Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta: Recent submissions

Now showing items 1-20 of 2001
 • Rauta, Janne (Helsingin yliopisto, 2019)
  Extrusion is a versatile thermomechanical food processing technology, and cereal based snack products made with extrusion are one of the most significant ready-to-eat products. The literature review covered extrusion process in general while the effect of different components of grain and milk powders in extrusion was examined more closely, and also different methods to evaluate the properties and the quality of extrusion products were examined. The objective of the experimental study was to study the effects of sugar content and composition as well as the effects of different milk protein and water contents of the mass on the properties (water content, expansion and hardness) and organoleptic quality of extrudates. Experiments were carried out by using twin-screw extruder and the main component of extrudates was a mixture of oat flour and waxy maize starch. Three different milk powders were used (one lactose-containing and two lactose-free skimmed milk powders) in experiments, so that the milk protein content of mass was 8, 10 and 12 % (from solids) and water content 14, 16 and 18 %. The effect of sugar composition (lactose vs. glucose/galactose mixture) and sugar content (lowering the milk sugar content to about 60 % from solids) in extrusion was also examined. The water content, hardness and expansion of extrudates were measured. In sensory analysis (n=6) the effect of different milk powders and water contents on extrudates were evaluated. More expanded and less hard extrudates were obtained by adding milk powder that contained lactose compared to lactose-free milk powders. Lowering the sugar content did not affect the properties of extrudates significantly. Increasing the milk protein content of the mass increased the typical positive features of extrudates when lactose-containing milk powder was used, but when lactose-free milk powders were used the effect was the opposite. Increasing the water content of the mass decreased the expansion and increased the hardness of extrudates. In sensory analysis the major differences were observed in the darkness of color and the diameter of the extrudates. According to the results of the present study it is possible to obtain extrudates with good structure using lactose-containing milk powder as well as lactose-free milk powder. However, lactose-containing milk powder may be a better alternative in extrusion compared to the lactose-free milk powder. It may be possible, to some extent, to lower the sugar content of the extrudates that contain lactose-free milk powders without compromising the structural and organoleptical quality of the extrudates.
 • Nguemgne Fotso, Rostandine (Helsingin yliopisto, 2019)
  Cameroon is a country located in Central Africa. The country has an export-led economy, which means that the country highly depends on exports to ensure its population well-being. Sawnwood exports represent 14% of Cameroon’s total exports. Sawnwood is therefore one of the most important export products for Cameroon. Since Cameroon signed the EU-Cameroon voluntary partnership agreement policy in 2010, Cameroon’s sawnwood exports were impacted. The aim of this study is therefore, to examine the export competitive performance of Cameroon’s sawnwood industry from 2001 to 2017. Based on the literature, a set of three methods analyzing the competitiveness of Cameroon’s sawnwood exports were chosen. These methods are: The Revealed Comparative Advantage Index (RCA) and RSCA index which were used to analyze the competitiveness and international specialization of Cameroon in exporting sawnwood. The Spearman Rank Correlation was used to study the export competitive performance of Cameroon’s sawnwood across years and to analyze the level of competition between Cameroon, Finland, China and Ghana. Lastly, the Constant Market Share Analysis was used to explain the drivers of Cameroon’s sawnwood export competitiveness. This study also compiles information on forest in Cameroon and provides an overview of Cameroon sawnwood industry, it can therefore serve as a base for further studies on sawnwood in Cameroon. Results show that Cameroon has a competitive advantage and is the highest specialized in exporting sawnwood compared to Finland, China and Ghana. Nevertheless, the export competitive performance of Cameroon across years is not continuous and highly depends on external factors. Results also show that Cameroon has reduced its exports to EU and has diversified its importers portfolio by redirecting its exports trade flows towards Asia, especially China which has less stringent imports policies compared to EU. Cameroon will need to improve its production technologies and management practices to ensure a long run competitiveness on the global sawnwood market.
 • Heikkilä, Andreas (Helsingin yliopisto, 2019)
  From the beginning of 2013, the European Commission restricted the use of neonicotinoid based insecticides on honeybee attracting plants, such as Brassica oilseeds. This was done because neonicotinoids were believed to cause the death of honeybees. The initiative for this study came from the need to adapt to the change in insecticide use on oilseed crops. Adaptation had to happen at a time when the environmental effects of chemical control agents are evaluated from all sides. The aim of the study was to investigate if there was a correlation between seedling stage trichome abundance, or seed glucosinolate content, and flea beetle damage in Brassica rapa subsp. oleifera. The usability of trichomes and seed glucosinolates in increasing plant resistance against flea beetles was evaluated according to the results. The significance of seedling stage trichome density on the amount of flea beetle damage was investigated in field assays at Jokioinen 2015, and Loimaa 2016. Total glucosinolate content of different lines was determined from crushed seeds. Leaf trichome density, or seed total glucosinolate content, didn´t have a statistically significant effect on the formation of flea beetle damage. However, there is a multitude of scientific literature repeatedly suggesting that leaf trichomes can decrease flea beetle damage. This raises a question about the purposefulness of the methods used in exploring the phenomenon. Despite of this, the study revealed lines which suffered little beetle damage, because of an unknown reason. In the case of future research focus should be aimed at determining the resistance mechanisms in these lines. The role of glucosinolates, and their various hydrolysis products, as flea beetle repelling agents should be examined one compound at a time. This is because of their varied effects on flea beetle behaviour. Repelling substances are needed especially at the early seedling stage, because plants are most vulnerable to flea beetle damage at this growth stage. To maintain good nutritional and feed value, glucosinolates appearing in the seed should be avoided.
