Browsing Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta by Title

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 2678
 • Saarnio, Sini-Maria (Helsingfors universitet, 2017)
  Tutkielma käsittelee tulevaisuuden ruokaa ja rakentaa käsitystä siitä, miten kuluttajat suhtautuvat tutkimuksessa käsiteltyihin uusiin raaka-aineisiin, ruokiin sekä ruokateknologiseen kehitykseen. Tutkielmassa analysoidaan kuluttajien suhtautumista geenimuunnettuun ruokaan, hyönteisten syöntiin ja mahdolliseen keinolihatuotantoon. Tämän lisäksi tarkastellaan sitä, minkälaisia pohdintoja ja mielikuvia haastateltavat liittävät tulevaisuuden ruokaan. Aihetta lähestytään sosiologisen ruokatutkimuksen perinteen kautta. Tutkimusaineisto koostuu 20-35 vuotiaille suomalaisille korkeakouluopiskelijoille tehdyistä viidestä teemahaastattelusta, jotka toteutettiin pari- ja pienryhmähaastatteluina. Haastatteluaineisto on analysoitu käyttämällä teemoittelua. Tutkimuksen mukaan kuluttajat suhtautuvat geenimuunnettuun ruokaan epäilevästi ja liittävät siihen terveyden, ruokateknologian ja epätietoisuuden teemoja. Pelko negatiivisista pitkäaikaisista terveysvaikutuksista on korostunut geenitekniikkaan liitettyjen epäilyjen lisäksi. Hyönteisten syöntiin suhtaudutaan myönteisesti ja hyönteisten uskotaan olevan tulevaisuudessa käytetty raaka-aine ja potentiaalinen lihankorvike. Kuluttajat eivät halua nähdä tai syödä hyönteisiä kokonaisina, mutta jauheena tai muun ruoan osana hyönteiset ovat hyväksyttäviä. Keinolihaa pidetään turhana innovaationa ja siihen liitetään epäilyjä ruokaturvallisuuden ja ruoan puhtauden osalta. Kuluttajat liittävät tulevaisuuden ruokaan pohdintoja luonnonmukaisuudesta ja keinotekoisuudesta sekä niihin liittyvistä vastakkainasetteluista. Myös liha- ja kasvispainotteisen ruokavalion vertailu sekä luottamuksen merkitys koetaan tärkeänä. Geenimuunnettuja ruokia ja keinolihaa pidetään keinotekoisina ruokina, kun taas hyönteiset nähdään selkeästi luonnonmukaisimpana vaihtoehtona. Lihan kulutuksen uskotaan vähenevän tulevaisuudessa ja kasvispainotteisten ruokavalioiden lisääntyvän. Luottamus nähdään tärkeänä tekijänä ruokasektorin jokaisella osa-alueella ja varsinkin uusien ruokien ja teknologioiden tapauksissa. Tutkimuksessa esitetään, että kuluttajat kokevat geenimuunnetun ruoan ja keinolihan teknologisina ja keinotekoisina tuotteina, joiden hyväksyttävyys osaksi omaa ruokavaliota tai yhteiskuntaa voidaan kyseenalaistaa. Hyönteiset taas nähdään luonnonmukaisena ja periaatteessa hyväksyttävänä raaka-aineena ja ruokana. Tutkimus nostaa esiin ruoan kesyyntymisen tärkeyden uusien raaka-aineiden ja ruokien kohdalla. Kyse on prosessiluonteisesta uusien ruokien kesyttämisestä, jotka on neuvoteltava osaksi omaa elämää ja yhteiskunnallista arvostusta. Kuluttajien tulee myös luottaa elintarvikealan toimijoihin, jotta uudet tuotteet voidaan hyväksyä markkinoille.
 • Tötterman, Katarina (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tänä päivänä kuluttajat kohtaavat ruokakaupassa valtavan valikoiman erilaisia tuotteita. Hyllyt ovat täynnä tuotteita, joissa perinteiset tuotekategorioiden rajat sekoittuvat. 2010-luvun alussa vallannut proteiinibuumi näyttää suurimmaksi osaksi laantuneen, mutta tästä huolimatta erilaiset proteiinivälipalat ovat yleistyneet. Tutkielmani tavoitteena on tarkastella sitä, millaisia kulttuurisia merkityksiä proteiinivälipaloihin liitetään. Kysymystä lähestytään tarkastelemalla, miten teknologisuus, luonnollisuus, terveellisyys ja nautinnollisuus jäsentyvät kuluttajien puheessa toisiinsa. Tutkimukseni teoreettinen viitekehys rakentuu sosiologisen ruokakulttuurin ja siinä esiintyvien vastinparien avulla. Tutkimusotteeni on laadullinen ja tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt teemahaastattelua. Haastateltavia oli yhteensä 10, ja kaikki haastattelut kerättiin joulukuun 2019 aikana. Muodostin mahdollisimman monipuolisen haastattelujoukon pääkaupunkiseudun alueelta. Tutkimuksessani tarkastelin proteiinipatukan ja -jäätelön herättämää puhetta, ja haastattelut toimivat työkaluna kulttuurisen puheen synnylle. Toteutin analyysin teemoittelulla, jonka kautta esiin nousivat keskeisimmät teemat. Käytin analyysin tukena myös aiempaa tutkimuskirjallisuutta. Tutkimukseni tulosten perusteella puhe proteiinivälipalojen ympärillä esiintyi monimuotoisena. Vastinpareja koskevat melko selkeät kulttuuriset merkitykset hämärtyivät mentäessä yksittäisten tuotteiden tasolle. Haastateltavien näkemyksiin vaikutti se, mistä näkökulmasta proteiinivälipaloja tarkasteltiin ja mihin niitä vertasi. Nostin terveellisyyden yhdeksi pääkäsitteeksi, sillä sen kautta heijastettiin niin teknologisuutta, luonnollisuutta kuin nautintoakin. Terveellisyyteen liittyi kuitenkin paljon myös hämmennystä ja kyseenalaistamista. Samalla kun lisätty proteiini loi mielikuvaa terveellisyydestä, se oli syy tähän hämmentymiseen ja kyseenalaistamiseen. Haastateltavat kyseenalaistivat lisätyn proteiinin tarpeellisuuden terveyden kannalta ja epäilivät, että kuluttajia vain huijataan sen avulla.
