Oikeustieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Britschgi, Noora Irene Emilia (Helsingin yliopisto, 2015)
  Tutkielman aiheena on teollisuuspäästödirektiiviin perustuva perustilaselvitys, joka on Suomessa pantu täytäntöön ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Perustilaselvityksellä tarkoitetaan ympäristön tilainventaariota, jolla selvitetään direktiivilaitosten toimintaan liittyvien merkityksellisten vaarallisten aineiden maaperälle ja pohjavedelle aiheuttama muutos. Euroopan komission mukaan perustilaselvitys on työkalu, jonka avulla pilaantuneen ympäristön ennallistamisen tavoitetaso voidaan teollisen toiminnan päätyttyä määrittää. Tutkielman tavoitteena on selvittää perustilaselvityssääntelyn aiheuttama oikeustilan muutos sekä arvioida selvityksen soveltuvuutta suomalaiseen ympäristölupaharkintaan ja pilaantuneita alueita koskevaan sääntelyyn. Tutkielmassa on lyhyesti esitelty muissa jäsenvaltioissa valittuja toimeenpanoratkaisuja ja arvioitu Suomessa valitun implementointiratkaisun onnistumista suhteessa sääntelyn tavoitteisiin. Aineistona on teollisuuspäästödirektiivin ja ympäristönsuojelulakia koskevan hallituksen esityksen lisäksi käytetty perustilaselvitystä koskevia komission ja ympäristöministeriön ohjeita ja soveltuvissa määrin oikeuskirjallisuutta, joka pääsääntöisesti on peräisin ajalta ennen ympäristönsuojelulain voimaatuloa 1.9.2014. Kirjallisuuden on katsottu olevan käyttökelpoista, koska pilaantuneen ympäristön puhdistamista koskeva sääntely on ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa säilytetty pääosin ennallaan. Tutkielma on luonteeltaan lainopillinen, ongelmakeskeinen esitys, joka sijoittuu tutkimuskysymystensä, metodologiansa ja tavoitteidensa johdosta ympäristöoikeuden alalle. Tutkielman perusteella voidaan todeta, että perustilaselvityssääntely ei täysin sovellu suomalaiseen ympäristön pilaantumista koskevaan sääntely-ympäristöön. Perustilaselvityksen laatimista koskeva sääntely ja ohjeistus on toteutettu teollisuuspäästödirektiivin tavoitteiden mukaisesti, mutta sääntely on tulkinnanvaraista. Perustilan palauttamista koskeva sääntely on perustilaselvityssääntelyn ongelmakohta eikä toiminnan lopettamisvaiheeseen liittyvästä menettelystä sen perusteella synny selkeää kuvaa. Perustilaselvityksen laatiminen voi olla vaikea tehtävä, koska toiminnanharjoittajilta edellytetään vaarallisten aineiden maaperälle ja pohjavedelle mahdollisesti aiheuttaman pilaantumisriskin syvällistä arviointia. Selvityksen mahdolliset hyödyt liittyvät sen ympäristönsuojelullisiin vaikutuksiin. Toiminnanharjoittajien selvilläolovelvollisuus korostuu ja perustilaselvitysten avulla saadaan ajantasaista tietoa maaperän ja pohjaveden tilasta. Tietojen avulla ennaltaehkäisymenetelmiä ja parempia tekniikoita voidaan edelleen kehittää. Maaperän ja pohjaveden laatuinventaariona perustilaselvityksen laatiminen tukee alueiden ennallistamista niiden yksilölliset tarpeet huomioivalla tavalla. Selvitys tarjoaa lupaharkinnassa käytettäväksi aikaisempaa kattavamman ympäristön tila koskevan aineiston.
 • Brännkärr, Malin (Helsingfors universitet, 2015)
  I avhandlingen undersöks de grundlagsenliga språkliga rättigheterna utgående från den statliga regionförvaltningsreformen. Först undersöks de grundlagsenliga språkliga rättigheterna på ett teoretiskt plan med utgångspunkt i grundlagens 17 § om rätten till eget språk och grundlagens 122 § om administrativ indelning. Därefter belyses rättigheterna utgående från ett konkret exempel; den statliga regionförvaltningsreformen. Den teoretiska referensramen med utgångspunkt i grundlagen och dess bestämmelser om språkliga rättigheter kompletteras med en översyn av den folkrättsliga inramningen av språkliga rättigheter på basen av de internationella konventioner som Finland förbundit sig till. Vidare redogörs för grundlagsprövning i lagstiftningsarbetet samt utreds vilka möjligheterna är för att anföra besvär över förvaltningsindelning. Den teoretiska referensramen speglas i ljuset av ett konkret exempel, nämligen den statliga regionförvaltningsreformen. Reformen genomfördes under Vanhanens II regering och är ett intressant exempel i och med att den kom att gå igenom nästan alla stadier som är möjliga för förhandskontroll av grundlagsenlighet. I och med att de språkliga rättigheterna testades i förhållande till ändamålsenlig administrativ indelning i ett flertal instanser för grundlagskontroll redogörs det relativt detaljerat för reformen.
 • Alho, Liisa (Helsingfors universitet, 2015)
  Euroopan unionin valtiontukia koskeva sääntely perustuu tukien periaatekieltoon, joka ilmenee SEUT 107 (1) artiklasta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan neljän tukea koskevan edelly-tyksen on täytyttävä yhtäaikaisesti. Nämä neljä kriteeriä ovat tukitoimen lähde, valikoivuus eli selektiivisyys, kauppakriteeri ja vaikutus kilpailuolosuhteisiin. Tarkastelen tutkielmassani toimenpiteen valikoivuutta yhtenä valtiontuen tunnusmerkistötekijä-nä. Valtion toimenpidettä pidetään valikoivana silloin kun se suosii jotakin yritystä tai tuotan-nonalaa. Siten tiettyihin yrityksiin tai tiettyyn toimialaan sovellettavat toimenpiteet ovat kiellet-tyjä, sillä muut yritykset tai talouden alat eivät hyödy kyseisistä toimenpiteistä. Sen sijaan ylei-set toimenpiteet eli jäsenvaltioiden toimenpiteet, jotka vaikuttavat tasapuolisesti kaikkiin talou-dellisiin toimijoihin, jäävät lähtökohtaisesti SEUT 107 (1) artiklan mukaisen valtiontukiarvioin-nin ulkopuolelle. Tutkielman alussa käsittelen yleisesti valtiontuen käsitettä ja luon katsauksen kaikkiin neljään valtiontuen edellytykseen. Seuraavaksi käsittelen valikoivuuden käsitettä ja pyrin selvittämään, miten valikoivat toimenpiteet eroavat yleisistä toimenpiteistä ja mikä valikoivuuskriteerin suhde on muihin valtiontuen tunnusmerkistötekijöihin. Tämän jälkeen tarkastelen alueellisen eli maan-tieteellisen valikoivuuden käsitettä ja tutkin, mikä merkitys jäsenvaltioiden alueyhteisöjen to-teuttamilla toimenpiteillä on ja miten oikeuskäytäntö on tältä osin muotoutunut. Viimeisenä tarkastelen aineellisen valikoivuuden käsitettä ja pyrin selvittämään, miten oikeuskäytännössä arvioidaan verotuksellisten toimenpiteiden valikoivuutta erityisen valikoivuustesti avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tulkita ja systematisoida valikoivuuden käsitettä ja selvittää, mi-ten valikoiva toimenpide tunnistetaan sekä miten valikoivuusarviointiin liittyvä oikeuskäytäntö on kehittynyt.
