Maatalous- metsätieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Lindholm, Katariina Marianne (Helsingin yliopisto, 2015)
  Arabidopsis (Arabidopsis thaliana J. Thal) is a common model species in plant research. Although its genome is completely sequenced, the complete effects of some genes remain undetermined. The aim of this study was to investigate the role of several E3 Ubiquitin (Ub) ligases in Arabidopsis thaliana development through insertional mutant lines from the SALK collection. Sixteen mutant lines in a wild-type Columbia-0 (Col-0) background were subjected to genotyping, and the subsequent confirmed homozygous lines were analyzed for developmental phenotype. Greenhouse experiments were conducted on the wild type Columbia (Col) and sixteen mutant lines. Yield parameters such as days to bolting and silique surface area were studied to identify differences among the mutant lines relative to wild-type. After phenotyping, statistical analysis was performed to determine if there were any significant differences among the lines. The mean of both number of days to bolting and average silique surface area, among line 8, line 9, and line 13b plants, were shown by one way ANOVA to be significantly different than wild-type. These results suggest that those E3 ubiquitin ligases might be involved in the regulation of plant growth and development.
 • Karppinen, Samuli (Helsingin yliopisto, 2015)
  Kosteikon perustaminen tai kunnostaminen on ympäristöä muuttava hanke, jolla liki aina on sosiaalisia vaikutuksia alueelle. Muutokset ihmisten lähiympäristössä heijastuvat heidän elinoloihinsa, hyvinvointiin sekä viihtyvyyteen. Ympäristöä muuttavien hankkeiden suunnittelijoiden, toteuttajien ja esimerkiksi lähiympäristön asukkaiden näkemykset hankkeen hyödyistä ja haitoista voivat olla moni-naiset ja osin jopa hyvin erilaiset. Sosiaalisten vaikutusten arviointi on menetelmä tai toimintastrategia, jolla hankkeen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, hyvinvointiin sekä viihtyvyyteen voidaan arvioida. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä tunnistamaan kosteikon perustamisen vaikutuksia toteuttajiin ja lähiympäristöön sekä lähiympäristön asukkaisiin. Tarkastelun kohteina ovat: 1) toteuttajien sekä lähialueen asukkaiden väliset suhteet, 2) intressit kosteikon rakentamiseen, 3) kosteikkojen perustamisen haasteet, 4) toteuttajien kokemukset ja odotukset kosteikon odotetuista ja havaituista vaikutuksista sekä 5) halukkuus perustaa kosteikoita ilman ulkopuolista rahoitusta. Tutkimusaineiston muodostivat kaksi Kotiseutu-kosteikko Life+ -hankkeen mallikohteiden toteuttajille suunnattua lomakekyselyä. Ensimmäinen kysely suoritettiin ennen kosteikkojen toteuttamista ja toinen toteuttamisen jälkeen. Tulkintaa tukemaan suoritettiin kosteikoilla kaivutöiden yhteydessä toteuttajien ja lähialueen ihmisten teemahaastatteluja ja lisäksi puhelinhaastatteluja. Idea kosteikon rakentamiseen kykeni lähtemään monesta erilaisesta suunnasta. Ratkaisevan aloitteen idean muodostumisesta itse toteuttamisen konkreettiseen valmisteluun olivat Life+ -kosteikkojen kohdalla ottaneet liki puolessa tapauksista maanomistajat. Heidän rinnallaan aktiivisina aloitteentekijöinä olivat metsästysseura tai -seurue, mutta yksittäisissä tapauksissa myös moni muu taho. Yleisimmin yhteistyöhön päätyivät aktiiviset metsästävät, kalastavat ja koiraharrastuksissa mukana olevat henkilöt, jotka jakoivat kiinnostuksen luonnon tarkkailuun ja hoitoon. Toteuttajat näkivät kosteikon vaikutukset lähiympäristöön ja sen ihmisiin positiivisina eikä negatiivisia arvioita ilmennyt. Heidän odotuksensa vaikutuksista olivat korkealla ja ne myös toteutuivat. Toteuttajat pitivät keskinäisiä suhteitansa kautta linjan hyvinä tai erittäin hyvinä. Yksimielisimmin toteuttajat