 • Daoud, Sylvie (Helsingfors universitet, 2017)
  Tutkimus tarkastelee ruokavalintojen merkityksiä kuluttajalle ja etenkin kuluttajien näkemyksiä kaurasta. Tarkastelun kohteena on se, miten kuluttajat perustelevat arjen ruokavalintojaan. Tutkimuksen empiirinen osa koostuu kolmesta ryhmähaastattelusta, joihin osallistui 21 henkilöä. Haastattelut tehtiin syksyn 2016 ja kevään 2017 aikana. Tutkimuskohteena ovat pääkaupunkiseudulla asuvat 24–64-vuotiaat kuluttajat. Haastatteluaineisto analysoitiin käyttämällä teemoittelua. Teoreettinen viitekehys pohjaa sosiologisen ruokatutkimuksen perinteeseen. Tutkimuksen mukaan ruokavalinnoilla on merkitystä kuluttajalle niin oman itsensä, kuin myös ympäröivän maailman jäsentämisessä. Ruoan ominaisuudet ikään kuin siirtyvät syöjään. Ruokavaliolla perustellaan kulutuskäyttäytymistä ja rakennetaan kuvaa itsestä sosiaalisessa ympäristössä. Kasvipainotteinen ruokailu on ideaali tavoite, joka koetaan kestävän ruokavalion tärkeänä osana. Tutkimus esittää, että kaura muodostaa sellaisen ruokatrendin, joka houkuttelee siihen yhdistettyjen merkitysten ja mielikuvien takia. Kauraa ei itsessään koettu mielenkiintoisena tai erityisenä raaka-aineena. Kauratuotteiden kautta on kuitenkin mahdollista saavuttaa tavoiteltu kasvipainotteinen ruokavalio. Positiivisista mielikuvista huolimatta, kuluttajan suhde kauraan on neutraali. Haastatteluista selvisi, että ruokavalinnat eivät muodostu huolellisesti perusteltujen päätösten kautta. Syöminen perustuu ruokamielikuviin ja arjen olosuhteisiin, jotka pakottavat toiminaan tietyllä tavalla. Kuluttajat kuitenkin kokevat tietävänsä, kuinka heidän pitäisi kuluttaa. Arjen asettamat haasteet vaikuttavat ekologisten valintojen toteutumiseen. On epäselvää, onko vastuu oikeiden valintojen toteutumisesta yksilöllä vai yhteiskunnalla. Nykytilanteessa tiedon määrän kasvu ei siis välttämättä auta päätöksenteossa. Tiedon lisääntyminen ruokateollisuuden toimintatavoista johtaa epävarmuuteen ja ahdistukseen, sillä täydellistä tietoa kokonaisuudesta on mahdotonta saavuttaa.
 • Jussila, Henriikka (Helsingin yliopisto, 2021)
  Background: Migration has found to be associated with changes in eating habits. Typically, dietary acculturation occurs which means that the person adopts host country’s ways of eating. Previous studies suggests that dietary acculturation can have negative effects on person’s diet if the person adopts the host country’s way of eating processed foods that replace the traditional healthy foods of their own culture. The phenomenon is also reflected in other generations, with children and young people with a foreign background being found to eat more sweets and soft drinks than other peers. To promote the eating habits of families with children with a foreign background, a deeper understanding is needed of the factors behind eating habits. Ethnography offers an opportunity to increase understanding of everyday eating and produces descriptive data to complement traditional nutrition research. Objectives: The aim of this MS's thesis was to draw a picture of everyday eating in families with children and with a foreign background in Finland. The study participants were mothers with first- and second-generation foreign backgrounds and with different ethnic backgrounds. Methods: This was a qualitative study using an ethnographic design. The field of research was an open community space in the Helsinki metropolitan area. The data consisted of ethnographic interviews with mothers (n=23) and field workers (n=2), as well as participatory observations and pictures. The data was analyzed by coding and theming. The results were compared with the model of dietary acculturation created by Satia-Abouta and with previous literature. Results: The role of mothers in the food supply of families was central. They made a distinction between “everyday food”, “cultural food” and “Finnish food”. Everyday food was something easy and fast, while cultural food required time and expertise. Some of them prepared cultural food as everyday food, as it was a means of maintaining cultural heritage. Except for fruits, vegetables and vegetarian dishes played a smaller role in mothers’ stories than animal-based products (meat, chicken, fish) and carbohydrate-containing products (rice, pasta, potatoes). Ethnic shops in the area were perceived as comprehensive, although many bought only (halal) meat there. The mothers' eating habits showed dietary acculturation, as they had begun to prepare “Finnish foods” such as mashed potato or lasagna that were new to them. It was important for the mothers that their children ate well, and children’s lack of eating emerged as a concern. The mothers balanced between what foods children liked and what they considered as good for the child. They had searched and received ideas and information regarding eating on the Internet and from a Finnish counseling center. Conclusions: This study brought understanding of everyday eating in families with children with a foreign background in Finland. The ethnographic approach made it possible to describe mothers’ own perspectives and was an effective way to recruit people with a foreign background. More ethnographic research is needed from the perspective of children and adolescents with foreign backgrounds to make their voices heard as well.
