Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 861
 • Tan, Xiaowen (University of Helsinki, 2015)
  The article discusses FRAND commitment in standard essential patents (SEP) licensing issues. FRAND is an industry solution to solve risks in the process of standardization, which are especially obvious in telecommunication sector due to the huge amount of essential patents. Ever since the appearance of FRAND commitments, there are debates on whether there is a need for anti-trust law to enforce FRAND commitments or not. The article is inspired by argumentations made by representative legal scholars on both sides and to analyse whether there is such a need or not. The contractual nature of FRAND places relevant disputes to be solved primarily among licensing parties and theoretically both Article 101 and Article 102 do not tacitly require FRAND commitments. However, it is necessary for EU competition law to intervene when the SEP licensing agreements and SEP holders’ abusive conducts due to the dominance on the relevant market, are anti-competitive enough to restrict, prevent and distort competition. Therefore, through a thorough examination of concrete problematic conditions in patent thicket, patent ambush, patent hold-up, royalty stacking, seeking injunctions, possible consumer harms, transfer issues and a globalized context, the article is able to conclude that there is a need for anti-trust intervention in FRAND-encumbered SEP licensing issues. The article suggests that here is a need for anti-trust intervention does not mean that competition law offer any special treatment to FRAND-encumbered SEP issues. Instead, competition law functions in a usual way, only when conditions for competition rules are satisfied. Competition authorities upon applying competition rules have to strike a balance between fundamental IPRs and the freedom of competition. Therefore, anti-trust law sits in a neutral standpoint and acts as a safeguard for a competitive market. Also, due to the complexity of standardization issues and divergent FRAND arrangements, cases have to be made on a case-by-case basis.
 • Kokkonen, Ville (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielma käsittelee tekijyyttä ja keksijyyttä. Aiheena ovat sekä teoksen alkuperäisen luojan että keksinnön tehneen henkilön määrittäminen. Nämä henkilöt ovat kyseisten immateriaali-oikeuksien alkuperäisiä oikeudenhaltijoita, joista mahdollisten siirronsaajien oikeudet ovat riippuvaisia. Ongelmallisinta tekijyyden ja keksijyyden määrittäminen on tilanteissa, joissa luomisprosessiin on osallisina useita tahoja. Tutkielmassa tutustaan täten erityisesti niihin edellytyksiin, joiden perusteella henkilön osallisuus immateriaalioikeuden luomiseen katsotaan riittäväksi perustamaan yhteistekijyyden tai -keksijyyden. Tullakseen katsotuksi keksijäksi, osallisen on osoitettava antaneensa keksintöön riittävän merkittävä itsenäinen ja keksinnöllinen panos. Lisäksi edellytetään osallisten tehneen keskenään yhteistyötä. Vastaavasti yhteistekijän on tullut antaa itsenäinen ja omaperäinen panos yhteistyössä muiden tekijöiden kanssa. Jotta kyseessä olisi yhteisteos, eivät tekijöiden osuudet saa muodostaa itsenäisiä teoksia, vaan niiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus. Tilanteessa, jossa keksinnön tai teoksen on yhdessä luonut useampi kuin yksi henkilö, omistavat nämä luomansa immateriaalioikeuden kohteen yhteisomistussuhteessa. Tutkielmassa selvitetään niitä sääntöjä, joilla kyseistä yhteisomistussuhdetta säännellään. Kysymys on ollut ajankohtainen, kun immateriaalioikeusjärjestö AIPPI (Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle) on viime vuosina selvittänyt oikeustilaa jäsenmaissaan kysymyksen osalta. Sen esittämät kannanotot immateriaalioikeuksien yhteisomistusta koskevien sääntöjen harmonisoinniksi on otettu tutkielmassa huomioon. Yhteisomistussuhde nähdään kuitenkin ennen kaikkea yhteisomistuslain analogisen tulkinnan ja yhteisomistajien välillä vallitsevan lojaliteettiperiaatteen kautta. Tutkielma on luonteeltaan oikeusdogmaattinen ja sen tarkoituksena on jäsentää ja systematisoida vallitsevaa oikeustilaa. Aihetta tarkastellaan kotimaisesta näkökulmasta, mutta kotimaisen oikeustilan aukkokohtien täydentämiseksi käytetään runsaasti myös ulkomaisia lähteitä.
 • RInne, Santtu (University of Helsinki, 2015)
  Välityssopimus sitoo pääsääntöisesti sen tehneitä sopimusosapuolia. On kuitenkin tilanteita, joissa tähän sopimusoikeudelliseen lähtökohtaan joudutaan tekemään poikkeuksia. Korkein oikeus katsoi vuonna 1952 ratkaisussaan KKO 1952-I-1, ettei urakkasopimukseen sisältynyt välityslauseke sitonut sellaista urakkasopimuksesta johtunutta saatavaa riitauttanutta velkojaa, joka ei ollut ollut tuon sopimuksen osapuoli. Ratkaisussa KKO 2013:84 korkein oikeus puolestaan katsoi, että kolmas taho, joka ei ollut sopimuksen osapuolena, oli sidottu sopimukseen sisältyneeseen välityslausekkeeseen, koska kysymys oli ollut sopimuksesta aiheutuvasta riidasta ja sopimus oli sisältänyt välityslausekkeen. Nämä kaksi ratkaisua koskivat varsin erilaisia tilanteita. Vuoden 1952 ratkaisussa oli kyse urakkasopimuksen tulkinnasta konkurssitilanteessa, kun taas vuoden 2013 ratkaisussa oli kyse kolmannelle osapuolelle osakassopimuksessa asetetusta etuosto-oikeudesta. Ratkaisujen aihepiirien erilaisuudesta huolimatta ne käsittelivät yhteistä ongelmaa. Kuinka laaja on välityslausekkeiden sivullissitovuus? Tutkielma esittelee konkurssiriitojen välityskelpoisuuden ja keskittyy erityisesti tarkastelemaan välityssopimusten sitovuuden ulottuvuutta suhteessa konkurssin eri toimijoihin.
 • Pihonen, Linda (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielman aihepiiri liikkuu tuomioistuinkontekstissa. Tavoitteena oli selvittää nykyisen lautamiesjärjestelmän toimivuutta tuomioistuimen sisäisestä näkökulmasta. Keskeisenä kysymyksenä oli, miten lautamiesten läsnäolo ja osallistuminen lainkäyttöön vaikuttavat oikeussalin dynamiikkaan ja ammattituomarin työskentelyyn. Tutkielman tarkoitus oli tuoda esiin näkökohtia siitä yleisölle näkymättömästä prosessista, jonka lopputuotteena on kirjoitettu tuomio. Keskeisenä osana tätä prosessia hahmotetaan se päätösneuvotteluun kulminoituva oikeudellinen harkinta, jota perusteltuun lopputulokseen pääsy edellyttää. Kiinnostuksen keskiössä on siis vahvasti päätösneuvottelu ja kokoonpanon sisäinen kommunikaatio. Pääasiallisena metodina käytettiin empiiriseksi luokiteltavaa kyselytutkimusta. Kyselyllä selvitettiin sekä ammattituomareiden että maallikoiden (lautamiesten) käsityksiä lautamieskokoonpanossa työskentelystä ja sen erityispiirteistä. Lautamiesten vaikutusta tuomarin harkintaan, menettelyn muotoutumiseen, prosessinjohtoon ja kokoonpanossa käytävään keskusteluun pyrittiin selvittämään käyttämällä sekä avoimia että strukturoituja kysymyksiä ja muodostamalla näistä luontevia vastinpareja osapuolten välisten näkemyserojen alleviivaamiseksi. Kyselyvastausten analyysissä hyödynnettiin oikeuskirjallisuutta, etenkin keskeisiä ulkomaisia tuomioistuintutkimuksia ja teorioita. Vaikuttaa siltä, että ammattituomarilla on oikeussalissa merkittävä valta-asema lautamiehiin nähden. Lautamiesten osallistumisaktiivisuus riippuu pitkälti ammattituomarin osallistamistaidoista ja halusta tehdä yhteistyötä lautamiesten kanssa. Tuomari viestii lautamiehille tahallisesti tai tahattomasti, ovatko lautamiesten näkemykset tärkeitä. Tämän viestinnän perusteella lautamiehet myös antavat kontribuutiotaan tai jättäytyvät passiivisiksi. Voidaan sanoa, että ammattituomarilla on prosessin hallitsijana keskeinen rooli myös lautamiesten roolin määrittäjänä. Tuomareiden ja lautamiesten vastaukset kyselytutkimukseen erosivat toisistaan monilta osin, mikä oli kiinnostavaa pohdittaessa järjestelmän legitimaatiota eri näkökulmista. Tutkielma antaa tuomarin työstä kuvan varsin itsenäisenä, yksinäistä pohdintaa edellyttävänä ammattina. Tutkielmasta käy ilmi, että lisäarvoa kokoonpanon työskentelylle tuovat lautamiesten yleinen osapuolten objektiivinen havainnoiminen, näytön arviointi ja näihin liittyvä keskustelu. Haittana ja hidastavana tekijänä nähtiin yleinen jutustelu päätösneuvottelussa, asiaan kuulumattomien havaintojen tekeminen sekä subjektiivisten näkemysten esittäminen. Tuomion kirjoitusprosessin sujuvuuden kannalta lautamiehet nähtiin enimmäkseen haittana. Tutkielmassa havaittiin myös, että lautamiehille on ominaista tuoda kokoonpanossa käytävään keskusteluun inhimillistä näkökulmaa, joka toisaalta voi näyttäytyä ammattituomarille herkästi turhauttavana. Toisaalta inhimillisten huomioiden tuominen osaksi tuomarin oikeudellista harkintaa voidaan nähdä symbolisesti arvokkaana ainakin lautamiesten itsensä kannalta. Tällainen symboliarvo kuvaakin tutkielman perusteella varsin hyvin lautamiesten kontribuutiota lainkäyttöön Suomessa. Tosin lautamiehillä havaittiin henkilöstä riippuen myös todellinen mahdollisuus haastaa ammattituomarin ajattelua ja tuoda käsittelyyn ulko-oikeudellista näkökulmaa. Lautamieskokoonpanossa työskenneltäessä oikeus voidaan hahmottaa sosiaalisena käytäntönä, jonka rakentajina ovat osaltaan sekä ammattituomarit että maallikot. Prosessi muodostuu juuri niin laadukkaaksi, kuin osallistujat sen luovat. Tutkielman perusteella näyttää siltä, että parhaat edellytykset lautamieskokoonpanon tehokkaalle työskentelylle syntyvät silloin, kun pöydän takana istuvat aktiiviset lautamiehet sekä tuomari, joka on aidosti kiinnostunut hyödyntämään lautamiehiä ja tekemään heidän kanssaan yhteistyötä.
