Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 874
 • Westerberg, Sanna Amanda (2015)
  Ilmastonmuutos on ilmiö, jonka seuraamukset muuttavat monin eri tavoin maapalloamme. Tässä kyselylomaketutkimuksessa selvitettiin lahjakkaiden nuorten käsityksiä ilmastonmuutoksesta. Tutkimus selvitti, mitä lahjakkaat nuoret haluavat tietää ilmastonmuutoksessa. Kohderyhmänä oli 215 lahjakasta oppilasta 39 maasta. Tutkimuksessa kerättiin e-lomakkeella 215 oppilaan esittämät 545 kysymystä liittyen ilmastonmuutokseen. Oppilaista 56 % halusi tietää, miten ilmastonmuutoksen seuraukset olisi ratkaistavissa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista halusi tietää 21 % oppilaista. Lahjakaista nuorista 22 % halusi tietää, mitä ilmastonmuutos on ja miten sitä tutkitaan. Ilmastonmuutoksen opetuksen tulisi siksi jatkossa keskittyä ilmastonmuutosongelmien ratkaisuvaihtoehtojen esille tuomiseen sen lisäksi, että oppilaille opetetaan kouluissa mitä ilmastonmuutos on. Lisäksi tutkittiin kyselylomakkeella 27 lahjakkaan nuoren käsityksiä ilmastonmuutoksesta ja sen opetustavasta. Opiskelijat olivat 15 eri maasta. Kyselylomaketutkimus tehtiin tiedeleirillä Suomessa. Lahjakkailla nuorilta oli vaihtoehtoisia käsityksiä ilmastonmuutoksesta, 26 % piti ilmastonmuutosta luonnollisena ilmiönä. Yli 88 % vastanneista oli huolissaan ilmastonmuutoksen seuraamuksista. Oppilaista yli 88 % uskoi oppivansa ilmastonmuutoksesta tutkimuksellisen opiskelun avulla. Ilmastonmuutosta tulisi opettaa siis tutkimuksellisen opiskelun kautta. Tämän tutkimuksen kautta haluttiin selvittää, onko tarvetta päivitetylle ilmastonmuutos -termille. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, että ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta kuvaa parhaiten sana ilmaston vääristymä (eng. Climate distortion).
 • Leon-Denegri, Eduardo (2015)
  Many diseases are associated with oxidative stress caused by free radicals. Fungal endophytes are microbes that inhabit host plants without causing disease and have been recognized as potential sources of pharmaceutically valuable compounds. The extract of the endophytic fungi, Phialophora lignicola found in roots of Pinus sylvestris (Scots pine) seedlings has revealed protective bioactivity on human retinal pigment epithelial cells (hRPE) against oxidative stress which can lead to obtain compounds for the treatment or prevention of Age-related macular degeneration (AMD). The current research was directed towards finding the naturally-occurring antioxidant(s) in P. lignicola and to characterize and identify them by NMR spectroscopy and MS analysis. The bioactive aqueous extract of P. lignicola was fractionated by preparative HPLC and the antioxidant activity of each sample was evaluated by H2O2 scavenging test and bioassay with model cells of hRPE cells. The bioactive fractions were characterized by 500 Mhz NMR spectroscopy, performing both one- and two-dimensional NMR experiments, including 1H NMR, COSY, TOCSY, HSQC, ROESY, 31P-NMR and 31P-1H correlation. ESI-TOF MS in the positive mode was used for the determination of molecular weights found in the fractions. Additionally, LC-MSn was used for the separation of compounds and mass analysis to complement the information given by ESI-TOF MS. The present study provides evidence that two bioactive fractions of P. lignicola possessed the presence of antioxidative activity. The NMR experiments suggested arginine and polysaccharides. ESI-TOF MS results established the presence of arginine, a hexose-arginine conjugate and other compounds that based on NMR and mass spectrometry literature they could be chitin oligomers. Furthermore, LC-MSn identified fragments typical of L-arginine. For future research, some drawbacks of this study such as concentration of samples and chromatographic purification method should be improved to optimize the NMR and mass spectrometry analysis.
 • Laamanen, Jane (2015)
  Puskuriliuos on yksi lukion kemian keskeisistä sisällöistä. Puskuriliuoskäsitteen ymmärtämistä on tutkittu kansainvälisesti vähän. Tutkimustiedon perusteella opiskelijoilla on heikot käsitteelliset taidot puskuriliuoksen kemiasta ja opiskelijoilla ilmenee runsaasti vaihtoehtoisia käsityksiä happo-emäskemiasta. Kokeellisuus on tärkeä osa kemian opetusta. On kuitenkin huomattu, että kokeelliset oppimateriaalit eivät aina tue kemian oppimista. Tarvitaan uusia lähestymistapoja ja oppimateriaalia puskuriliuoskäsitteen kokeellisen oppimisen tueksi. Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena oli tuottaa tutkimuspohjaisesti kokeellinen oppimateriaali tukemaan puskuriliuoskäsitteen oppimista. Kontekstiksi valittiin veri. Ihmisen terveyden kannalta veren puskuriominaisuus on elintärkeä, sillä ilman sitä solujen pH muuttuisi helposti ja elintoiminnot hidastuisivat nopeasti. Tutkimusmenetelmänä tässä tutkielmassa käytettiin kaksisyklistä kehittämistutkimusta. Ensimmäinen sykli jakautui tarveanalyysiin, teoreettiseen ongelma-analyysiin, kehittämisprosessiin ja ensimmäiseen kehittämistuotokseen. Kehittämisprosessi toteutettiin Kemianluokka Gadolinissa. Tarveanalyysissä tutkittiin, mikä on nykytilanne puskuriliuoksen opetuksessa. Tutkimuskysymys oli, miten puskuriliuoskäsitettä opetetaan ihmisen kemian kontekstissa lukion oppikirjoissa ja millaiselle oppimateriaalille on tarvetta. Tarveanalyysin tuloksena saatiin, että veren puskuriominaisuutta käsitellään yleisimmissä lukion viidennen kurssin oppikirjoissa opetettaessa puskuriliuoskäsitettä. Veren puskuriominaisuuksiin liittyviä tehtäviä oli kuitenkin vähän, eikä kokeellisia tehtäviä ole lainkaan. Teoreettisessa ongelma-analyysissä käsiteltiin kokeellisen oppimateriaalin kehittämisen ja sen arvioinnin kannalta keskeisiä aihe-alueita: puskuriliuoksen oppiminen, kontekstuaalinen oppiminen, käsitteen oppimisen ja kokeellisuuden tukeminen. Ongelma-analyysien pohjalta kehittämisprosessissa rakennettiin ensimmäinen versio kokeellisesta oppimateriaalista. Ensimmäinen kehittämistuotos sisälsi neljä osuutta, joissa tutkittiin puskuriliuoksen toimintaa mittausautomaation avulla. Jokaisen osuuden jälkeen seurasi pohdintakysymyksiä liittyen tarkasteltavaan ilmiöön ja sitä vastaavaan käsitteen sisältöön. Kehittämistutkimuksen toinen sykli koostui oppimateriaalin arvioinnista, jatkokehittämisestä ja toisesta kehittämistuotoksesta. Arvioinnin perusteella kehitetty kokeellinen oppimateriaali tukee puskuriliuoskäsitettä sen toiminnan ja merkityksen osalta sekä lisää pH-käsitteen ymmärrystä. Tukeakseen entistä enemmän puskuriliuoskäsitteen oppimista oppimateriaali muokattiin oppimissyklimuotoon. Kehitettyä oppimateriaalia voidaan käyttää Kemianluokka Gadolinissa sekä kouluissa, joissa on käytössä mittausautomaatiovälineet.
