Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Savola, Pasi Juhani (2015)
  Kiinnostus pelejä kohtaan ja aiempi kokemus pelien ja oppimispelien laatimisesta johdatti tutkijan selvittämään oppimispeleihin liittyvää tutkimustietoa. Tutkielmassa esitelty tutkimustieto painottuu oppimispelien hajanaiseen tutkimuskenttään ja oppimispelien laatimisesta sekä matemaattisista oppimispeleistä tehtyyn tutkimukseen. Inspiraationa toimi erityisesti Krokforssin, Kankaan ja Kopiston (2014) toimittama teos, johon on kerätty laaja valikoima tuoreita artikkeleita oppimispeleistä. Tutkielmaa varten laadittiin myös yksi matematiikan oppimispeli ja selvitettiin mahdollisia poikien ja tyttöjen välisiä suhtautumiseroja kyseisen oppimispelin kohdalla. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, oppivatko oppilaat matematiikalle keskeisiä sisältöjä ja käsitteitä vain pelaamalla kyseistä oppimispeliä. Tutkimus suoritettiin Kuitinmäen koulussa syksyllä 2014. Suhtautumiseroja mittaavaan kyselyyn osallistui 85 oppilasta ja oppimistuloksia mittaavaan osioon 43 oppilasta. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Vertailuarvoja ei käytetty, sillä vastaavanlaista vertailukelpoista peliä ei löytynyt tai sellaista ei ole. Tutkimuksessa selvinnyt positiivinen suhtautuminen kyseiseen oppimispeliin sekä pelaamisen aikana tapahtuva oppiminen viittaavat siihen, että vastaavanlaiset pelit voisivat antaa samanlaista hyötyä. Tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin oppimispeleihin.
 • Manninen, Juho-Matti (2015)
  Suuntaviivat lukion matematiikan opetukselle antaa opetussuunnitelma. Lukion uudessa opetussuunnitelmassa, joka astuu voimaan syksyllä 2016, tulee korostumaan teknisten apuvälineiden rooli matematiikan opetuksessa ja oppimisessa. Näihin teknisiin apuvälineisiin sisältyy myös symbolisen laskennan ohjelmistot. Tämän vuoksi on ajankohtaista selvittää, millaisilla tavoilla symbolista laskentaa voidaan hyödyntää matematiikan lukio-opetuksessa. Tämän tutkielman tavoitteena oli löytää konkreettinen tapa symbolisen laskimen hyödyntämiselle lukion pitkän matematiikan integraalilaskennan opetuksessa. Tutkielman alussa esitellään symbolisen laskimen taustaa ja aiheesta aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä. Tämän jälkeen tuodaan esille tutkielmassa käytettävät teoreettiset viitekehykset: instrumentaalinen lähestymistapa, pedagogisen kartan taksonomia ja Zimmermannin matematiikan kahdeksan aktiviteettia. Näiden viitekehysten lisäksi esitellään proseduraalisen ja konseptuaalisen tiedon moderni tulkinta. Tutkielmassa tutustutaan myös siihen, millaista integraalilaskentaa symbolisilla laskimilla ja GeoGebra-ohjelmistolla voi tehdä. Näiden taustatietojen ja teoriaosan viitekehyksien avulla suunniteltiin opetuskokeilu, joka toteutettiin yleislukion pitkän matematiikan integraalilaskennan kurssilla. Tutkielmassa kuvaillaan opetuskokeilun sisältö ja raportoidaan siitä tehdyt havainnot ja opiskelijoilta saatu palaute. Opetuskokeilusta havaittiin, että symbolisen laskimen avulla voidaan luoda opetustilanteita, joissa opiskelijat saavat toimia aktiivisemmin oman matemaattisen tietonsa rakentajina. Havaintojen ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella tämä koettiin mielekkääksi tavaksi opiskella matematiikkaa. Symbolinen laskin on siis mahdollista yhdistää osaksi matematiikan opetusta ja sen avulla voidaan luoda uudenlaisia oppimisympäristöjä. Opetuksen suunnittelutyön ja oman opetuksen reflektoimisen tukena voidaan käyttää pedagogista karttaa.
