukset ovat jokaisessa tutkimukseen kuuluneessa maassa erilaiset ja ne voivat vaihdella myös alueellisesti maiden sisällä. Rakentamismääräykset voivat olla ohjeistavia tai niitä on toteutettava täysin rakentamislainsäädäntöjen mukaisesti, jolloin rakentaminen tapahtuu niissä määriteltyjen reunaehtojen mukaisesti. Kansalliset rakentamislainsäädännöt määrittävät toteutettaville rakennusratkaisuille yleensä paloturvallisuutta koskevat minimivaatimukset. Paloluokitusvaatimuksiin vaikuttavat tekijät vaihtelevat laajasti ja niitä voivat olla rakennuksen korkeus, ulkoverhouksen sijainti julkisivuseinällä, etäisyys viereiseen rakennukseen, käyttötarkoitusluokka, vaadittava rakennejärjestelmä, rakennuskategoria ja rakennusluokka. Tutkimukseen kuuluneissa maissa yleisin ulkoverhousmateriaalin paloluokitusvaatimuksiin vaikuttava tekijä oli rakennuksen korkeus. Useimmissa maissa euroluokitukseltaan muita ulkoseinärakenteita huonompi ulkoverhousmateriaali asettaa tiukemmat vaatimukset muille ulkoseinärakenteille. Paloluokitukseltaan euroluokan B-s1, d0 (EN 13501-1) puisen ulkoverhousmateriaalin laajimmat käyttömahdollisuudet kohdistuivat Espanjan, Hollannin, Englannin, Walesin, Pohjois-Irlannin ja Saksan liittovaltio Nordrhein-Westfalenin markkinoille, joissa sitä on mahdollista käyttää kaikissa rakennuskohteissa. Seuraavaksi laajimmat käyttömahdollisuudet ovat Ranskassa, Skotlannissa ja Saksan muissa liittovaltioissa paitsi Nordrhein-Westfalenissa. Heikoimmat käyttömahdollisuudet kohdistuivat Tšekin markkinoille.
 • Laine, Kalle (Helsingin yliopisto, 2019)
  Herukan tuoremarkkinoiden kasvaessa maailmalla on kehitetty kasvatustapa, jonka avulla herukan tertuista ja marjoista yritetään saada mahdollisimman houkuttelevia. Cordon-menetelmässä herukkapensaassa kasvatetaan vain 2-4 pääversoa, jotka tuetaan rivin suuntaisiin tukivaijereihin. Pensaita uudistetaan vuosittain leikkaamalla satoa tuottaneet sivuversot pois jättäen vain uudet satoa tuottavat versot jäljelle. Menetelmän sopivuutta Suomen oloihin tutkittiin valkoherukalla Piikkiössä vuosina 2014-15. Cordon-leikkaus tehtiin varttuneille herukkapensaille keväällä 2014. Kokeeseen valittiin neljä lajiketta ja yksi numerojaloste. Käsittelyinä kokeessa oli perinteinen- ja cordon-leikkaus sekä avomaalla ja tunnelissa kasvatus. Kokeessa seurattiin pensaiden kasvua, terttujen ominaisuuksia, sadon määrää ja laatua sekä varastosäilyvyyttä. Cordon-pensaat kasvattivat tukevampia versoja, mikä saattoi vaikuttaa suurempaan versokohtaiseen satoon. Pensaskohtainen kokonaissato jäi cordon-pensailla kuitenkin pienemmäksi kuin perinteisillä pensailla. Cordon-pensailla marjat olivat suurempia ja tertut täyteläisempiä, pidempiä sekä marjamäärältään suurempia kuin perinteillä pensailla. Kasvutunneli lisäsi marjojen varastokestävyyttä ja saattoi myös lisätä joidenkin lajikkeiden versojen pituuskasvua. Käsittelyt eivät vaikuttaneet marjojen sokeri- tai happopitoisuuksiin. Lajikkeiden väliset erot olivat yleisesti ottaen suurempia kuin käsittelyjen väliset erot. Cordon-menetelmällä voidaan kasvattaa näyttäviä suurimarjaisia terttuja tuoremyyntiin. Menetelmä sopii hyvin osaksi monipuolistuvan marjatilan tuotantoa, mutta suuren työmäärän ja rajallisten markkinoiden vuoksi kasvatusalat voivat jäädä vähäisiksi.