 • Waly, Sami (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan sitä, millä aineellisilla edellytyksillä luonnollisen henkilön työn perusteella saama vastike voi peräytyä vastikkeenluovuttajan konkurssissa. Tilanteita, joissa luonnollinen henkilö voi saada vastiketta tekemästään työstä, on monia. Tutkimuskysymys on rajattu koskemaan tilannetta, joissa vastikkeenluovuttajalla on ollut aineellisoikeudellinen velvollisuus oman velvoittautumisensa perusteella suorittaa vastiketta luonnolliselle henkilölle tämän työsuoritusta vastaan. Kun vastikkeenluovuttajan velvollisuus suorittaa vastike työsuoritteesta erääntyy, syntyy työtä tekevälle saamisoikeus vastikkeenluovuttajalta. Käsitystavasta riippuen saamisoikeuden voidaan käsittää olevan oikeus rahamääräiseen suoritukseen tai minkä laatuiseen suoritukseen tahansa. Tässä tutkielmassa tarkastellaan vastikkeena lähinnä rahaa, esineitä ja rahamääräisiä etuuksia. Tutkielmassa ymmärretään velan maksun olevan rahamääräisen saamisoikeuden suoritus. Tutkielman ydinosa muodostuu TakSL 7 §:ään liittyvien ongelmien tarkastelusta. TakSL 7 §:n mukaan palkan, palkkion tai muun siihen rinnastettavan etuuden maksuun sovelletaan 6 §:n 1 momentin säännöksiä lahjan peräytymisestä siltä osin kuin maksu on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä tehtyyn työhön ja muihin olosuhteisiin nähden voidaan pitää kohtuullisena. Tutkielmassa tarkastellaan erityisesti sitä, mitä säännöksessä tarkoitettu maksu voi sisältää. TakSL:n esitöiden perusteella vaikuttaisi siltä, että lainsäätäjä on mieltänyt säännöksessä tarkoitetun maksun rahamääräiseksi. Tällainen tulkinta vaikuttaa kuitenkin ongelmalliselta, koska esimerkiksi lajiesineen luovutus vastikkeena työstä johtaa varsin samankaltaiseen tulokseen velkojien kannalta kuin rahankin luovutus. TakSL 7 §:n soveltamiseen liittyy myös muita epäselvyyksiä. Säännöksessä tarkoitetut muut olosuhteet ovat suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa ja –käytännössä jääneet varsin epäselviksi. Erityisiä perusteita kohtuullisuuden arviointiin ei ole myöskään aikaisemmin juuri kartoitettu. Tutkielmassa tarkastellaan myös työstä suoritettavien korvausten peräytymistä TakSL 6.3 §:n, 5 §:n ja 10 §:n perusteella. TakSL 6.3 § koskee lahjanluontoisia sopimuksia. Säännökseen liittyvinä ongelmina tutkielmassa tarkastellaan etenkin peräytymisen kohdetta, suhdetta TakSL 7 §:ään sekä muita säännöksen aineellisia edellytyksiä. TakSL 10 § ja 5 § taas koskevat maksukäyttäytymiseen liittyviä tilanteita. Tutkielmassa pyritään selventämään sitä, millaisissa olosuhteissa on sallittua suorittaa vastiketta työstä. Tutkielmassa tarkastellaan kokonaisuuden vuoksi myös saamisoikeuden kuittausta tilanteessa, jossa toisen saamisoikeuden perusteena on työsuoritus. Tarkastelussa arvioidaan kuittauksen peräytymisen mahdollisuutta aiempien säännösten perusteella, mutta myös kuittauksen peräytymistä koskevaa erityissäännöstä (TakSL 13 §) tarkastellaan.
 • Liesegang, Markus (University of Helsinki, 2015)
  Urheiluhuliganismi, varsinkin jalkapallo-otteluissa, on ollut urheilevan ja urheilua seuraavan maailman huolenaiheena jo usean vuosikymmenen ajan. Jalkapallohuliganismin ja samalla urheiluhuliganismin juuret ovat tiukasti Brittiensaarilla, mutta nykypäivänä huliganismia on havaittavissa eri puolilla maailma sekä muun muassa jääkiekko-otteluiden parissa. Estääkseen huligaanien pääsyä otteluihin, ovat monet Euroopan valtiot luoneet porttikieltojärjestelmän, jonka avulla on saatu hillittyä huligaanien pääsyä ottelutapahtumiin. Urheiluhuliganismista kärsivissä maissa on uuden lainsäädännön avulla toteutettu porttikieltojärjestelmiä, joiden perusteella huliganismiin syyllistyville henkilöille on voitu tuomita porttikieltoja urheilutapahtumiin. Viime vuosina Palloliitto ja Jääkiekkoliitto ovat aktiivisesti pitäneet yllä keskustelua siitä, että Suomeenkin saataisiin porttikieltojärjestelmä, jonka avulla voitaisiin tehokkaasti estää sellaisten henkilöiden sisäänpääsy urheilutapahtumiin, jotka aiheuttavat vakavia järjestyshäiriöitä. Suomen lainsäädännöstä ei löydy tällä hetkellä säännöstä, jonka perusteella henkilö voitaisiin tuomita porttikieltoon määräajaksi. Lainsäädännöstä löytyy ainoastaan henkilön sisäänpääsyn estämistä koskeva säännös, joka perustuu järjestyksenvalvojan tilannekohtaiseen harkintaan. Suomen tilanne urheiluhuliganismin suhteen on huomattavasti parempi verrattuna useisiin muihin Euroopan maihin. Suomessa ei ole sattunut kovinkaan montaa vakavaa urheiluhuliganismiksi laskettavaa tilannetta viimeisten vuosien aikana. Sen sijaan pienempiä järjestyshäiriötä sattuu verrattain usein eri urheilulajien ja sarjatasojen otteluissa. Sisäasiainministeriö perusti vuonna 2012 porttikieltotyöryhmän selvittämään Suomen tilan urheiluhuliganismin suhteen. Porttikieltotyöryhmän loppuraportissa todetaankin, että huliganismi on lievässä kasvussa Suomessa ja porttikieltomenettelyn lisäämistä urheiluhuliganismin torjumisen keinovalikoimaan on vakavasti harkittava myös Suomessa. Tässä tutkimuksessa selvitetään onko Suomeen perustettavissa sopimusvapauteen perustuva yksityisoikeudellinen porttikieltojärjestelmä. Järjestelmä olisi kevyempi vaihtoehto, kuin lainsäädäntöön perustuva järjestelmä. Yksityisoikeudellisessa järjestelmässä toimijoina voisivat olla muun muassa Valo ry sekä Urheilun oikeusturvalautakunta. Yksityisoikeudellisessa porttikieltojärjestelmässä katsojat sitoutuisivat ennalta määriteltyihin käyttäytymissääntöihin tullessaan urheilutapahtumaan. Tapahtuman järjestäjillä olisi laaja informaatio velvollisuus, jotta käyttäytymissäännöt sitoisivat katsojia. Porttikieltotyöryhmän selvityksen perusteella porttikieltojärjestelmällä saattaisi olla vaikutuksia myös ihmisten perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin. Voidaan kuitenkin todeta, että porttikieltojärjestelmä ei rajoittaisi mitään perustuslaissa turvattua oikeutta ainakaan oikeuden ydinalueella. Suomessa on kuitenkin ollut tapana kantaa erityisen suurta huolta perusoikeuksista, joten tutkimuksessa on selvitetty myös mahdollisia järjestelmän vaikutuksia perusoikeuksiin. Osana porttikieltojärjestelmää Suomeen tulisi luoda porttikieltorekisteri, jossa olisi niiden henkilöiden henkilötiedot valokuvineen, jotka ovat saanet porttikieltojärjestelmän mukaisen porttikiellon. Porttikieltorekisterin avulla tapahtuman järjestäjät ja poliisi voisivat valvoa tehokkaammin henkilöitä, jotka ovat saaneet porttikieltojärjestelmän mukaisen porttikiellon. Tutkimuksessani porttikieltorekisterin ylläpitäjäksi valikoitui Valo ry, koska sillä on jo tällä hetkellä keskeinen aseman suomalaisessa urheilussa sekä tietotaitoa ja resursseja riittävästi järjestelmän ylläpitäjäksi. Tutkimuksessani kartoitetaan Suomen lainsäädäntöä, joka vaikuttaa tällä hetkellä urheilutapahtumien järjestämiseen sekä tarkastellaan onko yksityisoikeudellinen porttikieltojärjestelmä mahdollinen toteuttaa voimassa olevan lainsäädännön alaisuudessa. Tutkimuksessani suomalaisesta lainsäädännöstä ei löytynyt suoranaisia esteitä sille, että porttikieltojärjestelmä toteutettaisiin yksityisoikeudellisin keinoin. Toimivan ja oikeudenmukaisen järjestelmän luominen vaatii kuitenkin Valo ry:ltä sekä lajiliitoilta mittavia panostuksia sekä selkeitä ja tarkkarajaisia säännöksiä.
