Valtiotieteellinen tiedekunta

 

Valtiotieteellinen tiedekunta: pro gradut oppiaineittain

Recent Submissions

 • Pereira, Patricia (Helsingin yliopisto, 2018)
  The history of homosexuality, bisexuality, and transsexuality had a troubled beginning in Brazilian society and, in media, the existence of the LGBT movement was neglected for several years. Although the presence of LGBT people in media has increased, it is possible to observe that the portrayal of these citizens is still quite problematic. The present study investigates the representation of LGBT people in Brazilian media through the analysis of 109 articles published by the news outlet G1, which is a product of the biggest communications conglomerate in Latin America. The aim of this research was to identify how the representation of LGBT people occurs, and if lesbian, gay, bisexual, and transgender people are portrayed in the same manner. This study was based on queer theory, discussing concepts such as the as binary organization of the society and heteronormativity, mainly reflecting on Judith Butler’s work, and on bisexual and transgender studies, which address the erasure of non-conforming genders in theories and media discourses, drawing from the ideas of Lisa Duggan, Christopher James, and Talia Bettcher, among other authors. Through a thematic analysis of the articles, five themes were identified. The results show that the coverage of LGBT-related topics carried out by G1 is based on heteronormativity and that a clear hierarchy exists when defining who, within the LGBT community, deserves more space in the pages of the news outlet, also displaying a homonormative discourse.
 • Usvapelto, Ilona Maaria (Helsingin yliopisto, 2018)
  In discussion on natural kinds one of the central debates is held between monistic and pluralistic view. While monists argue that things are what they are due to their microstructure, pluralists suggest there are several equally legitimate ways to define the nature of a subject. As compounds, proteins raise questions such as "How we should define natural kinds?" and "What makes an object a member of certain kind?" This thesis examines the problems that microstructural monism faces in defining macromolecules and whether it is able to answer the counter arguments. Recently studies on microbiology have shown that some proteins are able to perform secondary tasks. This ability is called moonlighting and it has raised a need for refining the theories defining proteins. To do so, in this thesis the central problems associated with the functions of proteins are introduced. After this, the solutions offered by the contemporary discussion are considered in order to decide whether microstructural essentialism can survive from challenges set by moonlighting. This thesis is divided into three sections. The first section (the chapters one, two and three) will introduce the basic terminology, the key concepts, and will provide the frames of the discussion. In the second section (the chapters four and five) the relevant structure and properties of proteins will be examined more closely. In addition to this, the current discussion is introduced in more detail. The section three (the chapters six, seven and eight) weighs various challenges set by functionality and proposes a view according to which microstructuralism may indeed be able to answer these challenges. However, this requires remodeling of the microstructural argument and reviewing its basic assumptions. This is done by reflecting and analyzing writings of Jordan Bartol, William Goodwin and Emma Tobin, with works of Sandra Mitchell, Paul Needham, Jaap van Brakel, Raphael van Riel and Robert Van Gulick. This thesis concludes that both, microstructuralism and pluralism, have trouble in explaining the structure and dynamic nature of proteins. While pluralism offers a promising ground of explaining the complexity of proteins, it does not emphasize enough the significance of chemical structure. Compared with traditional microstructuralism and pluralism, the views of Jordan Bartol and William Goodwin are in better harmony with current scientific research and, moreover, offer a more appealing answer from the metaphysical point of view. Bartol's view requires adapting dualism of kinds, where macromolecules are classified to chemical and biological kinds. Goodwin is able to hold on to monism by allowing additional levels of explanation. This thesis concludes that Goodwin's theory therefore offers the most promising ground to build a coherent theory of macromolecules. Additionally, Goodwin's levelled microstructuralism is able to retain monism.