 • Sjöblom, Anna (2015)
  Intresse är en viktig förutsättning för inlärning och framtida yrkesval. I Finland är högstadieelevernas intresse för kemi skrämmande lågt. Man kan dela in intresse i situationsintresse och djupare personligt intresse. Innan man kan skapa ett personligt intresse måste ett situationsintresse först uppstå. Situationsintresset är också det som läraren kan påverka. Väl utförda demonstrationer kan påverka både elevernas intresse och inlärning positivt. Det samma gäller för undervisningsvideor. I det här arbetet har det producerats en demonstrationsvideo för att höja högstadieelevers intresse för kemi. Elevernas reaktioner på videon samt deras allmänna åsikter om videor i kemiundervisningen har undersökts kvantitativt med hjälp av en enkät. Baserat på elevernas svar kan demonstrationsvideor vara ett beaktansvärt sätt att höja högstadieelevers intresse för kemi. Det skulle dock vara bra om videorna kunde produceras med större budjet än videon i det här projektet.
 • Montanari, Ulisse (2015)
  Lignin synthesis has been debated for quite some time, it is uncertain whether the polymerization is simply chemically and kinetically controlled or if other entities, such as enzymes and proteins, are involved. If lignin synthesis is only chemically controlled, then some of the polymer growing branches will eventually react together. When two growing chains, already linked at a branching point, react together, a closed loop is created. The purpose of this study is to look for these closed loops. As lignin structure is complicated and the amount of branching points not too elevated, a model is needed to simplify the problem. The most employed model for lignin is dehydrogenation polymer, obtained from radical oxidation of coniferyl alcohol. In order to have a chance of detecting the closed loops in the model polymer it is necessary to increase the number of branching points. The idea to achieve this goal came from star polymers, where a multibranched polymerization center is used to start the growth of polymeric chains in multiple directions. The intoduction of a multibranched polymerization center in the dehydrogenation polymer should provide the necessary amount of branching points and increase the chances of closed loops detection. Three new, three-branched model compounds were synthesized, to act as polymerization centers. The synthesis of these compound had never been tried before. Two of the model compounds were synthesized and characterized, but the reaction yield for one of them was too low to proceed with the study. the synthesis of the third model compound was abandoned. Coniferyl alcohol polymerization tests have been run with one of the model compound and with two model compounds precursors. This research is at a too early stage for the detection of closed loops, but some encouraging results have been obtained in that direction.
 • Varila, Toni (2015)
  Ligniinin ja sen johdannaisten erottaminen biomassasta on noussut biojalostamoissa tärkeään rooliin, kun biomateriaalien käyttöä pyritään tehostaman. Suurta mielenkiintoa näissä yhdisteissä herättää erityisesti se, että yhdisteet pystyvät toimimaan antioksidantteina eli estämään haitallisten happi- ja typpiradikaalien reaktioita elävissä organismeissa. Ligniini on luonnon toiseksi yleisin fenolinen polymeeri. Se koostuu hapettuneista fenyylipropeeni monomeereista, jotka linkittyvät erilaisiin aryylieettereihin. Lehtipuissa, kuten koivuissa, linkittyminen aryylieettereihin tapahtuu suurimmaksi osaksi β-O-4 sidoksella. Havupuissa, kuten kuusessa, tämä on vähäisempää. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan aluksi biojalostamoita ja niiden toimintaa, jonka jälkeen tarkastellaan tarkemmin vapaiden radikaalien muodostumista organismien sisällä ja minkälaisia vaikutuksia niillä siellä on. Tämän lisäksi perehdytään solun sisäisiin antioksidantteihin, kuten superoksididismutaasiin, katalaasiin ja glutationiin ja siihen kuinka ne toimivat sekä kineettisiin antioksidantteihin eli kehoon ulkopuolelta tuleviin antioksidantteihin ja niiden toimintaan. Näihin kuuluvat biomassasta saatavat useat fenoliset yhdisteet, karotenoidit flavonoidit ja askorbiinihappo. Antioksidatiivisuuden mittaamiseen perehdytään katsauksen loppuosiossa. Antioksidatiivisuutta voidaan mitata DPPH (di(fenyyli)-(2,4,6-trinitrofenyyli)iminoatsanium) ja ABTS+ (2,2-atsinobis-(3-etyylibentsothiatsoliini-6-sulfonihappo)) radikaalien avulla sekä mm. ORAC- ja FRAP-menetelmillä. Tutkielman kokeellisessa osuudessa tutkittiin yhteensä 21 fenolisen yhdisteen ja kanelihapon antioksidatiivisuutta UV-Vis-spektorofotometrialla, käyttäen DPPH-radikaalia. Tämän lisäksi valmistettiin ligniinin polymeerirakenteessa esiintyvää dibentsodioksosiinia (DBDO) ja tutkittiin onnistuisiko DBDO:n linkitys koniferyylialkoholin kanssa entyysmikatalyyttisissä reaktio-olosuhteissa. Tulosten mukaan, linkittyminen näiden kahden välillä ei välttämättä tapahdu ollenkaan. Tarkempi analyysi saataisiin, jos näytteestä mitattaisiin sen massaspektri. Tällöin saataisiin enemmän informaatiota reaktiossa muodostuvasta tuotteista ja nähtäisiin millainen molekyylijakauma tuotteille tulisi. Antioksidatiivisuusmittauksissa selvisi, että tehokkaimmin vapaata radikaalia sieppasivat yhdisteet, joiden rakenteessa oli yksi tai useampi fenolinen hydroksyyliryhmä, konjugoituneita kaksoissidoksia tai syringyyliryhmä.