 • Lappalainen, Inka (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomumaatalousyrittäjien riskiasenteita, riskienhallinnan keinoja ja riskin lähteitä. Erityisenä tutkimuskohteena oli se, miten tavanomaisessa tuotannossa olevien maatalousyrittäjien ja luomuyrittäjien riskiasenteet ja riskienhallinnan keinot eroavat toisistaan. Tutkimusaineistona käytettiin MTT:n (nyk. Luonnonvarakeskus) vuonna 2012 At Risk- hankkeen yhteydessä keräämää aineistoa. Kysely lähetettiin 5000 tilalle, ja siihen vastasi 1170 maatalousyrittäjää, joista luomutuotantoa harjoitti 86 viljelijää. Tutkimusaineisto analysoitiin kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. Työkaluina tutkimuksessa käytettiin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa ja SPSS-tilasto-ohjelmaa. Riskien lähteitä ja riskien vähentämiskeinoja tutkittiin keskiarvojen, keskihajontojen ja tilastollisten merkitsevyyksien selvittämisen keinoin. Tutkimustulokset havainnollistettiin kaavioin ja taulukoin. Riskiasenteita tutkittiin mm. viiden riskiasenneväittämän avulla, joista muodostettiin faktorianalyysillä riskiasennefaktori. Lineaarisella regressioanalyysillä tutkittiin muuttujien ikä, sukupuoli, koulutus ja tuotantotapa vaikutusta faktorianalyysin avulla löydettyyn riskiasennefaktoriin. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että luomuyrittäjien ja tavanomaisesti tuottavien maatalousyrittäjien riskien vähentämiskeinoissa on jonkin verran eroja. Sen sijaan riskin lähteet ovat kummassakin tuotantotavassa samankaltaisia. Vastaajien mukaan suurimmat riskin lähteet olivat sääilmiöistä johtuva satovaihtelu, tuotteiden ja tuotantopanosten hintavaihtelu sekä politiikan muutokset. Tulosten perusteella luomuyrittäjien ja tavanomaisesti tuottavien riskiasenteet eroavat toisistaan jonkin verran. Luomuyrittäjät olivat vähemmän riskiä välttäviä kuin tavanomaisesti tuottavat.
 • Ryytty, Satu (Helsingin yliopisto, 2019)
  Pitkä rannikkoalue Itämerelle sekä lukuisat järvet ja joet muodostavat Suomen runsaat vesivarat. Näitä vesivaroja hyödynnetään useissa liiketoimissa ja viime vuosina näiden toimialojen merkitys on noussut esille. Tämä pro gradu -tutkielma on osa BlueAdapt-hanketta, joka tavoittelee vesivaroihin perustuvan kestävän taloudellisen kasvun edistämiseksi innovatiivisia keinoja. Hanke on alkanut vuoden 2018 alussa ja tämä tutkimus on tehty hankkeen tulevien tutkimusten tueksi ja taustamateriaaliksi. Hankkeeseen lukeutuvien toimialojen (ruoantuotanto, energiantuotanto ja matkailu) keskinäinen riippuvuussuhde on vahva (Maa- ja metsätalousministeriö, 2018). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuinka sinisen talouden toimijat kalatalouden, energiantuotannon ja matkailun aloilta kokevat ja käsittävät taloudellisen tilanteensa, miten he määrittelevät vaikutuksensa ympäristöön ja kuinka ympäristölliset piirteet vaikuttavat toimialan kehitykseen. Politiikan piirteiden arvioinnissa mitattiin nykyisen sinisen talouden politiikan viitekehyksen onnistumista. Kaikki teemat käsittivät aikajänteen nyt ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen aineiston keräsi Taloustutkimus Oy tekemällämme sähköisellä kyselylomakkeella vuoden 2018 marraskuun ja joulukuun aikana. Vastauksia saatiin yhteensä 150, joista 57 vastausta olivat kalataloudesta, 40 energiantuotannosta ja 53 matkailualalta. Tutkimuksen tulokset analysoitiin tarkastelemalla selittävien vastausten vaikutusta. Teoreettisena viitekehyksenä toimi kvantitatiivisen tutkimuksen teoria. Tulokset osoittivat, että talouden osalta kannattavuuden odotukset olivat kaikilla toimialoilla hyvät. Ympäristöön liittyvissä arvioinneissa esille nousivat toimialojen eroavat näkemykset ympäristöllisten piirteiden tärkeydestä. Sinisen talouden politiikan piirteitä arvioitaessa toimialoilta löytyi yhteneväisiä kehitysideoita.
 • Jaatinen, Henri (Helsingin yliopisto, 2019)
  The aim of this research was to study the effect of air current speed on yield of basil (Ocimum basilicum L. cv. ‘Marian’) in vertical farming. A fan system was built to form an air current gradient inside the culture layer. Environmental conditions (air current speed, temperature, relative humidity, light) were measured before and during the experiment. The experiment was conducted at a vertical farm owned by Novarbo Oy in Säkylä, Finland, which is a showroom and research facility for Novarbo Vertical Farm Concept. The cultivation was performed with LED-lights (Valoya, Finland) without sunlight and fertigation was done by NFT-technique in gutters with mineral fertilizers. Climate control of the facility was managed with Novarbo Vertical Farming droplet curtain. Basil plants were grown for 29 days between January and February of 2019. The plants were grown for 21 days before transplanting to the vertical farm. The experiment was conducted in one layer with three different air currents grouped by 0 m/s, 0,5 m/s and 1,2 m/s. Air temperature of the area averaged 22 °C with 76,5 % of relative humidity and light intensity of 200 µmol/m2/s was maintained during the experiment. Results of the experiment were contrary to expectations based on the literature and previous studies in vertical farming. The highest biomass formation was achieved by a group of plants grown under the lowest (0 m/s) air current speed. A group that was grown under the highest air current speed (1,2 m/s) yielded the lowest biomass as expected. According to the results, it can be said that air current speed has an impact on the yield in basil cultivation. However, no recommendations can be made for optimal levels of air current speed due to the sources of error. Plant material of commercial quality that was used in this experiment was not suitable for accurate interpretation of the results. It could be advisable to do further research focusing on air current speed of 0,1 – 0,5 m/s to find optimal level for efficient yield formation.