näkivät kosteikon arvon luonnonhavainnoinnin mahdollistajana ja sekä vesilintujen määrän lisääjänä. He myös arvioivat, ettei kosteikon toteuttaminen synnyttänyt kateutta muissa alueen ihmisissä. Odottamattomia haasteita toteuttamisen aikana aiheuttivat useimmiten luonnonolosuhteet, ja selviytymisessä auttoi usein osaava kaivinkonekuski. Haasteina koettiin myös lupaviranomaisten hidas toiminta ja Life+ -hankkeen resurssien puute ja kosteikkosuunnittelijoiden lomat. Näistä selvittiin monissa tapauksissa odottamalla vain kärsivällisesti. Kynnyskysymyksenä kosteikkojen rakentamiselle pidettiin ulkoista rahoitusta. Toteuttajat pitivät Life+ -rahoitusta hyvin merkityksellisenä toteuttamiselle. Vaihtoehtona tälle he pitivät lähinnä maatalouden ei-tuotannollista tukea tai Leader-rahoitusta. Muita rahoituslähteitä ei joko oikein edes tunnettu tai nähty merkittävänä. Toteuttamista eteenpäin vieväksi ja toteuttamisen kannalta tärkeäksi vastaajat kuitenkin kokivat Life+ -hankkeen rahoituksen rinnalla sen tarjoaman suunnittelu- ja toteutusavun. Tulosten mukaan kosteikkojen rakentamiselle ei voida määritellä lähtökohtien ja toteuttajatahojen osalta yhtenäistä samaa muottia, jonka mukaan kaikki hankkeet etenisivät. Toteuttajien kokemukset ja odotukset kosteikkohankkeen eri vaiheissa olivat kautta linjan positiivisia ja nämä odotukset voidaan katsoa kytkeytyvän osittain motiiveiksi kosteikkojen perustamisen taustalle. Tulosten perusteella ei näytä olevan esteitä, miksi kosteikkojen rakentaminen ei jatkuisi tulevaisuudessakin. Hyvien tulosten taustalla täytyy muistaa kuitenkin Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeen toimiva konsepti, joka mahdollisti sujuvan kosteikkojen toteuttamisen. Lisäksi mallikohteiksi oli valittu sellaisia kohteita, joiden lähtökohdat olivat hyvät. Toteuttajatahojen väliset suhteet sekä maastolliset piirteet olivat myös kunnossa.
 • Alanne, Karoliina (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, kuinka sosiaalista mediaa hyödynnetään tällä hetkellä suomalaisten elintarviketeollisuusyritysten markkinoinnissa. Tutkimuksen lähestymistavaksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Teemahaastattelujen avulla haluttiin saada selville, millä tavalla tutkittavissa yrityksissä hyödynnettiin sosiaalista media markkinoinnissa, ja mitattiinko sosiaalisesta mediasta saatavia hyötyjä millään tavalla. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa elintarviketeollisuusyrityksen edustajaa, jotka olivat yrityksissään vastuussa sosiaalisen median markkinoinnista, tai työskentelivät sen parissa tiiviisti. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin kirjallisuuskatsauksen ja aikaisempien tutkimuksien perusteella kolmen oleellisen sosiaalisen median markkinointiin liittyvän tekijän ympärille, jotka ovat sosiaalisen median markkinoinnin pitäminen osana yrityksen digitaalista markkinointia ja muita markkinointitoimenpiteitä, asiakkaan pitäminen markkinointiajattelun keskiössä sekä kaksisuuntainen vuorovaikutus yrityksen ja asiakkaan välillä ja asiakaslähtöisen sisällön tuottaminen. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että sosiaalisen median merkitys tutkimusyritysten markkinoinnissa oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta merkittävä. Facebook oli tärkein sosiaalisen median markkinoinnin kanava, sillä sen kautta tavoitettiin eniten kuluttajia. Facebookin lisäksi markkinoinnissa käytetyimpiä sosiaalisen median kanavia olivat Instagram, Twitter ja Youtube. Markkinoinnin kannalta tärkeimmiksi sosiaalisen median päivitysten aiheiksi nousivat erilaiset vinkit yrityksen tuotteiden käytöstä, ruokareseptit, uutuustuotteista viestiminen sekä kampanjalähtöinen markkinointiviestintä. Sosiaalinen media oli tutkituissa yrityksissä linkitetty osaksi muuta markkinointistrategiaa