 • Meriläinen, Satu (2015)
  Ydinjätteen loppusijoittamista erilaisiin geologisiin muodostumiin on tutkittu runsaasti. Suomessa korkea-aktiivinen ydinjäte eli käytetty ydinpolttoaine tullaan loppusijoittamaan graniittiseen kallioperään Olkiluodon alueelle noin 400 metrin syvyyteen. Graniittinen kallioperä sisältää erilaisia alumiinioksideita ja –hydroksideja, ja alumiinia esiintyy useissa mineraaleissa. Mikäli ydinjäte vuosituhansien kuluessa pääsisi useista esteistä huolimatta vapautumaan loppusijoitustiloista kallioperään, olisi sorptio niiden kulkeutumista merkittävästi hidastava tekijä. Koska radionuklidien kulkeutumisnopeus riippuu vahvasti mineraalipintojen sorptiosta, on runsaasti kallioperässä esiintyvien alumiinioksidien sorptio-ominaisuuksien tunteminen tärkeää turvallisuusanalyysin kannalta. Loppusijoitettava ydinjäte sisältää radiotoksisia kolmenarvoisia transuraaneja kuten plutoniumia hapetustilalla +III sekä amerikiumia ja curiumia, joiden hapetustila kallioperässä on +III. Näiden transuraanien ollessa kemiallisesti samankaltaisia saattaisivat ne kilpailla kallioperän vapaista sorptiopaikoista keskenään. Kilpailu rajallisista sorptiopaikoista vähentäisi metallien sorptiota mineraalipinnoille, jolloin niiden kulkeutumisnopeus kallioperässä saattaisi olla oletettua suurempi. Tästä syystä kilpailevan sorption vaikutukset tulee huomioida loppusijoituksen turvallisuutta arvioitaessa. Koska radiotoksisten transuraanien kemian tutkiminen on haastavaa, käytetään niiden analogeina helpommin käsiteltäviä kolmenarvoisia lantanideja, kuten europiumia, koska niiden kemialliset ominaisuudet ovat samanlaiset. Pro gradu -tutkielmassa perehdyttiin kolmearvoisten lantanidien europiumin ja lantaanin sekä kolmenarvoisen yttriumin sorptio-ominaisuuksiin alumiinioksidi korundiin (α-Al2O3). Tutkielman kokeellisessa osuudessa tutkittiin europiumin, yttriumin ja lantaanin sorptiota pH:n sekä ajan funktiona. Korundin pitoisuutena käytettiin 0,5 g/l tai 5 g/l ja metallien pitoisuuksina 1×10-5 mol/l tai 5×10-6 mol/l. Kineettiset sorptiokokeet tehtiin pH:ssa 8,0. Tutkielmassa perehdyttiin erityisesti näiden metallien väliseen sorptiokilpailuun. Yttriumin ja lantaanin havaittiin pH:n funktiona tehtävissä kokeissa siirtävän hieman europiumin sorptioreunaa, eli pH-aluetta, jossa sorptioprosentti nousee jyrkästi pH:n funktiona, korkeammalle pH-alueelle. Lantaanin vaikutuksen europiumin sorptioon havaittiin olevan hieman yttriumia suurempi. Kineettisissä sorptiokokeissa yttriumin havaittiin selvästi hidastavan europiumin sorptiota korundin pinnalle. On siis melko todennäköistä, että kemiallisesti samanlaiset metallit kilpailevat sorptiopaikoista keskenään tai hidastavat toistensa sorptiota. Pro gradu –tutkielmassa perehdyttiin myös europiumin ja yttriumin sorption mallintamiseen PHREEQC-ohjelmalla. Mallinnuksella haluttiin selvittää Eu:n pintakompleksaatiovakiot europiumin sorptioyhtälöille korundin pinnalla. Eu:n mallinnetut sorptiotulokset vastasivat hyvin kokeellisia tuloksia.
 • Hiilloste, Tea (2015)
  Ligniini on maailman toiseksi yleisin biopolymeeri. Se mahdollistaa puun puutumisen sekä veden ja ravinteiden kulkeutumisen puun- ja ruohovartisten kasvien soluissa. Ligniinillä on havaittu antioksidatiivisiä ominaisuuksia, sillä se kykenee pelkistämään radikaaleja. Antioksidanttiaktiivisuuteen vaikuttaa molekyylin sisäinen molekulaarinen koostumus. Ligniinin perusrakenne muodostuu kolmesta kanelialkoholin monomeeristä. Nämä monomeerit muodostavat entsyymikatalysoitujen hapetusreaktioiden kautta monimutkaisen polymeeriketjun. Tämä tutkielma tarkastelee kirjallisuusosuudessa ligniinin rakenteesta havaittuja rakenneyksiköitä ja niiden kykyä toimia antioksidantteina. Kokeellisessa osiossa syntetisoitiin ensin ligniinin rakenteessa esiintyvä, niin kutsuttu 8-rengasrakenne, dibentsodioksosiini. Tämän jälkeen syntetisoidun malliaineen annettiin reagoida entsyymikatalyyttisesti hapettavissa olosuhteissa koniferyylialkoholin kanssa. Kokeiden toivottiin antavan lisävalaistusta ligniinipolymeerin 3-uloitteisen rakenteen muodostumiseen. Reaktioseokset analysoitiin NMR-spketroskopian ja HPLC-kromatografian avulla ja tärkeimmälle oletettavalle ristikytkentätuotteelle syntetisoitiin tetrameerinen analogi. Työssä tutkittiin myös ligniinin analysointia pyrolyysi-GC/MS-laitteistolla. Tulosten analysoimiseksi luotiin ensin yhdeksän yksinkertaisen, ligniinin pyrolyysissä oletettavasti muodostuvan yhdisteen GC/MS-spektrikirjasto ja tätä hyödynnettiin kuuden ligniinin malliyhdisteen pyrolyysihajoamistuotteiden identifioimisessa. Yksi malliyhdisteistä oli aiemmin valmistettu dibentsodioksosiini ja loput edustivat yleisimpiä ligniinin rakenneyksikköjä.
