Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Toivonen, Karoliina (2016)
  Multiple testing is a statistical inference problem, applied widely in the fields of genomic studies, QTL mapping and national security, where large number of hypotheses is being tested simultaneously. However, it is not always straightforward whether multiple testing can successfully be carried out for a specific dataset. To measure whether multiple testing works as desired, the error rate, defined as P ( Type I error ) + P ( Type II error ) , for investigating performance of different frequentist and Bayesian testing methods is considered. In a grid of all possible combinations of p (proportion of signal in the data) and τ^2 /σ^2 (variance), a simulation study is conducted, testing a set of hypotheses with Benjamini-Hochberg procedure and its modified versions, as well as with Parametric Empirical and Full Bayes methods. As a result, a sharp phase transition phenomenon for the error rate of each of the inference schemes is noticed, indicating the existence of a phase boundary defining regions of p and τ^2 /σ^2 for which multiple testing is feasible and for which it isn't. This discovery is then also discussed from the point of view of variable selection; Bayesian methods in variable selection are expected to show similar results due to the well known connections between multiple testing and model selection. Furthermore, the outcome of the simulation yields differences between the performance of full Bayes and empirical Bayes methods noted before from asymptotic point of view. This finding is then contemplated from the perspective of phase boundary, resulting in new ideas of how to avoid conflict when using parametric Bayes approaches as an approximation of full Bayes analysis.
 • Lähteenmäki, Tanja (2016)
  Suomen ensimmäinen kuparikaivos, Orijärven kaivos, joka sijaitsee Kiskon alueella Varsinais-Suomessa Salon seutukunnassa. Sulfidimalmeja (Cu, Pb ja Zn) hyödyntänyt kaivos toimi vuosina 1757–1956. Kaivos suljettiin tekemättä sen kaivosalueelle minkäänlaista varsinaista jälkihoitoa. Läheisen Orijärven sedimenteistä on aikaisemmin tehty raskasmetalli- ja piileväanalyysejä, joiden tulokset yltävät vuoteen 2000 asti. Aikaisemmat tutkimukset paljastavat Orijärvenkaivokselta peräisin olevan happaman kaivosvaluman vaikuttaneen haitallisesti Orijärveen kaivostoiminnan aikana ja etenkin sen jälkeen. Kielteisistä ympäristövaikutuksista huolimatta kaivosalueelle ei ole vieläkään tehty jälkihoitosuunnitelmaa tai merkittäviä kunnostustoimenpiteitä. Tutkimuksessa selvitettiin Orijärven kaivoksen rikastushiekka-alueen tämän hetkinen vaikutus Orijärveen ja sen piilevä yhdyskuntiin, kaivoksen historiallisten toimintojen fyysinen sijoittuminen, kaivokselta tulevat kuormitusväylät ja esitellään kunnostustoimenpiteitä alueen jälkihoidoksi. Orijärvestä nostettiin syksyllä 2014 sedimenttinäyte, josta tarkasteltiin piilevien esiintyvyyttä vuosien 2000–2014 aikana piileväanalyysi avulla. Orijärven vedenlaadun tarkastelussa käytettiin lisäksi aiempia tutkimuksia ja Hertta-tietojärjestelmästä kerättyjä vedenlaatutietoja. Tutkimuksessa selvitettiin myös rikastushiekka-aluetta osittain rajaavien turpeella vuorattujen patojen toimivuutta. Kuormitusväylät selvitettiin aiempien tutkimuksien, purojen piileväanalyysien ja valuma-aluemallinnuksen avulla. Tutkimuksen tulokset osoittavat kaivoksen vaikuttavan edelleen haitallisesti Orijärveen. Vedenlaatutietojen ja piileväanalyysin perusteella Orijärven biologinen tila on huono. Orijärven piilevästössä ei ole havaittavissa elpymisen merkkejä ja veden raskasmetallipitoisuudet ovat korkeat. Kaivosalueelta virtaa Orijärveen kaksi kuormitusväylää. Toinen väylä kuljettaa saasteita pohjoiselta kaivosalueelta ja toinen rikastushiekka-alueelta. Rikastushiekka-aluetta osittain rajaavien patojen toimivuutta ei voitu todistaa aukottomasti. Rikastushiekka-alueen lopullisiksi kunnostustoimiksi suositellaan In situ -puhdistusmenetelmiä ja passiivisia vedenpuhdistusmenetelmiä. Kunnostustoimet tulee ulottaa koko kaivosalueelle Orijärveen ja lähiympäristöön kohdistuvan merkittävän ympäristövaikutuksen vuoksi.
