Oikeustieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Valkjärvi, Annamari (University of Helsinki, 2015)
  Pääsääntöisesti tietoa ei voi omistaa eli tietoon ei kohdistu yksinoikeuksia. Osa tietoon kohdistuvista intresseistä on kuitenkin perusteltuja ja ne voivat rajattuina saada myös lainsäädännön suojaa. Tällainen suojattu intressi on yksityishenkilöillä heidän omia tietojaan kohtaan. Vastaavasti taho, joka on kerännyt ja järjestänyt datan tietokannaksi, saa tekijänoikeuslain nojalla suojaa tietokannalle. Tilanteissa, joissa samaan tietoon, kuten henkilötietoihin, kohdistuu useamman osapuolen perusteltu intressi, tulee punnittavaksi, miten lailla suojatut intressit suhtautuvat toisiinsa ja miten niitä punnitaan toisiaan vasten tai sovitetaan yhteen. Tutkielman tavoitteena on tarkastella henkilötietoja sisältävää tietokantaa ja sitä, millaisia oikeuksia siihen tekijänoikeuslain ja henkilötietolain nojalla kohdistuu sekä miten nämä oikeudet samaan tietokantaan kohtaavat ja ovat yhdistettävissä. Tietokannan haltijan taloudellisiin intresseihin kuuluu kertyvien henkilötietojen hyödyntäminen, luovuttaminen ja jopa myyminen, kun taas yksityishenkilöiden intressissä ja tiedollisen itsemääräämisoikeuden nojalla on oikeus itse päättää kuka hänen yksityisiä tietoja käsittelee ja minne niitä luovutetaan. Kollisio syntyy siis tietokantasuojan haltijan investoinnin suojaamisen ja tietokannan hyödyntämisoikeuden ja toisaalta henkilön tiedollisen itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden suojan välille. Immateriaalioikeudellisesta oikeudenomistajasta tulee henkilötietolain mukainen rekisterinpitäjä silloin, kun tietokantaan sisältyy henkilötietolain mukaisia henkilötietoja. Immateriaalioikeudellisen tietokantaoikeuden haltijan velvoitteet määräytyvät tällöin henkilötietolaista. Käytännössä tietokantaan kohdistuvat immateriaalioikeudet eivät anna erityistä hyödyntämisoikeutta tietokantaan, vaan tietokannan hyödyntämisen tulee tapahtua joka tapauksessa tietosuojasääntelyn asettamissa puitteissa. Punnittaessa tekijänoikeuslaista juontuvia oikeuksia ja henkilötietolaista juontuvia oikeuksia vastakkain, tekijänoikeuslain antamat oikeudet määrätä tietokannasta siis väistyvät henkilötietolain mukaisten oikeuksien tieltä, mikäli näiden välillä on ristiriita.
 • Tervo, Markku (University of Helsinki, )
  Liikenneonnettomuuksissa menehtyy vuosittain 200–300 ihmistä Suomessa. Vaikka pitkään jatkunut liikenneturvallisuustyö on ollut tuloksekasta, ei Suomi ole aivan saavuttanut liikennekuolemien vähentämiselle asetettuja tavoitteita. Yhtenä tulevaisuuden haasteena on iäkkäiden kuljettajien lukumäärän voimakas lisääntyminen tarkoittaen, että yhä useammalla kuljettajalla on ajokykyyn vaikuttavia sairauksia tai toimintakyvyn heikentymiä, jotka ovat usein kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien taustalla. Tämä korostaa lääkäreiden asemaa ajoterveyden valvojina. Vaikuttaa kuitenkin siltä, etteivät lääkärit aina halua tai osaa puuttua potilaan ajo-oikeuteen, mikä voi osin selittyä sillä, ettei lääkäri tunne potilaan aiempaa sairaus- ja lääkityshistoriaa. Vaiheittain käyttöön otettava, koko Suomen kattava sähköinen potilastiedon arkisto yksinkertaistaa potilastietojen liikkuvuutta eri organisaatioiden välillä. Potilaan koko sairaushistorian näkeminen yhdellä kertaa voisi siten mahdollistaa perustellumman arvion tekemisen potilaan ajokyvystä. Potilastietojen arkaluontoisuudesta johtuen luovuttamisen edellytyksenä on kuitenkin pääsääntöisesti potilaan suostumus. Tutkielman keskeisimpänä tutkimuskysymyksenä on pohtia, tulisiko potilastiedon luovuttamisen tiukkaa sääntelyä lieventää ajoterveyden valvonnassa. Kyse on käytännössä siitä, miten yksityisyyden suojaa ja muiden liikenteenkäyttäjien turvallisuutta tulisi punnita. Tutkielmassa kartoitetaan nykyistä oikeustilaa ajoterveyden valvonnan ja potilastiedon luovuttamisen osalta Suomessa ja Pohjoismaissa sekä tutkitaan de lege ferenda -näkökohtia. De lege ferenda -osiossa luodaan katsaus perustuslakivaliokunnan kannanottoihin ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön, minkä lisäksi osio sisältää ajoterveyden valvonnan laiminlyöntejä koskevan empiirisen tutkimuksen, jota rikastetaan oikeustaloustieteellisillä argumenteilla. Punnittaessa potilaan tahdosta riippumatonta potilastietojen vapaampaa luovuttamista törmätään väistämättä perustuslaillisiin ongelmiin, joista erityisen kriittisinä näyttäytyvät yksityisyyden suojan ydinalueen tarkka määrittely ja tarpeeksi vahvojen liikenneturvallisuusargumenttien löytäminen. Tutkielmassa todetaan, ettei ydinalueen rajoja vielä olla ylitetty ajoterveyden valvonnassa. Eri oikeushyvien välisessä punninnassa tulisi taas huomioida seuraava ohjesääntö: mitä enemmän ja rajumpia liikenneonnettomuuksia voidaan ehkäistä mahdollisimman pienellä puuttumisella yksityisyyden suojaan ja aiheuttamatta muita kustannuksia, sitä perustellumpaa on raottaa potilastiedon luovuttamisen edessä olevaa luottamuksellisuuden verhoa. Tutkielman empiirisessä osiossa tehtyjen havaintojen perusteella potilastietojen vapaammalla luovuttamisella voisi olla liikenneturvallisuutta parantava vaikutus. Tarkempien johtopäätösten tekeminen edellyttää kuitenkin lisää tutkimusta niin oikeus- kuin liikennelääketieteenkin saralla. Toisaalta potilastietojen vapaampaa luovutettavuutta tulisi tarkastella myös laajemmasta näkökulmasta rajaamatta aiheen käsittelyä pelkästään ajoterveyden valvontaan.