 • Virman, Meri (2015)
  Still to this day, not all factors affecting the behavior of deep moist convection are completely understood. These factors should be understood in order to produce better forecasts of the behavior of deep convection. It is known that deep convection depends on the vertical profiles of temperature and relative humidity (RH). Because in the tropics mean horizontal temperature gradients are small, it is important to know what processes are associated with anomalies of temperature and RH in the tropics. One important process is deep convection itself. This study investigates how deep convection occurring as mesoscale convective systems (MCSs) influences the vertical profiles of temperature and RH. Radiosonde observations obtained in the tropics were binned into groups based on the amount of area-averaged precipitation obtained during 24 hours before the observation. Anomalies of temperature and RH were calculated by subtracting the bin-average vertical profile of the non-precipitating group from the bin-average vertical profile of a group with certain amount of precipitation. This way it is possible to compare how the temperature and RH profiles associated with precipitation differ from those that are associated with a non-precipitating atmosphere. An investigation of the vertical profiles of RH anomaly in the different groups suggests that precipitation is associated with a positive RH anomaly throughout the troposphere and that the anomalies are largest in the 300-800 hPa layer. Four separate layers were distinguished from the vertical profiles of temperature anomalies, which yields information of the processes occurring in MCSs. The 300-500 hPa layer is characterized by a positive temperature anomaly, most likely associated with condensation of water vapor in the anvil cloud portion of MCSs. The 500-800 hPa layer is characterized by a negative temperature anomaly, most likely associated with evaporation of stratiform precipitation falling from the anvil cloud. Between 800-950 hPa the negative temperature anomalies are smaller than in the 500-800 hPa and 950-1000 hPa layers, which is hypothesized to be due to evaporatively driven mesoscale unsaturated downdrafts. The layer below 950 hPa is characterized by a strong negative temperature anomaly, likely due to convective-scale saturated downdrafts induced by deep convective precipitation. The anomalies of temperature and RH were larger with higher amounts of precipitation at almost all altitudes. In addition, the vertical profiles of horizontal wind speed were investigated. Advection by the horizontal wind may have influenced the results of this study so that the radiosonde did not measure air affected by precipitation. This study has therefore shown that precipitation is associated with a larger RH relative to a non-precipitating atmosphere throughout the troposphere. In addition, this study has shown for the first time that precipitation is associated with a complex vertical temperature anomaly structure. These results are the first step in a research project that aims to understand and thus parameterize deep convection better than before.
 • Mäenpää, Hanne-Lotta (2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan terveydenhuollon tietojärjestelmien järjestelmäarkkitehtuureja ja terveydenhuollon tietotekniikan standardeja. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva alalla käytetyistä käsitteistä ja niiden välisistä yhteyksistä, terveydenhuollon tietojärjestelmien arkkitehtuureista sekä selvittää, miten niissä noudatetaan erilaisia standardeja. Arkkitehtuurikuvausten lähteinä on käytetty verkosta löytyvää järjestelmien toimittajien ylläpitämää dokumentaatiota ja niihin liittyviä tieteellisiä julkaisuja. Tietojärjestelmien toteutuksissa voidaan erottaa karkeasti kolme erilaista arkkitehtuurimallia: federoitu malli, palvelukeskeinen malli ja keskitetty malli. Federoidussa arkkitehtuurimallissa tiedot koostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi useasta eri lähteestä. Palvelukeskeisessä mallissa erilaiset järjestelmät viestivät keskenään yhteisen palvelurajapinnan välityksellä. Keskitetyssä mallissa järjestelmä muodostaa yhden kokonaisuuden, joten integraatiota muihin järjestelmiin ei juuri tarvita. Näistä palvelukeskeinen malli on kaikkein modernein ja soveltuu tarkastelun perusteella hyvin terveydenhuollon tietojärjestelmien toteutukseen, sillä heterogeenisten järjestelmien integrointi on siinä keskeisellä sijalla. Käytössä olevien tietojärjestelmäratkaisujen perusteella tarkastellaan lähemmin standardeja neljästä eri kategoriasta. Arkkitehtuuriin liittyviä standardeja ovat RM-ODP-viitemalli, potilastietojärjestelmien standardi ISO 18308 ja kokonaisarkkitehtuuri HISA. Potilaskertomuksiin liittyviä standardeja ovat CEN/ISO 13606, OpenEHR ja ISO 20514. Sanomanvälitykseen kehitettyjä standardeja ovat HL7 versiot 2 ja 3 sekä CDA R2. Näiden yhteydessä käsitellään lisäksi HL7 RIM -viitetietomallia, joka on kaikkien HL7 versioon 3 liittyvien standardien perusta. Luokitusstandardeista käsitellään SNOMED CT -terminologiaa ja ICD-10-tautiluokitusta. Tarkastellut standardit ovat pääosin yhteensopivia, sillä niiden kehityksessä on huomioitu mahdollinen yhteiskäyttö ja niillä on paljon keskinäisiä viittauksia. Ainoastaan HL7 versio 2 on ristiriidassa uudempien HL7-standardien kanssa. Standardien joustavuuden haittapuoleksi osoittautuu erilaisten tulkintojen ristiriitaisuus standardien toteutuksessa. Terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ongelmia ei voida ratkaista ilman arkkitehtuurista kokonaiskuvaa standardien ja järjestelmien kehityksessä.