 • Alakotila, Anni (Helsingin yliopisto, 2019)
  The literature section of this Master's Thesis focuses on cheese making process from milk composition to cheese ripening. In addition, the thesis investigates the effect of lactose standardization on lactic acid fermentation, sensory characteristics of the cheese and what biochemical changes the standardization causes during cheese ripening. The aim of the experimental part was to investigate the effect of standardization of the lactose content of cheese milk and how it will affect the ripening and final quality of Swiss -type cheeses. The effect of lactose content of the cheese milk, protein fraction used, pre-ripening time and ripening temperature was studied using statistical design of experiments (DOE). 16 test batches were manufactured according to factorial screening design. Water, cream and protein fraction were used to standardize the lactose content of the cheese milk. In addition, two center point experiments were performed with third protein fraction. The fat and protein content, dry matter, moisture of non-fat substance, fat in dry mater, lactose, lactic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid and the level of volatile organic acids and titrated free amino acids of cheese were analyzed during manufacturing and ripening. The lactose and lactic acid content of the cheese milk can be lowered by standardization of the lactose concentration. If set too low however, it is no longer beneficial for the lactic and propionic acid fermentation processes or to the quality of the cheese, as flaws in the fermentation process will start to occur. With lower levels of lactose content, less lactic acid and more propionic acid will form in the cheese. Pre-ripening creates beneficial environment for propionic acids and that can prevent cracking of the cheese. Cheese that has been ripened for too long in temperatures too high will have flaws in the fermentation process. Moreover, the statistical centre point tests show that the standardization of the protein level in the cheese milk is best to be done by using protein fraction U. Fraction U gave best results on average in the sensory evaluation.
 • Veirto, Timo (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, että voiko teknisen analyysin sijoitusstrategialla päästä markkinatuottoa parempiin tuottoihin sijoitettaessa metsäteollisuusosakkeisiin noususuhdanteen aikana. Samalla testataan tehokkaiden markkinoiden teoriaa. Tehokkaiden markkinoiden teorian heikko ehto ei toteudu, mikäli teknisen analyysin avulla voidaan ylittää osta ja pidä –strategian tuotot. Tutkielmassa vertaillaan erilaisia teknisen analyysin menetelmävariaatioita, jotka koostuvat yksinkertaisista liukuvista keskiarvoista sekä RSI:stä. Tutkimus toteutettiin empiirisesti strategioita jälkitestaten UPM-Kymmenen ja Stora Enson osakkeisiin sekä iSharesin WOOD etf rahastoon. Empiirisen testauksen aikavälinä käytettiin vuosia 2009–2018. Tulokset laskettiin teoreettisessa skenaariossa, sekä reaalimaailman skenaariossa, jossa huomioitiin verotus, kaupankäyntikulut, osingot ja hallinnointipalkkiot. Tulosten perusteella teknisestä analyysistä ei ole hyötyä sijoitettaessa suoraan osakkeisiin, mutta ETF rahaston kohdalla ylituottoa olisi syntynyt. Osakkeiden kohdalla verotuksen vaikutus suurimpana tekijänä teki teknisen analyysin strategiasta kannattamattoman. Osakkeiden vahva osinkotuotto myös tuki enemmän osakkeiden osta ja pidä -strategiaa. Tämä tukee osittain aikaisempaa tutkimusta teknisestä analyysistä. Johtopäätös on, että yksinkertaisesta teknisestä analyysistä ei ole hyötyä sijoitettaessa noususuhdanteessa yksittäisiin osakkeisiin, joilla on vahva osinkotuotto. Tutkimuksessa jää epäselväksi, että minkälainen yksinkertaisen liukuvan keskiarvon ja RSI:n menetelmävariaatio olisi tehokkain.
 • Ma, Kaiyue (Helsingin yliopisto, 2019)
  The literature review deals with coeliac disease and wheat, rye and barley prolamins. The characteristics and analysis methods of the prolamins were discussed. Furthermore, the ELISA types, antibodies and reference material in ELISA were introduced in literature review. The aim of this master thesis study was to determine the feasibility of barley C-hordein as reference material in the quantification of wheat gluten in a sandwich ELISA method based on R5 antibody. RP-HPLC was used to determine the compositions of wheat prolamins from 27 wheat cultivars. SDS-PAGE was used for wheat prolamin subgroups identification. The R5 antibody reactivity of prolamins and the same prolamin group from different cultivars were tested. By comparing the R5 reactivity of total gluten of the 27 wheat cultivars, 10% barley C-hordein was used to calibrate the gluten content in spiking test of oat flour and oat biscuits. Omega 1,2-gliadin (Km 13) and γ-gliadin (Km 21) showed rather strong R5 reactivity while ω 5-gliadin (Km 203) and LMW glutenin subunits (Km 523) showed almost no reactivity against R5 antibody. However, the subgroup R5 reactivity differences between cultivars were not significant. The reactivity of total gluten from 27 cultivar varied from Km 14 to 192, with a logarithmic average Km 53. Thus, 10% C-hordein (Km 49) had similar reactivity of the average of all cultivars. In flour spiking test, the recoveries calibrated with PWG gliadin were 57-187%, comparing to 30-115% with 10% C-hordein calibration. In biscuit spiking test, the recoveries calibrated with PWG gliadin and 10% C-hordein were 84-145% and 44-76%.