 • Kalmanlehto, Eeva (2016)
  Alueellisten mielikuvien sekä alue- ja asumispreferenssien tutkimisella on kulttuurimaantieteessä pitkät perinteet. Etenkin viime vuosituhannen alun humanistinen kritiikki sekä lopun kulttuurinen käänne ovat kohdistaneet kiinnostuksen ihmisten mielikuviin ja ylipäätään mielen maantieteen tutkimiseen. Pro gradu -tutkielmani jatkaa tätä perinnettä. Olen tavoitellut tapaustutkimuksessani Helsinkiä ja sen alueita sellaisina, kuin ne näyttäytyvät Munkkiniemen yhteiskoulua käyvien eli munkkalaisten yhdeksäsluokkalaisten mielikuvissa. Pyrin myös lyhyesti kartoittamaan noiden mielikuvien alkuperää. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota sellaista tietoa alueellisista mielikuvista, jota voidaan hyödyntää paitsi jatkotutkimuksissa myös nuorten oman elämismaailman paremmassa huomioimisessa maantieteen opetuksessa. Aineistoni koostuu 98 yhdeksäsluokkalaisen nuoren antamista vastauksista toukokuussa 2015 teettämääni kyselyyn. Toteutin kyselyn Munkkiniemen yhteiskoulussa puolistrukturoituna lomakekyselynä. Pyysin nuoria nimeämään kolmen kärjet heidän asumisen kannalta mieluisimpina ja vähiten mieluisina, turvallisimpina ja vähiten turvallisina sekä kauneimpina ja vähiten kauniina pitämistään peruspiireistä. Nuoret saivat perustella tekemänsä aluevalinnat. Selvitin myös nuorten koko Helsinkiin liittämiä mielikuvia sekä heidän omaa käsitystään kyselyssä selvitettyjen alueellisten mielikuviensa alkuperästä ja niiden todenperäisyydestä. Visualisoin nuorten eri ominaisuuksien suhteen tekemät aluevalinnat tietokantaliitoksella Helsingin kartalle. Kartat esittävät siis sen, kuinka usein eri peruspiirit sijoittuvat munkkalaisnuorten kärkikolmikkoon kunkin edellä mainitun ominaisuuden suhteen. Avointen vastausten analysoinnissa käytin teemoittelua sekä laadullisen aineiston kvantifiointia. Positiivisten ominaisuuksien suhteen nimetyissä kärkikolmikoissa esiintyivät useimmiten nuorten omien kotiperuspiirien ja Munkkiniemen rinnalla Helsingin keskustan läheisyydessä olevat peruspiirit. Sen sijaan negatiivisimman tuomion saivat useimmiten itäisen ja koillisen suurpiirin alueilla sijaitsevat peruspiirit. Tutkimukseni tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Samalla nämä tulokset herättävät kysymyksiä alueellisten mielikuvien tarjoamista mahdollisuuksista alueellisen eriytymisen tutkimuksen kentällä. Nuoret näkevät alueellisten mielikuviensa vastaavan varsin hyvin noiden alueiden todellisuutta. Asumisen mieluisuuden kannalta oleellisimmat ominaisuudet olivat alueen sijainti keskustan läheisyydessä sekä hyvät kulkuyhteydet. He viittasivat usein myös alueen rauhallisuuteen, kauneuteen, turvallisuuteen ja palveluihin. Alueen turvallisuutta lisäsivät alueen ihmiset, rauhallisuus ja vauraus sekä erilaisen epäsosiaalisen toiminnan vähäisyys. Kauneuden keskeisinä tekijöinä taas näyttäytyivät luontoon ja rakennettuun ympäristöön liittyvät ominaisuudet, kun taas vähiten kauniita alueita leimasi ennen kaikkea niiden rakennettu ympäristö. Oma kokemus oli yksi nuorten useimmiten käyttämiä perusteluja heidän nimetessään mieluisimpia ja turvallisimpia alueita. Sen sijaan noiden ominaisuuksien negatiivisessa ääripäässä nuoret vetosivat alueen maineeseen omaa kokemusta useammin. Helsinki kokonaisuudessaan näyttäytyi nuorille keskustaan kiteytyvänä pääkaupunkina, jossa ratikalla pääsee. Monelle Helsinki toi mieleen kodin.
 • Heikkilä, Mikko (2016)
  Probabilistic graphical models are a versatile tool for doing statistical inference with complex models. The main impediment for their use, especially with more elaborate models, is the heavy computational cost incurred. The development of approximations that enable the use of graphical models in various tasks while requiring less computational resources is therefore an important area of research. In this thesis, we test one such recently proposed family of approximations, called quasi-pseudolikelihood (QPL). Graphical models come in two main variants: directed models and undirected models, of which the latter are also called Markov networks or Markov random fields. Here we focus solely on the undirected case with continuous valued variables. The specific inference task the QPL approximations target is model structure learning, i.e. learning the model dependence structure from data. In the theoretical part of the thesis, we define the basic concepts that underpin the use of graphical models and derive the general QPL approximation. As a novel contribution, we show that one member of the QPL approximation family is not consistent in the general case: asymptotically, for this QPL version, there exists a case where the learned dependence structure does not converge to the true model structure. In the empirical part of the thesis, we test two members of the QPL family on simulated datasets. We generate datasets from Ising models and Sherrington-Kirkpatrick models and try to learn them using QPL approximations. As a reference method, we use the well-established Graphical lasso (Glasso). Based on our results, the tested QPL approximations work well with relatively sparse dependence structures, while the more densely connected models, especially with weaker interaction strengths, present challenges that call for further research.
