Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 883
 • Donner, Daniel (2015)
  Den huvudsakliga forskningsmetoden är semistrukturerade forskningsintervjuer med fem lokaljournalister. Intervjuerna stöds av resedagböcker som respondenterna förde under en veckas tid. Informationen om journalisternas resor utgjorde en grund för diskussionen i intervjuerna, som därefter analyserades med fokus på innehållet. Resultaten visar att en stor del av respondenternas resor sker i Helsingfors innerstad. I allmänhet har respondenterna en bred kunskap om olika områden i huvudstadsregionen, men områden i innerstaden känner de till bättre än förorter. Respondenterna medger att även journalister har fördomar men att det hör till yrkesskickligheten att inte låta fördomarna påverka rapporteringen. De betonar även att det är nyhetsvärdet som styr vilka områden som bevakas. Samtidigt tyder resultaten på att journalisternas rörelsemönster och uppfattningar om olika typer av områden påverkar hur stort de uppfattar att nyhetsvärdet för händelser i olika områden är. Om ett område är bekant för journalisterna och om det ligger i innerstaden kan nyhetsvärdet för händelser eller fenomen som sker i området uppfattas som större av journalisterna. Journalisterna är medvetna om vikten av att rapportera mångsidigt och balanserat om olika områden. Trots det riskerar mediebilden av underprivilegierade förorter bli negativ och obalanserad, vilket beror på mediernas produktionsförhållanden tillsammans med journalisternas sociala homogenitet och koncentration till vissa stadsdelar. De svenskspråkiga mediernas bevakning kan bli speciellt obalanserad eftersom publiken är starkare koncentrerad till vissa områden. Studiens resultat är betydelsefullt med tanke på en potentiell utveckling där segregeringen mellan de olika bostadsområdena i huvudstadsregionen ökar. Då har det en stor betydelse hur journalisterna bidrar till att upprätthålla eller skapa skillnader mellan olika stadsdelar. **********
 • Virta, Leena (2015)
  Paikallisen eliöyhteisön rakenne riippuu paikallisista ja alueellisista suodattimista, jotka toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Paikallisten ja alueellisten tekijöiden vaikutuksia on viime vuosikymmeninä tutkittu makro-organismien lisäksi myös mikro-organismien, kuten piilevien, muodostamissa eliöyhteisöissä. Pohjoisella Itämerellä tällainen tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä ja näytteenotto on useimmiten keskittynyt spatiaalisesti suppealle alueelle. Itämeren kaltaisten murtovesialtaiden tutkiminen on kuitenkin tärkeää, koska ne eroavat olosuhteiltaan ja eliöstöltään muista vesialueista ja niiden biodiversiteetti on yleensä alhaisempi kuin valtamerien ja makeiden vesien. Lisäksi ne ovat mannerten ympäröimiä ja altistuvat siksi voimakkaalle ihmisvaikutukselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat tärkeimmät Suomenlahden ja Pohjanlahden epiliittisten litoraalipiileväyhteisöjen lajikoostumusta ja lajimäärää selittävät tekijät. Selittävinä tekijöinä käytetään vesikemia-, suolapitoisuus- ja ilmastogradientteja, rannan avoimuutta ja maantieteellistä sijaintia. Piilevä- ja vesinäytteet kerättiin vuoden 2013 heinäkuun aikana 37 näytepaikasta siten, että näytesarja kattoi koko Suomenlahden ja Pohjanlahden Suomen puoleiset rannikot. Lisäksi käytettiin Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen Ympäristökeskuksen interpoloituja ilmasto- ja vedenlaatuaineistoja. Lajirunsausanalyysit tehtiin yleistettyjen lineaaristen (GLM) ja yleistettyjen additiivisten (GAM) mallien avulla, ja spatiaalista autokorrelaatiota tarkasteltiin Moranin I -indeksillä. Lajistoanalyyseissä käytettiin hajonnan ositusta, redundanssianalyysiä ja Mantelin testiä. GLM-mallien mukaan lajirunsautta selittivät parhaiten kokonaistyppi, pH ja happi ja GAM-mallien mukaan pH, happi ja suolapitoisuus. Lajirunsaus ei ollut spatiaalisesti autokorreloitunut. Lajiston koostumukseen vaikuttivat hajonnan osituksen mukaan eniten ilmasto- ja sijaintimuuttujat, kun taas vedenlaatumuuttujien vaikutus oli pieni. Tärkein tekijä oli kuitenkin vedenlaatu-, ilmasto- ja sijaintimuuttujien yhteisvaikutus. Mantelin testi osoitti, että piilevälajistolla ja maantieteellisellä sijainnilla oli tilastollisesti merkitsevä korrelaatio, mutta lajiston ja vedenlaadun tai lajiston ja ilmaston välillä sellaista ei esiintynyt. Redundanssianalyysin mukaan tärkeimpiä lajiston koostumusta selittäviä tekijöitä olivat ilman lämpötila, piioksidi, kokonaisfosfori, veden lämpötila, suolapitoisuus ja pH. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että pohjoisen Itämeren piileväyhteisöjen lajirunsautta säätelevät voimakkaimmin paikalliset tekijät eikä alueellisella sijainnilla tai ilmastolla ole suurta vaikutusta. Lajiston säätelijänä maantieteellinen sijainti on sen sijaan tärkeämpi kuin vedenlaatu tai ilmasto. Voimakkaimmin lajistoon vaikuttaa kuitenkin vedenlaadun, ilmaston ja sijainnin yhteisvaikutus, koska sijainti vaikuttaa ilmastoon ja sekä sijainti että ilmasto vaikuttavat vedenlaatuun.
