Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Safdari, Pezhman (Helsingin yliopisto, 2015)
  Surface albedo, which is the fraction of reflected radiant energy by earth’s surface to incoming solar energy, plays an important role in earth energy budget and energy equilibrium. Different features of the earth’s surface have different reflectivity rates which affect the albedo. Vegetation land-covers covering vast areas of earth’s surface as agricultural lands, forests, grass lands and so on, have great impact on land surface albedo. The Species composition, geographical distribution and seasonal phenology of different vegetation land-covers have an impact on surface albedo and consequently on earth’s energy budget and consequently, on climate change. Boreal zone covering latitudes between 60o – 70o N is one of the largest vegetation biomes on earth and which has a significant impact on surface albedo. The boreal region is mostly covered by coniferous forests which are optically very dark and absorb most of the incoming solar energy. This low reflectivity is very influential during the times that earth’s surface is snow covered by masking the high reflectivity of the snow covered land surface. This has caused most of the studies to focus on the boreal vegetation land-cover albedo during the snow covered periods of the year. In this study, the effect of five different vegetation classes (agriculture, broad leaves, coniferous, mixed forest and shrub lands) and the latitudinal gradient (northern, middle and southern Finland) and the vegetation phenology during the growing season on surface albedo of vegetated areas of Finland for the year 2009 has been investigated. The results of the study showed that there is a significant difference between the albedo of different vegetation land-cover classes. The albedo of agricultural lands tends to be systematically the highest in all conditions while conifers were the lowest. The vegetation land-cover albedo is generally lower in northern Finland compared to middle and south. There is a gradual increase in vegetation albedo until mid-July and after reaching a maximum level it starts to decrease towards the end of the growing season. The peak in albedo is reached about two weeks earlier in north compared to south possibly due to its shorter growing season and longer day during the growing season.
 • Tuomi, Tiina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kehittynyt teknologia mahdollistaa kuluttajien osallistumisen hyödykkeiden suunnitteluun ja valmistamiseen aikaisempaa enemmän. Kuluttajan rooli tuotteiden ja palveluiden arvoketjussa on nähty viime vuosikymmeninä merkittävänä kuluttaja- ja markkinointitieteissä. Keskusteluissa on tuotu esiin, että kuluttajien osallistuminen yhdessä yrityksen kanssa tuotteiden suunnitteluun, valmistamiseen sekä kokemiseen loisi arvoa kuluttajille. Tutkielma tarkastelee kuluttajien kokemuksia osallistumisesta tuotteiden ja brändien kehitykseen joukkoistamistyökalun avulla. Yritykset voivat joukkoistamisen avulla ulkoistaa suunnitteluprosessin isommalle joukolle toimijoita kuin perinteisesti on tehty ja samalla osallistaa kuluttajia tuotteiden ja brändien kehitykseen. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella sitä, osallistuvatko kuluttajat joukkoistamismenetelmällä tehtyyn kampanjaan ja miten he kokevat kampanjan ja siihen osallistumisen. Tutkimusta varten tehtiin ensin pilotointi, jossa hyödynnettin joukkoistamista. 17 000 kuluttajaa osallistui kampanjaan. Kampanjaan osallistuneiden joukosta valittiin 11 kuluttajaa puolistrukturoituun haastatteluun. Heiltä kysyttiin kokemuksia osallistumisesta. Kuluttajien kokemuksia analysointiin teoria-ohjaavan analyysin avulla, jossa aineistoa käsiteltiin kuluttajan arvonluomista koskevan kirjallisuuden avulla sekä aikaisemman joukkoistamista käsittelevän tutkimuksen avulla. Kuluttajat kokevat osallistumisen pääosin ajan vietteeksi. Samalla he kuitenkin osoittivat kiinnostusta osallistua laajemminkin hyödykkeiden kehittämiseen yhdessä yrityksen kanssa. Kuluttajien osallistuminen kampanjaan riippui tilannetekijöistä ja osallistuminen loi sekä hedonistisia että utilitaristisia arvon kokemuksia kuluttajalle samaan tapaan kuin kuluttaja kokee saavansa arvoa muissakin kulutustapahtumissa. Hedonistiset kokemukset ilmenivät kampanjaan osallistumisen toimimisena ajanvietteenä ja miellyttävänä kokemuksena osallistumisesta kampanjaan kuluttajalle. Utilitariset arvot ilmenivät arvostuksena tiedosta uusista tuotteista, palkinnon saamisen arvostamisen ja ennen kaikkea vaikuttamisesta yrityksen tuotteisiin. Tulokset osoittavat teorian oletusten mukaisesti kuluttaja on aktiivinen ja halukas olemaan kanssa käymisissä yrityksen kanssa muun muassa uuden teknologian avulla kuten myös perinteisimmillä keinoilla.