 • Lääperi, Mitja (2015)
  Coronary heart disease (CHD) is one of the leading causes of death worldwide. Linear mixed models (LMMs) are presented in this thesis and they are applied to family data from the European Multicenter Study on Familial Dyslipidemias in Patients with Premature Coronary Heart Disease (EUFAM) -project. The data contain 23 quantitative traits relating to risk of CHD and roughly 28 million genetic variants. The data consist of nearly 1600 individuals from around 150 families. Linear mixed models are used when the data contain clustering or repeated measurements. In other words, when the observations are dependent. In the EUFAM data the observations come from families. In this case, the linear mixed models take the relatedness of the individuals into account. Linear mixed models are applied for both heritability estimation and genome-wide association testing in this thesis. Both in simulations and in the analyses with the EUFAM-data the need for LMMs can be seen. The LMM has more statistical power than the standard linear model when heritability exists in the data. The standard linear model also has inflated type I error rate. Both of these occur because the standard linear model does not take the relatedness of the individuals into account. For example, in the genome-wide analysis done for the EUFAM-data the standard linear model gives a massive amount of false positives when compared to the linear mixed model. The thesis proves the usefulness of and need for linear mixed models when analyzing family data.
 • Donner, Daniel (2015)
  Den huvudsakliga forskningsmetoden är semistrukturerade forskningsintervjuer med fem lokaljournalister. Intervjuerna stöds av resedagböcker som respondenterna förde under en veckas tid. Informationen om journalisternas resor utgjorde en grund för diskussionen i intervjuerna, som därefter analyserades med fokus på innehållet. Resultaten visar att en stor del av respondenternas resor sker i Helsingfors innerstad. I allmänhet har respondenterna en bred kunskap om olika områden i huvudstadsregionen, men områden i innerstaden känner de till bättre än förorter. Respondenterna medger att även journalister har fördomar men att det hör till yrkesskickligheten att inte låta fördomarna påverka rapporteringen. De betonar även att det är nyhetsvärdet som styr vilka områden som bevakas. Samtidigt tyder resultaten på att journalisternas rörelsemönster och uppfattningar om olika typer av områden påverkar hur stort de uppfattar att nyhetsvärdet för händelser i olika områden är. Om ett område är bekant för journalisterna och om det ligger i innerstaden kan nyhetsvärdet för händelser eller fenomen som sker i området uppfattas som större av journalisterna. Journalisterna är medvetna om vikten av att rapportera mångsidigt och balanserat om olika områden. Trots det riskerar mediebilden av underprivilegierade förorter bli negativ och obalanserad, vilket beror på mediernas produktionsförhållanden tillsammans med journalisternas sociala homogenitet och koncentration till vissa stadsdelar. De svenskspråkiga mediernas bevakning kan bli speciellt obalanserad eftersom publiken är starkare koncentrerad till vissa områden. Studiens resultat är betydelsefullt med tanke på en potentiell utveckling där segregeringen mellan de olika bostadsområdena i huvudstadsregionen ökar. Då har det en stor betydelse hur journalisterna bidrar till att upprätthålla eller skapa skillnader mellan olika stadsdelar. **********
 • Virta, Leena (2015)
  Paikallisen eliöyhteisön rakenne riippuu paikallisista ja alueellisista suodattimista, jotka toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Paikallisten ja alueellisten tekijöiden vaikutuksia on viime vuosikymmeninä tutkittu makro-organismien lisäksi myös mikro-organismien, kuten piilevien, muodostamissa eliöyhteisöissä. Pohjoisella Itämerellä tällainen tutkimus on kuitenkin ollut vähäistä ja näytteenotto on useimmiten keskittynyt spatiaalisesti suppealle alueelle. Itämeren kaltaisten murtovesialtaiden tutkiminen on kuitenkin tärkeää, koska ne eroavat olosuhteiltaan ja eliöstöltään muista vesialueista ja niiden biodiversiteetti on yleensä alhaisempi kuin valtamerien ja makeiden vesien. Lisäksi ne ovat mannerten ympäröimiä ja altistuvat siksi voimakkaalle ihmisvaikutukselle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat tärkeimmät Suomenlahden ja Pohjanlahden epiliittisten litoraalipiileväyhteisöjen lajikoostumusta ja lajimäärää selittävät tekijät. Selittävinä tekijöinä käytetään vesikemia-, suolapitoisuus- ja ilmastogradientteja, rannan avoimuutta ja maantieteellistä sijaintia. Piilevä- ja vesinäytteet kerättiin vuoden 2013 heinäkuun aikana 37 näytepaikasta siten, että näytesarja kattoi koko Suomenlahden ja Pohjanlahden Suomen puoleiset rannikot. Lisäksi käytettiin Ilmatieteenlaitoksen ja Suomen Ympäristökeskuksen interpoloituja ilmasto- ja vedenlaatuaineistoja. Lajirunsausanalyysit tehtiin yleistettyjen lineaaristen (GLM) ja yleistettyjen additiivisten (GAM) mallien avulla, ja spatiaalista autokorrelaatiota tarkasteltiin Moranin I -indeksillä. Lajistoanalyyseissä käytettiin hajonnan ositusta, redundanssianalyysiä ja Mantelin testiä. GLM-mallien mukaan lajirunsautta selittivät parhaiten kokonaistyppi, pH ja happi ja GAM-mallien mukaan pH, happi ja suolapitoisuus. Lajirunsaus ei ollut spatiaalisesti autokorreloitunut. Lajiston koostumukseen vaikuttivat hajonnan osituksen mukaan eniten ilmasto- ja sijaintimuuttujat, kun taas vedenlaatumuuttujien vaikutus oli pieni. Tärkein tekijä oli kuitenkin vedenlaatu-, ilmasto- ja sijaintimuuttujien yhteisvaikutus. Mantelin testi osoitti, että piilevälajistolla ja maantieteellisellä sijainnilla oli tilastollisesti merkitsevä korrelaatio, mutta lajiston ja vedenlaadun tai lajiston ja ilmaston välillä sellaista ei esiintynyt. Redundanssianalyysin mukaan tärkeimpiä lajiston koostumusta selittäviä tekijöitä olivat ilman lämpötila, piioksidi, kokonaisfosfori, veden lämpötila, suolapitoisuus ja pH. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että pohjoisen Itämeren piileväyhteisöjen lajirunsautta säätelevät voimakkaimmin paikalliset tekijät eikä alueellisella sijainnilla tai ilmastolla ole suurta vaikutusta. Lajiston säätelijänä maantieteellinen sijainti on sen sijaan tärkeämpi kuin vedenlaatu tai ilmasto. Voimakkaimmin lajistoon vaikuttaa kuitenkin vedenlaadun, ilmaston ja sijainnin yhteisvaikutus, koska sijainti vaikuttaa ilmastoon ja sekä sijainti että ilmasto vaikuttavat vedenlaatuun.