 • Ståhle, Michael (University of Helsinki, 2015)
  Omien osakkeiden hankkiminen on kasvattanut huomattavasti suosiotaan pörssiyhtiöiden keskuudessa viimeisten parin vuosikym-menen aikana. Kansainvälisesti uutena ilmiönä pörssiyhtiöt ovat yhä enenevissä määrin alkaneet käyttää erilaisia johdannaisinstru-menttejä hankkiakseen omia osakkeitaan. Yleisimmät johdannaisia hyväksikäyttävät transaktiotyypit ovat accelerated share repur-chases -malli sekä omiin osakkeisiin oikeuttavan osto-option ostaminen tai myyntioption kirjoittaminen. Johdannaisia omien osak-keiden hankintojen yhteydessä ei kuitenkaan ole toistaiseksi käytetty Suomessa, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö se olisi mahdollista. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää, onko pörssiyhtiöiden mahdollista käyttää johdannaisia hankkiessaan omia osakkeita. Lähtökohtaisesti omia osakkeita on hankittava osakkeenomistajien omistuksen suhteessa. Jos osakkeiden hankinta tapahtuu muu-ten kuin heidän omistuksensa suhteessa, kyse on suunnatusta hankinnasta. Suunnattujen osakehankintojen aineelliseksi edelly-tykseksi on osakeyhtiölain 15:6.1:n perusteella asetettu vaatimus yhtiön kannalta painavan taloudellisen syyn olemassaolosta. Vaa-timuksella on tarkoitus korostaa osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen soveltamista osakehankintoihin, sillä omien osakkeiden suunnattu hankinta vaikuttaa osakkeenomistajien taloudellisiin suhteisiin. Kyse on aina tapauskohtaisesta intressipunninnasta, jossa arvioidaan, ylittääkö osakkeen suuntaamisesta yhtiölle ja osakkeenomistajille kollektiivina syntyvä hyöty osakkeenomistajien muo-dollisen yhdenvertaisuuden syrjäyttämisestä aiheutuvan haitan. Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy mahdollistaa osakkeen-omistajien muodollisen yhdenvertaisuuden murtamisen. Olennaista arvioinnissa on se, onko yhtiöllä edellä mainittu syy toteuttaa osakehankinta suunnattuna, eikä se mikä on yhtiön motiivi hankkia omia osakkeitaan. Jotta johdannaisten käyttö omien osakkeiden hankinnassa olisi mahdollista, on kahden edellytyksen täytyttävä yhtäaikaisesti. En-siksi, suunnatulle hankinnalle on oltava yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, joka mahdollistaa poikkeamisen osakkeenomis-tajien omistuksen suhteesta. Suunnatun hankinnan toteutus johdannaisilla vaatii kuitenkin jokin liiketaloudellinen perusteen, eli yh-tiön etua ja osakkeenomistajien intressiä palveleva syyn, jota ei saavutettaisi – ainakaan yhtä tehokkaasti – kuin toteuttamalla osa-kehankinnat johdannaisten avulla. Johdannaisilla toteutettavien osakehankintojen eduiksi luetaan usein hankintojen nopeus, varmuus sekä tietyissä tapauksissa myös edullisuus. Näiden ominaisuuksien voidaan katsoa muodostavan yhtiölle taloudellisesti painavan syyn toteuttaa osakehankinnat suunnattuina johdannaisia hyväksikäyttäen. Johdannaissopimuksilla toteuttavien osakehankintojen edut kuitenkin vaihtelevat käy-tettävien johdannaistyyppien mukaan. Esimerkiksi accelerated share repurchases -mallin mukaisen hankinnan eduiksi yleisesti lue-taan juuri edellä mainitut ominaisuudet. Samoin on ostetun osto-option kohdalla. Näin katsonkin näiden johdannaisten käytön olevan mahdollista. Sen sijaan myyntioptioin asettamisen omien osakkeiden hankkimistarkoituksessa en katsoisi olevan mahdollista, sillä kyse on ensisijaisesti spekulatiivisesta toiminnasta, eikä niiden käytön pääasiallisena tarkoituksena ole osakeyhtiölain 15 luvun mu-kainen omien osakkeiden hankkiminen.
 • Kajanne, Mona (University of Helsinki, 2015)
  1.1.2014 voimaan tulleella lainmuutoksella poliisilain 2 luvun 17 §:ään lisättiin poliisille oikeus virantoimituksessa hätävarjeluun siten kuin rikoslaissa säädetään ja että tällaisessa hätävarjelussa poliisi toimii virkavastuulla. Jokaisen lainsäädäntöhankkeen yhteydessä on saatava pääsääntöisesti kielteinen vastaus siihen, onko lakiehdotus ristiriidassa perustuslain kanssa. Ja kun eduskunta kannattaa hallituksen antamaa esitystä, tulisi sen luonnollisesti olla perustuslain mukainen. Ennen tehtyä lainmuutosta oli rajanveto poliisin voimakeinojen käytön ja hätävarjeluoikeuden välillä epäselvä. Koko hätävarjeluoikeuden hyväksyminen osaksi poliisitoimintaa, siihen liitetty virkavastuu samoin kuin rikoslain hätävarjelusäännöksen ja poliisilain voimakeinojen käyttösäännöksen välisen soveltamisongelman ratkaisemattomuus ovat merkittäviä, koska säännösten keskinäisellä soveltuvuudella on yleisesti erilaiset vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisen osalta. Tutkielman tarkoituksena on selvittää ensinnäkin, onko poliisin voimankäyttöä koskeva nykyinen sääntely tosiasiassa perustuslainmukainen nimenomaan poliisin voimakeinojen käyttösäännökseen liitetyn, nykyisin aina virkavastuulla tapahtuvan hätävarjeluoikeuden osalta? Tutkimuskysymyksen tarkastelu johtaa myös siihen, että tutkielmassa otetaan kantaa myös perinteiseen kysymykseen siitä, tulisiko poliisilla ylipäänsä olla hätävarjeluoikeus. Keskeiset perustelut poliisin hätävarjeluoikeuden olemassaolon puolesta löytyvät nimenomaan perus- ja ihmisoikeuksien asettamista vaatimuksista. Tutkielmassa otetaan kantaa myös, oliko viimeisin lainmuutos ylipäätään tarpeellinen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta arvioiden. Tutkielmassa käydään aluksi läpi poliisin voimankäyttöä koskeva sääntely. Lisäksi esitetään näkemyksiä säännösten keskinäisestä soveltamisesta. Tutkielman kannalta keskeinen havainto on, että valtaosa poliisin voimankäyttötilanteista olisi ratkaistavissa vain voimakeinojen käyttösäännöstä soveltamalla. Tutkielmassa esitetty vaihtoehtoinen tulkintatapa koskien voimakeinojen käyttösäännöksen laajempaa soveltamista, on merkityksellinen nimenomaan tehdyn lainmuutoksen tarpeellisuusarvioinnin osalta. Lain esitöiden mukaan lainmuutoksella pyrittiin huomioimaan ja korostamaan perus- ja ihmisoikeuksia aiempaa tehokkaammin. Tutkielmassa käydään läpi, millä tavoin perus- ja ihmisoikeudet asettavat vaatimuksia poliisitoimintaan ja arvioidaan niiden vaikutuksia poliisin virkavastuulla tapahtuvaan hätävarjeluoikeuteen yhteiskunnallisesta, poliisin toiminnan kohteen näkökulmasta ja poliisimiehen näkökulmasta. Tutkielmassa havaitaan poliisin toiminnan kohteena olevan ja poliisimiesten oikeuksien välinen kollisio. Keskeisin havainto on, että tehty lainmuutos ei ensinnäkään korjannut sen soveltamiseen liittyvän tulkintaepäselvyyden aiheuttamia oikeusturvaongelmia vaan tehty lainmuutos loi uusia ongelmia perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta tai vahvisti jo olemassa olevia ongelmia. Perusoikeuksien väliset kollisiotilanteet ratkaistaan pääsääntöisesti punninnalla, jolloin tulee pyrkiä ratkaisuun, joka mahdollisimman hyvin turvaa kaikkien kilpailevien perusoikeuksien samanaikaisen toteutumisen. Tavoitteena olisikin niin lakeja säädettäessä kuin niitä sovellettaessa mahdollisimman hyvä tasapaino yhteen sovitettavien perusoikeusintressien välillä. Tutkielmassa havaitaan, että sekä poliisimiesten, että poliisin toiminnan kohteena olevien perus- ja ihmisoikeudet toteutuisivat parhaimmalla mahdollisella tavalla, ja olisivat parhaimmassa tasapainossa toisiinsa nähden, jos poliisilla olisi hätävarjeluoikeus ainoastaan silloin, kun poliisi joutuu hätävarjelutilanteeseen vapaa-ajallaan erityisen toimimisvelvollisuutensa perusteella. Tutkielman teema sijoittuu perinteisten oikeudenalojen rajavyöhykkeelle. Sillä on liittymäkohtansa rikosoikeuteen osana rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta, kriminalisointiperiaatteita ja oikeuttamis- ja anteeksiantoperusteita, hallinto-oikeudelliseen toimivaltaproblematiikkaan kuten myös valtiosääntöoikeudelliseen perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä koskeviin oppeihin. Tutkimusongelmaa lähestytään pääosin kotimaisen oikeuskirjallisuuden, lain esitöiden ja oikeustapausten kautta.