 • Viinamäki, Miia (Helsingin yliopisto, 2015)
  Ruisleipä on keskeinen elintarvike suomalaisten ravitsemuksessa. Sen valmistuksessa käytetään yhä perinteistä juuritaikinaa eli raskia, joka sisältää maitohappobakteereja ja mahdollisesti hiivoja. Ruis sisältää runsaasti fruktaaneja ja lisäksi raskin fermentoinnin aikana muodostuu mannitolia. Fruktaani ja mannitoli imeytyvät huonosti ohutsuolesta, mutta suoliston bakteerit fermentoivat ne nopeasti. Nopeasti fermentoituvat substraatit saattavat aiheuttaa vatsaoireita jopa yli 10 % väestöstä. Opinnäytetyössä tutkittiin erään teollisen raskin fruktaani- ja mannitolimetaboliaa, raskimikrobistoa sekä raskimikrobiston fruktaaninhajottamiskykyä. Tutkimuskohteeksi valittiin BF-raski. BF-raskin fruktaanin, mannitolin ja pelkistettyjen sokerien pitoisuutta mitattiin raskituksen edetessä. Mittausten jälkeen käyttövalmiista BF-raskista eristettiin maitohappobakteerit ja niiden fruktaanin hajottamiskykyä testattiin kromogeenisillä maljoilla ja puhdasviljelmistä tehdyillä fermentaatioilla. Lisäksi valmistettiin BF-raskin kaltainen spontaani raski pienessä mittakaavassa ja mitattiin sen fruktaanipitoisuutta. Tutkimuksessa havaittiin, että BF-raskin raskitusprosessin aikana fruktaani ja prosessissa syntynyt mannitoli hävisivät. Yhdellä raskin maitohappobakteereista havaittiin olevan kyky kuluttaa tehokkaasti fruktaania ja geenit, jotka koodaavat solunulkoista fruktaanihydrolaasi-entsyymiä sekä FOS/fruktoosi-kuljetussysteemiä. Lisäksi siltä löytyivät mannitolin käyttöön tarvittavat geenit. BF-raskin kaltainen fruktaania kuluttava raskisysteemi saatiin aikaan myös spontaanisti pienemmässä mittakaavassa. Fruktaanivapaan ruisraskin avulla voidaan valmistaa niukasti fruktaania ja mannitolia sisältävää ruisleipää. Tällainen ’vatsaystävällinen’ ruisleipä voisi sopia perinteisestä ruisleivästä vatsaoireita saaville kuluttajille.
