Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 393
 • Rantanen, Mirjami (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tavoitteet. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millä tavoin verkko-opetus voi tukea oppimista kotitaloudessa. Tutkimuksen kohteena on Etäkoulu Kulkurin järjestämä kotitalouden etäopetus itäsuomalaisessa Kolin koulussa syksyllä 2013. Teoreettinen viitekehys muodostuu perusopetuksen opetussuunnitelman, kotitalouden ydintaitojen ja verkko-opetuksen aikaisemmalle tutkimukselle. Tutkimuksen pääkysymykset ovat: 1. Miten verkko-opetus voi aktivoida oppimiseen? 2. Miten verkko-opetus voi tukea vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen, käytännön työtaitojen sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaitojen kehitystä? Menetelmät. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina stimulated recall -menetelmää hyödyntäen. Aineiston tuottivat viisi Kolin koulun seitsemäsluokkalaista sekä kolme opetuksen asiantuntijaa. Tutkimusaineisto analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tulokset ja johtopäätökset. Haastateltavien mukaan verkko-opetuksessa oppimiseen aktivoivia elementtejä ovat osallistaminen ja yhteistoiminnallisuus, vuorovaikutuksellisuus sekä kokemus opetuksen jatkuvuudesta. Toisaalta oppimista vaikeuttivat tekniset ongelmat ja haasteet oppimisalustan käytössä sekä ohjauksen puute. Tulokset osoittavat, että verkko-opetus on mahdollista toteuttaa sosiokonstruktivismista käsin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden. Verkon välineet voivat myös toimia tukena taidon oppimi-sessa. Kotitalouden ydintaitojen harjoittelu yksinomaan verkossa ei kuitenkaan täytä kotitalousopetukselle asetettuja tavoitteita. Verkko voidaankin nähdä yhtenä olennaisena kotitalouden tulevaisuuden oppimisympäristönä.
 • Vidgren, Noora (Helsingin yliopisto, 2014)
  Tämä tutkielma käsittelee lukiolaisten informaalia englannin oppimista ja sen yhteyttä englannin oppimiseen koulussa. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, kuinka suuren osan englannin oppimisestaan lukiolaiset arvioivat tapahtuvan koulun ulkopuolella, missä tilanteissa he oppivat englantia koulun ulkopuolella ja mikä yhteys koulun ulkopuolisella oppimisella on koulussa tapahtuvaan oppimiseen. Tutkielman teoreettisessa osassa tarkastelen englannin kielen asemaa Suomessa ennen ja nyt sekä englantia maailmankielenä. Tämän lisäksi käsittelen englannin kielen informaalia oppimista. Tutkielman empiirinen osa esittelee kvantitatiivisen tutkimuksen, joka tutkii lukiolaisten informaalin englannin oppimisen määrää ja laatua sekä sen yhteyttä englannin oppimiseen koulussa. Tutkimusmetodina toimii kyselylomake. Tutkimukseen osallistui yhteensä 240 lukiolaista pääkaupunkiseudulta. Kerätty aineisto analysoitiin SPSS-tilasto-ohjelman avulla. Tutkimukseen osallistuneista lukiolaisista neljännes kertoo oppivansa englantia suurimmaksi osaksi tai ainoastaan koulussa, lähes puolet yhtä paljon koulun ulkopuolella kuin koulussa, ja reilu viidennes suurimmaksi osaksi tai kokonaan koulun ulkopuolella. Yleisimmät oppimistilanteet koulun ulkopuolella ovat television ja elokuvien katselu, internet ja musiikin kuuntelu, ja informaalin oppimisen katsotaan vaikuttavan etenkin sanastotaitoihin. Sen perusteella, kuinka suuri osuus informaalilla oppimisella on oppijoiden englannin oppimisessa, tutkimukseen osallistuneet lukiolaiset voidaan jakaa institutionaalisiin oppijoihin, universaaleihin oppijoihin ja informaaleihin oppijoihin. Sukupuoli on merkittävä tekijä englannin informaalissa oppimisessa, sillä 80 prosenttia informaaleihin oppijoihin kuuluvista oppijoista on poikia. Englannin informaalin oppimisen ja arvosanojen välillä löytyy tilastollisesti merkittävä korrelaatio: informaaleilla oppijoilla on muita korkeammat arvosanat. Tämän lisäksi englannin informaalin oppimisen ja perinteisen koulutyöskentelyn välillä löytyy tilastollisesti merkittävä negatiivinen korrelaatio: informaalit oppijat käyttävät vähemmän aikaa läksyjen tekemiseen ja kokeisiin lukemiseen kuin institutionaaliset ja universaalit oppijat. Kolmanneksi englannin informaalin oppimisen ja englannin oppimisen vaikeustason välillä löytyy tilastollisesti merkittävä korrelaatio: informaalit oppijat kokevat englannin oppimisen helpommaksi kuin institutionaaliset ja universaalit oppijat. Tutkimustulokset osoittavat, että informaalit oppijat ovat luokkahuoneissa etulyöntiasemassa. He saavuttavat vähemmällä vaivalla korkeampia arvosanoja kuin institutionaaliset ja universaalit oppijat.
