Faculty of Agriculture and Forestry

 

Recent Submissions

 • Niemi, Justiina (Helsingin yliopisto, 2020)
  Propionibacterium freudenreichii is a dairy propionic acid bacterium and it is used as adjunct culture in Swiss-type cheese manufacture. The bacterial strain is known for its GRAS (Generally Recognized as Safe) status, and it is safe to use in food. Based on previous studies, P. freudenreichii requires anaerobic conditions to start bacterial growth. Bacterial viruses ‘bacteriophages’ uses two life cycles, lysogenic or lytic cycle. The life cycle of bacteriophages affects bacterial cell lysis or division. Researchers are interested in fortifying foods naturally with vitamin B12. P. freudenreichii is known for its ability to actively produce vitamin B12. This master's thesis aims were to study 1) The effect of oxygen contentration on Propionibacterium freudenreichii subsp. freudenreichii JS7 strain and 2) the effect of oxygen consentration on the prevalence of bacteriophage in P. freudenreichii JS7 strain. In this study, P. freudenreichii JS7 strain was grown at different oxygen concentrations. Bacterial growth was observed by cell density measurements and cell plating. In the preliminary experiment, the strain was grown 1) anaerobically 2) two stages which includes aerobic and anaerobic growth conditions and 3) aerobically. Based on the partial results of the preliminary experiment, the fermentation was performed in a bioreactor in an anaerobic growth condition. The cell plating results of the bioreactor experiment were used to study the effect of oxygen concentration on the presence of bacteriophage in a bacterial strain by using three primer pairs. The polymerase chain reaction was applied to study the presence of the bacteriophage genome as a plasmid, free, and prophage which means that phage genome is integrated into the bacterial chromosome. Based on the results of this study, the cell density of P. freudenreichii JS7 strain increases faster in anaerobic oxygen concentration comparing to aerobic and two staged oxygen concentrations. Based on the results of the bioreactor study, the bacterium can anaerobically form different size of colonies for the cell plating. The bacteriophage genome may be present as a plasmid, free and integrated into the bacterial chromosome. The results of the bacteriophage study might give signs that P. freudenreichii JS7 could be able to utilize the lysogenic life cycle in anaerobic growth condition.
 • Luotola, Vuokko (Helsingin yliopisto, 2020)
  Operatiivisen johtamisen, strategisen johtamisen ja päätöksenteon tarpeet ovat lisääntyneet maatalousyrityksissä. Tässä tutkimuksessa selvitetään sitä, onko hyvin menestyvien sikatilojen yrittäjillä korkea yrittäjäorientaatio. Yrittäjäorientaatio koostuu riskinottohalukkuudesta, proaktiivisuudesta sekä innovatiivisuudesta. Tämän tutkimuksen tutkimusongelma keskittyi selvittämään, millaista on suomalaisten sikatilojen strateginen talousjohtaminen. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena. Haastatteluja tehtiin yhteensä kymmenen ja kaikki haastateltavat ovat sikatilallisia eri puolilta Suomea. Suoraan voidaan todeta, että kaikilta haastatelluilta yrittäjiltä löytyi strategisen talousjohtamisen muotoja omasta yritystoiminnastaan. Strateginen talousjohtaminen on laaja kokonaisuus, joka koostuu monesta eri osa-alueesta ja se ilmenee eri yrityksessä eri tavoin. Kun kyseessä on laadullinen tutkimus, jossa tutkimusotos on pieni, on selvää, että yrittäjien persoonallisuudet ja alan kokemus korostuvat. Voidaan todeta, että yrittäjät, jotka hyödyntävät strategista talousjohtamista omaavat myös korkean yrittäjäorientaation. Vastauksissa ilmenikin jatkuvan kehittämisen ja kehittymisen tarve, pitkäjänteinen talouden suunnittelu ja seuranta sekä toimintaympäristön muutoksiin reagointi. On kuitenkin huomioitava, että maatalous on riippuvainen sidosryhmiensä toiminnasta ja taloudellisesti hyvinvoiva maatila tarvitsee onnistumisen jokaisella osa-alueella. Pelkillä kustannussäästöillä harvoin pääsee tyydyttävään lopputulokseen. Alhaiset tuottajahinnat luovat taloudelliset raamit maatiloille, jotka joutuvat toimimaan annetuissa olosuhteissa. Korkea yrittäjäorientaatio ja strateginen talousjohtaminen luovat hyvän pohjan onnistuvalle ja tuottavalle yritykselle, mutta pelkästään ne eivät ole menestymisen tae.
 • Seppä, Elina (Helsingin yliopisto, 2020)
  Variety resistance in an economic means for the environment and the farmer to control pathogens that generally affect crops. In European spring wheat varieties, the resistance to leaf spot diseases has received less attention, especially with regard to significant parastagonospora nodorum blotch (also known as leaf and glume blotch) and tan spot in Finland. In this dissertation, new sources of disease resistance were sought from an extensive collection of spring wheat landraces. The resistance of four wheat gene bank material was screened and investigated against Finnish Parastagonospora nodorum and Pyrenophora tritici-repentis isolates. The study included three commonly grown spring wheat varieties to which the disease resistance of landraces was compared. The study was part of the Natural Resources Institute Finland’s (Luke) Hyötygeeni-project (Genetic Resources for Utilization - A Toolkit for Plant Breeding), which examined the pre-breeding chain as a part of the plant breeding process. Genotypes expressing a resistance to the leaf spot diseases were found from the studied spring wheat landraces. Landraces, which were found to be highly resistant to the wheat leaf spot diseases, was native to China and Sweden. Excellent durability to/for both parastagonospora nodorum blotch and tan spot was observed in Gotland single grain (ein korn) wheat (NGB 4497). The research for sources of disease resistance must be continued even more widely in landraces and wild species, and at the same time new forms and technologies of disease resistance screening must be developed. Ultimately, however, the aim is to ensure that yield levels and crop security remain good and to ensure research, breeding and production of domestic high-quality spring wheat in Finland.