 • Laaksonen, Julia (Helsingfors universitet, 2010)
  Ammattikuljettajien elintavoissa ja terveydessä on parantamisen varaa. Ammattikuljettajien elintapojen taustalla vaikuttavat epäsäännölliset ja pitkät työajat, yötyö ja vähäinen liikunta. Monet ammattikuljettajista ovat ylipainoisia, mikä altistaa sairauksille, kuten diabeteksen, uniapnean, tukija liikuntaelinongelmien synnylle. Kuljetusalan ammattilaisten työ sisältää ominaisuuksia, jotka heikentävät terveellistä ruokailua. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, minkälaisia käsityksiä ammattikuljettajilla on terveellisestä ruoasta ja aterioista ja minkälaisia mielikuvia heillä on terveellisyydestä. Tutkimuksen teoriaosassa terveellisyyden käsityksiä tarkasteltiin aikaisempien tutkimusten pohjalta ja terveellisyyden merkitystä ja ruoan valintaa ohjaavia tekijöitä selvitettiin terveyskäyttäytymiseen sovellettavien mallien kautta. Tutkimusmenetelmänä oli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusta varten haastateltiin 12 taksiautoilijaa pääkaupunkiseudulta, jotka kuuluivat Työterveyslaitoksen ”Virkeänä ratissa- ruoasta terveyttä tien päälle” hankkeeseen. Haastattelut suoritettiin joulukuussa 2009 ja tammikuussa 2010 ja ne analysoitiin sisällönanalyysillä. Haastateltavat tiedostivat ruoan terveellisyyden tärkeyden hyvin, mutta terveellisyys ei ohjannut ruoan valintaa ensisijaisesti. Haastateltavat tunnistivat epäkohtia omissa ruoan valinnoissaan, mutta kukaan ei sanonut syövänsä pelkästään epäterveellisesti. Työn aikainen ruokailu koettiin hankalana, eikä silloin tarkkailtu ruokailua. Usein vasta terveysongelma herätti miettimään syömistä ja sen vaikutusta omaan terveyteen. Terveellisten ateriavalintojen tekeminen koettiin hankalampana, kuin epäterveellisten. Terveellisyys koettiin suhteellisena käsitteenä. Tärkeimmät terveellisyyteen liitetyt käsitykset olivat oma hyvinvointi, vaihtelua työjaksoon, tankkaus, tunnesidonnaisuus, valinnan vaikeus, taloudellinen uhrautuminen, luopuminen ja epäluulo. Tulosten mukaan kehittämistarpeita olisi etenkin työaikaisen ruokailun mahdollisuuksien parantamisessa, jossa tienvarsiateriapalveluilla on tärkeä rooli terveellisempien tuotteiden tarjonnalla asiakkailleen. Aineiston mukaan kysyntää olisi pienemmille annoksille, keitoille ja puuroille, joiden saatavuus koettiin etenkin yöaikaan heikoksi.
 • Nikander, Maria (Helsingin yliopisto, 2017)
  Tässä maisterintutkielmassa selvitetään päivittitäistavarakaupan kuluttajien näkemyksiä verkkoruokakaupasta sekä sen innovaatioista. Tutkielmassa pyritään selvittämään, miksi päivittäistavarakaupan kuluttajat eivät käytä ruoan verkkokauppaa ja ovatko he tietoisia verkkoruokakaupan mahdollisuuksista. Lisäksi tarkastellaan kuluttajien ajatuksia ruoan verkkokaupan kolmesta innovaatioista. Nämä innovaatiot olivat: ruokapostilaatikko, tuotteiden lisääminen elektroniseen ostoskoriin skannauksen avulla sekä kanta-asiakaskortin liittäminen verkkoruokakaupan palveluun. Tutkimukseen haastateltiin yhtätoista päivittäistavarakaupan kuluttajaa, joilla ei ollut aikaisempaa kokemusta ruuan verkkokaupasta. Haastatteluissa esiin nousi hinta aikaisempia tutkimuksia mukaillen. Haastateltavat kokivat verkkoruokakaupan palvelut sekä uudet innovaatiot kalliiksi. Haastatteluissa kuluttajat kertoivat myös ruoan verkkokauppojen kotiinkuljetusten olevan kalliita. Aikaisemmissa tutkimuksissa kävi kuitenkin ilmi, että kuluttajat eivät kokeeneet ruoan verkkokaupan olevan kallis, kun kuluttajia muistutettiin päivittäistavarakaupan käymisen ja sinne matkustamisen kustannuksista. Päivittäistavarakaupan kuluttajat kokivat aistinvaraisuuden puuttumisen ongelmana ruoan verkkokaupassa. Aistinvaraisuuden puuttuminen vaikuttaa verkkoruokakaupasta ostettuihin tuotteisiin. Kuluttajat eivät koe, että tuoretuotteet ovat hyvälaatuisia tai palvelun tarjoaja valitsisi kuluttajalle mieltymysten mukaiset ja oikeat tuotteet. Haastateltavat ovat valmiita ostamaan verkkoruokakaupasta niin sanottuja perustuotteita, joiden laatu ei muutu valitsijan muuttuessa. Lisäksi kuluttajat mainitsevat harkitsevansa luomu- ja erikoistuotteiden ostoa ruoan verkkokaupasta. Esimerkiksi luomutuotteet koetaan laadultaan paremmiksi kuin muut ostettavat tuotteet. Haastatteluissa nousi selvästi esille kuluttajien tietämättömyys verkkoruokakaupasta ja sen palveluista. Osa kuluttajista olivat tietoinen verkkoruokakaupan toiminnasta, mutta eivät sen innovaatioista. Kukaan haastateltavista ei tuntenut kolmea esiteltyä innovaatiota. Jotta haastateltavat aloittaisivat verkkoruokakaupassa käynnin, mainitsivat he yhdeksi tärkeäksi tekijäksi mainostamisen. Haastateltavat kokivat, että verkkoruokakaupan palveluita ei mainosteta tarpeeksi ja näin edellä mainitut innovaatiot jäävät kuluttajien epätietoisuuteen.