 • Salonen, Sebastian (University of Helsinki, 2015)
  Verkställande direktören (VD:n) är i en central ställning i ett aktiebolags framgång. VD:n fungerar på toppen av aktiebolaget och har en mycket svår och ansvarsfull uppgift i dagens ostabila marknadslägen. VD:n i ett aktiebolag är samtidigt ett av bolagets organ medan personen som sköter detta också har en avtalsrättslig relation till bolaget. Då det i aktiebolagslagen bara finns mycket få stadganden som behandlar VD:ns ställning och uppgifter i bolaget får avtalsrätten en central roll i detta sammanhang. Arbetet analyserar direktörsavtalet som sin egen avtalstyp samt förhållande till andra avtalstyper och behandlar centralt innehåll för denna avtalstyp. Arbetet har fokus på stora bolag där ägandet och förvaltningen av bolaget är separerat. Enligt principal-agent teorin finns det risk att VD:n i ett stort bolag inte handlar på ett sätt som är fördelaktigt för bolaget utan opportunistiskt. I arbetet gås igenom hur man med avtalsrättsliga mekanismer kan försöka hindra detta genom både positiva och negativa incitament. Belöningen av VD:n har varit på tapeten under den senaste tiden. Det har hävdats att belöningen inte korrelerar med bolagets prestation. I arbetet behandlas de olika sätten att belöna en VD och de olika sätten kommer att analyseras och förbättringsförslag på hur man kan förbättra deras effektivitet kommer att presenteras.
 • Rautaporras, Elina (University of Helsinki, 2015)
  Suomen valtiolla on osakeomistuksia yli 60 osakeyhtiössä. Vuoden 2014 lopussa valtio oli omistajana yhteensä 15 pörssiyhtiössä, joista kolmessa, Finnair Oyj:ssä, Fortum Oyj:ssä ja Neste Oil Oyj:ssä valtio on enemmistöosakkeenomistajana. Valtion pörssiomistusten arvo vuoden 2014 lopussa oli yhteensä noin 18,5 miljardia euroa. Valtion omistamat yhtiöt voidaan jakaa kaupallisiin yhtiöihin ja erityistehtäväyhtiöihin. Valtio on määritellyt omistajapolitiikkansa tavoitteet valtioneuvoston periaatepäätöksessä. Tässä tutkielmassa tarkastellaan omistajaohjauksen suhdetta osakeyhtiölakiin, erityisesti osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteeseen ja johdon tehtävään sekä arvopaperimarkkinalain mukaiseen sijoittajien tasapuolisen kohtelun vaatimukseen ja tiedonantovelvollisuutta koskevaan sääntelyyn. Erityisessä tarkastelussa on niiden pörssiyhtiöiden omistajaohjaus, joissa valtio on määräävänä osakkeenomistajana. Tutkielmassa pyritään selvittämään, millainen omistajaohjaus on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön puitteissa. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään, onko valtion mahdollista toteuttaa strategisia intressejään valtioenemmistöisissä pörssiyhtiöissä eli Neste Oil Oyj:ssä, Fortum Oyj:ssä ja Finnair Oyj:ssä. Lähtökohta työssä on osakeyhtiöoikeudellinen. Omistajaohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla omistajat valvovat yrityksen johdon toimintaa. Pääsääntöisesti termiä omistajaohjaus kuitenkin käytetään puhuttaessa valtion ja kuntien harjoittamasta yhtiöiden ohjauksesta. Keinot voivat olla sekä osakeyhtiölailla säänneltyjä, kuten esimerkiksi äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksessa, kuin myös muita, ei yhtiöoikeudellisia vaikuttamistapoja. Osakeyhtiön hallituksen valinta on merkittävä osakeyhtiölain mukainen omistajaohjauksen keino. Tärkeänä omistajaohjauksen keinona voidaan pitää myös yhtiöjärjestysmääräyksistä päättämistä. Yhtiöjärjestys onkin se instrumentti, jossa poikkeavasta yhtiön toiminnan tarkoituksesta tulisi määrätä. Merkittävänä omistajaohjauksen välineenä voidaan pitää omistajan ja johdon välisiä keskusteluja, joista ei ole suoraan säännelty osakeyhtiölaissa. On katsottu, että tietojen kertominen yhtiön asioista ainoastaan määräävälle osakkeenomistajalle ja määräävän osakkeenomistajan mielipiteen kuuleminen voi olla yhtiön edulla perusteltua. Tutkielmassa havaitaan, että valtion strategiset intressit Finnair Oyj:n, Fortum Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n omistuksissa voivat olla jossain määrin ristiriitaisia yhtiöiden voiton tuottamisen tarkoituksen kanssa. Näin ollen kyseisten yhtiöiden omistajaohjauksessa on vaarana, että toimilla rikotaan osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain määräyksiä. Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että määräävällä osakkeenomistajalla on fidusiaarisia velvoitteita yhtiötä ja muita osakkeenomistajia kohtaan. Valtion ollessa osakkeenomistajana voi sen vahingonkorvausvelvollisuus aktualisoitua myös valtion osakkuusyhtiöissä. Näin ollen valtion tuleekin olla omistajaohjaustoimissaan erityisen huolellinen ja valtion tulee huolehtia siitä, että osakkeenomistajien yhdenvertaisuus ei tule loukatuksi. Valtio omistajana ei voi puuttua omistamiensa yhtiöiden asioihin kuin lain mahdollistamin keinoin, jotta yhtiöiden kilpailukyky ja markkina-arvo säilyvät, Suomi pysyy houkuttelevana sijoituskohteena ja jotta valtio omistajana ja yhtiöiden johto eivät syyllisty yhdenvertaisuusperiaatteen ja sijoittajien tasapuolisen kohtelun sekä lojaliteettivelvollisuuden rikkomiseen.
