Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

The collection is not currently up-to-date. (The latest updata on Friday, 20 April 2018.) (The synchronization process from the E-Thesis Server has failed.)

However, new theses are available in the university campus libraries in the (Opinnäytekioski) thesis computers.

Uusimmat julkaisut

 • Piela, Riitta (2018)
  Ohjelmistointensiivisten tuotteiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Tarkkaa tilastotietoa ohjelmistointensiivisten tuotteiden osuudesta tai toimialan kasvusta on kuitenkin vaikea tuottaa, koska organisaation päätoimiala määrittää, mille toimialalle mahdollinen talouskasvu merkitään. Yleinen arvio on kuitenkin, että yhä useampi markkinoilla oleva tuote tai palvelu pitää sisällään digitaalisia komponentteja. Tässä tutkielmassa tarkastellaan digitalisaatiota yhteiskunnallisena ilmiönä, jonka vaikutukset näkyvät organisaatioille joskus hyvinkin äkkinäisinä asiakastarpeiden muutoksina. Digitalisaation kiihdyttämässä kilpailutilanteessa palvelujen ja tuotteiden on vastattava asiakkaiden tarpeisiin sekä mieltymyksiin entistä paremmin ja nopeammin. Tämän tutkielman tarkoituksena on, kirjallisuuskatsauksen muodossa, tunnistaa niitä avaintekijöitä, jotka ovat organisaatioiden kilpailukyvyn kannalta keskeisiä. Ohjelmistoprosessilla on keskeinen rooli organisaatioiden kilpaillessa markkinoista. Tutkielmassa käsitellään myös IT-organisaation roolia uusien innovaatioiden sekä liiketoimintamallien kehittämisessä. IT-organisaatio käsitteenä on tässä tutkielmassa joko suuremman organisaation oma IT-yksikkö tai itsenäinen IT-toimija, jonka palveluja toinen organisaatio hyödyntää. Organisaatiolla tarkoitetaan yksityisen tai julkisen sektorin toimijaa. Horisontaalinen johtaminen, organisaation kyvykkyys muutokseen sekä henkilöstön jatkuvan oppisen malli muodostavat perustan organisaation kyvylle vastata kilpailuun. Organisaation kilpailukyvyn kannalta tärkeää on myös, että ohjelmistoprosessi toimii osana organisaation liiketoiminnan kehittämistä. Näin mahdollistetaan uusien innovaatioiden sekä niiden avulla myös aivan uusien liiketoimintamallien synty; digitaalinen transformaatio. Ohjelmistoprosessin kannalta tärkeää on, että sen avulla pystytään tuottamaan asiakkaille nopeasti heitä miellyttäviä tuotteita/palveluja. Asiakkaan parempi tunnistaminen sekä aktivoiminen osaksi ohjelmistoprosessia ovat myös tärkeitä tekijöitä onnistuneiden tuotteiden ja palveluiden saamiseksi markkinoille. ACM Computing Classification System (CCS): [Software and its engineering~Software creation and management] [Applied computing~Business-IT alignment] [Applied computing~IT governance]
 • Sundius, Tom (1969)
  I sin bok "Gruppentheorie und Quantenmechanik" (1928) beskrev H. Weyl hur de flerdimensionella representationerna av den unimodulära unitära gruppen i två dimensioner kan erhållas utgående från polynom i två komplexa variabler. Denna "spinormetod" vidareutvecklades av B. L. van der Waerden 1932 och användes senare flitigt av H. A. Kramers. 1962 visade V. Bargmann att dessa polynom genererar en ändligt dimensionell subrymd av en Hilbert-rymd, som uppbyggs av analytiska funktioner i två variabler. Om man begagnar sig av P. Kustaanheimos spinoralgebra kan man emellertid inskränka sig till ändligt dimensionella spinorrymder och behöver icke a priori förutsätta existensen av en Hilbert-rymd. I de tidigare använda spinormetoderna utnyttjade man i själva verket spinorkomponenterna, medan tyngdpunkten i denna framställning vilar på spinorbasen. I kapitel I visas hur man på detta sätt kan konstruera symmetriska spinorrymder och de motsvarande unitära representationerna. Dessutom konstrueras spinorpolynom som har samma transformationsegenskaper som basspinorerna och är analoga med de spinalstringsoperatorer som utgjorde grunden för J. Schwingers framställning av rotationsgruppen år 1952. I kapitel II härledes Clebsch-Gordanserien, som uttrycker den fullständiga reduktionen av produkten av två symmetriska spinorrymder i irreducibla subrymder, och i det avslutande kapitlet konstrueras irreducibla spinoroperatorer på basis av spinalstringsoperatorerna.