 • Kokkola, Anna (University of Helsinki, 2015)
  Suoramarkkinointi on markkinoinnin erityismuoto, jossa markkinointiviesti kohdistetaan tietylle henkilölle tai yhteisölle suoraan jonkin. Suoramarkkinointi voidaan jakaa perinteiseen ja sähköiseen suoramarkkinointiin, joihin liittyvä sääntely eroaa jonkin verran toisistaan. Perinteisessä suoramarkkinoinnissa lähtökohtana on opt out -periaate, eli suoramarkkinointiin ei tarvita ennakkosuostumusta, mutta se on voitava aina kieltää. Sähköisessä suoramarkkinoinnissa taas on lähtökohtana opt in -periaate, eli ennakkosuostumuksen periaate. Suoramarkkinointia koskeva sääntely löytyy pääosin henkilötietolaista ja tietoyhteiskuntakaaresta. Sen valvominen kuuluu tietosuojavaltuutetun toimivaltaan. Tutkielmassani suoramarkkinointia lähestytään kielto-oikeuden ja yksityishenkilön itsemääräämisoikeuden kautta. Kielto-oikeudesta säädetään henkilötietolain 30 §:ssä. Sen mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa varten. Tutkielmassani pyrin selvittämään, onko kielto-oikeus tehokas oikeus ja mitä ongelmia sen käyttämiseen voi liittyä. Tarkastelen kielto-oikeutta suoramarkkinoinnin lähettämisen, tietojen luovuttamisen, tietojen korjaamisen ja profiloinnin kautta. Lisäksi käsittelen suoramarkkinoinnin käsitettä, muotoja ja erilaisia suoramarkkinointirekisterejä. Tutkielmassa tarkastelen myös Euroopan unionissa vireillä olevan tietosuoja-asetuksen mahdollisia tuomio muutoksia suoramarkkinoinnin alalla Suomessa. Kielto-oikeudella suoramarkkinoinnin lähettämisessä tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta suoramarkkinointia. Käsittelen sitä erikseen perinteisen ja sähköisen suoramarkkinoinnin kannalta. Sähköisen suoramarkkinoinnin kohdalla käsittelen myös suostumuksen käsitettä ja tietoyhteiskuntakaaren mukaisia poikkeuksia ennakkosuostumuksen vaatimukseen. Luovuttamisen kieltämisellä tarkoitetaan henkilön oikeutta kieltää tietojensa luovuttaminen markkinointitarkoituksiin. Käsittelen yleisiä edellytyksiä luovuttamiselle sekä erilaisia rekisterejä, joihin kiellon voi tehdä. Suomessa ei ole yhtä kattavaa rekisteriä, johon suoramarkkinointikiellon voi tehdä, mutta esimerkiksi Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry ylläpitää jäsenyrityksiään koskevia kieltorekisterejä, minkä lisäksi väestötietojärjestelmään ja Trafin rekistereihin voi tehdä luovutuskiellon. Henkilötietolain 29 §:ssä säädetään tietojen korjaamisesta. Lähtökohtaisesti kaikki henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeettomat ja virheelliset tiedot tulee korjata tai poistaa. Tutkielmassa pohdin, luoko kielto-oikeuden käyttäminen rekisterinpitäjälle velvollisuuden poistaa rekisteröidyn tiedot rekisteristään. Lisäksi tarkastelen tietosuoja-asetuksen uudistusta, oikeutta tulla unohdetuksi, suoramarkkinoinnin kannalta. Viimeiseksi tarkastelen kielto-oikeutta profiloinnin kannalta, eli henkilön oikeutta kieltää profilointi suoramarkkinointitarkoituksissa. Tältä osin oikeus ei ole ihan selvä, mutta tietosuoja-asetuksen valmistelun yhteydessä tarve kieltää profilointi on tuotu esiin.
 • Mäkelä, Olli (University of Helsinki, 2015)
  Kuljetusoikeuden yksi ominaisimpia piirteitä on rahdinkuljettajalle laissa säädetty vastuunrajoitusoikeus. Rahdinkuljettaja ei tyypillisesti ole vastuussa aiheuttamansa tavaravahingon koko määrästä, vaan hänen vastuunsa enimmäismäärä on sidottu kuljetettavan tavaran painoon. Keskeinen periaate kuljetusoikeudessa ja sopimusoikeudessa yleisemmin on kuitenkin se, ettei törkeään huolimattomuuteen syyllistynyt henkilö saa vedota vastuunrajoitukseen. Merikuljetuksessa tämä periaate ilmenee merilain 13 luvun 33 §:ssä: "Oikeutta vastuun rajoittamiseen ei ole sillä, jonka näytetään itse aiheuttaneen vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta tietäen, että sellainen vahinko todennäköisesti syntyy." Tämä tutkielma pyrkii tulkitsemaan tuota säännöstä. Koska vastuunrajoitusoikeuden menettäminen voi johtaa huomattavasti suurempaan vahingonkorvausvelvollisuuteen, on menettämisen edellytyksillä suuri merkitys niin rahdinkuljettajalle kuin vahingonkärsijälle. Vaikka säännös näyttääkin ensi silmäilyllä varsin yksinkertaiselta, sen tulkintaan liittyy monia vaikeita osakysymyksiä. Merilain 13 luvun 33 §:n merkityksen ja asiayhteyden ymmärtämiseksi on olennaista huomioida ensinnäkin säännöksen Haag-Visbyn säännöistä peräisin oleva kansainvälinen tausta ja tämän vaikutus tulkintaan, ja toisaalta merikuljetusoikeudellinen vastuujärjestelmä yleisemmin. Nämä esitellään tutkielmassa ennen merilain 13 luvun 33 §:n käsittelyä. Törkeän huolimattomuuden ja tahallisuuden käsitteitä ehdotetaan tutkielmassa tulkittavaksi niiden kansallisessa merkityksessä, jolloin voidaan huomioida muu kuljetusoikeudellinen ja sopimusoikeudellinen käytäntö ja kannanotot. Myös törkeä huolimattomuus vakuutusoikeudessa sekä delikti- ja rikosvastuussa voivat vaikuttaa käsitteen arviointiin. Tahallisuuden käsitettä arvioidaan myös lyhyesti, vaikka ongelmalliseksi muodostuukin käytännössä juuri törkeän huolimattomuuden alaraja. Huomionarvoista säännöksessä on kuitenkin se, että pelkkä törkeä huolimattomuus ei sellaisenaan riitä vastuunrajoituksen syrjäyttämiseen. Ensinnäkin rahdinkuljettajan tulee "itse" aiheuttaa vahinko. Olennainen kysymys on, kenen luonnollisen henkilön toiminta voidaan katsoa rahdinkuljettajayhtiön toiminnaksi. Tutkielmassa esitetään, että itsenäisessä asemassa olevat rahdinkuljettajayhtiön johtohenkilöt voidaan samastaa rahdinkuljettajaan siten, että heidän tekonsa katsotaan rahdinkuljettajan teoiksi. Myös problematiikkaa suhteessa konserniyhtiöihin, alirahdinkuljettajiin ja anonyymiin tuottamukseen organisaatiossa pohditaan. Toiseksi, rahdinkuljettajan tulee tietää, että "sellainen vahinko todennäköisesti syntyy". Tutkielmassa arvioidaan, kuinka korkea todennäköisyys tähän riittää, mitä tarkoitetaan käsitteellä "sellainen vahinko", edellytetäänkö subjektiivista vai objektiivista tietoisuutta ja kenen rahdinkuljettajaorganisaatiossa tulee olla tietoinen. Vaikkeivät kaikki vastaukset ole nykyoikeustilassa täysin selviä, katsotaan tutkielmassa, että nämä vaatimukset tosiasiallisesti nostavat vaadittavan moitittavuuden törkeästä huolimattomuudesta dolus eventualikseen, todennäköisyystahallisuuteen. Vahingonkärsijän tulee vielä näyttää nämä säännöksen osatekijät toteen. Merilain 13 luvun 33 §:n edellytykset rahdinkuljettajan vastuunrajoituksen syrjäytymiselle ovat käytännössä niin vaativat, että voidaan puhua merirahdinkuljettajan lähes syrjäytymättömästä vastuunrajoituksesta. On myös epätodennäköistä, että oikeustila tulee muuttumaan.