 • Michelsson, Sannika (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tämä tutkimus selvittää muutoksia maakuntalehden paikallisidentiteetin representaatioissa, eli maininnoissa, ennen ja jälkeen kuntaliitoksen. Tutkimus pohjaa teoreettisesti konstruktivismiin ja katsoo siten representaatioiden vaikuttavan asioiden ja ilmiöiden olemassaoloon ja muotoon. Tutkimuskohde on vuonna 2010 Lappeenrantaan yhdistynyt Joutsenon kaupunki ja tutkimusaineistona alueen maakuntalehti Etelä-Saimaa. Tutkimuksen kirjallisuus koostuu pääosin identiteetin ja paikallisidentiteetin sekä niiden rakentumisen tutkimuksesta. Tutkimuksen metodina on määrällinen sisällön analyysi. Kyseessä on siis määrällinen tutkimus, mutta aineiston analyysissä hyödynnetään myös osin laadullisia keinoja. Tutkimus selvittää miten Joutsenon ja joutsenolaisuuden representaatiot ovat muuttuneet vuodesta 2005 vuoteen 2015. Tutkimus vertailee tuloksia kahden verrokkivuoden marraskuun lehtien sisältöjen välillä. Sisältöjen muutosta tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat määrä, konteksti ja laatu. Käytännössä tutkimuksessa lasketaan kuinka monta kertaa Joutseno mainitaan, millä lehden osastolla se mainitaan ja arvioidaan representaation laatu asteikolla negatiivinen-neutraali-positiivinen. Tutkimuksessa käy ilmi, että paikallisidentiteettiä rakentavat representaatiot ovat kuntaliitoksen jälkeen vähentyneet huomattavasti, 40 prosenttia. Representaatiot vähenivät käytännöllisesti katsoen lehden kaikilla osastoilla, mutta selvintä muutos oli lehden pääsisällöissä eli erilaisissa uutissisällöissä. Tutkimus epäonnistui tavoitteessaan selvittää muutoksia representaatioiden laadussa. Analyysin pohjalta voi todeta, että kuntaliitoksen jälkeen paikallisidentiteetin representaatiot ovat huomattavasti vähentyneet. Syitä muutokseen on monia, mutta on perusteltua olettaa, että kuntaliitos on yksi osasyy muutokseen. Maakuntalehdessä kuntaliitos näyttää myös siirtävän huomion pois entisestä kunnasta sen osakeskuksiin hyperlokaaliin tapaan. Emäkunta Joutseno korvautuu uutisissa ja ilmoituksissa pienemmillä yksiköillä, kuten kylillä ja taajamilla.
 • Japisson, Emma (Helsingin yliopisto, 2018)
  Pro gradu tutkielmassani tutkin sitä, miten kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista voidaan selittää Alasuutarin, Rautalinin ja Syväterän kehittämällä episteemisen pääoman teorialla. Tarkastelen tutkielmassani Ihmisoikeuskeskuksen, oikeusasiamiehen ja eduskunnan julkaisuja sekä Helsingin Sanomissa julkaistuja artikkeleita teoriaohjautuvan teemoittelun keinoin. Episteemisen pääoman teorian mukaan instituutioiden levittämiseen liittyy neljän tyyppistä auktoriteettia: ontologista, moraalista, kapasiteettiperusteista ja karismaattista auktoriteettia. Globaalien instituutioiden diffuusion tutkimuksessa promoottorien rooli ja vallan kerääntyminen jäävät tyypillisesti vähälle huomiolle. Aikaisemmassa instituutioiden leviämistä käsittelevässä tutkimuksessa on tarkasteltu laajalti valtioiden syitä instituutioiden omaksumiseen. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, ketkä instituution perustamista edistävät ja mitkä heidän motiivinsa ovat. Ontologisella auktoriteetilla tarkoitetaan asiantuntijavaltaa: asiantuntijoina koetut henkilöt puoltavat instituution perustamista. Asiantuntijat voivat episteemisen pääoman teorian mukaan määritellä jossain määrin instituution ympärillä olevaa todellisuutta ja siten oikeuttaa instituution luomisen. Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution luomisessa asiantuntijoiden kommentit instituution perustamisen puolesta olivat merkittävässä roolissa. Kaikki instituution perustamista kommentoineet esiintyivät jonkinlaisina asiantuntijoina. Ihmisoikeusinstituutio ei kuitenkaan ole vielä saavuttanut keskeistä roolia suomalaisena ihmisoikeuksien asiantuntijana. Moraaliseen auktoriteettiin vedotaan yhteisten arvojen tai normien kautta. Ihmisoikeusinstituution perustamista edeltäneissä keskusteluissa ja kannanotoissa vedottiin yllättävän vähän moraalisiin syihin. Koko kansainvälistä ihmisoikeusjärjestelmää voidaan kuitenkin pitää moraalisen auktoriteetin ilmentymänä. Ihmisoikeudet ovat samat kaikkialla ja niiden tunnustamatta jättäminen voi asettaa kansallisvaltion haastavaan asemaan. Ihmisoikeusinstituution perustamista perusteltiin eniten nimenomaan kapasiteettiperusteisen auktoriteetin näkökulmasta. Kapasiteettiperusteista auktoriteettia luotiin Ihmisoikeuskeskuksen perustamisen yhteydessä useasta näkökulmasta. Toisaalta viitattiin ulkoisiin auktoriteetteihin ja niiden resursseihin, eniten YK:n vaatimuksiin ja potentiaalisiin uhkiin, jos instituutio jätetään perustamatta. Toisaalta tukeuduttiin instituution tuleviin resursseihin: siihen, miten ihmisoikeusinstituutio kokoaa hajanaisen kentän toimijat yhteen ja tehostaa resurssien käyttöä ja miten ihmisoikeustyö kaipaa lisää resursseja, jotta ongelmiin voidaan tehokkaasti puuttua. Episteemisen pääoman teorian mukaan karismaattista auktoriteettia voi olla joko henkilöllä tai organisaatiolla. Organisaatiossa tai instituutiossa tulisi kuitenkin olla jotain vetovoimaista, jotain erityisen vaikuttavaa. Tutkielmani aineistossa ei ilmennyt selkeitä karismaattisen auktoriteetin piirteitä. Tämä voi kertoa joko tapauksen poikkeuksellisuudesta tai episteemisen pääoman teorian heikosta selitysvoimasta. Episteemisen pääoman teorian avulla voidaan selittää Suomen kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamista. Teorian selitysvoima ei kuitenkaan ole täydellinen, sillä teoria ei esimerkiksi tarjoa välineitä instituution perustamisen vastustamisen analyysiin.
 • Rintala, Teemu (Helsingin yliopisto, 2018)
  VR:n liikkuvan kaluston huolto- ja vikakorjauskustannuksista huomattavan suuri osa kohdistuu kalustoyksilöt raiteilla pitäviin pyöräkertoihin. Pyöräkerran pyörän profiili kuluu raiteeseen kohdistuvan jatkuvan paineen ja poikittaisliikkeen aiheuttamasta rasituksesta. Laite on huollettava, kun se on kulunut lähelle ennalta määriteltyjä raja-arvoja. Ennalta määritellyt huoltovälit ja profiilista laskettavien parametrien raja-arvot perustuvat valmistajien luomiin huoltokäsikirjoihin sekä Kunnossapidon teknisten asiantuntijoiden tutkimustuloksiin. Huoltosorvausten ajankohdan valinnalla on mahdollisuus vaikuttaa pyöräkerran elinkaaren pituuteen ja sen kustannuksiin. Soveltamalla regressio- ja ryhmittelyanalyysiä sekä simulointimenetelmiä, voidaan tutkia miten pyörän profiilista laskettavalle laipan paksuudelle asetetut raja-arvot ja erityyppiset pyörän vaurioitumistiheydet vaikuttavat pyöräkerran elinkaarikustannuksiin. Tutkielmassa esitetyn työkalun avulla on mahdollista etsiä elinkaarikustannuksia minimoivaa huoltosorvausstrategiaa.