 • Pentti, Jaana (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää lapsen asemaa suomalaisessa lastensuojelussa ja erityisesti huostaanottoprosessissa 1800-luvulta nykypäivään. Kyseessä on oikeushistoriallinen tutkielma, jonka tarkoituksena on oikeudellisen muutoksen analyysi. Lapsen aseman kehittymistä on tutkielmassa seurattu osana hyvinvointivaltion kehitystä. Tutkielman johdanto-osassa esitellään tutkimuskysymys ja tutkimusmetodi sekä käsitellään hyvinvointivaltion kehittymisen taustateoriaa. Seuraavissa luvuissa tutkielma etenee kronologisesti. Tutkielman toinen luku käsittelee aikaa ennen vuoden 1936 lastensuojelulain säätämistä sekä lastensuojelulain säätämiseen johtanutta kehityskulkua sekä hyvinvointivaltion esivaiheena pidettävän huoltovaltion kehittymistä. Kolmannessa luvussa tarkastellaan lastensuojelun kehittymistä II Maailmansodan jälkeen Suomen suuren rakennemuutoksen ja hyvinvointivaltion kehittämisen aikaan sekä seurataan vuoden 1983 lastensuojelulain säätämiseen johtanutta kehitystä. Neljännessä luvussa seurataan sekä yhteiskunnan että lastensuojelun kehitystä 1980-luvun nousukaudesta 1990-luvun lamaan, hyvinvointivaltion jälkiekspansiiviseen aikaan ja vuoden 2007 lastensuojelulain säätämiseen. Viimeisessä luvussa tehdään yhteenveto lapsen asemassa tapahtuneesta muutoksesta ja etsitään sille syitä.
 • Griffel, Greete (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielma käsittelee osakeyhtiön sopimusvapautta ja sen rajoja osakassopimuksissa. Yhtiö otetaan usein osakassopimuksen osapuoleksi, koska sen katsotaan ratkaisevan ongelman osakkeenomistajien keskinäisen osakassopimuksen sitovuudesta yhtiöön nähden. Osakeyhtiölain säännökset rajoittavat kuitenkin osakassopimuksen kohteena olevan yhtiön oikeutta pätevästi sitoutua useisiin osakassopimuksen ehtoihin. Tutkimuksen kohteena on se, minkälaisiin osakassopimuksen velvoitteisiin osakassopimuksen kohteena oleva yhtiö voi ja ei voi pätevästi sitoutua, ja mitä seurauksia osakeyhtiön osapuoliasemalla on. Tutkimuksen metodi on oikeusdogmaattinen, sillä tarkoituksena on tulkita ja systematisoida sopimusoikeudellista ja yhtiöoikeudellista oikeuslähdeaineistoa sen selvittämiseksi, minkälaisiin velvoitteisiin osakeyhtiö voi pätevästi sitoutua. Tutkielma sijoittuu yhtiöoikeuden ja sopimusoikeuden välimaastoon. Tutkielma on kuitenkin korostuneen yhtiöoikeudellinen, sillä aihetta tarkastellaan yhtiön näkökulmasta. Kotimaisen oikeuslähdeaineiston lisäksi tutkielmassa käytetään jonkin verran pohjoismaalaista oikeuslähdeaineistoa. Vaikka lähtökohtaisesti osakeyhtiö voi oikeushenkilönä tehdä sopimuksia edustajiensa välityksellä myös osakkeenomistajiensa kanssa, osakeyhtiön sopimusvapaus on hyvin rajattu. Osakeyhtiön sopimusvapautta rajoittavat osakeyhtiölain pakottavat säännökset muun muassa osakeyhtiön peruselementeistä, päätöksentekomenettelystä ja toimivallanjaosta. Pääasiassa velkojien suojaa, osakkeenomistajien vähemmistön suojaa sekä erilaisiin viranomaisiin suuntautuvia toimia koskevat säännökset ovat pakottavia. Olennaista osakassopimuksen ehtoihin sitoutumisen kannalta on sillä, kenellä on oikeus tehdä osakeyhtiötä sitova päätös osakassopimukseen liittymisestä yhtiön sisällä. Lähtökohtaisesti yhtiön liittymisestä osakassopimukseen päättää hallitus, mutta joissain tapauksissa se edellyttää yhtiökokouksen päätöstä. Osakeyhtiö voi lähinnä sitoutua osakassopimuksen ehtoihin, jotka tuottavat yhtiölle oikeuksia eivätkä velvoitteita tai sellaisiin velvoitteisiin, joihin yhtiö voisi sitoutua muillakin sopimuksilla kuin osakassopimuksella. Hallitus voi sitoa yhtiön sellaisiin velvoitteisiin, joista hallituksella on toimivalta päättää osakeyhtiölain perusteella tai yhtiökokouksen valtuutuksen perusteella, mutta ei sellaisiin velvoitteisiin, jotka kuuluvat yhtiökokouksen toimivaltaan ja edellyttävät yhtiökokouksen päätöksen tekemistä, sillä yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat. Yhtiö voinee sitoutua esimerkiksi osakassopimuksen työehtoihin, toimitusjohtajan tai työntekijän valintaa koskeviin ehtoihin sekä hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehtoon, jos hallitusten jäsenten valinta on yhtiökokouksen sijaan määrätty hallintoneuvoston tehtäväksi. Lisäksi yhtiö voinee sitoutua joissain tapauksissa tiedonanto- ja raportointivelvollisuutta koskeviin osakassopimuksen velvoitteisiin. Osakassopimus sisältää usein hallituksen päätöksentekoa ja toimivallanjakoa koskevia ehtoja. Hallituksen vapaata harkintavaltaa ei kuitenkaan voida rajoittaa sopimusjärjestelyin. Yhtiökokous voi antaa osakassopimuksella toimintaohjeita hallitukselle vain yhtiökokouksessa, ja silloinkin niissä rajoissa, että se ei vaaranna hallituksen itsenäisyyttä. Sellaiset osakassopimuksen määräykset, joilla puututaan osakeyhtiöoikeudellisiin toimivallanjakosäännöksiin, kuten hallituksen päätöksentekoon, ovat yhtiöoikeudellisesti tehottomia ja myös sopimusoikeudellisesti sitomattomia. Tässä tapauksessa hallituksen jäsenet eivät myöskään voine joutua sopimus- tai yhtiöoikeusperusteisesti vahingonkorvausvelvollisiksi osakassopimuksen rikkomisesta. Osakeyhtiön ottamista mukaan osakassopimukseen on syytä harkita tarkkaan. Vaikka näennäisesti osakeyhtiö on sidottu osakassopimukseen, kun yhtiö on liittynyt osakassopimukseen, sopimuksella ei lähtökohtaisesti ole yhtiöoikeudellista vaikutusta siten, että sopimus vaikuttaisi toimielinten toimivaltaan tehdä osakassopimuksen vastaisia päätöksiä. Yhtiö voi tehdä osakassopimuksen vastaisen päätöksen, vaikka siitä seuraisi korvausvelvollisuus, eikä yhtiökokouksen päätöstä voida moittia sillä perusteella, että päätös on osakassopimuksen vastainen. Näin ollen osakassopimuksen sitovuutta on vaikea arvioida ennalta.