 • Pajari, Timo (2016)
  Työssä tarkastellaan ja vertaillaan, kuinka fysiikan tietorakenteita esitetään lukion fysiikan oppikirjoissa. Työssä selvitetään, millaisia nämä tietorakenteet ovat ja miten ne eroavat eri kirjasarjoissa. Tarkastelun esitysvälineenä käytetään käsitekarttoja. Näiden avulla seurataan, miten askel kerrallaan tietorakenne muodostuu kussakin tarkasteltavassa fysiikan oppikirjassa. Aineistona on neljä erilaista lukion fysiikan oppikirjaa 1980-luvulta 2010-luvulle. Tarkastelu oli rajattu koskemaan lukion kurssien 6 (sähkö) ja 7 (sähkömagnetismi) sisältöjä. Työn tuloksena todetaan, että fysiikan lukion oppikirjojen tietorakenteet ovat keskenään hyvin samanlaiset. Opetuksen sisältö on lukiossa melko tarkasti määritelty, ja jokainen kirjasarja näyttää mukautuvan samalla tavoin täyttämään tehtävänsä. Varsinkin nykyisin käytössä olevat uudemmat oppikirjat eivät tässä tietorakenteiden tarkastelussa juurikaan eronneet toisistaan. Kirjojen esittämissä yksityiskohdissa on painotuseroja, ja varsinkin vanhimmassa kirjasarjassa detaljitason esimerkkejä on huomattavasti runsaammin uudempiin kirjoihin verrattuna. Työn tulos on, että oppikirjojen perusfysiikan tietorakenteet ovat pääosin muuttumattomat. Oppikirjoissa tapahtunut kehitys on asteittaista ja ulkokohtaista: kuvat ovat muuttuneet selkeämmiksi ja värillisiksi, ja tekniikkaan liittyvät kuvat on päivitetty 2000-luvulle. Perusfysiikan opiskelu ja tietorakenteisiin liittyvä keskeinen sisältö on esitetty uudemmissa oppikirjoissa oleellisesti samoin ja samankaltaisena kuin vanhimmassa tarkasteluun kuuluneessa 1980-luvun oppikirjassa
 • Kalliomäki, Jesse (2016)
  Ohutkalvojen kuvioiminen on tärkeä osa mikroelektroniikan tuotantoa ja se on noussut keskeiseen osaan komponenttien, kuten transistorien, koon alati pienetessä. Polymeerejä on käytetty ohutkalvojen kuvioimisessa jo varhaisista vaiheista asti ja ne ovat teollisuuden mittakaavassa edelleen elintärkeitä käytetyimmissä kuviointimenetelmissä. Atomikerroskasvatuksen (ALD) yleistyttyä polymeerejä on voitu käyttää monipuolisemmin, mikä on näkynyt polymeerisubstraattien yleistymisenä ja ohutkalvojen alueselektiivisten kasvatusten lisääntymisenä. Polymeerit mahdollistavat selektiivisen ALD:n makroskooppisilla alueilla, mikä on tämän työn kokeellisen osuuden aiheena. Kirjallisuusosassa tutustutaan ALD:n perusteisiin niin perinteisemmillä Si-substraateilla kuin polymeerisubstraateilla ja verrataan miten ALD-kalvojen kasvu eroaa näillä pinnoilla toisistaan. Substraattien pintakemian erojen ymmärtäminen on keskeisessä osassa, kun suunnitellaan polymeereihin perustuvia alueselektiivisiä ALD-sovelluksia. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan myös ohutkalvojen kuvioimiseen käytettyjä menetelmiä. Näihin kuuluu litografisia menetelmiä, kuten ultravioletti- ja elektronisuihkulitografia, sekä ALD:n mahdollistamia alueselektiivisiä kasvatuksia, jotka perustuvatpinnan aktivointiin tai passivointiin. Näitä menetelmiä on myös yhdistelty ja näin onnistuttu kuvioimaan ohutkalvoja tarkalla resoluutiolla suurille alueille. Esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi kaksoiskuviointi, lohkokopolymeerilitografia ja siihen läheisesti yhteenkuuluva resistin muokkaus. Kirjallisuusosass tehdään myös katsaus kuvioimisessa yleisimmin käytettyihin polymeereihin, mihin lukeutuvat polyvinyylipyrrolidoni (PVP), polymetyylimetakrylaatti (PMMA), polydimetyylisiloksaani (PDMS), polytetrafluoroeteeni (PTFE) ja Kapton™-polyimidi. Kokeellisessa osassa tutkittiin passivointimateriaaleja, mitkä mahdollisesti pystyisivät estämään Al2O3-kalvon (AlMe3 + H2O -prosessi) kasvun Si-substraatille 150 - 325 °C:n lämpötiloissa. Testatut passivointimateriaalit olivat PVP, PMMA, PDMS ja niiden PTFE-komposiitit, sekä kaupallisia tuotteita, kuten Kapton™-polyimiditeippi, Parafilm™-laboratoriotiivistekalvo ja huopakynä. Kaikki passivointimateriaalit pystyivät tarkasti suojaamaan peittämänsä alueen Al2O3-kalvon kasvulta vielä 200 °C:n kasvatuslämpötiloissa. Kaikista parhaimmat tulokset kasvatuslämpötilan suhteen saatiin PMMA:n PTFE-komposiitilla, mikä pystyi passivoimaan peittämänsä alueen 300 °C:n kasvatuslämpötilassa. Lämpötilan kohotessa liian korkeaksi passivointimateriaalille, huomattiin hajoamisesta johtuvan uloskaasuttamisen aiheuttavan epätasaisuuksia ympäröivän kalvon kasvuun. Kaikki passivointimateriaalit pystyttiin poistamaan substraatilta kasvatuksen jälkeen substraattia vahingoittamatta tai peruuttamattomasti likaamatta.