 • Lapio, Tommi (Helsingin yliopisto, 2018)
  Maahanmuutto on ajankohtainen ja suuresti mielipiteitä jakava ilmiö. Muuttaminen on ihmiskunnalle luontaista toimintaa, mitä olemme tehneet kautta historian. Nykyisin vallitsee universaali konsensus siitä, että muuttaminen on jokaiselle ihmiselle kuuluva perusoikeus, ja että varsinkin hädänalaisia tulee auttaa. Tästä huolimatta maahanmuutto koetaan toisinaan problemaattiseksi vastaanottavan yhteiskunnan kannalta. Tässä kohtaa tapahtuu diskursiivinen käänne, jossa alun perin itse hädänalaiset ihmiset esitetäänkin uhkana. Tämä tutkimus käsittelee sitä, kuinka maahanmuuttajat esitetään uhkana Suomen sanomalehdistössä. Tutkimusmetodini ovat kvalitatiivisia. Diskurssianalyysin avulla haluan löytää Suomen kontekstissa esiin nousevat uhat sekä sen, millä niiden olemassaoloa perustellaan. Tuon esiin mitkä tahot sanomalehtiaineistossani maahanmuuttajien uhkadiskurssia tuottavat ja ylläpitävät. Retorisen analyysin avulla pyrin puolestaan osoittamaan, millä tietoisilla strategioilla ja retoriikalla yleisöä yritetään vakuuttaa maahanmuuttajien Suomelle muodostamasta uhasta. Tutkimus sisältää myös kirjallisuuskatsauksen maahanmuuton uhista länsimaissa. Vertaan siinä esiin nousseita seikkoja myös hieman Suomen tapaukseen ja pohdin mitä yhtäläisyyksiä tai eroja diskurssissa esiintyy Suomen kontekstissa. Tämä tutkimus pohjaa ajatusmaailmaltaan metateoriana toimivaan kriittiseen teoriaan. Lähden siitä olettamuksesta, että maahanmuuttajat ovat tässä uhkadiskurssissa alisteisessa asemassa, jota tuottavat ja ylläpitävät suomalaiset tiedotusvälineet - tässä tapauksessa sanomalehdistö. Kyse on pohjimmiltaan diskurssien tuottamisesta, jossa halutunlaisen mielikuvan luominen tapahtuu vallankäytön avulla. Tutkimuksen varsinainen teoria on turvallistamisteoria, mikä tutkii nimenomaan sitä, kuinka jostakin ilmiöstä luodaan tietoisilla valinnoilla turvallisuusuhka. Aineistona toimii tässä tutkimuksessa sanomalehtiaineisto. Se koostuu 70 uutisesta, joissa maahanmuutosta puhutaan jollain tapaa uhkana tai haasteena. Uutiset ovat peräisin neljästä kokonaislevikiltään Suomen suurimmasta sanomalehdestä eli Helsingin Sanomista, Aamulehdestä, Turun Sanomista ja Kalevasta. Uutiset on etsitty hakusanoilla "maahanmuutto", "turvapaikanhakijat" ja "ulkomaalaiset". Jokainen uutinen on selattu päällisin puolin läpi ennen niiden hyväksymistä osaksi aineistoa. Näin on varmistettu se, että jokainen uutinen vaikuttaa jollain lailla lopputuloksiin. Tulosten osalta vaikuttaa siltä, että Suomessa maahanmuuttajien uhkadiskurssi seuraa pitkälti muiden länsimaiden vastaavaa. Esiin nousevat terrorismin kasvava uhka, rikollisuuden kasvu, työttömyys, taloudelliset kustannukset sekä maahanmuuttajien syrjäytyminen. Oleellista on huomata myös, kuinka paljon eri uhat ovat yhteydessä toisiinsa. Monet niistä ovat toistensa syitä ja seurauksia. Maahanmuuttajista uutisoitaessa retoriikassa käytetään hyödyksi paljon kvantifiointia. Äänessä ovat pitkälti asiantuntijat, joten puhujakategorioilla haetaan argumenteille oikeutusta. Uutisoinnissa argumentin tueksi käytetään paljon yksityiskohtia tai kertomuksia ja uhkien vakavuutta korostetaan esittämällä erilaisia mahdollisia tulevaisuuden skenaarioita. Tutkimuksen lopputulokset puoltavat sitä, että myös Suomessa maahanmuutosta on 2010-luvulla aidosti tehty turvallisuuskysymys. Tietyt (jopa poliittiset) tahot ovat ottaneet sen maalitaulukseen ja pyrkivät selittämään maahanmuutolla useita yhteiskunnallisia ongelmia. Osa pitää sitä jopa suurimpana yksittäisenä uhkana Suomelle. Näin ollen maahanmuutto asettuu myös Suomen tapauksessa mitä parhaimmin turvallistamisteorian puitteisiin.