 • Häkämies, Maria Elina (Helsingfors universitet, 2015)
  Vuosiloma on osa työaikasuojelua ja sillä on tärkeä merkitys työstä palautumisessa. Näin ollen vuosilomalla on vaikutusta myös työntekijöiden hyvinvoinnille ja sillä on tärkeä asema työoikeudellisessa lainsäädännössä. Tässä tutkimuksessa perehdytään Suomen vuosiloman ansaintaa koskeviin säännöksiin ja selvitetään niiden oikeaa sisältöä ja tulkintaa lainopin keinoin. Säännöksiä arvioidaan pääasiassa oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännön valossa. Lisäksi tutkimuksen johtopäätöksissä esitetään joitain de lege ferenda -ehdotuksia pääasiassa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön pohjalta. Vuosiloman ansainta perustuu Suomessa ansainta-periaatteelle. Vuosilomalaissa säädetään kahdesta, erilisiin työ- ja virkasuhteisiin sovellettavasta, ansaintasäännöstä, joiden lisäksi voimassa olevassa vuosilomalaissa on myös niin sanottu vapaan ansaintasäännös. Vuosilomaa ansaitaan Suomessa joko 14 päivä tai 35 tunnin ansaintasäännön perusteella. Mikäli kumpikaan ansaintasäännöistä ei täyty, on työntekijällä oikeus ansaita vapaata. Sovellettava ansaintasääntö valitaan työsopimuksen mukaisen säännöllisen työajan perusteella. Vuosiloman pituuteen vaikuttaa osaltaan myös työssäolon veroista aikaa koskeva säännös, jolla taataan vuosiloman katkeamaton ansainta tietyissä yleisesti hyväksytyissä poissaolotilanteissa, joiden vuoksi työntekijään sovellettavan ansaintasäännön kriteerit eivät täyty. Tutkimuksessa selvitetään ensinnäkin, miten jokaisen työntekijän oikeus vuosilomaan on Suomen lainsäädännössä turvattu ja toisaalta mitkä seikat lainsäädännössä mainittu¬jen ohella saattavat tosiasiassa vaikuttaa vuosiloman pituuteen. Toisekseen selvitetään erityisesti säännöstä työssäolon veroi¬sesta ajasta sekä sen tosiasiallista tulkintaa ja soveltamista. Lisäksi pyritään tutkimaan, kattaako voimassa olevan lain säännös nykyaikaisen työelämän kentässä muutoin hyväksyttävät poissaolot.
 • Jafari, Ghazal (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan syyteneuvottelun käyttöönottoa Suomessa. Syyteneuvottelu on anglo-amerikkalainen rikosprosessin muoto, joka perustuu vastaajan ja syyttäjän väliseen syytteestä sopimiseen. Suomessa tämä menettely otettiin käyttöön vuoden 2015 alusta. Menettelyssä vastaaja tunnustaa rikoksen, jolloin syyttäjä sitoutuu vaatimaan rangaistusta lievennetyltä rangaistusasteikolta. Vastaaja ja syyttäjä tekevät onnistuneen syyteneuvottelun tuloksena tuomioesityksen ja asia käsitellään tunnustamisoikeudenkäynnissä. Suomessa menettely on rajattu rikoksiin, joista ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin kuusi vuotta vankeutta. Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset ja tietyt seksuaalirikokset eivät kuitenkaan sovellu syyteneuvotteluun, vaan ne on nimenomaisesti rajattu menettelyn ulkopuolelle. Tämän lisäksi asianomistajan, jolla on korvausvaatimus, on annettava suostumuksensa asian käsittelyyn syyteneuvottelussa, jotta tämä on mahdollista. Syyteneuvottelun käyttöönotto on herättänyt runsaasti keskustelua. Muun muassa sen soveltamisalaa on kritisoitu. Syyteneuvottelu on koettu ongelmalliseksi muun muassa oikeusvarmuuden, eli yhdenvertaisuuden ja ennustettavuuden kannalta, sillä syyteneuvotteluun pääseminen voi riippua satunnaisista seikoista eivätkä kaikki tunnustuksen antaneet saa lievennystä rangaistukseensa. Tutkielmassa tarkastellaan syyteneuvottelun syntyä ja sen käyttöönottoa Suomessa. Erityistä huomiota kiinnitetään syyteneuvottelun soveltamisalaan ja siihen vaikuttaviin satunnaisiin tekijöihin. Lopuksi tarkastellaan lyhyesti syyteneuvottelua muissa oikeusjärjestelmissä ja tehdään johtopäätökset.