 • Harju, Emma (Helsingin yliopisto, 2018)
  Tutkielmassa tarkastellaan valtion harjoittamaan kulttuuripolitiikkaan sisältyviä historiallisesti kerrostuneita merkityksiä. Tutkielman lähtökohtana käytetään Perussuomalaisten vuoden 2011 eduskuntavaaliohjelman kulttuuripoliittista ohjelmaa, jossa puolue esitti radikaaleja muutoksia kulttuuripolitiikan aiemmassa tutkimuksessa vakiintuneiksi todettuihin käytäntöihin ja niitä perusteleviin merkityssisältöihin. Ohjelman sekä siitä käydyn julkisen keskustelun kautta tutkitaan kulttuuripolitiikkaa määrittelevien käsitteiden ja merkitysten käyttöä sekä niiden diskursiivisten uudelleenmäärittelyiden paikkoja. Ohjelman sekä julkisen keskustelun vaikutuksia kulttuuripolitiikan päämäärien muodostumista ohjaaviin kulttuurikäsityksiin ja kulttuuripolitiikan diskursseihin jäljitetään myös poliittishallinnolliselta tasolta. Tutkielmassa selvitetään, edustiko perussuomalaisten ohjelma katkosta suomalaisen kulttuuripolitiikan pitkiin linjoihin tulkitsemalla ohjelmaan sisältynyttä muutospotentiaalia. Käsitteellisesti analyysin keskeisiä ulottuvuuksia ovat kulttuurin, valtion ja politiikan käsitteelliset sekä diskursiiviset yhteydet, joita tarkastellaan sekä valtion harjoittaman eksplisiittisen kulttuuripolitiikan että perussuomalaisten ja julkisen keskustelun implisiittisen kulttuurin politiikan yhteydessä. Tutkielman aineisto muodostuu Perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmasta ja eduskuntavaalikeväänä 2011 Helsingin Sanomissa ilmestyneistä ohjelman sisältöön liittyvistä artikkeleista. Lisäksi tarkastellaan puolueen eduskuntavaalimenestystä seuranneita hallitusohjelmia sekä opetus- ja kulttuuriministeriön keskeisiä strategia- ja linjadokumentteja vuosilta 2009–2017. Aineistoa tulkittiin soveltamalla kriittisen diskurssianalyysin menetelmiä, jossa keskeisiä välineitä olivat Kari Palosen näkemykset poliittisten tekstien lähiluvusta. Kulttuuripolitiikan tutkimukselle keskeisiä käsitteellisiä ulottuvuuksia lähestyttiin Quentin Skinnerin käsitehistoriallista kolmijakoa hyödyntäen. Tutkielman tuloksena esitetään perussuomalaisten määritelleen ohjelmassaan kulttuurin politiikan kohteena vallitsevasta kulttuuripoliittisesta linjasta poiketen. Puolue hyödynsi kulttuuria myös muista poliittisista päämääristään viestimiseen, mikä tunnistettiin ja haastettiin ohjelmasta julkisuudessa käydyssä keskustelussa. Valtaosa julkisessa keskustelussa esiintyneistä näkemyksistä puolusti vallitsevaa linjaa. Myös kulttuuripolitiikan diskurssit muodostuivat pääosin vakiintuneiden merkitysten pohjalta. Kulttuuriin politiikan käsitteenä kiinnittyviä merkityksiä käytettiin myös poliittisten erojen merkitsemiseen ja niistä viestimiseen. Tutkielman tuloksena voidaan todeta perussuomalaisten kulttuuripoliittisten aloitteiden aktivoineen kulttuuripolitiikasta julkisuudessa käytyä keskustelua, mutta vaikuttaneen vain vähän vakiintuneiden sisältöjen uudelleenmäärittelyyn. Poliittishallinnolliseen aineistoon sisältyi vain vähän viitteitä politiikan kohteena olevan kulttuurin käsitteellisestä tai diskursiivisesta muutoksesta perussuomalaisten aloitteiden seurauksena. Tutkielmassa havaittiin kansallisen kulttuuripolitiikan keskeisten käsitteiden ja merkitysten muodostuvan yhä aiempien historiallisten kerrostumien pohjalta. Sekä Perussuomalaisten ohjelmassa että julkisessa keskustelussa ja poliittishallinnollisessa aineistossa tärkeäksi ulottuvuudeksi muodostui kulttuuripoliittiselle järjestelmälle vanhastaan tyypillinen kansallinen ulottuvuus, joka korostaa kulttuurin tiivistä yhteyttä valtioon. Mikäli kulttuuripolitiikalle halutaan moniarvoistuvassa toimintaympäristössä etsiä uusia ja aiempaa moninaisempia perusteluita, on politiikkaa ohjaavaan käsitteelliseen kehittelyyn kiinnitettävä tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota.