 • Mäkipelto, Anni (Helsingin yliopisto, 2015)
  Maisterintutkielman kirjallisuusosassa perehdyttiin tuorejuustoihin ja niiden valmistusmenetelmiin. Tässä tutkielmassa tutkittiin pääasiassa leikattavan tuorejuuston kolmea eri valmistusmenetelmää: säkitys-, ultrasuodatus- ja rahka-rasvaseosmenetelmää. Kirjallisuusosassa käsiteltiin lisäksi tuorejuustojen koostumusta, valmistusmenetelmien kannattavuutta, kuten tuorejuustosaantoa ja laatuominaisuuksia. Kokeellisessa osassa valmistettiin leikattavaa tuorejuustoa pilot-mittakaavassa ultrasuodatus- ja rahka-rasvaseosmenetelmällä ja verrattiin teollisesti säkitysmenetelmällä valmistettuun leikattavaan tuorejuustoon. Näytteistä tutkittiin valmistusmenetelmien vaikutuksia leikattavan tuorejuuston valmistusprosessiin, laatuun, rakenteeseen, aistinvaraisiin ominaisuuksiin, säilyvyyteen ja kannattavuuteen. Tuorejuustojen aistittavaa laatua tutkittiin perinteisen miellyttävyystestin avulla ja rakennetta erilaisin rakennemittauksin. Lisäksi juustoista määritettiin kemiallinen koostumus ja mikrobiologinen laatu. Eri valmistusmenetelmillä valmistetut leikattavat tuorejuustot erosivat toisistaan tilastollisesti merkitsevästi joiltakin rakenteellisilta ja aistinvaraisilta ominaisuuksiltaan. Yksi leikattava tuorejuustonäyte koettiin kokonaisuudessaan miellyttävimmäksi kaikilta arvioitavilta ominaisuuksiltaan. Lisäksi rakennemittausten tulokset tukivat hyvin kuluttajien aistinvaraisia arviointeja. Tuorejuustojen säilyvyyttä tutkittiin siten, että rakenne- ja mikrobiologisista määrityksistä tehtiin toistomittaukset viiden viikon kuluttua valmistuksesta. Toistomittauksien avulla voitiin tarkastella rakenteen ja mikrobiologisten tulosten muuttumista säilönnän aikana. Säilyvyys oli pysynyt hyvänä lukuun ottamatta säkitysmenetelmässä mikrobien pesäkemääriä, joiden tulosta vääristivät maitohappobakteerit.
 • Kylmäaho, Jenni Jemina (Helsingin yliopisto, 2015)
  This study examines the service quality of a Finnish forest service company. The forest services market in Finland is undergoing a radical change in market structure after the Finnish Forest Act changed in 2014. Accordingly, government-backed forest service organizations must adapt their business models towards competitive markets and they must reconsider their own competitive edge. The aim of the study is to analyse internal environment of a company in order to produce service quality. The aim is to understand what are the customers’ experiences of the service quality and from which factors the quality is formed. The target group of the study are the Finnish urban forest owners. This group of forest owners is a customer target group for the Finnish forest service organization. The theoretical framework is based on Perceived Service Quality theory. The theory examines service quality comparing customers’ expectation s to customers’ experiences. If service experience exceeds the expectations, the level of service quality is considered good. The Gap Model of the Perceived Service Quality-theory examines the performance of the internal environment of a company in order to produce service quality. The performance of the internal environment is a crucial aspect of service quality because it determines the bases whether the service quality is considered good by a customer. The data was collected from urban forest owners and the company’s staff. The customer survey was sent by email to 1287 forest owners. The staff survey was submitted to all 284 staff members of the company. The customer survey response rate was 24. Staff response rate was 27. The method used in the study was SERVQUAL and Gap Model, which are both based on Perceived Service Quality-theory. The result shows that the service quality produced by the forest service organization is considered good among customers. The service quality is composed from four different factors which are: personal service, communication and marketing, the execution of forest services and the outcome. The results indicated four different customer segments among urban forest owners. These customer groups were named “concentrated on execution”, “service oriented”, “emphasized on outcome” and “indifferent toward services”. The group “concentrated on execution” had highest expectations towards services. The group “emphasized on outcome” stressed the result of the forest service. The group of “service oriented” was largest and these clients underlined the importance of a good personal service. Failures is personal service resulted in the group of indifferent customers. There were more respondents included to this group than others that had used forest road-services or were from Lapland, North Ostrobothnia or Kainuu. The Gap Model indicated the core development areas in internal environment in order to produce service quality. The gaps were wide in relation to the optimal level of internal environment that would serve to produce quality service. In particular, management's views differed from the views of other staff. The results show that the standardization of services and internal communication are the core elements for the development of high-quality service.