 • Shin, Shania (Sun Won) (Helsingin yliopisto, 2014)
  1. Objectives This research seeks to uncover the latent potential in mentoring relationships to move towards a reciprocal and mutually beneficial partnership in cross-cultural contexts. While the prevailing concept of mentoring remains vague and limited to one-way knowledge transmission in existing literature on mentoring. Cultural Historicial Activity Theory was employed in this study to shed light on the metorship process as a transformative activity towards building reciprocal partnerships. For that purpose, the trajectory of mentorship discourse was scrutinized using various typologies of questions, typologies of shaping meaningful targets and within the framework of an interactive activity system. The three research questions posed in this study are 1) How different typoesof question is used in the direction of dynamic discourse in different mentoring processes, 2) How the meaningful and shared targets are formed and shifted in the reciprocal mentorship processes, and 3) The cross-cultural context is recognized and employed when the dyad shapes the meaningful targets in the mentorship processes. 2. Methods In this study, three different mentor-mentee dyads were selected among 28 dyads representing 21 nations; these dyads had beenparticipating in a pilot mentorship program organized by the Helsinki Education and Research Area (HERA) from September 2012 to April 2013. Diversity in terms of mentor and mentee s educational, occupational and cultural context was taken into account as a core criterion of the selection process. The successive meetings of the three dyads were video-taped and transcribed for the purpose of analyzing and comparing the three trajectories in the different mentorship processes. In order to answer the three research questions, the discourse of the three selected dyads was scrutinized and reconceptualized using different approaches such as typology of questions, the lapse of time, the different types of meaningful targets as well as the perspective of activity theory. At the same time, the researcher s qualitative analysis and interpretation were complemented with quantitative analysis based on predetermined criteria and triangulation methods. 3. Results and conclusions This study finds that the function of questions in the mentorship process to be a meaningful indicator promoting reciprocal discourse. Second, the trajectory of shaping meaningful targets in the actual mentorship process was reconceptualized by correlating questions to the potential of mutually beneficial mentorship. Last,the modeling stucture of an activity system in mentorship was identified as a novel approach to understand and mobilize resources surrounding the practitioners. These findings demonstrate cross-cultural mentorship to potentially lead to a reciprocal and mutually beneficial partnership. In the mentorship process.
 • Sipilä, Elina (Helsingin yliopisto, 2014)
  Purposes. This is an ethnographic case study about elementary school teacher as a listener of a child's voice and about children as ethnographers in the classroom. The current study aims to make visible factors that limit listening child's voice at school and especially in the interaction between the teacher and the student. It also describes children's views and thoughts about school. This study is a part of consortium research Children tell of their well-being who listens? (TelLis, a project number 1134911). Methods. The study was conducted at the school during four weeks at spring 2013. The data was gathered using children as ethnographers -method and consists of 57 classroom diaries written by fifth and sixth grade students and reflected by their four elementary school teachers. In addition, data includes children's drawings, teacher's interviews before the study, two teacher's group interviews and observation notes. In this study I describe teachers as listeners of students' voice during children as ethnographers -period. I ask, what kind of knowledge teachers find in children's classroom diaries. I also ask, how teachers make use of classroom diaries at their work. Analysis is based on qualitative content analysis. Findings and conclusion. Teachers found knowledge of students culture and knowledge of their action, thoughts and opinions in classroom diaries. In addition, teachers looked for knowledge to evaluate competencies and developmental needs of students' and the class. Teachers used classroom diaries primarily as a tool of evaluating and educating children, but also as a tool for listening children and educating themselves as professionals. According to content analysis, listening to child represented mostly listening based on evaluating and educating children and themselves. There was less listening based on developing the school and the least listening based on encountering a child. Because of teachers' strong aims of evaluating and educating, listening to child was limited. The current study shows, that despite of several factors limiting listening to child's voice in society, school community and class community, teacher with his/her aims, views and actions has an emergent role as a listener of a child's voice. Teachers should create especially those kinds of listening moments that are based on encountering a child naturally and humanely.