 • Sampsa, Pekkinen (University of Helsinki, 2015)
  This thesis deals with the remedy of avoidance under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) in transactions where the parties have agreed on the payments to be made by a letters of credit. The approach of the thesis is to evaluate whether the seller is entitled to the remedy of avoidance in a case where the buyer fails to open a letter of credit in accordance with the underlying contract of sale. The context of the study is the complex international environment. A letter of credit is a typical payment instrument in international trade. The use of letters of credit is based on the need for security. They are usually resorted to in situations where there are doubts regarding the other party’s financial history, assets, or creditworthiness. Disputes involving letters of credit take place in the contractual network involving banks. The present thesis studies how the right to avoid the contract is affected by the said arrangement and the commercial purpose of a letter of credit. The legal framework is built around the CISG and the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). In addition, a brief analysis of the matter from the perspective of the Finnish Sale of Goods Act is included. The concept of a non-conforming letter of credit is evaluated mostly through case law. The Principles of International Commercial Contracts by the International Institute for the Unification of Private Law (PICC), the Principles of European Contract Law (PECL) and the opinions of the International Chamber of Commerce’s Banking Commission are being used as supplementary legal sources in the interpretation of the provisions of the CISG. In addition, six Finnish experts on letters of credit were interviewed to gain a closer understanding of the prevailing practices within the industry. The structure of the present thesis is divided into four parts. Parts I and II, constituting a fairly large proportion of the thesis, deal with describing of the usages and mechanisms related to letters of credit and the commercial purpose of letters of credit. This is justified with the necessity of understanding the particular features of the industry in order to be able to evaluate the fulfilment of a fundamental breach in the given context. This necessity is highlighted in a complex business environment. Part III evaluates the threshold of what constitutes a fundamental from the perspective of the buyer’s failure to open a letter of credit in accordance with the contract. Part III is divided into chapters, each discussing different ways of constituting grounds for a fundamental breach. Part IV concludes with the key elements and findings regarding the fundamental breach and the right to avoid the contract.
 • Paajanen, Kristiina (University of Helsinki, 2015)
  Rintaperillisten kesken jäämistöä jaettaessa on lähtökohtana, että kunkin tulee saada yhtä suuri osa perinnöstä (PK 2:1.2). Jäämistöomaisuutta voi kuitenkin rasittaa jakohetkellä jokin virhe, jonka olemassaolosta pesänjakaja ja/tai jako-osakkaat eivät ole tietoisia. Mikäli kuolinpesän osakas saa perintöosalleen jaossa omaisuutta, jonka arvo siinä myöhemmin ilmenneen vian johdosta paljastuu luultua alhaisemmaksi, ei jaon tasapuolisuus hänen kohdallaan toteudu. Ongelma on mahdollinen kuolinpesissä, joissa perimyksellisesti samassa asemassa toisiinsa nähden olevia jako-osakkaita on vähintään kaksi. Tutkielmassa on tarkoitus on selvittää, onko kuolinpesän osakkaalla käytettävissään voimassa olevasta oikeudesta johdettavia korjauskeinoja tilanteessa, jossa hänen jaossa osalleen saamassaan kiinteistössä ilmenee virhe vasta perinnönjaon toteuttamisen jälkeen ja jakoa ei ole mahdollista moittia perintökaaressa säädetyllä jaon moitekanteella. Kysymys aktualisoituu näin ollen jaon tultua lainvoimaiseksi. Virheellisen jäämistöomaisuuden osalta tutkimus keskittyy kiinteistöön ja sitä koskevaan maakaaren virhesääntelyyn, mutta tutkimusongelman mukainen tilanne on vastaavasti mahdollinen myös muunlaisessa jäämistöomaisuudessa. Problematiikkaa ei ole juurikaan käsitelty oikeuskirjallisuudessa. Olen valinnut omaisuuslajeista tarkasteltavaksi kiinteään omaisuuteen liittyvät ongelmat perimyksessä juuri kiinteistön kaupan virhesääntelyä koskevien erityispiirteiden vuoksi. Virhe voi ilmetä vasta vuosien kuluttua hallinnan saamisesta, joten maakaaressa on turvattu ostajan asemaa säätämällä myyjälle tehtävän reklamaation määräaika viiden vuoden pituiseksi (MK 2:25.2). Analysointi keskittyy tutkimuskysymyksen lähtökohdista laatuvirhettä ja erityisesti salaista virhettä koskevaan sääntelyn ja oikeuskäytännön tarkasteluun. Tutkimuksessa verrataan toisiinsa maakaaressa kiinteistön kaupassa virheilmoitukselle varattua määräaikaa ja perintökaaressa säädetyn perinnönjaon moitekanteen määräaikaa. Perinnönjakosopimuksen rinnastuminen varallisuusoikeudellisiin sopimuksiin tuo tutkimusongelmaan sopimusoikeudellisen ulottuvuuden. Erityisesti tutkimuksessa kartoitetaan mahdollisuutta jakosopimuksen kohtuullistamiseen OikTL 36 §:n nojalla mainitussa tutkimuksen tyyppitilanteessa. Toimitusjaon yhteydessä tarkasteltavaksi on otettu ylimääräisten muutoksenhakukeinojen soveltamisala ja niiden käyttömahdollisuus pesänjakajan päätökseen. Lisäksi tutkimuksessa kartoitetaan mahdollisia jäämistölainsäädännön muutostarpeita sellaisia olosuhteita varten, joihin voimassa olevan lainsäädännön keinoin puuttuminen ei ole mahdollista. Tutkimuksessa pyritään näin ollen selvittämään, tulisiko kuolinpesän osakasta suojata kiinteän jäämistöomaisuuden kohdalla perinnönjaossa kuten ostajaa kiinteistön kaupassa. Vertailuapua kotimaiseen sääntelyyn on haettu ruotsalaisessa jäämistölainsäädännössä omaksutusta sääntelymallista tutkimuskysymyksen mukaisessa tilanteessa. Tarkoituksena on tarkastella syitä, joiden perusteella lainsäätäjä on katsonut tarpeelliseksi suojata ostajaa tehokkaasti juuri kiinteistön kaupassa, peilaten kyseisiä olosuhteita osakkaiden keskinäisiin suhteisiin perinnönjaossa.