 • Pippingsköld, Beata-Maria Aurora (University of Helsinki, 2015)
  Immateriella rättigheter har en speciell karaktär och dess drag måste beaktas då man väljer en tvistlösningsmetod. Immateriella rättigheter är till sin natur ofta kortvariga, internationella och av ett ekonomiskt (högt) värde bara så länge som rättigheten kan användas till fullo. Immateriella rättigheter kan på dagens marknad anses vara ett företags allra viktigaste tillgång. Då företagens ekonomiska tillgångar nuförtiden innefattar betydande immateriella rättigheter blir även de immateriella rättigheterna föremål för kommersiella tvister mellan företag. Dessutom är de kommersiella tvisterna allt oftare internationella och utbredda mellan parter runt om i världen. Det har blivit en global trend att lösa immaterialrättsliga tvister i skiljeförfarande. Således uppstår frågan om hur bra skiljeförfarandet lämpar sig på internationella immaterialrättsliga tvister. I avhandlingen undersöks skiljeförfarandets lämplighet som tvistlösningsmetod på internationella immaterialrättstvister genom att granska de av WIPO utgjorda speciella skiljeförfarandereglerna. Efter en kort inblick i gällande rättsregler och relevanta internationella konventioner analyseras skiljeförfarandets fördelar och nackdelar i förhållande till en domstolsprocess. Vidare lyfts fram de fördelar och det specialförfarande som WIPO skapat. I den andra delen av avhandlingen behandlas möjligheten om att börja använda skiljeförfarandet som ett första alternativ vid val av tvistlösningsmetod. Liknande automatiska skiljeförfarandesystem tas upp för att analysera möjligheten av en analogisk tillämpning på sagda immaterialrättsliga tvister. Avslutningsvis utreds möjligheten om ett skiljeförfarande som antagande i immaterialrättsliga tvister samt tas upp det frågor och problem skapandet av ett dylikt system innebär.
 • Finnilä, Elina (University of Helsinki, 2015)
  Sulautuminen on osakeyhtiölain sääntelemä yleisesti käytetty yritysjärjestelykeino. Sulautumiseen liittyy läheisesti myös vero-oikeudellisia ja kirjanpito-oikeudellisia kysymyksiä, ja kaikkien oikeudenalojen yhteensovittaminen tulee huomioida tehokkaan yritysjärjestelyn aikaansaamiseksi. Sulautumisessa yhtenä mielenkiinnon kohteena on vastaanottavan yhtiön oma pääoman muodostuminen, joka riippuu sovellettavista kirjanpitokäytännöistä. Kirjanpitolaki tai -asetus ei sisällä yksityiskohtaisia säännöksiä sulautumiseen sovellettavista kirjanpitomenetelmistä. Kirjanpitolautakunnan antamien yleisohjeiden ja lausuntojen mukaan sulautumisessa tulee käyttää konsernitilinpäätöksen laadintaa vastaavia periaatteita. Kysymykseen tulee tällöin hankintamenomenetelmän ja yhdistelmämenetelmän soveltaminen sulautumiseen. Menetelmät eroavat toisistaan erityisesti fuusioerotuksen, eli sulautuvan yhtiön oman pääoman ja fuusiovastikkeen (absorptiosulautuminen) tai hankintamenon (tytäryhtiösulautuminen) erotuksen, käsittelytavan suhteen. Fuusioerotuksen kirjanpidollisella käsittelyllä on suora vaikutus vastaanottavan yhtiön omaan pääomaan, niin oman pääoman määrään kuin oman pääoman jakautumiseen oman pääoman eriin. Myös sillä, käytetäänkö sulautuvan yhtiön varojen ja velkojen arvostamisessa käypiä arvoja vai kirjanpitoarvoja, on vaikutusta vastaanottavan yhtiön omaan pääomaan. Hankintamenomenetelmässä fuusioerotus ensisijaisesti kohdistetaan sulautuvan yhtiön omaisuus- tai velkaerille. Mikäli kohdistaminen ei ole mahdollista, fuusioerotus aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin muuksi pitkävaikutteiseksi menoksi ja poistetaan poistosuunnitelman mukaisesti. Mikäli fuusioerotukseen ei kohdistu tulonodotuksia, fuusioerotusta ei voida aktivoida vaan se on kirjattava kokonaisuudessaan kuluksi tuloslaskelmaan. Yhdistelmämenetelmää sovellettaessa fuusioerotusta ei kirjata tuloslaskelmaan vaan suoraan vastaanottavan yhtiön omaan pääomaan. Meneillään olevassa kirjanpitolain uudistushankkeessa yhdistelmämenetelmän käyttö konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteena kumotaan. Nähtäväksi jää, onko yhdistelmämenetelmän soveltaminen sulautumisiin jatkossa enää mahdollista.
 • Andersson, Hannakaisa (University of Helsinki, 2015)
  Tämä tutkielma tarkastelee, miten kansainvälinen oikeus sääntelee ulkomaisia sijoituksia, ja millainen rooli kansainvälisellä välimiesmenettelyllä on yksityisten sijoittajien ja valtioiden välisissä investointiriidoissa. Tutkielman tarkempana tavoitteena on ensinnäkin selvittää, mitä eri vaihtoehtoja yksityisellä sijoittajalla on, jos tämä haluaa nostaa kanteen Kiinan ja Afrikan maiden kahdenvälisten investointisopimusten nojalla. Toisekseen tutkielmassa selvitetään Kiinan solmimien kahdenvälisten investointisopimusten funktiota eri aikoina. Aihe on tärkeä, sillä Kiina on tänä päivänä maailman toiseksi suurin ulkomaisten suorien sijoitusten vastaanottajamaa ja jo kolmanneksi suurin lähettäjävaltio. Kiinan investoinnit ovat kasvaneet voimakkaasti nimenomaan Afrikassa. Lisäksi Kiina on omaksunut liberaalimman asenteen kansainväliseen välimiesmenettelyyn, mistä johtuen investointiriitojen odotetaan yleistyvän jatkossa. Kansainvälinen välimiesmenettely ja investointisuoja ovat myös erittäin ajankohtaisia aiheita kansainvälisessä investointioikeudessa yleisemmin. Tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan analysoimalla ja ryhmittelemällä tällä hetkellä voimassa olevat Kiinan ja Afrikan maiden kahdenväliset investointisopimukset niiden riidanratkaisulausekkeiden perusteella. Sopimustekstien analyysin lisäksi tutkimuskysymyksiä lähestytään jäsentelemällä oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta. Tutkimuksessa on löydetty kolme kiinalaista sopimussukupolvea, joiden riidanratkaisuvaihtoehdot riippuvat kunkin yksittäisen kahdenvälisen investointisopimuksen sopimusehdoista. Ensimmäisen sopimussukupolven muodostavat investointisopimukset, joiden mukaan vain pakkolunastuksesta myönnettävän korvauksen määrästä voidaan nostaa kanne ad hoc -välimiesmenettelyssä̈. Toinen sopimussukupolvi puolestaan mahdollistaa kansainvälisen välimiesmenettelyn tietyin ehdoin joko ad hoc tai ICSID-menettelyssä. Kolmas ja toistaiseksi viimeisin sopimussukupolvi mahdollistaa sijoittajan harkinnan mukaan vapaan pääsyn kansainväliseen välimiesmenettelyyn riitatyypistä riippumatta. Tutkielmassa havaitaan Kiinan solmivan kahdenvälisiä investointisopimuksia suojaamaan erilaisia oikeudellisia intressejä eri aikoina. Kun Kiina on sijoitusten vastaanottajavaltio, sillä on yhtäältä tarve houkutella ulkomaisia suoria sijoituksia Kiinaan ja toisaalta tarve suojata valtion suvereniteettia. Kun Kiina puolestaan solmii investointisopimuksia Afrikan kanssa, rooli on toinen. Tällöin Kiinalla on tarve suojata kiinalaisten yksityisten sijoittajien investointeja Afrikassa, jolloin vapaa pääsy kansainväliseen välimiesmenettelyyn on kiinalaisten intressissä, eikä se (ainakaan tällä hetkellä) aiheuta uhkaa Kiinan suvereniteetille. Sanotusta huolimatta Kiinan sopimukset eivät ole noudattaneet säännönmukaisesti tällaista intressijaottelua, vaan pikemminkin sopimusehtojen katsotaan heijastelevan sopijavaltioiden neuvotteluvoimaa.
