Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 846
 • Vuola, Marketta (2015)
  Biodiversity conservation, as human activity, is inherently political. Attempts to preserve species and habitats with strict Protected Areas in the Global South often take place in already inhabited regions. Conservation has been often externally imposed on the local, rural communities, resulting in deprivation of their livelihoods and breaking up of their natural resources management traditions, but also in local opposition that threatens conservation outcomes. However, as rural livelihoods depend directly from their surrounding ecosystems, rural communities and conservation planners are argued to have substantial common interests. This study tries to understand the relationship between local communities and conservation authorities in order to create knowledge on how they could form partnerships and work together for natural resources management. This case study took place is Ranomafana National Park in South-Eastern Madagascar where several villages were visited in order to gain knowledge of conservation from the point of view of local communities. The case study follows ethnographic approach using qualitative, semi-structured interviews as the principal method of data collection. Employing a political ecology approach and looking at the institutional arrangements guiding conservation at the local, national and global levels and across formal and informal spheres, this study looks at the power relations in the current forms of co-management and the social impacts they have at the local level. Finally it tries to find out if any form of partnership is formed; if local people are able and willing to manage their natural resources in cooperation with conservation authorities. Although conservation has significant negative impacts on local livelihoods in Ranomafana region, in practice community participation to decision-making is very limited and the local people find it hard to get their voice heard. The results of the case study indicate that the main obstacle for co-management is the failure to respect the rights of local communities to equitable treatment, to recognition as stakeholders, and to participation in decision-making. The feeling of being disrespected creates resentment and mistrust towards conservation authorities. In these circumstances, economic incentives offered do not support community empowerment but rather create dependence from external help. Co-management activities can also enforce the existing inequalities at the local level if only the more powerful segments of communities are included. The case study also shows that local communities are important actors in conservation, able to challenge it – or support it if they view the rules as legitimate – but the actual community self-organising for conservation requires at least some authority over their surrounding ecosystem.
 • Oittinen, Riikka (2015)
  Tutkimuksen lähtökohtana toimii Arizonan yliopistossa toteutettu Places in the media -kurssi, jossa tarkastellaan kriittisesti, kuinka paikat esiintyvät mediassa. Maantieteen opetuksessa onkin tärkeää kannustaa oppilaita pohtimaan, kuinka media rakentaa maantieteellistä tietoa, kuten käsityksiä tiloista, paikoista ja yhteiskunnasta. Tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa opetuskokeilu lukion kulttuurimaantieteen opiskelijoille, jossa analysoidaan kriittisesti median antamaa kuvaa Helsingin Vuosaaresta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaiden mielestä media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta. Tutkimuksen tavoitteena on antaa esimerkki siitä, kuinka kriittistä medialukutaitoa voidaan soveltaa mielikuvien opetuksessa lukion kulttuurimaantieteen oppitunnilla. Opetuskokeilussa noudatettiin kriittisen pedagogiikan ja dialogisen opetuksen periaatteita. Opetuskokeilu toteutettiin Viikin Normaalikoulussa ja Helsingin Normaalilyseon lukion kulttuurimaantieteen kurssilla (n=42). Opetuskokeilun yhteydessä toteutettiin alku- ja loppukysely, analysoitiin ryhmissä mediamateriaaleja ja tilastotietoa Vuosaaresta sekä täytettiin analyysien pohjalta kirjallisia tehtävälomakkeita. Oppitunnilla hyödynnettiin learning cafe -menetelmää, jolloin oppilaat toimivat sekä koti- että mediaryhmissä. Näin he pääsivät keskustelemaan näkökulmistaan eri ryhmissä ja jakamaan tietoa ryhmien välillä. Oppitunnin mediamateriaalit oli valittu niin, että ne antoivat mahdollisimman erilaisia näkökulmia Vuosaaresta. Oppitunnin lopuksi käytiin yhteinen keskustelu, jossa oppilaat kertoivat oppitunnin aikana syntyneistä ajatuksistaan. Oppilaat analysoivat oppitunnin aikana monipuolisesti eri medialähteitä ja vertasivat niiden antamia mielikuvia ja tilastotietoa keskenään. Oppilaat analysoivat oppitunneilla mediamateriaaleja kriittisesti ja analyyttisesti. Oppilaiden mielikuvat Vuosaaresta eivät muuttuneet merkittävästi opetuskokeilun myötä. Tämä oli kuitenkin oletettavaa teoriataustan perusteella, sillä alueen maineen ja mielikuvien muuttuminen vie yleensä aikaa. Oppilaat saivat kuitenkin uutta tietoa ja näkökulmia alueesta. Vuosaaresta kokemusta omaavien oppilaiden mielikuvat tutusta alueesta olivat positiivisempia kuin muiden oppilaiden mielikuvat. Harjoituksen myötä oppilaiden kriittinen medialukutaito ja ajattelu kehittyivät jonkin verran. Oppilaiden medialukutaito oli kuitenkin hyvällä tasolla jo ennen harjoitusta, joten medialukutaidossa ei tapahtunut suurta kehitystä. Vaikka oppilaat eivät kokeneet ennen opetuskokeilua, että medialla on suurta vaikutusta heidän mielikuviinsa Vuosaaresta, opetuskokeilun jälkeen he olivat laajasti sitä mieltä, että median antamalla kuvalla on vaikutusta Vuosaaren toimijoihin, kehitykseen ja maineeseen. Oppilaiden kriittisyys medialähteitä kohtaan kasvoi harjoituksen jälkeen, sillä oppilaiden luottamus medialähteiden antamaan kuvaan Vuosaaresta heikkeni kaikkien muiden osalta luukuun ottamatta Helsingin Sanomia. Hyvin antoisan loppukeskustelun aikana syntyi todellista vuorovaikutusta sekä oppilaiden, että oppilaiden ja opettajan välillä. Opetuskokeilun hyödyllisyyden ja mielekkyyden kokemisessa sekä kirjallisessa palautteessa oli kuitenkin eroja Viikin Normaalikoulun ja Helsingin Normaalilyseon välillä. Oppitunnin pitäminen toiseen kertaan onnistui paremmin kuin ensimmäinen, sillä voitiin oppia ensimmäisen kerran kokemusten kautta. Opetuskokeilu kehitti oppilaiden käsityksiä todellisen maailman ja mediavälitteisen maailmankuvan eroista, joka on erityisen tärkeää maantieteellisen tiedon hahmottamisessa. Tutkimusta voidaan näin ollen pitää onnistuneena esimerkkinä kriittisen medialukutaidon soveltamisesta mielikuvien opetukseen maantieteen lukio-opetuksessa. Opetuskokeilu voi toimia innoittajana muille maantieteen opettajille siitä, kuinka kriittinen pedagogiikka ja medialukutaito parhaimmassa tapauksessa innostavat oppilaat mukaan oppimisprosessiin ja kyseenalaistamaan omia käsityksiään sekä tarkastelemaan kriittisesti ympäröivää maailmaa.