 • Lyytikäinen, Kalle (Helsingfors universitet, 2017)
  Tavaroiden runsaus kuvastaa tämän päivän yhteiskuntaa. Tavaroitaan käyttämällä lapset kehittyvät ja oppivat ymmärtämään ympäröivää maailmaa. Vanhemmat vaikuttavat lasten tavaroihin ja niiden määrään, mutta myös lahjakulttuurilla on huomattava vaikutus. Tutkielma käsittelee lasten tavaroita, kulutusta ja lahjoja. Päähuomio kiinnittyy alle kouluikäisen tytön huoneen tavaroihin ja hänen saamiinsa lahjoihin. Tutkielmassa on hyödynnetty aineistotriangulaatiota. Laadullinen aineisto lahjan antamisesta lapselle on kerätty kahdeksalla teemahaastattelulla. Määrällinen aineisto on kerätty tekemällä lapsenhuoneen tavarainventaario. Molempien aineistojen tukena on käytetty lapsenhuoneen tapauksen äidin syvähaastattelulla kerättyä aineistoa. Haastatteluaineistojen analysointiin on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Määrällistä aineistoa on analysoitu ristiintaulukoimalla. Lapsenhuoneen 448:sta tavarasta yli puolet olivat leikkikaluja. Näistä suurta osaa lapsi käytti hyvin harvoin. Lapsen käytettynä saadut leikkikalut olivat suositummassa käytössä kuin uutena saadut. Lapsenhuoneen tavaroista noin viidesosa oli vaatteita. Valtaosan vaatteista lapsi oli saanut käytettyinä äidinpuolen sukulaisilta ja tuttavilta. Vanhemmat olivat antaneet lapselle yllättävän pienen osan hänen tavaroistaan. Äiti vaikuttaa lapsensa tavaramäärään ylläpitämällä suhteita sukulaisiin ja tuttaviin.Heidän kauttaan lapsi saa tavaroita lahjoina ja lahjoituksina. Lapsenhuoneen tavaroista 112 kappaletta oli lahjoina saatuja. Lahjaksi lapsi oli saanut lähes poikkeuksetta uutena hankitun tavaran. Lahjanantajat ottavat huomioon lapsen toiveen, mutta tavaran tarpeellisuus ja vanhempien mielipide ovat ratkaisevammassa asemassa lahjavalintaa tehtäessä.Lapsille annetut lahjat nähdään osittain vanhemmille annetuiksi, sillä niiden ansiosta vanhemmat säästävät lastentarvikekustannuksissa. Lahjanantajat eivät odota lapselta vastalahjaa, mutta lahjan saavan lapsen vanhemmat kokevat usein velvollisuudekseen hankkia vastalahjan. Lasten tavaroiden runsaus heijastuu lahjoitusten määrissä. Ylimääräisiä lastentarvikkeita maassamme näyttää olevan todella paljon. Tästä huolimatta uusia tavaroita ostatetaan lapsille jatkuvasti. Lapsia palkitaan ja heidän oppimistaan pyritään edesauttamaan tavaroilla. Käytöksellään lapsi vaikuttaa tavaramääräänsä mutta ei lahjoihinsa. Lapsenhuoneen tapauksessa lapsi osallistui harvoin tavaran valintaan. Vanhemmat ja vallitseva lahjakulttuuri ovat tehneet lapsesta leikkikalujen suurkuluttajan.
 • Lucenius, Iris (Helsingin yliopisto, 2015)
  E-commerce is constantly growing. Possibilities to shop via internet has been growing as technology has developed. At the same time consumers are facing more and more problems and the number of consumer complaints have increased. This master´s thesis studies the problems consumers experience in e-commerce by analyzing the situations in which consumers feel they have been mistreated. The data used in this thesis consists of 186 written complaints sent by consumers to the Finnish Competition and Consumer Authority. These have not been collected specifically for this study and therefore the data can be referred as real or natural. Consumers wishing to report or complain about specific trader have entered their stories through an electronic form. The data has been outlined and all the cases are just about e-commerce. The consumers’ written complains have been analyzed by using qualitative methods and organized in different main themes and types. This master´s thesis does not take into consideration any legal aspects of the stories used. The two main themes in this study are customer service and internet site problems. Consumers feel that contacting with customer service is challenging and even finding the contact information is difficult. Customer service does not contact directly the consumer when promised and the consumers need to take an active role themselves to deal with the problem. Consumers experience that companies are not interested in their issues and are lacking hugely in service attitude. The second theme on internet sites indicate that websites give wrong and misleading information to consumers. Information about product price or terms of agreement are not shown to the consumers. Product or service do not match consumers’ expectations formed from visiting websites. Also one of the main experienced problems is that consumers have trouble in buying the products mentioned to be on sale in internet. In those situations the problem is more in technical limitations of the websites and in the lack of information what coming from scheduled product sales time. If consumers do not have an opportunity to act face to face with customer service this limits established interaction. In this data consumers describe that they feel they have been cheated, betrayed and misled. Companies treat consumers more as a subordinates instead of a king.
 • Ollikainen, Mirkka (Helsingin yliopisto, 2018)
  Gradun aiheena oli tutkia Gold and Green foods Oy:n Instagram –kuvien visuaalisia brändielementtejä semioottisen kuva-analyysin avulla muuttuneessa sosiaalisen median ympäristössä. Tutkielman tavoitteena oli ymmärtää yritystilin julkaisemia kuvia syvällisesti ja löytää Instagramissa tykätyistä kuvista brändiin viittaavia visuaalisia elementtejä. Tutkimuksen aineisto koostui Gold and Green foods Oy:n julkaisemista Instagram –kuvista, joiden engagement rate -arvo oli korkea. Kuvat analysoitiin semioottisin menetelmin käyttäen apua interpersoonalista metafunktiota, tekstuaalista metafunktiota, sekä konnotatiivista lähestymistapaa. Tutkimuksen teoreettinen tausta nojaa bränditeoriaan, markkinointiviestintään sekä erityisesti semiotiikkaan. Tutkimus alkoi käsillä olevan aiheen ja kohdeyrityksen esittelyllä, jonka jälkeen käsiteltiin tutkimukseen liittyvä teoreettinen tausta. Teoriaosuudessa käsiteltiin bränditeoriaa, markkinointiviestintää sosiaalisen median kontekstissa sekä semiotiikkaa tieteenalana ja teoriana. Tämän jälkeen esitettiin tutkimuksen lähtökohdat sekä aineiston analyysimetodit. Analyysiosassa suoritettiin aineiston lähiluku sekä muut semioottiset analyysit. Analyysien jälkeen havaittiin, että kuvien sisällössä toistuvat tietyt kuvakulmat, konnotaatiot ja värimaailma. Selkeitä brändiin liittyviä visuaalisia elementtejä puolestaan oli vähän. Tutkimuksen kuva-analyysin tuloksista kävi ilmi, että aineistoon valituissa kuvissa oli hyvin vähän selkeitä brändiin viittaavia visuaalisia elementtejä, kuten logoja, iskulauseita tai graafisia valintoja. Värien käyttö oli aineistossa yleisin brändiin viittaava elementti. Tutkimuksen tulokset ovat semioottisen kuvantutkimuksen perinteen mukaisesti subjektiivisia, sillä tutkijan oman tietopohjan ja taustan vaikutusta tuloksiin ei voida kiistää. Tulevissa tutkimuksissa kvalitatiivisen ja semioottisen tutkimuksen rinnalle voidaan ottaa numeerista dataa tuovaa kvantitatiivista tutkimusperinnettä.