 • Syrjänen, Ossi (2015)
  Gaussin-Bonnet'n lause on differentiaaligeometriassa keskeinen tulos, joka on nimetty Carl Friedrich Gaussin ja Pierre Ossian Bonnet'n mukaan. Lause liittää avaruuden geometrian ja topologian toisiinsa, hyödyntäen geometrisia ja topologisia invariantteja, eli sopivissa muunnoksissa muuttumattomia suureita. Ensimmäisessä luvussa esitellään sileät monistot ja ensimmäisiä perustavanlaatuisia askelia differentiaaligeometrian suuntaan. Aiheen geometrinen luonne ei pelkkien sileiden monistojen tapauksessa nouse vielä ilmiselvästi esiin, vaikka tangenttivektorit ja -avaruudet pystytäänkin jo määrittelemään. Siinä missä topologinen monisto yleistää euklidisen avaruuden ''hyvät'' topologiset ominaisuudet, saadaan sileisiin monistoihin siirryttäessä käyttöön myös keinoja käsitellä suuntia sekä tehdä differentiaalilaskentaa. Perusmääritelmien lisäksi käsitellään muita tärkeitä tuloksia, kuten differentiaalimuotoja ja pintapuolisesti monistoilla integroimisen teoriaa. Toisessa luvussa tartutaan varsinaiseen Riemannin geometriaan ja edetään sileistä monistoista Riemannin monistoihin. Vihdoin selkeämpi geometrisyys tulee esille, kun monistoille määritelty Riemannin metriikka mahdollistaa etäisyyksistä ja kaarevuudesta puhumisen. Konnektioiden avulla mahdollistetaan sileä siirtymä tangenttiavaruudesta toiseen ja päästään käsiksi suunnistetun derivaatan yleistykseen kovarianttiin derivaattaan sekä euklidisen avaruuden suoran viivan yleistyksiin geodeeseihin. Tämän koneiston avulla pystytään määrittelemään monta eri tilanteisiin sopivaa kaarevuuden käsitettä, joiden avulla avaruuden muodosta saadaan tietoa. Viimeisessä, kolmannessa, luvussa määritellään muutamia aiempiin aiheisiin kuulumattomia Gaussin-Bonnet'n lauseen kannalta tarpeellisia käsitteitä. Tilan säästämiseksi algebrallista topologiaa vaativat todistukset sivuutetaan. Lisäksi ''Umlaufsatzin'' eli kiertokulmalauseen todistus sivuutetaan. Lopuksi todistetaan Gaussin-Bonnet'n kaava ja sen avulla itse Gaussin-Bonnet'n lause. Gaussin-Bonnet'n lause on erittäin merkittävä tulos mm. siksi, että se yhdistää niin erilaiset suureet toisiinsa: lokaalista geometriasta kumpuavan Gaussin kaarevuden ja Eulerin karakteristikan, joka on globaali topologinen invariantti. Gaussin-Bonnet'n lause toimii vain 2-ulotteisten monistojen tapauksessa, mutta sille on olemassa monia korkeampiulotteisia yleistyksiä. Näiden yleistysten avulla joitain lauseen geometrisistä ja topologisista seurauksista saadaan hyödynnettyä muissakin monistoissa. Näitä edistyneempiä tuloksia ja muuta, esoteerisempaa, Riemannin geometriaa ei tässä tutkielmassa käsitellä.
 • Brunberg, Robert Henry Alexander (2015)
  I denna avhandling karakteriseras rektifierbara mängder med hjälp av approximativa tangentplan, densitet och ortogonala projektioner. Karakteriseringarna beskriver den lokala strukturen hos rektifierbara mängder. Eftersom en mängd kan delas upp i en rektifierbar mängd och en helt orektifierbar mängd så definierar karakteriseringssatserna också helt orektifierbara mängder. Inledningsvis presenteras grundläggande definitioner och satser inom måtteori. I kapitel två behandlas måtteoretiska egenskaper för Lipschitz funktioner. Dessa egenskaper utgör grunden för bevisen av karakteriseringssatserna. I kapitlet visas också att definitionen av rektifierbarhet är densamma oberoende av om Lipschitz funktioner eller kontinuerligt deriverbara funktioner används i definitionen för rektifierbarhet. Karakteriseringssatserna bevisas i kapitel tre. Utgångspunkten är en lokal linjär approximering av rektifierbara mängder. Karakteriseringen med approximativa tangentplan följer av detta. Därefter bevisas att en mängd är rektifierbar om och endast om densiteten i nästan varje punkt i mängden är 1. Slutligen karakteriseras rektifierbara mängder med ortogonala projektioner. Federer-Besicovitchs projektionssats utgör ena halvan av denna sats. Satsen bevisas först i det tvådimensionella fallet och generaliseras därefter induktivt till ett euklidiskt rum med ändlig dimension.