 • Vuola, Marketta (2015)
  Biodiversity conservation, as human activity, is inherently political. Attempts to preserve species and habitats with strict Protected Areas in the Global South often take place in already inhabited regions. Conservation has been often externally imposed on the local, rural communities, resulting in deprivation of their livelihoods and breaking up of their natural resources management traditions, but also in local opposition that threatens conservation outcomes. However, as rural livelihoods depend directly from their surrounding ecosystems, rural communities and conservation planners are argued to have substantial common interests. This study tries to understand the relationship between local communities and conservation authorities in order to create knowledge on how they could form partnerships and work together for natural resources management. This case study took place is Ranomafana National Park in South-Eastern Madagascar where several villages were visited in order to gain knowledge of conservation from the point of view of local communities. The case study follows ethnographic approach using qualitative, semi-structured interviews as the principal method of data collection. Employing a political ecology approach and looking at the institutional arrangements guiding conservation at the local, national and global levels and across formal and informal spheres, this study looks at the power relations in the current forms of co-management and the social impacts they have at the local level. Finally it tries to find out if any form of partnership is formed; if local people are able and willing to manage their natural resources in cooperation with conservation authorities. Although conservation has significant negative impacts on local livelihoods in Ranomafana region, in practice community participation to decision-making is very limited and the local people find it hard to get their voice heard. The results of the case study indicate that the main obstacle for co-management is the failure to respect the rights of local communities to equitable treatment, to recognition as stakeholders, and to participation in decision-making. The feeling of being disrespected creates resentment and mistrust towards conservation authorities. In these circumstances, economic incentives offered do not support community empowerment but rather create dependence from external help. Co-management activities can also enforce the existing inequalities at the local level if only the more powerful segments of communities are included. The case study also shows that local communities are important actors in conservation, able to challenge it – or support it if they view the rules as legitimate – but the actual community self-organising for conservation requires at least some authority over their surrounding ecosystem.
 • Valo, Tuuli Pauliina (2015)
  This research investigates the post-disaster recovery following typhoon Haiyan that hit the Philippines November 2013. The empirical study was conducted one year after by interviewing crisis-affected people. The first objective of this study is to evaluate the success of post-disaster early recovery from a social perspective focusing on three sectors: livelihoods and income restoration, adequate housing and disaster preparedness. The second objective aims at investigating the disaster resilience of the affected communities and individuals. The factors contributing to disaster resilience are partly deriving from humanitarian aid programs and partly from communities’ own systems. In order to build the capacity of atrisk communities to cope with the disasters, the importance of implementing disaster resilience in humanitarian aid has been recognized among researchers. On a broader scale this topic is connected to the role of humanitarian aid in post-disaster recovery. Humanitarian aid is traditionally perceived as a short-term help whereas development aid aims at longer term changes, for instance impacting structural issues in societies. However during the last years the role of the humanitarian aid has been recognized as an initiator for longer term development. Discussion around the different goals of humanitarian and development aid acts as an important part of theoretical framework. Referring to this theoretical discussion this study aims at finding out if any steps have been taken towards longer term goals and bridging relief to development in post-disaster recovery. The evaluation of early recovery is based on different policy papers such as guidelines, plans and standards that provide a frame to analyze the recovery critically. The assessment of early recovery and examination of disaster resilience is conducted through a qualitative case study of three typhoon-affected communities in the province of Samar in Eastern Visayas. Primary data was collected on a field trip in OctNov 2014 in barangays Salvacion, Sawa and Ferreras. Qualitative data collection methods were employed in order to understand the social realities of people’s daily lives. The key data collecting method in this study was individual semi-structured interview with crisis-affected people, in addition to which group discussions and key informant interviews were employed to support and challenge the data acquired from individual interviews. Both the policy papers and the data collected from the field were analysed using discourse analysis which emphasizes critical thinking towards the social dynamics and the role of power in each text. The study findings show that a year after the disaster people’s major problems were drastically dropped income levels, inadequate housing and inability to restore livelihoods. Emergency phase had been successful however the critical shift from short-term aid to long-term development framework had not yet been purely successful. Nevertheless some important steps had been taken. Humanitarian assistance was not only distributing goods but it included housing programs, emergency employment and livelihood support. Communities’ own resilience systems in terms of social capital played an important role in disaster recovery.
 • Holappa, Helena (2015)
  Tässä tutkielmassa perehdytään Bornhuetter-Ferguson -menetelmään ja sen mukaiseen korvausvastuun arviointiin. Vakuutusyhtiön toiminnan kannalta korvausvastuu, joka on osa vastuuvelkaa, ja sen arviointi on erittäin merkittävä tekijä. Tässä työssä korvausvastuulla tarkoitetaan jo sattuneista vahingoista sopimusten perusteella maksamatta olevien korvausten määrää yhdessä muiden maksamatta olevien määrien kanssa. Korvausvastuun arviointi on tärkeää muun muassa yhtiön vakavaraisuuden arvioinnin ja vakuutusten oikeanlaisen hinnoittelun takia. Vakuutuksenottajan etujen turvaamiseksi on tärkeää, että korvausvastuulle saadaan mahdollisimman oikean suuruinen arvio. Korvausvastuuta voidaan arvioida monilla eri tavoilla. Nämä tavat voidaan jakaa kahteen ryhmään: deterministisiin menetelmiin ja stokastisiin malleihin. Deterministisissä menetelmissä korvausvastuulle saadaan estimaatti, kun sovelletaan suoraan valittua algoritmia tarkasteltavana oleviin tilastoihin. Tällä tavalla estimoitaessa estimaattiin liittyvää epävarmuutta tai menetelmän tarkkuutta ei tosin kyetä arvioimaan. Korvausvastuulle on kuitenkin saatu yksi estimaatti, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi yhdessä muilla menetelmillä saatujen estimaattien kanssa. Stokastisissa malleissa tarkastellaan jotain tuntematonta mekanismia, joka tuottaa havaitut korvaukset. Korvausvastuulle saadaan estimaatti, kun tällainen malli ja tarkasteltavana olevat tilastot sovitetaan yhteen. Tällä tavalla estimoitaessa saadaan enemmän tietoa korvausvastuun riittävyydestä, sillä mallin avulla saadaan estimaatti myös ennustevirheen hajonnalle. Ennustevirheen hajonnan avulla saadaan arvioitua mallin tarkkuutta sekä lisäksi sen avulla voidaan arvioida, kuinka iso varmuuslisä tarvitaan vakuutusyhtiölakiin kirjatun turvaavuusperiaatteen varmistamiseksi. Tutkielmassa käydään ensin läpi deterministinen Bornhuetter-Ferguson -menetelmä ja sen mukainen korvausvastuun estimointi. Sen jälkeen perehdytään jakaumavapaan mallin pohjalta johdettuun stokastiseen Bornhuetter-Ferguson -menetelmään ja lopuksi vielä perehdytään tämän menetelmän erikoistapaukseen, jossa korvausten oletetaan noudattavan yleistä Poisson-jakaumaa ylihajonnalla. Stokastisten mallien kohdalla esitetään keino, kuinka kehityskerroin voitaisiin estimoida ja johdetaan kaava ehdolliselle keskineliövirheen ennusteelle. Tutkielmassa näytetään myös keino, kuinka kehityskertoimelle saadaan laskettua suurimman uskottavuuden estimaatti silloin, kun korvausten oletetaan noudattavan yleistä Poisson-jakaumaa ylihajonnalla. Tällöin saadaan johdettua kaava tiukalla matemaattisella tavalla myös näiden estimaattien kovarianssin estimaatille. Lopulta näiden estimaattien avulla saadaan kaava myös ehdolliselle keskineliövirheen ennusteelle. Näitä tässä työssä esitettyjä kehityskertoimen, niiden kovarianssimatriisin ja kokonaiskorvausmenon ehdollisen keskineliövirheen ennusteen estimaatin kaavoja suositellaan sovellettavan korvausvastuun estimoinnissa niin kauan, kun ei ole käytettävissä paremmin toimivia estimaatteja.