 • Wickström, Annika (Helsingin yliopisto, 2020)
  'Candidatus Liberibacter solanacearum' (CLso) is a frequent bacterium in carrot in southern and western Finland but is also occurring in South Savonia. The bacterium is unculturable, lives as a parasite and multiplies in the phloem vessels and is transmitted by the carrot psyllid Trioza apicalis. In Spain, France and Finland the bacterium has also been found in parsnip. The aim of this thesis was to study the occurrence and genetic variation of this bacterium in carrot and parsnip in Satakunda, Southwest Finland and South Savonia from such parsnip and carrot fields where psyllids and discolouration symptoms in foliage have been detected. All the samples were collected based on foliar discolouration symptoms. Four wild plants from the family Polygonaceae were collected from one carrot field and one parsnip field in Satakunda. These plants showed similar foliar discolouration as the carrots. Other criteria for collecting the carrot samples was based on occurrence of psyllids and leaf curling. Samples of parsnips were collected from vegetable farms, where parsnips were grown nearby the carrot fields and where psyllids had been detected. The samples were analysed by real-time PCR with primer combination specific to CLso. Those samples that had high amounts of bacteria were chosen for sequencing and detection of haplotype. CLso was detected in 62,9 % of the carrot samples, in 90,8 % of the parsnip foliage samples and in 76,9 % of the parsnip root samples and in all the samples of symptomatic wild plants. Based on the ftsZ gene sequence, a new haplotype of CLso, named haplotype H, was identified in three of the parsnip samples from Satakunda and in two samples of pale persicaria (Persicaria lapathifolia (L.) Gray). This is the ninth haplotype of CLso identified.
 • Nieminen, Tuuli (Helsingfors universitet, 2013)
  The objective of my thesis is to portray small investors' views on ethical investing. The study material consists of 427 writings collected from Internet's Finnish investment discussion web pages. The focus of the study is on small investors' perceptions and on the methods they use. I examine whether investors are willing to put time and effort to ensure ethical issues, and the challenges and obstacles they confront. Furthermore, I study investors' views on ethical investments profit making possibilities compared to ordinary investing. Small investors prefer stocks and funds, and thus I take a closer look at these types of investments. As a method, ethical investors prefer negative screening. Their motive to invest ethically is the good feeling they get. Small investors define ethical investing based on their own, individual values. By using qualitative research methods I discovered four themes that are important reasons to invest ethically. These themes are financial profits, the environment, supporting domestic production and responsibility to take care of other people. Only few investors are willing to sacrifice profits for ethics if needed. Some investors defined ethical investing as aiming for best financial profits possible, without taking other issues into consideration. Environment itself is considered as important, but also because ignoring environmental issues has a negative impact on profits. Investors prefer domestic companies' stocks and are worried that companies move production to foreign countries. In decision-making, investors consider future generations, especially their own offspring. Ethical investing is considered as challenging and time-taking. They also find that there is a lack of ethical investment products and it is difficult to find objective information. In addition to interest towards ethical investing, there were different attitudes that characterized the investors. Neutral investors concentrate on facts and they consider ethical issues if they have an impact on profits. Orthodox investors believe that ethics do not belong to investing. Unethical investors are experimental and they believe that unethical investments provide high returns.
 • Isotupa, Minna (Helsingfors universitet, 2010)
  3-Chloro-1,2-propanediol (3-MCPD) and its esterified forms are food-borne contaminants. The chemical properties of fatty acid esters of 3-MCPD and their formation in foodstuffs as well as the analytical methods used to detect them were reviewed. The aim of the experimental work was to compare the analytical methods used to detect 3- MCPD esters and to obtain a method for detection of 3-MCPD fatty acid esters in Finnish Food Safety Authority (EVIRA). Synthesised 3-MCPD palmitate esters and palm oil samples were used to detect differences between the methods. Decomposition of 3-MCPD during hydrolysis with sodium methoxide was studied as well as the formation of excess 3- MCPD in palm oil samples during acid hydrolysis. 3-MCPD fatty acid esters were determined as free 3-MCPD by GC-MS after hydrolysis and derivatisation with phenylboronic acid. Free 3-MCPD was cleaved from 3-MCPD esters using acidic hydrolysis with sulphuric acid and methanol or transesterification with sodium methoxide. The amount of 3-MCPD obtained after the hydrolysis of synthesised 3-MCPD esters with sodium methoxide was only 45 % of that obtained after acid hydrolysis. There was a statistical difference between the means at a 95 % level of significance. The formation of excess 3-MCPD during acid hydrolysis was not proven from the results obtained from the palm oil samples. Results showed the opposite, as the amount of 3-MCPD obtained was larger after hydrolysis with sodium methoxide. The precision of the results was poor possibly due to a large systematic error and should be renewed in the future. The results showed there is a significant difference between the two methods of hydrolysis and that the choice between the methods can influence the recovery of the 3-MCPD esters.