 • Tuomiaro, Asko Tapani (2015)
  Työn keskeisenä tavoitteena on osoittaa, että jokaisen kompaktin ja yhtenäisen moniston perusryhmällä on äärellinen esitys virittäjien ja relaatioiden avulla. Teoriapohjana käytetään metristen sekä yleisten topologisten avaruuksien teoriaa, jolloin kaikki tutut käsitteet, kuten jatkuvuus ja yhtenäisyys oletetaan tunnetuiksi. Työn ensimmäisessä luvussa käsitellään homotopiateorian perustiedot, jossa aluksi esitellään yleisen homotopian sekä polkuhomotopian käsitteet, minkä jälkeen siirrytään avaruuden perusryhmän määritelmään, ja määritellään kahden avaruuden perusryhmän välinen indusoitu homomorfismi. Tämän jälkeen siirrytään peitekuvausten, peiteavaruuksien sekä peitetransformaatioiden tarkasteluun, ja osoitetaan kuvauksen noston avulla, että yhtenäisen ja lokaalisti polkuyhtenäisen avaruuden perusryhmä on isomorfinen sen universaalipeiteavaruuden automorfismiryhmän kanssa. Lopuksi tarkastellaan vielä topologisten monistojen määritelmää, ja osoitetaan, että jokaisella yhtenäisellä monistolla on olemassa lokaalisti polkuyhtenäinen ja metristyvä universaalipeiteavaruus. Työn toisessa luvussa tutustutaan lyhyesti topologisten transformaatioryhmien teoriaan, ja määritellään vahvan toiminnan käsite. Luvun aluksi määritellään ryhmän toiminnan sekä topologisen ryhmän käsite. Tämän jälkeen määritellään topologisten transformaatioryhmien käsite sekä rata-avaruuden käsite, ja näytetään, että rata-avaruuteen liittyvä kanoninen projektio on avoin kuvaus. Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan vahvan toiminnan käsitettä kahden eri määritelmän avulla, ja näytetään, että sopivilla oletuksilla ne yhtyvät toisiinsa. Luvun lopuksi palataan vielä edellisessä luvussa määriteltyihin peitetransformaatioiden käsitteeseen, ja osoitetaan, että yhtenäisen moniston kaltaisella avaruudella, jolle löytyy sopiva universaalipeiteavaruus, on olemassa vahva automorfismiryhmän määrittelemä toiminta kyseisessä universaalipeiteavaruudessa, ja tämän toiminnan määrittelemä rata-avaruus on kompakti. Työn viimeisessä luvussa tarkastellaan perussysteemejä sekä vapaita ryhmiä, ja osoitetaan, että sopivilla oletuksilla annetulle ryhmälle löytyy äärellinen esitys. Luvun alussa määritellään topologiseen transformaatioryhmään liittyvä perussysteemi sekä tähän perussysteemiin liittyvä tekijäavaruus, minkä jälkeen osoitetaan, että sopivilla oletuksilla tämä tekijäavaruus on metristyvä ja siihen liittyvä toiminta on peitekuvaus. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan vapaan ryhmän käsitettä, ja osoitetaan, että se on hyvin määritelty, jonka jälkeen määritellään ryhmän esitys. Luvun lopuksi määritellään perusjoukon käsite, ja osoitetaan useamman välituloksen avulla, että annetulle ryhmälle, joka toimii sopivalla ominaisuuksilla varustetussa avaruudessa, löytyy äärellinen esitys. Lisäksi tutustutaan vielä parakompaktien avaruuksien käsitteeseen, ja näytetään, että tietyistä edellisen lauseen oletuksista voidaan luopua, jos ryhmän toiminta avaruudessa on vahva, ja rata-avaruus tunnetaan kompaktiksi. Yhdistämällä edellisissä luvuissa esiintyneitä tuloksia tähän tulokseen saadaan osoitetuksi, että jokaisen kompaktin ja yhtenäisen moniston perusryhmällä on äärellinen esitys.
 • Lybeck, Lasse (2015)
  Speech is the most common form of human communication. An understanding of the speech production mechanism and the perception of speech is therefore an important topic when studying human communication. This understanding is also of great importance both in medical treatment regarding a patient's voice and in human-computer interaction via speech. In this thesis we will present a model for digital speech called the source-filter model. In this model speech is represented with two independent components, the glottal excitation signal and the vocal tract filter. The glottal excitation signal models the airflow created at the vocal folds, which works as the source for the created speech sound. The vocal tract filter describes how the airflow is filtered as it travels through the vocal tract, creating the sound radiated to the surrounding space from the lips, which we recognize as speech. We will also present two different parametrized models for the glottal excitation signal, the Rosenberg-Klatt model (RK-model) and the Liljencrants-Fant model (LF-model). The RK-model is quite simple, being parametrized with only one parameter in addition to the fundamental frequency of the signal, while the LF-model is more complex, taking in four parameters to define the shape of the signal. A transfer function for vocal tract filter is also derived from a simplified model of the vocal tract. Additionally, relevant parts of the theory of signal processing are presented before the presentation of the source-filter model. A relatively new model for glottal inverse filtering (GIF), called the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering (MCMC-GIF) is also presented in this thesis. Glottal inverse filtering is a technique for estimating the glottal excitation signal from a recorded speech sample. It is a widely used technique for example in phoniatrics, when inspecting the condition of a patient's vocal folds. In practice the aim is to separate the measured signal into the glottal excitation signal and the vocal tract filter. The first method for solving glottal inverse filtering was proposed in the 1950s and since then many different methods have been proposed, but so far none of the methods have been able to yield robust estimates for the glottal excitation signal from recordings with a high fundamental frequency, such as women's and children's voices. Recently, using synthetic vowels, MCMC-GIF has been shown to produce better estimates for these kind of signals compared to other state of the art methods. The MCMC-GIF method requires an initial estimate for the vocal tract filter. This is obtained from the measurements with the iterative adaptive inverse filtering (IAIF) method. A synthetic vowel is then created with the RK-model and the vocal tract filter, and compared to the measurements. The MCMC method is then used to adjust the RK excitation parameter and the parameters for the vocal tract filter to minimize the error between the synthetic vowel and the measurements, and ultimately receive a new estimate for the vocal tract filter. The filter can then be used to calculate the glottal excitation signal from the measurements. We will explain this process in detail, and give numerical examples of the results of the MCMC-GIF method compared against the IAIF method.