 • Ignatius, Heikki (Helsingin yliopisto, 2019)
  The structural changes concerning the forest industry sector will stimulate the incumbents in the sector to develop new product areas for the replacement of the old, declining core products. Wood-based biochemicals are considered as one of the major product areas able to compensate the decline in revenues caused by diminishing demand for graphic papers. There is already existing demand for biochemicals from the owners of major product brands who seek to replace fossil-based raw materials with more sustainable alternatives. New wood-based product areas respond to the changing operating environment of the sector but also require new types of business models and strategies as well as development of expertise from different fields. This work examines the systemic weaknesses and strengths of the development of the Finnish wood-based biochemical sector as well as the policy tools facilitating the development and diffusion of the sector. This study was carried out as a qualitative study where literature review was complemented with eight semi-structured expert interviews. The conceptual basis for analyzing the material were based on innovation theories, enabling the identification of the weaknesses and strengths of the system. The results revealed several drivers for the further progression of the system but specifically two internal functions of the system were identified which can be recognized to hinder the optimal development of the entire system. The development and diffusion of knowledge as well as the differing expectations and visions between system actors were identified as barriers to the further development of the system, necessitating more effective policy measures. As this study addressed specifically the systemic weaknesses and strengths, it would be important for the future studies to address more detailed policy measures in order to enhance the further promotion of the sector. This approach should also consider the relationship of the wood-based biochemicals as a part of the whole biochemical sector and its development.
 • Helander, Riina (Helsingin yliopisto, 2019)
  Ruokaturvallisuuden merkitys korostuu tulevaisuudessa muun muassa ilmastonmuutoksen, kuluttajan toiveiden ja globalisaation myötä. Ammattikeittiöissä ruokaturvallisuus painottuu elintarvikehygieniaan ja sitä toteutetaan omavalvonnalla. Omavalvonnan kirjauksia, kuten lämpötilahallintaa, on perinteisesti tehty käsin paperille ja valvonnan mittaukset ovat olleet näytemittauksia jatkuvan valvonnan sijasta. Suomalaisissa ammattikeittiöissä omavalvonta toteutuu pääasiassa hyvin, mutta lainsäädännön tulkinta, resursointi ja epäyhtenäiset toimintatavat saattavat aiheuttaa haasteita. Ihmisen rooli ruokaturvallisuudessa on merkittävä. Tänä päivänä teknologian hyödyntäminen ruokaturvallisuudessa yleistyy ja uusia innovaatioita siihen kehitetään jatkuvasti. Omavalvonta voidaan digitalisoida ja automatisoida. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kehittää digitaalista omavalvonnan palvelua ruokaturvallisuutta edistävästi. Tutkimus oli laadullinen tutkimus, jossa menetelminä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua ja lyhyempää kyselyhaastattelua. Teemahaastattelujen haastateltavat olivat ammattikeittiöiden keittiöpäälliköitä tai ylemmän tason esimiehiä ja kyselyhaastatteluihin vastasi keittiöiden työntekijät ja kokit. Lisäksi haastateltiin neljää valvontaviranomaista. Teemahaastattelun teemoja olivat omavalvonnan merkitys, haasteet ja ajankäyttö, digitaalisen omavalvonnan vahvuudet, heikkoudet ja kehittäminen, palveluntarjoajan rooli sekä digitaalisen omavalvonnan vaikutus ruokaturvallisuuteen. Valvontaviranomaisilla teemana oli myös valvontakäynnit. Nauhoitetut aineistot litteroitiin ja analysoitiin sisällönanalyysilla teemoitellen. Haasteita omavalvonnassa tuottivat resursointi, lainsäädännön tulkinta sekä eri tasoinen osaaminen niin ruokaturvallisuudesta kuin digitaalisista työvälineistä. Digitaalinen omavalvonta lisäsi haastateltavien mielestä ruokaturvallisuutta automaattisen lämpötilaseurannan, läpinäkyvyyden ja sitouttamisen myötä. Digitaalista omavalvontaa tulisi kehittää kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, digitaalisten työvälineiden tulisi ohjata käyttäjää tekemään ruokaturvallisia ratkaisuja, perehdyttää, motivoida ja sitä kautta sitouttaa paremmin omavalvonnan tekemiseen. Toiseksi, teknologian ratkaisuja ja automatisointia tulisi lisätä laajemmin koko omavalvontaan. Eri keittiöiden eri prosessit ja sitä kautta omavalvonnan toimintamallit tulee huomioida kehityksessä.
 • Peltomäki, Katja (Helsingin yliopisto, 2019)
  The literature part of the study dealt with frying methods, frying fats and oils, chemical and physical changes of frying fats and oils during the frying and analyse methods of frying fats and oils. The aim of the experimental part was to study changes in rapeseed oil quality during continuous frying process during three different frying periods. Especially the effect of day without production during the frying period was studied. Samples, frying oils, were taken every day during the different frying periods. In period one and two there was one day without production. Oils were stored in storage tanks during that time. In third period, there was production on every day. All samples were inspected for colour, odour, viscosity and clearness by visual methods. Also viscosity by rotation viscometer, smoking point, free fatty acids by titration method, fatty acid content and water content of samples was analysed. Based on sensory evaluation, the quality of oil deteriorated over thedays of use. Colour was darker, viscosity was higher and off-odours were sensed. Instrumental analyses indicate same kind of changes; viscosity and free fatty acid were increased and smoking point and amount of unsaturated fatty acid were decreased while frying time was increasing. In literature, also same changes were mentioned. There was changes in fatty acid content during the frying periods. More fatty acids characteristic to meat was detected in oils at the end of period than in fresh oils. Based on these results, oil quality remained acceptable in everyday use for a typical frying period of one week. Difference between fresh oil and used oils was clear but still acceptable. The amount of free fatty acids, and the level of viscosity and smoking points were under the limits applied in Finland. The day without production deteriorated oils quality substantially Reducing the amount of oil in process and having shorter frying periods or more efficient filtering of oils can help to keep the quality of frying oil better.