 • Varjus, Mari (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielmassa tutkitaan vuonna 2012 laadittujen eettisten periaatteiden luomisprosessia, sisältöä sekä syitä niiden laatimiseen. Eettiset periaatteet yleisellä tasolla on Suomessa jo vanhastaan tuttu asia. Eri ammattialoilla on omat eettiset ohjeensa tai -periaatteensa, ja tämä koskee myös lakimiesprofessiota. Kuitenkin tuomarin etiikka on aikaisemmin perustunut lähinnä Olaus Petrin laatimiin tuomarinohjeisiin 1500-luvulta sekä eri lakeihin. Jo useamman vuoden ajan on useammalla taholla kiirinyt ajatus siitä, että tuomarin eettiset periaatteet tulisi päivittää nykyaikaan. Kansainvälisellä tasolla muun muassa Yhdistyneet kansakunnat sekä Euroopan neuvosto on antanut suosituksia tuomarin eettisten periaatteiden luomisesta, ja Euroopassa useimmissa maissa onkin alettu laatia eettisiä periaatteita viimeistään 2000-luvulla. Valitettavaa on joutua toteamaan, että tässä kehityksessä Suomi on tullut jälkijunassa verrattuna lukuisiin muihin maihin. Tosin sanottakoon, että Suomessa eettisten periaatteiden laatimiseen johtanut keskustelu käynnistyi kuitenkin jo vuonna 2009 hovioikeuksien presidenttien taholta, mutta kehittely kesti useamman vuoden. Uudet eettiset periaatteet julkaistiin vuonna 2012. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitä nämä eettiset periaatteet oikeastaan ovat, mistä ne oikeastaan ovat muodostuneet ja onko niihin löydettävissä perusta vanhemmista periaatteista tai laista. Lisäksi syvennytään eettisten periaatteiden vaikutuksiin: ovatko eettiset periaatteet tuoneet jotakin uutta tuomarin toiminta- tai ajattelumalleihin, tai ovatko eettiset periaatteet jollakin tavalla muuttaneet näitä malleja? Aihetta lähestytään sekä voimassa olevaa lakia että eettisiä periaatteita valmistelleen työryhmän valmisteluasiakirjoja tutkimalla. Toisaalta tarkastellaan myös kansainvälisisä suosituksia, jotka ovat vaikuttaneet Tuomarin eettisten periaatteiden syntyyn. Tutkielmassa palataan myös aina 1500-luvulle asti, ja tarkastellaan Olaus Petrin tuomarinohjeiden ja vuoden 2012 Tuomarin eettisten periaatteiden eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä.
 • Shah, Sofia (University of Helsinki, 2015)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mikä maastakarkotus on rikosoikeuden näkökulmasta, mitä turvallisuus on karkotusperusteena ja onko karkotus tosiasiallinen lisärangaistus. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta lainopillisella metodilla, toiseen osittain empiirisin menetelmin ja kolmanteen osittain oikeussosiologisesti. Maastakarkotuksen asemaa rikosoikeudessa selvitetään vertaamalla karkotusmenettelyä eräisiin seuraamusjärjestelmään kuuluviin perustavanlaatuisiin käsitteisiin. Lisäksi karkotusmenettelyä katsotaan Engel-kriteereiden läpi, sillä näin voidaan selvittää, pitäisikö karkotuksen nykyisessä oikeustilassa olla rangaistus. Tutkimuksessa käsitellään myös crimmigration-kehitystä. Keskeinen osa tutkielmaa on Helsingin hallinto-oikeuden rikosperusteisia maastakarkotuksia koskeva ratkaisukäytäntö vuosilta 2013–2014. Sen perusteella osoitetaan, mitä turvallisuus käytännössä karkotusperusteena tarkoittaa. Turvallisuusajattelun vaikutuksia maahantuloa koskevissa kysymyksissä eritellään myös teoreettisella tasolla. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että suhteessa rikosoikeuteen maastakarkotus on rikoksen muu seuraamus. Rangaistuksen määritelmään ja EIT:n ratkaisukäytäntöön tukeutuen on selvää, ettei maastakarkotus vallitsevassa oikeustilassa täytä niitä edellytyksiä, joita rikosoikeudelliselle rangaistukselle on asetettu. Valtioiden karkotusoikeudessa taas on viime kädessä kysymys valtioiden velvollisuudesta turvata kansallinen turvallisuus. Turvallisuus antaa valtioille oikeuden turvautua moninaisiin toimenpiteisiin maahantuloa, maassa oleskelua ja maasta poistamista koskien. Vaikka maastakarkotus ei ole muodollisesti lisärangaistus, se voi tosiasiallisesti kuitenkin muodostua sellaiseksi. Karkotuksissa menetetään elämäntilanne, jonka ulkomaalainen on uuteen asuinvaltioonsa luonut. Maastakarkotusmenettely voi toisaalta luoda ulkomaalaisille rankaisevaa kokemusta. Maastakarkotusmenettelyn muodostumista tosiasialliseksi lisärangaistukseksi on esitetty myös Üner-tuomion eriävässä mielipiteessä. Tutkielman lopussa on kaksi taulukkoa, joissa aineistoon kuuluneita päätöksiä taulukoidaan valittajien rikoshistorian ja yleisimpien rikosnimikkeiden osalta.
 • Ala-Louko, Annamari (University of Helsinki, 2015)
  Yleishyödyllisillä taloudellisilla palveluilla (services on general economic interest, SGEI-palvelut) tarkoitetaan taloudellisen toiminnan muodossa tarjottavia palveluita, jotka kasvattavat yhteiskunnan ja sen kansalaisten yhteistä kokonaisetua. Palveluiden erityispiirteenä on, ettei niiden tuottaminen ole aina markkinoiden lainalaisuuksien valossa kannattavaa toimintaa ainakaan niiltä vaadittavilla laatuedellytyksillä ja hinnoilla. Julkinen valta suojaa tämän vuoksi palveluiden tuottamista esimerkiksi myöntämällä niiden tarjoajille suoraa taloudellista tukea tai rajoittamalla niiden kohtaamaa kilpailua. Yleishyödyllisten taloudellisten palveluiden suuri yhteiskunnallinen ja taloudellinen merkitys on tunnustettu laajalti Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa, mutta niiden suojaaminen kilpailulta aiheuttaa usein jännitteitä unionin kilpailutavoitteiden ja yleisen edun tavoitteiden välillä. Näitä jännitteitä on pyritty purkamaan SEUT 106(2) artiklassa, jossa sallitaan kilpailusäännöistä poikkeaminen siinä laajuudessa, kun se on tarpeen yleishyödyllisten taloudellisten palveluiden tarjoamisen turvaamiseksi. Tässä tutkielmassa arvioidaan SEUT 106(2) artiklaa poikkeuksena EU:n kilpailusäännöistä. Tarkastelun kohteena on erityisesti artiklan suhde määräävän markkina-aseman väärinkäytön kieltoa koskevaan SEUT 102 artiklaan ja jäsenvaltion vastuuta julkisista ja yksin- tai erityisoikeudella toimivista yrityksistä koskevaan SEUT 106(1) artiklaan. Tutkielmassa selvitetään SEUT 106(2) artiklan soveltamisen edellytykset, analysoidaan niiden tulkintaan vaikuttavia seikkoja ja arvioidaan tältä pohjalta yleisen edun ja kilpailutavoitteiden keskinäistä suhdetta. Lisäksi tutkielmassa pyritään yleisemmällä tasolla systematisoimaan edellä mainittujen artiklojen suhdetta toisiinsa. Arviointi perustuu ensisijassa EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja komission ratkaisukäytäntöön, oikeuskirjallisuuteen ja komission virallismateriaaleihin. SEUT 106(2) artiklalla todetaan olevan kaksi pääasiallista soveltamisedellytystä: ensinnäkin kyseessä tulee olla yleishyödyllistä taloudellista palvelua tarjoavan yrityksen ja toiseksi kilpailusääntöjen soveltamisen tulee estää tätä yritystä hoitamasta sille uskottua palveluita koskevaa erityistehtävää. Kolmantena edellytyksenä on lisäksi, ettei kaupan kehitykseen vaikuteta unionin tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevalla tavalla. Ensimmäisen edellytyksen osalta havaitaan, että jäsenvaltioilla on laaja harkintavalta yleishyödyllisten taloudellisten palveluiden määrittelyssä. Tälle harkintavallalle on asetettu rajat EU:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä kehitetyillä vähimmäisedellytyksillä, joiden todetaan kuitenkin olevan keskenään päällekkäisiä ja luonteeltaan muodollisia. Toisen edellytyksen osalta käy ilmi, että artiklaa on sovellettu tyypillisesti yksinoikeuden myöntämistä ja sen laajentamista koskeviin tilanteisiin. Molemmissa tapausryhmissä artiklan tulkintaan vaikuttavat omat tekijänsä. Kolmas edellytys ei ole juurikaan saanut huomiota oikeuskäytännössä. Sekä yleishyödyllisten taloudellisten määrittelyn että SEUT 106(2) artiklan soveltamisen huomataan olevan joustavaa. Artiklaa katsotaan voivan soveltaa suoraan sekä SEUT 102 artiklaan että SEUT 106(1) artiklaan, ja sen todetaan toimivan erityisesti välineenä soveltaa kilpailusääntöjä tapauskohtaisesti sellaisiin palveluihin, jotka ovat ominaispiirteidensä vuoksi yksityisen ja julkisen toiminnan rajamaastossa. Yksinoikeuksien myöntämisen havaitaan olevan kehittymässä sinällään kielletyksi muualla kuin yleishyödyllisten taloudellisten palveluiden alalla.