 • Kalliomaa, Julius (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee strategiaviestinnän roolia osana strategian toteuttamista. Organisaatiot ovat luoneet liiketoimintastrategioita vuosikymmenien ajan rakentaakseen ja vahvistaakseen kilpailuasemaansa markkinoilla. Strategian saaminen osaksi organisaation päivittäistä toimintaa osoittautuu kuitenkin usein haasteelliseksi. Viestinnällä on todettu olevan keskeinen rooli strategiaa toteutettaessa (mm. Aaltonen & Ikävalko 2002; Beer & Eisentat 2000; Hämäläinen & Maula 2004; Zaribaf & Hamid 2010) Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti miten strategioita viestitään, tulkitaan ja omaksutaan organisaatioissa. Tutkimuksessa vastataan kysymyksiin: 1) Miten strategiaviestintä edistää strategian omaksumista osaksi organisaation päivittäistä toimintaa? 2) Millaisista osa-alueista onnistunut strategiaviestintä koostuu? Tutkimuksen teoriaosa rakentuu strategia käytäntönä -tutkimussuuntauksen varaan, joka käsittelee sitä, mitä ihmiset tekevät strategian pohjalta ja toisaalta miten tähän toimintaan vaikutetaan (Johnson ym. 2007,7). Strategiaviestintä on vuorovaikutteista kommunikaatiota strategian sisällöstä ja sen toteuttamiseen tähtäävistä toimenpiteistä, missä henkilöstön rooli viestien tulkitsijana korostuu. Näin ollen strategiaviestintä nähdään yhtäältä keinona siirtää strategian sisältöä organisaatiossa eteenpäin, ja toisaalta prosessina, jonka välityksellä henkilöstö vuorovaikutteisesti tulkitsee strategiaa. Tutkimusotteeltaan työ edustaa laadullista tapaustutkimusta, jonka kohteena oli Apetit Oyj. Empiirinen aineisto koostui kahdeksasta teemahaastattelusta, joiden avulla pyrittiin selvittämään henkilöstön kokemuksia strategiaviestinnästä. Aineiston pääasiallinen analysointimetodi oli sisällönanalyysi, jonka avulla muodostettiin systemaattinen ja kokonaisvaltainen kuvaus tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Tulokset osoittivat, että strategian sisällön yksityiskohtaisuus vaikuttaa siihen, kuinka helppo henkilöstön on löytää strategiasta käyttömahdollisuuksia työhönsä. Mitä selkeämpänä tämä käyttöyhteys näyttäytyy sitä merkittävämmin strategia ohjaa henkilöstön käytännön työtä. Aineistosta kävi ilmi, että vaikka strategiaa puretaan vuorovaikutteisesti, on esimiehillä korostunut rooli käyttöyhteyksien osoittamisessa henkilöstölle. Henkilöstön tulkintaa strategiasta voi siis ohjata osoittamalla strategian merkitys päivittäisessä työssä. Strategian tarkoitus on ohjata koko organisaation toimintaa yhtenäiseen suuntaan, minkä takia se viestitään usein koko henkilöstölle. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että strategiaviestinnän sisältöä ja siihen käytettyä tapaa tulisi muokata viestinnän vastaanottajan organisaatiotason, tarpeiden ja valmiuksien mukaan. Strategian sisällön tulisi muuttua yksityiskohtaisemmaksi organisaatiossa alaspäin tultaessa, jolloin strategiasta löydettävät käyttöyhteydet näyttäytyvät konkreettisempina.
 • Westerlund, Jenni (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tapauskohtaisesti suomalaisen pienyrityksen kansainvälistymismahdollisuuksia ja kartoittaa potentiaalisia viennin muotoja kansainvälistymisen aloittamiseksi. Kansainvälistymisen teoriakenttä on laaja ja paljon tutkittu. Kansainvälistymismalleina esitellään kolme tunnetuinta mallia: vaihe-, Born Global- ja Born-again Global-mallit. Yritykset kansainvälistyvät monista eri syistä; hakeakseen lisää kasvua tai pakon edessä pysyäkseen kilpailussa mukana. Vientitoimintaan ryhdyttäessä yritys tarvitsee tuotteeseen, talouteen ja osaamiseen liittyviä edellytyksiä, jotta viennin aloittaminen olisi mahdollista. Kansainvälistymistapoja on useita vientitoiminnasta oman toimipisteen perustamiseen ulkomailla. Ennen ulkomaille menoa yrityksen on tärkeää pohtia tavoitteitaan ja sisäisiä strategioitaan sekä toteuttaa markkinatutkimuksia kohdemaista. Tutkimuksissa tärkeää on tunnistaa alueiden todellinen potentiaali kohderyhmien suhteen ja mahdolliset markkinoille pääsyn esteet ja haasteet. Tutkielman aineisto on kerätty kvalitaviisesti teemahaastatteluilla. Tutkimustulosten mukaan kohdeyrityksellä on potentiaalia laajentaa ulkomaille ja onnistua kasvattamaan toimintaansa ja lisäämään myyntiään. Suomen markkinat eivät tarjoa riittävää kasvualustaa yrityksen tuotteen erikoislaatuisuuden takia, jonka vientimahdollisuuksien kartoittamiseen tämä tutkimus perustuu. Kansainvälistymisessä tärkeiksi seikoiksi nousivat oikeisiin segmentteihin keskittyminen maakohtaisesti ja oikeiden kontaktien löytyminen. Yhteistyö-kumppaneiden ja brändäämisen avulla kasvua voidaan saavuttaa suuremmilla volyyymeilla.