 • Karjalainen, Satu (Helsingin yliopisto, 2019)
  Sphagnum moss could be used as a substitute for Sphagnum peat as a growing medium. It has the same positive physical properties as peat and it is also a more sustainable option. However, there are some indications that Sphagnum moss may have some inhibitory effects on vascular plant seed germination and seedling development. The aim of this study was to find out whether this is true and due to the low pH of different Sphagnum moss species. The tested moss species were Sphagnum fallax, Sphagnum medium, Sphagnum rubellum and Sphagnum spp. The seed germination on Sphagnum moss substrate was tested with lettuce, radish, basil, pine and ryegrass. Also, two additional seed germination experiments were done with lettuce. Seedling growth experiment on Sphagnum substrate was tested with lettuce. The first germination experiments indicated that the dicotyledon species basil, radish and lettuce are sensitive to the allelopathic effect caused by Sphagnum moss. In the case of ryegrass and pine no indication of seed germination inhibition was found. The two additional germination experiments confirmed that Sphagnum moss and white peat substrates and Sphagnum moss and white peat organic matter/water extracts were inhibiting lettuce seed germination. Added lime didn’t conclusively explain the inhibition in germination percentages of Sphagnum moss substrate when compared to control treatment gauze. Only in the case of radish the raised pH had positive effect on the germination percentage. Therefor it was concluded that the low germination percentage is not explained only by the naturally low pH of Sphagnum mosses and Sphagnum mosses’ other characteristics should be investigated in the future. In the seedling growth experiment done with lettuce on Sphagnum medium growing medium there was no indication of allelopathic effect on seed germination or seedling development. The allelopathic compounds were thought to have been lost in this experiment through leaching when the substrates were watered.
 • Vaatmann, Mari-Liis (Helsingin yliopisto, 2019)
  Yhteisöllisyys on saanut uusia muotoja ja modernisaatio on muuttanut ihmisten välisiä suhteita monimutkaisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Informaatioteknologian kehittyminen ja sosiaalisen median kanavien tuleminen on edes auttanut uusien yhteisöjen syntymistä. Tällaiset Facebookiin perustetut virtuaaliyhteisöt ovat hyödyllisiä ja edullisia yrityksille sekä lisäksi tarjoavat valtavasti tietoa kuluttajista. Yritykset voivat saada ajankohtaista tietoa liittyen yritykseen tai tuotteisiin. Parhaimmassa tapauksessa yritykset voivat saada selkeätä kilpailuetoa kilpailijoihin nähden. Tämän maisterintutkielman tavoitteena oli selvittää, mitä ominaispiirteitä liittyy virtuaaliseen yhteisöön ja minkälaiset motiivit ja ajurit sitouttavat kuluttajia virtuaaliseen yhteisöön. Tutkimusongelmaa lähestyttiin yhdistämällä kuluttaja- ja brändiyhteisöön liittyvää teoriaa, määrittelemällä brändiyhteisöön liittyvät ominaispiirteet sekä kuluttajan sitoutumiseen liittyviä motiiveja ja ajureita perustuen aikaisempiin tutkimuksiin. Teoriaosuus käsittelee myös sosiaalista mediaa ja Facebookia. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin käyttäen kahta tutkimusmenetelmää, netnografiaa sekä teemahaastattelua. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, jossa tutkija havainnoi syksyn 2018 aikana muutos-heimo Facebook –yhteisöä sekä haastatteli helmikuussa 2019 yhdeksää yhteisön jäsentä. Tarkastelun kohteena oleva Facebook –yhteisö toimii tukena muutos.net verkossa tapahtuvalle hyvinvointivalmennukselle. Kaikki elämäntapamuutosvalmennuksen ostaneet henkilöt liitetään Facebook –yhteisöön, jossa valmennuksessa mukana olevat voivat vapaasti keskustella keskenään sekä tarvittaessa esittää kysymyksiä valmentajille. Tavoitteena oli ymmärtää tutkimuskohdetta havaintojen sekä haastatteluiden kautta. Aineistoa tarkasteltaessa huomiota kiinnitettiin mm. keskusteluiden sisältöön, kuviin, kommentteihin ja yhteisön ilmapiiriin. Haastattelujen tavoitteena oli ymmärtää kuluttajien motiiveja ja sitoutumiseen liittyviä ajureita. Tutkimuksessa tarkasteltiin aikaisemmissa tutkimuksissa havaittuja yhteisöjen ominaispiirteitä. Ominaispiirteillä on vaikutusta yhteisössä tapahtuvaan jokapäiväiseen vuorovaikutukseen ja toimintaan. Lisäksi tarkasteltiin viittä sitoutumiseen liittyvää ajuria kuten informaatiota, viihdettä, hyötyä, sosiaalista vuorovaikusta ja saavutuksia. Kuluttajien sitoutumiseen vaikuttaa useita tekijöitä. Yhteisöön liittymisen taustalla on kuluttajan henkilökohtainen motiivi liittyä yhteisöön ja usein yhteisössä olevia kuluttajia yhdistää kiinnostus tuotetta tai palvelua kohtaan. Tässä tutkimuksessa kuluttajia yhdisti halu tehdä elämäntapamuutos. Yhteisön ominaispiirteissä oli havaittavissa erovaisuuksia verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin. Kaikki edellä mainitut ajurit korostuivat tutkittavassa yhteisössä tavalla tai toisella.