 • Karttunen, Mari (Helsingfors universitet, 2015)
  Valtiolla on suvereniteettiinsa perustuva, kansainvälisessä oikeudessa yleisesti tunnustettu oikeus kontrolloida ulkomaalaisten maahantuloa ja maassa oleskelua sekä asettaa näille ehtoja. Suomessa näitä ehtoja on asetettu ulkomaalaislain (301/2004) oleskelulupaperusteita ja oleskeluluvan saamisen edellytyksiä koskevalla sääntelyllä. Säännökset turvaavat valtion maahanmuuton kontrollointiin, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, talouteen sekä maahantulosäännösten noudattamiseen liittyviä intressejä. Valtion oikeutta kontrolloida ulkomaalaisten maahantuloa ja oleskelua voivat kuitenkin rajoittaa perus- ja ihmisoikeudet, kuten lapsille kuuluvana erityisoikeutena turvattu lapsen etu. Ulkomaalaislain 6.1 §:n mukaan ulkomaalaislain nojalla tapahtuvassa päätöksenteossa, joka koskee kahdeksaatoista vuotta nuorempaa lasta, on erityistä huomiota kiinnitettävä lapsen etuun sekä hänen kehitykseensä ja terveyteensä liittyviin seikkoihin. Säännöksen taustalla vaikuttaa voimakkaasti Suomen ratifioima Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, jonka artiklan 3 kohdan 1 mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etu voi siis oikeuttaa lapsen tai hänen perheenjäsenensä maassa oleskelun tilanteissa, joissa valtion intressit tavanomaisesti sen estäisivät. Valtion ja lapsen intressien välillä on suoritettava intressipunninta, eikä lapsen etu automaattisesti mene valtion intressien edelle. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitä lapsen edulla käsitetään ja millaisena se näyttäytyy suhteessa valtion intresseihin sekä lapsen oikeuksien sopimukseen ulkomaalaisten oleskeluoikeutta koskevissa asioissa. Tutkielmassa ei tarkastella unionin kansalaisten oleskelulupaharkintaan liittyviä kysymyksiä. Tutkielma on pääasiallisesti oikeusdogmaattinen eli lainopillinen oikeuden tulkintaan painottuen. Oikeuskäytännöllä on lähdeaineistona merkittävä rooli tutkimuskysymykseen vastaamisen kannalta. Keskeisenä tutkimusmetodina on tulkinta, jota käytetään oikeustieteessä yleisesti tunnustettuja tulkinta- ja punnintasääntöjä noudattaen. Koska lapsen edun käsitteen taustalla sekä ulkomaalaislaissa että kansallisessa oikeudessamme yleisemminkin on lapsen oikeuksien sopimus, on ulkomaalaislain sääntelyn rinnalla ollut välttämätöntä tarkastella lapsen oikeuksien sopimuksen säännöksiä. Ulkomaalaisten oleskeluoikeutta koskevaan sääntelyyn vaikuttaa voimakkaasti myös Euroopan unionin sääntely, jossa lapsen edun ensisijaisuus myös tunnustetaan. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen soveltamiskäytäntö erityisesti perhe-elämän suojaa koskevan EIS 8 artiklan osalta vaikuttaa voimakkaasti ulkomaalaislain oleskelulupia koskevaan sääntelyyn ja sen tulkintaan sekä lapsen edulle annettuun merkitykseen. Näistä syistä tutkielmassa kiinnitetään huomiota myös unionin oikeuteen ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen relevanteilta osin. Oleskelulupaharkintaan liittyen lapsen edun arvioinnissa korostuvat lapsen henkilöllisyyteen liittyvät, lapsen elinympäristöönsä ja sen kulttuuriin muodostuneet siteet sekä lapsen perhesuhteiden suoja. Myös lapsen terveydentilaan kiinnitetään oleskelulupaharkinnassa huomiota, mutta se saa valtion intressejä voimakkaamman roolin ainoastaan tilanteissa, joissa lapsen maasta poistaminen johtaisi tämän kannalta inhimillisesti katsottuna poissuljettuun tilanteeseen. Lapsen edulle ei anneta valtion intressejä rajoittavaa roolia lapsen edun toteutumisen optimoimiseksi, vaan lapsen etu estää ainoastaan lapsen oikeuksien karkeat loukkaukset. Ulkomaalaislain perheen yhtenäisyyteen ja perheenyhdistämisen kohdevaltion valintaan liittyvässä sääntelyssä ja sen soveltamiskäytännössä tukeudutaan voimakkaasti EIS 8 artiklan soveltamiskäytäntöön. Lapsen edun toteutuminen turvataan lähinnä vain EIS:n soveltamiskäytännössä asetetun minimitason mukaisesti, vaikka lapsen oikeuksien komitea suosittelee tätä laajemman suojan tarjoamista. Lapsen edulle annettava painoarvo on vähentynyt huolimatta siitä, että lapsen etua koskevien säännösten määrä ulkomaalaislaissa on kasvanut. Lapsen etua ei KHO:n ratkaisuissa arvioida systemaattisesti eikä lapsen oikeuksien komitean arvioinnille asettamia edellytyksiä noudattaen. Myös lapsen näkemysten huomioon ottamisessa on puutteita. Lapsen edun ensisijaisuuden roolia menettelysääntönä ei ole sisäistetty eikä lapsen edulle nykyään anneta oleskelulupaharkintaa koskevassa sääntelyssä tai oikeuskäytännössä lapsen kannalta inhimillisesti katsottuna poissuljetut ratkaisut estävän tason ylittävää roolia suhteessa valtion intresseihin.