ja sen suhteen oli määritelty tavoitteita, kuten yrityksen brändimielikuvan parantaminen ja kuluttajien sitouttaminen, mutta niiden mittaaminen ja seuranta koettiin osittain haastavaksi. Facebook oli ainoa sosiaalisen median kanava, jossa kaikki tutkitut yritykset seurasivat edes jossain määrin markkinointitoimenpiteidensä toimivuutta. Tulevaisuudessa sosiaalisen median hyödyntäminen markkinoinnissa tulee mitä todennäköisemmin vaatimaan yrityksiltä lisää henkilöstöresursseja sekä suurempaa markkinointibudjettia. Olennaista sosiaalisen median markkinoinnissa on tutkimuksen perusteella nyt ja tulevaisuudessa asiakkaan pitäminen kaiken tekemisen keskiössä ja mielenkiintoisen sisällön tuottaminen nimenomaan asiakkaan näkökulmasta.
 • Alhonoja, Katja (Helsingin yliopisto, 2015)
  Phosphorus (P) plays a major role in cereal production. Total P content is high in Finnish soils but only a fraction of it is available to plants. This phenomena led to generous P fertilization since 1940 increasing the P concentration in fields as well as P balances. Reduced P fertilization since 1970 has decreased soil P concentration, resulting in negative P balances almost in entire Finland. Accumulation of P in the top soil is a result of chemical reactions occurring in the soil. Reactions of P in soils and the ability of the plants to take up P from soil affects the efficiency of P fertilization. P fertilization is most effective when the application rate replaces P removed from the soil in harvested yield. In this theses, results of the long-term fertilization trial (1973-2013) are compiled. The trial included spring wheat (Triticum aestivum L.), barley (Hordeum vulgare L.) and oat (Avena sativa L.). The data gathered was analyzed to investigate crop yield, P concentration of soluble P in soil and the effect of plant species on the concentration of soluble P in soil within 40 years. Rate of P fertilization and plant species affected soluble P concentration in soil. The higher the P fertilization rate was, the higher the soluble P concentration in soil was. The concentration of soluble P did not decrease during the years when the P fertilization rate was reduced. Among all cereals studied, the P balance decreased during the years following the decrease in P fertilization rates. Changes in P balance does not explain chances in soluble P concentration in soil.
 • Zhang, Yuetuan (Helsingin yliopisto, 2015)
  The literature review described the importance of folate enhancement to human health especially to coeliac patients with an introduction to folate analysis, pseudocereals and possible fortification methods. The aim of this study was to study the natural folate enhancement methods in pseudocereal matrix. Pseudocereal materials consisted of buckwheat, amaranth and quinoa, each of which was subjected to three different treatments: germination, fermentation and combined treatment. Total folate determination was based on an official microbiological assay method (Lactobacillus rhamnosus ATCC 7469). Germination of pseudocereals lasted for 4–5 days. Fermentation was conducted using either baking yeast Saccharomyces cerevisiae ALKO743 or LAB Streptococcus thermophilus ABM5097. All germinated whole grain pseudocereals indeed showed a significant increase in total folate content. Specifically, the increase was 5.4-fold in buckwheat, 5-fold in amaranth and 2.6-fold in quinoa. Fermentation of native pseudocereals also enhanced total folate level. As for the combined treatment, the total folate level of germinated seeds did not further significantly increase or decrease in later fermentation period. Although more studies are needed for processing real pseudocereal foods, our study showed great potential of folate enhancement using germination or fermentation.