 • Säisä, Jenni (Helsingin yliopisto, 2019)
  Punaisen värin ruskistuminen on laatuongelma mansikkasoseessa. Mansikan punainen väri on peräisin antosyaaneista, jotka ovat reaktiivisia ja hajoamisherkkiä yhdisteitä. Ruskistumisreaktiot jaotellaan entsymaattisiin ja ei-entsymaattisiin reaktioihin. Kirjallisuuskatsauksessa perehdyttiin mansikan antosyaanien kemiaan ja kartoitettiin mansikkasoseen ruskistumisen eri mekanismit. Kokeellisen tutkimuksen tavoitteena oli selvittää hallintakeinoja mansikkasoseen ruskistumisen estämiseksi. Kokeellinen tutkimus koostui kolmesta osasta: kuumennus-, säilyvyys- ja prosessikokeesta. Kuumennuskokeessa selvitettiin mansikkasoseen kuumennusajan ja värimuutosten välistä yhteyttä sekä tehtiin mansikkaraaka-aineiden vertailu. Säilyvyyskokeen mansikkasosenäytteitä seurattiin kuuden viikon ajan 7 tai 23 C:n lämpötilassa. Prosessikokeessa vertailtiin teollisessa mittakaavassa valmistettujen vadelma- ja mansikkasoseiden värimuutoksia kuukauden ajan. Lisäksi verrattiin kuumennus- ja korkeapainepastörointikäsittelyn vaikutusta mansikan värin pysyvyyteen. Kolorimetrillä tehdyistä värimittauksista määritettiin näytteiden väliset värimuutokset (E*). Värimittauksen lisäksi kaikista mansikkasoseista määritettiin suuntaa antava antosyaanipitoisuus spektrofotometrisellä menetelmällä. Säilyvyyskokeen mansikkasosenäytteiden tarkat antosyaanipitoisuudet ja fenolisten yhdisteiden pitoisuudet määritettiin erittäin suuren erotuskyvyn nestekromatografisella menetelmällä. Lyhyt kuumennusaika (30 s) aiheutti mansikkasoseessa suurimmat säilytyksen aikaiset värimuutokset. Pidemmälla kuumennusajalla (180 s) värimuutokset olivat suurempia kuumennuksen aikana, mutta säilytyksen aikaiset muutokset jäivät pienemmiksi. Kylmäsäilytetty mansikkasose oli näytteistä ainoa, joka ei menettänyt hyväksyttävyyttään säilyvyyskokeen aikana. Prosessikokeessa vadelmasoseen väri osoittautui merkittävästi mansikkasoseen väriä pysyvämmäksi. Korkeapainepastöroidun mansikkasoseen väri oli yhtä hyväksyttävä kuin kuumennetun, mutta rakenteen hyväksyttävyys heikkeni kuukauden säilytyksen aikana. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että lyhyt kuumennusaika ei ollut riittävä mansikan endogeenisen entsyymiaktiivisuuden inaktivoimiseksi. Säilyvyyskokeessa ilmeni mansikan antosyaanien suuri hajoamisherkkyys, jota voidaan hillitä vain kylmäsäilytyksellä. Mansikkasoseen kylmäsäilytyksen tarpeellisuus varmistui prosessikokeessa.
 • Santtu, Vekkeli; Vekkel (Helsingin yliopisto, 2019)
  Elintarvikehyönteisten kulutus on yleistynyt länsimaissa viimeisen viiden vuoden aikana. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on esitellä uusin tieteellinen tieto elintarvikehyönteistuotannon riskitekijöistä. Työssä esitellään todellinen kaksitäpläsirkan (Gryllus bimacultus) tuotantoketju kasvatuslaitokselta valmiiksi kuivatuotteeksi. Valmistusketjun omavalvontaan tutustutaan mikrobiologisten ja kemiallisten analyysien näkökulmasta ja lopputuotteen turvallisuutta arvioidaan vastaavilla analyyseillä. Työssä esitellään myös salmonellavapauden osoittaminen kasvatuslaitoksella positiivisen löydöksen jälkeen. Kuivatun lopputuotteen analyysien, kuten raskasmetallien, mykotoksiinien tai tutkittujen patogeenisten mikrobien, osalta ei ilmennyt laatua heikentäviä vaaratekijöitä, vaikkakin tuotteen vesipitoisuuden havaittiin vaihtelevan. Havaintoon liittyen kehitettiin tuotantoketjun omavalvontaa tuotantolaitoksen ilmankosteuden seurannan ja raja-arvojen osalta. Tuontihyönteisistä löydetyn salmonellalöydöksen jälkeen kontaminaatioita ei havaittu kotimaisesta kasvatuslaitoksesta tai tuotetuista hyönteisistä otetuista näytteistä, joten salmonellan leviäminen kasvatuslaitoksen sisällä vaikuttaa epätodennäköiseltä. Kontaminaation lähtöpisteeksi epäillyltä ulkomaiselta kasvatuslaitokselta salmonellaa löytyi jatkotutkimuksissa munitusastiasta, jollaisesta myös alkuperäinen löydös oli tehty. Elintarvikehyönteisten riskinarviointi perustuu yhä kohtuullisen pieneen määrään kokemusta ja tutkimusta. Suuri osa kaksitäpläsirkan elintarviketurvallisuuteen ja prosessointiin liittyvästä tutkimustiedosta on jouduttu johtamaan toisista hyönteisistä, kuten kotisirkasta (Acheta domesticus), saadusta tiedosta. Tarve uudelle tutkimukselle on suuri ja useat perusasiatkin, kuten säilyvyysaika ja olosuhdevaatimukset, perustuvat vähäiseen tietoon. Tuotaessa hyönteisiä ulkomailta on tehtävä kohdennetusti patogeenien analyysejä, jotta voidaan estää kontaminaatioiden mahdollista leviämistä tuotantolaitoksiin.