 • Sahlberg, Isac (Helsingin yliopisto, 2018)
  In this thesis, we examine a fairly novel area of physics that concerns topological materials, and in particular, topological superconductivity. A goal in the research of topological materials is realizing applications in quantum computing, which could be aided by the emergent quasiparticles that exhibit non-Abelian exchange statistics. These are called Majorana bound states, and they are elusive quasiparticles predicted to be found on the boundary of topological superconductors. We first study a one-dimensional chain of potential impurities placed on the surface of a two-dimensional $p$-wave superconductor. As is usually the case, such chains are composed of perfect lattice structures, which is very challenging to achieve in any laboratory setting. Nevertheless, they serve as a good example of systems where an analytical solution can be well established. We investigate the model without employing any deep-dilute approximation, which gives us an accurate description even far away from the gap center. This is done by formulating the problem as a non-linear eigenvalue equation, which complicates it significantly, but also extends the region of applicability of our theory. We use reciprocal space calculations of two topological invariants to obtain the topological phase diagram of the system. The model is shown to host topological quasiparticle excitations at the ends of the chain, with multiple distinct topological phases. The near-perfect localization of the excitations makes them good candidates for probing Majorana bound states in experimental setups. We then move on to study topological superconductivity in random lattices, as opposed to regular structures which assume arbitrary precision. We frame our work starting with the mathematics of random numbers. Our work is thus in stark contrast with previous studies on topological materials that start off with a perfect lattice structure, and investigate some degree of disorder as perturbations to the regular lattice case. Our work establishes a first-ever realistic candidate for realizing topological superconductivity in an amorphous material. This could enable a novel approach to creating topological materials, and drastically aid in the development of fault-tolerant quantum computing.
 • Vanhalakka, Joonas (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tässä tutkielmassa muotoillaan Hiltonin ja Milnorin lause, joka sanoo, että yhtenäisten CW-kompleksien yhden pisteen yhdisteen redusoidun suspension silmukka-avaruudella on sama homotopiatyyppi kuin näiden CW-kompleksien eräiden iteroitujen nitistysten (smash product) redusoitujen suspensioden silmukka-avaruuksien äärettömällä heikolla tulolla. Työssä käydään läpi lauseen muotoilussa ja todistuksessa tarvittavia käsitteitä ja aputuloksia. Keskeisimpiä näistä ovat Ioan Jamesin redusoidut tulot ja Wittin kaavat. Lausetta ei todisteta.