 • Kalliomäki, Jesse Juhani Joonatan (2016)
  Ohutkalvojen kuvioiminen on tärkeä osa mikroelektroniikan tuotantoa ja se on noussut keskeiseen osaan komponenttien, kuten transistorien, koon alati pienetessä. Polymeerejä on käytetty ohutkalvojen kuvioimisessa jo varhaisista vaiheista asti ja ne ovat teollisuuden mittakaavassa edelleen elintärkeitä käytetyimmissä kuviointimenetelmissä. Atomikerroskasvatuksen (ALD) yleistyttyä polymeerejä on voitu käyttää monipuolisemmin, mikä on näkynyt polymeerisubstraattien yleistymisenä ja ohutkalvojen alueselektiivisten kasvatusten lisääntymisenä. Polymeerit mahdollistavat selektiivisen ALD:n makroskooppisilla alueilla, mikä on tämän työn kokeellisen osuuden aiheena. Kirjallisuusosassa tutustutaan ALD:n perusteisiin niin perinteisemmillä Si-substraateilla kuin polymeerisubstraateilla ja verrataan miten ALD-kalvojen kasvu eroaa näillä pinnoilla toisistaan. Substraattien pintakemian erojen ymmärtäminen on keskeisessä osassa, kun suunnitellaan polymeereihin perustuvia alueselektiivisiä ALD-sovelluksia. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan myös ohutkalvojen kuvioimiseen käytettyjä menetelmiä. Näihin kuuluu litografisia menetelmiä, kuten ultravioletti- ja elektronisuihkulitografia, sekä ALD:n mahdollistamia alueselektiivisiä kasvatuksia, jotka perustuvatpinnan aktivointiin tai passivointiin. Näitä menetelmiä on myös yhdistelty ja näin onnistuttu kuvioimaan ohutkalvoja tarkalla resoluutiolla suurille alueille. Esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi kaksoiskuviointi, lohkokopolymeerilitografia ja siihen läheisesti yhteenkuuluva resistin muokkaus. Kirjallisuusosass tehdään myös katsaus kuvioimisessa yleisimmin käytettyihin polymeereihin, mihin lukeutuvat polyvinyylipyrrolidoni (PVP), polymetyylimetakrylaatti (PMMA), polydimetyylisiloksaani (PDMS), polytetrafluoroeteeni (PTFE) ja Kapton™-polyimidi. Kokeellisessa osassa tutkittiin passivointimateriaaleja, mitkä mahdollisesti pystyisivät estämään Al2O3-kalvon (AlMe3 + H2O -prosessi) kasvun Si-substraatille 150 - 325 °C:n lämpötiloissa. Testatut passivointimateriaalit olivat PVP, PMMA, PDMS ja niiden PTFE-komposiitit, sekä kaupallisia tuotteita, kuten Kapton™-polyimiditeippi, Parafilm™-laboratoriotiivistekalvo ja huopakynä. Kaikki passivointimateriaalit pystyivät tarkasti suojaamaan peittämänsä alueen Al2O3-kalvon kasvulta vielä 200 °C:n kasvatuslämpötiloissa. Kaikista parhaimmat tulokset kasvatuslämpötilan suhteen saatiin PMMA:n PTFE-komposiitilla, mikä pystyi passivoimaan peittämänsä alueen 300 °C:n kasvatuslämpötilassa. Lämpötilan kohotessa liian korkeaksi passivointimateriaalille, huomattiin hajoamisesta johtuvan uloskaasuttamisen aiheuttavan epätasaisuuksia ympäröivän kalvon kasvuun. Kaikki passivointimateriaalit pystyttiin poistamaan substraatilta kasvatuksen jälkeen substraattia vahingoittamatta tai peruuttamattomasti likaamatta.