 • Suomalainen, Sari (Helsingfors universitet, 2009)
  Green areas in cities provide social, ecological, cultural and economical values. Furthermore, the effects and importance of green areas on human well-being in the context of day to day life have been investigated in previous studies. The creation of green structures, and the quality and quantity of green areas are defined at different levels of urban planning in municipalities. The aim of this research was to determine which factors influence the green area planning process. The study compared the planning processes of Tampere in Finland and Stuttgart in Germany. It also analysed the prevailing trends of the cities and the participation of inhabitants. The study utilized qualitative study methods. The material included documents, reports and laws relating to the planning processes. The themed interviews were carried out in the city offices of Tampere and Stuttgart. The results indicated that landscape and green structure planning were compulsory parts of land-use planning processes in Stuttgart, required by laws, and are applicable nation-wide in Germany. The aims of a Landscape Plan and Green Structure Plan were legalized in a Preparatory Land Use Plan and in a Local Development Plan. In Finland, Tampere had good regulations concerning green area planning, but these were not applicable throughout the whole country. The aims of the green area plans could be legalized in Local Development Plans or in Federal Building Code, but there were not as many specified symbols expressing the content of green areas than in Stuttgart (Germany). A special difference was also the compensation method and habitat network planning that influenced the planning process at many levels in Stuttgart, identifying every green space as a part of a green structure. In addition to ecological values, also city parks and gardens were developed in exhibitions and competitions throughout Germany. The aim of Landscape planning is to combine natural elements and values as part of a landscape and a green structure of every city in Finland. It would also provide ecological development. With increasing knowledge about biodiversity and importance for human well-being, different kinds of green areas in the vicinity could also become more familiar and acceptable to citizens. Resulting from this study, future recommendations would be to develop landscape planning, to include more strategic green area planning based on Land Use Act and utilize interaction with citizens. Furthermore, an understanding and consideration of the ecological and physiological aspects of the environment and the using indicators to measure the fruition of the aims should be mandatory during the co-operational planning processes in order to reach the aims.
 • Miller, Cary (Helsingfors universitet, 2017)
  With a land tenure structure dating back to the Mexican Revolution of 1910, Mexico is second only to Papua New Guinea in proportion of forest land under community ownership. While many communities have successfully formed community forestry enterprises (CFEs) producing value-added goods and generating income and social benefits for community members, many more remain minimally involved with forest management or do not harvest timber. As such, this study sought to collect and analyze the opinions and experiences of groups and individuals involved in the forest sector, with the aim of providing a greater understanding of the strengths and weaknesses of the Mexican forestry model, the most important factors facilitating or undermining the development of CFEs, and opportunities for the advancement of community forestry in the future. This study is based on semi-structured stakeholder interviews which were conducted in four states with members of both harvesting and non-harvesting communities, members of Mexico's National Forestry Commission (CONAFOR) and Secretariat of Environment and Natural Resources (SEMARNAT), various experts with ties to the forest sector, and foresters serving the communities interviewed. The results indicate that communities face a number of significant developmental challenges. Community organization was found to be an essential internal factor, and successful CFEs have in common a strong internal cohesion and collective decision making capacity, while failure is often linked to indecision, internal divisions, or corruption. Will and ability to invest in the CFE are also crucial, and sources suggested that communities are often impeded by their lack of 'entrepreneurial mentality' when it comes to investment. For those that are interested in investing in the CFE, lack of available capital is often problematic. In part because of these challenges the Mexican forest sector relies largely on obsolete practices and technology, resulting in elevated costs of production relative to foreign competitors, and foreign competition has taken a toll on the industry in Mexico. In some areas declining industrial consumption has made it more difficult for communities to find buyers for forest products and may limit future production potential. The quality of technical services available to the communities is another factor that is both critical and inconsistent, and the important role of private foresters in aiding CFE development was emphasized by a number of sources. Government intervention has also had an important impact on the sector and CONAFOR has played a key role in its development in recent years. On the other hand, forestry is a heavily regulated activity and there appears to be a consensus that regulations could or should be simplified. It was also suggested that government agencies may not have the resources to process the paperwork they demand in a timely manner. Overall, community forestry in Mexico represents an important and environmentally sustainable source of rural livelihoods, and a great deal of potential remains for the expansion of the sector. While some challenges facing CFEs may not have clear solutions, there are some steps that could be taken to improve conditions in the future. Technological advance will be critical if Mexico is to compete on international markets, and there is work to be done both in terms of finance and in promoting 'business mentalities' and investment. Likewise, a thriving forest industry may require strong policy support from the federal government and efforts to ensure that technical services available to communities are adequate. Finally, it will be important to evaluate the regulatory balance between environmental protection and development of the sector moving forward, to create conditions that are both sustainable and conducive to growth.
 • Tamminen, Tiina (Helsingin yliopisto, 2021)
  One-fifth of Finland’s total greenhouse gas emissions and two-fifths of the Effort Sharing sector’s emissions come from domestic transportation. Of the domestic transportation emissions, 94% comes from road traffic. The target for Finland is to reduce 39% of the greenhouse gas emissions from the Effort Sharing sector by 2030, and Finland is committed to halving its emissions from traffic by the year 2030 compared to the 2005 level. The electrification of the vehicle fleet is one of the instruments set to achieve the emission reduction targets of the transportation sector. An ambitious goal of 700 000 electric vehicles, of which a significant part is battery electric vehicles, is suggested for 2030. The study explores the most significant attributes and the factors that affect the likelihood of adopting electric vehicles in Finland. The choice experiment data was collected by a survey questionnaire. The data comprises 409 respondents and represents the Finnish driving license holders well regarding age, gender, and living county. The data was analysed with econometric models using Nlogit and SPSS software. The results show that the most important attributes in vehicle purchase choice are purchase price, driving range, and charging time. Driving costs and CO2 emissions from driving were not statistically significant in this study. Plug-in hybrids were chosen more frequently than battery electric vehicles. The study finds many socio-demographic characteristics, and vehicle and driving-related factors that affect vehicle purchase choice. These simultaneously statistically significant characteristics for the vehicle purchase choice for battery electric vehicle are living county Uusimaa, university degree, gender woman, age less than 50 years, and driving less than 50 km per day. The variables found to increase the probability to choose a plug-in hybrid vehicle are residence in Northern or Eastern Finland, university degree, gender woman, row or semi-detached house, and the possibility to charge an electric vehicle at home. The study identifies the respondents who never chose an electric vehicle in the choice tasks and reveals a wide set of attitudes towards electric vehicles. The study reveals respondents' overall lack of information on electric vehicle and traffic emissions, and instruments for emission reductions.