 • Räsänen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2019)
  Teollisuuspuun hakkuut ovat Suomessa ennätyskorkealla ja uusien metsäteollisuuden investointien oletetaan lisäävän raakapuun kysyntää lähivuosina. Vaihtelevien sääolosuhteiden takia puunkorjuun edellytykset ovat heikosti kantavilla mailla huonot kelirikko- ja kesäaikaan aikaan. Hakkuumäärät ovatkin merkittävästi pienemmät kelirikko- ja kesäaikaan, kuin talvella. Lisäksi ilmastonmuu-tos heikentää puunkorjuun olosuhteita, sillä ilmastonmuutoksen seurauksena aika, jolloin maa on jäässä, lyhentyy. Kausivaihte-luksi kutsuttu puunkorjuuolosuhteiden vaihtelu aiheuttaa myös merkittäviä lisäkustannuksia puuhuollolle ja vaikeuttaa puunkorjuu-yritysten ympärivuotista toimintaa. Jotta puun kysynnän lisääntymiseen ja olosuhteiden heikkenemiseen pystytään vastaamaan, täytyy puunkorjuun tehokkuutta pa-rantaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan ajouraoptimoinnin mahdollisuuksia puunkorjuun tehokkuuden parantamiseksi. Tavoit-teena on erityisesti ollut selvittää CGI Suomi Oy:n tekemän ajourakone-sovelluksen potentiaalia ja toimivuutta kokoojaurien suun-nittelussa. Sovelluksen on tarkoitus tuottaa kantavuuden ja kaltevuuden suhteen optimaalisia kokoojaurasuunnitelmia suunnittelun kohteena olevalle leimikolle. Sovelluksen algoritmi optimoi kokoojauran paikkaa käyttäjän määrittämien asetusten mukaisesti ja sovelluksessa käytetään lähtötietoina Maanmittauslaitoksen korkeusmallia ja Suomen Metsäkeskuksen korjuukelpoisuuskarttoja. Tutkimuksessa selvitetään myös kuinka hyväksi puunkorjuuyritysten metsäkoneen kuljettajat ja toimihenkilöt kokevat ajourakone-sovelluksen tuottamat kokoojaurasuunnitelmat. Puunkorjuun leimikkokohtainen ajourasuunnittelu on useassa tapauksessa täysin riippuvaista hakkuukoneen kuljettajasta, eikä käytössä ole objektiivisia optimointijärjestelmiä. Leimikon ajouraverkon optimoinnilla voidaan lisätä puunkorjuun tehokkuutta lisää-mällä hakkuun ja metsäkuljetuksen nopeutta. Ajouraverkon optimoinnilla voidaan myös vähentää kausivaihtelua, kun yhä useampi leimikko pystytään korjaamaan ympäri vuoden. Tutkimuksen perusteella Ajourakone-sovelluksella on mahdollista tuottaa maasto-ominaisuuksien (kantavuus ja kaltevuus) suh-teen saman kaltaisia kokoojauria kuin käytännön työssä toteutetaan. Ajourakoneen tuottamat kokoojaurat eivät kuitenkaan ole toteuttamiskelpoisia, koska suunnitelmat eivät huomioi korjuuteknisiä seikkoja, kuten leimikon muotoa ja ajouraverkoston sijoitta-mista, tarpeeksi hyvin. Ajourakone tai vastaavat ajouraverkkoa optimoivat sovellukset ovat potentiaalisia työkaluja puunkorjuun tehokkuuden parantamiseksi.
 • Turpeinen, Laura (Helsingin yliopisto, 2019)
  Tomaatit ovat tärkeimpiä luomutuotteita Suomessa. Pohjoismaisissa oloissa luomutomaatteja kasvatetaan pääasiassa kasvihuoneissa rajoitetussa kasvualustassa. Luomukasvihuonetuotanto eroaa tavanomaisesta tuotannosta eniten kasvinravinteiden käytössä. Tutkimuksen tavoitteina oli selvittää luonnonmukaisen kasvualustojen ja kasvinravitsemuksen vaikutusta tomaatin satoon ja sadon laatuun. Kasvihuonetutkimuksessa kirsikkatomaatilla (Solanum lycopersicum) tutkittiin kolmea kaupallista luomukasvualustaa ja kahta kokeeseen suunniteltua luomujakojuurikasvualustaa, joita verrattiin tavanomaiseen kivennäislannoitettuun kontrollialustaan. Luomukasvualustoja lannoitettiin pelkästään siipikarjanlannasta valmistetuilla kiinteillä lannoitteilla. Jakojuurialustat erosivat toisistaan vain lannoituksen määrän suhteen. Kokeessa seurattiin kasvualustojen ravinnepitoisuuksia, sadon määrää ja laatua ja tomaattien vegetatiivista kasvua. Kasvualustoista kerättiin satoa 28 viikon ajan. Yhtä kaupallista kasvualustaa lukuun ottamatta kaikki luomukasvualustat tuottivat yhtä suuren sadon kuin kivennäislannoitettuun kontrolli. Heikoimmat sadot ja vegetatiivisen kasvun tuotti kasvualusta, jonka rakenne ei tukenut lisättyjen ravinnepanosten liukenemista ja mineralisoitumista kasveille helposti käytettävään muotoon. Kontrolli tuotti tilastollisesti eniten kauppakelvottomia hedelmiä. Kasvualusta ja lannoiteratkaisut eivät vaikuttaneet hedelmien liukoisten kuiva-aineiden pitoisuuteen, mutta kontrollin hedelmien titrautuva happamuus oli 25 – 30 % luomukasvualustoja suurempi kasvukauden alussa. Titrautuvan happamuuden kasvu alentaa tomaattien sokeri/happo -suhdetta, mikä viittaa kontrollissa olevan huonomman makuisia tomaatteja. Kokeessa käytetyt jakojuurialustat eivät eronneet tilastollisesti toisistaan sadon määrän, laadun tai vegetatiivisen kasvun suhteen. Kasvualustan rakenne on erityisen tärkeää lannoituksen onnistumisen kannalta. Luomukasvualustoilla ja luomulannoituksella voidaan saada samansuuruinen ja laadukkaampi sato tavanomaiseen tuotantoon verrattuna, jos kasvualustan ravinteiden riittävyydestä pidetään huoli.