 • Laapas, Mikko (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielma sijoittuu rikos-, vero-, prosessi- ja hallinto-oikeuden leikkauspisteeseen ja käsittelee itsekriminointisuojan soveltamista verotusmenettelyssä. Keskeisenä tavoitteena on selvittää itsekriminointisuojan asema oikeussuojakeinona verotusmenettelyssä nykyisen oikeustilan valossa. Tutkimus on pääasiassa oikeusdogmaattinen eli lainopillinen. Näkökulma on ennen kaikkea kriittinen nykyistä oikeustilaa kohtaan, ja oikeustilaa tarkastellaan perus- ja ihmisoikeusmyönteisestä lähtökohdasta. Kriittisestä näkökulmasta huolimatta tutkielmasta on pyritty tekemään rakentava ja siinä on haluttu säilyttää ongelmanratkaisullinen ote. Verovelvollisten tasapuoli sen kohtelun ja veronsaajien fiskaalisten intressien turvaamiseksi on syytä kiinnittää huomiota myös tehokkaan verotusmenettelyn turvaamiseen. Näin ollen perus- ja ihmisoikeusmyönteinen näkökulma ei ole ainut mahdollinen aiheen tarkastelutapa, eikä tässäkään tutkielmassa tyydytä pelkästään vain yhteen näkökulmaan. Toisaalta on haluttu nimittäin myös huomioida tehokasta verotusmenettelyä ja rikostorjuntaa korostavan näkökulman argumentit. Tavoitteena on vallitsevan oikeustilan lisäksi selvittää, kuinka sovitetaan yhteen verovelvollisen oikeusturva sekä oikeudenmukainen ja tehokas verotusmenettely, jolla turvataan samalla myös veronsaajien fiskaaliset intressit. De lege ferenda -näkökulman tueksi tehdään oikeusvertailua lähinnä Ruotsiin. Yhteenvetona keskeisistä tutkimustuloksista voi todeta, että itsekriminointisuojan soveltamisalan laajuus ja suojan vahvuus verotusmenettelyssä ovat vallitsevassa oikeustilassa jokseenkin epäselviä. KKO:n, KHO:n ja EIT:n ratkaisut eivät ole onnistuneet selkeyttämään oikeustilaa Suomessa, eikä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistuksesta ole odotettavissa helpotusta verotusmenettelyssä sovellettavan itsekriminointisuojan soveltamiseen. VML 26 §:n selvitysvelvollisuuden ja itsekriminointisuojan välinen kollisio on ilmeinen ja veronkorotuksen asema on monella tapaa ongelmallinen. Itsekriminointisuojan soveltamisessa ongelmakohdiksi näyttävät muodostuvan pääosin seuraavat kysymykset: (i) Milloin verovelvolliselle asetettava rikosoikeudellisen syytteen uhka on niin ilmeinen, että itsekriminointisuoja aktualisoituu verotusmenettelyssä, joka itsessään on hallinnollinen menettely? (ii) Milloin verovelvollisen itsekriminointisuoja aktualisoituu verotusmenettelyssä siksi, että rikosoikeudellisen rangaistuksen sijaan häntä uhkaa rikosoikeudelliseen rangaistukseen rinnastuva veronkorotus (hallinnollinen rikosprosessi)? Etenkin verotarkastusten ja ylipäätään verotusmenettelyn kehittämiseen annetaan itsekriminointisuojan soveltamisalan laajentuessa suosituksina harkita vaihtoehtoisesti taikka toisiaan täydentävinä (i) Sivullisten tiedonantovelvollisuuden lisäämistä; (ii) Verohallinnon ja poliisin tiiviimpää yhteistyötä niin, että kasvava osa verotarkastuksista aloitettaisiin suoraan esitutkintayhteistyönä, mikäli tarkastuskohteen valinnassa on syytä epäillä rikosta; (iii) Siirtymistä Ruotsin malliin, jossa Verohallinnon oma erillinen verorikosyksikkö suorittaa verorikoksiin liittyvää tiedustelua, tiedonhankintaa ja esitutkintaa.
 • Vihavainen, Jonna (Helsingfors universitet, 2015)
  Vihapuheella tarkoitetaan ennakkoluuloon perustuvaa vihan lietsomista jotakin ihmisryhmää tai henkilöä kohtaan tällaiseen ihmisryhmään kuulumisen perusteella. Rangaistavaa vihapuhetta koskevissa kriminalisoinneissa suojan ala rajataan kuitenkin vain määrättyihin viiteryhmiin kuuluviin ryhmiin ja yksilöihin. Tutkielmassa selvitetään, mitkä ovat nämä ihmisryhmät, jotka nauttivat vihapuhesääntelyn suojaa, ja miten ja miksi nykyiseen sääntelytilaan on päädytty. Pääasiallisena tarkastelun kohteena ovat rikoslain kansanryhmää vastaan kiihottamista koskeva pykälä sekä rangaistuksen koventamissäännös. Kyseiset säännökset ovat rasistisia rikoksia koskevia kriminalisointeja, joiden tunnusmerkistöissä suojan kohde määrittyy rikoksen motiivitekijän kautta. Tutkielmassa avataan tällaista motiiveihin perustuvaa sääntelyä sekä kansainvälisessä että kansallisessa kontekstissa oikeudellisella ja yhteiskuntapoliittisella tasolla. Tutkielmassa osoitetaan, että monet normit, arvot ja periaatteet sotivat keskenään suojan alaan kuuluvien ihmisryhmien määrittelyssä. Sääntelyn vähemmistöjen suojelemiseen tähtäävä tarkoitus, sananvapauden merkitys demokraattisessa yhteiskunnassa ja sen rajoittamisen edellytykset sekä rikosoikeudellinen laillisuusperiaate ovat olennaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat säännösten soveltamiseen ja samalla uhrikategorioiden määrittämiseen. Viimeisimmät vuoden 2011 kiihottamispykälää ja rangaistuksen koventamissäännöstä koskeneet lakimuutokset sisällyttivät suojan kohteeksi seksuaalisen suuntautumisen, vakaumuksen ja vammaisuuden perusteella määrittyvät ihmisryhmät. Näihin muutoksiin tukeutuen tutkielmassa osoitetaan, että vihapuheelta suojaa saavien ryhmien kanssa vastaavassa asemassa olevien ryhmien tulisi olla yhtä lailla oikeutettuja vihapuhesääntelyn suojaan. Käytännössä muutokset ovat tarkoittaneet säännösten sovellettavuuden laajentumista rasistista motiivia edellyttävistä säännöksistä laajemmin viharikoksia koskeviksi säännöksiksi. Samalla vihapuhemotiivien lisääminen on johtanut siihen, että vihapuhesääntelyn suojan piiri vastaa entistä lähemmin syrjintää koskevan sääntelyn laajempaa suojanalaa. Tutkielmasta selviää, että seuraavia mahdollisia lakimuutoksia koskevat teemat liittyvät erityisesti uskontoon ja uskonrauhan rikkomista koskevaan lakipykälään. Uskonnollisuuteen perustuvien vihanilmausten rajoittaminen lainsäädännön keinoin on oma haasteensa, joka on saanut paljon huomiota myös esimerkiksi Euroopan neuvoston ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännön piirissä. Tutkielmassa tuodaan esille, että monet rasististen ilmausten uhrit jäävät kokonaan lain suojan ulkopuolelle. Jos vihapuheen johdosta aloitetaan rikosprosessi, uhrikategorioiden lopullinen määrityskin tapahtuu vasta tuomioistuimissa. Vihapuhemotiivien soveltamisessa on jonkin verran joustovaraa sekä määrättyjen vihapuhemotiivien että niitä koskevan rinnastettavan muun perusteen suhteen. Tutkielmassa osoitetaan, että rinnastuslauseke toimii kaksisuuntaisesti: se avaa portteja uusien vihapuhemotiivien lisäämiseksi lainsäädäntöön ja toisaalta antaa lain-soveltajalle enemmän liikkumavaraa suojanalan suhteen. Lainsoveltajan roolia uhrikategorioiden määrittämisessä voikin pitää tärkeänä globalisoituvassa maailmassa, jossa kulttuurit ja ihmisryhmät sekoittuvat ja muotoutuvat jatkuvasti vaikuttaen tällä tavoin myös ennakkoluuloihin ja asenteisiin, ja jossa lainsäädäntö ei aina heijasta tarkasti kulloistakin yhteiskunnallista tilannetta. Myös vihapuheen tapauksessa sääntelyn tulisi tähdätä siihen, mikä parhaiten ehkäisee rasismia ja ennakkoluuloja ja niistä kumpuavaa viharikollisuutta.