 • Rawlings, Anna (Helsingin yliopisto, 2014)
  Aims. The Behavioural Inhibition/Behavioural Approach System (BIS/BAS) is a neurological approach-avoidance system, where BIS depicts inhibition, anxiety, and fear of failure. The BAS system was in this study divided into BAS Inter (seeking social approval and rewards), BAS Impulse (impulsivity, immediate rewards), and BAS Intra (excitement at novel situations, own successes as a reward). Achievement goal orientations describe motivational tendencies to choose certain types of goals in a learning situation. Of the achievement goal orientations, mastery intrinsic describes the aim to learn with subjective, and mastery extrinsic with absolute criteria of success, performance approach the aim to outperform others and performance avoidance to avoid situations where one can fail. The avoidance orientation describes a disinterest in academic achievements and the goal of exerting as little effort as possible on school. The aim of the study was to examine how dispositional sensitivities affect the motivational aims of students. The research hypothesis is that BIS/BAS sensitivities predict the achievement goal orientations students adopt and exhibit. The research task is to examine how the Motivation and Sensitivity to Reward and Punishment questionnaire (MSRP) not yet used in published research succeeds in defining and measuring aspects of BIS/BAS. Method. The data was collected from five classes of eighth-graders in a school in Helsinki (N=78) in 2008 as a self-response survey, where BIS/BAS was measured using the new MSRP questionnaire, and achievement goal orientations with the achievement goal orientation questionnaire. The effects of BIS/BAS on the achievement goal orientations were examined by means of regression analyses. The MSRP was evaluated by examining the construct validity of the measurement, considering its descriptive capacity in relation to the background theories, and comparing the results with those from research conducted with other instruments. Results. The MSRP functioned relatively well. The mastery orientations were related to a tendency for low impulsivity, mastery intrinsic also to sensitivity to enjoy novel situations and challenges. The performance-approach orientation was predicted by the tendency to seek social approval, and performance-avoidance was connected to the punishment-sensitive inhibitory system. The avoidance orientation was linked with high impulsivity and low levels of excitement in personal successes and novelty in situations. Dispositional tendencies and sensitivities have a predictive effect on motivational achievement goal orientations, and generalised attitudes towards learning at school are to some degree affected by individuals inherent qualities. These effects should be considered in school practices, to support and meet the needs of students of all dispositions.
 • Lyijynen, Tuiri (Helsingin yliopisto, 2014)
  The heart of instrumental study in music school is formed by collaboration between a professional instrumental teacher and pupil with individual qualities. Individuality of learning, a learner-centered approach and goal-oriented demands are combined in music school curriculums and other instructions. Subjects concerning the diversity and difference of learning are, however, under discussion the fields of elaboration and development in music institutes. Also in reports has taken notice in increased needs of pedagogical know-how concerning this area. The purpose of this research was to focus on learning diversity by way of expertise experiences of the instrumental teacher. In order to explore this, I asked six experienced string teachers to contemplate a pupil they considered as different or special. With narrative thematic inquiry, qualitative and phenomenological approach and content based content analysis, the aim was to examine how the teachers acted with their pupil and experienced as experts in their work actions. The result of the research displays four experience-related elements of expertise, relating to each other: the independent agency of the teacher, different teachership, knowledge and teacher s reflection on what is the best from pupil s point of view. The position of the instrument teacher as an institutional actor was significant both in pedagogical and practise decision making concerning studying in music school. Different teachers put it in practise in different ways, too. Also diverse or special learning produced different teachership as instrument teachers felt like stepping out of their professional core know-how. Instrumental teachers also based their actions and decisions largely on previous experiences and found their knowledge inadequate when meeting learning challenges. Teachers experienced contradictions between meaningful and pleasure giving approaches and teaching they could offer. According to these results, music schools should improve in practices that offer professional support for instrumental teachers. Also, they should bring more out the questions related the support of pupils with learning and other difficulties. That concerns both curriculum work and a teacher profession concerning questions. This would improve pupil equality and increase the pedagogical well-being of the instrumental teacher.