 • Oksanen, Aarni (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielman tarkoituksena on tutkia irtainten esineiden, kuten prosessiteollisuuden koneiden ja laitteiden ulkoistamistarkoituksessa toteutettavia sale and lease back –järjestelyjä. Varsinkin ns. pääomaintensiivisillä toimialoilla on yritysten käyttöomaisuuteen tyypillisesti sitoutunut merkittävästi pääomaa, joka on sale and lease back –järjestelyn avulla mahdollista muuttaa likvideiksi varoiksi ja käytettäväksi muihin liiketoiminnan tarpeisiin. Rahoituksellisten näkökohtien lisäksi järjestelyillä on usein tavoiteltu kirjanpidollisia ja verotuksellisia etuja. Tutkielmassa selvitetään tutkimuskohteena olevien sale and lease back -järjestelyjen esineoikeudelliseen, kirjanpito-oikeudelliseen ja vero-oikeudelliseen sääntelyyn sisältyviä ongelmakohtia rahoittaja-vuokralleantajan, sijoittajien ja veronsaajien intressien näkökulmasta. Työssä pyritään vastaamaan kysymyksiin siitä, kuinka tarkoituksenmukaista ja perusteltua voimassa oleva sale and lease back –järjestelyjä koskeva sääntely on oikeustaloustieteen kannalta, olisiko sale and lease back –järjestelyjä koskevaa sääntelyä tarpeellista muuttaa ja mitä mahdolliset muutokset lainsäädäntöön voisivat olla. Lainsäädännön ongelmakohtien osalta tutkimuksen pääpaino on sellaisissa sale and lease back –järjestelyissä, joissa kaupan ja takaisinvuokrauksen kohteena oleva kone tai laite sijaitsee myyjä-vuokralleottajana toimivan yrityksen omistaman kiinteistön yhteydessä. Esineoikeudelliselta kannalta keskeistä on rahoittaja-vuokralleantajan näkökulmasta selvittää, kuinka järjestelyn esineoikeudellista sitovuutta suhteessa myyjä-vuokralleottajan muihin velkojiin on arvioitava tilanteissa, joissa nämä esittävät myyjä-vuokralleottajan omistamaan kiinteistöön kohdistuvia vaatimuksia. Rahoittaja-vuokralleantajan separaatio-oikeuteen liittyvien ongelmakohtien johdosta tutkielmassa perehdytään erityisesti maakaaren kirjaamisjärjestelmän tarjoamiin keinoihin rahoittaja-vuokralleantajan oikeuden vahvistamiseksi ja näiden soveltuvuuteen tarkastelun kohteena olevissa sale and lease back –järjestelyissä. Sale and lease back –järjestelyjä koskevaa kansallista ja kansainvälistä tilinpäätösnormistoa (IFRS) tutkielmassa lähestytään sijoittajien suojaamisen näkökulmasta, jolloin päähuomio on kirjanpito-oikeudelliseen sääntelyyn liittyvien ongelmakohtien tarkastelussa. Nämä kytkeytyvät puolestaan lainsäädännön taustalla oleviin taloudellisen tehokkuuden ja markkinahäiriöiden, kuten epäsymmetrisen information, torjunnan tavoitteisiin. Tutkielmassa selvitetään myös sale and lease back –järjestelyä koskevan veronormiston pääasiallinen sisältöä ja ongelmakohdat, kuten vero-oikeudellisen omistajuuden määräytyminen ja vuokrasopimuksen tosiasiallisen luonteen merkitys verokohtelun kannalta.Tutkielmassa tarkastellaan lisäksi hyväksyttävän verosuunnittelun ja laittoman veronkierron välistä rajanvetoa sekä veronsaajien mahdollisuuksia puuttua epäasiallisiksi katsottaviin järjestelyihin. Erityiskysymyksenä tutkielmassa nostetaan esiin kansainvälisen kirjanpitonormiston ja verotuksen yhteensovittamiseen liittyvät, edelleen ratkaisematta olevat ongelmakohdat ja näiden taustatekijät.
 • Ojala, Maria (University of Helsinki, 2015)
  Pro gradu-tutkielman aiheena ovat laajalti tunnetun tavaramerkin suojan rajat sekä vapaamatkustuksen sallittavuus. Laajalti tunnetut tavaramerkit nauttivat normaalia laajempaa suojaa, sillä suojan saanti ei edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa. Laajalti tunnetun tavaramerkin maineen ja erottamiskyvyn hyväksikäyttö eli vapaamatkustus tarkoittaa tilannetta, jossa kilpaileva elinkeinonharjoittaja pyrkii samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. Tämän suojamuodon tavoitteena on estää merkin taloudellisen arvon hyväksikäyttö. Liian pitkälle ulotettu suoja kuitenkin haittaa ja vääristää kilpailua. Tutkielmassa tarkastellaan laajalti tunnetun tavaramerkin hyväksikäyttöä koskevaa sääntelyä Suomessa ja EU:ssa. Lähdemateriaalina tässä tutkielmassa on käytetty säädöksiä, esitöitä, koti- ja ulkomaista oikeuskäytäntöä sekä oikeuskirjallisuutta. Etenkin oikeuskäytännön analysoinnin kautta pyrkimyksenä on arvioida nykyistä oikeustilaa ja pohtia muutostarpeita. Tutkielmassa keskitytään kilpailevan elinkeinonharjoittajan näkökulmaan. Tutkielman tavoitteena on selvittää, mitkä ovat sallitun vapaamatkustuksen rajat, eli missä määrin kilpaileva elinkeinonharjoittaja saa käyttää hyväkseen aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin mainetta ja erottamiskykyä markkinoinnissaan. Tutkielmassa pohditaan, kuinka pitkälle laajalti tunnetun tavaramerkin suoja on syytä ulottaa. Tutkielmassa arvioidaan suojan saannin edellytyksiä epäoikeutetun hyväksikäytön osalta. Näitä suojan saannin edellytyksiä ovat aikaisemman merkin laajalti tunnettuus, tavaralajin merkitys, yleisön mieltämä yhteys merkkien välillä, epäoikeutettu hyväksikäyttö sekä hyväksyttävän syyn mahdollinen olemassaolo. Osoittamalla merkin käytölle hyväksyttävän syyn, kilpaileva elinkeinonharjoittaja pystyy oikeuttamaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin kohdistuvan vapaamatkustuksen. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan rajoja ja siten vapaamatkustuksen sallittavuutta arvioitaessa huomioon otettavia seikkoja ovat kilpailevat intressit, tietyt perustavanlaatuiset vapaudet (kilpailunvapaus ja sananvapaus) sekä tavaramerkin eri funktiot. Tavaramerkin suoja-alan määrittämisessä on kyse alkuperäisen ja kilpailevan elinkeinonharjoittajan kilpailevien intressien yhteensovittamisesta. Tavaramerkin haltijan tiettyyn merkkiin kohdistuva eksklusiivinen oikeus voi johtaa kaupankäyntiin liittyviin rajoituksiin sekä estää kilpailijoiden pääsyn tietyille markkinoille. Lisäksi jatkuva tavaramerkkisuojan laajentuminen turvaa yhä vähenevissä määrin sananvapautta. Tavaramerkin mainos-, investointi- ja kilpailufunktioiden liian vahva suojaaminen laventaa tavaramerkkien haltijoiden kielto-oikeuden alaa liikaa. Ongelmana on, että laajalti tunnetun tavaramerkin kaikenlainen käyttö katsotaan helposti yritykseksi hyödyntää tämän merkin erottamiskykyä ja mainetta. Tavaramerkin haltija markkinajohtajana saattaa käyttää laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa keinona estää kilpailua ja vaikeuttaa muiden markkinoille tuloa. Laajennettu suoja on tarkoitettu nimenomaan poikkeukselliseksi ja epätavalliseksi suojamuodoksi.