 • Jokela, Tuomas (2015)
  The Late Miocene (11.6–5.3 million years ago) was a period of global climatic cooling and aridification. These events also had an effect on land mammals, which began to adapt to the increasingly open and grass-dominated biomes. The Eurasian Pikermian fauna is a well-known example of this evolutionary trend, including many species adapted to the new environment known as the Pikermian Biome in the Eurasian midlatitudes. The aim of this study was to deduce the paleodiets of individual Pikermian herbivore taxa, to compare results across three localities as well as with with previous results, and to assess the biome they lived in. Fossil teeth of large terrestrial mammalian herbivores from three classical Late Miocene localities of the Pikermian Biome—Pikermi, Samos (Greece), and Maragheh (Iran)—were analyzed with the mesowear method. Mesowear is the wear of mammalian herbivore molar crowns, cusps, and facets that can be seen with the naked eye, and is determined by the animal’s diet (browsing and/or grazing). The mesowear scores were used in a cluster analysis where the fossil taxa were clustered with modern taxa belongin to well-known dietary categories. The results indicated the dietary categories of the fossil taxa. Among individual taxa, the Maraghean rhinoceros _Chilotherium persiae_ gave a surprising browsing signal despite its hypsodonty. _Gazella_ from Pikermi and Samos clustered with browsers to browse-dominated mixed feeders, while the sample from Maragheh indicated a more grass-dominated mixed diet. The antelope _Tragoportax_ from Pikermi and Samos yielded results that indicate the Pikermian genus used more grass in its diet than the Samian one, even though Pikermi is regarded to have been more closed of the two localities. The abundant hipparionine horses, typical for the Pikermian Fauna and previously seen as an indicator of open savanna-like biomes, showed a wide range of diets, but none of the three hipparion populations included zebra-like grazers. The wide dietary range of the Maraghean mammals in the results suggests that Maragheh had a variable paleoenvironment that included both grassy openings and closed forest. The results confirm those of previous studies, depicting a fauna consisting of browsers and mixed feeders with a notable lack of specialized grazers. This suggests that the Pikermian Biome wasn’t as open as the modern East African savannas, which it has been classically compared to, but instead a varied woodland with grassy openings.
 • Karesvuori, Tommi (2015)
  Lake Pyhäjärvi, the largest lake in southwestern Finland, has been under considerable external nutrient loading for the past decades. Rivers Pyhäjoki and Yläneenjoki are the only major input rivers of the lake and are the source of most of the external nutrient loading to the lake. The hydrogeochemistry of the Lake Pyhäjärvi catchment, as well as the catchments of the two input rivers, and groundwater-surface water interaction were evaluated using a wide array of geochemical tracers (major ions, dissolved silica, stable isotopes of oxygen and hydrogen, electrical conductivity and radon-222). Additionally, the feasibility of using mass balance based methods to separate river waters of the two input rivers to their respective source components was evaluated independently with each tracer analysed. In the context of this study, stable isotopes alone were deemed plausible and were only usable in the River Pyhäjoki catchment as there was not enough difference between river water and precipitation (new water) stable isotope proportions in River Yläneenjoki. Employing the stable isotopes of oxygen, mass balance based modelling was attempted to separate the hydrograph of River Pyhäjoki to its end-members (new water and old water). Based on the obtained data, the hydrogeochemical content of the surface waters of each subcatchment (Pyhäjärvi, Pyhäjoki and Yläneenjoki) differed significantly. Additionally, the groundwaters were clearly distinguished from surface waters. Differences were most apparent in stable isotope proportions as well as dissolved silica, and in the case of groundwaters in radon-222 concentrations. This categorization was further supported by a hierarchical cluster analysis. Surface waters showed varying signs of evaporation, whereas groundwaters retained the stable isotope characteristics of mean annual precipitation. Dissolved silica concentrations appeared to be mostly affected by the amount of easily soluble silica in the sediment, water residence time, as well as biological uptake in the surface waters. Lithology seemed to be the controlling factor in radon concentrations, with areas of granitic bedrock having the highest concentrations. The hydrograph separation of River Pyhäjoki gave results between 66–88% of old water in the river at the time of sampling, consisting likely mostly of groundwater. Though this result corresponds well with recent similar studies in the area, there were considerable sources of uncertainty, therefore making the result best thought of as indicative. However, there was clear evidence of groundwater-surface water interaction in all of the subcatchments of Lake Pyhäjärvi, with clear evidence of groundwater discharging into the lake, lake water infiltrating into an aquifer near the shore of the lake, as well as signs of groundwater discharging into the two input rivers.
 • Remes, Jere (2015)
  Even after 50 years, there is still no standard, analytically tractable way to treat Quantum Chromodynamics (QCD) non-numerically besides perturbation theory. In the high-energy regime perturbation theory agrees with experimental results to a great accuracy. However, at low energies the theory becomes strongly coupled and therefore not computable by perturbative methods. Therefore, non-perturbative methods are needed, and one of the candidates is light-front holography. In this thesis, the basics of light-front quantisation and holography are discussed. Light-front quantisation takes light-cone coordinates and the Hamiltonian quantisation scheme as its basis and the resulting field theory has many beneficial properties like frame-independence. Still, to extract meaningful results from the light-front QCD, one needs to apply bottom-up holographic methods. Last part of this work focuses on the applicability of light-front holographic QCD in the area of dark matter. We find that one can build a secluded SU(3) sector consisting of a doublet of elementary particles, analogous to quarks and gluons. Due to a global symmetry, the lightest stable particle is analogous with ordinary neutron. It meets the basic requirements for being a WIMP candidate when its mass is higher than 5 TeV.