 • Syrjänen, Ossi (2015)
  Gaussin-Bonnet'n lause on differentiaaligeometriassa keskeinen tulos, joka on nimetty Carl Friedrich Gaussin ja Pierre Ossian Bonnet'n mukaan. Lause liittää avaruuden geometrian ja topologian toisiinsa, hyödyntäen geometrisia ja topologisia invariantteja, eli sopivissa muunnoksissa muuttumattomia suureita. Ensimmäisessä luvussa esitellään sileät monistot ja ensimmäisiä perustavanlaatuisia askelia differentiaaligeometrian suuntaan. Aiheen geometrinen luonne ei pelkkien sileiden monistojen tapauksessa nouse vielä ilmiselvästi esiin, vaikka tangenttivektorit ja -avaruudet pystytäänkin jo määrittelemään. Siinä missä topologinen monisto yleistää euklidisen avaruuden ''hyvät'' topologiset ominaisuudet, saadaan sileisiin monistoihin siirryttäessä käyttöön myös keinoja käsitellä suuntia sekä tehdä differentiaalilaskentaa. Perusmääritelmien lisäksi käsitellään muita tärkeitä tuloksia, kuten differentiaalimuotoja ja pintapuolisesti monistoilla integroimisen teoriaa. Toisessa luvussa tartutaan varsinaiseen Riemannin geometriaan ja edetään sileistä monistoista Riemannin monistoihin. Vihdoin selkeämpi geometrisyys tulee esille, kun monistoille määritelty Riemannin metriikka mahdollistaa etäisyyksistä ja kaarevuudesta puhumisen. Konnektioiden avulla mahdollistetaan sileä siirtymä tangenttiavaruudesta toiseen ja päästään käsiksi suunnistetun derivaatan yleistykseen kovarianttiin derivaattaan sekä euklidisen avaruuden suoran viivan yleistyksiin geodeeseihin. Tämän koneiston avulla pystytään määrittelemään monta eri tilanteisiin sopivaa kaarevuuden käsitettä, joiden avulla avaruuden muodosta saadaan tietoa. Viimeisessä, kolmannessa, luvussa määritellään muutamia aiempiin aiheisiin kuulumattomia Gaussin-Bonnet'n lauseen kannalta tarpeellisia käsitteitä. Tilan säästämiseksi algebrallista topologiaa vaativat todistukset sivuutetaan. Lisäksi ''Umlaufsatzin'' eli kiertokulmalauseen todistus sivuutetaan. Lopuksi todistetaan Gaussin-Bonnet'n kaava ja sen avulla itse Gaussin-Bonnet'n lause. Gaussin-Bonnet'n lause on erittäin merkittävä tulos mm. siksi, että se yhdistää niin erilaiset suureet toisiinsa: lokaalista geometriasta kumpuavan Gaussin kaarevuden ja Eulerin karakteristikan, joka on globaali topologinen invariantti. Gaussin-Bonnet'n lause toimii vain 2-ulotteisten monistojen tapauksessa, mutta sille on olemassa monia korkeampiulotteisia yleistyksiä. Näiden yleistysten avulla joitain lauseen geometrisistä ja topologisista seurauksista saadaan hyödynnettyä muissakin monistoissa. Näitä edistyneempiä tuloksia ja muuta, esoteerisempaa, Riemannin geometriaa ei tässä tutkielmassa käsitellä.
 • Brunberg, Robert Henry Alexander (2015)
  I denna avhandling karakteriseras rektifierbara mängder med hjälp av approximativa tangentplan, densitet och ortogonala projektioner. Karakteriseringarna beskriver den lokala strukturen hos rektifierbara mängder. Eftersom en mängd kan delas upp i en rektifierbar mängd och en helt orektifierbar mängd så definierar karakteriseringssatserna också helt orektifierbara mängder. Inledningsvis presenteras grundläggande definitioner och satser inom måtteori. I kapitel två behandlas måtteoretiska egenskaper för Lipschitz funktioner. Dessa egenskaper utgör grunden för bevisen av karakteriseringssatserna. I kapitlet visas också att definitionen av rektifierbarhet är densamma oberoende av om Lipschitz funktioner eller kontinuerligt deriverbara funktioner används i definitionen för rektifierbarhet. Karakteriseringssatserna bevisas i kapitel tre. Utgångspunkten är en lokal linjär approximering av rektifierbara mängder. Karakteriseringen med approximativa tangentplan följer av detta. Därefter bevisas att en mängd är rektifierbar om och endast om densiteten i nästan varje punkt i mängden är 1. Slutligen karakteriseras rektifierbara mängder med ortogonala projektioner. Federer-Besicovitchs projektionssats utgör ena halvan av denna sats. Satsen bevisas först i det tvådimensionella fallet och generaliseras därefter induktivt till ett euklidiskt rum med ändlig dimension.