 • Leino, Päivi Emilia (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan kuvataiteellisen ja kirjallisen mainosilmoituksen tekijänoikeudellista asemaa Suomessa. Tutkimuskohteena on erilaisten kuvataiteellisten ja kirjallisten mainosilmoitusten teoskynnyksen arviointi sekä teossuojan kohde ja laajuus huomioiden lainsäädännön, kansainvälisten sopimusten ja oikeuskirjallisuuden lisäksi erityisesti Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut, pohjoismainen oikeuskäytäntö ja Suomen tekijänoikeusneuvoston lausunnot. Metodologisesti tutkielma on luonteeltaan oikeusdogmaattinen tutkimus, jossa tarkastellaan voimassaolevan oikeuden sisältöä. Kuvataiteelliset ja kirjalliset mainosilmoitukset voidaan määritellä painomuodossa tai digitaalisella jalustalla oleviksi kaupallisiksi ilmoituksiksi. Lisäksi mainosilmoitus voi olla luonteeltaan sekä kuvataiteellista että kirjallista ilmaisua yhdistävä ilmoitus. Kuvataiteelliset ja/tai kirjalliset mainosilmoitukset voivat saada teossuojaa, sillä Bernin yleissopimus suojaa myös kaupallisista lähtökohdista syntyneitä omaperäisiä teoksia. Euroopan unionin tuomioistuimen 2000-luvun ratkaisukäytännön perusteella teokselta edellytettävä omaperäisyysvaatimus voidaan katsoa Euroopan unionissa harmonisoiduksi silloin, kun teos kuuluu InfoSoc-direktiivin soveltamisalaan. Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan teoksen tulee olla omaperäinen eli tekijänsä itsenäisen henkisen luomistyön tulos. Teoksessa tulee ilmetä tekijänsä luovat itsenäiset valinnat, jotka eivät saa olla luonteeltaan mekaanisista tai funktionaalisista syistä johtuvia tai täysin ulkoisista olosuhteista riippuvaisia. Käytäntöä tarkastelemalla on mahdollista arvioida mainosilmoitusten kaupallisen tarkoituksen vaikutusta mainosilmoitusten tekijöiden luovien valintojen tekoon. Kuvataiteellisten mainosilmoitusten omaperäisyystulkinnassa huomiota kiinnitetään muun muassa tuotteen väri-, tekniikka- ja sommitteluvalintoihin. Kuvataiteellisten mainosilmoitusten luovien valintojen tulkinnassa itsenäisten luovien valintojen tarkastelu vaiheittaisena luomisprosessina tarjoaa läpinäkyvyyttä teostason tarkasteluun. Kirjallisten mainosilmoitusten itsenäiset luovat valinnat näyttäytyvät usein sanojen valinnassa, järjestämisessä ja yhdistämisessä. Mikäli mainosilmoitus yhdistää sekä kuvataiteellista että kirjallista ilmaisua, saattaa ilmaisumuotojen yhdistäminen jo sinänsä tarjota hyvät edellytykset teoskynnyksen ylittymiseksi. Teostason tulkinta edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista arviointia ja kytkentää todellisuuteen, sillä omaperäisyyden tarkastelussa voi muutoin olla käsitelainopillisten päätelmien riski. Mainosilmoituksen teossuoja kohdistuu ilmoituksen konkreettiseen ilmenemismuotoon. Mikäli mainosilmoitus on matalan teostason teos, voidaan teossuoja arvioida kapea-alaiseksi. Luovuuden tarpeettoman rajoittamisen ehkäisemiseksi ja kommunikaation turvaamiseksi on perusteltua, ettei teossuoja ole teoksen ilmentävää omaperäisyyttä laajempi. Näin ollen on tapauskohtaisesti mahdollista, että mainosilmoituksen teossuoja suojaa vain identtistä kopiointia vastaan. Toisaalta runsaasti tekijänsä luovia valintoja ilmentävän mainosilmoitusteoksen suoja-ala on laajempi, kuitenkaan kohdistumatta teoksessa ilmenevään oivallukseen tai teoksen ideaan.