 • Randelin, Ellen (Helsingin yliopisto, 2014)
  The aim if this master s thesis was to examine discourses about disability in Helsingin Sanomat and to observe how a positive, heroic, stereotype about disability occurs. The background of this was influenced by disability stereotypes and social disability studies view about disability as social construct. A social disability model was mainly used as a tool to perceive disability. Impression behind heroic stereotype exploration was a view of stigmatizing positive stereotypes. Research problems were: What kind of disability discourses do appear in Helsingin Sanomat? and What kind of discourses do appear about heroic disability? The purpose of this study was to challenge perceptions about disability and offer a new perspective to explore disability. My research material consisted of writings about disabled persons in Helsingin Sanomat in 2008-2013, which accumulated altogether 107 articles, altogether 117 pages. The analysis was based on French discourse analysis tradition, where the attention is focused on cultural products that construct reality. With the help of discourse analysis, it was explained what kind of discourses were built and what do they tell about attitudes toward disability. There appeared quite different discourses about disability, but the most noticeable was the tragic discourse. This was however challenged through opposing discourses, in which the problems focus was centered to society instead of focusing the problems toward individual. Difference discourse was striven to be emphasize the differences related to disability, but it was protested by similarity discourse. Heroic disability was constructed through opposing discourse to tragic discourse about disability and overplayed skills and persistence. This study shows that disabled are still in the marginal, though attitudes seem to be changing. Positive stereotypes are stigmatizing and uphold attitudes where skills are interpreted as an exception. At the same time disabled people may be seen as somehow magical creatures. This study highlights attitudes toward disability which can be seen as a tool to challenge prejudice and normative attitudes about disability.
 • Nykänen, Irina (Helsingin yliopisto, 2014)
  It is possible to participate in leisure activities and handicrafts with different levels of commitment and devotion. Dimensions of handicraft activities can also vary along with hobbyists. The aim of this research was to get an overall picture of the dimensions that are typical for Finnish handicraft leisure and what separates hobbyists from each other. The research was descriptive and explorative. Leisure handicrafts were approached through five problems: 1. To what extent different handicrafts are made as leisure? 2. To what extent craft hobbyists seek for inspiration, information or instructions from different sources? 3. To what extent different dimensions of serious leisure occur in handicraft activities? 4. To what extent different social actions occur in handicraft activities? 5. To what extent different motives guides handicraft activities? Quantitative data was collected using web survey during spring 2013. The survey was advertised through craft-themed webpages and Facebook-groups. The data (N=3009) was female oriented. It was analyzed using statistical software SPSS 22. Central tendencies and frequencies were observed. For further analysis, hierarchical cluster analysis, K-means cluster analysis and correlations were computed. The aims of these analyses were to deepen the results and observe the connections between the dimensions of the research. Handicrafts were made mostly daily and 1 2 hours at one time. Knitting, crocheting, and making accessories were the most popular forms of crafts. Making crafts in company varied between respondents, but making crafts as gifts was quite common. Making holistic and ordinary crafts varied between respondents and weren t connected to the dimensions of serious leisure. Most respondents found their skills and ways of doing crafts positive. The extent in which the respondents participate in craft activities was connected to identifying with leisure pursuit. Inspiration, information and instructions were often sought from webpages, -goups and -blogs and from craft books and magazines. Handicrafts were mostly made for process-centered reasons and uniqueness, but the manufacture-based and experiment-based motives were also present. Respondents could be grouped to four groups whose results varied within the key parts of this research and within background variables. For example, respondents differed in their identification to the hobby and in their overall activeness in this pursuit. However differences in seriousness of the leisure couldn t be defined. The results of this study, along with the methods and terminology used in this study, can be applied to future studies and developed further based on more specific designs.
 • Nuutila, Katariina (Helsingin yliopisto, 2014)
  The present study focused on the relations between students achievement goal orientations and personal goals. Achievement goal orientation represents a persons generalized tendency towards favoring certain type of goals and outcomes in an achievement context such as school. Achievement goal orientations are related to a variety of outcomes, such as adaptation to school, achievement and subjective well-being. Personal goals work as vehicles through which the individual guides his or her development and they play important role in different life transitions. The way a person chooses and manages his or her personal goals is related to achievement in different life domains, satisfaction in life and well-being. Both personal goals and achievement goal orientations are considered as important factors in adolescents adaptation to different developmental demands. The possible interrelation between the two phenomena however has not yet been studied. Accordingly, the purpose of this study was to examine whether students belonging to different achievement goal orientation groups differ according to their personal goals. 1395 first year upper secondary school students filled in a questionnaire tapping different motivation constructs. Several statistical analyses were run on the collected data and a person-centered approach was applied to the data-analysis. By utilizing latent class clustering, five distinct achievement goal profiles were extracted from the study sample. Following each groups most pronounced motivational tendencies, the groups were named as indifferent, learning-oriented, success-oriented, performance-avoidance-oriented and avoidance-oriented, respectively. Through content-analysis, 13 personal goal categories were formed: present education, work/occupation, relationships/marriage/having children, health, hobbies/free time, friends and family, money/property, life style, future education, travelling, moving, and self-related negative goals. Few differences with regards to the personal goals were found between the identified goal orientation groups. The groups differed according to their interest in goals related to present education, future education, and career, with the less adaptive groups, the avoidance- and performance-avoidance-oriented, displaying significantly less interest in these goals than the other groups. The learning-oriented listed significantly more goals related to future education and career and, somewhat surprisingly, the indifferent had more personal goals related to present education than the other groups. Study and work related goals are considered as important for successful transition from adolescence to adulthood as both adaptation to school and entrance to further education and working life are one of the most important developmental tasks. It seems that the students with less adaptive achievement goal orientation also display somewhat less favorable personal goal preferences. These students might benefit from counseling and guidance, as they might be potentially at a higher risk for disengaging from school.