 • Pirskanen, Iiro (Helsingin yliopisto, 2015)
  Selvityksen tavoitteena on havainnollistaa hinnoittelustrategioiden vaikutuksia yrityksen toimintaan. Lisäksi työssä selvennetään kahvin hinnoittelun sekä keskiostoksen riippuvuussuhteita. Työssä esitellään erilaisia hinnoittelustrategioita ja ne tullaan jakamaan kolmeen isompaan pääryhmään: kustannuksiin, kilpailuun sekä asiakasarvoon perustuviin strategioihin. Hinnoittelustrategiat voidaan myös jakaa pitkäkestoisiin sekä lyhytkestoisiin. Tässä tutkimuksessa tullaan myös esittelemään dynaamisen sekä staattisen hinnoittelemisen eroavaisuudet. Selvitystä varten on hyödynnetty erään kaupparyhmittymän kassajärjestelmädataa, jonka perusteella selviää kahvin vähittäishintakehitys vuosien 2009-2014 aikana. Samalla kaupparyhmittymän keskiostosta vertaillaan hinnoitteluun saman otoskauden aikana. Päivittäistavara-alalla (PT-ala) kampanjointi on hyvin oleellinen osa liiketoiminnan harjoittamista. Kampanjoinnilla tarkoitettaan lyhyt- tai pitkäkestoista markkinasta eroavaa toimintaa, jolla yritys pyrkii vaikuttamaan kuluttajien ostokäyttäytymiseen. PT-alalla kampanjointi on yleensä hyvin hintalähtöistä. Kampanjoinnin aikana hyödykkeen tai palvelun hinnoittelu asetetaan hallitsevaa markkinahintaa alhaisemmaksi. Kampanjatuotteilla voidaan hetkellisesti mahdollisesti vaikuttaa myyntieuroihin, tuottoon, tuottoprosenttiin, asiakaskäyntikertoihin sekä tukkuhinnoitteluun. Lyhytkestoisten kampanjoiden positiivinen vaikutus voi olla kuitenkin kyseenalainen. Osa asiakkaista saattaa vain hakea tarjoustuotteen ja poistua transaktion jälkeen. Noutamalla pelkät tarjoustuotteet, yksittäinen asiakaskäyntikerta laskisi mahdollisesti keskiostosta. Keskiostoksen myötä myös saavutettu tuotto sekä suhteellinen tuottoprosentti saattavat laskea. Pitkäkestoista hinnoittelua harjoitettaessa asiakas ei välttämättä hakisi vain tarjoustuotetta. Mikäli asiakas keskittää ostoksensa yhteen paikkaan, voi keskiostos mahdollisesti nousta. Samaan aikaan tuotto sekä suhteellinen tuottoprosentti saattaisivat nousta, koska tappiolla myytäviä tarjoustuotteita ei olisi. Selvitystä varten on kartoitettu kahvin pitkäkestoinen hinnoittelu vuosilta 2009-2014. Samalla kassajärjestelmädatan avulla tutkimuksessa esitellään kaupparyhmittymän keskiostoksen kehitys ja suuruus kuukausitasolla. Kahvin hinnoittelun muutoksia vertaillaan kaupparyhmittymän keskiostoksen kehitykseen. Tuloksia tarkastellaan korrelaation sekä lineaarisen regressiosuoran avulla. Empiirisen datan perusteella kahvin pitkäkestoisella hinnoittelulla sekä kaupparyhmittymän keskiostoksen välillä on havaittavissa riippuvuutta. Riippuvuus voimistui, kun rajausta tarkennettiin ja otokseen valikoitui vain yksittäinen kahvi-segmentin tuoteperhe. Esitetyn teorian sekä empiirisen tutkimuksen perusteella, voimme todeta, että pitkäkestoinen hinnoitteleminen saattaa olla PT-alalla parempi vaihtoehto kuin dynaaminen kampanjointi. Tutkimustuloksen perusteella otoskaupparyhmittymän tulisi omaksua vielä vahvemmin staattinen hinnoitteleminen ja vähentää lyhytkestoista kampanjointia. Pitkäkestoinen hinnoitteleminen voi mahdollisesti vaikuttaa myös muihin lukuisiin muuttujiin kuten: asiakastyytyväisyyteen, luotettavuuteen sekä kustannustehokkuuteen.