 • Kara, Tapio (Helsingin yliopisto, 2020)
  Pohjois-boreaalisessa metsässä puun lahoaminen on hidas prosessi, joka vaikuttaa merkittävästi metsän rakenteeseen, dynamiikkaan ja kasvuolosuhteisiin. Hajotessaan lahopuu tuottaa vettä ja hiilidioksidia ja tarjoaa ravinteikkaan kasvupaikan kasveille, pieneliöille ja mikrobeille. Metsikön rakenteen muutoksen ja hiilen kierron ymmärtämiseksi tulee lahopuudynamiikkaa tutkia luonnontilaisessa metsässä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuolleen pysty- ja maalahopuun lahoamisnopeutta luonnontilaisessa metsässä. Lahopuut luokiteltiin viiteen laholuokkaan niiden lahoamisasteen perusteella ja laskettiin puiden viipymäaika kussakin laholuokassa. Lahoamisnopeus määritettiin lahopuun siirtymisellä näiden luokkien välillä iän funktiona. Lisäksi laskettiin pystyyn kuolleiden puiden kaatumistodennäköisyys vertaamalla pystyssä olevien lahopuiden määrää kaikkiin lahopuihin ja suhteuttamalla se viipymän pituuteen. Tulosten esittelyä varten laholuokista muodostettiin kolme eriasteisesti lahonnutta luokkaa: Tuore lahopuu, keskinkertaisesti lahonnut ja merkittävästi lahonnut. Lahopuuaineistoa kerättiin kolmesta paikasta; Värriön ja Maltion luonnonpuistoista sekä Venäjän Kazkimista. Koealoja oli yhteensä 48 kappaletta. Koealoilta mitattiin kaikki rinnankorkeusläpimitaltaan yli 10 cm kuolleet puut. Pystypuista kairattiin lustonäyte, maapuista sahattiin kiekkonäyte, joista puiden kuolinvuodet ajoitettiin dendrokronologisin menetelmin. Yhteensä 519 rungosta saatiin määritettyä kuolemisesta kulunut aika. Puulajeina oli mänty (Pinus sylvestris), kuusi (Picea abies) ja koivu (Betula spp.). Lahoamisnopeutta tarkasteltiin luomalla graafinen kuvaaja ajan funktiona, jonka avulla voitiin ennustaa kuinka kauan mittaustilanteessa löydetty lahopuusto lahoaa. Männyn lahoaminen näyttäytyi merkittävästi hitaampana kuin kuusen ja koivun. Männyn pystylaho-puista lahosi 95 % totaalisesti tai siirtyi kolmanteen, merkittävästi lahonneeseen laholuokkaan 210 vuodessa, kuusella vastaava lahoaminen kesti 85 ja koivulla 105 vuotta. Männyn maapuiden vastaa-va 95 % osuus vei 140 vuotta, kuusella 85 ja koivulla 105 vuotta. Tulosten perusteella pohjoisboreaa-lisessa metsässä pystyynkuolleiden puiden vuosittainen kaatumistodennäköisyys on pieni, vaihdellen 0 - 3 % välillä. Hidas, jopa 200 vuotta kestävä lahoamisprosessi on merkittävä tekijä pohjoisboreaalisessa metsässä ja vaikuttaa pitkällä aikavälillä kokonaisvaltaisesti ympäristönsä rakenteeseen ja dynamiikkaan.
 • Kauko, Sini (Helsingin yliopisto, 2020)
  Yritys- sekä tuotebrändit ovat yrityksille tärkeitä ja niiden arvon ylläpitämiseksi tehdään valtavasti töitä. Sisäinen brändijohtaminen on yrityksen sisällä tapahtuvaa toimintaa, jonka tavoitteena on saada yrityksessä työskentelevät henkilöt käyttäytymään brändien mukaisesti ja välittämään brändi-identiteettiä sekä haluttua brändiviestiä asiakkaille sekä muille sidosryhmille. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää tekijöitä, jotka mahdollistavat useita brändejä edustavissa yrityksissä onnistuneen sisäisen brändijohtamisen. Onnistuminen voidaan nähdä brändinmukaisena käyttäytymisenä läpi yrityksen. Tutkimus keskittyy henkilöihin, joiden työnkuvana on johtaa ja kehittää brändejä. Tämä luo uuden näkökulman aiheeseen verrattuna aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin, jotka ovat keskittyneet asiakasrajapinnassa työskenteleviin henkilöihin. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu aikaisemmin tehtyjen tutkimusten pohjalta, joista nousee esiin neljä eri aihealuetta: johtaminen, henkilöstöhallinto, kommunikointi sekä brändisitoutuneisuus, -uskollisuus ja brändi-identiteetin tunnistaminen. Aihealueiden on aikaisempien tutkimusten perusteella todettu parantavan sisäistä brändijohtamista. Tutkimus on tehty laadullisella tutkimusmenetelmällä teemahaastatteluja käyttäen. Tutkimukseen on haastateltu seitsemää henkilöä, joiden työnkuvaan kuuluu brändin / brändien johtaminen ja kehittäminen, sekä niistä vastuussa oleminen. Kaikki haastateltavat työskentelevät yrityksissä jotka edustavat useita eri tuotebrändejä. Tulokset on analysoitu teorialähtöistä sisällönanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen tuloksista käy ilmi sisäisen brändijohtamisen tärkeys yrityksissä. Sen onnistumiseksi johdon on oltava tukena, ja luotettava brändin parissa työskenteleviin henkilöihin. Kommunikoinnin on oltava koko yrityksen läpileikkaavaa ja avointa kaikille. Eri sisäisen brändijohtamisen keinot koetaan kasvattavan brändisitoutuneisuutta, joka taas nähdään erittäin tärkeäksi oman työn onnistumisen kannalta. Tuloksissa korostuu eri työkalujen monipuolisuus ja niiden yhtäaikainen käyttö, joita pidetään edellytyksenä onnistumiselle. Verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, henkilöstöhallinnon roolia ei tässä tutkimuksessa pidetä juurikaan merkittävänä. Yhteistyön brändin parissa työskentelevien henkilöiden ja henkilöstöhallinnon välillä toivotaan kuitenkin olevan tiiviimpää, jotta brändiviesti saataisiin tärkeämmäksi osaksi koko organisaation toimintaa.