 • Laine, Eero-Veikko (Helsingin yliopisto, 2018)
  Internal startups are new ventures launched by companies seeking ways for radical innovation. Conceptually part of Lean Startup, they are strongly influenced by independent startup companies and agile software methodology. Internal startups favor a "lean" approach to their organization, usually have minimal resources and are expected to produce results fast. This thesis explores how to organize testing effectively in the difficult conditions internal startups operate in. We conducted a case study where we interviewed five IT professionals associated with an internal startup in a global IT service and software company. To systematically analyze the material collected in the interviews, we applied thematic synthesis. Our results suggest that the organization of testing in internal startups is affected by the resources provided by the startup's parent company, as well as the demands presented by the company. Our results also suggest that the lean approach favored by internal startups can have a negative effect on testing and product quality. These results are supported by the existing literature on the subject. ACM Classification: • Software and its engineering~Software testing and debugging • Social and professional topics~Project and people management
 • Varis, Jouni (Helsingin yliopisto, 2018)
  Devops on nykyisin suosittu termi ohjelmistoalalla. Devopsin periaatteisiin kuuluvien automaatioiden myötä ohjelmistoja voidaan julkaista käyttäjien saataville nopeammin ja laadukkaammin. Tieteellisten tutkimusten mukaan automaatioita tehokkaasti harjoittavat yritykset voivat menestyä kilpailijoitaan paremmin. Tutkielman tavoitteena on tutkia web-ohjelmistokehitystä tekevien suomalaisten konsulttiyritysten suhtautumista paketointi-, testaus- ja käyttöönottoautomaatioihin devops näkökulmasta, sekä selvittää näiden hyödyllisyyttä ja haasteita. Tutkielmassa suoritetun kyselytutkimuksen perusteella paketointi-, testaus- ja käyttöönottoautomaatioita pidetään hyödyllisenä, ja näiden avulla oltiin myös saatu konkreettisia hyötyjä. Näiden automaatioiden avulla voidaan lisäksi pyrkiä kohti kokonaisvaltaista julkaisuprosessin automaatiota. Tuloksista kävi ilmi, etteivät yritykset pyri menemään kohti täysin automaattista julkaisuprosessia. Täysin automaattisessa julkaisuprosessissa muutokset julkaistaan automaattisesti loppukäyttäjien saataville, jos läpäistään tietyt laatuportit. Täysin automatisoidun julkaisuprosessin sijaan puoliautomaattinen julkaisuprosessi nähtiin jo riittävänä. Tällöin kontrolli säilyy siihen, milloin muutokset tulevat voimaan. Myös useita haasteita ja esteitä liittyi julkaisuprosessin ja sen vaiheiden automatisointiin. Tulokset olivat linjassa verrattuna aikaisempiin tutkimuksiin, sekä vahvistivat näissä saatuja tuloksia. ACM Computing Classification System (CCS): Software and its engineering → Agile software development Software and its engineering → Software testing and debugging
 • Obscura Acosta, Nidia (Helsingin yliopisto, 2018)
  In this thesis we study the concept of “safe solutions” in different problems whose solutions are walks on graphs. A safe solution to a problem X can be understood as a partial solution common to all solutions to problem X. In problems whose solutions are walks on graphs, safe solutions refer to walks common to all walks which are solutions to the problem. In this thesis, we focused on formulating four main graph traversal problems and finding characterizations for those walks contained in all their solutions. We give formulations for these graph traversal problems, we prove some of their combinatorial and structural properties, and we give safe and complete algorithms for finding their safe solutions based on their characterizations. We use the genome assembly problem and its applications as our main motivating example for finding safe solutions in these graph traversal problems. We begin by motivating and exemplifying the notion of safe solutions through a problem on s-t paths in undirected graphs with at least two non-trivial biconnected components S and T and with s ∈ S, t ∈ T . We continue by reviewing similar and related notions in other fields, especially in combinatorial optimization and previous work on the bioinformatics problem of genome assembly. We then proceed to characterize the safe solutions to the Eulerian cycle problem, where one must find a circular walk in a graph G which traverses each edge exactly once. We suggest a characterization for them by improving on (Nagarajan, Pop, JCB 2009) and a polynomial-time algorithm for finding them. We then study edge-covering circular walks in a graph G. We look at the characterization from (Tomescu, Medvedev, JCB 2017) for their safe solutions and their suggested polynomial-time algorithm and we show an optimal O(mn)-time algorithm that we proposed in (Cairo et al. CPM 2017). Finally, we generalize this to edge-covering collections of circular walks. We characterize safe solutions in an edge-covering setting and provide a polynomial-time algorithm for computing them. We suggested these originally in (Obscura et al. ALMOB 2018).
 • Snellman, Mikael (Helsingin yliopisto, 2018)
  Today many of the most popular service provides such as Netflix, LinkedIn, Amazon and others compose their applications from a group of individual services. These providers need to deploy new changes and features continuously without any downtime in the application and scale individual parts of the system on demand. To address these needs the usage of microservice architecture has grown in popularity in recent years. In microservice architecture, the application is a collection of services which are managed, developed and deployed independently. This independence of services enables the microservices to be polyglot when needed, meaning that the developers can choose the technology stack for each microservice individually depending on the nature of the microservice. This independent and polyglot nature of microservices can make developing a single service easier, but it also introduces significant operations overhead when not taken into account when adopting the microservice architecture. These overheads include the need for extensive DevOps, monitoring, infrastructure and preparation for distributed system fallacies. Many cloud-native and microservice based applications suffer from outages even with thorough unit and integration tests applied. This can be because distributed cloud environments are prone to fail in node or even regional level, which cause unexpected behavior in the system when not prepared for. The applications ability to recover and maintain functionality at an acceptable level in these unexpected faults, also known as resilience, should also be tested systematically. In this thesis we give a introduction to the microservice architecture. We inspect an industry case where a leading banking company suffered from issues regarding resiliency. We examine the challenges regarding resilience testing microservice architecture based applications. We compose a small microservice application which we use to study the defensive design patterns and tools and methods available to test microservice architecture resiliency.