 • Ahervo, Eeva (Helsingin yliopisto, 2015)
  The aim of this thesis was to find a suitable natural antifungal substituent to improve shelf life of quark based products. Antifungal properties were analysed with four different protective cultures: HOLDBAC™ YM-B Plus, HOLDBAC™ YM-C Plus, HOLDBAC™ YM-XPM and FreshQ® 1. Also two different plant based compounds Melinat® and Verdad® F95 were examined. Different dosages and adding methods were used to study the feasibility of these compounds to quark based products. Physical and microbiological factors affecting the shelf life of fresh cheeses, manufacturing processes of cream cheese and quark based products and antifungal properties of both lactic acid and propionic bacteria as well as plant based compounds were reviewed in the literature section. The mixture of milk and quark in elimination tests and cream cheese and quark based spread in following tests were used as samples. The samples were contaminated with two different yeasts, Rhodotorula mucilaginosa and Candida utilis and a mold Aspergillus brasiliensis. The concentration of yeasts and mold were analysed after 0, 7 and 14 days storage at 9 °C. The properties of antifungal compounds were analysed also with the help of chemical and sensory analysis as well as shelf life tests. Protective cultures with recommended dosage were able to inhibit the growth of yeasts in the mixture of milk and quark. A tenfold increase in dosage did not have effect on yeast concentration. HOLDBAC™ YM-B Plus and FreshQ® 1 -cultures added at the same time with fermentation when manufacturing cream cheese and spread samples were not as efficient as potassium sorbate. However, the results from spread samples prepared with post-addition were equal to the results of potassium sorbate. Heat treatment was shown to have a significant impact on the performance of protective cultures. The heat tolerance of protective cultures is needed to investigate in the future so that the adding methods and feasibility especially to heat-treated products would be evaluated more closely.
 • Wang, Xiaoqing (Helsingin yliopisto, 2015)
  The thesis starts with a review of literatures related to the topic. In the beginning, several speculations of water holding capacity (WHC) in meat are reviewed, and the joint effects of salt and phosphate addition on WHC are discussed in detail. In addition, the hydrolysis and diffusion of phosphates in meat are also explained. At the end of the literature review, several methods of phosphate measurement are listed and compared. The aim of this research was to determine an effective pattern for phosphate addition in meat processing by studying the dynamics of the phosphate diffusion in relation to their hydrolysis. To address this aim, the meat stripes were subjected to one-dimensional diffusion in TPP and PP brines (with the same salt and P2O5 content), and the phosphate contents of TPP, PP and MP at three diffusion levels (0.625, 1.875 and 3.125 cm) were analysed after 0.5, 2, 6, 24, or 48 h. Thin-layer chromatography (TLC) was used to determine phosphate contents. In addition, the effects of TPP, PP and MP on WHC of the laboratory scale cooked sausages with 0.5 h standing time were compared as a reference for the impact of different phosphates on improving WHC in meat. It was found that areas on the surface of the meat always had the lowest MP content; in addition, in every diffusion level, the initial MP content always decreased first before an increase took place. These results suggested that MP underwent two-way diffusion under the effect of naturally occurring concentration gradient between the meat and the brine, and the TPP/PP hydrolysis generated MP as products. Moreover, PP displayed higher stability then TPP: PP could be observed in the diffusion level as far as at 3.125 cm, and the PP content at 1.875 cm was stable during 2 days’ PP brine diffusion; on the other hand, no TPP was found at distances of 3.125 cm, and only a small amount of TPP was found in 1.875 cm. In addition, the acidic pH accelerated the phosphate diffusion, while the effect of metal ions on diffusivity was unclear. Within the 1.875 cm diffusion distances, which is the common size of meat cube used in meat industry, TPP did not exert a better effect in enhancing or prolonging the stability of PP, and it is possible that the application of PP can fulfil the task of common production schedules. In the sausage WHC test, MP sausages had the worst appearance, which suggests poor protein extraction and hence poor gelling properties. The appearance of PP and TPP sausages were similarly fine, while PP sausages had the best WHC.