 • Pero, Maria (Helsingin yliopisto, 2015)
  Brown-heart disorder in rutabaga is a boron deficiency syndrome that renders the inside of the roots brown and makes the crop unfit for market. The connection between boron deficiency and brown-heart was first reported in 1930’s. Brown-heart continues to be a concern for rutabaga growers all over the World, especially in Northern Europe, Canada, United States of America and New Zealand. The aim of this thesis was to compare the effects of various methods of applying boron, in terms of rutabaga yield and brown-heart. The field experiments were done in 2013 and 2014 on Räpi research farm of Apetit Ruoka Oyj in municipality of Köyliö, as part of collaboration between Apetit Ruoka Oyj and Yara Suomi Oyj. The companies aimed to find the best fertilizer solution for the prevention of brown-heart in rutabagas. Treatments were either fertilizer placement or broadcast application. In addition, foliar spraying treatment was used. Nutrient levels of the soil were analysed before planting and after harvest. The nutrient levels of rutabaga leaves before harvest, and nutrient levels of rutabaga roots by the time of harvest, were analysed. Additionally, the yield and number of rutabagas with brown-heart were determined. In experiments done in 2013, the effect of boron treatment on yield was statistically insignificant. In 2014, the fertilizer placement increased the yield as compared to broadcast application. In 2013 the number rutabagas with brown-heart disorder was significantly less within the samples treated with fertilizer placement, as compared to samples treated with broadcast applications. In 2014 the overall number of rutabagas with brown-heart was low, and the differences between treatments were statistically insignificant. Of the rutabaga boron treatments compared in this thesis, the fertilizer placement was more efficient than the broadcast application. Generally, the effect of foliar spraying treatment on yield or quality of the rutabagas was insignificant. In order to achieve high quality rutabaga crop, applying boron with fertilizer placement simultaneous to sowing, is recommended.
 • Suojanen, Hannele (Helsingin yliopisto, 2015)
  Ongoing structural changes within the forest sector, competition with substitute materials in construction business and rising stakeholder pressure towards actions of environmentally sensitive forest sector are pushing extra challenges to the communication efforts of forest sector. Communication has an essential role when promoting the favorable characteristics of wood products and influencing perceptions of stakeholders but inapplicable messages or channels may cause obstacles for effective communication. The purpose of the study is to examine what kind of information forest sector provides to consumers related to sustainability features of wooden floor materials. Sustainability communication is defined using sustainability dimensions. Additionally, aim is to evaluate how important different type of information is for consumers purchasing wooden floor materials and to find the meaning of various communication channels for consumers in obtaining sustainability-related information. Additionally, also the communication planning is approached in the study by scrutinizing, what communication should be and could be. Data collection was conducted using quantitative questionnaire survey. Consumers of wooden floor materials were included as a consumer group of interest and survey was conducted to 52 respondents in a special wooden floor material store using exit method. Communication was approached from the theoretical view of communication process. Results of this study underline the significance of the personnel as the method to tailor the communication of sustainability. When communicating the benefits of wooden floor materials, focus should be on health aspects of wooden floor and additionally in safety issues as these were most appreciated by respondents. According to the results of this study, communication efforts should be put on tailoring communication according to the content of the sustainability messages, as there seemed to be no significant dependency in sustainability communication perceptions between different stakeholder segments.