 • Paavola, Miika (2015)
  Tutkielman aihe, Impedanssitomografia (engl. Electrical Impedance Tomography, EIT) perustuu tutkittavan kohteen rakenteiden sähkönjohtokykyyn. Ajatuksena on luoda rakenneosien toisistaan poikkeavien sähkönjohtavuuksien avulla kuva tutkittavasta kohteesta. Kappaleen pinnalla syötetään heikkoa virtaa erilaisin virransyöttökuvioin ja mitataan syntyneitä jännite-eroja. Näistä mittauksista pyritään ratkaisemaan tutkittavan kappaleen sähkönjohtavuusjakauma. Käytännössä joudutaan tyytymään jonkinlaiseen approksimaatioon todellisesta jakaumasta. Tutkittavan kappaleen mahdollisten rakenneosien johtavuus tunnetaan, joten johtavuusjakauman tunteminen tuottaa suoraan kuvan tutkittavasta kappaleesta. Ennen itse aiheeseen menemistä esitellään tarvittavia työkaluja, joita ovat Sobolev-avaruudet, Fourier-analyysi, Funktionaalianalyysi ja distribuutioteoria ja tavat approksimoida ääretönulotteisia operaattoreita äärellisulotteisilla matriiseilla. Lisäksi luodaan lyhyt katsaus inversio-ongelmiin yleisesti sekä luodaan teoreettinen kehys toimivalle rekonstruktiomenetelmälle. Myös tuotettujen rekonstruktioiden laadun arviointiin käytettävät mittarit määritellään. Tässä tutkielmassa esitellään nk. d-bar -rekonstruktiomenetelmä ääretönulotteisena matemaattisena mallina. Käytännön laskennallisessa menetelmässä ääretönulotteisuudesta joudutaan luopumaan. Tutkielmassa esitelläään seuraavaksi tapa siirtyä äärellisulotteiseen malliin ja havaitaan, että menetelmä toimii edelleen siirryttäessä äärellisulotteiseen mittausdataan. Tutkielmassa esiteltävä menetelmä käyttää mittausdatassa olevan kohinan poistamiseksi menetelmässä esiintyvän kompleksitason funktion, sirontamuunnoksen, määrittelyjoukon katkaisua. Tutkielmassa esitellään vaihtoehtoisia tapoja tehdä sirontamuunnoksen katkaisu nykyistä mallia tehokkaammin - tavoitteena on päästä kohinasta eroon säästämällä aiempaa suurempi osa "hyvästä datasta". Tutkielman viimeisessä kappaleessa tehdään rekonstruktioita simuloidusta datasta käyttäen alkuperäistä sekä tutkielmassa esitettyjä uusia sirontamuunnoksen katkaisumenetelmiä. Vertailuun käytetään visuaalisten havaintojen lisäksi rekonstruktion virhettä todelliseen johtavuusjakaumaan verrattuna sekä rekonstruktion ja todellisen johtavuuden suurimman ja pienimmän arvon erotuksen suhdetta. Simuloidun datan etuna on se, että todellinen johtavuusjakauma on automaattisesti tiedossa. Lisäksi sirontamuunnoksen epälineaarisuutta tutkitaan numeerisesti.
 • Engelbarth, Susanna (2015)
  Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa 13‒14-vuotiaiden suomalais- ja englantilaisoppilaiden maailman valtioiden sijaintitietämystä sekä mahdollisia harrastuneisuuteen, kiinnostukseen tai matkailuun liittyvien kokemusten vaikutusta valtioiden sijaintien tuntemiseen. Tavoitteena on selvittää, minkä valtioiden sijainnit oppilaat tietävät ja mitkä koetaan vaikeina sekä kartoittaa niitä alueita maailmankartalla, jonne oppilaat yleisimmin sijoittavat heille tuntemattomia valtioita. Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan sekä eri sukupuolten että kansallisuuksien tietämyksen tasoa ja eroja toisiinsa nähden. Oppilaiden (n = 90) valtioiden sijaintitietämystä selvitettiin karttakokeen avulla, jossa heitä pyydettiin sijoittamaan 20 ennalta määrättyä valtiota poliittiset rajat sisältävälle maailmankarttapohjalle. Oppilaita kannustettiin yrittämään sijoittaa kartalle myös ne valtiot, joiden sijainnista heillä ei ollut varmaa tietoa. Karttakokeen kääntöpuolella oppilaat vastasivat kysymyksiin, joilla pyrittiin kartoittamaan oppilaiden matkailuun liittyviä kokemuksia karttakokeessa kysyttyjen valtioiden osalta, yleis-tä kiinnostusta maantiedettä ja maailman tapahtumia kohtaan sekä heidän harrastuneisuuttaan karttojen parissa. Kaikkiaan oppilailla oli kohtuullinen käsitys valtioiden sijainnista maailmassa. Tutkimuksen perus-teella oppilaat osasivat parhaiten sijoittaa valtioita, jotka ovat kooltaan suuria, jonkin tietyn muotoisia, kulttuuriltaan tutuja tai yleisiä matkakohteita. Heikoiten oppilaat osasivat sijoittaa valtioita, jotka sijaitsevat keskellä mannerta, ovat pinta-alaltaan pieniä, muodoltaan epämääräisiä tai sijaitsevat kaukana. Tutkimuksesta ilmeni, että Afrikka on alueena oppilailla heikosti hallussa. Afrikkaan sijoitettiin merkittävä osa valtioista, joiden todellista sijaintia ei tunnettu. Kuten aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, myös tässä tutkimuksessa pojat tunsivat valtioiden sijainnit paremmin kuin tytöt. Englantilaiset oppilaat saivat korkeampia pistemääriä karttakokeessa kuin suomalaiset. Karttakokeessa menestymiseen vaikuttivat jonkin verran kiinnostus maantiedettä kohtaan, matkailuun liittyvät kokemukset sekä se, oliko oppilaalla karttoja esillä kotonaan. Tutkimuksessa varmistui se, että koulumaantieteen opetuksessa olisi tärkeää panostaa maailman valtioiden ja paikkojen sijaintien opetteluun, sillä ilman tarkoituksenmukaista opetusta uhkaa oppilaiden maailman karttakuva jäädä epätarkaksi.