 • Gierens, Rosa (2015)
  A semi-automatic method for detecting the tops of the mixed layer in day time and the stable and residual layers in night time is presented. Automatic algorithms to detect gradients in the ceilometer data are utilized, in combination with a stability criteria, provided by an eddy covariance system as well as manual layer detection and quality control. The observations were carried out at Welgegund, a regional background site on the South African savannah. One year of observations was analysed, and the method is shown to work well considering existing knowledge of the continental boundary layer structure and previous observations in southern Africa. Despite having some limitations, the method provided notably high data coverage. The frequency at which each layer was detected showed an annual cycle being lowest in the summer and highest in the winter for all the three layers studied, combined with a diurnal cycle with day time providing lower coverage. A clear diurnal cycle of the boundary layer evolution was observed, however the average heights of the tops of different types of layers showed modest or non-existing annual variation. The day-to-day variation was profound. The strongest seasonal characteristic was present in the summer, when occasional deep convective layers were observed increasing the variability of the mixed layer top compared with other seasons. The effects of conditional sampling were tested by separating the observations in five data sets based on weather conditions and the applicability of the method, and various reasons with potential of causing bias in the results are discussed. The result underlines the need for representative observations of all conditions wished to be included in the study. Some examples of the implications of boundary layer structure on particle concentration are considered in explaining phenomena observed in particle number distribution measurements.
 • Myllyviita, Sini (2015)
  Ilmastonmuutoksen vaikutusta trooppisiin hirmumyrskyihin tarkasteltaessa tulee yhdistää teorioiden, havaintojen ja mallisimulaatioiden tuloksia. Epävarmuustekijät liittyvät trooppisten hirmumyrskyjen luonnolliseen vaihteluun, tulevien pakotteiden suuruuteen ja vaikutukseen, sekä mallisimulaatioiden rajoituksiin ja osittain myös teorioiden puutteisiin. Vaikka kiinnostus kohdistuu trooppisten hirmumyrskyjen muutoksiin niiden kaikilla esiintymisalueilla, ovat useammat tutkimukset kuitenkin keskittyneet Pohjois-Atlantille, koska havainnot ovat sieltä luotettavampia ja kattavat pidemmän ajanjakson. Teorioiden ja mallisimulaatioiden mukaan trooppisten hirmumyrskyjen voimakkuus tulee kasvamaan ilmastonmuutoksen myötä termodynaamisen tehokkuuden ja termodynaamisen epätasapainon kasvaessa sekä pintatuulennopeuden heikentyessä. Voimakkuuden kasvun myötä myös tuhoisuus, joka koostuu myrskyjen maksimipintatuulen kuutiosta, eliniästä ja määrästä, kasvaa CMIP5-mallisimulaatioiden mukaan ainakin yli 20 % 8.5 W/m²:n säteilypakotteella vuoteen 2100 mennessä. Voimakkuuden kasvun lisäksi tuhoisuuden noususta vastaa osin myös mahdollisesti trooppisten hirmumyrskyjen eliniän ja voimakkaimpien myrskyjen määrän kasvu. Trooppisten hirmumyrskyjen sademäärä kasvaa, kun ilmakehän vesihöyrysisältö kasvaa ilmaston lämmetessä. Mallisimulaatioiden mukaan trooppisten hirmumyrskyjen globaali sademäärä kasvaa keskimäärin n. 20 % n. 6 W/m²:n säteilypakotteella vuoteen 2100 mennessä. Sademäärä Pohjois-Atlantilla kasvaa n. 10–30 % 4.5 W/m²:n säteilypakotteella vuoteen 2100 mennessä. Mallisimulaatioilla havaitaan myös Pohjois-Atlantin trooppisten hirmumyrskyjen ratojen siirtyvän itään päin ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien keskitroposfäärin kyllästysvajeen kasvun sekä konvektiivisen massavuon laskun arvellaan vaikuttavan trooppisten hirmumyrskyjen määrää laskevasti ja pintatuulennopeuden heikentymisen määrää nostavasti. CMIP5-mallien tulokset ovat sekalaisia sekä globaalin että alueellisten määrien muutosten suhteen ja riippuvaisia käytetystä mallisimulaation menetelmästä. Kuitenkin voimakkaimpien trooppisten hirmumyrskyjen määrä tulee melko varmasti nousemaan globaalin voimakkuuden kasvaessa. Teoria on kuitenkin vielä vajavaista trooppisten hirmumyrskyjen synnyn ja määrän suhteen. Mallien horisontaalisen resoluution kasvaessa tuloksista odotetaan tulevan varmempia.
 • Meaney, Alexander (2015)
  X-ray computed tomography (CT) is widely used in medical imaging and materials science. In this imaging modality, cross-sectional images of a physical object are formed by taking numerous X-ray projections from different angles and then applying a reconstruction algorithm to the measured data. The cross-sectional slices can be used to form a three-dimensional model of the interior structure of the object. CT is a prime example of an inverse problem, in which the aim is to recover an unknown cause from a known effect. CT technology continues to develop, motivated by the desire for increased image quality and spatial resolution in reconstructions. In medical CT, reducing patient dose is a major goal. The branch of CT known as X-ray microtomography (micro-CT) produces reconstructions with spatial resolutions in the micrometer range. Micro-CT has been practiced at the University of Helsinki since 2008. The research projects are often interdisciplinary, combining physics with fields such as biosciences, paleontology, geology, geophysics, metallurgy and food technology. This thesis documents the design and construction of a new X-ray imaging system for computed tomography. The system is a cone beam micro-CT scanner intended for teaching and research in inverse problems and X-ray physics. The scanner consists of a molybdenum target X-ray tube, a sample manipulator, and a flat panel detector, and it is built inside a radiation shielding cabinet. Measurements were made for calibrating the measurement geometry and for testing reconstruction quality. Two-dimensional reconstructions of various samples were computed using the plane which passes through the X-ray point source and is perpendicular to the axis of rotation. This central plane of the cone beam reduces to fan beam geometry. All reconstructions were computed using the filtered backprojection (FBP) algorithm, which is the industry standard. Tomographic reconstructions of high quality were obtained from the measurements. The results show that the imaging system is well suited for CT and the study of reconstruction algorithms.