 • Pilhjerta, Reetta (Helsingin yliopisto, 2019)
  Metsänomistajakunnan rakenteen muuttuessa etämetsänomistuksesta tulee yhä tavallisempaa. Metsäalan palvelutarjoajien mahdollisuudet metsien aktiivisen ja kestävän käytön turvaamisessa korostuvat, kun suurin osa metsistä on yksityisessä omistuksessa, ja yksityiset metsänomistajat ovat yhä useammin moniarvoisia ja yhä harvemmin tavoittelevat metsistään pelkästään taloudellista tuottoa. Lisäksi palveluntarjoajien tulisi esittää keinoja etämetsänomistukseen kohdistuviin haasteisiin, joita ovat esimerkiksi metsänomistajan ajanpuute ja metsätilan kaukainen sijainti. Näihin haasteisiin voivat osaltaan olla ratkaisuna sähköiset metsäpalvelut. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaista metsätaloutta uudet etämetsänomistajat pyrkivät harjoittamaan, millaisia käyttökokemuksia heillä on sähköisistä ja muista metsäpalveluista ja millaisia palvelutarpeita heillä on. Tutkimusta varten haastateltiin 15 uutta etämetsänomistajaa. Haastattelut tehtiin syys-lokakuussa 2018. Tutkimukseen osallistuneiden ikä vaihteli 23–55 vuoden välillä. Haastatelluista 9 asui yli 200 000 asukkaan kaupungissa ja 6 yli 20 000 asukkaan kaupungissa. Haastateltujen joukossa oli niin ammattitutkinnon suorittaneita kuin ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon saaneita. Myös haastateltujen ammattiasema vaihteli suuresti. Suurin osa metsänomistajista oli alun perin tullut metsänomistajaksi joko sukupolvenvaihdoskaupan kautta tai saanut metsätilan lahjana. Uusia etämetsänomistajia yhdisti vastuuntunto ja ylpeys metsänomistusta kohtaan. Metsätilan säilyminen suvun omistuksessa koettiin hyvin tärkeäksi. Yksikään haastateltu ei pitänyt taloudellista tuottoa ainoana tavoitteenaan. Luonto-, ilmasto- ja maisema-arvot koettiin useimmiten itsestään selviksi osiksi metsänhoitoa. Kokemukset sähköisistä metsäpalveluista olivat pääosin positiivisia. Tärkeäksi koettiin palvelun helppokäyttöisyys, toimintojen keskittäminen yhteen palveluun ja mahdollisuus käyttää palvelua mobiilisti. Palvelussa haluttiin nähdä tulevat toimenpiteet ja kuviorajat. Lisäksi ns. infopaketti, kuviotiedot ja tieto sieni- ja marjapaikoista mainittiin toivotuiksi ominaisuuksiksi. Puutteita oli havaittu palvelujen eri karttatasojen yhteensopivuudessa. Arvio metsätilan kokonaisarvosta ei ollut metsänomistajille kovin tärkeä, sillä haastatellut eivät olleet suunnitelleet metsätilan myymistä. Haastatteluista nousi esiin kolme metsänomistajatyyppiä tiedonhankinnan ja palvelutarpeiden perusteella: tiedonhaluiset, valveutuneet ja heräilevät. Tiedonhaluiset metsänomistajat olivat käyneet metsäaiheisia kursseja ja koulutuksia, lukivat ahkerasti metsäalan julkaisuja ja olivat tutustuneet sähköisiin metsäpalveluihin. He olivat metsätaloudessaan kokeilunhaluisia ja miettivät aktiivisesti omaa metsäsuhdettaan. Valveutuneet olivat tavoitteiltaan melko perinteisiä. He pitivät huolta, että metsätilalla tehdään tarvittavat toimenpiteet oikeaan aikaan, ja olivat tietoisia siitä, keneen he voivat olla yhteydessä metsiin liittyvässä asioinnissa. Toisaalta he eivät olleet tiedonhankkijoina erityisen aktiivisia. Heräilevät taas nojautuivat pitkälti sukulaisiinsa ja ystäviinsä metsäasioiden hoidossa. He eivät olleet käyttäneet sähköisiä metsäpalveluja eivätkä osanneet selkeästi tunnistaa omia palvelutarpeitaan. He ymmärsivät metsänomistamiseen liittyvän vastuun, mutta eivät esimerkiksi hankalan elämäntilanteen vuoksi olleet ehtineet perehtyä metsänomistamiseen syvemmin. Vaikka suurin osa metsänomistajista uskoi pärjäävänsä pääsääntöisesti sähköisellä asioinnilla, haluttiin metsäammattilaisten kanssa olla myös henkilökohtaisessa kontaktissa päätöksenteon hetkellä ja puukauppoja suunnitellessa. Henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä. Tutkimuksen perusteella uudet etämetsänomistajat ovat halukkaita hoitamaan metsiään parhaaksi kokemallaan tavalla.