 • Gonzalez Ramos, Victor Manuel (Helsingin yliopisto, 2020)
  Yeasts are a major spoilage threat in carbonated and fermented beverages, causing considerable economic losses for the manufacturers. Dekkera bruxellensis and Zygosaccharomyces bailii are the two most common spoilage yeast in beverages due to their high tolerance towards beverage-related stress factors. For industry, early and reliable detection of contamination is necessary to minimize spoilage potential and maintain product quality. Cultivation on selective/differential media remains the main method for detection of these organisms, with incubation times from 3 to 15 days. Beverage-related stresses may generate sub-population of injured yeast cells and further delay or even prevent the detection in regular media. PCR, flow cytometry and other alternative detection methods also rely on enrichment cultivation to achieve the required sensitivity for the industry. Therefore, reduced incubation time of sample enrichment and improved detection of injured cells is crucial for a more rapid and reliable detection method. Modification of specific compounds in the culture medium composition has been reported to improve recovery of bacteria after stress. As analogue studies have not been performed on spoilage yeast, modification of the culture medium composition offers a possibility to improve the growth of injured and healthy yeast cells. The aim of this study is to reduce cultivation time required for detection of healthy and injured Dekkera bruxellensis and Zygosaccharomyces bailii cells. Initially, conditions for inducing organic acid and heat injury in D. bruxellensis, D. anomala and Z. bailii cells were studied in an artificial beverage containing basic components of soft drinks. Selective and non-selective plate cultivation and fluorescent viability stains were used to assess the level of injury. The organic acid treatments resulted in inconsistent injury of spoilage yeasts, and thus, recovery from organic acid injury could not be screened. The heat treatments resulted in consistent 1-3 log reduction of viable cell counts. Altogether, 46 potential injury-relieving or growth-enhancing supplements were screened for their effects on the growth rate and lag time of heat-treated and untreated cells in non-selective YM broth using high-throughput automated turbidometry. During individual screening, the growth of Z. bailii strains was significantly improved (p<0.05) only by supplementation with three ion sources: calcium chloride, potassium chloride, and magnesium sulphate. Synergistic effects of the three ion sources was optimized for D. bruxellensis and Z. bailii individually using surface response analysis. Optimized D. bruxellensis YM medium showed no consistent impact on healthy or heat-treated D. bruxellensis strains. On the other hand, two out of the three Z. bailii strains showed significant lag time reduction of 63-66% in untreated cells and 34% in heat-treated cells when incubated in optimized Z. bailii YM medium. The lack of differentiation between improvement of growth of untreated and heat-treated cells point to a generalized ionic deficiency in YM medium. In conclusion, the optimized Z. bailii YM medium is a promising candidate for reducing the detection time of the common spoilage yeast, but it would still require validation with additional Z. bailii strains and quality control samples. It would be also interesting to study the benefits of the medium for cultivation of other spoilage yeasts and in the presence of Z. bailii selective compounds. The information about the importance of various salts for growth of Z. bailii may also prove useful in biotechnological applications of this yeast.
 • Pietarinen, Niina (Helsingin yliopisto, 2020)
  Bioeconomy is expected to play a key role in achieving resource-efficient, sustainable societies globally. With its vast forest resources, Finland aims at being a global forerunner of forest-based bioeconomy, which is ought to result in increased welfare of Finnish citizens, while being ecologically sustainable. Given these expectations, it is important to understand the relationship between Finnish forestry and sustainability. The aim of this master’s thesis is to provide an analysis on how the concept of sustainability is framed and translated in Finnish forest policies. Two research questions were drawn: 1. How is sustainability framed and understood in the Finnish forest policies? and 2. How the “Spirit of Rio” is transferred into the existing legislation? In this context, “the Spirit of Rio”, originating from the Rio Conference held in 1992, means the ambition to take care of environmental issues with a bottom-up approach with the participation of groups that are most affected by the decisions. Discourse analysis was chosen as approach as it can reveal meanings within texts. The analysis followed Backstränd and Lövbrand (2006) and investigated specific elements of environmental discourses (ecological modernization, green governmentality and critical civic environmentalism) in the analysis of selected national forest policy documents. ATLAS.ti software was used in analyzing and processing the research data. A code book was developed in order to help in structuring the analysis and the material was coded in four different levels, starting from the broadest topics and proceeding to less visible details. The research results indicate, that although the language used in the policies refers widely to sustainability, the consideration of ecological aspects of sustainability is weak and rhetoric whereas economic values have a dominant role, and are defined and translated towards action and practices. The Spirit of Rio was addressed in the analyzed policies in the form of co-operation of stakeholders and a participative writing process. However, the importance noticeably decreased over time. The research findings demonstrate, that in the analyzed policies the “brand” of sustainability is to some extent used as a marketing tool and hence risks to legitimize an industry friendly agenda with bioeconomy acting as an opportunity to commercialize natural resources. This thesis aims to provide relevant reflections to policymakers and the forest sector on whether and to which extent sustainability has been included in the Finnish forest policies. Understanding sustainability framings and dominant discourses in the past and present forest policy documents will help to inform ongoing and future forest policy revisions. Revealing the dominant discourse increases transparency and can start a process towards problem solving.
 • Rutanen, Aino (Helsingin yliopisto, 2020)
  Global warming caused by the warming effect of greenhouse gases (GHGs) induces permafrost thaw, which could alter Arctic ecosystems from prominent carbon sinks to potential sources of GHG emissions when polar microorganisms become metabolically more active and have access to carbon compounds that were previously largely unavailable. Polar microbes can have significant contributions to the growing emissions of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) and therefore, studies on their metabolism are important. The aim of my study was to investigate polar microbial community composition and diversity as well as functional potential that was related to GHG-cycling in a subarctic environment with genome-resolved metagenomics. Soil cores were collected at the Rásttigáisá fell that is located in Northern Norway. After DNA extraction, ten mineral soil samples were sequenced. Metagenome-assembled genomes (MAGs) were reconstructed using either the combination of human-guided binning and automatic binning or human-guided binning only. Taxonomy was assigned to the MAGs and the functional potential of the MAGs was determined. I recovered dozens of good-quality MAGs. Notably, the MAGs from the mostly unknown phyla Dormibacterota (formerly candidate phylum AD3) and Eremiobacterota (formerly candidate phylum WPS-2) were reconstructed. There were MAGs from the following bacterial phyla as well: Acidobacteriota, Actinobacteriota, Chloroflexota, Gemmatimonadota, Proteobacteria and Verrucomicrobiota. In addition to the bacterial MAGs, MAGs from the group of ammonia-oxidizing archaea were recovered. Most of the MAGs belonged to poorly studied phylogenetic groups and consequently, novel functional potential was discovered in many groups of microorganisms. The following metabolic pathways were observed: CO2 fixation via the Calvin cycle and possibly via a modified version of 3-hydroxypropionate/4-hydroxybutyrate cycle; carbon monoxide oxidation to CO2; CH4 oxidation and subsequent carbon assimilation via serine pathway; urea, ammonia and nitrite oxidation; incomplete denitrification as well as dissimilatory nitrate reduction to ammonium. My study demonstrates how genome-resolved metagenomics provides a valuable overview of the microbial community and its functional potential.