 • Sireni, Jukka (2015)
  Tutkielmassa esitetään ja todistetaan joitain pallojen homotopiaryhmiä koskevia tuloksia. Avaruuden $X$ $n$:s homotopiaryhmä $\pi_n(X)$ määritellään kuvausten $S^n\to X$ homotopialuokkien joukkona. Ensimmäistä homotopiaryhmää voisi havainnollistaa kuminauhalenkillä avaruuden pinnalla. Kaksi lenkkiä on homotooppiset, jos ne voidaan pintaa pitkin liu'uttamalla muuttaa toisikseen. Tutkielman alussa esitetään tarvittavat homotopiateorian määritelmät ja lauseet. Tämän jälkeen tutkitaan ympyrän homotopiaryhmiä. Ympyrän ensimmäinen homotopiaryhmä, eli perusryhmä, on isomorfinen kokonaislukujen ryhmän kanssa, kun taas korkeampiulotteiset homotopiaryhmät ovat nollaryhmiä. Osoitetaan myös, että korkeampiulotteisten pallojen ensimmäinen homotopiaryhmä on nollaryhmä. Ensimmäinen päätulos on Freudenthalin suspensiolause palloille. Avaruuden $X$ suspensio määritellään olemaan avaruus $SX$, kun avaruuden $X$ ''ylä- ja alapuolille'' liitetään kartiot, joiden pohja on $X$. Erityisesti siis pallon suspensio on yhtä astetta korkeampiulotteinen pallo, Tämän avulla saadaan määriteltyä kuvaus $S:\pi_i(X)\to \pi_{i+1}(SX)$. Kun $X$ on pallo ja näitä kuvauksia laitetaan peräkkäin, saadaan kuvausten jono, jossa sekä pallon ulottuvuus, että homotopiaryhmän järjestysluku kasvavat aina yhdellä. Freudenthalin suspensiolauseen nojalla tässä jonossa ryhmät ovat tietystä ryhmästä alkaen isomorfisia, joten ryhmien laskemiseksi riittää laskea alkupään tyhmät. Tämän avulla osoitetaan, että $n$-ulotteisen pallon $n$:s homotopiaryhmä on kokonaislukujen ryhmä, ja että tätä alempiasteiset ryhmät ovat nollaryhmiä. Toinen päätulos on osoittaa Hopfin kuvauksen $p:S^3\to S^2$ avulla, että $\pi_3(S^2)$ on isomorfinen kokonaislukujen ryhmän kanssa. Tämä ryhmä voidaan ajatella olemaan Hopfin kuvauksen virittämä. Tämä Heinz Hopfin vuonna 1931 löytämä kuvaus oli ensimmäinen kuvaus korkeampiulotteiselta pallolta matalampiulotteiselle, joka ei ole homotooppinen vakiokuvauksen kanssa, eli sitä ei voida liu'uttaa pois pallon $S^2$ päältä. Tämä kumosi siis oletuksen, että ryhmät $\pi_i(S^n)$ ovat nollaryhmiä, kun $i>n$.
 • Luukkonen, Petri Samuel (2015)
  In this thesis, a theoretical background of algorithms called NLS-BB-NMF and K-SVD for computing the image dictionary have been introduced. The NLS-BB-NMF algorithm computes the matrix factorization V ≈ WH of the training data matrix V (in our case the set of image patches from training image) using gradient descent methods by applying non-negative constraint on matrices W and H. The K-SVD in turn computes the matrix factorization WH applying sparsity constraint on the coefficient matrix H using Orthogonal Matching Pursuit (OMP) and Singular Value Decomposition (SVD). In the factorization, matrix W is the so called dictionary and it contains features, also called atoms, of the data V . The atoms serve as a building blocks of the original data, and they are also assumed to represent data that is similar to the training data V . The testing of the methods were carried in two phases. Initially, in the so called training phase, the dictionary was learned by the algorithms from a training image. The visual structure of the atoms learned by the algorithms were notably different although the approximations WH made by both dictionaries were visually very close to the original image. The visual difference between the learned dictionaries was seen as a consequence of the sparsity constraint that was forced for the coefficient matrix in K-SVD but not in NLS-BB-NMF. Secondly, in the test phase, a test image with various noise levels was approximated using the learned dictionary. The algorithms were able to produce approximations that were closer to the clean test image than the noisy test image. This was seen as the effect of dictionaries whose atoms were representing only the features of clean images. This observation led to a second test where the algorithms were tested to compute the denoised reconstructions of the test image with varying noise levels by using an extended dictionary contai- ning additionally atoms learned from a noise sample. The qualities of the reconstructions were evaluated by using the Frobenius matrix norm and Struc- tural Similarity (ssim) index that has been observed to adapt better the visual perception of human eyes.