 • Pämppi, Roni (Helsingin yliopisto, 2019)
  The improvement of competitiveness in the agricultural sector of Finland requires faster development in productivity than that of competing countries. That can be achieved by questioning old work methods and developing new ones. Entrepreneurial farm management requires business skills and monitoring markets. Increase in farm size is a result of inefficient farms exiting the market and resources concentrating to a smaller group of continuing farms. Then they may get scale benefits and productivity increases. The main issue in this study was to investigate whether the age of the successor has a connection with farm growth after succession. Other explanatory factors of farm growth after succession were also investigated. The study was implemented as a regression analysis using inquiry data acquired by e-mail. The farms in the survey data grew notably faster than farms in the accountancy data of Natural Resources Institute Finland in the years 2012-2015. The investment rate of the farms was also especially high. Both discoveries support the results from earlier studies according to which the speed of development is connected to the rythm of succession. In the meantime most investments are made after the succession. A connection between the successors age and farm growth was found, although weaker than expected. Younger successors’ farms grew faster than older farmers’ farms during the following period. The distribution of farm size in the survey data was divided in terms of the successors age; younger successors’ farms were originally bigger than their older colleagues’ farms. The bigger original size of the farm can be assumed to influence the absolute growth of turnover. The positive connection between the purchase price of the farm and the growth of turnover of the farm supports that assumption. The relative growth of the farm appears to be stronger in older successors’ farms than in younger successors’ farms. The relative growth of the farm was found to be greater in smaller farms than in bigger ones. The relative indebtedness was found to correlate strongly with the relative growth of the farm. Investments made after the succession were a significant explainatory factor to both relative and absolute growth of the farm.
 • Pesonen, Karoliina (Helsingin yliopisto, 2019)
  In Finland, approximately 20 percent of forest regeneration is done by sowing and the most commonly used method is mechanical direct seeding. Scots pine seeds are mostly used in sowings. It has been shown in previous studies that covering the seeds with a thin layer of soil makes the seed bed conditions better. Mechanical sowing equipment that makes it possible to cover the seeds in a controlled way has not been available earlier but technology has improved. ViperMetal-Ajutech Oy has developed a sowing bucket for forestry use which can scarify, sow seeds and cover the seeds with soil. The aim of this study was to investigate whether the covering of the Scots pine seeds by using the sowing bucket improve seedling emergence. Moreover, does mechanical covering of the seeds affect labour productivity. The experiments were set up on three previously cut regeneration sites in South Ostrobothnia and Central Finland in spring 2018. Each site had three blocks. Within the blocks, half of the patches were sown and covered and the other half was left as control and was sown without covering. The number of seedlings in the patches was counted at the end of the first growing season. The effect of covering was tested with generalized linear modelling. For productivity analysis, a video camera was installed inside the cabin of the excavator and the working times for both sowing methods were analysed by using the recordings. Covering the seeds increased the number of seedlings significantly. On average, there were almost double the number of seedlings in the covered patches. However, there was variation between the regeneration sites. Soil properties had an effect on the number of seedlings. In addition, the results indicated that covering significantly reduced the number of empty patches. Productivity analysis showed that it took about two seconds more time to cover the seeds in one patch. There was no considerable variation between the sites or the blocks. The analysis showed that covering decreased productivity per hectare and increased costs.