 • Rantanen, Mika (2015)
  Tässä työssä tutkittiin matalapainekehitykseen vaikuttavia eri tekijöitä korkeustendenssien avulla. Korkeustendenssi eli geopotentiaalikorkeuden aikaderivaatta on suure, jonka arvo kertoo miten painepinnan korkeus muuttumassa. Tavoitteena oli selvittää, millaisia ovat eri pakotteiden aiheuttamien korkeustendenssien keskimääräiset pystyjakaumat keskileveysasteiden matalapaineiden keskustassa ja miten jakaumat eroavat voimistuvien ja heikkenevien syklonien välillä. Lisäksi pakotteiden tuottamia korkeustendenssejä tutkittiin laajemmin yksittäisen matalapaineen yhteydessä. Korkeustendenssien laskentaan käytettiin Zwack-Okossi-tendenssiyhtälöä, joka ottaa huomioon kaikki korkeustendensseihin vaikuttavat tekijät. Yhtälön sisältämät pystyliikkeet laskettiin yleisen omegayhtälön avulla. Korkeustendenssikenttä jaettiin eri pakotteiden aiheuttamiksi, jotka olivat pyörteisyyden advektio, lämpötilan advektio, kitka, diabaattinen lämmitys ja ageostrofinen pyörteisyystendenssi. Pyörteisyyden advektio jaettiin vielä divergentin ja ei-divergentin tuulen aiheuttamiin osuuksiin. Tutkimuksessa käytettiin OpenIFS-mallidataa pohjoisen pallonpuoliskon keski- ja korkeilta leveysasteilta talvikauden ajalta. Tältä ajalta otokseen poimittiin kaikki mallin simuloimat matalapaineet. Ne jaettiin pintapaineen tendenssin perusteella voimistuviin ja heikkeneviin tapauksiin, käyttäen raja-arvona näille ± 6 hPa/12h. Suurimman kontribuution syveneviin pintamataliin tuotti diabaattinen lämmitys. Pääosin vesihöyryn tiivistymisestä johtuva lämmitys tuotti negatiivisen korkeustendenssin 90 %:ssa voimistuvista matalapaineista. Lämpötilan advektio oli myös tehokas matalapaineita syventävä pakote. Voimistuvissa sykloneissa sen kontribuutio oli pakotteista toiseksi suurin, kun taas heikkenevissä matalapaineissa sen vaikutus oli lähes olematon. Pyörteisyyden advektion tuottama korkeustendenssi oli voimistuvien pintamatalien keskustassa keskimäärin melko lähellä nollaa. Tämä johtui siitä, että divergentin ja ei-divergentin tuulen aiheuttamat korkeustendenssit kumosivat toinen toisensa vaikutusta. Divergentti osuus osoittautui pintamatalia heikentäväksi mekanismiksi, kun taas divergenssitön osuus syvensi niitä. Kitkan vaikutus odotetusti vaimensi matalapaineita. Ageostrofinen pyörteisyystendenssi puolestaan voimisti syveneviä ja heikensi täyttyviä sykloneita. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna tässä työssä uutta oli se, että pystytuuli jaettiin osatekijöihinsä omegayhtälön avulla. Näin ollen se ei esiintynyt laskelmissa omana pakotteenaan. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkittiin matalapainekehitykseen vaikuttavia tekijöitä aiempaa täydellisemmin ja systemaattisemmin.
 • Savola, Pasi Juhani (2015)
  Kiinnostus pelejä kohtaan ja aiempi kokemus pelien ja oppimispelien laatimisesta johdatti tutkijan selvittämään oppimispeleihin liittyvää tutkimustietoa. Tutkielmassa esitelty tutkimustieto painottuu oppimispelien hajanaiseen tutkimuskenttään ja oppimispelien laatimisesta sekä matemaattisista oppimispeleistä tehtyyn tutkimukseen. Inspiraationa toimi erityisesti Krokforssin, Kankaan ja Kopiston (2014) toimittama teos, johon on kerätty laaja valikoima tuoreita artikkeleita oppimispeleistä. Tutkielmaa varten laadittiin myös yksi matematiikan oppimispeli ja selvitettiin mahdollisia poikien ja tyttöjen välisiä suhtautumiseroja kyseisen oppimispelin kohdalla. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, oppivatko oppilaat matematiikalle keskeisiä sisältöjä ja käsitteitä vain pelaamalla kyseistä oppimispeliä. Tutkimus suoritettiin Kuitinmäen koulussa syksyllä 2014. Suhtautumiseroja mittaavaan kyselyyn osallistui 85 oppilasta ja oppimistuloksia mittaavaan osioon 43 oppilasta. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Vertailuarvoja ei käytetty, sillä vastaavanlaista vertailukelpoista peliä ei löytynyt tai sellaista ei ole. Tutkimuksessa selvinnyt positiivinen suhtautuminen kyseiseen oppimispeliin sekä pelaamisen aikana tapahtuva oppiminen viittaavat siihen, että vastaavanlaiset pelit voisivat antaa samanlaista hyötyä. Tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin oppimispeleihin.