 • Virolainen, Tuulia (Helsingin yliopisto, 2015)
  There is a vast diversity of fungi of Finnish forests that include species of, for example, the wood decaying polypore Bacidiomycota, wood-inhabiting Ascomycota, tree-associated mycorrhizal fungi and litter-decaying fungi living on the top surface of the soil. These fungi have an influence to tree growth and carbon circulation in the forest ecosystems of the Northern Hemisphere. Brackets, aphyllophoroid fungi as well as some gilled mushrooms are used as indicator species in the conservation of forests, forest environments and meadows. Fungal community in wood is in a constant change. Some fungal species or isolates of the same species affect positively on others, and may increase the growth of mycelia. In contrast, some species may have negative effect. Depending on the nature of the vegetative interaction, the fungal species may be either strong or weak combetitors. A change in the combative situation can affect the outcome of the interaction greatly. Some species are strong combatant upon the interaction of two species. Upon interaction of several species, or between different isolates, the outcome may dramatically change, and a previously weaker combatant may prove to be strong. This study examined the influence of Fomitopsis pinicola, which is a common wood-decaying brown rot polypore species in Finnish forests, on the growth and enzyme production of five wood-decaying white rot fungal species. Activities of several wood-degrading enzymes (laccase, manganese peroxidase, xylanase, endoglucanase, β-glucosidase) were studied for individual species, and in co-cultures of various combinations of the species for eight weeks on liquid media including coniferous wood shavings. All co-cultures included F. pinicola, and either one or two additional species.The hyphal extension growth rate on malt agar medium was quantified for each species, and the fungal biomass increment (as a dry weight) and acidification of the growth liquid were measured from malt extract broth media cultures. F. pinicola proved to be by far supreme colonizer on malt agar and its hyphae were advancing over the mycelia of the white rot species studied. Phlebia radiata formed mycelial blocks against the other white rot fungi but not against F. pinicola. In most cases, acidification of the liquid medium proved to be beneficial for fungal growth (dry weight). Except for F. pinicola, acidification of the culture fluid was moderate in the single species cultivations, and in the co-cultivations including P. radiata. Number of fungal species had no clear effect on the enzyme activity values in the co-cultivations, yet P. radiata increased the activities of laccase and manganeseperoxidase. Also Trichaptum abietinum had an influence on laccase activity. In conclusion, in polyporous fungal co-cultivaltions, a few species had an impact to fungal growth and and production of wood-decaying enzymes when cultivated on coniferous wood.
 • Majoinen, Ritva (Helsingin yliopisto, 2015)
  Jättiputkiin vieraslajeina on kiinnitetty huomiota EU:n ja myös Suomen viranomaisten taholta nostamalla jättiputket erityisen haitallisiksi vieraslajeiksi vuonna 2012 laaditussa Kansallisessa vieraslajistrategiassa. Vieraslajien, kuten jättiputkien, hukkakauran ja jättipalsamin levittäminen luontoon on kielletty luonnonsuojelulaissa. Luonnonsuojelulain 43 §:n mukaan vieraslajeiksi luetaan lajit joilla ei ole Suomessa pysyvää luonnonvaraista kantaa. Haitalliset vieraslajit aiheuttavat taloudellista, sosiaalista tai esteettistä haittaa vaikuttamalla ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai esimerkiksi kiinteistöjen ja maa-alueiden arvoon. Invasiivisia jättiputkilajeja ovat kaukasianjättiputki (Heracleum mantegazzianum), persianjättiputki (Heracleum persicum) ja sen pohjoismainen muunnos tromsanjättiputki (Heracleum laciniatum) sekä armenianjättiputki (Heracleum sosnowskyi). Edellä mainituista lajeista käytetään yhteisnimitystä jättiputki (engl. Giant Hogweed), koska lajien taksonomia on epäselvä. Jättiputket ovat vaikeita torjuttavia, varsinkin laajoina esiintyminä. Jättiputkien levinneisyyskartoissa on suuria eroja eri kirjallisuuslähteissä. Tieto on hajanaista ja osittain ristiriitaistakin. Tietoa jättiputkien levinneisyydestä tarvitaan suunniteltaessa ja toteutettaessa Kansallisen vieraslajistrategian suunnitelmaa jättiputkien hävittämisestä ja torjumisesta maassamme. Tässä tutkimuksessa invasiivisten jättiputkilajien levinneisyyttä ja erilaisten torjuntamenetelmien käyttöä kartoitettiin erilaisin kyselyin kuntien ja ympäristökeskusten ympäristöasioista vastaaville henkilöille sekä aktiivisille kasviharrastajille Suomessa. Jättiputket ovat havaintojen mukaan levinneet laajasti maassamme lukuun ottamatta itäisintä Lappia. Torjuntatoimista suosituimmaksi mainittiin kasvisuojeluainekäsittely sekä niittäminen, joiden yhdistelmä todettiin tehokkaaksi hävityskeinoksi. Jättiputkien levinneisyyskarttoja tulisi päivittää, mikä helpottaisi myös torjuntatoimien suunnittelua. Torjuntatyöt täytyy suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. Esiintymien hävittäminen voidaan tehdä myös ilman kasvinsuojeluaineita, joskin menetelmät ovat työläitä ja torjunnan on oltava pitkäjänteistä.