 • Somero, Sonja (Helsingin yliopisto, 2018)
  Sovelluksen ylläpitäminen on usein kallista. Muutosten tekeminen ja vikojen korjaaminen on edullisempaa kehitysvaiheessa kuin ylläpitovaiheessa. Jotta mahdollisimman moni virhe löytyisi aikaisessa vaiheessa, ohjelmistoprojekteissa voidaan käyttää muun muassa staattisen analyysin työkaluja, joilla virheitä voidaan havaita. JavaScript on yksi käytetyimmistä ohjelmointikielistä, mutta se sisältää kuitenkin joukon huonoja käytänteitä. Lisäksi jokin asia, kuten funktion määrittely, voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Huonojen käytänteiden välttämiseksi ja ohjelmakoodin yhdenmukaisuuden lisäämiseksi JavaScriptille on kehitetty lint-työkaluja, jotka tekevät ohjelmakoodille staattista analyysia etsien edellä mainittujen ongelmien lisäksi syntaksivirheitä ja muita mahdollisia virheitä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan miten lint-tyyppisen ESLint-työkalun käyttöönottaminen vaikuttaa JavaScript-sovelluksen ylläpidettävyyteen. Tutkimus tehdään yksittäiselle projektille, jossa toteutettiin JavaScript-sovellus. Ylläpidettävyyttä verrataan metriikoiden avulla ennen ESLintin havaitseminen ongelmien korjaamista sekä korjausten jälkeen. Lisäksi kohdeprojektin kehittäjä arvioi ESLintin avulla korjattua ohjelmakoodia. Tulosten perusteella ESLintin käyttöönotto on helppoa ja nopeaa ja sen käyttämisen katsotaan parantavan ylläpidettävyyttä. Lisäksi ESLintin käyttämisestä seurasi, että aiemmin piilossa olleet toisteiset rakenteet tulivat ohjelmakoodin yhdenmukaistumisen myötä esille.
 • Sinisalo Hannu Ilari, Seppo (Helsingin yliopisto, 2018)
  Welcome, in this thesis, some of the higher ranked, popular web content management software (CMS), namely Drupal, WordPress, Joomla and Plone, are compared by usability, from a developer’s perspective, and by performance of the resultant site build with these CMSs, to find out, among other topics, about their potential to build websites to different needs. This thesis tries to discover if a CMS exists, in this selected group, that is a clear choice above the others in both usability and performance. A substantial portion of source material for this research comes from measurements, and small demo systems built and used, in addition to any literature sources used and experience garnered from career as a web developer. In this thesis, we provide an overview of these four selected CMS; their characteristics, statistics and how they measure up to each other. And so doing, expand upon the still narrow research done in this field.
 • Shrestha, Shiva Ram (Helsingin yliopisto, 2018)
  Apache Hadoop has provided solutions to the obstacles related to the Big Data processing. Hadoop stores large datasets in HDFS at the distributed network of commodity hardware and process with parallelism. The parallel computing power of Hadoop comes with the MapReduce framework, in which map/reduce programs are Java code, but as for the data analytics the Structured Query Language(SQL) has been a dominant tool from a long run. Thus, to add-on efficiency and effectiveness with data analytics, Hadoop came up with SQL engines such as Hive, Spark SQL, Impala. With these engines laying on the top of Hadoop ecosystem, the end user can leverage in writing a data analytics applications in well understood SQL-like language and can focus only on data analytics. The thesis provides a comparative performance analysis of mainly two SQL engines, Hive and Spark SQL. Apache Hadoop and its components such as HDFS, MapReduce, YARN, and Spark, its design and work-flow are mentioned as a requisite background knowledge. The both SQL engines, Hive and Spark SQL, conduct the data processing with HiveQL statement deployed with several Hadoop components. The experiments were performed accompany with a tune on the configuration parameters of Hadoop components to provides more in-depth understanding of both SQL engines.The experimental Hadoop cluster was configured with limited resources, data size, and evaluation tool(HiBench) were used to provide a fair comparison between the engines. The configuration parameters resulting an optimal performance was opted at the end to evaluate and compare the Hive and Spark SQL performance. The experimental results shed light on the cluster performance with a change in the configuration parameters of Hadoop. And also, the comparative performance between the Hive and Spark SQL showed the Spark SQL perform better even when configured with the minimal cluster resource than the Hive.