 • Nummela, Maria (Helsingin yliopisto, 2014)
  Campylobacter cause human campylobacteriosis, a gastroenteritis characterised by symptomps that range from abdominal pain to bloody diarrhea. The most common species behind human infections is Campylobavter jejuni, the infective dose of which has been recognized to be low. Warm-blooded animals are found to be common carriers of Campylobacter in their intestinal tract. As susceptible to environmental stress factors, Campylobacter is unable to multiply outside the host; it spreads to the environment through feces. Cattle has been recognised as an important reservoir of Campylobacter and raw milk the leading cause of Campylobacter outbreaks along with water and poultry. Most commonly, contamination of raw milk derive from fecal contamination during milking. The prevalence of Campylobacter was examined in three dairy farms, of which two, farms B and C, had faced an outbreak carried by raw milk right before the monitoring period of the study commenced. In the third farm A, Campylobacter hadn’t been detected either from raw milk or milk filters, and the prevalence in cattle was found to be low. Cattle were sampled 1-2 times and both milk as well as milk filter samples were obtained weekly during the monitoring period. Furthermore, environmental samples were collected. Samples were examined according to the modified NMKL 119:2007 cultivation method and MPN technique was used to quantify Campylobacter in raw milk samples. C. jejuni isolates were genotyped applying PFGE typing with SmaI enzyme. Moreover, concerning the hygienic control of raw milk, suitability of milk filters in detecting Campylobacter from bulk tank milk was examined in a shelf life experiment, in which milk filters were first divided in two parts, then spiked with four different concentrations of C. jejuni. In order to examine how well C. jejuni survives in storage conditions, spiked milk filters were packed into cool bags stored in room temperature for four different time intervals. Campylobacter was detected in cattle from all three dairy farms, yet the prevalence in control farm A was substantially lower than in the farms of the outbreak B and C, in which more than half of the cattle shed Campylobacter in feces. In farm A as well as farm C Campylobacter was not detected in milk or milk filters during the monitoring period. In outbreak farm C, the milk was most likely to be contaminated due to poor short-term milking hygiene conditions, as the C. jejuni genotype that most of the cattle shed proved to be identical with C. jejuni strain isolated from bulk tank milk during the investigation of the outbreak. Then again, outbreak farm B faced a rare, long-lasting Campylobacter contamination, as milk and milk filters were still found positive for Campylobacter six months after the outbreak. Up to 35 MPN / ml of Campylobacter was quantified from milk. The genotype detected from the milk and milk filters was dominant in the cattle as well. Nevertheless, the source of the contamination remained unclear and hadn’t been eliminated in time for the last sampling in spite of the satination and renovation operations made. Continous fecal contamination, biofilm harboured in the milking machine and direct extraction of Campylobacter to milk due to an udder infection were suspected as potential causes of the long-lasting contamination. In the shelf life experiment of milkfilters the background microflora, which was resistant to the selective supplement of Bolton Broth used in this study, proved a bigger problem for the detection of Campylobacter than its susceptibility to environmental stress. Accordingly, with the protocol used in this study, the experiences gained detecting the samples obtained from farm B suggest that milk is a superior sample matrix over milk filters.
 • Le, Thanh Ngoc Uyen (Helsingin yliopisto, 2017)
  The aims of this study were to use the heterologously expressed laccase in Pichia pastoris as oxidative biocatalysts for the degradation of BPA and to find out natural mediators that could assist this laccase to degrade BPA efficiently and environmental friendly. In addition, removal of the estrogenic activity of BPA by the white rot fungus Physisporinus rivulosus cultures and the role of its laccase 2 in the BPA disapperance was also focused. Firstly, the removal of BPA’s estrogenic activity by the white rot fungus Physisporinus rivulosus was confirmed in cultures both with and without the fungal mycelium. Next, the recombinant laccase 2 (rLac2) played a role in the BPA disapperance. At the similar laccase activity level, removal of BPA’s estrogenic activity was done more efficiently in the fungal cultures than in the cell-free enzymatic treatments. Metabolites present in the fungal cultures could possibly act as natural mediators that enhance the removal of BPA. In addition, combination of nine laccases present in the fungal cultures could possibibly enhance the degradation of BPA. Finally, none of the ten mediatiors used was found to act as an efficient rLac2 enhancer in degrading BPA. Degradation of BPA was followed using a bioreporter system. The yeast Saccharomyces cerevisiae has been genetically modified in order to express the estrogen receptor alpha and produce a bioluminescent signal upon contact with estrogenic substances such as BPA. This bioreporter system has been further developed to specifically detect the estrogenic activity of bisphenol A and to be used in a high-throughput manner.
 • Puntila, Anni (Helsingin yliopisto, 2017)
  Tässä pro gradu-tutkielmassa tutkimuskohteena on Suomen ja Kiinan välisen kauran vientisopimusneuvottelun poliittinen prosessi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää poliittinen prosessi, jonka kautta vientisopimus solmittiin. Tavoitteena on myös selvittää eri tahojen ja intressiryhmien osaa prosessin eri vaiheissa sekä poliittisten päättäjien osallisuutta neuvottelu-prosessin aikana. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, johon haastateltiin viittä prosessin eri vaiheissa mukana ollutta henkilöä. Haastatellut edustivat eri intressiryhmiä. Haastattelut olivat teemahaastatteluja. Haastatteluteemat olivat jaoteltu kolmeen osaan: neuvotteluiden aloittamiseen, sopimuksen allekirjoittamiseen ja viennin konkreettiseen aloittamiseen. Haastatteluja varten valmisteltiin teemajakoa tukevia kysymyksiä. Haastattelut litteroitiin, jonka jälkeen tulokset analysointiin tyypittelymenetelmällä. Kauran vientisopimusneuvottelut aloitettiin Suomen ja Kiinan välillä vuonna 2006. Vientiprotokollasopimus allekirjoitettiin viisi vuotta myöhemmin lokakuussa 2011. Neuvotteluprosessi muodostui pääosin maiden virkamiesten välisestä kirjeenvaihdosta. Kirjeenvaihdon pääpaino oli kasvinterveysasioissa, joista kiinalaiset viranomaiset vaativat lisäselvityksiä useaan otteeseen. Poliittiset päättäjät vaikuttivat prosessiin merkittäviltä osin kahdessa vaiheessa: kun hallitusohjelmiin kirjattiin tavoite elintarvike-viennin edistämisestä ja kun protokollasopimus allekirjoitettiin. Neuvotteluiden osalta ratkaisevinta oli viranomaisten välinen kirjeenvaihto. Vienninedistämismatkojen yhteydessä poliittiset päättäjät ja maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet vauhdit-tivat sopimukseen pääsyä. Konkreettinen vienti aloitettiin vuonna 2014. Kaurasta allekirjoitettu sopimus oli ensimmäinen Kiinan kanssa solmittu viljaa koskeva vientisopimus. Vientisopimuksen pääasiallisena tavoitteena oli uusien markkinoiden kautta hakea korkeampaa tulotasoa suomalaisille kauran viljelijöille.