 • Pentti, Henna (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkimuksen kohteena on erityisesti seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvan ihmiskaupan uhrin asema. Ihmiskauppa on yksi nopeimmin kasvavista rikollisuuden muodoista, mutta Suo- messa tunnistetaan edelleen verrattain vähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön perustuvaa ihmis- kauppaa. Viranomaisilla on vaikeuksia identifioida ihmiskaupan uhria ja esimerkiksi eräissä tuomituissa paritustapauksissa on nähtävissä ihmiskaupan piirteitä. Tutkimus lähestyy aihetta sosiaalisten konstruktioiden avulla. Ihmiskaupasta käytävässä keskustelussa on erotettavissa tiettyjä keskeisiä diskursseja. Näitä on käsitelty runsaasti viime vuosina myös akateemisessa kirjallisuudessa. Tutkielma kokoaa yhteen eräitä diskursseja ja pyrkii selvittämään miten ne vai- kuttavat ja näkyvät kotimaisessa tuomioistuin- ja viralliskäytännössä. Prostituutio on liitännäinen ihmiskauppaan, joten tutkielma käsittelee myös suhtautumista pros- tituutioon. Keskeiset näkökulmaerot ovat nähdäänkö prostituutio työnä, vai käsitelläänkö sitä osana rakenteellista tasa-arvoa. Nämä näkökulmat olen nimennyt moraalidiskurssiksi ja raken- nediskurssiksi. Erottavana tekijänä on katsotaanko aihetta yksilön vai yhteisön näkökulmasta. Tutkielmassa pohditaan myös mahdollista seksin oston täyskieltoa.
 • Äijö, Anni (Helsingfors universitet, 2015)
  Automaattinen tietojenvaihto on yksi tehokkaimmista keinoista veronkierron torjuntaan. Termillä tarkoitetaan tiettyjen, esimerkiksi sopimuksessa tai direktiivissä yksilöityjen tietojen vuosittaista, massaluonteista ja ilman erillistä pyyntöä tai ilmoitusta tapahtuvaa vaihtamista valtioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä. Ensimmäinen maailmanlaajuinen askel kohti yksityisten toimijoiden entistä suurempaa osallistamista veronkierron torjunnassa nähtiin vuonna 2010, kun Yhdysvallat sääti Foreign Account Tax Compliance Actin (FATCA). Kyseiset normit velvoittavat ulkomaisia finanssilaitoksia sillä uhalla, että velvoitteiden laiminlyönnistä seuraa 30 %:n ennakonpidätys kaikista yhdysvaltalaislähtöisistä, finanssilaitokselle kohdistuvista maksuista. Useiden valtioiden tietosuojalainsäädännöstä johtuvien ongelmien vuoksi FATCA:sta kehitettiin sittemmin kaksi erillistä valtiosopimusmallia. Suomi allekirjoitti tällaisen FATCA-sopimuksen yhdessä Yhdysvaltojen kanssa 5.3.2014. Sopimus astui Suomessa lakina voimaan 2.3.2015. FATCA-sopimus velvoittaa Suomea muuttamaan kansallista lainsäädäntöään niin, että se mahdollistaa FATCA-velvoitteiden noudattamisen suomalaisten finanssilaitosten osalta. Tällaisten ns. raportoivien finanssilaitosten tulee tutkia ja tunnistaa asiakaskunnastaan ne tilinhaltijat, jotka ovat Yhdysvaltojen kansalaisia, maahan rekisteröityjä yhtiöitä tai yhdysvaltalaisomisteisia ulkomaisia yrityksiä. Finanssilaitosten tulee raportoida tietyn kynnysarvon ylittävät yhdysvaltalaisomisteiset tilit Verohallinnolle, joka lähettää tiedot edelleen Yhdysvaltoihin. Lisäksi raportoivien finanssilaitosten tulee rekisteröityä Internal Revenue Servicen (IRS) ylläpitämälle verkkosivulle erityisen GIIN-tunnuksen (Global Intermediary Identification Number) saamiseksi. Tutkimuksessa havaittiin, että käytännössä velvoitteista yksikään ei ole finanssilaitoksille täysin uusi GIIN-rekisteröitymistä lukuun ottamatta. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä sekä lukuisat finanssisektorin erityislait velvoittavat finanssilaitoksia jo nyt tunnistamaan ja tuntemaan asiakkaansa sekä näiden tosiasialliset edunsaajat. Tuntemisvelvoite on niin vahva, että pankeilla ja muilla finanssialan toimijoilla on oikeus kieltäytyä asiakassuhteen perustamisesta tai liiketoimen suorittamisesta, ellei se saa pyytämiään tietoja asiakkaalta. Finanssilaitokset ovat myös jo aiemmin joutuneet raportoimaan Verohallinnolle tietoja asiakkaidensa sijoituksista ja näille maksetuista tietyn tulolajin suorituksista verotusmenettelylain nojalla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että sopimuksen implementointiin Suomessa liittyy useita ongelmakohtia. Ensinnäkin Yhdysvaltojen ekspansiivinen ote kansalaistensa veronkierron torjuntaan aiheuttaa ongelmia Suomen kansallisen suvereniteetin kannalta. Valtiosopimuksen teksti perustuu yhdysvaltalaiseen oikeusperinteeseen ja sisältää viittauksia Yhdysvaltojen lainsäädäntöön, ja se voi olla tämän vuoksi vaikeaselkoinen suomalaiseen oikeuskieleen tottuneille toimijoille. Sopimus on myös Suomen näkökulmasta paikoitellen ristiriidassa Suomen ja Yhdysvaltojen verosopimuksen kanssa. Lisäksi etenkin verovelvollisten, mutta myös finanssilaitosten on mahdollista kiertää FATCA-raportointia esimerkiksi sijoituksia hajauttamalla. Tutkimuksessa esiteltiin lyhyesti myös muut automaattisen tietojenvaihdon mallit (OECD:n Common Reporting Standard, Rubik-sopimukset ja EU:n uudistettu virka-apudirektiivi) ja verrattiin näiden kattavuutta ja muita ominaisuuksia FATCA:n vastaaviin. Erilaiset päällekkäiset tietojenvaihtomallit ovat kuitenkin omiaan aiheuttamaan epävarmuutta ja ylimääräistä työtä alan toimijoille, joten yhden globaalin tietojenvaihtomallin koostaminen eri vaihtoehdoista voisi olla suositeltavaa. De lege frernda olisi myös syytä pohtia, onko pelotevaikutus oikea kannustin, jotta yksityiset tahot saadaan mukaan tukemaan valtioiden tämän suuntaisia pyrkimyksiä.