 • Silvennoinen, Aku (Helsingin yliopisto, 2018)
  De-anonymization is an important requirement in real-world V2X systems (e.g., to enable effective law enforcement). In de-anonymization, a pseudonymous identity is linked to a long-term identity in a process known as pseudonym resolution. For de-anonymization to be acceptable from political, social and legislative points of view, it has to be accountable. A system is accountable if no action by it or using it can be taken without some entity being responsible for the action. Being responsible for an action means that the responsible entity cannot deny its responsibility of or relation to an action afterwards. The main research question is: How can we achieve accountable pseudonym resolution in V2X communication systems? One possible answer is to develop an accountable de-anonymization service, which is compatible with existing V2X pseudonym schemes. The accountability can be achieved by making some entities accountable for the de-anonymization. This thesis proposes a system design that enables, i) fine-grained pseudonym resolution; ii) the possibility to inform the subject of the resolution after a suitable time delay; and iii) the possibility for the public to audit the aggregate number of pseudonym resolutions. A TEE is used to ensure these accountability properties. The security properties of this design are verified using symbolic protocol analysis.
 • Aluthge, Nishadh (Helsingin yliopisto, 2018)
  Exponential growth of Internet of Things complicates the network management in terms of security and device troubleshooting due to the heterogeneity of IoT devices. In the absence of a proper device identification mechanism, network administrators are unable to limit unauthorized accesses, locate vulnerable/rogue devices or assess the security policies applicable to these devices. Hence identifying the devices connected to the network is essential as it provides important insights about the devices that enable proper application of security measures and improve the efficiency of device troubleshooting. Despite the fact that active device fingerprinting reveals in depth information about devices, passive device fingerprinting has gained focus as a consequence of the lack of cooperation of devices in active fingerprinting. We propose a passive, feature based device identification technique that extracts features from a sequence of packets during the initial startup of a device and then uses machine learning for classification. Proposed system improves the average device prediction F1-score up to 0.912 which is a 14% increase compared with the state-of-the-art technique. In addition, We have analyzed the impact of confidence threshold on device prediction accuracy when a previously unknown device is detected by the classifier. As future work we suggest a feature-based approach to detect anomalies in devices by comparing long-term device behaviors.
 • Concas, Francesco (Helsingin yliopisto, 2018)
  The Bloom Filter is a space-efficient probabilistic data structure that deals with the problem of set membership. The space reduction comes at the expense of introducing a false positive rate that many applications can tolerate since they require approximate answers. In this thesis, we extend the Bloom Filter to deal with the problem of matching multiple labels to a set, introducing two new data structures: the Bloom Vector and the Bloom Matrix. We also introduce a more efficient variation for each of them, namely the Optimised Bloom Vector and the Sparse Bloom Matrix. We implement them and show experimental results from testing with artificial datasets and a real dataset.