 • Lintumäki, Jannica (Helsingin yliopisto, 2018)
  Föreliggande pro gradu-uppsats är en studie om politiska partiers kvinnoförbund och deras presenterade jämställdhetsfrågor. Studien omfattar fem kvinnoförbund som medverkar i partierna Socialdemokraterna, Samlingspartiet, Centern, de Gröna och Sannfinländarna. Jämställdhetsfrågornas innehåll studeras från kvinnoförbundens målprogram. Intresset ligger däri att studera kvinnors organisering utanför valda församlingar. Politiska partiers kvinnoförbund har blivit ringa uppmärksammade inom studier om kvinnointressen. I pro gradu-uppsatsen avses dock att studerandet av politiska partiers kvinnoförbund kan ge givande kunskap om kvinnointressen och i synnerhet om ideologins inverkan på frågornas innehåll. Utgångspunkten i studien är tanken om kvinnors mångformighet, och syftet är att granska hur samhället består av olika kvinnogrupper som betraktar jämställdhet från olika aspekter. Forskningsresultaten är givande. För det första kan man utifrån teoristyrd innehållsanalys särskilja sex olika teman av jämställdhetsfrågor. Frågorna motsvarar både gamla traditionella kvinnofrågor men kvinnoförbunden presenterar även nya jämställdhetsfrågor. För det andra påvisar innehållet av jämställdhetsfrågorna ideologins inverkan på kvinnointressen. Därmed problematiserar forskningsresultaten antagandet om kvinnor som en homogen grupp, och i stället lyfter fram kvinnors mångformighet i samhället. Forskningsresultaten påvisar även inverkan av tidens ideologi på jämställdhetsfrågornas innehåll. Detta å sin sida bekräftar hur kvinnointressen omformas med tiden och får ideologiska betoningar i enlighet med samhällets konfliktdimensioner.
 • Virtanen, Ville Valtteri (Helsingin yliopisto, 2018)
  Auctions are in the core on the field of dynamic pricing. Prices alter as a function of time, by either ascending or descending, and the objective of this kind of pricing mechanism is to allocate the good for the one who is willing to pay the winning price. Northwestern University has used a pricing mechanism (Purple Pricing) combining characteristics of descending auction and dynamic pricing for several years in order to sell tickets to the university’s basketball teams’ home matches. The aim of this thesis is to examine and evaluate the functioning of this kind of mechanism. The main sources for the material and content for this literary survey can be categorized to three branches. Models and main theoretic results were provided by using related economic literature, practical model of Purple Pricing was taken as a research topic separately, and some of key facts regarding functioning of the pricing mechanism were gathered through enquiry. Main results were that Purple Pricing can be modelled by using Bellman equation and characterised as a descending auction where agents (the university and the spectators) interact with both sides having own separate maximization problems. The agents can be distinguished into seller and bidders. With certain assumptions regarding the agents, model can be solved. The solution in itself provides optimality conditions which maximize the allocation (and revenue maximization) problem of the organizer (the university). The functioning of the model has caused result concerning both ticket allocation, but also real life side effects. Besides being socially efficient in allocating the tickets, its merits have been likes of the disclosure of demand curve and abolishment of black market. Although due to its special pricing policy it was not able to reach optimum (maximum) revenue, increase in revenue did occur. Similar pricing mechanisms with context-related adjustments have potential to be used in Finnish football.
 • Wang, Maria (Helsingin yliopisto, 2018)
  A liquidity trap is a situation in which nominal interest rates are near or at zero, and as a result traditional monetary policy interventions to boost economic growth with lower interest rates become ineffective. However, different types of unconventional fiscal and monetary policies can still be used to circumvent the zero lower bound on interest rates. This thesis studies two different kinds of liquidity trap situations: expectations-driven liquidity traps that are caused by exogenous shocks to consumer confidence, and fundamental ones that are caused by discount factor shocks that affect the household's time preferences. The thesis mainly focuses on the expectations-driven traps, and also applies the analysis to the real situation in Japan and its long struggle with low economic growth and near-zero nominal interest rates. In the theoretical setup, the basic fiscal policy tools include government spending and two taxes: a lump-sum tax and labor income tax. In addition, the model includes taxes on consumption and profits. The purpose of the analysis is to see how both conventional and unconventional fiscal policies work in different types of liquidity traps, especially in the expectations-driven case. The main sources that form the basis for the theoretical setup in this thesis are Mertens and Ravn (2014) and Correia, Nicolini and Teles (2013). This thesis also includes a quantitative evaluation that is based on the theoretical model and uses the Japanese economy as a setting. This brings new contribution to existing research, as most of it has taken place in the U.S or Europe. The results of the quantitative evaluation suggest that combining both decreases in labor taxes and increases in consumption taxes could have a stronger effect on inflation than lowering labor taxes alone. However, it is also noted that the actual effects of similar policies in Japan have shown ambiguous results.