 • Sandoval Zárate, América Andrea (2015)
  Personalised medicine involves the use of individual information to determine the best medical treatment. Such information include the historical health records of the patient. In this thesis, the records used are part of the Finnish Hospital Discharge Register. This information is utilized to identify disease trajectories for individuals for the FINRISK cohorts. The techniques usually implemented to analyse longitudinal register data use Markov chains because of their capability to capture temporal relations. In this thesis a first order Markov chain is used to feed the MCL algorithm that identifies disease trajectories. These trajectories highlight the most prevalent diseases in the Finnish population: circulatory diseases, neoplasms and musculoskeletal disorders. Also, they defined high level interactions between other diseases, some of them showing an agreement with physiological interactions widely studied. For example, circulatory diseases and their thoroughly studied association with symptoms from the metabolic syndrome.
 • Karpansalo, Aleksi (2015)
  Tutkielmassa esitetään kuvailevan vaativuusteorian tulos inflatorisen kiintopistelogiikan ja polynomisen ajan vaativuusluokan yhteydestä. Tuloksen todistamiseen tarvittavat logiikan ja vaativuusteorian pohjatiedot käydään tutkielmassa läpi. Joukko-opin perusteet ja yleiset merkinnät toivotaan lukijalle entuudesta tutuiksi. Inflatorinen kiintopistelogiikka on ensimmäisen kertaluvun logiikan laajennus, johon on lisätty inflatoriseksi kiintopistekvantifioinniksi kutsuttu kaavanmuodostussääntö. Inflatorinen kiintopistekvantifiointi määrittelee relaation induktiivisesti ja sopii hyvin kuvailemaan tietokoneiden iteratiivisia ja rekursiivisia toimenpiteitä. Rajoittumalla äärellisiin järjestettyihin malleihin saadaan inflatorisen kiintopistelogiikan ilmaisuvoima vastaamaan vaativuusteorian polynomisen ajan vaativuusluokkaa. Vaativuusteoriassa käytetään Turingin koneita työkaluna ongelmien ratkaisemiseen tarvittavia resursseja arvioitaessa. Resurssivaativuuksiltaan samankaltaisia ongelmia luokitellaan vaativuusluokkiin. Polynomisen ajan vaativuusluokka on luokka kaikille ongelmille, jotka voidaan ratkaista syötteen pituudesta polynomisesti riippuvassa määrässä Turingin koneen laskennan askelia. Inflatorisen kiintopistelogiikan ja polynomisen ajan vaativuusluokan yhteyden osoittamiseksi tutkielmassa esitetään, kuinka kuvailla logiikan malleja Turingin koneilla ja Turingin koneita logiikan kaavoilla. Tarvittavien työkalujen esittelyjä seuraa tutkielman päätulos: inflatorinen kiintopistelogiikka karakterisoi polynomisen ajan vaativuusluokan. Lopuksi käydään läpi järjestyksen olettamisen tarpeellisuutta.
 • Hedman, Peter (2015)
  The focus of this thesis is to accelerate the synthesis of physically accurate images using computers. Such images are generated by simulating how light flows in the scene using unbiased Monte Carlo algorithms. To date, the efficiency of these algorithms has been too low for real-time rendering of error-free images. This limits the applicability of physically accurate image synthesis in interactive contexts, such as pre-visualization or video games. We focus on the well-known Instant Radiosity algorithm by Keller [1997], that approximates the indirect light field using virtual point lights (VPLs). This approximation is unbiased and has the characteristic that the error is spread out over large areas in the image. This low-frequency noise manifests as an unwanted "flickering" effect in image sequences if not kept temporally coherent. Currently, the limited VPL budget imposed by running the algorithm at interactive rates results in images which may noticeably differ from the ground-truth. We introduce two new algorithms that alleviate these issues. The first, clustered hierarchical importance sampling, reduces the overall error by increasing the VPL budget without incurring a significant performance cost. It uses an unbiased Monte Carlo estimator to estimate the sensor response caused by all VPLs. We reduce the variance of this estimator with an efficient hierarchical importance sampling method. The second, sequential Monte Carlo Instant Radiosity, generates the VPLs using heuristic sampling and employs non-parametric density estimation to resolve their probability densities. As a result the algorithm is able to reduce the number of VPLs that move between frames, while also placing them in regions where they bring light to the image. This increases the quality of the individual frames while keeping the noise temporally coherent -- and less noticeable -- between frames. When combined, the two algorithms form a rendering system that performs favourably against traditional path tracing methods, both in terms of performance and quality. Unlike prior VPL-based methods, our system does not suffer from the objectionable lack of temporal coherence in highly occluded scenes.