 • Rauhala, Carita (Helsingin yliopisto, 2014)
  Writing is one of the most important skills learned in school. Studies have indicated that pupils´ writing skills need improvement which evokes to observe the practices of teaching writing. This thesis contemplates the teaching of writing from the feedback´s point of view. The goal of my thesis is to find out what kind of conceptions the sixth-graders have about the feedback they receive from writing and how pupils describe the meaning and effectiveness of feedback. Research type was qualitative study. Data was gathered from three different classes by using method of empathy-based stories. Data consists of 69 pupils empathy-based stories that deals with response given from the opinion essays. Material was analysed by using qualitative theory-guided content analysis. Study indicated that according to pupils´ stories feedback wasn´t given until the text was finished. Response consisted mainly of text evaluation. In the pupils´ stories the response was given verbally and in writing generally by classmates and the teacher. Besides the content of the text and pupils working effort, the feedback was often focused on opinions in the text. When feedback was given by the classmates it was sometimes targeted at the pupil receiving the response and contained inappropriate features such as mocking. Empathy-based stories showed that feedback clearly had a meaning but experience of the feedback may consist of many different factors. In the story conceptions and expectations considering the feedback had the most influence on pupil´s experience. In most cases feedback had an effect on pupil´s experience at emotional level. In the stories feedback was also seen to have an influence on future writing, pupil´s self-esteem, conception of feedback and person giving it. The results showed that the pupils have lots of resources to reflect the quality of the feedback and its meaning for the writer. According to the stories the benefit of feedback was tangential from the writings point of view and the idea of giving feedback was in accordance with conventional evaluative feedback. I think the results support the idea that feedback should be more firm part of the actual writing process. The person receiving the feedback should be more active and the pupils´ aptitudes to utilize the feedback should be supported more.
 • Raivio, Johanna (Helsingin yliopisto, 2014)
  Employers are constantly increasing their interest towards communication competence and computer-mediated communication. The use of different kinds of technological applications in organizations and educational institutions is growing. The research on these applications is extensive, but is mostly quantitative and focused on synchronous (same-time) communication and learning results. The goal of this thesis was to find out adult students thoughts and experiences of computer-mediated communication and computer-mediated communication competence in the virtual online classroom. The thesis was a qualitative case study, and it was carried out for a Finnish specialized vocational institute. The data for this thesis was collected by interviewing seven adult students, who had taken part in a virtual online classroom session in the fall of 2013. The class was deployed by using web-conferencing solution, Adobe Connect Pro. The interviews were implemented as theme interviews and the themes were partly based on Spitzberg s (2006) model of computer-mediated communication competence. The data was analyzed by using data-driven content analysis. The results indicated that adult students perceptions and experience of computer-mediated communication were mainly positive and the use of different communication channels was diverse. The results indicated that the requisite communication competence in the virtual online classroom consisted of knowledge about communication context, skills to communicate in task-oriented and relationship-oriented ways and motivation to learn to use new computer-mediated technologies. In addition, instructors communication competence was seen important in enhancing the interaction of the virtual classroom. The findings also provided information of students user experiences of the virtual online classroom; its benefits, challenges and suggestions for improvement. Technology and connection problems in particular were seen as a challenge because they were seen to decrease interaction. This thesis provided information about computer-mediated communication competence in the context of new learning technology. The results can be useful for different kinds of organizations and educational institutions in planning, developing and using virtual technologies in distance education.