 • Tuohimaa, Eira (Helsingin yliopisto, 2019)
  Adhesion of the food into the packaging has an important role in various stages of the supply chain of food production to recycling. If the food sticks to the surface of the package and the package does not get completely empty, there will be ethical and ecological problems due to the use of resources such as water, raw materials and energy which are wasted in considerable quantities. If the packaging does not empty properly, but leaves residues, the image of product’s quality in the eyes of the consumer will be reduced. The aim of this study was to develop packaging materials that reduce food losses by improving the release of the food from its packaging. The research topics were the emptying properties of the packaging materials and the adhesion of the oily foods to their surfaces. The work was carried out by testing the coated paperboards and trays adhesion properties. As model products, commercial marinade and rapeseed oil were used, and their viscosities were determined. The method used were 80° tilt test, stickiness test, contact angle measurement and chemical extraction combined with gas chromatography. Based on the results of the study, the amount of residue from an oily food at the surface of the packaging can be influenced by appropriate combination of mechanical and chemical treatments. Using a PE coating which is glossy and non-patterned with a chemical treatment is the best for ensuring removal of oily foods removed from the packaging. Food waste can be reduced by choosing the proper packaging type for each foodstuff based on its attributes.
 • Timonen, Tuire (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tiivistelmä/Referat – Abstract Excessive use of table salt, sodium chloride, is known to have many health-related effects such as increased risk of hypertension, which is major cause of cardiovascular disease. Recommended salt intake for adults is up to 5 g per day, which is exceeded at the population level. Cereal products are source of the most abundant salt intake in Finland and they account for more than 30 percent of daily salt intake, which is the reason why to pursue reduction of salt in bread. For this reason, the thesis decribes how to reduce the salt content of bread from normal salt content (1,1 % NaCl) to a level that enables the use of Heart symbol (0,7 % NaCl), so that the salty flavor in the bread would be maintained without the metal flavor of potassium increasing. The aim of the study is to test the impact of the salt substitutes found in literature review on sensory quality of the bread. The effect of salt substitutes was investigated with descriptive sensory analysis with trained panel. In addition, densities and structural properties were measured. In the experimental study as the reference was used normal salt wheat bread (1,1 % NaCl) and justified Heart Symbol wheat bread (0,7 % NaCl) in which salt contain 60 % sodium chloride and 40 % potassium chloride (“mineral bread”). After the preliminary tests, six most suitable treating agents were selected for the sensory study are where added to the samples at the manufacturing stage. Mineralbread (0,7 % NaCl) was used as the basis for the samples to be able to find out the treating agent, which could cover the metallic taste of potassium. For organoleptic evaluation 11 persons were trained to evaluate the color of the bread crust, the stickiness of the bread crumb, the crispiness of the bread crust, saltiness, magnitude of the taste and metallic taste. The evaluation took place twice in consecutive days. For the evaluation, verbally anchored line scale was used with the reference samples (R/S) for each of the evaluated properties being used as the center point in the scale. A reference sample R was standard wheat bread with normal salt (1,1 % NaCl) and reference sample S was a mineralbread. The results support earlier findings that the addition of potassium chloride retained salty taste of the products since none of the samples were less salty than the normal salt (1,1 % NaCl) reference sample. The addition of potassium chloride produced a metallic taste. According to the study, three of the six treating agents was covered well the metal taste. The bread crust of the bread with normal salt content (1,1 % NaCl) was evaluated the lightest while the bread crust of the sourdough bread the darkest. There were no major differences between the samples in the stickiness of crumbs and the crispiness of crust. It was found in physical measurement that storage for five days had an impact on the hardness, cohesiveness and resilience of the samples. During the storage, the hardness, gumminess and chewiness of all the samples increased while springiness, cohesiveness and resilience of all the samples decreased. Results of the study showed that the replacement of 40 % of sodium chloride with potassium chloride allowed to reduce the salt content of the bread from normal salt content (1,1 % NaCl) to the content that enables the use of Heart symbol (0,7 % NaCl) so that the salty flavor is maintained in the bread. Potassium chloride produced the metallic side-effect, which was covered by adding treating agent. One treating agent was the best suited to this, because its use did not change other organoleptic properties or structure of the bread.