 • Toivonen, Mirva (2015)
  Big data creates variety of business possibilities and helps to gain competitive advantage through predictions, optimization and adaptability. Impact of errors or inconsistencies across the different sources, from where the data is originated and how frequently data is acquired is not considered in much of the big data analysis. This thesis examines big data quality challenges in the context of business analytics. The intent of the thesis is to improve the knowledge of big data quality issues and testing big data. Most of the quality challenges are related to understanding the data, coping with messy source data and interpreting analytical results. Producing analytics requires subjective decisions along the analysis pipeline and analytical results may not lead to objective truth. Errors in big data are not corrected like in traditional data, instead the focus of testing is moved towards process oriented validation.
 • Derakhshan, Behrouz (2015)
  Maximizing influence in graphs, typically applied to Social Networks, is the problem of finding a set of nodes with the highest overall influence on the entire graph. In marketing domain for example, it is used to find the set of people who have the highest influence on their local communities. As a result, instead of blindly marketing a product to a large group of people, the product is marketed to this group of selected users, and they will in turn help spreading the word. The problem has been studied extensively, and several state of the art methods have been proposed. But all of these methods have one common flaw, none of them are scalable. Even on small graphs, current methods take extremely long amount of time and introduction of bigger data sets have rendered some of these methods completely useless. Over the past two decades, collection of data has become easier and a very common practice. This is mostly credited to the advancements in hardware and software technologies as well as the introduction of World Wide Web. To overcome issues related to big data sets, large scale data processing platforms have been developed to tackle scalability issues of problems similar to the influence maximization. Most notably are the two frameworks called Hadoop and Spark that contain many features for simple data processing, machine learning and graph processing. In this thesis work, some of the current influence maximization algorithms are implemented in these two frameworks, some new methods are proposed, experiments on graphs of different sizes are performed and the results are reported.
 • Svenn, Mikael (2015)
  The significance of collaboration over the Internet has become a corner-stone of modern computing, as the essence of information processing and content management has shifted to networked and Webbased systems. As a result, the effective and reliable access to networked resources has become a critical commodity in any modern infrastructure. In order to cope with the limitations introduced by the traditional client-server networking model, most of the popular Web-based services have employed separate Content Delivery Networks (CDN) to distribute the server-side resource consumption. Since the Web applications are often latency-critical, the CDNs are additionally being adopted for optimizing the content delivery latencies perceived by the Web clients. Because of the prevalent connection model, the Web content delivery has grown to a notable industry. The rapid growth in the amount of mobile devices further contributes to the amount of resources required from the originating server, as the content is also accessible on the go. While the Web has become one of the most utilized sources of information and digital content, the openness of the Internet is simultaneously being reduced by organizations and governments preventing access to any undesired resources. The access to information may be regulated or altered to suit any political interests or organizational benefits, thus conflicting with the initial design principle of an unrestricted and independent information network. This thesis contributes to the development of more efficient and open Internet by combining a feasibility study and a preliminary design of a peer-to-peer based Web content distribution and request routing mechanism. The suggested design addresses both the challenges related to effectiveness of current client-server networking model and the openness of information distributed over the Internet. Based on the properties of existing peer-to-peer implementations, the suggested overlay design is intended to provide low-latency access to any Web content without sacrificing the end-user privacy. The overlay is additionally designed to increase the cost of censorship by forcing a successful blockade to isolate the censored network from the rest of the Internet.