 • Manninen, Juho-Matti (2015)
  Suuntaviivat lukion matematiikan opetukselle antaa opetussuunnitelma. Lukion uudessa opetussuunnitelmassa, joka astuu voimaan syksyllä 2016, tulee korostumaan teknisten apuvälineiden rooli matematiikan opetuksessa ja oppimisessa. Näihin teknisiin apuvälineisiin sisältyy myös symbolisen laskennan ohjelmistot. Tämän vuoksi on ajankohtaista selvittää, millaisilla tavoilla symbolista laskentaa voidaan hyödyntää matematiikan lukio-opetuksessa. Tämän tutkielman tavoitteena oli löytää konkreettinen tapa symbolisen laskimen hyödyntämiselle lukion pitkän matematiikan integraalilaskennan opetuksessa. Tutkielman alussa esitellään symbolisen laskimen taustaa ja aiheesta aikaisemmin tehtyjä opinnäytetöitä. Tämän jälkeen tuodaan esille tutkielmassa käytettävät teoreettiset viitekehykset: instrumentaalinen lähestymistapa, pedagogisen kartan taksonomia ja Zimmermannin matematiikan kahdeksan aktiviteettia. Näiden viitekehysten lisäksi esitellään proseduraalisen ja konseptuaalisen tiedon moderni tulkinta. Tutkielmassa tutustutaan myös siihen, millaista integraalilaskentaa symbolisilla laskimilla ja GeoGebra-ohjelmistolla voi tehdä. Näiden taustatietojen ja teoriaosan viitekehyksien avulla suunniteltiin opetuskokeilu, joka toteutettiin yleislukion pitkän matematiikan integraalilaskennan kurssilla. Tutkielmassa kuvaillaan opetuskokeilun sisältö ja raportoidaan siitä tehdyt havainnot ja opiskelijoilta saatu palaute. Opetuskokeilusta havaittiin, että symbolisen laskimen avulla voidaan luoda opetustilanteita, joissa opiskelijat saavat toimia aktiivisemmin oman matemaattisen tietonsa rakentajina. Havaintojen ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella tämä koettiin mielekkääksi tavaksi opiskella matematiikkaa. Symbolinen laskin on siis mahdollista yhdistää osaksi matematiikan opetusta ja sen avulla voidaan luoda uudenlaisia oppimisympäristöjä. Opetuksen suunnittelutyön ja oman opetuksen reflektoimisen tukena voidaan käyttää pedagogista karttaa.
 • Sireni, Jukka (2015)
  Tutkielmassa esitetään ja todistetaan joitain pallojen homotopiaryhmiä koskevia tuloksia. Avaruuden $X$ $n$:s homotopiaryhmä $\pi_n(X)$ määritellään kuvausten $S^n\to X$ homotopialuokkien joukkona. Ensimmäistä homotopiaryhmää voisi havainnollistaa kuminauhalenkillä avaruuden pinnalla. Kaksi lenkkiä on homotooppiset, jos ne voidaan pintaa pitkin liu'uttamalla muuttaa toisikseen. Tutkielman alussa esitetään tarvittavat homotopiateorian määritelmät ja lauseet. Tämän jälkeen tutkitaan ympyrän homotopiaryhmiä. Ympyrän ensimmäinen homotopiaryhmä, eli perusryhmä, on isomorfinen kokonaislukujen ryhmän kanssa, kun taas korkeampiulotteiset homotopiaryhmät ovat nollaryhmiä. Osoitetaan myös, että korkeampiulotteisten pallojen ensimmäinen homotopiaryhmä on nollaryhmä. Ensimmäinen päätulos on Freudenthalin suspensiolause palloille. Avaruuden $X$ suspensio määritellään olemaan avaruus $SX$, kun avaruuden $X$ ''ylä- ja alapuolille'' liitetään kartiot, joiden pohja on $X$. Erityisesti siis pallon suspensio on yhtä astetta korkeampiulotteinen pallo, Tämän avulla saadaan määriteltyä kuvaus $S:\pi_i(X)\to \pi_{i+1}(SX)$. Kun $X$ on pallo ja näitä kuvauksia laitetaan peräkkäin, saadaan kuvausten jono, jossa sekä pallon ulottuvuus, että homotopiaryhmän järjestysluku kasvavat aina yhdellä. Freudenthalin suspensiolauseen nojalla tässä jonossa ryhmät ovat tietystä ryhmästä alkaen isomorfisia, joten ryhmien laskemiseksi riittää laskea alkupään tyhmät. Tämän avulla osoitetaan, että $n$-ulotteisen pallon $n$:s homotopiaryhmä on kokonaislukujen ryhmä, ja että tätä alempiasteiset ryhmät ovat nollaryhmiä. Toinen päätulos on osoittaa Hopfin kuvauksen $p:S^3\to S^2$ avulla, että $\pi_3(S^2)$ on isomorfinen kokonaislukujen ryhmän kanssa. Tämä ryhmä voidaan ajatella olemaan Hopfin kuvauksen virittämä. Tämä Heinz Hopfin vuonna 1931 löytämä kuvaus oli ensimmäinen kuvaus korkeampiulotteiselta pallolta matalampiulotteiselle, joka ei ole homotooppinen vakiokuvauksen kanssa, eli sitä ei voida liu'uttaa pois pallon $S^2$ päältä. Tämä kumosi siis oletuksen, että ryhmät $\pi_i(S^n)$ ovat nollaryhmiä, kun $i>n$.