 • Christersson, Jenni (Helsingin yliopisto, 2015)
  This case study sheds new light on rural water use and related social, aconomic and environmental dimensions and proposes government intervention in order to ensure water rights and protect public value of fairness. The aim is to highlight farmers’ perspectives on irrigation water use and related obstacles, and specifically distinguish if views are connected to farmers’ underlying socioeconomic or agro-ecologic factors. For further considerations adaptive capacity of community for irrigation water fees is explored. The research material consists of semi-structured interviews for farmers (n=63), government organizations (n=3) and agricultural enterprises (n=2). Economic groups were formed via analysis of asset-based economic status. Grouping based on agricultural water use was conducted through categorization. Costs and lack of knowledge were identified as the main barriers for adopting advanced irrigation technology. The study showed prevailing allocation system is in need of reformation. When designing rural policy, farmers’ perceptions should be respected. Water allocation is considered unfair community-wide and social conflicts are largely faced. Those who do not suffer from conflicts are most commonly rich. Technology transfer offer potential benefits, but community needs to be mobilized. Grouping based on irrigation water usage may be used for targeting policies. Economic grouping may be used for distinguishing farmers’ behavior when designing change in economic conditions or conflict resolution strategy. The complementary role of this study is to bring out special focus on development for institutional capacity-building; strengthening the forcing nature of laws and user rights. This may reduce the attractiveness for corruption in the process. Under these conditions, the greatest benefits may be obtained by giving top priority instead of irrigation improvement, but conflict mediation and establishment of water markets.
 • Malyutin, Kirill (Helsingfors universitet, 2015)
  The main objective was to identify and analyze the tourism management perspective to Corporate Social Responsibility (CSR) at the luxury Fairmont Chateau Lake Louise (FCLL) Hotel and Resort in the Banff National Park (NP). It is viable for a company to conduct responsible business operations, especially in protected areas, because of a great influence of Environmental Non-Governmental Organizations (ENGO’s) and high customer awareness of environmental issues. Definitely, large chains of luxury hotels and resorts, such as the Fairmont, are greatly dependent on their reputation and engagement with the communities’ well-being and handling the environmental issues in the area of business operations. The thesis is divided into several parts, i.e. introduction, theoretical background, methodology and previous research, results of the research, and conclusions and discussions. Undoubtedly, all of the above mentioned parts are essential in order to get a complete picture of the thesis topic and its achieved objectives. As a matter of fact, the current Master’s thesis comprises various industries with hospitality, tourism, and forestry. In order to gain the stated objectives, a deep analysis of the literature related to the topic and online sources was conducted, as well as email interviews with some representatives, i.e. certain managers, of the FCLL. Obviously, not all of the respondents were able to answer in time or to answer at all due to various reasons; however, the received replies were enough to make their contribution to the current thesis. The questions were especially designed to fit the respondents and to get a better insight into the FCLL’s business activities in the Banff NP. As the results showed, the FCLL has a good reputation due to its dedication and achievements, regardless of the plans to build a conference center and previous negative impact on the environment in the area. FCLL is trying its best to become a good “citizen” by following its CSR practices and engaging stakeholders. The FCLL’s major focus is to diminish negative impacts from its business operations in the park, i.e. on its various environmental programs, engaging not only personnel of the company, but communities and customers. These results were used as a basis of a SWOT analysis to have a clearer and visible representation of the FCLL’s current position, taking all the issues into consideration. In conclusion, this research shows that the luxury Fairmont Chateau Lake Louise Hotel and Resort in the Banff National Park has a good image and reputation due to its various environmental programs, dedication to its responsible business operations, and engagement of the involved stakeholders; therefore, it is clear the company has a great potential based on its achievements and willingness to make its positive contribution.
 • Pakkanen, Noora (Helsingin yliopisto, 2020)
  Johdanto Lihavuus on maailmanlaajuisesti merkittävä kansanterveydellinen ongelma. Lihavuus on seurausta pitkäaikaisesta painon noususta. Jotta lihavuutta voidaan ehkäistä, on painon nousuun yhteydessä olevat tekijät tunnettava tarkasti. Elintavat ovat yksi merkittävimmistä painon nousuun yhteydessä olevista tekijöistä. Aamupalan syöminen on yhdistetty terveellisempiin elintapoihin kuten esimerkiksi runsaampaan kasvisten käyttöön. Aamupalan syöminen on myös yhdistetty pienempään painoon lukuisissa poikkileikkaustutkimuksissa. Suurin osa tutkimuksista on kuitenkin tehty lapsilla ja nuorilla ja aikuisilla tehtyä tutkimusta on vasta kovin vähän. Lisäksi aamupalan syömisen yhteydestä painoon pitkällä aikavälillä ei ole paljon tutkittua tietoa. Tavoitteet Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, onko aamupalan syöminen yhteydessä painon ja painoindeksin muutokseen 50-vuotiailla aikuisilla 10 vuoden seurantatutkimuksessa. Lisäksi tutkimuksella haluttiin selvittää aamupalan syömisen yleisyyttä ja sen muutosta sekä aamupalan syöjien ja aamupalaa syömättömien elintapojen eroja. Aineisto ja menetelmät Tutkimuksen aineistona käytettiin Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen yhteydessä kerättyä aineistoa. Ikihyvä Päijät-Häme on 10 vuoden seurantatutkimus, jossa selvitettiin ikääntyvien päijäthämäläisten terveyttä ja hyvinvointia. Tutkittavat poimittiin satunnaisesti väestörekisteristä kunnan, ikäryhmän ja sukupuolen mukaan vuonna 2001. Tutkimushenkilöt kutsuttiin osallistumaan terveystarkastukseen ja lisäksi he saivat kaksi kyselylomaketta, joita oli mahdollista täyttää joko kotona tai terveystarkastusten yhteydessä. Terveystarkastukset suoritettiin vuonna 2002 ja niiden yhteydessä tutkittavilta mitattiin pituus ja paino. Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimuksen yhteydessä kerättyjä tietoja elintavoista eli liikkumisesta, tupakoimisesta, kasvisten, hedelmien ja marjojen käytöstä, ruoanvalmistusrasvan käytöstä, leivänpäällysrasvan käytöstä ja maidon ja piimän käytöstä sekä tietoa mitatuista painosta ja pituudesta sekä painon ja pituuden avulla lasketusta painoindeksistä. Tilastolliset analyysit suoritettiin käyttämällä ristiintaulukointia, logistista regressioanalyysia sekä toistettujen mittausten varianssianalyysia. Tulokset Tutkittavien paino ja painoindeksi nousivat 10 vuoden seurannan aikana. Aamupalan syöminen ei kuitenkaan ollut yhteydessä painon tai painoindeksin nousuun. Aamupalan syöminen oli hyvin yleistä tutkittavilla. Tutkimuksen alussa noin 90 % tutkittavista söi aamupalan. Aamupalan syöminen yleistyi 10 vuoden aikana siten, että tutkimuksen lopussa aamupalan söi 95 % tutkittavista. Naiset söivät aamupalan miehiä useammin sekä tutkimuksen alussa että lopussa. Aamupalaa syövien ja aamupalaa syömättömien elintavat erosivat jonkin verran toisistaan molempina vuosina. Selkeimmin elintapojen ero näkyi tupakoinnissa siten, että aamupalaa syövät tupakoivat selvästi harvemmin verrattuna aamupalaa syömättömiin. Aamupalan syöjät käyttivät myös kolme kertaa todennäköisemmin kasviksia päivittäin verrattuna aamupalaa syömättömiin. Ero oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä vain tutkimuksen alussa. Aamupalaa syövien havaittiin käyttävän useammin rasvatonta maitoa ja piimää tutkimuksen alussa. Aamupalan syöjät myös liikkuivat useammin verrattuna aamupalaa syömättömiin tutkimuksen lopussa. Johtopäätökset Kaikkien tutkittavien paino ja painoindeksi nousivat tutkimuksen aikana. Aamupalan syömisen ei todettu olevan yhteydessä painon tai painoindeksin muutokseen 10 vuoden seurannan aikana. Muutamissa aikuisilla tehdyissä tutkimuksissa on havaittu yhteys aamupalan syömisen ja vähäisemmän painon nousun välillä. Tämä tutkimus ei kuitenkaan tue olettamaa, että aamupalan syömien olisi yhteydessä vähäisempään painon nousuun. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, sillä tähän mennessä aikuisilla tehtyä tutkimusta on hyvin vähän.
 • Jokinen, Minna (Helsingfors universitet, 2017)
  Asian longhorned beetle (Anoplophora glabripennis Motschulsky) is an invasive alien species native to China and Korea. Asian longhorned beetle has been established on many European countries, United States and Canada. The pathway to the new environments is typically via solid wood packing material (SWPM) which is used especially to pack stoneware. The larva lives inside the trunk and chews tunnels. These tunnels may result in loss of turgor pressure and, by implication, to loss of leaves and finally to death of the tree. Eradication of this species is complicated due to a wide range of host species. The first introduced population in Finland was discovered in October 2015 in the municipality of Vantaa, near to Helsinki. Thus, we have a lack of knowledge in its habits in Finnish circumstances. The main objective of this thesis was to specify whether the Asian longhorned beetle is established also in Helsinki and which areas would be potential habitats for this species. Because no Finnish research about this pest has been published, also a literature survey about the species is provided. Areas, where stoneware originated to Asia is stored at the moment or was stored before, were considered as a potential habitats for the Asian longhorned beetle. The observations were conducted during the summer season 2016. The potential host trees were observed with binoculars. Inspections focused on searching round exitholes typical to the Asian longhorned beetle from the trunk and the main branches. Trees with suspicious holes were felled and investigated. No Asian longhorned beetles were found. However, there are several potential areas in Helsinki. In total, 35 potential areas were inspected. These areas were rich in broadleaved trees that belong to hosts of this pest. It can be assumed that Asian longhorned beetle would not have shortage in suitable host trees. The most common inspected tree species were silver birch, dawny birch, European aspen and goat willow. Ground inspection with binoculars is a common, but unreliable method. In summer time foliage layer may obscure the visibility to the trunk and the branches. On the other hand, trees with dead branches or a lack of foliage can be easily detected and thus special effort can be used to inspect these trees. It can be suggested that at least not very old or high density populations exist in Helsinki. The best way to avoid new introductions is to favor Finnish stoneware and avoid Asian wood packing material. The treatments of SWPM should be improved to prevent further spread of these pests. The omission of treatment should never happen. One option is to replace SWPM with more secure packing materials. Also the destruction of the packing material should be carried out properly and it should not be transported for example as a firewood to summer cottages. This study was carried out together with University of Helsinki and Public Works Department of the city of Helsinki. Cooperation was done also with the Finnish Food Safety Authority Evira.
 • Partanen, Tommi (Helsingfors universitet, 2012)
  Environmental issues have become an important part of today’s business. Some companies have made the decision to strive towards environmental friendliness of operation; others have decided to take a more reactive approach. Even though environmental issues have gotten much attention lately, the portion of green products out of total production is still very small. The purpose of this study is to find out using a single company case study if environmentalism adds value in the print business. From managerial perspective, the aim of the study is also to find out if the possible added value of environmentalism could be further enhanced. The main questions are: What are customers’ main selection criteria for making purchasing decisions? In what respect are customers’ purchasing decisions based on environmental values? Do customers feel that there is added value in environmentally friendly processes and materials? Data for the study is collected from thematic customer interviews, a newsletter survey and a literature review of previous research. Companies in the study include multinational, national and local ones. The study will use a mixed method approach with qualitative data from the interviews and quantitative data from the survey. By gathering data from two different sources with mainly qualitative and theory driven method of analysis, the reliability of the results is greater. Based on the results, environmental and sustainability issues are important issues for some customer companies in printing business, but not everyone wants to pay extra for environmental friendliness. Interestingly, there is clear evidence that also smaller companies are acknowledging the importance of environmental friendliness, so it is not only for large export-orineted companies. Some companies can be identified as proactively pursuing competitive advantages from sustainability and environmental friendliness. The results of the study are used to further develop the case company’s environmental marketing, for example by developing environmental management.