 • Harkonsalo, Olli-Pekka (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tässä systemaattisesti tehdyssä kirjallisuuskatsauksessa selvitettiin, millainen on arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätöksien tekemiseen käytetty päätöksentekoprosessi käytännössä, mitkä tekijät vaikuttavat suunnittelupäätöksien tekemiseen ja miten arkkitehtien rationaalista päätöksentekoprosessia voidaan tukea. Työssä selvisi, että arkkitehdit tekevät päätöksiään ainakin pääosin rationaalisti ja vaikuttivatkin hyötyvän tästä. Arkkitehdit eivät myöskään suosineet erilaisten systemaattisten päätöksenteko- tai dokumentointimenetelmien käyttöä. Arkkitehtien kokemustaso vaikutti päätöksentekoprosessiin siten, että vähemmän kokeneemmat arkkitehdit tekivät päätöksiään vähemmän rationaalisesti (ja oletettavasti myös vähemmän onnistuneesti) kuin kokeneemmat. Tärkeänä päätöksiin vaikuttavana tekijänä puolestaan nousi esiin arkkitehtien omat kokemukset ja uskomukset. Näiden ja erilaisten vaatimusten ja rajoitusten lisäksi päätöksentekoon vaikuttuvina tekijöinä nousivat esiin myös erilaiset kontekstiin liittyvät tekijät. Näistä nousi esiin myös se, kuka varsinaisesti tekee suunnittelupäätökset ja miten tämä tapahtuu. Kirjallisuuskatsauksessa selvisikin, että suurin osa suunnittelupäätöksistä tehdäänkin ryhmissä eikä vain yhden arkkitehdin toimesta. Ryhmäpäätöksenteko tapahtui useimmiten siten, että arkkitehti oli valmis tekemään lopullisen päätöksen, mutta oli kuitenkin myös valmis huomioimaan muiden mielipiteet. Ryhmäpäätöksentekoon liittyi sekä hyötyjä että haasteita. Työssä selvisi myös, että varsinkin vähemmän kokeneiden arkkitehtien rationaalista päätöksentekoprosessia voitiin tukea kokonaisvaltaisesti arkkitehtuurin kannalta merkittävien suunnittelupäätösten ja niiden järjellisten perustelujen tallentamiseen tarkoitettujen dokumentointimenetelmien käytön avulla. Näiden käytöstä voi spekuloida olevan hyötyä myös kokeneemmille arkkitehdeille, vaikkakin heidän voi tosin epäillä välttävän niiden käyttöä mm. niiden raskauden vuoksi. Toisaalta taas rationaalisempaa päätöksentekoprosessia pystyttiin tukemaan myös kannustamalla arkkitehtejä eri päättelytekniikoiden käytössä eri tavoin, mikä olisi dokumentointimenetelmien käyttöä kevyempi vaihtoehto, vaikkakin tässä tapauksessa luovuttaisiin kompromissina dokumentointimenetelmien käytön tuomista muista hyödyistä. ACM Computing Classification System (CCS): • Software and its engineering~Software architectures • Software and its engineering~Software design engineering
 • Kaija, Kasperi (Helsingin yliopisto, 2018)
  Chord is a distributed hash table solution that makes a set of assumptions about its performance and how that performance is affected when the size of the Chord network increases. This thesis studies those assumptions and the foundation they are based on. The main focus is to study how the Chord protocol performs in practice by utilizing a custom Chord protocol implementation written in Python. The performance is tested by measuring the length of lookup queries over the network and the cost of maintaining the routing invariants. Additionally, the amount of data being exchanged when a new Chord node joins the network and how data has been distributed over network in general is also measured. The tests are repeated using various different networks sizes and states. The measurements are used to formulate models and those models are then used to draw conclusions about the performance assumptions. Statistical measurements of quality are used to estimate the quality of the models. The Ukko high performance cluster is used for running the Chord networks and to execute the tests.
 • Lehikoinen, Aaro (Helsingin yliopisto, 2018)
  Memory errors exist in software written in memory-unsafe languages like C. They introduce severe vulnerabilities in software. Vulnerabilities may even be exploited by attackers over the Internet and sometimes they can be used to gain complete control of computer systems. Exploitation of memory errors is usually not trivial, but requires building an attack that corrupts the memory carefully to achieve the attacker’s goal. Multiple defenses against memory attacks exist and modern systems have complete defenses in place against certain attack classes. All defenses cannot be applied to all systems, and they do not protect against all possible attacks. Data-Oriented Programming (DOP) attacks are a new class of attacks that utilize the target program’s existing code to perform malicious operations. DOP differs from other attacks like Return-Oriented Programming (ROP) by avoiding control-flow violations, making it impossible to prevent with control-flow defenses. We analyze existing DOP attacks and determine that their expressiveness in real-world programs requires violating C variable visibility rules. We introduce Run-time Scope Enforcement (RSE), a defense that enforces variable visibility rules at run time. In this thesis, we introduce HardScope, our hardware-assisted implementation of RSE. HardScope has an instrumentation engine that instruments C programs with code that maintains variable visibility rules during execution. The run-time platform is based on RISC-V and consists of instruction set extensions and new processor logic that performs the enforcement. Evaluation shows that HardScope has low performance overhead and that it defends against existing DOP attacks.