 • Kokkoniemi, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2019)
  1980-luvun lopulta lähtien monet tuottajaosuuskunnat ovat yhtiöittäneet liiketoimintaansa. Näitä yrityksiä ovat esimerkiksi Atria, HK Ruokatalo, Valio, Metsäliitto, Munakunta, Apetit ja Faba. Tuottajaosuuskunnan ja maksimaalista voittoa tavoittelevan yrityksen perusperiaatteet eroavat selvästi toisistaan ja tästä syystä alkuperäisten jäsenien ja ulkopuolisten sijoittajien näkemykset ovat usein ristiriidassa. Bijmanin ja Bekkumin (2005, 13) tutkimuksessa painotettiin, että on tärkeää tutkia osuustoiminnan yhtiöittämistä yhden maan sisällä. Osuustoiminnan yhtiöittämistä ei ole tutkittu Suomessa. Se on tuonut maatalousyrittäjille mahdollisuuden osallistua oman tuottajaosuuskunnan päätöksentekoon ja edesauttanut maatalouden kehitystä Suomessa. Osuustoiminta on todella merkittävä osa Suomen maatalouden historiaa ja myös nykypäivää. Tutkimus tuo lisää ymmärrystä kyseisestä suomalaisesta ilmiöstä ja hyödyntää varmasti niin käytännön toimijoita kuin tiedeyhteisöä. Pro gradu -tutkielman aiheena on suomalaisten tuottajaosuuskuntien toiminnan yhtiöittämisen syyt ja tavoitellut edut. Varsinaisena tutkimusongelmana on seuraava kysymys: Miksi suomalainen tuottajaosuuskunta yhtiöittää toimintansa? Jatkokysymyksiä ovat: Onko yhtiöittäminen tuonut tuottajaosuuskunnille tavoiteltuja hyötyjä tai haittoja? Löytyykö yhteisiä tekijöitä? Tukevatko haastattelutulokset kirjallista aineistoa? Onko eroja aiempaan tutkimukseen? Tutkimusaihe on tärkeä, sillä osuustoiminnalla on iso merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa, tuottajaosuuskuntien markkinalähtöisyys on kasvanut (Juliá-Igual, Meliá-Martí & García-Martinez 2011, 41, 42) sekä aihetta on tutkittu niukasti. Tutkimusaineisto koostuu joulukuussa 2018 tehdyistä haastatteluista sekä kirjallisesta aineistosta, joka koostuu tuottajaosuuskuntien historiikeistä. Tutkimuksessa oli kolme yritystä, Valio, Atria sekä HKScan. Tutkimuksen haastattelurunko lähetettiin haastateltaville noin viikkoa ennen haastattelua. Haastattelut nauhoitettiin älypuhelimella ja nauhoitteet tallennettiin tietokoneelle. Haastattelun litterointi tehtiin tammikuussa. Litterointia ei tehty pikkutarkasti, vaan se on kirjoitettu yleiskielelle, jotta haastateltavien henkilöllisyys ei tule esiin haastatteluista. Haastatteluissa kävi ilmi, että maidontuotantosektorilla tärkein syy yhtiöittämiselle oli markkinoilta tuleva paine. Lihantuotantosektorilla tärkeimmät syyt olivat markkinoilta tuleva paine sekä osuuskunnan sisäiset kysymykset. Maidontuotantosektorilla yhtiöittämisellä saavutettu hyöty oli kilpailukyvyn parantaminen tehostuneella tuotannolla. Lihantuotantosektorilla yhtiöittäminen mahdollisti ulkoisten pääomien saamisen, rakennemuutoksen loppuun viemisen sekä osuuskunnan selviytymisen haastavista EU -jäsenyyden alkuvuosista. Maidontuotantosektorilla yhtiöittämisen haittana nähtiin paikallisen meijeritoiminnan lakkauttaminen. Lihantuotantosektorilla yhtiöittämisen haittana nähtiin osuuskunnan kaksoisluonne. Lihantuotantosektorin yhtiöittämisen syinä korostuivat pääoma ja rahoitus, kun taas maidontuotantosektorilla korostuivat yrityksen kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen. Maidontuotantosektorin ja lihantuotantosektorin eroja selittänee se, että lihantuotanto on pääomavaltaisempaa kuin maidontuotanto. Tutkimuksessa haluttiin lisäksi selvittää, onko yhtiöittämiselle olemassa muita syitä, joita ei ole tuotu julkisuuteen. Yksi haastateltavista mainitsi muuksi syyksi Tuottajain Lihakeskuskunnan purkamisen, tätä syytä ei ole mainittu aiemmassa tutkimuksessa.
 • Karjalainen, Eveliina (Helsingin yliopisto, 2019)
  Yeasts are significant plant pathogens, yet plant-yeast interactions are poorly understood. Mammals have immune receptors for yeast-specific MAMPs (microbe-associated molecular patterns), suggesting that plants might have similar receptors as well. Detection of MAMPs by PRRs (pattern recognition receptors) triggers the plant immune system, leading to the first phase of PTI (pattern-triggered immunity). The yeast cell wall is layered, so only some of the potential MAMP molecules, like mannans, are easily available for the plant receptors. In order to utilize yeasts and PRR-based yeast resistance in agriculture and forestry, it is crucial to identify these receptors and gain a better understanding of their functions in plant-yeast interactions. PRRs can be divided into two groups, RLPs (receptor-like proteins) and RLKs (receptor-like kinases). Some of the L-type lectin receptor kinases have already been shown to participate in the interactions between plants and fungi or fungal like pathogens, making them promising candidates for yeast receptors. G-type lectins remain less studied but have promising genes as well. In this thesis, we use forward and reverse genetics methods to show that lectin receptor kinases might include putative yeast pattern recognition receptors. We also establish the first protocol and genetic screen for the identification of plant PRRs participating in the recognition of yeast cell wall MAMPs. Only genes present in both silver birch (Betula pendula) and arabidopsis (Arabidopsis thaliana) were examined to enable following studies with an Arabidopsis model system of the interactions between silver birch and the dimorphic birch pathogen Taphrina betulina. This information can later be used in plant production with other plants and their yeasts as well.