 • Sullivan, Clayton (Helsingin yliopisto, 2018)
  For the second time in forty-one years, voters of the United Kingdom went to the polls to decide their fate within the European Union. On June 24th, 2016 , citizens decided to vote in favor of leaving the European Union however in 1975 the United Kingdom voted to stay a part of the European Economic Community. Is it possible these two referendums alike? This thesis answers the research question,“How are the 1975 and 2016 United Kingdom referendums compared based upon the ‘vote leave’ campaigns?” By using a 2005 article describing why a country might request a European referendum as a theoretical point of departure and Carol Bacchi’s “What’s the problem represented to be?” as the method, this thesis analyzes campaign material of both referendums. The materials analyzed consist of campaign manifestos, pamphlets, posters, and political cartoons to compare both referendums for similarities and differences. It is shown that in both referendums that they are alike based off of domestic politics, economics and national sovereignty. The 2016 referendum differs in one aspect based on immigration.
 • Sillitoe, Allan William Brookes (Helsingin yliopisto, 2018)
  Social psychologists have long assumed that imitation produces rapport and interpersonal trust in the perceiver, but more recent research into the imitation-trust relationship has produced mixed results. In studies utilizing human confederates and longer interaction periods, imitation has produced trust and better negotiation outcomes but when using more controlled settings and short encounters with virtual human characters, such an association has not been found. With this in mind, I sought to investigate whether a prolonged period of interaction with an imitating virtual agent would facilitate the link between imitation and trust. As some research on imitation induced self-other overlap (or ‘feature shifting’) would indicate, I also wanted to identify whether being imitated by someone trustworthy would produce trustworthy behaviour and whether imitation by someone untrustworthy would produce less trustworthy behaviour in participants. To investigate the proposed effects, participants were instructed to play an iterative trust game with 8 different virtual agents, encountering each agent in five subsequent trials. In each trial of the game, one player (investor) was asked to make an investment (i.e. an index of trust) in the other player (receiver) and that was then tripled. The receiver then decided how much of the tripled amount to return (i.e. an index of trustworthiness). In half of the investment trials, participants’ head movements were imitated by the agent, whereafter participants proceeded to make the investment. I found evidence in the first investment trial that imitation promotes trust, with higher amounts invested in the imitators than in the non-imitators. However, after repeated investment trials, the effect of imitation diminished and agents' previous pay back behavior (i.e. trustworthiness) guided investments: participants increased their investments with trustworthy agents but reduced their investments with untrustworthy agents. In receiver trials, more money was paid back after interacting with a trustworthy than with an untrustworthy agent. However, no evidence was found that imitation played a role in this and similarly no evidence for the role of feature shifting was found either. In conclusion, it appears that imitation promotes trust in an initial encounter but over time behavioral reliability plays a greater role than imitation in affecting trust.
 • Henriksson, Samuel (Helsingin yliopisto, 2018)
  I takt med att världen har blivit mindre och ett stort antal människor befinner sig på flykt så har behovet av olika åtgärder för integration ökat. I denna studie har jag undersökt hur fotboll kan fungera som ett verktyg och stöd i integrationsprocessen. Sport och i synnerhet fotboll anses vara en fungerande integrationsform, men vad är orsakerna till detta? Är fotboll en bättre sport när det gäller integration än andra sporter? En orsak till att fotboll kan vara mer lämpad än många andra sporter är att det är en så kallad global sport som de flesta människor är bekanta med. För att undersöka de här frågarorna har jag studerat tidigare forskning om ämnet och sammanställt det i en litteraturöversikt. De forskningsfrågor som jag har använt mig av för att undersöka detta fenomen är tre till antalet och består av. 1) Hur har fotboll, utgående från tidigare forskning använts som en integrationsform? 2) Hur har man, utgående från tidigare forskning definierat fenomenet integration? 3)Inom vilka dimensioner, kan fotbollen öka möjligheterna till en lyckad integration? Som analysmetod till mitt material har jag använt mig av innehållsanalys. Denna metod valdes för att finna sådana teman i materialet som svara på mina forskningsfrågor. Materialet är stort och består av 17 vetenskapliga artiklar och får att komma åt de delar i materialet som behandlar aspekter som är väsentliga med tanke på syftet med den har pro gradu-avhandlingen var det viktigt att metoden utesluter delar i materialet som är irrelevant. Såväl materialbaserad, -som teoribaserad innehållsanalys har använts, beroende på forskningsfråga. Forskningen kring fotboll som integrationsverktyg är ett relativt nytt ämne och i Finland så finns det inte många studier kring ämnet. Därmed är det viktigt att sammanställa den aktuella forskningen för att eventuellt finna metoder som även kan vara användbara vid integrationsarbetet här hemma i Finland.