 • Raappana, Piia (Helsingfors universitet, 2015)
  Internetlinkittämisen ja tekijänoikeuden välinen suhde on puhuttanut oikeustieteilijöitä jo pitkään. Linkittämiseen liittyy ongelmia etenkin tekijän taloudellisten oikeuksien kannalta. Internetissä on suunnattoman helppoa kopioida materiaalia ja välittää sitä eteenpäin. Toisaalta linkittämisen oikeudellisessa arvioinnissa tulee ottaa huomioon internetin tehokas toimiminen viestintävälineenä, mikä kytkeytyy tiedon vapaaseen liikkuvuuteen ja sitä kautta sananvapauden toteutumiseen. Suomen tekijänoikeuslaki ei sisällä nimenomaista säännöstä linkittämiseen liittyen eikä Euroopan unionin tuomioistuin ole ottanut linkittämisen tekijänoikeudelliseen arviointiin kantaa ennen helmikuuta 2014. Euroopan unionin tuomioistuin on ottanut vuoden 2014 aikana kantaa linkittämisen tekijänoikeudelliseen arviointiin kahdessa ennakkoratkaisussaan: Nils Svensson ynnä muut v. Retriever Sverige, C-466/12, EU:C:2014:76 ja BestWater International GmbH v. Michael Mebes ja Stefan Potsch, C-348/13, EU:C:2014:2315. Tutkimuksessa tutkitaan tuoretta oikeuskäytäntöä hyödyntäen ensinnäkin sitä, miten linkittäminen tulee hahmottaa tekijänoikeuden näkökulmasta. Toiseksi selvitetään vapaan ja luvanvaraisen linkittämisen välistä rajanvetoa ja siihen vaikuttavia seikkoja. Vapaalla linkittämisellä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa linkittämistä, joka ei kuulu tekijän yksinoikeuden piiriin ja joka ei siten edellytä tekijänoikeuden haltijan lupaa. Luvanvaraisella linkittämisellä viitataan puolestaan linkittämiseen, joka kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin ja joka katsotaan tekijänoikeuden loukkaukseksi, ellei siihen ole tekijänoikeuden haltijan lupaa. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että linkittämisessä voi olla kyse teoksen saattamisesta yleisön saataviin ja siten teoksen välittämisestä yleisölle. Jotta kyseessä olisi tekijänoikeuden haltijan yksinoikeuden piiriin kuuluva teko ja siten luvanvarainen linkittäminen, teoksen välittämisen tulee tapahtua uudelle yleisölle. Linkittämisen tekijänoikeudellinen arviointi siten kiteytyy uusi yleisö -kriteerin täyttymiseen. Uusi yleisö -kriteeri ei kuitenkaan ole täysin ongelmaton. Uusi oikeuskäytäntö onnistuu siten jossain määrin täsmentämään linkittämisen ja tekijänoikeuden välistä suhdetta, mutta moneen merkittävään kysymykseen vastaukset ovat vielä toistaiseksi avoinna.
 • Lindén, Jukka (Helsingfors universitet, 2015)
  Tutkielmassa käsitellään edunvalvontavaltuutetun kelpoisuuden rajoja tilanteissa, joissa valtuuttajan edun mukaista voisi olla vastikkeeton jäämistöoikeudellisesta etuudesta luopuminen. Tässä yhteydessä tarkastellaan perinnöstä luopumista, pesäosuuden luovuttamista sekä jäämistöositusta. Lain mukaan valtuutettu ei saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta, jos lahjan perusteita ei ole yksilöity edunvalvontavaltakirjassa. Valtuutettu on kuitenkin samalla velvollinen hoitamaan päämiehen omaisuutta tämän edun mukaisesti. Päämiehen etu on edunvalvontaoikeuden kantavia periaatteita. Valtuutetun tehdessä oikeustoimia päämiehen puolesta hänen on varmistuttava, että niiden ehdot ovat päämiehen edun mukaisia. Tällöin valtuutetun on lähtökohtaisesti toimittava yhteistyössä päämiehen kanssa tämän mielipidettä kunnioittaen. Valtuuttajan oikeudellinen toimintakyky on usein tosiallisesti menetetty valtakirjan tultua vahvistetuksi. Tällöin valtuutetun tulee pyrkiä toimimaan päämiehen toimiohjeiden, arvomaailman sekä aiemman terveen tahdon mukaisesti. Kun valtuuttaja on tällöin tosiallisesti vajaakykyinen, valtuutetun tulee huomioida myös päämiehen suojaamisen tarve päätöksenteossaan. Edunvalvontavaltuutuslaki lähtee siitä, että valtuutettu toimii kelpoisuutensa ja toimivaltansa rajoissa eikä tarvitse erillistä viranomaisen lupaa päämiehen lukuun tekemilleen oikeustoimille. Tällöinkin valtuutettu joutuu huomioimaan lain säännökset omaisuuden hoitamisesta ja lahjoituskiellosta. Edunvalvontavaltuutuslaki on suhteellisen nuori ja siihen liittyviä prejudikaatteja ei vielä ole. Analogiaa voidaan hakea edunvalvontaa koskevista KHO:n ratkaisuista, joissa jäämistöoikeudelliseen luopumiseen päämiehen puolesta on suhtauduttu yksiselitteisen kielteisesti. Oikeuskäytännöstä tukea valtuutetun kelpoisuudelle luopumisoikeustoimiin ei olekaan löydettävissä. Esimerkiksi perinnöstä luopuminen on kiistämättä oma oikeustoimensa eikä laissa nimenomaisesti kielletty lahjoitus. Lain esitöissä lahjoituksena pidetään myös muita oikeustoimia, jotka asiallisesti johtavat päämiehen varallisuuden vähenemiseen. Olennaista on kuitenkin onko oikeustoimi valtuuttajan edun mukainen. Valtuutettu on lain mukaan velvoitettu hoitamaan päämiehen omaisuutta niin, että omaisuus ja sen tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Perinnöstä