 • Koljonen, Lauri (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Fa-culty Maatalous-metsätieteellinen Laitos/Institution– Department Taloustieteen laitos Tekijä/Författare – Author Koljonen Lauri Työn nimi / Arbetets titel – Title Säilörehun yksikkökustannus, sen vaihtelu ja alentamispotentiaali Oppiaine /Läroämne – Subject Maatalousekonomia Työn laji/Arbetets art – Level Maisterintutkielma Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 62 Tiivistelmä/Referat – Abstract Tutkielmassa pyrittiin löytämään keinoja säilörehun yksikkökustannuksen hallintaan arvioimalla tuotannon tehokkuutta. ProAgrian Lohkotietopankki-järjestelmästä saatiin tutkimuksen käyttöön yhteensä 506 tilan säilörehun tuotantoa, kuiva-ainesatoja ja yksikkökustannuksia käsittelevä aineisto. Aineisto sisälsi laajalti tietoa tilakohtaisesta säilörehun tuotan-nosta vuosilta 2010‒2014 ja havaintoja viideltä eri tukialueelta ProAgria Uudenmaan toimialueelta Kainuuseen asti. Tutkimuksessa säilörehun tuotannon tehokkuutta arvioitiin DEA-menetelmällä. DEA on lyhenne sanoista Data Envelop-ment Analysis ja se tarkoittaa ei-parametrista menetelmää arvioida satunnaisen päätöksentekoyksikön, kuten yrityksen tai maatilan tehokkuutta. DEA-analyysin suorittamiseen on useita eri vaihtoehtoja johtuen siitä, että analyysin orientiaa-tio ja skaalatuotto-oletukset ovat tutkijan valittavissa. Tässä tutkimuksessa aineistolle suoritettiin tuotannon teknistä ja allokatiivista tehokkuutta mittaava panosorientoitunut DEA-analyysi muuttuvien skaalatuottojen (VRS) oletuksella. Ana-lyysissa käytettiin yhtä tuotosta ja kolmea panosta. Tuotoksena käytettiin säilörehun kuiva-ainesatoa per hehtaari ja panoksina säilörehun tuotannon NPK-lannoitekustannusta, muita muuttuvia kustannuksia ja rakennus- ja konekustan-nuksia hehtaaria kohti. Tutkimuksessa havaittiin, että säilörehun tuotannon panoskäytön tehokkuudessa on ensisijaisesti keskityttävä suoraan satoa lisääviin tekijöihin, joihin lukeutuvat tuotannon muuttuvat kustannukset, kuten esimerkiksi sadon lannoitus. Kasva-va satotaso alentaa säilörehun yksikkökustannusta, koska kustannukset ovat täten jaollisia yhä suuremmalla satomääräl-lä. Vastaavasti tuotannon kiinteisiin kustannuksiin, kuten rakennus- ja konekustannuksiin on kiinnitettävä erityistä huo-miota, jotta kiinteää pääomaa ei sitoutuisi säilörehun tuotantoon liiallisesti. Kiinteiden kustannusten kasvu kohottaa säilörehun yksikkökustannusta, koska pääoma vaikuttaa satoon vain välillisesti. Lisäksi havaittiin, että lannoituksen lisääminen ei tuota toivottua säilörehun satovastetta, mikäli muut tuotannontekijät eivät ole riittävällä tasolla. Maan vilja-vuudella ja kasvukunnolla on erittäin merkittävä vaikutus säilörehusatoon, mitä pelkästään lannoituksen lisäämisellä ei pystytä kompensoimaan. Avainsanat – Nyckelord – Keywords säilörehu tehokkuus DEA yksikkökustannus nurmisäilörehu Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information
 • de Quesada, Gonzalo (Helsingin yliopisto, 2019)
  Forest structural and compositional diversity is of great importance for forest biodiversity, functioning, and response to disturbances. The purpose of this research was to examine how human impact has affected the structural-compositional diversity of mature pine-dominated boreal forest in boreal Fennoscandia. For this a new approach was used, based on the classification of tree sizes by the diameter at breast height (dbh) and tree species, resulting in a new variable, the diametric-species, the variation of which describes the structural-compositional diversity of the forest. This variable was used to compare the structural-compositional diversity among three forest classes with different degree of human influence (near-natural, selectively logged and managed forest), using rarefaction as the main tool of analysis, complemented by analyses based on common diversity indices. For comparison, the rarefaction analysis was also done for the tree species classification. The results of the rarefaction analysis of the diametric-species showed that the near-natural forest was the most diverse and the managed forest the least diverse. The analysis solely on tree species showed no significant differences among the forest classes of different human impact. The Shannon diversity index showed no significant difference between the forest classes for the diametric-species and only tree species classifications, but the Simpson index found a slight difference between the selectively logged and managed forest classes for the diametric-species classification. Furthermore, the Sorensen index detected a difference among forest classes for diametric-species and failed to detect one for the tree species classification, which supports the rarefaction findings. We conclude that forest management has had a negative impact on forest compositional and structural diversity in mature Scots pine forests. The analysis also shows that the diametric-species classification can be a useful tool for forest diversity analysis and comparison

View more