 • Oittinen, Riikka (2015)
  Tutkimuksen lähtökohtana toimii Arizonan yliopistossa toteutettu Places in the media -kurssi, jossa tarkastellaan kriittisesti, kuinka paikat esiintyvät mediassa. Maantieteen opetuksessa onkin tärkeää kannustaa oppilaita pohtimaan, kuinka media rakentaa maantieteellistä tietoa, kuten käsityksiä tiloista, paikoista ja yhteiskunnasta. Tutkimuksen tarkoituksena on toteuttaa opetuskokeilu lukion kulttuurimaantieteen opiskelijoille, jossa analysoidaan kriittisesti median antamaa kuvaa Helsingin Vuosaaresta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten oppilaiden mielestä media muokkaa mielikuvia Vuosaaresta. Tutkimuksen tavoitteena on antaa esimerkki siitä, kuinka kriittistä medialukutaitoa voidaan soveltaa mielikuvien opetuksessa lukion kulttuurimaantieteen oppitunnilla. Opetuskokeilussa noudatettiin kriittisen pedagogiikan ja dialogisen opetuksen periaatteita. Opetuskokeilu toteutettiin Viikin Normaalikoulussa ja Helsingin Normaalilyseon lukion kulttuurimaantieteen kurssilla (n=42). Opetuskokeilun yhteydessä toteutettiin alku- ja loppukysely, analysoitiin ryhmissä mediamateriaaleja ja tilastotietoa Vuosaaresta sekä täytettiin analyysien pohjalta kirjallisia tehtävälomakkeita. Oppitunnilla hyödynnettiin learning cafe -menetelmää, jolloin oppilaat toimivat sekä koti- että mediaryhmissä. Näin he pääsivät keskustelemaan näkökulmistaan eri ryhmissä ja jakamaan tietoa ryhmien välillä. Oppitunnin mediamateriaalit oli valittu niin, että ne antoivat mahdollisimman erilaisia näkökulmia Vuosaaresta. Oppitunnin lopuksi käytiin yhteinen keskustelu, jossa oppilaat kertoivat oppitunnin aikana syntyneistä ajatuksistaan. Oppilaat analysoivat oppitunnin aikana monipuolisesti eri medialähteitä ja vertasivat niiden antamia mielikuvia ja tilastotietoa keskenään. Oppilaat analysoivat oppitunneilla mediamateriaaleja kriittisesti ja analyyttisesti. Oppilaiden mielikuvat Vuosaaresta eivät muuttuneet merkittävästi opetuskokeilun myötä. Tämä oli kuitenkin oletettavaa teoriataustan perusteella, sillä alueen maineen ja mielikuvien muuttuminen vie yleensä aikaa. Oppilaat saivat kuitenkin uutta tietoa ja näkökulmia alueesta. Vuosaaresta kokemusta omaavien oppilaiden mielikuvat tutusta alueesta olivat positiivisempia kuin muiden oppilaiden mielikuvat. Harjoituksen myötä oppilaiden kriittinen medialukutaito ja ajattelu kehittyivät jonkin verran. Oppilaiden medialukutaito oli kuitenkin hyvällä tasolla jo ennen harjoitusta, joten medialukutaidossa ei tapahtunut suurta kehitystä. Vaikka oppilaat eivät kokeneet ennen opetuskokeilua, että medialla on suurta vaikutusta heidän mielikuviinsa Vuosaaresta, opetuskokeilun jälkeen he olivat laajasti sitä mieltä, että median antamalla kuvalla on vaikutusta Vuosaaren toimijoihin, kehitykseen ja maineeseen. Oppilaiden kriittisyys medialähteitä kohtaan kasvoi harjoituksen jälkeen, sillä oppilaiden luottamus medialähteiden antamaan kuvaan Vuosaaresta heikkeni kaikkien muiden osalta luukuun ottamatta Helsingin Sanomia. Hyvin antoisan loppukeskustelun aikana syntyi todellista vuorovaikutusta sekä oppilaiden, että oppilaiden ja opettajan välillä. Opetuskokeilun hyödyllisyyden ja mielekkyyden kokemisessa sekä kirjallisessa palautteessa oli kuitenkin eroja Viikin Normaalikoulun ja Helsingin Normaalilyseon välillä. Oppitunnin pitäminen toiseen kertaan onnistui paremmin kuin ensimmäinen, sillä voitiin oppia ensimmäisen kerran kokemusten kautta. Opetuskokeilu kehitti oppilaiden käsityksiä todellisen maailman ja mediavälitteisen maailmankuvan eroista, joka on erityisen tärkeää maantieteellisen tiedon hahmottamisessa. Tutkimusta voidaan näin ollen pitää onnistuneena esimerkkinä kriittisen medialukutaidon soveltamisesta mielikuvien opetukseen maantieteen lukio-opetuksessa. Opetuskokeilu voi toimia innoittajana muille maantieteen opettajille siitä, kuinka kriittinen pedagogiikka ja medialukutaito parhaimmassa tapauksessa innostavat oppilaat mukaan oppimisprosessiin ja kyseenalaistamaan omia käsityksiään sekä tarkastelemaan kriittisesti ympäröivää maailmaa.
 • Mäkimattila, Otso (2015)
  The Ponostama ultramafic intrusion, located within the Central Lapland Greenstone Belt, comprises of pyroxenitic, olivine pyroxenitic and peridotitic units that were emplaced stratiformally between Sodankylä Group tuffs and epiclastics. The intrusion, previously unknown on geological maps, is located in an area of known magmatic sulfide deposits and is Ni-depleted, which indicates prospectivity. Petrographic, geochemical and thermodynamic methods were used to geologically describe the intrusion. In addition Kevitsa Ni-Cu deposit and seven other un-mineralized ultramafic occurrences from CLGB were used as a reference group to compile a mineralogical and trace element comparison and to evaluate ore potential. Cumulate texture is abundant in Ponostoma and a common silicate mineral assemblage consists of tremolite, serpentine, chlorite and variable amounts of primary or metamorphic olivine. Amhibolite facies recrystallization has locally produced poikiloblastic olivine porhphyroblasts. Pseudosection indicates a minimum temperature of 450 ºC and low H2O activity for metamorphic olivine growth. Major element compositions have little variation within lithological units and Mg# varies between 70 and 80. Olivine compositions vary between Fo60 and Fo70, which indicates relatively evolved parent magma composition. Metamorphic olivines are less magnesian than primary olivines, but no other compositional differences occur. The Ni and Cu concentrations are similar to un-mineralized host rocks of the Kevitsa deposit due to formation of a sulfide liquid. Immobile trace element concentrations are close to values of the 2.2 Ga Taljavaara intrusion. Low sulfide content together with low Ni and Fo in olivine indicate low ore potential.