 • Kujala, Laura (University of Helsinki, 2015)
  Välimiesmenettely on tuomioistuinmenettelylle vaihtoehtoinen riidanratkaisumenetelmä, jossa välimiehet antavat täytäntöönpanokelpoisen tuomion osapuolten yksityisoikeudellisessa riita-asiassa, josta sovinto on sallittu. Välimiesten toimivalta ratkaista riita perustuu osapuolten väliseen välityssopimukseen. Pro gradu –tutkielma käsittelee sijoituspalvelusopimuksista syntyvien riitojen ratkaisemista välimiesmenettelyssä. Tutkimuksessa on tarkasteltu Suomessa voimassaolevan välimiesmenettelyä koskevan lainsäädännön soveltuvuuttaa arvopaperimarkkinaoikeudellisten, erityisesti sijoituspalvelusopimuk- sista syntyvien riitojen ratkaisemiseen. Perinteisesti arvopaperimarkkinaoikeudelliset riidat on ratkaistu tuomioistuinmenettelyssä, mikä alan erityispiirteet huomioon ottaen on ollut perusteltua. Usein riidoissa ei ole kysymys laintulkinnasta vaan tuomioistuinmenettelyn tarkoituksena on ollut saada täytäntöönpanokelpoinen tuomio. Kansainvälisen finanssikriisin ja sitä seuranneen Euroopan unionin -alueen talouskriisin johdosta koko arvopaperioikeutta koskeva Euroopan unionin lainsäädäntö koki merkittävän uudelleenarvioinnin. Kriisien seurauksena arvopaperimarkkinoita koskevat Euroopan unionin lainsäädäntöhankkeet lisääntyivät merkittävästi vuodesta 2009 lähtien. Tämä myös osaltaan on vaikuttanut laintulkintakysymysten lisääntymiseen. Ensimmäisessä pääluvussa esitellään välimiesmenettelyn perusrakenteen sekä avataan ad hoc -menettelyn ja institutionaalisen välimiesmenettelyn eroja. Toisessa pääluvussa tarkastellaan välimiesmenettelylle tunnusomaisia piirteitä. Luvun jokaisessa jaksossa keskitytään avaamaan näiden ominaispiirteinen merkitystä laajemmin. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan miksi välimiesmenettelyyn liitetään näitä elementtejä. Tutkielman kaksi ensimmäistä päälukua asettavat prosessioikeudelliset edellytykset tutkimuskysymykseni vastaamiselle. Tämän jälkeen kolmannessa pääluvussa syvennytään tutkielman toiseen osa-alueeseen, arvopaperimarkkinaoikeuteen. Tutkielmassa avataan sijoituspalvelun-käsitettä ja tarkastellaan sijoituspalvelun tarjoamista ja lain sijoituspalveluntarjoamiselle asettamia edellytyksiä. Neljännessä, ja viimeisessä pääluvussa tarkastellaan arvopaperimarkkinaoikeudellisia erityispiirteitä. Tuodaan esille muun muassa alan tiukkaa sääntelyä sekä sen vaikutuksia. Lisäksi tarkastellaan arvopaperimarkkinalain mukaista hyvää tapaa arvopaperikaupassa ja sijoituspalvelun tarjoamisessa. Tarkastelun tueksi käydään läpi arvopaperimarkkinaoikeudellista kirjallisuutta ja sääntelyä. Tutkielman lopuksi esitetään johtopäätökset, joissa vastataan tutkimuskysymykseen siitä, soveltuuko voimassa olevan oikeusjärjestyksen tuntema välimiesmenettely arvopaperimarkkinaoikeudellisten – ja erityisesti sijoituspalvelusopimuksista syntyvien – riitojen ratkaisemiseen. Tutkielman lopuksi esitetään arvio tulevasta kehityksestä sekä ehdotus aiheen jatkotutkimuksesta.
 • Helenius, Inkeri (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielmani aihe on samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhdetta säätelevä lainsäädäntö ja parisuhteen tunnustaminen EU:ssa. Tarkastelen aihetta oikeusvertailevasta näkökulmasta. Tutkimuksen avulla selvitän, minkälaisia samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteita sääteleviä oikeudellisia instituutioita on syntynyt EU:ssa ja miten erilaisia oikeudellisia instituutioita tunnustetaan EU:n jäsenvaltioissa. Lähestyn aihetta oikeusvertailevasta näkökulmasta tutustumalla kolmen maan lainsäädäntöön samaa sukupuolta olevien parisuhteista. Oikeusvertailun kohteena olevat maat ovat Suomi, Hollanti ja Unkari. Vertailumaiden kannalta eurooppaoikeuden merkitys on suuri. EU-oikeus on osa jäsenvaltioiden oikeusjärjestystä. Jäsenvaltioiden säätäessä esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parisuhdetta koskevia sääntöjä niiden tulee huomioida eurooppaoikeuden tasolta tulevat säännöt ja oikeuskäytäntö. EU-lainsäädäntö ei kuitenkaan suoranaisesti sääntele, kuinka jäsenvaltioiden tulee säännellä samaa sukupuolta olevien suhdetta. Jäsenvaltioilla on siten suhteellisen vapaat kädet säännellä perheoikeudellisia asioita, kunhan se tapahtuu EU:n asettamien vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Rekisteröityjä parisuhteita kohdellaan Euroopassa hyvin epäyhtenäisesti kansallisten lakien tasolla, toisin kuin mitään muuta perheinstituutiota. Esimerkiksi Suomessa ja Unkarissa on käytössä dualistinen malli, jonka mukainen rekisteröintijärjestelmä on mahdollinen vain samaa sukupuolta oleville pareille. Hollannissa on omaksuttu moniarvoinen malli, jossa pareille tarjotaan kaksi vaihtoehtoa riippumatta heidän sukupuolestaan. He voivat joko mennä naimisiin tai rekisteröidä parisuhteensa. Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteet ovat tulleet viime vuosikymmenten aikana hyväksytymmiksi Euroopassa. Tämän myötä on syntynyt uusia instituutioita ja sääntöjä, jotka asettavat haasteita kansainväliselle yksityisoikeudelle. Erityisesti kansainväliset parisuhteet saattavat olla ongelmallisia kansainvälisen yksityisoikeuden kannalta. EU-maiden samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhdetta sääntelevät lait ovat erilaisia, mistä johtuen parisuhde saattaa jäädä tunnustamatta osassa jäsenvaltioita tai muuttua olennaisella tavalla. Samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteen tunnustamisen ongelmaan on esitetty useita ratkaisuja. Katson, että EU:n tasolla varteenotettava ratkaisu olisi samaa sukupuolta olevien henkilöiden parisuhteiden tunnustaminen direktiivin tai asetuksen kautta.