 • Raunio, Jussi (Helsingin yliopisto, 2015)
  Automatic measurement of temporally varying soil moisture content could result in benefits both in agriculture and other applications. Mainly due to the ease of automation only electrical methods are suitable for measuring the variability of temporal moisture content. Capacitance technology is one of the most suitable methods for this kind of purpose. When determining soil moisture content by dielectricity means one will face two main properties: soil permittivity and soil electrical conductivity. Moisture measurement is based mainly on the changes of soil permittivity. Instead, changes in the soil electrical conductivity typically hamper the accuracy of moisture measurements. The measurement accuracy can be improved, however, by increasing the measurement frequency. The aim of this study was to determine the impact of sensor’s physical geometry and measuring frequency to the reliability of measurement. Combination of two measurement frequencies and an additional measurement of soil resistance were also determined for improving the accuracy. This study was carried out as part of the SAFETOOL project which aims were to monitor and to develop measurement tools for measuring and monitoring the status of the environment in field conditions. The sampling volume of capacitive sensors was examined in both field and laboratory conditions. To stabilize the weather moisture measurements were done only in laboratory conditions. The study was divided into two parts: pre-study and main-study. During the main-study five different capacitive geometries and the measurement of soil resistance were examined. Capacitance was measured using three frequencies: 5,5, 70 and 95 MHz. A commercial EC-5 capacitance sensor (Decagon Devices, Pullman, WA, USA) was used as control. Measurements were carried out in containers of volume about 3 litres filled with fine sand. Moisture measurements were conducted with volumetric water contents of 5 %, 15 %, 25 % and 35 % while the electrical conductivity varied between 2 and 24. Changes in the physical geometry did not result in remarkable differences of accuracy. The measurement volumes were also similar within the variable geometries. The impact of changes in the electrical conductivity, or salinity, however, was significant. Measuring the resistance of the soil lead typically to better results. However, this could be due to relatively high soil electrical conductivity. While working within the framework of normal field conditions and the right calibration one might expect to get reliable moisture measurements with a capacitance moisture sensor.
 • Pölkki, Annika (Helsingin yliopisto, 2015)
  The scope of the literature review was to define the physical properties and crystallization of amorphous sugars as single substances and mixtures. The purpose of the experimental part was to measure the water sorption, glass transition and crystallization of sucrose, isomaltulose and different mixtures of both. Crystallization and water sorption was measured with Dynamic Vapour Sorptions (DVS) -system, and with a differential scanningcalorimeter (DSC). Water sorption was studied by weighing samples that were stored at different relative humidities (11 - 85 %). Crystal forms were studied with the x-ray diffraction method. The sucrose samples reached a stable-state at relative humidities of 11-33% in one day of storage. The same was true for isomaltulose samples. Mixtures adsorbed more water the higher the relative humidity. Mixture samples reached a stable state in a day of storage at relative humidities of 11 - 44 %. Water sorption was modelled with the BET-model. The glass transition temperature, measured with DSC, of anhydrous sucrose was measured at 57 ºC. The glass transition temperature of anhydrous isomaltulose was slightly lower 47 ºC. The glass tranition temperature of a mixture sample, at 0 % relative humidity, was in between those two, 50 ºC. The glass transition temperature of sucrose was higher than that of isomaltulose after storage at relative humidities of 11 - 33 %. The critical water content of sucrose and mixture was 3, for isomaltulose it was 2 (g water/100 g solid). The critical storage humidity for sucrose was 25 %, for isomaltulose and mixtures it was 20 %. In testing with DSC sucrose was the only sample to crystallize. The higher the storage relative humidity before testing, the lower the crystallization temperature was for all sucrose samples. Crystallization temperature test run with the DVS system showed that sucrose crystallized at lower relative humidity than a mixture. Pure sucrose and mixtures did not share any reflection angles in x-ray diffraction tests, but isomaltulose and mixtures shared many reflection angles. This led to the conclusion that the mixtures contain more isomaltulose crystals than sucrose crystals. Adding isomaltulose to sucrose did not have a large effect on glass transition temperatures. Glass transition temperatures for mixtures were inbetween sucrose and isomaltulose. Isomaltulose however retarded crystallization greatly. The mixture required a significantly higher relative humidity in order to crystallize than either sucrose or isomaltulose.