 • Benkyi, Isaac (2016)
  Porphyrins and porphyrin derivatives are naturally occurring molecules, whereas carbaporphyrinoids are synthesized porphyrin derivatives. They have received much attention in recent years by the scientific community due to their diverse potential applications in technological developments such as molecular electronic devices and conversion of solar energy. However, the full utilization of this class of compounds can not be realized without an in-depth understanding of their chemical and physical properties. Two of such properties are aromaticity and optical properties. In this thesis, the aromatic properties and the light absorption spectra in the ultraviolet and visible (UV/Vis) range have been studied computationally for some recently synthesized carbaporphyrins and carbachlorins using first-principle computational approaches. In the first part of the thesis, the background of carbaporphyrinoids and some examples of naturally occurring porphyrins and porphyrin derivatives are delineated. The second and third part review theoretical and computational methods that are employed in studies of the molecular aromaticity and electronic excitation spectra of molecules. The computational studies of magnetically induced current densities and electronic excitation energies are discussed in the fourth chapter. The obtained results are also presented in chapter four and the main conclusions are summarized in the last chapter. The study shows that all the carbaporphyrinoids studied sustain a magnetically induced ring current in the porphyrin macro ring. This indicates that they are aromatic according to the ring-current criterion. However, the calculated ring-current pathways differ from those predicted from the nucleus independent chemical shift (NICS) calculations and the current pathways deduced from H NMR spectroscopy studies. The vertical excitation energies which is akin to the ultraviolet-visible spectrum obtained experimentally for some of the selected carbaporphyrinoids also showed deviations from those of the experimental values. These deviations can be ascribed to solvent effects as in the calculation of the vertical excitation energies, solvent effects were not accounted for.
 • Krogerus, Sara (2016)
  Dehydroabietic acid is a natural diterpene readily available from disproportionated rosin. This natural product has attracted the interest of both the synthetic, medical and pharmacological communities due to the wide variety of important biological activities it exhibits. In search for potent pharmaceutical agents, numerous derivatives of dehydroabietic acid have been designed and synthesized accordingly. One key reaction in such syntheses is the benzylic oxidation of positions 7 and 15 in the dehydroabietane core. The oxidized derivatives act as key intermediates in the synthesis of both natural and unnatural dehydroabietanes and related compounds. In the literature part of this thesis, known methods for the benzylic C–H oxidation of dehydroabietanes are presented. In the majority of these methods noxious Cr(VI) compounds are required which produce large amounts of toxic waste. The growing concern on the environmental impact of chemicals has led to an increasing interest towards developing environmentally friendlier oxidation procedures, using cheap and readily available oxidants. Recently, much research has focused on the development of transition metal free approaches for benzylic C–H oxidation. The topic is also discussed in this thesis. In the experimental part transition metal free methods for the benzylic oxidation of dehydroabietic acid derivatives are investigated. An environmentally friendly procedure using sodium chlorite in the presence of aqueous tert-butyl hydroperoxide is described. This procedure resulted in the formation of several variously oxygenated dehydroabietic derivatives which were characterized by IR, NMR and HRMS spectrometry. A manuscript is being prepared based on some of the results presented in this thesis.
 • Horkka, Kaisa (2016)
  I. Meyer-Schuster rearrangement Meyer-Schuster rearrangement is an atom economical reaction, in which α,β-unsaturated carbonyl compounds are formed from propargylic alcohols and their derivatives by formal migration of the carbonyl group. Brønsted acids have been used traditionally as stoichiometric catalysts, but more recently, several Lewis acids both salts and metal complexes, have become popular due to their selectivity and mild conditions applied. Also oxo-metal complexes are often used despite the high reaction temperature needed. In this thesis, various manners and catalysts for the Meyer-Schuster rearrangement are reviewed. Reactivity of different substrates and practicality of several types of catalysts are evaluated. In addition, different reaction mechanisms are discussed, as they are highly substrate and catalyst-dependent. Propargylic alcohols have two functional groups, in which the catalysts can coordinate according to their characteristics. Especially gold compounds, which are soft Lewis acids, have gained interest due to their specific coordination ability. II. Synthesis of potential FtsZ inhibitors FtsZ, which is a bacterial homologue for tubulin, is essential in the cell division. It polymerizes into a dynamic ring structure, which constricts to separate the new daughter cells. Being FtsZ protein-directing compounds, 3-methoxybenzamide derivatives have been noticed to inhibit growth of certain bacteria. In this work, a set of molecules was synthesized based on PC190723, which is a 3-methoxybenzamide derivative. In order to study interactions between the protein and the inhibitors, fluorescent groups were attached. Polymer sedimentation tests and fluorescence spectroscopy were used to study shortly the biological behavior of the products. It was discovered that one of the products is a polymer-stabilizing and thus, FtsZ activity inhibiting compound.