 • von Becker, Eini (Helsingin yliopisto, 2014)
  Objectives: The Finnish Institute of Occupational Health has developed a method of Change Workshop to promote occupational well-being in organizations. Change Workshop is based on the activity theory and developmental work research methodology. The aim of this study was to analyse the emergence of an expansive learning cycle in the Change Workshop and to ascertain what share interventionists and participants have in the learning process. The second objective was to analyse the developmental cycle of one developmental project called Annual Clock during the different phases of the Change Workshop. The Annual Clock was developed as a tool to distribute work load among persons in different Services. Methods: The research data was from a Change Workshop conducted for the Finnish Forest Centre during 2012-2013. The Change Workshop consisted of five sessions each lasting about three hours and which were attended by 12-25 persons and 2-3 interventionists. The Change Workshop sessions were videotaped and audio-recorded. Transcriptions were made from video and audio recordings. There were a total of 1,190 speaking turns. Thematic analysis was applied to analyse the transcriptions. Since the first objective of the study was to examine the emergence of an expansive learning cycle (questioning, historical- and actual - empirical analysis, modelling, examination of the new model, implementation of the new model, reflection on the process and consolidating the new practice), so these formed part of the coding. This was supplemented by some additional codes based on the data: non-expansive learning, organizational issue, Change Workshop method and off-topic or non-related issue. Each speaking turn was first analysed to ascertain if it could represent any phase of the expansive learning cycle. If this was the case, a closer analysis was made to decide which phase in the expansive learning cycle. Quite a number of speaking turns were classified into several classes of expansive learning cycle, e.g. including elements of questioning, the prevailing situation, analysing the actual empirical situation and modelling. If the speaking turn did not indicate any traces of expansive learning, it was coded under the other headings: non-expansive learning, organizational issue, Change Workshop method or off topic (non-related) issue, and only in one of these headings. Since one speaking turn could be coded under several subcategories of expansive learning actions, the number of discursive elements was 1,378. In addition, a distinction in coding was made between interventionists and participants (except for the off-topic). For the analysis of the developmental cycle of the Annual Clock, a separate table was constructed by collecting all the speaking turns including the word Annual Clock and all such disturbances expressed in which the Annual Clock provided a solution. Results and conclusion: Expansive learning comprised 52% of the discursive elements. The learning process proceeded mainly according to the expansive learning cycle, but some of the learning actions, such as questioning, historical, actual-empirical and modelling, appeared throughout the Change Workshop process. The consolidating phase was not discovered during the Change Workshop, but was discussed in an evaluation meeting of the Change Workshop process two months later. The share of participants in discursive elements was 60% and the share of interventionists 37%. In the expansive learning category, the share of discursive elements by the participants was 81% and the share of interventionist was 19%. The Annual Clock as a germ cell appeared already during the first Change Workshop meeting, but it was mentioned not at all in the assignment for the second Change Workshop meeting, whereas afterwards the Annual Clock was again appearing in the discussions and the development of the idea continued according the expansive learning cycle until the 5th Change Workshop meeting.
 • Koljonen, Riikka (Helsingin yliopisto, 2014)
  Aims of the study. Relative age refers to age differences between children in a school class or in another age-based group of children. In research conducted in the United States and Canada, relative age has been connected to the probability of being diagnosed with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). According to studies, children who are the youngest in their class have a higher probability of being diagnosed with ADHD. Researchers have hypothesized that this effect could be explained by teachers mistaking the immaturity of the youngest children for ADHD. Other possible mechanisms of the relative age effect include underdiagnosing the relatively older children in a class, and the classroom environment exacerbating ADHD symptoms in the relatively younger children. The aim of this study is to examine whether relative age has an influence on the prevalence of ADHD diagnoses among the patients of Finnish specialized medical care in Helsinki Metropolitan area. Methods. This study compared the birth date distributions of patients diagnosed with ADHD (the sample) and all those born in Helsinki within the same time period as the sample (1983-2011) with a x2 goodness-of-fit test. The sample (N=3051) consisted of patients from child psychiatric and child neurological specialized medical units at the Helsinki University Central Hospital (HUCH), including patients of outpatient clinics as well as of inpatient wards. The sample included all patients treated for ADHD at the aforementioned units between 2nd January 2000 and 2nd May 2013. During their treatment, patients were between 1 and 18 years of age. In total, 2596 of them were boys and 455 girls. The data was collected from hospital patient records. Results and conclusions. The birth date distribution of patients diagnosed with ADHD differed statistically significantly from the birth date distribution of all those born in Helsinki. Those born during the last quartile of the year, who are the youngest in their class in Finland, were 31 % more likely to enter HUCH specialized medical care as ADHD patients than those born in the first quartile. It is not known whether the effect of relative age was caused by a systematic error in recognizing or diagnosing ADHD patients, or whether being among the youngest in a class could increase ADHD symptoms in some children. Clarifying the influence mechanisms of the relative age effect requires further studies