 • Rekola, Kristiina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Chemical composition of oats and its suitability for baking were reviewed in the literature part. The special features of baking without gluten and possibilities to increase the quality of gluten-free bread were also discussed. The aim of the experimental research was to develop high protein gluten-free oat-based bread. The effect of different protein concentration on structural, textural and sensory properties of gluten-free oat bread was studied. Also the effect of processing method on bread quality was studied by using sourdough technology and straight dough technology. Gluten-free oat bread recipe and baking protocol as well as sourdough fermentation conditions were optimized on the basis of preliminary trials. Oat-based breads with varying protein content were baked by using straight dough and sourdough technologies. Reference sample was oat-based bread without added protein. Specific volume, moisture content, texture profile analysis (crumb hardness, chewiness and resilience) and starch retrogradation of gluten-free breads were analysed. For shelf life measurements, breads were stored in plastic bags at room temperature from 1 to 3 days. Sensory profile of bread samples were evaluated on the day of baking by a trained panel. Descriptive analysis method was used. Palatable high protein gluten-free oat-based bread was obtained in this study. Increasing amount of protein improved the crumb structure and shelf life of gluten-free breads. All of the protein supplemented breads had agreeable sensory profile. Sourdough did not further improve the quality of high protein gluten-free bread except for increased aroma intensity. Oats and its fractions can be successfully applied as an ingredient for gluten-free baking to enhance the nutritional quality.
 • Vanhala, Outi (Helsingin yliopisto, 2014)
  The literature review deals with quality management and it´s differend philosophies and quality tools. Especially reviewed quality tools which can be used to improve quality and help to find the root cause of problem. There is also described the product, ice cream, manufacturing process, Finnish regulation requirements and sensory charasteristics. The aim of experimental work was to clarify the situation of ice cream net content control on Nestlé Turenki ice cream factory and improve the process with use of quality tools. The work contains products target net weight process, how to define new product´s weight, the release of product batch, tare process. This study showed that the 1liter Chocolate brick -product has the highest standard deviation of the all products investigated. The standard deviation were even 6,5 gramms. High standard deviation leads also hig amount of overfilling and based on this study Chocolate 1liter brick weigh target should be target net weigh instead of label weight. The akkredited company verify all scales used for product release time to time. The stydy showed that the statical scales uncertainity is good and uncertainity varies beetween 0,14-0,15 g. The study showed that a few tare should be updated that overfilling can be minimized. The tare monitoring was determined to correspond the Nestlé procedures. The factory tare monitoring frequency With Eskimo strawberry -product was compared to WELMEC guidance monitoring plan. The WLMEC monitoring plan is more looser than Nestlé guidance, but the factory will follow the Nestlé rules.
 • Kymäläinen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2014)
  Literature review deals with manufacturing of air-dried meat, safety of products and quality aspects. Particular emphasis was given to different salting methods. Meat air-drying process consists of three main steps: salting, post-salting and ripening/drying. When using dry-curing and brine-curing methods salt will diffuse into the meat. High collagen and fat content of the meat correlates negatively with diffusion rate. Vacuum treatment during the salting will accelerate diffusion of salt into the meat. The aim of this study was to find alternative salting method for the dry-curing method used by the client because the used method is slow and needs a lot of manual work. Pork neck was salted with four different methods: dry curing (KS), dry curing+thumbling (MS), dry curing+vacuum packing (VS) and brine curing (LS). During the salting step salt content was determined at different time points (both before post-salting and ripening steps). During the ripening weight losses were determined at different time points. Salt, protein, fat, and water content were measured from the products. Products from VS- and LS-batches together with client’s corresponding products were sensory evaluated. Salt diffusion during the salting step took place unevenly due to the heterogeneity of the used meat material. Pork neck is challenging material to be air-dried. Shorter curing time for the MS , VS-and LS-methods was sufficient compared to the KS-method. VS-and LS-methods needed less manual work during salting step than KS- and MS-methods. LS-method differed most from the client’s method (KS) and it was considered the most difficult method. MS-and VS-methods could fit for the client’s use but more research and experiments based on this thesis are needed.