 • Palo-oja, Vivian (2015)
  Työssä käsitellään Penrosen laatoituksia. Roger Penrose löysi ensimmäisenä P1-laatoituksen. Laatoituksen löytymisen takana on säännöllisen viisikulmion jakaminen pienempiin viisikulmioihin yhä uudelleen. P1-laatoituksessa on kuusi protolaattaa. Penrosen löytämistä laatoituksista tutkituin ja hyödynnetyin on P2-laatoitus, joka koostuu kahdesta protolaatasta; nuolesta ja leijasta. P2- laatoituksia on hyödynnettu muun muassa kvasikiteiden tutkimuksessa ja niiden mallinnuksessa. P3-laatoitus puolestaan koostuu sekin kahdesta protolaatasta, jotka ovat molemmat vinoneliöitä samalla sivun pituudella, mutta eri kulmilla. Laatoituksiin liittyy oleellisesti symmetriat eli yhtenevyyskuvaukset, joita käsitellään yhdessä muiden esitietojen kanssa työn ensimmäisessä luvussa. Yhtenevyyskuvauksia voi käsitellä aksiomaattisesti tai ne voidaan siirtää koordinaatistoon, kuten työn esimerkeissä on tehty. Lisäksi kultainen leikkaus näyttelee merkittävää roolia Roger Penrosen löytämissä laatoituksissa. Ensimmäisessä luvussa käydään läpi myös mitä vaatimuksia laatalle asetetaan, jotta sitä toistamalla voitaisiin muodostaa laatoitus. Penrosen laatoitusten merkittävin ominaisuus on niiden jaksottomuus. Jaksottomuus johtuu siitä, että laatoituksesta ei ole löydettävissä siirtosymmetriaa. Laatoitukset pakotetaan jaksottomiksi erityisillä säännöillä, joiden mukaan laattoja saa liittää toisiinsa. Ilman näitä sääntöjä olisi Penrosen laatoistakin mahdollista tehdä jaksollisia laatoituksia. Kunkin laatoituksen osalta on tämä sääntö esitetty kyseistä laatoitusta käsittelevässä luvussa. Esitietoina työn ymmärtämiseksi edellytetään aksiomaattisen geometrian perusteita, joukko-opin alkeita sekä trigonometrian sovelluskykyä.
 • Niiranen, Tea (2015)
  Kallion luokituksen tarkoituksena on mm. tunnistaa kallion käyttäytymiseen vaikuttavat merkittävät ominaisuudet ja jaotella kalliomassa samalla tavalla käyttäytyviin osioihin. Suomessa yleisessä käytössä on maamme kallioperään kehitetty rakennusgeologinen kallioluokitus eli RG-luokitus, joka kuvailee kalliota objektiivisesti. Toinen Suomessa ja maailmalla yleisesti käytössä oleva on Q-luokitus, jossa kalliolaadulle määritetään numeerinen lukuarvo. ISO (the International Organization for Standardization) on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, joka on julkaissut kallion tunnistamis- ja luokitusstandardin ISO 14689-1 maa- ja vesirakentamista varten. Suomen standardisoimisliitto SFS ry on hyväksynyt tämän kansalliseksi standardiksi SFS-EN ISO 14689-1. Standardin mukaisesti tehdystä kallion tunnistamisesta ja luokituksesta käytetään tässä opinnäytteessä nimitystä ISO-luokitus. Tutkielman tarkoituksena on vertailla ISO-luokitusta Suomessa käytössä oleviin kallionluokitusmenetelmiin, erityisesti yleisesti käytettyihin RG- ja Q-luokituksiin. Tutkimuskohteena on Tampereen Rantatunneli, jossa käytetään systemaattisesti sekä Q- että RG-luokitusmenetelmiä. ISO-luokitus jaetaan kolmeen osaan: kallion tunnistamiseen, kalliomateriaalin kuvaukseen ja kalliomassan kuvaukseen. Luokituksen testaamisen avuksi on kehitetty kartoituslomake, joka ottaa edellä esitetyt parametrit huomioon. ISO-luokitusparametrien lisäksi lomakkeelle otettiin mukaan myös Q-parametrit, koska ISO-luokituksen yhteydessä haluttiin samalla testata mahdollisuutta hyödyntää ISO-parametreja Q-lukuparametrien määrityksessä. ISO-luokituksen mukaiset kartoitukset suoritettiin Tampereen Rantatunnelin viidessä eri tunnelikatkossa. Kartoitusalueet A, B, C, D ja E sijoittuvat Näsinkallion ja Naistenlahden alueille. Kussakin viidessä tunnelikatkossa esiintyi yleensä kolme päärakosuuntaa, joista yksi kulki liuskeisuuden suuntaisesti. Pääkivilaji jokaisessa tunnelikatkossa oli kiillegneissi, joka luokiteltiin hyvin lujaksi (100-250 MPa). Sekä RG- että ISO-luokitus ovat molemmat kalliota kuvailevia menetelmiä, joilla ei saada numeerisesti täsmällisesti ilmaistavaa tulosta kallion laadusta. ISO-luokituksella saadaan kuitenkin tarkempi kuva kalliolaadusta kuin RG-luokituksella. ISO-luokituksen hyödyntäminen Suomen kallioperän olosuhteissa vaatisi, että tiettyjä mittausparametreja joko osittain tai kokonaan muutetaan tai luokkia yhdistetään keskenään. ISO-luokituksen parametreista on myös mahdollista johtaa Q-luokituksessa käytettäviä parametreja.
 • Nissilä, Raisa (2015)
  The ghost town of Varosha is a district of the city of Famagusta, located in the southeast coast of Cyprus. The thesis explores how Varosha is remembered on a specific, now removed, Facebook page called 'Varosha, Cyprus - What they don't want you to see'. It concentrates on the following questions: Why is it important to remember Varosha? How is Varosha pictured before and after the Turkish intervention/invasion of 1974, and how is the district's future seen? What memories are involved in "specific places" and what are these places? The research material consists of postings and comments on the page, made during a two and a half year long data collection period. The research was conducted by using a thematic analysis. The research approach is deductive, in other words, theory-driven. The study pays more attention to those themes that were repeated by several commentators. A lot of citations is used to back up the notions. Varosha is nowadays a remembered place and a community which cannot be visited by public. It represents a powerful memory to many people, whether they have experienced it first-hand or not. The meanings associated with a place vary according to one's relation to the place. Outsiders want to know how Varosha was and is like inside the fences. The stories that the residents and visitors tell and the feelings and memories they share keep the place alive. The page was aimed at keeping the memory of Varosha alive, getting the word of the district's situation out to the world and exposing what the Turks have done to Varosha by providing photographic evidence. There were some topics that the administrators of the page had ruled out of the discussion. For example, disrespecting the feelings of the Varoshotes led to the removal of several postings, comments and commentators. Words that were used in describing Varosha's current state reflect the bitterness, sorrow and anger that many of the commentators and the administrators were feeling, whereas the words and descriptions connected to pre-1974 Varosha were all very positive. The depictions were divided according to the commentators' relation to the place. The idea of returning to Varosha is fuelled by nostalgia and the feeling of belonging to the fenced off area. For the old residents and their offspring - second generation 'Varoshotes' it is not (just) about returning Varosha habitable again but also in some ways recreating the old community which was forcefully displaced over four decades ago. The research could be duplicated into another Facebook page focused on remembering a place. However, Varosha's special history combined with the on-going conflict in Cyprus have created somewhat special conditions for remembering. The page would also have provided material for studying otherness and hate speech.