 • Koivukoski, Jani (Helsingin yliopisto, 2018)
  Kyberhyökkääjien kyvykkyys ja hyökkäystavat kehittyvät jatkuvasti. Järjestelmät on usein rakennettu käyttäen yleisesti saatavilla olevia ohjelmistoja. Näistä voi löytyä haavoittuvuuksia, jotka siten ovat myös kaikissa ohjelmistoa käyttävissä järjestelmissä. Tarvitaan uusia menetelmiä järjestelmien turvaamiseksi. Tutkielma selvittää mikä liikkuvan maalin (engl. Moving Target Defense) periaate on. Periaatteessa tietojärjestelmien suojaamisessa otetaan käyttöön erilaisia tekniikoita, jotka muuttavat järjestelmää ja sen suoritusympäristöä siten, että hyökkääjä ei voi tietää miten järjestelmä on koostettu. Tarkoituksena on aiheuttaa hyökkääjälle epävarmuutta ja lisätä hyökkäykseen kuluvien resurssien määrää. Tekniikka on ajankohtainen ja siitä on tehty useita tutkimuksia. Tietoyhteiskunnassa vuorovaikutus tapahtuu tieto- ja viestintäteknologiaa käyttämällä. Yhteiskunnan toiminta on riippuvainen tietojärjestelmistä. Tietojärjestelmät ohjaavat yhteiskunnan tärkeimpiä toimintoja. Esitämme millaisia ongelmia tietojärjestelmien tietoturvan hallinnassa ja kyberpuolustuksessa on tunnistettu. Kuvaamme millaisia hyökkäyksiä on tapahtunut ja mikä on hyökkääjien motivaatio. Kuvaamme liikkuvan maalin periaatteen ja esittelemme sille ehdotetun teoreettisen viitekehyksen. Tutkielmassa tekniikat on luokiteltu viiteen eri ryhmään: tiedon ja syötteiden dynaamisuus, ohjelmistokoodin dynaamisuus, ajoympäristön dynaamisuus, alustojen dynaamisuus ja tietoverkkojen muuttaminen. Käymme läpi näihin luokkiin kuuluvia tekniikoita ja tutkimme kuinka hyödyllisiä ne ovat. Käytännön osuudessa tutkimme miten muistiavaruuden satunnaistaminen (ASLR) estää hyväksikäyttöohjelman toiminnan. Muistiavaruuden satunnaistaminen kuuluu luokkaan, jossa muutetaan ajonaikaista ympäristöä. Tekniikka ei vaadi muutoksia suojattavaan ohjelmaan, vaan toimii käyttöjärjestelmän tasolla. ASLR-tekniikka muuttaa ohjelman käyttämän muistin rakennetta. ACM Computing Classification System (CCS): Security and privacy→Software and application security Information systems→Web applications Applied computing→Cyberwarfare
 • Huttunen, Mika (Helsingin yliopisto, 2018)
  Monolithic architecture has been the standard way to architect applications for years. Monolithic applications use a single codebase which makes the deploying and development easier without adding any additional complexity as long as the size of the application stays relatively small. When the size of the codebase grows the architecture might deteriorate. This slows down the development and making it harder to on-board new developers. Microservice architecture is a novel architec- ture style that tries to solve these issues in larger codebases. Microservice architecture consists of multiple small autonomous services that are deployed and developed separately. Microservice architecture enables more fine-grained scaling and makes it possible to have faster development cycles by decreasing the amount of regression testing that is needed, because each of the services can be deployed and updated separately from each other. Microservice architecture provides also multiple new challenges that have to be solved in order to get the benefit from them. These challenges are such as the handling of distributed transactions, communication between microservices, separation of concerns in microservices and so on. On top of the technical challenges there are also organizational and operational challenges. The operational challenges are such as monitoring, logging and automated deployment of microservices. This thesis studies the differences between monolithic and microservice architecture and pinpoints the main challenges on the transition from monolithic architecture to microservice architecture. A proof of concept on how to transform a single bounded context from monolith to microservices will be made to get a better understanding of the challenges. Also a plan how to migrate tangled bounded contexts from monolith to microservices will be made in order to fully support the transition process in the future. The results from the proof of concept and the plan that was made show that the cohesion and loose coupling is more likely to stay when the bounded context is transformed to microservice.

Näytä lisää