 • Lehtovaara, Susanna (2015)
  Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajataustaisten musliminuorten tulevaisuuskuvia. Tutkimuksessa keskitytään nuorten omissa sosiaalisissa ympäristöissä ja naapurustoissa saamiin kokemuksiin ja niiden vaikutuksiin nuorten tulevaisuuskuviin sekä omien mahdollisuuksien tiedostamiseen. Yhteiskunnan tulevaisuuden kehitystä voidaan arvioida kansalaisten tulevaisuuspuheen välityksellä. Tutkimus musliminuorten tulevaisuuskuvista tuo esille myös nuorten kokemuksia syrjinnästä ja rasismista sekä yhteiskunnallisen jäsenyyden saavuttamisesta ja aktiivisen kansalaisuuden roolista nuorten arjessa osana suomalaista yhteiskuntaa. Tutkimuksen tarkoituksena on nostaa maahanmuuttajataustaisten nuorten ajatukset ja kokemukset osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla yhtätoista 14–24 vuotiasta itähelsinkiläistä maahanmuuttajataustaista musliminuorta syksyllä 2014. Nuoret ovat 1,5 ja toisen polven maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisia ja osallistuvat musliminuorille suunnattuun yhdistystoimintaan. Teemahaastatteluista saatu aineisto analysoitiin sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla. Tutkimuksen kautta selvitetään, millaisia tulevaisuuskuvia musliminuoret rakentavat oman sosiaalisen ympäristönsä todellisuudessa, ja millaisena tulevaisuus Suomessa näyttäytyy nuorten kokemusten ja ajatusten kautta. Taustalla on tavoite musliminuorten vahvasta roolista oman todellisuutensa ja tulevaisuutensa suunnan määrittelijöinä. Aineiston perusteella musliminuoret luottavat itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa menestyä suomalaisen yhteiskunnan jäseninä. Nuorten tulevaisuuskuvat ovat positiivisia ja he kokevat pystyvänsä suunnittelemaan ja toteuttamaan omalle tulevaisuudelle asettamiaan tavoitteita. Musliminuoret ovat sisäistäneet yhteiskunnan asettamat haasteet maahanmuuttajataustaisille kansalaisille ja toisaalta tiedostaneet omat vaikutusmahdollisuutensa osana kansalaisyhteiskuntaa, esimerkiksi nuoriso- ja yhdistystoimintaan osallistumisen kautta. Nuoret ovat ahkeria ja haluavat panostaa opiskeluun ja työnsaantiin Suomessa. Samalla he korostavat jokaisen henkilökohtaisia pyrkimyksiä ja tavoitteita sekä positiivisen suhtautumisen ja yritteliäisyyden merkitystä menestymiselle. Maahanmuuttajataustaisten musliminuorten tulevaisuuskuvat ovat transnationaalisia ja nuoret näkevät mahdollisuudet elämälle myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tutkimuksen mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa tulisi tukea, arvostaa ja ymmärtää nykyistä paremmin maahanmuuttajataustaisten nuorten halua opiskella, työskennellä ja rakentaa omaa elämää ja arkea Suomessa. Musliminuorille tulisi tarjota yhtäläiset mahdollisuudet tulevaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen kuin enemmistöön kuuluville nuorille. Erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten merkitystä tulisi painottaa, sillä he ovat aktiivisia ja merkityksellisiä toimijoita yhteisöissään ja toimivat linkkeinä muslimiyhteisön, nuorten muslimien ja suomalaisen yhteiskunnan välillä.