 • Sieviläinen, Sanni (2015)
  Sähkö on olennainen osa nyky-yhteiskuntaa. Muista hyödykkeistä poiketen sähköä ei voida varastoida vaan se täytyy toimittaa tietyn kauden tai ajanhetken ajan. Tämän ominaisuuden takia sähkön hinnoittelu poikkeaa muiden hyödykkeiden hinnoittelusta. Sähkömarkkinat kehittyvät jatkuvasti ja tämä kasvattaa johdannaisten kysyntää ja täten myös niiden hinnoittelun tarvetta. Tämän tutkielman tarkoituksena on esitellä sähkön hintamalleja jotka sekä heijastavat sähkön hinnan ominaisuuksia että soveltuvat johdannaisten hinnoitteluun. Käsittelemme sähkömarkkinoiden yleisimpiä tuotteita ja niiden hinnoittelua erillaisia malleja hyödyntämällä. Tutkielma on jaettu seitsemään lukuun. Ensimmäinen luku on johdanto. Toisessa luvussa käsittelemme pohjoismaisia sähkömarkkinoita ja tuotteita joilla käydään kauppaa niin sähköpörsissä kuin sen ulkopuolella. Kolmannessa luvussa esittelemme tutkielman kannalta oleellisia esitietoja additiivisten prosessien stokastisesta analyysistä, jota tarvitaan sähkön hinnan mallintamiseen. Neljännessä luvussa esittelemme stokastisia prosesseja sähkömarkkinoiden spot-hinnan mallintamiseen. Spot-hintaa käytetään referenssinä johdannaissopimusten hinnoittelussa ja on täten tärkeä niiden hintadynamiikkojen mallintamisessa. Sähkömarkkinoiden spot-hinnan ominaisuuksien vuoksi käytämme Ornstein-Uhlenbeck prosessia joka on keskiarvoon hakeutuva prosessi joka sisältää hyppyjä. Määrittelemme usean muuttujan malleja, jotka perustuvat ei-Gaussisten Ornstein-Uhlenbeck prosessien summaan sekä hitaammin keskiarvoon hakeutuviin prosesseihin, joita ajaa Brownin liike. Käsittelemme sekä geometrisiä että aritmeettisiä malleja. Viidennessä luvussa käsittelemme forwardien ja futuurien hinnoittelua spot-hinnan perusteella. Hyödynnämme Girsanov ja Esscher muunnosta geometrisen forward hinnan määrittelemiseksi. Luvussa kuusi esittelemme forwardi- ja futuuri-sopimusten hinnoittelua Heath-Jarrow-Morton menetelmällä. Hinnoittelumallin mukaan hintadynamiikka mallinnetaan suoraan tilastoja hyödyntämällä spot-hintamallin käyttämisen sijaan. Luvun lopussa käsittelemme LIBOR markkinamalliin perustuvaa menetelmää futuuri-sopimusten hinnoitteluun. Tutkielman viimeisessä kappaleessa käsittelemme sähköoptioiden hinnoittelua ja suojausta. Keskitymme eurooppalaisiin optioihin joissa kohde-etuutena on joko forward- tai futuuri-sopimus. Käsittelemme erikseen malleja. jotka sisältävät hyppyjä ja malleja, jotka eivät sisällä hyppyjä. Kun mallit sisältävät hyppyjä käytämme Fourier muunnosta hinnoittelussa. Analysoimme optioiden hintadynamiikkaa sekä derivoimme delta suojauksen useille malleille ja optioille. Tutkielman lopuksi tarkastelemme sekä aasialaisia että hajonta optioita jotka ovat sähkömarkkinoille relevantteja eksoottisia optioita.
 • Laiho, Altti (2015)
  Tutkielmani tarkoituksena on esitellä Edward Nelsonin kehittämän internaalisen joukko-opin eli IST:n perusteet ja sen soveltaminen invarianttien aliavaruuksien ongelmaa koskevan Bernsteinin-Robinsonin lauseen todistukseen. Epästandardi analyysi tarkoittaa Abraham Robinsonin kehittämää tapaa tehdä matemaattista analyysiä käyttäen hyväksi infinitesimaaleja eli äärettömän pieniä reaali- tai kompleksilukuja. Puhe infinitesimaaleista karkotettiin analyysistä 1800-luvulla, kun esimerkiksi raja-arvo määriteltiin epsilon-delta-menetelmällä. Infinitesimaalit voidaan tuottaa Robinsonin tapaan konstruoimalla reaaliluvuille ultrapotenssilaajennus eli hyperreaalilukujen kunta tai vaihtoehtoisesti olettamalla ne aksiomaattisesti, kuten Nelson teki. Koska keskityn tutkielmassani Nelsonin internaaliseen joukko-oppiin, joka laajentaa tavallista joukko-opin teoriaa ZFC:tä, kertaan ZFC:n määritelmän ja sen perusteita, minkä jälkeen esittelen internaalisen joukko-opin perusteet. IST:n ideana on se, että siinä tuodaan joukko-opin kieleen uusi yksipaikkainen predikaattisymboli st, joka luetaan ''on standardi''. Uusia aksioomia ovat idealisaatioperiaate (I), standardisaatioperiaate (S) ja siirtoperiaate (T), jotka takaavat sen, että esimerkiksi infinitesimaalit ovat olemassa. Todistan joitakin infinitesimaalien perusominaisuuksia, kuten standardiosan olemassaolon. Lisäksi todistan tärkeän tuloksen, IST:n konservatiivisuuden ZFC:n laajennuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tavallista matematiikka ja sen olioita, siis luonnollisia lukuja, reaalianalyysiä, lukua π ja niin edelleen, koskevat väitteet, jotka voidaan todistaa IST:ssä, voidaan todistaa myös standardein menetelmin. IST:n menetelmiä voi siis käyttää standardien väitteiden todistamiseen ja olla varma siitä, ettei ole todistanut mitään, mikä ei pidä paikkaansa. IST:n, ja epästandardin analyysin yleensäkin, hyöty on siinä, että ne usein yksinkertaistavat todistuksia. Tähän tarkoitukseen soveltuu esimerkiksi Nelsonin palautusalgoritmi, jonka myös esittelen. Lopuksi esittelen Bernsteinin-Robinsonin lauseen, joka sanoo, että jos T on rajoitettu lineaarioperaattori ääretönulotteisessa, kompleksilukukertoimisessa Hilbertin avaruudessa H ja jos p(z)≠0 on kompleksilukukertoiminen polynomi, jolle p(T) on kompakti lineaarioperaattori, niin T jättää vähintään yhden H:n suljetun, epätriviaalin aliavaruuden invariantiksi. Todistan lauseen käyttämällä IST:tä.