 • Tiainen, Tony (2016)
  Tässä työssä valmistettiin sarja pinta-funktionalisoitavia ja lämpöherkkiä mikrogeelipartikkeleita lääkeainekuljettajiksi. Partikkelit syntetisoitiin dispersiopolymeroinnilla vinyylikaprolaktaamista (VCL), metakryylihaposta (MAA) ja vinyylibentsyyliatsidista (VBA) käyttäen N, N’-bis(akryyli)kystamiinia silloittajana. Komponentit valittiin niiden funktionaalisuuksien ja bioyhteensopivuuden vuoksi, VBA sisällytettiin partikkeleihin sen liittämisreaktioihin sopivan atsidiryhmän takia. Monomeerisuhteita vaihdeltiin parhaimman lopputuloksen aikaansaamiseksi. Partikkeleiden atsidiryhmien reaktiivisuutta testattiin ATRP menetelmällä valmistetuilla alkyyni-pääteryhmäisillä PDMAEMA-ketjuilla. Ne liitettiin partikkeleihin käyttäen kuparikatalysoitua atsidi-alkyyni sykloadditiota (CuAAC). Partikkelien kemiallista rakennetta selvitettiin NMR- ja IR-analyyseillä. Partikkelien koko mitattiin lämpötilan funktiona dynaamisella valonsironnalla. Oikean reagenssisuhteen ja reaktio-olosuhteiden löydyttyä partikkeleita syntetisoitiin onnistuneesti. Niiden todettiin olevan stabiileja vesiliuoksessa ja niiden todettiin muuttavan kokoaan lämpötilan funktiona. Atsidiryhmien reaktiivisuus todettiin havaitsemalla PDMAEMA IR- ja NMR-spektristä intensiivisen puhdistuksen jälkeen.
 • Äijälä, Johanna (2016)
  Lyhyehköjä oligonukleotideja tarvitaan isossa mittakaavassa moneen eri tarkoitukseen kemiallisesta perustutkimuksesta mahdollisten antisense-lääkkeiden tutkimiseen ja valmistukseen. Oligonukleotidien voidaan valmistaa monella eri menetelmällä. Tämän työn kirjallisuusosio käsittelee oligonukleotidien synteesiä isossa mittakaavassa. Käsittelyn alla on eri kytkentäreaktioita, joilla synteesi voidaan tehdä, synteesin skaalattavuuten vaikuttavia tekijöitä, sekä oligonukleotidisynteesin automatisointia ja puhdistusta. Työn kokeellisessa osiossa kuvaillaan lyhyiden oligonukleotidien ison mittakaavan synteesin kehittämistä. Nykyään oligonukleotidisynteesi tehdään yleensä kiintokantajan pinnalla automatisoidulla syntetisaattorilla. Markkinoilla on olemassa paljon erilaisia syntetisaattoreita sekä laboratorio- että teollisuustarpeisiin. Syntetisaattoreilla tehtävän synteesin mittakaava on kuitenkin rajallinen. Esimerkiksi oligonukleotidien kemialliseen perustutkimukseen tarvitaan paljon suurempia määriä oligonukleotidia, kuin mitä laboratoriomittakaavan syntetisaattorilla voidaan valmistaan. Lisäksi teollisuusmittakaavan syntetisaattorit eivät voi kasvaa rajattomasti vastaamaan teollisuuden kasvavaa tarvetta. Vaihtoehtoisia mentelmiä oligonukleotidien syntetisoimiseen liuoksessa tai liukoisella kantajalla kehitetään jatkuvasti. Liuoksessa tehtävää synteesiä pyritään helpottamaan muuttamalla synteesiä niin, että reaktioiden välinen puhdistus voidaan tehdä menetelmällä, joka soveltuu paremmin ison mittakaavan synteesiin kuin perinteinen silikakromatografia. Toinen lähestymistapa on tehdä synteesi liukoisen kantajan pinnalla, jolloin reaktioiden välinen puhdistus voidaan tehdä saostamalla. Tässä on koottu yhteen tähän asti kehitetyt vaihtoehtoiset menetelmät. Uskotaan, että jokin näistä vaihtoehtoisista menetelmistä tulee korvaamaan kiintokantajamenetelmän tulevaisuudessa ison mittakaavan oligonuklotidisynteesissä. Kokeellisessa osiossa kehitettiin menetelmä lyhyiden oligonukleotidien synteesiin isossa mittakaavassa. Kehitetty synteesi hyödyntää H-fosfonaattimenetelmää ja synteesi tehdään liukoisen polyetyleeniglykolikantajan pinnalla. Polyetyleeniglykoli on liukoinen reaktio-olosuhteissa, mutta tuote saadaan helposti saostettua eetterillä reaktioiden välissä. Menetelmää käytettiin TTT-oligonukleotiditrimeerin valmistamiseen. Menetelmä vaikuttaa pienellä jatkokehityksellä hyvin lupaavalta laboratoriossa tehtävään ison mittakaavan oligonukleotidisynteesiin.