 • Huomo, Tero (2015)
  Alati suurempien ohjelmistojen kehitys painottaa tiimityöskentelyä ja sosiaalisia taitoja.Koodirivien ja kehittäjien määrän kasvaessa ohjelmistojen sisäisellä rakenteella, koodin luettavuudella ja ylläpidettävyyllä on kasvava merkitys. Muutoksista huolimatta ohjelmointia opetetaan yksilötyönä, jossa yhteistyö ja toisten ohjelmakoodin lukeminen jää vähäiseksi. Automatisoidun testauksen lisäksi ohjelmien laatua tarkkaillaan staattisesti analysoiden. Ihmisten suorittamaa manuaalista tarkastusta kutsutaan koodikatselmoinniksi, jota käytetään laadunvarmistukseen, suunnitteluun ja tietotaidon jakamiseen. Koodikatselmointia suoritetaan esimerkiksi yhteisissä tapaamisissa, etänä internetin välityksellä sekä toisen kanssa yhtäjaksoisesti ohjelmoiden. Ammattikäytössä sen on huomattu vähentävän virheitä, helpottavan ongelmanratkaisua, parantavan ohjelmistojen rakennetta sekä kohottavan työilmapiiriä. Korkeakoulutasoisessa opetuksessa koodikatselmointi on havaittu keinoksi lähentää opetusja yritysmaailman vaatimuksia. Katselmointia on hyödynnetty ohjelmoinnin opetuksessa tarkastustapaamisina, etäkatselmointeina ja erityisesti pariohjelmointina. Niillä on saavutettu opiskelumotivaation, kurssiprojektien laadun ja sitä kautta kurssien arvosanojen sekä suoritusmäärien kasvua. Helsingin yliopistossa katselmointi on tullut laajemmin mukaan vuodesta 2013. Tutkielmaa varten toteutin kyselyjä ja haastattelujaa koskien kehittelemääni etäkatselmointia yksilöprojekteissa. Monille opiskelijoille se on ensikosketus vertaisten ohjelmakoodiin. He kokevat oppivansa tavan avulla ohjelmakoodin lukutaitoa, uusia ohjelmointitaitoja sekä koodin luettavuuden ja dokumentaation merkityksen. Nykyisen tavan haasteena on opiskelijoiden ennakkoasenteet, tehtävän laiminlyönti, katselmointikohteiden jako ja epätasaiset tulokset. Etäkatselmointien myötä katselmointi on laajentunut muille edistyneemmille kursseille ja vuonna 2015 perusopetukseen. Saadut tulokset puoltavat koodikatselmointien hyödyntämistä opetuskäytössä myös jatkossa, mutta niiden toteutuksessa on kehitettävää.
 • Hirvikoski, Kasper (2015)
  Software delivery has evolved notably over the years, starting from plan-driven methodologies and lately moving to principles and practises shaped by Agile and Lean ideologies. The emphasis has moved from thoroughly documenting software requirements to a more people-oriented approach of building software in collaboration with users and experimenting with different approaches. Customers are directly integrated into the process. Users cannot always identify software needs before interacting with actual implementations. Building software is not only about building products in the right way, but also about building the right products. Developers need to experiment with different approaches, directly and indirectly. Not only do users value practical software, but the development process must also emphasise on the quality of the product or service. Development processes have formed to support these ideologies. To enable a short feedback-cycle, features are deployed often to production. A software is primarily delivered through a pipeline consisting of tree stages: development, staging and production. Developers develop features by writing code, verify these by writing related tests, interact and test software in a production-like “staging” environment, and finally deploy features to production. Many practises have formed to support this deployment pipeline, notably Continuous Integration, Deployment and Experimentation. These practises focus on improving the flow of how software is being developed, tested, deployed and experimented with. The Internet has provided a thriving environment for using new practises. Due to the distributed nature of the web, features can be deployed without the need of any interaction from users. Users might not even notice the change. Obviously, there are other environments where many of these practises are much harder to achieve. Embedded systems, which have a dedicated function within a larger mechanical or electrical system, require hardware to accompany the software. Related processes and environments have their limitations. Hardware development can only be iterative to a certain degree. Producing hardware takes up front design and time. Experimentation is more expensive. Many stringent contexts require processes with assurances and transparency — usually provided by documentation and long-testing phases. In this thesis, I explore how advances in streamlining software delivery on the web has influenced the development of embedded systems. I conducted six interviews with people working on embedded systems, to get their view and incite discussion about the development of embedded systems. Though many concerns and obstacles are presented, the field is struggling with the same issues that Agile and Lean development are trying to resolve. Plan-driven approaches are still used, but distinct features of iterative development can be observed. On the leading edge, organisations are actively working on streamlining software and hardware delivery for embedded systems. Many of the advances are based on how Agile and Lean development are being used for user-focused software, particularly on the web.