 • Hosiaisluoma, Eero (2015)
  Organisaatioiden tavoitteena on mahdollisimman tehokas, eniten arvoa sekä hyötyä tuottava toiminta. Se edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista, toimintaympäristön muutoksiin reagoimista ja erilaisten muutosten läpiviemistä organisaatiossa. Koska organisaatio on monista eri toiminnallisista ja rakenteellisista osatekijöistä muodostuva kokonaisuus, sen kaikissa kehittämistoimenpiteissä on syytä huomioida kaikki osa-alueet kokonaisvaltaisesti. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on keino läpiviedä muutoksia organisaatiossa, sillä se käsittää organisaation koko toiminnan ja rakenteen. Mallintaminen on systemaattinen tapa visualisoida kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä osatekijöitä ja muutoksia kokonaisvaltaisesti. Tässä tutkielmassa esitellään käytännönläheinen malliperustainen lähestymistapa kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jota voidaan hyödyntää kehittämisen apuvälineenä eri laajuisten muutosten läpiviemiseen organisaatiossa. Lähestymistavan avulla mahdollista mallintaa toiminnalliset ja rakenteelliset osatekijät, sekä niiden väliset riipuvuussuhteet. Kokonaisvaltaisudella tarkoitetaan kaikkia kehittämiseen liittyviä asioita strategisista tavoitteista ja vaatimuksista yksittäisten kehitysprojektien tunnistamiseen. Keskeistä kokonaisvaltaisuudessa on huomioida liiketoimintaan, tietojärjestelmiin ja infrastruktuuriin liittyvät osatekijät, sekä niiden väliset riippuvuussuhteet. Malliperustaista lähestymistapaa voidaan soveltaa eri laajudessa ja eri tarkkuustasoilla. Mallintamisen kohteena voi olla koko organisaatio, jokin sen rajattu alue tai yksittäinen ratkaisu. Tarkkuustaso voi vaihdella yleiseltä tasolta hyvinkin yksityiskohtaiseen. Tutkielmassa esitellään kokonaisvaltaisen kehittämisen ja mallintamisen standardit TOGAF-kokonaisarkkitehtuuriviitekehys ja ArchiMate-mallinnuskieli, sekä kuinka niitä voidaan soveltaa yhdessä. Tutkielmassa arvioidaan myös kuinka Sparx Systems Enterprise Architect-mallinnusväline soveltuu kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.
 • Lindgren, Elisa (2015)
  Keväällä auringonsäteilyn lisääntyessä alkaa jääpeitteisillä järvillä sulamiskausi, jolloin ensin lumi ja sen jälkeen jääkansi sulavat. Lumeton jää läpäisee jonkin verran auringonsäteilyn näkyvää valoa, joka lämmittää jään alla olevaa vettä ja aiheuttaa siten epästabiilin tiheyskerrostuneisuuden sekä konvektiivisen sekoittumisen alkamisen. Koska jäätyvien järvien jääpeitekauden kesto on lyhentynyt edellisen vuosisadan aikana, mikä voi vaikuttaa esimerkiksi arktisten maa-alueiden ilmastoon ja järvien ekologiaan, tarvitaan jäidenlähdön ja järvien sulamiskauden fysikaalisten prosessien tutkimusta, jotta veden, jään ja ilmakehän välinen vuorovaikutus ymmärrettäisiin ja voitaisiin mallintaa paremmin. Kilpisjärvi (69 03’N 20 50’E) on Suomen Käsivarren Lapissa sijaitseva arktinen tundra-järvi. Sen jäätalvi kestää tavallisesti marraskuusta kesäkuuhun, ja järven jää saavuttaa vuosittain noin 90 cm paksuuden. Keväällä 2013 tehtiin Kilpisjärvelle kenttämatka, jonka tavoitteena oli tutkia arktisten järvien fysikaalisia prosesseja sulamiskaudella, ja jonka aikana kerättyjä mittauksia jään ominaisuuksista sekä veden lämpötilasta analysoidaan tässä tutkielmassa. Kilpisjärvellä havainnoitiin jään sulamista ja mitattiin jään läpi tunkeutuvan PAR-säteilyn määrää sekä tutkittiin järven jäästä otetusta näytteestä kiderakennetta. Järveen asennetut termistoriketjut mittasivat veden lämpötilan kehitystä järven eri syvyyksillä, ja CTD-luotauksilla seurattiin lämpötilan alueellista vaihtelua järven eri osissa sekä säteilyn vaimenemista vesirungossa. Helsingin Yliopiston Kilpisjärven biologiselta asemalta ja Ilmatieteenlaitoksen Kilpisjärven kyläkeskuksen sääasemalta saatiin lisäksi säätietoja, joiden perusteella laskettiin jään lämpötase. Kenttäjakson aikana 25.5.-4.6. Kilpisjärvellä vallitsivat poikkeukselliset olosuhteet, sillä korkeimmillaan ilman lämpötila kohosi +25 Celsiusasteeseen. Järven jää suli nopeasti 4-5 cm vuorokaudessa, mikä johti aikaiseen jäidenlähtöön 3. kesäkuuta. Vaikka lämpötasetta hallitsi auringonsäteily, olivat myös havaittavan lämmön vuo ja pitkäaaltoisen säteilyn netto jäätä lämmittäviä tekijöitä. Pelkästään kohvajäästä koostuvan jään läpäisykyky oli korkea, 0,6-0,9, ja valon vaimenemiskertoimelle saatiin arvoja väliltä 0,2 m−1 ja 0,8 m−1. Jään alla irradianssin taso oli keskimäärin 155 W m−2, ja tämä lämmitysteho aiheutti veden lämpötilan nopean kasvun jään alla jo ennen jäidenlähtöä. Alueellinen vaihtelu oli kuitenkin selkeä, sillä litoraalialueet lämpenivät nopeammin kuin pelagiaalialueet. Tutkimus osoitti, että lähellä jäidenlähtöä auringonsäteily on merkittävin vettä lämmittävä tekijä, jolloin sen ajama konvektio aiheuttaa veden tehokkaan sekoittumisen. Jään läpäisseen säteilyn määrä ja veden lämpeneminen vaihtelevat kuitenkin todennäköisesti järven eri osien välillä epähomogeenisen jääpeitteen takia, mistä voi seurata tiheyserojen ajamien konvektiivisten solujen syntyminen ja siten monimutkainen virtausrakenne jään alla. Tästä ei saatu havaintoja käytetyillä menetelmillä, joten vastaavissa myöhemmissä tutkimuksissa olisi mittaukset suunniteltava kattamaan laajempi alue järveä.
 • Musazay, Abdurrahman (2015)
  Perovskites are a class of materials that possess many interesting properties with a wide range of technological applications in the field of optoelectronics and photovoltaics. In recent years, perovskites have gained considerable attention as an inexpensive and easy-to-synthesize light absorbing material for so-called organic-inorganic solar cells. In this study we wish to examine the structural and electronic properties of CH3NH3PbI3 organohalide lead perovskites. Charge transport behaviour between the light harvesting perovskite and the underlying electron transport mesostructure are some of the factors that affect the Power Conversion Efficiencies (PCE) of these devices. Therefore, advanced characterization methods were used to investigate the structural and electronic changes that may occur at the interface. Scanning electron microscopy (SEM) was used to survey the structure and morphology of the samples. It was found that the titania grain sizes were 20-25 nm in size and the perovskite grain sizes from 200 nm to 500 nm. The samples were prepared using a solution processing method, which is widely considered as one of the most cost effective ways for crystal growth. However, our studies show that this method does not provide a full perovskite coverage of the surface (14.4% of surface uncovered) which reduces the light harvesting yield. X-ray diffraction (XRD) was employed to study the crystal structure of the sample. It was concluded that the titania was in the anatase phase and the perovskite in a tetragonal crystal system (space group: I4/mcm), with a cell size of a=8.89 A and c=12.68 A. Moreover, our XRD results reveal the existence of a PbI2 crystal phase, indicating an incomplete conversion of the precursors to the perovskite phase. In order to probe the changes that occur at the interface and to elucidate the electron transport mechanisms, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was conducted and the core-level spectra was investigated. A shift of 0.44 eV in the binding energy of the Ti 2p line was observed between the titania samples and the titania/perovskite. We hypothesize the origin of this shift to be due to a local screening effect, or the formation of a barrier between the perovskite and the titania that is hindering charge transport and is preventing the compensation for the surface charges lost during photoionization. Based on the findings presented in this thesis we suggest, as a possible research direction for the future, UV Photoelectron Spectroscopy (UPS) for constructing the band alignment schemes with the PbI2 layer included and a thorough investigation of the substrate effects and the synthesis routes on the charge transport dynamics of these systems.