 • Kallankari, Iiris (Helsingin yliopisto, 2014)
  Aims. Purpose of this study was investigate how home economy teachers see bullying in their work and what kind of preparedness they have. Earlier studies have shown that bullying in school is quite common. Despite the fact that bullying has been widely noticed in media, there haven`t find explicit ways to intervene. Bullying in home economics classroom haven`t been studied before. Home economics as a school subject differs from other theoretical subjects and that is the reason why ways of bullying might be different. In this study we tried to find out what kinds of bullying exist in home economics classroom, how teachers intervene it and what kind of preparedness teachers experience they have. Bullying phenomenon is very diverse so study`s framework consist of perceiving bullying phenomena, describing nature of home economics and exposing teacher`s preparedness. Methods. The material of study was collected with nine open questions questionnaire. There were also few background questions. Questionnaires were send digitally to home econom- ics teachers who were teaching in high schools and belong in mailing list of Home econom- ics union, Facebook group called Home economics teachers or Home economics and those who`s e-mail address were find from websites of large cities Finnish speaking schools. 44 answers were received and 6 of them by mail. Work experience of answerers varies from less than a year to 34 years. Material were analysed using content analysis. Results and conclusions. In this study noticed that there were specific features of bullying in home economics classroom. For example pupils free moving, plenty of equipment, opportunity to danger situations, rush and the fact that there happens so much at the same time in a classroom. Teachers feel that their preparedness were mainly good. Young teachers were most unhappy about their preparedness. Education doesn´t give enough preparedness to intervene bullying, but working experience and own children does. Teachers intervene bullying by discussion with bully, victim and their parents. When needed also help of other agents and punishments.
 • Bergset, Heli (Helsingin yliopisto, 2014)
  Research objectives: As the use of social media has increased, writing a blog has become more and more popular in the recent years. For the writer, a blog is a means of communication, a diary, or enabler of writing as a hobby. One blogger group consists of Finnish expatriates. Emigrating means a life change, that according to previous research causes a process of culture shock that can last for years. Integration of expatriates has been studied quite a lot. Blogs and blogging as a relatively new phenomenon has already been the object of an amount of research, but blogging while living abroad has not received much attention, yet. The purpose of this study was to find out, how blog-writing Finnish expatriates experience the significance of blogging in their current situation in life. The meanings given to the blog were viewed in relation to the writers background. The starting point for the study was an assumption, that blog-writing Finnish expatriates possibly use the blog as an aid in adaptation. Methods: The study involved 39 blog-writing Finnish expatriates, who wrote a free-form text about their blogging, guided by some general questions around the focus of this study. In addition, they answered some questions concerning their background. The texts were analyzed using content analysis. The results of the content analysis and the background information were quantified and cross tabulated to find out factors that might be connected to the significances given. Results and conclusions: The majority of significances given to blogging were connected to living abroad, especially when taking into account the subjects of blog posts and the target audience. The reasons for starting a blog were pragmatic, like communication and writing a diary, whereas the current significances also included deeper level functions. The latter were e.g. receiving peer support, pondering issues and using the Finnish language. The significances given to the blog change as time passes and integration proceeds, but it does not become less important to the writer. Many respondents indicated that communication with friends and family in Finland through the blog is often unidirectional. Communication with new connections acquired through the blog, however, was told to be bidirectional. Therefore, writing a blog may in a way close the writer outside of her former social network, but instead it helps to build a totally new network, including members in a similar situation in life. The results suggest that Finnish expatriates use the blog as an aid in integration process. The blog has instrumental value even when integration has come to an advanced stage and the difficult phases of culture shock have been passed.