luopumisen osalta oikeudellisen toimintakykynsä menettäneen vanhuksen edun määrittäminen muilla kuin taloudellisilla perusteilla katsotaan tässä yhteydessä olevan liian epämääräistä oikeusohjeeksi. Tutkielmassa otettu kanta onkin, että jos edunvalvontavaltakirjassa ei ole tarkempia määräyksiä, valtuutettu ei ole kelpoinen luopumaan perinnöstä valtuuttajan puolesta, mikäli se johtaa päämiehen varallisuusaseman heikentymiseen. Sama koskee vastikkeetonta pesäoikeuden luovutusta sekä tasinko-oikeuksista luopumista. Valtuutetun kelpoisuuden puute luopua valtuuttajalle tulevasta perinnöstä ei tarvitse tarkoittaa päämiehen itsemääräämisoikeuden rajoittamista. Valtuuttajahan voi halutessaan antaa valtakirjassa valtuutetulle kelpoisuuden luopua perinnöstä tai muusta jäämistöoikeudellisesta etuudesta. Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa sen käyttämisen myös sen jälkeen, kun henkilö itse on menettänyt oikeudellisen toimintakykynsä. EVVL 18.2 §:n mukaisesti tehdyllä valtuutuksella valtuutettu voikin päämiehensä puolesta luopua vastikkeetta jäämistöoikeudellisesta etuudesta, joka olisi lisännyt päämiehen varallisuutta. Edellytyksenä on, että määräys asiasta on otettu mukaan edunvalvontavaltakirjaan, ja samalla huolehdittu ainakin esteettömän varavaltuutetun nimeämisestä.
 • Koivisto, Jukka (Helsingfors universitet, 2015)
  Kiinteistökauppa on myyjän ja ostajan välinen sopimus, josta voi seurata ongelmia myytävän kohteen ollessa viallinen. Tyypillisessä tilanteessa myyjä pyrkii rajaamaan virhevastuunsa kokonaan pois kaikista kiinteistön kaupan jälkeen ilmenevistä laadullisista virheistä yleisluonteisella ”siinä kunnossa kuin se on” -vastuunrajoitusehdolla. Vaikka maakaaren lähtökohtana on sopimusvapaus, on selvää, ettei kyseinen ehto täytä niin sanottua MK 2:9.2:n yksilöintivaatimusta. Tutkimuskysymyksenä oli näin ollen selvittää, mitä riittävä yksilöinti tarkoittaa, mitkä seikat siihen vaikuttavat ja kuinka vastuunrajoituslauseke on muotoiltava, jotta se olisi todennäköisesti sitova osapuolten kesken myös OikTL 36 §:n näkökulmasta. Tutkimuksessa havaittiin oikeuskirjallisuuden ja -käytännön perusteella, että käytännön tasolla kysymys on hyvin epäselvä ja monimutkainen. Tutkimuksessa perehdyttiin erityisesti virhevastuun perusteiden rajoittami-seen, jossa on tyypillisesti kysymys jonkin kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen virheen tai vaurion rajoittamisesta myyjän vastuun ulkopuolelle. Toisena vaihtoehtona on seuraamuksista sopiminen maakaaresta poikkeavasti. Ongelmana kuitenkin havaittiin, ettei epäselvien virhe-epäilyiden rajoittaminen ole helppoa – jos kysymys on konkreettisesta virheestä voi myyjä vapautua vastuusta jo ilmoittamalla virheestä ostajalle, mutta jos kysymys on vasta virhe-epäilystä, tarvitaan lähtökohtaisesti vastuunrajoituslauseketta. Suurimmassa osassa kiinteistön kauppoja on suoritettu kuntotarkastus koskien erityisesti kiinteistöllä sijaitsevaa rakennusta. Erityisesti hankaluuksia on tuottanut jonkin tarkastuksessa havaitun virheen seuraamusten rajoittaminen yleisellä tasolla tai vaurioituneen tilan aiheuttaneiden perussyiden rajoittaminen kokonaisuudessaan. Tutkimuksessa havaittiin, että kaikki mahdolliset virheseuraamukset kattava vastuunrajoituslauseke on helposti liian yleisluonteinen, eikä siten täytä MK 2:9.2:n yksilöintivaatimusta. Olennaista on vastuunrajoituslausekkeen muotoilu niin, että ostaja voi yksiselitteisesti sen perusteella ymmärtää, kuinka hänen asemansa poikkeaa laissa säädetystä. Näin ostajalla on mahdollisuus huomioida rajoitusehdosta aiheutuva riski arvioidessaan kauppahinnan suuruutta. Tutkimuksessa havaittiin, että vastuunrajoituslausekkeen yksilöinnin riittävyyteen vaikuttavat useat asiat. Ensinnäkin se on vahvasti riippuvainen siitä, millaista virhettä tai vauriota ollaan rajoittamassa ja kuinka laajasti. Lähtökohtana on sanamuodon yksiselitteisyys, mutta toisaalta myös tapauskohtaisilla erityispiirteillä on suuri vaikutus. Tuoreessa oikeuskäytännössä on katsottu sallituksi jopa niin sanottujen salaisten virheiden rajoittaminen, mutta tämän perusteella ei ole selvää, onko rajoittaminen mahdollista myös yksityishenkilöiden välillä. Seuraamuksista sopimisen kautta salaisten virheiden rajoittaminen voi kuitenkin olla mahdollista. Yleisesti seuraamusten ja esimerkiksi MK:n viiden vuoden maksimireklamaatioajan rajoittaminen on kuitenkin harvinaisempaa. Kaikkia vastuunrajoitusehtoja, niin myös MK:n perusteella riittävän yksilöityä ehtoa, on mahdollista sovitella OikTL 36 §:n perusteella. OikTL 36 §:stä ja yksilöintivaatimuksen epäselvyyksistä johtuen kaikissa tilanteissa sitovien mallilausekkeiden muodostaminen on käytännössä mahdotonta. Lähtökohtana on kuitenkin sopimusvapaus eli laajatkin rajoitukset voivat tapauskohtaiset erityispiirteet huomioiden olla sallittuja.