 • Kokkonen, Juho (Helsingin yliopisto, 2017)
  Tutkielman tavoitteena oli selvittää kirjanpainajapopulaation kehitystä ja hyönteistuhojen etenemistä kuusivaltaisella luonnonsuojelualueella. Tarkoituksena oli selvittää kuinka lisääntynyt kirjanpainajapopulaatio vaikuttaa myrskytuhossa pystyssä säilyneeseen kuusivaltaiseen (Picea abies (L.) Karst.) puustoon, mitkä alueet ovat riskialttiimpia kirjanpainajatuhoille sekä mitkä tekijät vaikuttavat kirjanpainajapopulaation ja hyönteistuhojen kehitykseen tutkimusalueella. Tutkimusalue sijaitsi Etelä-Karjalassa Paajasensalon luonnonsuojelualueella, jossa kesän 2010 ukkosmyrskyt aiheuttivat suurta tuhoa alueen puustolle. Tutkimusalueelle pystytettiin kirjanpainajan feromoniansoja (80), joiden avulla tarkkailtiin kirjanpainajapopulaation tasoa myrskytuhoalueella vuosien 2013 ja 2014 ajan. Lisäksi tutkimusalueelle perustettiin maastokoealoja, joiden avulla tutkittiin metsikkökoealojen puuston ominaisuuksia vuonna 2013. Kirjanpainajan emokäytävätiheyksiä tutkittiin koealojen läheisyydessä olevilta tuulenkaadoilta sekä kaatokoepuilta. Tutkimuksessa saatuja tuloksia verrattiin muihin tutkimuksiin sekä Ilmatieteen laitokselta saatuihin lämpötilatietoihin kasvukausien ajalta. Kirjanpainajapopulaation kasvu johti toisena ja kolmantena vuonna kirjanpainajan iskeytymiseen alueen elävään puustoon. Alueen myrskyissä säästynyt kuusivaltainen puusto kärsi kohonneesta kirjanpainajapopulaation tasosta, joka näkyi puustossa värimuutoksina, latvustojen harsuuntumisena, runkojen pihkavuotoina sekä kirjanpainajan iskeytymisinä. Erityisen alttiita kohteita kirjanpainajan iskeytymisille olivat suurimpia tuulenkaatoaukkoja lähimpänä olevat suojaisat metsänreunat, jotka altistuivat äkillisesti auringonsäteilylle. Kesän 2013 lämpötilat olivat suotuisia kirjanpainajan kehitykselle ja kirjanpainajalle ehti kehittyä tutkimusalueella toinen jälkeläissukupolvi. Kesän 2014 lämpötilat olivat edellisvuotta vaihtelevampia ja kirjanpainajien määrä feromonipyydyksissä väheni edellisvuodesta. Kirjanpainajalle ehti kehittyä alueen sijainnista riippuen vähintään osittainen toinen jälkeläissukupolvi tutkimusalueella myös vuonna 2014. Lisääntymismateriaalin saatavuus ja sääolosuhteet ovat avaintekijöitä kirjanpainajatuhojen etenemisessä. Lämpötilojen ja lämpösumman kehitystä seuraamalla voidaan ajoittaa kirjanpainajan parveilun ajoittumista sekä parveilun aktiivisuutta. Tällöin kirjanpainajan iskeymät rungolla voidaan havaita hyvissä ajoin kirjanpainajan iskeytymisen jälkeen. Kuusen latvuston värimuutokset ja harsuuntuneisuus kertovat kirjanpainajan iskeytymisistä kuusien rungoissa. Feromoniansoin tehtävä kirjanpainapopulaation tason monitorointi sopii paikallisen populaatiotason seurantaan. Epideemisellä kirjanpainajapopulaation tasolla pyydyksillä ei ole suurta vaikutusta kirjanpainajapopulaatioon säätelyssä. Kirjanpainajien määrän feromoniansaseurannalla voidaan kuitenkin arvioida elävälle puustolle aiheutuvaa kirjanpainajien iskeytymisen kynnysarvoa ja iskeytymisen riskiä. Oikein ajoitetut metsänhoitotoimenpiteet ja tuulenkaatojen korjuut vähentävät metsikön altistumista myrsky- ja hyönteistuhoille. Paikallisen alueen metsikön ominaisuudet voivat vähentää tai lisätä tuhojen voimakkuutta. Alueen ominaisuuksien, kuten puuston rakenteen, ilmaston ja maaston topografian tunteminen auttavat riskienhallinnan suunnittelussa, metsätuhojen ehkäisyssä sekä päätöksenteossa myrsky- ja hyönteistuhoihin varauduttaessa. Myrsky- ja hyönteistuhoihin voidaan varautua monipuolisilla ja aktiivisilla seuranta- ja kartoitusmenetelmillä tulevaisuudessa. Luonnonsuojelualueilla tapahtuvaa myrsky- ja hyönteistuhoa on vaikea pysäyttää. Luonnonsuojelualueen ylläpitämien runsaiden kaarnakuoriaispopulaatioiden vaikutukset voivat ulottua myöhemmin ympäröiviin metsäalueisiin. Kirjanpainajan populaation säätelyyn vaikuttavat eniten lisääntymismateriaalin saatavuus, lajinsisäinen kilpailu sekä sääolosuhteet. Kirjanpainajapopulaation taso voi säilyä korkeana korjaamattomilla myrskytuhoalueilla useiden vuosien ajan odottaen parveilulle ja lisääntymiselle sopivampia olosuhteita.