 • Grönholm, Jessica (University of Helsinki, 2015)
  This thesis addresses the role of home states in relation to extraterritorial human rights violations committed by their corporate nationals, more specifically transnational corporations (TNCs). This thesis examines the difficulties of holding TNCs directly accountable for the violations they commit. Secondly, this thesis explores whether and to what extent home states of TNCs can become responsible for extraterritorial human rights violations committed by TNCs domiciled in their territories. This thesis approaches the issue of home state responsibility from two separate points of view namely the law on state responsibility and international human rights law. Growing corporate power and its possible detrimental impact on the enjoyment of human rights has not gone unnoticed. TNCs’ corporate structures are as the name says, transnational, and their operations are commonly global. This in turn leads to a situation in which the operations of a TNC existing under the laws of one state may impact the lives of people located in other the countries hosting the operations of the TNC. Although some attempts have been made in the international legal sphere to keep corporations directly accountable for the human rights violations they commit, under the current state of international law, no legally binding provisions exist to keep corporations directly accountable. Focus has therefore been on states’ obligations to ensure the adequate protection of human rights and this thesis stresses the obligations of the home state. The two separate approaches to state responsibility examined in this thesis are built on very different premises. Firstly, the law of state responsibility provides the circumstances pursuant to which the acts of TNCs can become attributable to the home state as an act of state. As a general rule, private acts are not automatically imputable to the state, but may under certain circumstances be considered as such. This thesis explores the exemptions to this basic rule of non-attribution and the conditions when a state can be held responsible for the acts of TNCs. Pursuant to the rules of state responsibility, acts of TNCs may become attributable to the home state in four situations, namely when the TNC has the status of an organ of the state de facto or de jure; when the TNC has been authorized to exercise governmental authority; when the TNC has acted under the instructions, direction or control of the state and when the home state acknowledges and adopts the conduct as its own. However, as this thesis demonstrates the criteria for attribution of TNCs’ conduct to the state are rather strict and the practical usefulness of the law of state responsibility for the purposes of keeping home states responsible for human rights abuse is rather speculative. The second approach adopted in this thesis finds its basis in human rights law. It is widely acknowledged that states are under an obligation to respect, protect and fulfil human rights. Of these three aspects, the obligation to protect is central to this thesis as it concerns the state’s duty to protect human rights of individuals from infringements of non-state actors such as TNCs. The positive duties to protect human rights have traditionally been perceived to apply in the domestic territories of the state, and this thesis examines whether the home states of a TNC can be under an obligation to extend this protection to the human rights of people in third states and thus to control their corporate nationals by means of e.g. legislation. The recent developments in this field signal of a willingness to recognize and strengthen the duties of home states’ extraterritorial obligations. This is perhaps due to the fact that recent initiatives have on the one hand abandoned the idea of direct corporate accountability and relied solely on the permissibility of home state regulation, which is insufficient and gives rise to governance gaps. However, the work of various human rights treaty bodies signal of the possibility of recognizing such home state obligations and is also discussed in this thesis. Conclusively, the discussion in this thesis provides that home states can incur state responsibility under certain rather strict conditions. The conclusions also highlight that of the two approaches addressed in this thesis, international human rights law is perhaps a better tool in this regard. Nevertheless, the existence of legally binding norms is still an unresolved matter. Therefore the conclusions of this thesis observe the need to clarify the precise scope of the extraterritorial obligations of home states with regard to control of TNCs.
 • Fromholdt, Oona (University of Helsinki, 2015)
  This master’s thesis examines the new group coordination proceedings established in the renewed EU Insolvency Regulation (the Recast Regulation). The theme of this thesis as such is not new, as coordination of insolvency proceedings has been studied both in national and international levels. However, for the first time it is possible to study an actual solution for coordination of insolvency proceedings of multinational groups of companies, as the European Union tries to solve the problems of group insolvency by establishing rules for coordination of insolvency proceedings. This thesis aims to answer the following ostensibly simple question: what are group coordination proceedings? Because the rules concerning group coordination proceedings are so new, this kind of basic research conducted in this thesis is in order, especially as there is no knowledge on how the group coordination proceedings work in real-life and there is no case law that would demonstrate how the rules concerning the group coordination proceedings should be interpreted. As for the relevant theoretical framework, this thesis provides analysis on the definition of a group of companies in the context of the Recast Regulation. Furthermore, the separate legal nature of group members shall be discussed and the opposing theories, the theory of legal separateness and the theory of unification shall be examined. In addition, the cross-border aspect of the thesis shall be investigated as well as different ways to coordinate insolvency proceedings opened in respect of different group members. In the thesis, these different ways are divided into three different categories: coordinated cooperation, joint administration and substantive consolidation. The chapters before the conclusions are dedicated to the specific rules concerning group coordination proceedings. Thus, opening of the group coordination proceedings as well as the tasks of the coordinator shall be discussed. Not all the problematics shall be introduced as the length of the thesis is quite limited. The aim has been to highlight the most important problematics. It is concluded that the theory of legal separateness presents itself extremely well in the group coordination proceedings, thus it is clear that the theory is followed almost to the letter. As for the group coordination proceedings as a whole, it is suitable only to large insolvency cases where to costs of the coordination can be taken care of. In addition, the choice of an outside coordinator is probably not the best solution, as it takes time for the coordinator to get to know all the relevant proceedings. On the other hand, interests of conflicts are avoided better by choosing an outsider to act as the coordinator. However, the group coordination proceedings do not necessarily lead to efficient and effective coordination of insolvency proceedings opened in respect of group members. In conclusion, the concept of the group coordination proceedings is a beautiful idea, but the situations where such coordination is used are more of an exception than a rule.