 • Huhta, Ines (University of Helsinki, 2015)
  Henkilötietojen vaihdannalla tarkoitetaan henkilötietojen henkilötietolain 3 §:n mukaista luovuttamista tietojen alkuperäi-seen käsittelytarkoitukseen nähden sivulliselle henkilölle vastiketta vastaan. Henkilötiedoille on digitalisaation myötä syntynyt entistä useampia käyttötarkoituksia, mikä on lisännyt tietojen rahallista arvoa huomattavasti. Merkittävimmät käyttötarkoitukset tiedoille ovat suurien tietomassojen analysointi paremman kokonaiskuvan saamiseksi yrityksen asi-akkaista sekä tietojen käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötietojen lisääntyneet käyttömahdollisuudet ovat myös tehneet tiedoista aiempaa kiinnostavamman vaihdannan kohteen. Tiedollinen itsemääräämisoikeus on periaate, joka on nähtävissä niin henkilötietodirektiivin kuin henkilötietolainkin taustalla. Tutkielman tarkoituksena on selventää henkilötietojen vaihdannan oikeustilaa ja rekisteröidyn tiedollisen itsemäärää-misoikeuden toteutumista vaihdannassa. Tutkielmassa tarkastellaan ensinnäkin sitä, millaisin edellytyksin henkilötieto-ja on mahdollista luovuttaa vaihdantatarkoituksiin ja miten rekisteröidyn tiedollista itsemääräämisoikeutta voidaan tällöin toteuttaa. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään, miten henkilötietojen vaihdanta olisi käsitettävä varallisuusoikeu-den näkökulmasta ja mitä varallisuusoikeuksia henkilötietoihin voi kohdistua. Tutkielma on oikeusdogmaattinen tutki-mus, jossa käytetään sekä staattisesta että dynaamisesta lainopista omaksuttuja piirteitä sisältävää metodia. Henkilötietojen luovutus on yksi henkilötietojen käsittelyn muoto. Luovuttamiselle on aina oltava jokin henkilötietolakiin tai erityislainsäädäntöön nojautuva peruste. Rekisteröidyn suostumusta voidaan pitää ensisijaisena perusteena kaikelle henkilötietojen käsittelylle, sillä se toteuttaa parhaiten rekisteröidyn tiedollista itsemääräämisoikeutta. Henkilötietojen vaihdantatilanteissa rekisteröidyn suostumus on usein ainoa sovellettavissa oleva peruste tietojen luovuttamiselle. Eri-tyisesti sähköinen suoramarkkinointi on merkittävä syy henkilötietojen vaihdannalle. Sähköiseen suoramarkkinointiin vaaditaan aina rekisteröidyn ennalta antama suostumus. Jotta rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa sähköiseen suo-ramarkkinointiin, rekisteröidyn on pitänyt olla tietoinen luovuttamisesta suostumusta antaessaan. Tällöinkään rekiste-rinpitäjä ei siten voi poiketa suostumusvaatimuksesta. Rekisterinpitäjän mahdollisuudet luovuttaa tietoja ilman rekiste-röidyn suostumusta ovat varsin kapeat. Tutkielmassa käydään myös läpi muita erityisesti vaihdantatilanteissa huomioi-tava yleisiä henkilötietojen suojaan liittyviä periaatteita, kuten käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate. Vaihdantaan liittyvät kysymykset luetaan tavallisesti varallisuusoikeuden oikeudenalaan. Silloin, kun henkilötietojen luovutus perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröity ja rekisterinpitäjä voivat sopia henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta henkilötietolain asettamissa rajoissa. Henkilötietojen suojaa on nykyään pidettävä perusoikeutena. Sen keskussisällöksi voidaan hahmottaa tiedollinen itsemääräämisoikeus. Koska henkilötietojen suoja on perusoikeus, re-kisteröity ei kuitenkaan voi pätevästi suostua sellaiseen tietojen käsittelyyn, joka estäisi häntä käyttämästä erityisesti henkilötietolain 6 luvun mukaisia oikeuksiaan, jotka toteuttavat tiedollista itsemääräämisoikeutta eli henkilötietojen suo-jan keskussisältöä. Henkilötietojen suojassa ja tiedollisessa itsemääräämisoikeudessa on kyse vaihdantakelvottomista oikeuksista. Sen sijaan tiedot itsessään voivat olla vaihdannan kohteina. Kun rekisterinpitäjä saa henkilötiedot haltuunsa joko rekisteröidyn suostumuksen perusteella tai muun laissa olevan perusteen kautta, rekisterinpitäjälle syntyy varallisuusoikeudellisesti käyttöoikeuteen rinnastettava oikeus tietoihin. Re-kisterinpitäjän oikeutta rajoittavat rekisteröidyn suojaksi säädetyt henkilötietolain säännökset. Jos rekisterinpitäjän käyt-töoikeus sisältää oikeuden luovuttaa tietoja eteenpäin, luovutuksensaaja saa tällöin korkeintaan samansisältöisen käyt-töoikeuden tietoihin, kuin tiedot luovuttaneella rekisterinpitäjällä alun perin oli. Tiedollinen itsemääräämisoikeus antaa rekisteröidylle kompetenssin määrätä itse tiedoistaan varsinkin suostumukseen perustuvissa tilanteissa. Rekisteröidyn tiedollista itsemääräämisoikeutta ei voida rinnastaa varallisuusoikeudeksi, sillä henkilötietojen suojassa on kyse vaihdantakelvottomasta perusoikeudesta.
 • Saari, Esa-Pekka (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan Bryssel I-asetuksen 8.1 artiklan toimivaltasäännön sisältöä ja sen soveltamisedellytyksiä. Säännös mahdollistaa kahta tai useampaa vastaajaa vastaan nostetun kanteen käsittelemisen ja ratkaisemisen sellaisessa jäsenvaltion tuomioistuimessa, missä jollakin vastaajista on kotipaikka. Tällöin edellytetään, että kanteiden välillä on niin läheinen liittymä, että kanteiden käsitteleminen ja ratkaiseminen yhdessä on toivottavaa, jotta kanteiden käsitteleminen eri oikeudenkäynneissä ei johtaisi ristiriitaisiin tuomioihin. Tätä edellytystä kutsutaan myös konneksiteettiedellytykseksi. Tutkimusongelma on merkittävä sen vuoksi, että Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä voidaan pitää epäjohdonmukaisena. Konneksiteettiedellytys on alun perin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen määrittämä, joka lisättiin sellaisenaan Bryssel I-asetusta (44/2001) säädettäessä. Kanteiden välisen liittymän eli konneksiteetin sisältöä on pidetty epäselvänä. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön epäjohdonmukainen kehitys on ollut omiaan johtamaan tämän seurauksen syntymiseen. Eri tilanteissa tulkinta on ollut erityisen restriktiivistä, kun taas muissa tilanteissa on havaittavissa laajemman, kansallisen tuomioistuimen harkintavallasta riippuvan tulkinnan omaksumisesta. Oikeuskäytännön mukaan keskeistä kanteiden väliselle läheiselle liittymälle on, että kanteiden on perustuttava samaan oikeudelliseen ja tosiasialliseen tilanteeseen. Saman oikeudellisen ja tosiasiallisen tilanteen vaatimus on edellytys sille, jotta eri oikeudenkäynneissä käsiteltävät kanteet voisivat johtaa keskenään ristiriitaisiin tuomioihin. Samalla se on vaatimus, joka kytkeytyy oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden periaatteeseen. Tutkimuksessa selvitetään erityisesti saman oikeudellisen tilanteen vaatimusta ja pyritään selvittämään, mitä kanteiden välinen oikeudellinen yhteys sisältää. Keskeisenä aineistona on käytetty Euroopan unionin tuomioistuimen luomaa oikeuskäytäntöä sekä aiheesta kirjoitettua oikeuskirjallisuutta. Tutkielma on lainopillisesti toteutettu. Eurooppaoikeus tutkimuskohteena edellyttää sille ominaisten käsitteiden ja periaatteiden omaksumista. Toisessa luvussa tarkastellaan Bryssel I-asetuksen periaatteita ja käsitteellisiä lähtökohtia. Seuraavassa luvussa tarkastellaan 8.1 artiklan soveltamisedellytyksiä. Tässä yhteydessä luodaan systemaattinen kuva säännöksen sisällöstä. Neljännessä luvussa tarkastellaan saman oikeudellisen tilanteen kehittymistä oikeuskäytännössä ja arvioidaan oikeuskäytännössä esitettyjä näkökohtia.