 • Lehterä, Sara (Helsingin yliopisto, 2017)
  Johdanto: Yleisimmät syyt kroonisten tautien syntyyn ja kuolleisuuteen teollisuusmaissa liittyvät elintapoihin, kuten tupakointiin, liikkumattomuuteen ja epäterveelliseen ruokavalioon. Tutkimuksin on todettu, että ihmisillä on tapana noudattaa jotakin ruokavaliotyyliä. Ruokavaliotyyli on ruokavalion kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia ruoka-aineita eri suhteissa. Kulttuurin ja sosioekonomisen aseman lisäksi tietynlaiseen ruokavalioon voidaan yhdistää tietynlaisia elintapoja. Epäterveellisillä elintavoilla on taipumus klusteroitua, jolloin riski sairastua elintapasairauksiin moninkertaistuu. Tavoitteet: Tavoitteena oli selvittää, millaisia ruokavaliotyylejä suomalaisilta 20-34-vuotiailta miehiltä löytyy ja voidaanko näihin ruokavaliotyyleihin yhdistää elintapatekijöitä. Lisäksi haluttiin selvittää, voisiko ruokavalio ennustaa muita elintapatekijöitä. Vastaavanlaisella suomalaisella ryhmällä vastaavaa ei ole ennen tutkittu näin monella elintapamuuttujalla. Tämä mahdollistaisi mahdollisten riskiryhmien tunnistamisen ajoissa. Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksessa käytettiin Puolustusvoimien ”Reserviläisten toimintakyky vuonna 2015” tutkimuksen aineistoa, josta otettiin mukaan koulutus, tupakointi, vapaa-ajan fyysinen aktiivisuuden määrä, istumiseen käytetty aika, syömistottumukset, alkoholin käyttö, unen määrä sekä koettu stressi. Tutkimukseen otettiin mukaan vain miehet (n=777). Ruokavaliomallit selvitettiin FFQ kyselyiden avulla klusterianalyysillä, joka sopi parhaiten luokiteltujen muuttujien kanssa. Tämän jälkeen saadut ruokavalioklusterit (3 kpl) ristiintaulukoitiin uudelleen luokiteltujen elintapamuuttujien kanssa. Tilastollisiin analyyseihin käytettiin IBM SPSS 24.0 -ohjelmaa. Tulokset: Ruokavalioklustereita saatiin aineistosta kolme, jotka olivat ”yksipuolinen”, ”terveellinen” sekä ”rasvainen ja makea”. Selvimmät erot klusterien välillä näkyivät vihannesten, marjojen ja hedelmien käytössä, mutta myös mm. virvoitusjuomien, kanan, riisin/pastan ja puuron/murojen käytössä. Terveelliseen klusteriin kuuluvat olivat merkitsevästi korkeammin koulutettuja (p<0,001), vähiten tupakoivia (p<0,001) ja eniten vapaa-ajan liikuntaa harrastavia (p<0,001). Yksipuoliseen klusteriin kuuluvista taas löytyi selvästi eniten tupakoitsijoita (p<0,001) sekä vähiten vapaa-ajan liikuntaa harrastavia. Yksipuoliseen klusteriin kuuluvat saattavat myös nukkua vähemmän (p<0,008) ja käyttää enemmän alkoholia kerralla (p<0,001), kuin kahteen muuhun ruokavalioklusteriin kuuluvat henkilöt. Koetun stressin ja istumisen määrän suhteen klustereiden välillä ei ollut merkitseviä eroja. Yhteyksien merkitsevyydet säilyivät myös koulutuksen vakioinnin jälkeen. Johtopäätökset: Suomalaiset nuoret miehet noudattavat tietynlaisia ruokavaliotyylejä, joista voidaan tunnistaa terveellisempiä ja epäterveellisempiä. Selkeimmät erot tulevat kasvisten ja hedelmien käytössä, sekä yleisesti ruokavalion monipuolisuudesta. Yksipuolisemmin syövillä on myös todennäköisemmin muita epäterveellisiä elintapoja, kuten tupakointia ja liikkumattomuutta. Näitä yksilöitä olisi hyvä pyrkiä tunnistamaan ja pohtia, miten voitaisiin vaikuttaa heidän valintoihinsa ja käyttäytymiseensä. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että ruokavalio voi ennustaa muita elintapoja.
 • Leinonen, Roosa (Helsingin yliopisto, 2017)
  Maatalouden rakennekehityksen suunta on ollut pitkään tilalukumäärien väheneminen ja toisaalta tilakoon kasvaminen. Samalla maataloudenharjoittamisen perinteisen yritysmuodon rinnalle on tullut maataloudenharjoittaminen osakeyhtiömuodossa. Osakeyhtiöittämisen keskeisinä etuina yksityiseen elinkeinonharjoittajaan nähden pidetään verotusta ja osakeyhtiön oikeudellista asemaa. Osakeyhtiötä ei kuitenkaan tule perustaa pelkästään mahdollisen verohyödyn vuoksi, vaan yritysmuodon muutoksen tueksi on tehtävä tarkat taloudelliset laskelmat. Maatilojen heikko kannattavuus ja maksuvalmius ovat olleet viimevuosina paljon esillä mediassa. Tilastojen mukaan maatalouden kannattavuuskertoimet ovat olleet useamman vuoden hyvin alhaiset. Talouden heikko tilanne on aiheuttanut useille maatiloille maksuvalmiusongelmia. Tutkielman tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako yritysmuoto maatilayrityksen maksuvalmiuteen. Tutkittavat yritysmuodot olivat yksityinen elinkeinonharjoittaja ja osakeyhtiö. Tutkimuksen teoriaosuudessa on käyty läpi maksuvalmiutta käsitteenä, maksuvalmiuden arviointia sekä eri yritysmuotoihin liittyvää teoriaa verotuksen ja yrityksen oikeudellisen aseman osalta. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena kahdelle maatilalle, joita molempia harjoitettiin yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Tarkasteltava ajanjakso tutkimuksessa on 2012–2016. Tälle ajalle tehtiin kuukausittaiset toteutuneet maksuvalmiuslaskelmat yksityiselle elinkeinonharjoittajalle. Vastaavat maksuvalmiuslaskelmat tehtiin osakeyhtiölle hyödyntäen kolmea eri skenaariota. Nämä skenaariot olivat tulojen jättäminen osakeyhtiöön, osingon nostaminen yrityksestä ja palkan maksaminen osakkaalle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että osakeyhtiöllä voi olla suuri vaikutus maksuvalmiuteen, mutta mahdollisista saavutetuista verohyödyistä huolimatta vaikutus ei aina ole positiivinen. Skenaario, jossa tulot jätetään osakeyhtiöön, nousi molemmissa tapauksissa maksuvalmiuden kannalta edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Verotuksen osalta kyseinen vaihtoehto ei ollut molemmille tapauksille edullisin. Vaihtoehto ei myöskään ollut yrittäjille realistinen, koska yrittäjillä ei ole tilan ulkopuolisia tuloja. Osakeyhtiön paremmuuteen maksuvalmiuden kannalta vaikuttavat erityisesti yrityksen koko, yrittäjien lukumäärä, investointien määrä sekä tulon nosto tarpeet yrityksestä. Laskelmat on toteutettu käyttäen tutkimuksessa määritettyjä olettamia nostettavan tulon määrän osalta. Laskelmien mukaan muut osakeyhtiön skenaariot ovat maksuvalmiuden kannalta yksityistä elinkeinonharjoittajaa huonompia. Erot eivät kuitenkaan olleet kaikissa tapauksissa isoja, joten nostettavan tulon optimoinnilla voidaan vaikuttaa tietyn skenaarion paremmuuteen.