 • González Latorre, Eduardo (Helsingin yliopisto, 2015)
  Field work is needed to obtain reliable estimates when forest inventories are carried out. Field measurements traditionally have been the main source of information for inventories. But nowadays, also remotely sensed data collected using active or passive sensors mounted on satellite and aerial platforms are used to help in the estimation of forest parameters. Although the use of remotely sensed data is of great help in forest inventories, field data still plays a very important role as reference data, for results calibration and accuracy assessments. Considering that time and budget required for field work are generally some of the main concerns in forest inventory planning, the development of faster, cheaper, simpler, more accurate or more reliable field inventory methods and tools is a topic of great interest. TrestimaTM is a forest inventory system based in the interpretation of images taken with a mobilephone. Its accuracy and efficiency in estimating forest parameters was studied using sample plots in Russian. A total of 156 field plots were measured. The forest parameters measured were: the plot basal area and sample trees’ diameters and heights. The data collected with Trestima was meant to replicate a typical relascope sample plot inventory (variable radius plot inventory). Measurements obtained using traditional tools were used as reference data. The data collected for the inventory included plots at forest stands with different structures: from young to mature stands; and mixed stands to stands dominated by different species (most often Norway Spruce, Picea abies, (L.) H. Karst). The plots’ basal areas ranged from 7 to 62 m2/ha, the tree diameters from 3 to 60 cm and the tree heights from 3 to 35 m. The time used to measure the plots with the Trestima and the reference methods were collected. The data for each forest variable and the time invested in taking the measurements were organized as paired samples and compared using the statistic estimators of bias and RMSE, as the paired Student's t-test. Compared to the reference measurements, Trestima underestimated the basal area with a bias of 1.2 m2/ha (3.7%), but the differences were not statistically significant. In mixed stands, Trestima overestimated spruce basal area (bias of 13.9%), but for spruce dominated stands underestimated it (bias of 4.9%). Trestima overestimated tree diameters with a root mean squared error (RMSE) from 5.5 to 7.9%, depending on the tree species. but underestimated tree heights with an average RMSE of 3.7m (17.5%). The Trestima sample plot measurements were done faster than with traditional tools. Trestima measurements were in average 1.6 minutes (14.8%) faster. The Trestima system provided results comparable to the reference method for all the measured forest parameters. The worse results were obtained for the measurement of the tree heights. The interpretation of the results for the basal area, indicated that the system could benefit from taking into consideration stand structure, especially for species specific estimations. Trestima provided faster measurements of the forest parameters. One important advantage, is that Trestima produces automatically geographically referenced data, which can be used during later analysis, for example, interpretation of remotely sensed data or forest planning.
 • Gracanac, Bojana (Helsingin yliopisto, 2015)
  Polysaccharide-based aerogels are a novel concept with potential application in the food sector due to their material properties, renewability and sustainability. High absorption capacity of polysaccharide aerogels makes them a potential moisture absorbent material in meat packaging. The aim of this work was to study the tamarind seed galactoxyloglucan (XG) aerogels as potential meat packaging material by testing their absorption capacity and mechanical properties. Another objective of this study was to create an oxygen scavenger system by incorporating enzyme galactose oxidase, which utilizes oxygen in its enzymatic cycle, into aerogels matrix and thus removes residual oxygen from modified atmosphere meat packaging. Absorption capacity of aerogels was investigated in three different liquids (water, saline and drip) by immersion of aerogels samples for 48 h. Five specimens of each group were used for texture analysis. In addition, incorporation of monosaccharide substrate and enzymes was performed and oxidation reaction was followed at different time intervals. Degree of oxidation was determined by gas chromatography˗mass spectrometry (GC-MS) method. XG aerogels showed high absorption capacity absorbing water and saline 40 times their weight. However, absorption of drip was 20 times their initial weight. Texture analysis results demonstrated that wet aerogels are strong enough to hold the meat while at the same time elastic enough not to fracture under load applied. Incorporation of enzymes into aerogels in aqueous system showed promising results with degree of oxidation 56 and 73% after 48 h. Absorption of drip and mechanical properties of aerogels indicated potential application of polysaccharide aerogels as fresh meat packaging material. In addition, incorporation of enzymes demonstrated promising results for creating an oxygen scavenger system. However, further research is needed to develop manufacturing technology and define possible application of aerogels.