 • Heiskanen, Nelly (2016)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kehittää tutkimisen taitoja edistävä oppimiskokonaisuus spektrofotometriasta lukion kemian opetukseen. Tutkimisen taidot nousevat lukion opetussuunnitelman perusteissa (2015) vahvasti esille kemian opetukselle suunnatuissa tavoitteissa ja myös erikseen jokaisen kurssin kohdalla. Tutkimisen taitojen harjoittelemisella pyritään edistämään opiskelijoiden kykyä tutkia ja niiden harjoitteleminen on osa 2000-luvun taitojen oppimista. Spektrometria on nostettu esille keskeisenä sisältönä lukion toisella kurssilla esimerkkinä aineen rakenteen analyysimenetelmistä. Se on myös keskeinen analyysimenetelmä kemiassa ja sillä on lukuisia opiskelijoiden elämään liittyviä sovelluksia. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksinä olivat: 1. Miten spektrofotometriaa opetetaan lukion kemian opetuksessa? 2. Milla keinoilla tutkimisen taitojen kehittymistä voidaan edistää? 3. Miten kehitetty oppimiskokonaisuus vaikutti opiskelijoiden tutkimisen taitoihin? Tutkimusmenetelmänä käytettiin kehittämistutkimusta, jossa tuotosta kehitettiin kahdessa syklissä. Tutkimuksen ensimmäinen sykli sisälsi empiirisen ongelma-analyysin ja teoreettisen tarveanalyysin. Empiirinen ongelma-analyysi pyrki vastaamaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen lukion oppikirjojen sisällönanalyysin avulla, sekä hyödyntämällä aikaisemman mittausautomaatiotyön tuloksia. Teoreettisessa tarve-analyysissä vastattiin toiseen tutkimuskysymykseen tutkimalla tutkimisen taitojen ja tutkimuksellisuuden teorioita. Teoreettisen tarve-analyysin ja empiirisen ongelma-analyysin pohjalta kehitettiin ensimmäinen kehittämistuotos eli oppimiskokonaisuus spektrofotometriasta. Tutkimuksen toisessa syklissä kehitettyä oppimiskokonaisuutta testattiin yhdessä lukiossa Uudellamaalla. Oppimiskokonaisuutta pääsi kokeilemaan yksi opettaja ja hänen kaksi oppilasryhmäänsä lukion kemian 7. kurssilta. Sekä oppilailta että opettajalta kerättiin tutkimustietoa kolmatta tutkimuskysymystä varten. Opiskelijoiden ja opettajan vastauksien pohjalta tuntisuunnitelmaa sekä verkkosivujen materiaaleja paranneltiin vastaaman paremmin lukion kemian opetuksen tarpeita. Tässä tutkimuksessa saatiin tietoa tutkimisen taitoja kehittävän opetuksen piirteistä, tuotettiin konkreettinen kehittämistuotos ja saatiin tietoa tuotoksen vaikutuksesta opiskelijoiden tutkimisen taitoihin. Tutkimisen taitoja kehittävälle opetukselle tyypillistä on opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen oman tutkimuksen suorittamiseen, sosiaalinen vuorovaikutus ja kysymysten esittäminen. Tällainen on myös tutkimuksessa kehitetty oppimiskokonaisuus, joka koostuu tutkimuksellisesta tuntisuunnitelmasta ja opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä tukemaan kehitetystä verkkomateriaalista. Verkkomateriaali sisältää taustatietoja spektrofotometriasta ja oppilastöitä aiheesta. Se on saatavilla osoitteessa: https://spektrofotometriasta.wordpress.com. Materiaali tarjoaa myös opettajille työohjeita ja vaihtoehtoisia tuntisuunnitelmia spektrometrian käsittelemiseen oppitunneilla. Opiskelijoiden ja opettajan kokemuksien perusteella kehitetty oppimiskokonaisuus kehittää kattavasti opiskelijoiden tutkimisen taitoja ja tutustuttaa oppilaat hyvin spektrofotometrin toimintaperiaatteisiin. Tässä tutkimuksessa testattuja opetusmenetelmiä olivat oman tutkimuksen suorittaminen, tutkimusaiheen valitseminen, kysymysten esittämiseen rohkaiseminen ja ryhmätyöskenteleminen. Tutkimus antaa suuntaa tutkimisen taitojen ja spektroskopian opiskelemisesta lukiotasolla. Opiskelijat kokivat kokonaisuuden mielenkiintoisena ja tulevaisuuden kannalta hyödyllisenä.