 • Tuomiaro, Asko Tapani (2015)
  Työn keskeisenä tavoitteena on osoittaa, että jokaisen kompaktin ja yhtenäisen moniston perusryhmällä on äärellinen esitys virittäjien ja relaatioiden avulla. Teoriapohjana käytetään metristen sekä yleisten topologisten avaruuksien teoriaa, jolloin kaikki tutut käsitteet, kuten jatkuvuus ja yhtenäisyys oletetaan tunnetuiksi. Työn ensimmäisessä luvussa käsitellään homotopiateorian perustiedot, jossa aluksi esitellään yleisen homotopian sekä polkuhomotopian käsitteet, minkä jälkeen siirrytään avaruuden perusryhmän määritelmään, ja määritellään kahden avaruuden perusryhmän välinen indusoitu homomorfismi. Tämän jälkeen siirrytään peitekuvausten, peiteavaruuksien sekä peitetransformaatioiden tarkasteluun, ja osoitetaan kuvauksen noston avulla, että yhtenäisen ja lokaalisti polkuyhtenäisen avaruuden perusryhmä on isomorfinen sen universaalipeiteavaruuden automorfismiryhmän kanssa. Lopuksi tarkastellaan vielä topologisten monistojen määritelmää, ja osoitetaan, että jokaisella yhtenäisellä monistolla on olemassa lokaalisti polkuyhtenäinen ja metristyvä universaalipeiteavaruus. Työn toisessa luvussa tutustutaan lyhyesti topologisten transformaatioryhmien teoriaan, ja määritellään vahvan toiminnan käsite. Luvun aluksi määritellään ryhmän toiminnan sekä topologisen ryhmän käsite. Tämän jälkeen määritellään topologisten transformaatioryhmien käsite sekä rata-avaruuden käsite, ja näytetään, että rata-avaruuteen liittyvä kanoninen projektio on avoin kuvaus. Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan vahvan toiminnan käsitettä kahden eri määritelmän avulla, ja näytetään, että sopivilla oletuksilla ne yhtyvät toisiinsa. Luvun lopuksi palataan vielä edellisessä luvussa määriteltyihin peitetransformaatioiden käsitteeseen, ja osoitetaan, että yhtenäisen moniston kaltaisella avaruudella, jolle löytyy sopiva universaalipeiteavaruus, on olemassa vahva automorfismiryhmän määrittelemä toiminta kyseisessä universaalipeiteavaruudessa, ja tämän toiminnan määrittelemä rata-avaruus on kompakti. Työn viimeisessä luvussa tarkastellaan perussysteemejä sekä vapaita ryhmiä, ja osoitetaan, että sopivilla oletuksilla annetulle ryhmälle löytyy äärellinen esitys. Luvun alussa määritellään topologiseen transformaatioryhmään liittyvä perussysteemi sekä tähän perussysteemiin liittyvä tekijäavaruus, minkä jälkeen osoitetaan, että sopivilla oletuksilla tämä tekijäavaruus on metristyvä ja siihen liittyvä toiminta on peitekuvaus. Tämän jälkeen siirrytään tarkastelemaan vapaan ryhmän käsitettä, ja osoitetaan, että se on hyvin määritelty, jonka jälkeen määritellään ryhmän esitys. Luvun lopuksi määritellään perusjoukon käsite, ja osoitetaan useamman välituloksen avulla, että annetulle ryhmälle, joka toimii sopivalla ominaisuuksilla varustetussa avaruudessa, löytyy äärellinen esitys. Lisäksi tutustutaan vielä parakompaktien avaruuksien käsitteeseen, ja näytetään, että tietyistä edellisen lauseen oletuksista voidaan luopua, jos ryhmän toiminta avaruudessa on vahva, ja rata-avaruus tunnetaan kompaktiksi. Yhdistämällä edellisissä luvuissa esiintyneitä tuloksia tähän tulokseen saadaan osoitetuksi, että jokaisen kompaktin ja yhtenäisen moniston perusryhmällä on äärellinen esitys.
 • Lybeck, Lasse (2015)
  Speech is the most common form of human communication. An understanding of the speech production mechanism and the perception of speech is therefore an important topic when studying human communication. This understanding is also of great importance both in medical treatment regarding a patient's voice and in human-computer interaction via speech. In this thesis we will present a model for digital speech called the source-filter model. In this model speech is represented with two independent components, the glottal excitation signal and the vocal tract filter. The glottal excitation signal models the airflow created at the vocal folds, which works as the source for the created speech sound. The vocal tract filter describes how the airflow is filtered as it travels through the vocal tract, creating the sound radiated to the surrounding space from the lips, which we recognize as speech. We will also present two different parametrized models for the glottal excitation signal, the Rosenberg-Klatt model (RK-model) and the Liljencrants-Fant model (LF-model). The RK-model is quite simple, being parametrized with only one parameter in addition to the fundamental frequency of the signal, while the LF-model is more complex, taking in four parameters to define the shape of the signal. A transfer function for vocal tract filter is also derived from a simplified model of the vocal tract. Additionally, relevant parts of the theory of signal processing are presented before the presentation of the source-filter model. A relatively new model for glottal inverse filtering (GIF), called the Markov chain Monte Carlo method for glottal inverse filtering (MCMC-GIF) is also presented in this thesis. Glottal inverse filtering is a technique for estimating the glottal excitation signal from a recorded speech sample. It is a widely used technique for example in phoniatrics, when inspecting the condition of a patient's vocal folds. In practice the aim is to separate the measured signal into the glottal excitation signal and the vocal tract filter. The first method for solving glottal inverse filtering was proposed in the 1950s and since then many different methods have been proposed, but so far none of the methods have been able to yield robust estimates for the glottal excitation signal from recordings with a high fundamental frequency, such as women's and children's voices. Recently, using synthetic vowels, MCMC-GIF has been shown to produce better estimates for these kind of signals compared to other state of the art methods. The MCMC-GIF method requires an initial estimate for the vocal tract filter. This is obtained from the measurements with the iterative adaptive inverse filtering (IAIF) method. A synthetic vowel is then created with the RK-model and the vocal tract filter, and compared to the measurements. The MCMC method is then used to adjust the RK excitation parameter and the parameters for the vocal tract filter to minimize the error between the synthetic vowel and the measurements, and ultimately receive a new estimate for the vocal tract filter. The filter can then be used to calculate the glottal excitation signal from the measurements. We will explain this process in detail, and give numerical examples of the results of the MCMC-GIF method compared against the IAIF method.