 • Wang, Jing (Helsingin yliopisto, 2015)
  The faba bean (Vicia faba L.) is an economical protein source used in food and feed worldwide. It has high protein content and well-balanced amino acid composition. Since the starch fraction of faba beans causes problems in protein gelation, it hinders the use of whole faba beans for tofu production. Due to economical, ecological and nutritional reasons, it is worthwhile to develop a new way for producing whole faba bean tofu without discarding any part of faba beans. The aim of this thesis work was to produce whole faba bean glucono-𝛿-lactone (GDL) tofu by the starch amylolysis treatment and to study the impact of starch hydrolysate on faba bean tofu properties. This research investigated the changes in faba bean emulsion and emulsion gel properties with or without the starch hydrolysate. The pH and soluble protein content of faba bean suspensions with different GDL concentrations were measured. The microstructure, particle size distribution and viscosity of faba bean emulsions were studied. Moreover, the rheological and textural properties, microstructure, water holding capacity and total solid content of faba bean emulsion gels (GDL tofu) were also investigated. In addition, the contribution of different protein-protein interactive forces to the maintenance of faba bean emulsion gels was evaluated by comparing the protein resolubilization extent of the gels immersed in different reagents. Whole faba bean GDL tofu was prepared by the starch amylolysis treatment, emulsification and gelation processes. The starch hydrolysate containing faba bean emulsion gel was less elastic and more viscous than the starch-free gel. The presence of the starch hydrolysate increased the pH and viscosity of faba bean emulsions, which resulted in weakened protein-protein interactions. The starch hydrolysate significantly reduced the contribution of disulfide bonds to the maintenance of faba bean gel networks, but it increased the contribution of non-covalent interactions. In addition, the microstructure of the starch hydrolysate containing faba bean emulsion gel was not as fine and uniform as that of the starch-free gel. The presence of the starch hydrolysate lowered the water holding capacity and decreased the gel strength of faba bean tofu. All in all, the quality of the whole faba bean GDL tofu containing the starch hydrolysate was not comparable to that of the starch-free faba bean tofu, and further improvements are still required to improve its quality.
 • Dominguez-Hernandez, Elisa (Helsingin yliopisto, 2015)
  The aim of this project was to study the physical and chemical changes in the myofibrillar protein fraction during low-temperature long-time (LTLT) heat treatment of pork, in relation to cathepsin activity and evolution of tenderness. Porcine Longissimus dorsi muscles were cut, vacuum packaged and cooked in water baths at 53, 58, 63, 68 and 73°C. The process was monitored at: 1, 8 and 24h. Allo-Kramer shear force (AKSF), residual activity of cathepsin B+L, surface hydrophobicity (SH) and particle size of myofibrils were measured. Results showed that toughness decreased markedly between 53°C and 63°C and later increased to 73°C. Toughness also decreased with time. Myofibrillar SH, increased with temperature, but not with time, indicating aggregation and/or gelation. Treatments with low AKSF had smaller particles, suggesting that meat was easier to break, both macroscopically and microscopically. The high associated catheptic activity could be the reason for the weakening of myofibrils. They also might be able to prevent their aggregation and transition into a hard compact gel. As temperature increases, denaturation-aggregation-gelation overcomes proteolysis and bigger particles were detected. In conclusion, LTLT sous-vide cooking (53 and 63°C) allows the control of short term changes in myofibrils (so they do not toughen) and permits the slow ones (proteolysis) to decrease toughness of prime cuts.