 • Alaviuhkola, Susanna (University of Helsinki, 2015)
  Peruspankkipalveluita voidaan pitää niin sanottuina välttämättömyyspalveluina tai yleishyödyllisinä palveluina, jotka ovat välttämättömiä ihmisille heidän jokapäiväisessä elämässään. Muita tällaisia palveluita ovat esimerkiksi posti-, sähkö- ja telepalvelut. Välttämättömyyspalveluiden kohtuuhintaisen saatavuuden takaamiseksi kaikille niitä tarvitseville näillä aloilla on säädetty erityisesti kuluttajaa suojaavia säännöksiä, joilla asetetaan palveluntarjoajalle usein tietynasteinen sopimuspakko. Tutkielmassa tarkastellaan peruspankkipalveluihin oikeuttavaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 §:ää, jonka mukaan pankit voivat kieltäytyä avaamasta luonnolliselle henkilölle tavanomaista talletustiliä ja myöntämästä tilin käyttöön tarkoitettua välinettä vain painavasta perusteesta. Peruspankkipalveluksi katsotaan säännöksen mukaan myös maksupalvelua koskevan toimeksiannon hoitaminen. Asiakkaan oikeutta peruspankkipalveluihin rajoittaa kuitenkin asiakkaan tunnistamista ja tuntemista koskevat säännökset, joista säädetään erityisesti laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Peruspankkipalveluiden saatavuuteen vaikuttaa merkittävästi se, millä perusteilla pankki voi kieltäytyä myöntämästä näitä palveluita. Luottolaitoslain mukaan painavan perusteen tulee liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asiakassuhteelle ole todellista tarvetta. Tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan, mitä nämä painavat perusteet voivat olla. Lisäksi tarkastellaan pankin velvoitteita liittyen asiakkaan tunnistamiseen ja sitä, miten nämä velvoitteet vaikuttavat peruspankkipalveluiden kohtuuhintaiseen saatavuuteen. Kohtuuhintainen saatavuus on yksi välttämättömyyspalveluiden olennainen ominaisuus. Tutkielmassa käsitellään hintojen kohtuullisuutta ja pankkien tiedonantovelvoitteita koskevaa sääntelyä erityisesti palvelumaksujen osalta sekä tutkitaan, kuinka hintojen kohtuullisuuden toteutumista käytännössä seurataan ja valvotaan. EU:n niin kutsuttu perusmaksutilidirektiivi 2014/92/EU on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä vuoden 2016 syksyyn mennessä ja se tulee vaikuttamaan pankkipalveluiden sääntelyyn myös Suomessa. Tutkielmassa otetaan olennaisilta osin huomioon direktiivin säännökset perusmaksutilistä ja siihen sisältyvistä palveluista, joiden on oltava saatavilla maksutta tai kohtuullista maksua vastaan kaikille unionissa laillisesti asuville kuluttajille. Muun muassa verkkopankkipalvelut kuuluvat direktiivin mukaisiin perusmaksutiliin liittyviin palveluihin, joten direktiivin säännökset otetaan huomioon tutkielmassa käsiteltäessä verkkopankkitunnusten asemaa peruspankkipalveluina. Perusmaksutilidirektiivissä on merkittäviä säännöksiä myös pankkipalveluiden hintojen ilmoittamiseen ja niiden vertailtavuuteen liittyen. Näitä säännöksiä tarkastellaan tutkielmassa sen kannalta, miten ne vaikuttavat peruspankkipalveluiden kohtuuhintaiseen saatavuuteen.
 • Wilkko, Jenni (University of Helsinki, 2015)
  Poliisi on yksi viranomaisista, joiden velvollisuudeksi on säädetty lastensuojeluilmoituksen tekeminen tilanteissa, joissa herää epäily lapsen hyvinvoinnin heikentymisestä. Tässä tutkielmassa on pyritty selvittämään, millaisissa tapauksissa poliisi laatii lastensuojeluilmoituksen. Lisäksi työssä esitellään poliisin lapsiteemaan liittyvää lainsäädäntöä lastensuojelulaista, poliisilaista, esitutkintalaista ja lyhyesti perus- ja ihmisoikeussäännöksiä sekä ennalta estävän poliisitoiminnan perusteita. Tässä pro gradu -tutkielmassa on hyödynnetty oikeusdogmaattisen tutkimus-metodin ohella empiiristä tutkimusta sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen keinoin. Tutkielma perustuu vuosien 2011-2013 aikana Poliisiasiaintietojärjestelmään (ns. PATJA-järjestelmään) kirjattuihin rikos- ja sekalaisilmoituksiin. Tutkimusmateriaali koostuu 600:sta poliisin kirjaamasta ilmoituksesta. Niihin kirjattujen tietojen perusteella on löydettävissä neljä erilaista kategoriaa, joissa lastensuojeluilmoitus on laadittu poliisissa. Tyypillisimmin poliisi kirjaa lastensuojeluilmoituksen perheväkivaltatilanteesta (ryhmä 1). Toiseksi yleisin kategoria on lasten tekemät näpistykset (ryhmä 2). Kolmantena kategoriana on muu lapsen tekemä julkisella paikalla pahennusta aiheuttanut teko (ryhmä 3). Neljäs ja harvinaisin kategoria muodostuu haastavista tilanteista, joissa lapsi on tyypillisesti uhrin asemassa aikuisen toiminnan vuoksi (ryhmä 4). Tutkimusmateriaalin sisältöä esitellään sanallisesti kuvailemalla sekä numeerisesti. Tutkielmassa havainnollistetaan neljää edellä mainittua kategoriaa tapausesimerkkien kautta. Jokaisesta kategoriasta on esitelty tutkimusmateriaaliin kuuluva todellinen tapaus, jossa lastensuojeluilmoitus on kirjattu. Tapauskuvaukset on esitetty ilman henkilöiden tunnistetietoja salassapito-säännösten vuoksi. Keskeisenä ryhmiä yhdistävänä tekijänä voidaan todeta, että lastensuojeluilmoitus toimii viran-omaisten kommunikaatiovälineenä, jolla välitetään tietoa lapsen hyvinvoinnin heikentymisestä. Pro gradu -tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että voimassaoleva ja viimevuosina merkittävästi uudistunut lainsäädäntö huomioi perus- ja ihmisoikeudet laajasti ja sisältää asianmukaisen sääntelyn ilmoitusvelvollisuuden osalta. Sääntely mahdollistaa poliisin tekemän tapauskohtaisen harkinnan siitä, milloin lastensuojeluilmoitus tulisi kirjata. Tällä hetkellä kuitenkin toisinaan ryhmien 2 ja 3 tapauksissa lastensuojeluilmoituksia kirjataan ”rutiinin-omaisesti”. Vaihtoehtoisena toimintamallina tutkielmassa esitetään tapa, joka perustuu perheensisäiseen käsittelyyn ja sovittelutoiminnan laajempaan käyttöön erityisesti ryhmien 2 ja 3 kohdalla. Sen sijaan ryhmien 1 ja 4 kohdalla lastensuojeluilmoitus näyttäytyy porttina laaja-alaisemman viranomaisavun käyttöön, mikä on erittäin tärkeää moniulotteisten ongelmien ratkaisemisessa. Nämä tapaukset poliisissa tulee tunnistaa ja raportoida niistä lastensuojeluilmoituksella sosiaaliviranomaisille. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen voidaan nähdä poliisitoiminnan näkö-kulmasta sekä ennalta estävän toiminnan että jälkikäteisen puuttumisen osaksi.