 • Syrjö, Anne (2015)
  Ainereaali kirjoitettiin ensimmäistä kertaa keväällä 2006, jolloin avautui mahdollisuus tutkia yksittäisten reaaliaineiden osaamista. Kokeessa muutos näkyi tehtävävalintojen rajuna kaventumista. Tutkielmassa tarkastellaan ylioppilaskokelaiden fysiikan ainereaaleissa keväinä 2009 ja 2010 tehtyjä tehtävävalintoja, menestymistä sekä käytetyn oppikirjasarjan vaikutusta etsimällä vastauksia kysymyksiin: 1) Millaisia ovat olleet fysiikan ainereaalitehtävät keväinä 2009 ja 2010? 2) Millaisia tehtävävalintoja eri kirjoittajaryhmät (muuttujina sukupuoli ja käytössä ollut oppikirjasarja) ovat tehneet ja miten kokeissa menestyneet? Onko ryhmien välillä havaittavissa tilastollisia eroja? Tutkimuksen viitekehyksenä toimii opetuksen perusmalli lukiossa. Lukion opetussuunnitelman perusteet (LOPS) asettaa tavoitteet koko lukiokoulutukselle. Oppimiseen vaikuttaa mm. kokelaan lähtötaso, kognitiiviset tiedot ja taidot sekä käytössä ollut oppimateriaali. Malli huipentuu arviointiin: lukion osalta ylioppilaskokeen arvosteluun, joka tässä tutkielmassa on keskiössä. Fysiikan ainereaalitehtäviä analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen kvantitatiivinen tutkimusaineisto fysiikan ainereaalikokeen arvostelu kerättiin Ylioppilastutkintolautakunnan tulosluetteloista. Aineisto täydentyi oppikirjatiedoilla, jotka saatiin 58 lukioilta sähköpostikyselyn avulla. Tutkimuksen otos sisälsi n. 15 % kevään fysiikan kirjoittajista: 675 (560 miestä, 115 naista) keväältä 2009 ja 710 (538 miestä, 172 naista) keväältä 2010. Aineistoa analysoitiin SPSS:llä käyttäen ristiintaulukointia sekä ei-parametrisiä testejä. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että enemmistö reaalitehtävistä oli korkeimpia kognitiivisia taitoja vaativia tuottamistehtäviä. Naisten ja miesten arvosanojen tilastollinen ero vaihteli. Sukupuolten väliset tehtävävalinnat poikkesivat vain vähän toisistaan. Käytetyllä oppikirjasarjalla oli merkitystä kokeessa menestymiseen. Parhaiten pärjäsivät Physican ja Fotonin lukijat, tilastollisesti heikoiten Fysiikkaa lukeneet. Miehillä eri oppikirjaa käyttäneiden ainereaaliarvosanat vaihtelivat tilastollisesti merkittävästi, mutta naisten kohdalla eroa ei ollut. Eri kirjasarjaa käyttäneiden tehtävävalinnat vaihtelivat hiukan. Saatujen tulosten valossa aihetta oppimateriaalien ja niiden käytön lisätutkimukseen olisi, jotta tulevaisuudessa voitaisiin taata mahdollisimman tasa-arvoinen lukio kaikille.
 • Talew, Eyob (2015)
  Solar Energetic particle (SEP) events are sudden and temporary increases in the cosmic ray fluxes which are related to solar flares or interplanetary shocks originating from the Sun. Solar energetic particle transport modelling requires a systematic understanding of the properties of the heliosphere. In the current modelling of particle transport in the heliosphere, it is assumed that the interplanetary medium has a steady-state solar wind and that the magnetic field in the heliosphere follows a Parker spiral. The presence of coronal mass ejections (CMEs) or interplanetary coronal mass ejections (ICMEs) in the heliosphere could cause interference with the solar wind and the magnetic field in the heliosphere. In this project we analyse two heliospheric modelling tools, called ENLIL and ENLIL-with-cone models, to see how accurately they could describe the heliosphere in the presence of Coronal mass ejections. To realize this goal we investigated the SEP events of the 23rd solar cycle. At first we investigated 114 SEP events recorded in this cycle for their relationships with CMEs and ICMEs. First, we investigated whether the SEP events could be related to ICME using time-window analysis and the position of the ICME when the SEP event was recorded. Using this process we identified 43 SEP events that are ICME-clean (not related to any ICME according to the two criteria we set). We then modelled the ICME-clean events using ENLIL modelling. We further analysed the ICME-clean events if they have any relation to CMEs. We narrowed our search only to SEP events that have three or less CME that could be associated with them. We then produced a plot for these SEP events to further study the relation between the SEP and the CMEs. We singled out the SEP event that was recorded on May 9, 1999 as a perfect candidate to be further analysed using ENLIL-with-cone model. This event is chosen because it is associated with a fast northward CME that expands into the western hemisphere and could possibly have accelerated the SEP towards Earth. When analysed with ENLIL-with-cone model, we found out that the CME interfered with the magnetic field lines that are directed towards Earth, thus providing a likely origin for the observed SEP event at 1AU. Though the contact between the CME and the Earthward field lines was very brief, it disrupted the Parker spiral structure of the magnetic field lines. From the statistical analysis of the ICMEs and CMEs during the large SEP events of the 23rd solar cycle, we deduced that the two assumptions used in the modelling of heliospheric SEP transport (steady-state solar wind and Parker spiral structure of the magnetic field) could not be made in typical cases. However, more advanced descriptions of the heliospheric field like ENLIL-with-cone could be utilized for modelling instead. From this project we concluded that a future heliospheric modelling tools need to encompass more factors than the two assumptions discussed above.
 • Pöyry, Outi Irene (2015)
  In the upgraded CMS pixel detector (phase II upgrade), the pixel size will become smaller due to the higher occupancy caused by higher luminosity of the LHC. This means that also the bump bonds between the sensor and the read-out circuit will become smaller, which results in smaller gap between the sensor and the ROC. This will increase the probability for electrical sparking that might destroy the ROC, the sensor or both. Jaakko Härkönen has suggested using alumina passivation on the modules for sparking prevention. In this thesis it was studied whether bonding is applicable on a surface having an alumina passivation. It was also of interest, which parameters of the bonder make stronger bonds. Bonding was tested on metal pads with different layer thicknesses of alumina: 0 nm, 10 nm, 15 nm, 20 nm and 25 nm. The strengths of the bonds were tested using the bond pull test. The results indicate that wire-bonding on alumina does well in pull-strength tests, though the bonds are slightly weaker than on surfaces with no alumina. Increasing bonding force seems to weaken the bonds, increasing bonding power, on the other hand seems to make stronger bonds. The conclusion of this thesis is that alumina is a viable choice for passivation, since it does not seem to have a negative effect on the module wire bonding.