 • Saarela, Hilla (2016)
  Kokeellisella työllä on pitkään ollut tärkeä rooli kemian opetuksessa. Toisaalta monia luonnontieteiden ilmiöitä on mahdollista havainnollistaa vain malleilla. Tieto- ja viestintekniikan käytön lisääntyessä opetuksessa sitä on yhdistetty kokeellisuuteen, mikä mahdollistaa esimerkiksi molekyylimallinnus- ohjelmien käytön kokeellisuuden yhteydessä. Tässä kehittämistutkimuksessa kehitettiin lukiotasoisesta ”Mitä piilee talousvedessä?” -työohjeesta uusi tutkimuksellinen versio ja sen oheen tutkimuksellinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus. Työ jakautuu 1) teoreettiseen ongelma-analyysiin 2) empiiriseen ongelma-analyysiin eli analyysiin lukion oppikirjoista 3) työohjeiden kehittämiseen 4) työohjeiden arviointiin ja 5) työohjeiden jatkokehittämiseen. Empiirisen ongelma-analyysin tavoitteena oli kartoittaa, miten vettä käsitellään lukion kemian oppikirjoissa. Teoreettisen ja empiirisen ongelma-analyysin pohjalta kehitettiin työohjeista ensimmäiset versiot, joita testasivat kemianluokka Gadolinissa vierailulla olleet lukiolaiset. Testauksessa tehtyjen havaintojen ja lukiolaisten täyttämien kyselylomakkeiden pohjalta kokeellisen työn ohjeesta kehitettiin uusi versio ja mallinnuksen ohjetta parannettiin. Empiirisessä ongelma-analyysissä analysoitiin neljän lukion oppikirjasarjan 1. ja 2. kurssien oppikirjoja. Vesi liittyy moniin lukion 1. ja 2. kurssien sisältöihin, mutta kuinka paljon veteen keskitytään riippuu kirjasarjasta. Vettä käsitellään lähinnä kemiallisena yhdisteenä ja maininnat talousvedestä tai vedestä luonnonvarana ovat lyhyitä tai lisätietoa. Kehitetyissä työohjeissa vettä käsitellään sekä talousvetenä että kemiallisena aineena. Kokeellisessa työssä opiskelijat mittaavat vesinäytteistä anionipitoisuuksia ionikromatografilla ja tutkivat veden aistinvaraisesti havaittavia ominaisuuksia. Mallinnuksessa mallinnetaan veden vetysidoksia sekä ionien ja vesimolekyylien vuorovaikutusta. Molempiin työohjeisiin luotiin lyhyt tutkimuksellinen oppimissykli. Talousveteen keskittyvä kokeellinen työ tuo esiin aihealueita, jotka jäävät kemian oppikirjoissa syrjään, kun taas mallinnuksen sisällöt liittyvät lukion opetussuunnitelman keskeisiin sisältöihin. Kokeellisesta työstä kerättiin palautetta 31 opiskelijalta ja mallinnuksesta 15 opiskelijalta. Opiskelijoiden vastausten perusteella töistä opittiin, että talousvedessä on muitakin aineita kuin vettä, sekä erotusmenetelmistä, ioneista ja sidoksista. Toisaalta lähes puolet opiskelijoista koki, ettei kerrannut tai syventänyt merkittävästi aikaisempia kemian sisältöjä. Enemmistö opiskelijoista piti opiskelutavasta, mutta tutkimuksen perusteella ei voi sanoa tarkemmin, mistä siinä pidettiin. Työohjeiden jatkokehittämisessä kokeellisesta työstä tehtiin testauksessa käytettyyn työpistetyöskentelyyn suunnattu versio. Uusi versio on myös avoimempi tarkoituksena saada opiskelijat tutustumaan taustatietoihin ja opiskelijoiden johtopäätösten teko, jossa käsitellään myös syntyneet virhekäsitykset, tapahtuu aikaisemmin, jotta se ehditään käsitellä kokonaan vaikka ajan vähyys olisi ongelma. Mallinnus toimi havaintojen perusteella hyvin ja opiskelijat kokivat ohjelman käytön pääosin helpoksi, joten ohjeen toiseen versioon tehtiin vain tarkennuksia ohjelman käyttöön liittyen.
 • Longi, Krista (2016)
  Researchers have long tried to identify factors that could explain why programming is easier for some than the others or that can be used to predict programming performance. The motivation behind most studies has been identifying students who are at risk to fail and improving passing rates on introductory courses as these have a direct impact on retention rates. Various potential factors have been identified, and these include factors related to students' background, programming behavior or psychological and cognitive characteristics. However, the results have been inconsistent. This thesis replicates some of these previous studies in a new context, and pairwise analyses of various factors and performance are performed. We have data collected from 3 different cohorts of an introductory Java programming course that contains a large number of exercises and where personal assistance is available. In addition, this thesis contributes to the topic by modeling the dependencies between several of these factors. This is done by learning a Bayesian network from the data. We will then evaluate these networks by trying to predict whether students will pass or fail the course. The focus is on factors related to students' background and psychological and cognitive characteristics. No clear predictors were identified in this study. We were able to find weak correlations between some of the factors and programming performance. However, in general, the correlations we found were smaller than in previous studies or nonexistent. In addition, finding just one optimal network that describes the domain is not straight-forward, and the classification rates obtained were poor. Thus, the results suggest that factors related to students' background and psychological and cognitive characteristics that were included in this study are not good predictors of programming performance in our context.