 • Koskinen, Essi (University of Helsinki, 2015)
  Tutkielmassa tarkastellaan kiinteiden laajakaistapalvelujen markkinoilla ilmenevien kilpailuongelmien ratkaisemista erityisen ja yleisen kilpailusääntelyn perusteella. Keskeiset kilpailuongelmat ovat pääsy huomattavan markkinavoiman teleyritysten (HMV) omistamiin kiinteisiin tilaajayhteysverkkoihin ja yhtäältä tilaajayhteysverkkoon pääsyn hinnoittelu. Ilman pääsyä tilaajayhteysverkkoon kilpailevat teleyritykset eivät kykene haastamaan HMV-teleyritystä, eikä vähittäismarkkinoille synny kilpailua. Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat erityisen kilpailuoikeussääntelyn perusteella asettaa HMV-teleyrityksille velvollisuuden luovuttaa käyttöoikeus eli vuokrata tilaajayhteysverkkoja kilpaileville teleyrityksille sekä asettaa käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuteen liittyviä hinnoitteluvelvollisuuksia. Erityisestä kilpailusääntelystä on tarkoitus luopua asteittain. Erityisen kilpailuoikeuden soveltamisen lisäksi näihin tilaajayhteysverkon käytöstä ja hinnoittelusta johtuviin ongelmiin voidaan puuttua yleisen kilpailuoikeuden ja määräävän markkina-aseman väärinkäytön perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä tarkempi roolijako erityiselle ja yleiselle kilpailuoikeudelle on muodostunut kiinteään tilaajayhteysverkkoon pääsyn ja kiinteään tilaajayhteysverkkoon pääsyn hinnoittelusta johtuvien kilpailuongelmien ratkaisemisessa. Tutkimuskysymykseen vastaamisessa huomioidaan nykyinen siirtymä uuden sukupolven nopeisiin valokuituverkkoihin, viestintäverkkoihin tehtävät investoinnit, kansainvälinen kilpailu ja näiden vaikutus sääntelyratkaisuun. Tutkimuksen tuloksena on, että kiinteään tilaajayhteysverkkoon pääsyn sääntely ja tilaajayhteysverkkoon pääsyn hinnoittelu perustuvat edelleen erityisen kilpailuoikeuden alaisille sääntelyllisille velvollisuuksille. Yleisellä kilpailuoikeudella on näiden ongelmien ratkaisemisessa täydentävä rooli. Tilaajayhteysverkkoon pääsyn sääntelyssä kansalliset sääntelyviranomaiset ovat asettaneet käyttöoikeuden luovutusvelvollisuuksia koskien kupari- ja valokuitupohjaisia tilaajayhteysverkkoja. Essential facility –doktriinin perusteella komissio voi jälkikäteen puuttua teleyritysten toimintaan, jos ne eivät noudata niille asetettuja sääntelyllisiä velvollisuuksia. Lisäksi erityisen kilpailuoikeuden keinoin HMV-teleyrityksille asetetaan entistä intensiivisempiä hinnoitteluvelvollisuuksia. Toisaalta komissio on puuttunut useaan kertaan laajakaistamarkkinoilla teleyritysten hinnoittelukäytäntöihin SEUT 102 artiklan perusteella. Tutkimuksessa on päädytty siihen, että käyttöoikeus- ja hintasääntely ei ole välttämättä paras keino kannustaa teleyrityksiä investoimaan uuden sukupolven infrastruktuuriin. Lisäksi on havaittu, että tämäntyyppisen erityissääntelyn tarpeellisuus tulee heikentymään lähitulevaisuudessa langattoman laajakaistan kehittymisen myötä.
 • Wilkko, Jenni (University of Helsinki, 2015)
  Poliisi on yksi viranomaisista, joiden velvollisuudeksi on säädetty lastensuojeluilmoituksen tekeminen tilanteissa, joissa herää epäily lapsen hyvinvoinnin heikentymisestä. Tässä tutkielmassa on pyritty selvittämään, millaisissa tapauksissa poliisi laatii lastensuojeluilmoituksen. Lisäksi työssä esitellään poliisin lapsiteemaan liittyvää lainsäädäntöä lastensuojelulaista, poliisilaista, esitutkintalaista ja lyhyesti perus- ja ihmisoikeussäännöksiä sekä ennalta estävän poliisitoiminnan perusteita. Tässä pro gradu -tutkielmassa on hyödynnetty oikeusdogmaattisen tutkimus-metodin ohella empiiristä tutkimusta sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen keinoin. Tutkielma perustuu vuosien 2011-2013 aikana Poliisiasiaintietojärjestelmään (ns. PATJA-järjestelmään) kirjattuihin rikos- ja sekalaisilmoituksiin. Tutkimusmateriaali koostuu 600:sta poliisin kirjaamasta ilmoituksesta. Niihin kirjattujen tietojen perusteella on löydettävissä neljä erilaista kategoriaa, joissa lastensuojeluilmoitus on laadittu poliisissa. Tyypillisimmin poliisi kirjaa lastensuojeluilmoituksen perheväkivaltatilanteesta (ryhmä 1). Toiseksi yleisin kategoria on lasten tekemät näpistykset (ryhmä 2). Kolmantena kategoriana on muu lapsen tekemä julkisella paikalla pahennusta aiheuttanut teko (ryhmä 3). Neljäs ja harvinaisin kategoria muodostuu haastavista tilanteista, joissa lapsi on tyypillisesti uhrin asemassa aikuisen toiminnan vuoksi (ryhmä 4). Tutkimusmateriaalin sisältöä esitellään sanallisesti kuvailemalla sekä numeerisesti. Tutkielmassa havainnollistetaan neljää edellä mainittua kategoriaa tapausesimerkkien kautta. Jokaisesta kategoriasta on esitelty tutkimusmateriaaliin kuuluva todellinen tapaus, jossa lastensuojeluilmoitus on kirjattu. Tapauskuvaukset on esitetty ilman henkilöiden tunnistetietoja salassapito-säännösten vuoksi. Keskeisenä ryhmiä yhdistävänä tekijänä voidaan todeta, että lastensuojeluilmoitus toimii viran-omaisten kommunikaatiovälineenä, jolla välitetään tietoa lapsen hyvinvoinnin heikentymisestä. Pro gradu -tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että voimassaoleva ja viimevuosina merkittävästi uudistunut lainsäädäntö huomioi perus- ja ihmisoikeudet laajasti ja sisältää asianmukaisen sääntelyn ilmoitusvelvollisuuden osalta. Sääntely mahdollistaa poliisin tekemän tapauskohtaisen harkinnan siitä, milloin lastensuojeluilmoitus tulisi kirjata. Tällä hetkellä kuitenkin toisinaan ryhmien 2 ja 3 tapauksissa lastensuojeluilmoituksia kirjataan ”rutiinin-omaisesti”. Vaihtoehtoisena toimintamallina tutkielmassa esitetään tapa, joka perustuu perheensisäiseen käsittelyyn ja sovittelutoiminnan laajempaan käyttöön erityisesti ryhmien 2 ja 3 kohdalla. Sen sijaan ryhmien 1 ja 4 kohdalla lastensuojeluilmoitus näyttäytyy porttina laaja-alaisemman viranomaisavun käyttöön, mikä on erittäin tärkeää moniulotteisten ongelmien ratkaisemisessa. Nämä tapaukset poliisissa tulee tunnistaa ja raportoida niistä lastensuojeluilmoituksella sosiaaliviranomaisille. Lastensuojeluilmoituksen tekeminen voidaan nähdä poliisitoiminnan näkö-kulmasta sekä ennalta estävän toiminnan että jälkikäteisen puuttumisen osaksi.