 • Luukkonen, Petri Samuel (2015)
  In this thesis, a theoretical background of algorithms called NLS-BB-NMF and K-SVD for computing the image dictionary have been introduced. The NLS-BB-NMF algorithm computes the matrix factorization V ≈ WH of the training data matrix V (in our case the set of image patches from training image) using gradient descent methods by applying non-negative constraint on matrices W and H. The K-SVD in turn computes the matrix factorization WH applying sparsity constraint on the coefficient matrix H using Orthogonal Matching Pursuit (OMP) and Singular Value Decomposition (SVD). In the factorization, matrix W is the so called dictionary and it contains features, also called atoms, of the data V . The atoms serve as a building blocks of the original data, and they are also assumed to represent data that is similar to the training data V . The testing of the methods were carried in two phases. Initially, in the so called training phase, the dictionary was learned by the algorithms from a training image. The visual structure of the atoms learned by the algorithms were notably different although the approximations WH made by both dictionaries were visually very close to the original image. The visual difference between the learned dictionaries was seen as a consequence of the sparsity constraint that was forced for the coefficient matrix in K-SVD but not in NLS-BB-NMF. Secondly, in the test phase, a test image with various noise levels was approximated using the learned dictionary. The algorithms were able to produce approximations that were closer to the clean test image than the noisy test image. This was seen as the effect of dictionaries whose atoms were representing only the features of clean images. This observation led to a second test where the algorithms were tested to compute the denoised reconstructions of the test image with varying noise levels by using an extended dictionary contai- ning additionally atoms learned from a noise sample. The qualities of the reconstructions were evaluated by using the Frobenius matrix norm and Struc- tural Similarity (ssim) index that has been observed to adapt better the visual perception of human eyes.
 • Karpansalo, Aleksi (2015)
  Tutkielmassa esitetään kuvailevan vaativuusteorian tulos inflatorisen kiintopistelogiikan ja polynomisen ajan vaativuusluokan yhteydestä. Tuloksen todistamiseen tarvittavat logiikan ja vaativuusteorian pohjatiedot käydään tutkielmassa läpi. Joukko-opin perusteet ja yleiset merkinnät toivotaan lukijalle entuudesta tutuiksi. Inflatorinen kiintopistelogiikka on ensimmäisen kertaluvun logiikan laajennus, johon on lisätty inflatoriseksi kiintopistekvantifioinniksi kutsuttu kaavanmuodostussääntö. Inflatorinen kiintopistekvantifiointi määrittelee relaation induktiivisesti ja sopii hyvin kuvailemaan tietokoneiden iteratiivisia ja rekursiivisia toimenpiteitä. Rajoittumalla äärellisiin järjestettyihin malleihin saadaan inflatorisen kiintopistelogiikan ilmaisuvoima vastaamaan vaativuusteorian polynomisen ajan vaativuusluokkaa. Vaativuusteoriassa käytetään Turingin koneita työkaluna ongelmien ratkaisemiseen tarvittavia resursseja arvioitaessa. Resurssivaativuuksiltaan samankaltaisia ongelmia luokitellaan vaativuusluokkiin. Polynomisen ajan vaativuusluokka on luokka kaikille ongelmille, jotka voidaan ratkaista syötteen pituudesta polynomisesti riippuvassa määrässä Turingin koneen laskennan askelia. Inflatorisen kiintopistelogiikan ja polynomisen ajan vaativuusluokan yhteyden osoittamiseksi tutkielmassa esitetään, kuinka kuvailla logiikan malleja Turingin koneilla ja Turingin koneita logiikan kaavoilla. Tarvittavien työkalujen esittelyjä seuraa tutkielman päätulos: inflatorinen kiintopistelogiikka karakterisoi polynomisen ajan vaativuusluokan. Lopuksi käydään läpi järjestyksen olettamisen tarpeellisuutta.
 • Sandoval Zárate, América Andrea (2015)
  Personalised medicine involves the use of individual information to determine the best medical treatment. Such information include the historical health records of the patient. In this thesis, the records used are part of the Finnish Hospital Discharge Register. This information is utilized to identify disease trajectories for individuals for the FINRISK cohorts. The techniques usually implemented to analyse longitudinal register data use Markov chains because of their capability to capture temporal relations. In this thesis a first order Markov chain is used to feed the MCL algorithm that identifies disease trajectories. These trajectories highlight the most prevalent diseases in the Finnish population: circulatory diseases, neoplasms and musculoskeletal disorders. Also, they defined high level interactions between other diseases, some of them showing an agreement with physiological interactions widely studied. For example, circulatory diseases and their thoroughly studied association with symptoms from the metabolic syndrome.
 • Hedman, Peter (2015)
  The focus of this thesis is to accelerate the synthesis of physically accurate images using computers. Such images are generated by simulating how light flows in the scene using unbiased Monte Carlo algorithms. To date, the efficiency of these algorithms has been too low for real-time rendering of error-free images. This limits the applicability of physically accurate image synthesis in interactive contexts, such as pre-visualization or video games. We focus on the well-known Instant Radiosity algorithm by Keller [1997], that approximates the indirect light field using virtual point lights (VPLs). This approximation is unbiased and has the characteristic that the error is spread out over large areas in the image. This low-frequency noise manifests as an unwanted "flickering" effect in image sequences if not kept temporally coherent. Currently, the limited VPL budget imposed by running the algorithm at interactive rates results in images which may noticeably differ from the ground-truth. We introduce two new algorithms that alleviate these issues. The first, clustered hierarchical importance sampling, reduces the overall error by increasing the VPL budget without incurring a significant performance cost. It uses an unbiased Monte Carlo estimator to estimate the sensor response caused by all VPLs. We reduce the variance of this estimator with an efficient hierarchical importance sampling method. The second, sequential Monte Carlo Instant Radiosity, generates the VPLs using heuristic sampling and employs non-parametric density estimation to resolve their probability densities. As a result the algorithm is able to reduce the number of VPLs that move between frames, while also placing them in regions where they bring light to the image. This increases the quality of the individual frames while keeping the noise temporally coherent -- and less noticeable -- between frames. When combined, the two algorithms form a rendering system that performs favourably against traditional path tracing methods, both in terms of performance and quality. Unlike prior VPL-based methods, our system does not suffer from the objectionable lack of temporal coherence in highly occluded scenes.