 • Nurttila, Suvi (Helsingin yliopisto, 2014)
  In today s society it is desirable to be successful and continuously progressive. At the same time it is seen important to focus on one s well-being and seeking optimal experiences. In studying, the interaction between motivation and well-being as well as the importance of positive learning experiences is an actual entirety. Taking students conceptions of learning and knowledge into account brings in a richer perspective that has been less frequently studied. Conceptions of learning and knowledge, otherwise epistemologies, are crucial in governing student s ways of interpreting and evaluating information, as well as their wiew on the learning process. An important recent insight on the field of educational research is the growing idea that motivational, emotional and cognitive dimensions are not only intrinsically significant, but also in intense interaction with each other and with the learning environment. The aim of this study was to investigate what kinds of motivational factors and problems in well-being do novice students experience in their studies, and also what their epistemologies are like. The approach was person-oriented. Motivational factors were: experienced challenge and competence, thinking strategies and attributions, and study engagement. Problems in well-being were measured through emotional dimension (stress, exhaustion) on the one hand, and through motivational dimension (lack of interest, task avoidance) on the other. Epistemologies measured in this study were: collaborative knowledge building, reflective learning, metacognition, certainty of knowledge and practical value. The data (n=785) were collected in spring and autumn 2012 by using a questionnaire developed by RYM Indoor Environment project. The participants were first and second year students from Aalto university of Technology and four departments in University of Helsinki: Department of Teacher education, Department of Chemistry, Faculty of Theology, and Faculty of Law. K-means cluster analysis was used for clustering students into homogenous groups that presented their experienced motivational factors. To see whether the groups differed in terms of problems in well-being or epistemologies, Oneway analysis of varance was conducted. Also potential differneces in certain background variables were investigated by using crosstabs (gender, study discipline) and Kruskal-Wallis test (age). Three studying profiles were identified: 1) pessimistic, 2) bored, 3) engaged. Pessimistic students reported the lowest study en-gagement, optimism and competence and the highest task avoidance and problems in well-being. They valued certain knowledge the most. Bored students experienced the lowest challence, quite low study engagement and moderate optimism, competence and lack of interest. They reported the lowest practical value of knowledge. Engaged students had the highest study engagement, optimism and competence, lowest task avoidance and the least problems in well-being. They valued collaborative knowledge building, reflective learning and metacognition the most. There were not found gender differences between the studying profiles. Instead, it turned out that pessimistic students were the youngest. When comparing different study disciplines, the results indicated that in the Department of Teacher education, as well as in the Faculties of Law and Theology, the largest section of participants was identified as engaged students. Among participants from Aalto university and the Department of Chemistry, the largest section was indentified as pessimistic students. This study demonstrates the idea of the dynamic interplay between motivational, emotional and cognitive dimensions in studying. In conclusion, students personal motivational factors, well-being and epistemologies form unique entireties. It can be deduced on the basis of earlier research, that these entireties are of utmost importance regarding studying and can be either worthwhile or detrimental to it. In the future, more proof is needed about the concrete relations and potential effects on study success, for example, as supporting successful studying and graduating on schedule are topical politico-educational subjects in Finland. Also little is known about the relations between well-being and epistemologies. The results of this study could be utilized in developing and designing higher education.
 • Metsämuuronen, Tuua Maria (Helsingin yliopisto, 2014)
  The study focuses on the Nepalese 8 grade Mathematics, Nepali language and Social study teachers confidence to teach their own subject. Every skill, such as teaching skills, brings with uncertainty and insecurity creates a need for security. The aim of the master's thesis is to research how substance knowledge, the teacher's personality, pedagogical knowledge and classroom management, and their components are connected to each other. In addition, has been researched how much personality, pedagogical knowledge and classroom management, explain the teacher's self-perceived competence assurance to teach. Altogether, 1224 of Nepalese teachers responded to the survey. The survey sample was stratified. The questionnaire, teachers were asked to assess their teaching confidence in their teaching subject and its sections, on a scale of 1 to 4. Many studies have been done about teaching and the teacher's impact on learning outcomes. That has been considered as a possible cause of Finnish students' good learning achievements. Since the schools have small differences between them, it is easier to study the teachers and the teaching effect of the student's achievements in a country, where the school differences are considerable bigger. According to Hattie (2003, 2), the teacher effect is 30% of the student learning achievements, in Nepal the corresponding figure is 68% (Acharya, Metsämuuronen and Metsämuuronen 2013, 281 316). The study examined by tree-analysis how personality, pedagogical knowledge and classroom management elements are linked to educational confidence and by regression analysis how much these independent variables explain together the effect of the phenomenon. According to regression analysis, there are age, teaching years, assessment, professional development over the last two years, and the curriculum understanding and using, as well as the school equipment shortages. The study found that the most confident were those teachers who were under the age of 30 teachers; who had teaching experience five years or less; who used the project work as assessment; who experienced that they understood the objectives of the school curriculum, and in addition they experienced to implement it successfully. This study was empirical and explorative work and the results obtained on the regression model shows that the model explains 9.5% of teacher's confidence to teach their own subjects. As regression model explains less than 10% certainty, is the teacher's teaching confidence and competence a good follow-up research object. Another good object would be to compare the self-perceived reliability and the validity of the comparison of the measured whether teachers' own experience of the same qualifications as a measurable skill.