 • Wu, Rui (Helsingin yliopisto, 2017)
  Saccharomyces cerevisiae var. boulardii is a probiotic strain of the baker’s yeast Saccharomyces cerevisiae. It has a long history of use in treating and preventing several kinds of diarrhea in human. Recently, scientists have drawn their attentions to use this probiotic yeast as a living drug delivery vehicle to the gastric intestinal tract (GIT). Several distinctive features of S. boulardii such as an optimal growth temperature at 37 ºC and better acidic tolerance enable active recombinant protein expression in harsh conditions. Human intrinsic factor (IF) is a glycoprotein secreted by gastric parietal cells and belongs to vitamin B12 (Cobalamin, Cbl) transport family. The gastric IF gene (GIF) encodes this protein. It is an essential protein for the proper absorption of Cbl in the terminal ileum, lacking of which results in vitamin B12 deficiency, especially common among the elders. This study aims to express active human IF from probiotic S. boulardii that can be combined with vitamin B12 forming B12/IF complex and absorbed by intestinal cells. To achieve these goals, a plasmid pSF-TEF1-TPI1-Blast-GIF was designed for S. boulardii transformation. Verification of recombinant IF was accomplished by SDS-PAGE, Western blotting and peptide sequence mapping by mass spectrometry (MS). Experimental results indicated that the recombinant IF was not able to be synthesized in useful amount from S. boulardii using plasmid pSF-TEF1-TPI1-Blast-GIF. Transformation of the plasmid carrying GIF sequence brought significant phenotypic and metabolic modification to the host cells. PCR technique was found unsuccessful to verify the presence of correct plasmid, leaving uncertainty whether the correct plasmid was present in the transformants or not. Interestingly, an immunreoactive band at expected size (45 kDa) could be detected with rat polyclonal antibody in Western blotting. This band could be only detected from the supernatant when cells were grown with Cbl supplement, but shown to be exo-1,3-β-glucanase in MS protein sequencing. However, it is still possible that trace amount of recombinant IFs are secreted but cannot be detected due to MS sequencing limitations. Even though there was a contradictory result in Western blotting compared to that of MS sequencing, the excessive secretion of the exo-1,3-β-glucanase which may corrode yeast cell walls, may explain the different phenotype of transformants in comparison to host cells. This study indicated that not all genetic manipulation tools designed for S. cerevisiae are without problems for S. boulardii. More studies need to be carried out for successful heterologous IF protein expression with this probiotic yeast.
 • Järvi, Liisa (Helsingin yliopisto, 2017)
  Tutkielman kirjallisuusosiossa perehdyttiin vaahdonmuodostumisen mekanismeihin erityisesti hiilidioksidia sisältävissä juomissa sekä vaahdon hajoamisen eri mekanismeihin, kuten valumiseen, koalesenssiin ja kaasun vaihtoon kuplien välillä. Virvoitusjuomissa merkittävin kuplanmuodostumisen tyyppi on ei-klassinen kuplanmuodostuminen, sillä se on vastuussa kuplien muodostumisesta pitkään sen jälkeen, kun virvoitusjuoma on kaadettu lasiin. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltiin myös virvoitusjuomien raaka-aineiden rooleja vaahdonmuodostuksen eri vaiheissa. Kokeellisen työn tavoitteena oli selvittää eri makeuttajien ja kofeiinin vaikutusta vaahdonmuodostumiseen. Toisena mielenkiinnon kohteena oli selvittää onko vaahdonmuodostumiseen muita mahdollisia vaikuttavia seikkoja. Työssä käytetyt nesteet olivat hiilidioksidipitoisia makeuttajien ja kofeiinin vesiliuoksia. Juomat valmistettiin tiivisteistä juoma-automaatilla, jollaisia käytettään esimerkiksi pikaruokaravintoloissa. Jokaista juomaa laskettiin astioihin ja jokainen täyttötapahtuma valokuvattiin ja analysoitiin ajan funktiona. Virvoitusjuomien vaahtoutumista testattiin samalla menetelmällä keinotekoisia nukleaatiokohtia sisältävässä astiassa. Tämän maisterintutkielman merkittävin löydös oli, että juomassa käytetyn makeutusaineen tyypillä on selkeä vaikutus vaahdonmuodostamisen määrään. Hiilihydraattimakeuttajilla makeutetut juomat muodostivat huomattavasti vähemmän vaahtoa, kuin makeutusaineilla makeutetut juomat. Kofeiinin läsnäololla ei havaittu vaikutusta vaahdonmuodostumiseen hiilihydraattimakeutetuilla juomilla, mutta makeutusaineilla makeutettujen juomien kohdalla havaittiin suurempi vaahdonmuodostus kofeiinipitoisella juomalla kahdessa koesarjassa. Muilla osatekijöillä oli huomattavasti vähäisempi vaikutus vaahdonmuodostumiseen, ja niiden kohdalla tulokset olivat osittain ristiriidassa aikaisemmin julkaistun tiedon kanssa. Maailmanlaajuisen kulutuksen ja juoma-alan tulevaisuuden trendien tarkastelu osoittivat tutkimuksen tarpeellisuuden.
 • Ujainen, Paula (Helsingin yliopisto, 2017)
  The global trends have been guiding hotels to move to a green direction for years, and nowadays hotels are expected to maintain sustainability programs as a regular feature of their business. As the topic is receiving much more attention in hospitality, it is important to consider guests reactions to sustainable practices in hotels. In addition, customer participation is important of the implementation of green practices in hotels. The objective of this study is to investigate consumers’ general attitudes toward green hotels. Specifically, the study seeks to demonstrate how consumers evaluate green practices in hotels and how a hotel’s green image influences consumer decision- making. According to the findings of this thesis, consumers are willing to stay in green hotels and prefer green hotels. Survey study results demonstrate that respondents have positive or very positive attitudes toward green hotel image. This points out that green attributes can bring more value to the brand, and differentiate it from other hotel brands. Based on the literature review and survey study, this thesis distinguished three common green hotel marketing benefits, which are new market opportunities, green brand benefits, and competitive advantage which is achieved by product enhancement. Thus, this thesis demonstrates that there is market for green hotels and the best way to attract customers is to create green hotel brands that emphasize good and consistent value of the green hotel.