 • Virtanen, Elina (Helsingin yliopisto, 2014)
  Hepatitis C virus (HCV) is a globally significant blood-borne agent causing liver diseases. HCV has infected over 170 million people worldwide and it has become a significant causative agent of chronic liver inflammation also in Finland. HCV is a very diverse group of viruses that is divided into genotypes 1–7 as well as subtypes. HCV infection can be treated with antiviral drugs, and the drug of choice as well as treatment success are determined by the HCV genotype that the patient is carrying. The aim of this study was to develop a new, sequencing based HCV genotyping method for the Laboratory of the Hospital District of Helsinki and Uusimaa (HUSLAB), at the Department of Virology and Immunology. The focus of the study was to establish a steady and robust genotyping method that would be suitable for the workflow in clinical diagnostics. The samples used in this study had been previously analysed in regular HCV genotyping diagnostics at HUSLAB. The genomic regions chosen for amplification with several different primer options were 5’UTR, core/E1 and NS5B. 5’UTR turned out to be the only suitable option for the diagnostic workflow. The amplification products were sequenced using Sanger method. Amplification of the whole HCV genome in several different reaction conditions for 454 deep sequencing was also attempted to obtain information about possible mixed infections and drug resistance changes in the genome. In this study, a new HCV genotyping method based on Sanger sequencing of the 5’UTR region was successfully established. The method is robust, stable and suitable for the use in clinical diagnostics. The established HCV genotyping method is the first entirely sequencing-based method in clinical viral diagnostics in Finland. The secondary aim, amplification of the whole HCV genome using a method suitable for the workflow of clinical diagnostics was not achieved. Given the demands and restrictions of the workflow of clinical diagnostics we can conclude that routine HCV genotyping with deep sequencing methods is for the present not yet possible.
 • Kiuru, Tony (Helsingin yliopisto, 2014)
  The first objective of the study was to determine, what kinds of costs are related to the recycling of construction and demolition wood wastes, and how they are distributed among the supply chain. In addition, the objective was to determine, does the price of wood wastes differ, when they are utilized for new products instead of utilizing them in energy production and what is the most potential way of utilizing wood waste chips from a techno-economic perspective. The study was implemented by visiting recycling centres in the Uusimaa region that received wood waste. During the visits wood waste specialists were interviewed at the recycling centres. For conducting information about the possible utilisation options for the wood waste resources, specialists from the subject matter were interviewed. The main purpose of the interviews for the recycling centre was to gather information about the total amount and quality of wood wastes recycled in the Uusimaa region, and to receive information about the cost inquired in the recycling processes. The main purpose for the specialist interviews was to study the different possibilities and constriction in utilizing the heterogeneous wood waste resources. In 2013, the annual production of wood wastes in the Uusimaa region was approximately 185,000 tons. The wood wastes originated mainly from demolition of buildings. The most significant part of the wood waste come to the recycling centre as sorted wood waste from the construction site, while a small proportion comes as mixed construction and demolition waste. Only 33 % of the total amount of wood wastes came as clean wood waste loads, although the total amount of wood waste represented 51 % of clean wood waste. From the total amount of wood wastes, 97.3 % was utilized in energy production in 2013. The average cost for shredding wood wastes was 15.6 €/ton and the average price of wood waste chips was 38.5 €/ton. The objective whereby 70 % of the construction and demolition waste must be recycled by 2020 in Finland will significantly increase the reuse of wastes. The main barriers in reusing wood wastes rise from utilizing painted wood and wood products. The main challenges come from technical and economical issues related in the reuse of these products. Based on the study, wood waste chips produced from construction and demolition wood waste is a potential raw material resource, for example in replacing wood chips from natural forests.