 • Backman, Katri Elina (2015)
  Tutkimuksen aiheena on yksinasuvien helsinkiläisten asumispreferenssit. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisia yksinasuvien asumispreferenssit ovat, ja poikkeavatko ne jotenkin muiden helsinkiläisten asumispreferensseistä. Asumispreferenssejä tarkastellaan sekä toteutuneiden preferenssien että esitettyjen preferenssien avulla. Toteutuneita preferenssejä tutkitaan tarkastelemalla yhden hengen asuntokuntien osuuksia kaikista asuntokunnista Helsingin peruspiireissä, sekä vertaamalla yksinasuvien nykyisten asuntojen talotyyppejä ja hallintasuhdemuotoja muiden helsinkiläisten vastaaviin. Esitettyjä preferenssejä tarkastellaan mieluisimpina pidettyjen talotyyppien ja asuinaluetyyppien kautta. Tutkimuksen pääasiallinen aineisto on kyselytutkimus, joka on tehty vuonna 2012 osana Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelmaa. Tutkimuksessa käytetään myös Tilastokeskuksen tilastoaineistoja Helsingin asuntokunnista ja asuntotyypeistä. Aineistoa on hyödynnetty Helsingin seudun aluesarjat -portaalin kautta. Tutkimus asemoituu kvantitatiivisen tutkimuksen kenttään. Pääasiallisina menetelminä ovat jakaumien ja keskiarvojen vertailut. Aineiston analyysissa on käytetty hyväksi myös paikkatietomenetelmiä. Tutkimuksen tärkeimmät tulokset ovat kahdenlaisia. Ensinnäkin tuloksista vahvistuu käsitys yksinasuvien helsinkiläisten muuta väestöä urbaanimmista preferensseistä asumisen suhteen. He sekä asuvat tällä hetkellä urbaanimmin että pitävät urbaaniin asumiseen liittyviä piirteitä, kuten kaupungin keskustassa asumista ja kerrostaloasumista, mieluisampina kuin muut helsinkiläiset. Toisaalta tutkimus vahvistaa myös käsitystä yksinasuvista heterogeenisena ryhmänä, jonka asumistoiveet vaihtelevat erilaisten sosioekonomisten taustatekijöiden, etenkin iän suhteen. Yksinasuvien elämäntilanteissa- ja tyyleissä on paljon vaihtelua, mikä heijastuu myös asumistoiveisiin- ja valintoihin Yksinasuvien kannalta Helsingin asuntomarkkinoiden paikoin tulotasosta eriytynyt hintakehitys näyttää erityisen huolestuttavalta. Monet yksinasuvat ovat taloudellisesti heikommassa asemassa kuin useamman tulonsaajan kotitalouksissa asuvat, ja tämä vähentää heidän valinnanmahdollisuuksiaan asuinpaikan valinnassa. Toisaalta tulokset kertovat myös Helsingin keskusta-alueen yksinasuvien varsin hyvästä taloudellisesta tilanteesta, jonka myötä tämä ryhmä on voinut toteuttaa urbaaneja asumispreferessejään. Tämä tutkimus ei vastaa kysymykseen siitä, minkä vuoksi yksinasuvien asumispreferenssit ovat urbaanimpia kuin muiden. Jatkossa olisikin mielenkiintoista selvittää, mitkä kaupunkiympäristön ominaisuudet ja toiminnallisuudet tekevät siitä houkuttelevan asuinympäristön nimenomaan yksinasuvan näkökulmasta.
 • Huttunen, Janne (2015)
  Tässä työssä käsitellään sähköisiä potilaskertomuksia (EHR) sekä tiedonhakua niistä hakemistoja hyödyntäen. Aluksi työssä esitellään keskeisimmät sähköisten potilaskertomusten standardit, kuten HL7 versiot 2 ja 3, CDA ja IHE XDS sekä BPPC. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan tarkemmin potilastiedon hakemistoja. Työssä tarkastellaan erityisesti IHE XDS –profiilia, joka kuvaa hakemistoon perustuvan sähköisten potilaskertomusten tiedonvälitystavan potilastietojärjestelmien välillä. ebXML:ään pohjautuvan IHE XDS:n keskeiset komponentit ovat arkisto (Document repository), asiakirjahakemisto (Document registry), asiakirjan tuottaja (Document source) ja asiakirjan käyttäjä (Document consumer). Työssä kuvataan näiden eri komponenttien tehtävät hakemistossa. Työssä kuvataan myös potilaskertomusten hakemista käyttäen IHE XDS-hakemista sekä OWL- ja SPARQL –kieleliä. Työssä esitellään myös muutamia kansallisia potilaskertomusjärjestelmiä, kuten suomen KanTa –järjestelmä sekä Hollannin ja Singaporen kansallisia potilaskertomusten arkistot sekä yleiseurooppalainen epSOS-hanke. Pohdintaosiossa arvioidaan potilaskertomusten hakemiseen käytettävissä olevien menetelmien tehokkuutta. Avainsanat: IHE XDS, ebXML, EHR, HL7, Sähköinen potilaskertomus, terveydenhuolto, KanTa, eHealth, SPARQL