 • Juusela, Juho (Helsingin yliopisto, 2018)
  Suomalainen siipikarjantuotantoketju toimii kansainvälisessä markkinaympäristössä, jossa toimiminen ja menestyminen edellyttävät hyvää ja alati kehittyvää kilpailukykyä. Tuotannon kilpailukyky ja tuotannon kannattavuus (nuorikko, siitosmuna, untuvikko, broilerinliha jne.) muodostuvat tuotteiden ja tuotantopanosten (eläinaines, rehu, työvoima jne.) hintojen ja tuotannon tuottavuuden perusteella. Näitä tekijöitä vertailemalla voidaan päätellä, onko tuotannolla kilpailuetua, kilpailukykyä vai kilpailuhaittaa. Tutkimuksessa tarkasteltiin broilerin haudontamunia tuottavien tilojen kilpailukykyä. Kilpailukyvyn mittareina käytettiin tuotannon kokonaistuottavuutta ja osatuottavuuksia. Lisäksi tarkasteltiin tuotannon kustannusrakennetta ja broilerinlihantuotannon markkinoita Suomessa ja maailmalla. Tutkimusaineistona käytettiin kahden suomalaisen haudontamunantuotantoa harjoittaneen tilan tilinpäätös- ja tuotantotulostietoja vuosilta 2014-2015. Vertailuaineistona käytettiin vastaavaa aineistoa kahdeksalta tanskalaistilalta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää haudontamunan tuotantokustannukset suomalaisilla ja tanskalaisilla tiloilla. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää johtuvatko erot tuotantokustannuksissa eroista tuottavuudessa, eli tuotantopanosten käytöstä suhteessa tuotokseen, vai tuotantopanosten hankintahinnoista. Aggregoidun tuottavuusindeksin perusteella tanskalaisten tilojen kokonaistuottavuus oli 18 % korkeampi kuin suomalaisten tilojen. Osatuottavuusmittausten perusteella työn tuottavuus oli tanskalaisilla tiloilla 48 % ja pääoman tuottavuus 15 % korkeampi kuin suomalaisilla tiloilla, kun työn hintana käytettiin FADN-aineiston mukaisia maakohtaisia työkustannuksia ja 5 % pääoman korkovaatimusta. Tanskalaisilla tiloilla yksikkökustannukset olivat keskimäärin suomalaisia tiloja alemmat. Suomalaisten tilojen kustannukset erosivat toisistaan siten, että suurempi suomalaistila oli yksikkökustannuksiltaan lähempänä tanskalaisten tilojen keskiarvoa kuin pienempää suomalaistilaa. Merkittävimmistä tuotantopanoksista rehun hankintahinta oli suomalaisilla tiloilla hieman alempi kuin tanskalaisilla tiloilla. Eläinkohtaisessa tuotoksessa ei ollut maiden välillä merkittävää eroa, mutta eläinten hankintakustannukset olivat tuotettua haudontamunaa kohden 28 % suuremmat suomalaisilla tiloilla. Tanskalaiset tilat olivat tila- ja kasvattamokohtaisilta eläinmääriltään suomalaisia tiloja suurempia, mikä näyttää olevan paremman tuottavuuden taustalla. Suurempi tilakoko mahdollistaa alemmat kasvatuspaikkakohtaiset investointikustannukset ja edelleen paremman pääoman tuottavuuden. Tanskassa työn hinta oli tarkasteluvuosina EU-alueen kalleinta, mikä on todennäköisesti kannustanut tehostamaan työnkäyttöä tiloilla.
 • Navarro, Andrea (Helsingin yliopisto, 2017)
  Mold spoilage is the main cause of bread spoilage. The fungal species that mostly contaminate bakery products belong to the genera Penicillium, Eurotium, Aspergillus, Monilia, Endocymes, Cladosporium, Fusarium, Neurospora and Rhizopus. The aims of the experimental work were: (1) to screen LAB strains previously isolated from bakery and sourdough environment for their antifungal properties and to be used as starters for sourdough with antifungal activity, and (2) to evaluate sourdough effects on the shelf life of white wheat bread, without affecting the textural properties. Three methods were used to determine the antifungal activity of the isolates. First, the mechanism of fungal inhibition was investigated by an agar diffusion assay with P. paneum and P. albocoremium as indicators. The inhibitory activity toward bakery-related fungi was tested with the radial growth rate of fungi measured after seven days with six indicator molds. The isolates L. pentosus/plantarum J42 and L. mesenteroides I21 were tested in the baking trials, which were conducted in the pilot plant. Physicochemical analysis and microbiological observation were performed on bread slices and loaves produced with 30% sourdough, packed and stored in polyethylene plastic bags under natural conditions at a room temperature of ~ 24 ºC in the pilot plant. The water-soluble extracts from L. pentosus/plantarum, L. mesenteroides, P. pentosaceus and W. confusa had the highest inhibition activity. L. plantarum, W. confusa, L. pseudomesenteroides/mesenteroides and L. mindensis/crustorum had low activity toward the indicator molds. Minor inhibitory effect was observed toward P. albocoremium. Overall, the highest antifungal activity toward the indicator molds was shown by L. mesenteroides I21 strain. The pH values of the water-soluble extract and the sourdough did not seem to influence the fungistatic effect observed of the selected strains toward the molds. Addition of sourdough caused no changes in the physical properties of bread. Sourdough breads had less mycelial coverage relative to the control bread. In the conditions of this study, sourdough addition was beneficial to decrease mold contamination in bread.
 • Sorvari, Hannele (Helsingin yliopisto, 2018)
  Introduction: Stress can be found already in young children. It may be associated with, for example, family life situations, bullying or the daycare environment. The body secretes cortisol, a stress hormone, in response to stress. Abnormal corti- sol levels are associated with overweight and a preference for energy-dense foods high in sugar and fat. Studying the link between children’s stress and diet is important as the early childhood is an important period for the development of eat- ing habits as well as for the prevention of obesity and later chronic illnesses. Aims: The aim of this study is to investigate if hair cortisol concentration, a measure of long-term stress, is associated with the food patterns of three to six year old Finnish children. Other aims include determining the mean hair cortisol concen- tration in the sample and studying whether the concentration or food patterns differ by background factors. Materials and methods: The study is a part of the DAGIS study’s cross-sectional phase conducted in 66 daycare centers in Uusimaa and South Ostrobothnia in 2015–2016. The data consists of 864 three to six year old children, of whom 541 pro- vided the information needed to examine the main research question between hair cortisol and dietary intake. The data used in the study was collected through a food frequency questionnaire, food diaries, a guardian's background survey, child temperament survey, anthropometric measurements and hair samples. Food patterns were determined using prin- cipal component analysis. The hair cortisol content was measured from four centimeter hair samples using a chemiluminescence immunoassay. Correlation analysis and one-way analysis of variance were used to study if food pat- tern scores, hair cortisol content and background variables were associated with each other, as well as to examine whether the food pattern scores or cortisol levels differed by background variables. High cortisol levels were used to ex- plain low scores for the Health-conscious food pattern in a logistic regression analysis. Results: The average hair cortisol concentration among participants was 41.7 pg / mg (95% CI: 35.5–47.9 pg / mg) ranging from 0.24 to 879.6 pg / mg. The food patterns Sweet and salty treats, Health-conscious and Sandwich snacking were dis- tinguished from the food consumption data. Differences in background variables were observed for both main variables. For example, the age of the child was inversely associated to the cortisol content of the hair (r = -0.16, p < 0.001) and the concentration was higher in boys than in girls (p < 0.001). The children of parents with high education degrees had higher scores from the Health-conscious pattern than the children of parents with not more than vocational school or high-school level education (p <0.001) or a bachelor's degree (p < 0.01). Hair cortisol content was negatively linked to the Health-conscious pattern score (r = -0,086, p < 0.05), and a high concentration increased the odds of a low Health-conscious pattern score (OR = 4.1 [95% CI: 1.9-9 0] p < 0.001). Hair cortisol content did not significantly correlate with the other two dietary patterns. Conclusions: This study supports the link between long-term stress and lower-quality diet, as it shows that elevated hair cortisol levels and less health-conscious diets are connected in children. The results are not generalizable outside the sample, but give reason to further investigate the relationship between long-term stress and the development of chil- dren’s eating habits and health.

View more