 • Jokela, Tuomas (2015)
  The Late Miocene (11.6–5.3 million years ago) was a period of global climatic cooling and aridification. These events also had an effect on land mammals, which began to adapt to the increasingly open and grass-dominated biomes. The Eurasian Pikermian fauna is a well-known example of this evolutionary trend, including many species adapted to the new environment known as the Pikermian Biome in the Eurasian midlatitudes. The aim of this study was to deduce the paleodiets of individual Pikermian herbivore taxa, to compare results across three localities as well as with with previous results, and to assess the biome they lived in. Fossil teeth of large terrestrial mammalian herbivores from three classical Late Miocene localities of the Pikermian Biome—Pikermi, Samos (Greece), and Maragheh (Iran)—were analyzed with the mesowear method. Mesowear is the wear of mammalian herbivore molar crowns, cusps, and facets that can be seen with the naked eye, and is determined by the animal’s diet (browsing and/or grazing). The mesowear scores were used in a cluster analysis where the fossil taxa were clustered with modern taxa belongin to well-known dietary categories. The results indicated the dietary categories of the fossil taxa. Among individual taxa, the Maraghean rhinoceros _Chilotherium persiae_ gave a surprising browsing signal despite its hypsodonty. _Gazella_ from Pikermi and Samos clustered with browsers to browse-dominated mixed feeders, while the sample from Maragheh indicated a more grass-dominated mixed diet. The antelope _Tragoportax_ from Pikermi and Samos yielded results that indicate the Pikermian genus used more grass in its diet than the Samian one, even though Pikermi is regarded to have been more closed of the two localities. The abundant hipparionine horses, typical for the Pikermian Fauna and previously seen as an indicator of open savanna-like biomes, showed a wide range of diets, but none of the three hipparion populations included zebra-like grazers. The wide dietary range of the Maraghean mammals in the results suggests that Maragheh had a variable paleoenvironment that included both grassy openings and closed forest. The results confirm those of previous studies, depicting a fauna consisting of browsers and mixed feeders with a notable lack of specialized grazers. This suggests that the Pikermian Biome wasn’t as open as the modern East African savannas, which it has been classically compared to, but instead a varied woodland with grassy openings.
 • Karesvuori, Tommi (2015)
  Lake Pyhäjärvi, the largest lake in southwestern Finland, has been under considerable external nutrient loading for the past decades. Rivers Pyhäjoki and Yläneenjoki are the only major input rivers of the lake and are the source of most of the external nutrient loading to the lake. The hydrogeochemistry of the Lake Pyhäjärvi catchment, as well as the catchments of the two input rivers, and groundwater-surface water interaction were evaluated using a wide array of geochemical tracers (major ions, dissolved silica, stable isotopes of oxygen and hydrogen, electrical conductivity and radon-222). Additionally, the feasibility of using mass balance based methods to separate river waters of the two input rivers to their respective source components was evaluated independently with each tracer analysed. In the context of this study, stable isotopes alone were deemed plausible and were only usable in the River Pyhäjoki catchment as there was not enough difference between river water and precipitation (new water) stable isotope proportions in River Yläneenjoki. Employing the stable isotopes of oxygen, mass balance based modelling was attempted to separate the hydrograph of River Pyhäjoki to its end-members (new water and old water). Based on the obtained data, the hydrogeochemical content of the surface waters of each subcatchment (Pyhäjärvi, Pyhäjoki and Yläneenjoki) differed significantly. Additionally, the groundwaters were clearly distinguished from surface waters. Differences were most apparent in stable isotope proportions as well as dissolved silica, and in the case of groundwaters in radon-222 concentrations. This categorization was further supported by a hierarchical cluster analysis. Surface waters showed varying signs of evaporation, whereas groundwaters retained the stable isotope characteristics of mean annual precipitation. Dissolved silica concentrations appeared to be mostly affected by the amount of easily soluble silica in the sediment, water residence time, as well as biological uptake in the surface waters. Lithology seemed to be the controlling factor in radon concentrations, with areas of granitic bedrock having the highest concentrations. The hydrograph separation of River Pyhäjoki gave results between 66–88% of old water in the river at the time of sampling, consisting likely mostly of groundwater. Though this result corresponds well with recent similar studies in the area, there were considerable sources of uncertainty, therefore making the result best thought of as indicative. However, there was clear evidence of groundwater-surface water interaction in all of the subcatchments of Lake Pyhäjärvi, with clear evidence of groundwater discharging into the lake, lake water infiltrating into an aquifer near the shore of the lake, as well as signs of groundwater discharging into the two input rivers.
 • Gierens, Rosa (2015)
  A semi-automatic method for detecting the tops of the mixed layer in day time and the stable and residual layers in night time is presented. Automatic algorithms to detect gradients in the ceilometer data are utilized, in combination with a stability criteria, provided by an eddy covariance system as well as manual layer detection and quality control. The observations were carried out at Welgegund, a regional background site on the South African savannah. One year of observations was analysed, and the method is shown to work well considering existing knowledge of the continental boundary layer structure and previous observations in southern Africa. Despite having some limitations, the method provided notably high data coverage. The frequency at which each layer was detected showed an annual cycle being lowest in the summer and highest in the winter for all the three layers studied, combined with a diurnal cycle with day time providing lower coverage. A clear diurnal cycle of the boundary layer evolution was observed, however the average heights of the tops of different types of layers showed modest or non-existing annual variation. The day-to-day variation was profound. The strongest seasonal characteristic was present in the summer, when occasional deep convective layers were observed increasing the variability of the mixed layer top compared with other seasons. The effects of conditional sampling were tested by separating the observations in five data sets based on weather conditions and the applicability of the method, and various reasons with potential of causing bias in the results are discussed. The result underlines the need for representative observations of all conditions wished to be included in the study. Some examples of the implications of boundary layer structure on particle concentration are considered in explaining phenomena observed in particle number distribution measurements.