 • Laakso, Tapio (Helsingin yliopisto, 2018)
  Since the Great Depression of 1930s technological unemployment debates have re-emerged every 20 years. This thesis examines the automation debates in Finland in the late 1970s and early 1980s, and again in the mid-1990s. The aim is to understand, why the debate re-emerges and what is the nature of the debate? The sources of the study consists of articles published in 1977–1999 in Helsingin Sanomat. Newspaper articles are complemented with other documents referred to by Helsingin Sanomat. Text analysis is used to study the documents and emerging narratives are incorporated with international context. A public debate on technological unemployment begins in situations where high unemployment combines with technological revolution. Automation anxiety was especially caused by the penetration of automation into new sectors of the economy. Technological unemployment has served as a tool for political mobilization calling for solutions to threats from new technology. In this work these solutions are referred as mediation mechanisms of technological change. Reducing working hours, education and redefining the concept of work are examples of these mediation mechanisms that emerged in the debate. The recurrence of the automation debate tells about the dynamics of techno-economic development, adaptation to change, and the production of new socio-institutional structures. From this point of view ‘the end of work’ or the threat of mass unemployment do not appear as false predictions but as arguments for required and necessary mediation mechanisms of technological change. Technological unemployment is a potential consequence of political choices and development of the society.
 • Widgrén, Miska (Helsingin yliopisto, 2018)
  Internet search engines produce large amounts of data. This thesis shows how the data about internet searches can be used for inflation forecasting. The internet search data is constructed from searches performed on Google. The sample covers eurozone countries over the period from January 2004 to July 2017. The performance of the internet searches is evaluated relative to traditional inflation forecasting benchmark models. The usefulness of the Google searches is evaluated by Granger causality and out-of-sample performance. Furthermore, to study the robustness of the results, the out-of-sample forecasting accuracy has been evaluated in two separate sub-samples. In this study, a simple autoregressive model augmented with internet searches is found to outperform the traditional benchmark models in predicting the month-over-month inflation of the near future. Moreover, the improvement is statistically significant in one-month ahead forecasting accuracy. The Google model also outperforms the benchmark models in year-over-year inflation forecasting. However, the improvement in year-over-year forecasting accuracy is modest. In addition, this thesis shows that the seasonally adjusted internet search data can improve the performance of the Google model slightly. This thesis is related to fast-growing research on employing Google Trends data in economic forecasting. The findings in this thesis require further research in exploiting the internet search data in macroeconomic forecasting.
 • Sironen, Elina (Helsingin yliopisto, 2018)
  This Master's Thesis approaches the EU-level discussion on posted workers through the theoretical framework based on Vivien A. Schmidt's Discursive Institutionalism, complemented by neo-Gramscian approach to policy studies. The aim of the thesis is to find out how the framings of posted workers have evolved over the period 1991-2018 and whether there is convergence between policy change concerning posted workers and the wider contextual changes at the EU-level. The methodological approach of this study is qualitative. The chosen method is based on policy frame analysis. As the period under consideration is rather long, the most significant events during the formation of the Directive were identified and the material was collected on the basis of this identification. Thus, the research material is comprised upon the key EU documentation related to the phenomenon of posting. Primary research material includes: Proposals for directives (3), the original directives (2), and other related EU-level documentation. Other relevant sources include preparatory documentation regarding the Revision of the Posting Directive and European Commission Work Programmes for the years 2016-2018. The most important finding revealed during the analysis was that the framing of the Posting Directive has shifted from a rather economic framing towards a more social framing during 1991–2018. In the 1990s, posted workers were primarily considered to be part of the free movement of services, whereas during the revision process, the prevalent framing has changed towards emphasizing the free movement of persons and the fundamental social rights of the European Union. However, even though the framings have evolved, the legislative basis of the Posting Directive has remained unchanged. The new social framing in the debate over posted workers is strongly linked to the development of the European Social Pillar, which has been formulated parallel to the Revision of the Posting of Workers Directive. In addition, many other EU-level social initiatives reinforce the reframing of posted workers through the social framework. Thus, the discussion reveals clear convergence between (re)framings of the policy and the wider EU-level ideational change towards a more social Europe. The societal contribution of this thesis lies in its contemporary topic that has been high on the EU agenda for several years but has, nevertheless, remained as a marginal topic for research. By familiarizing themselves with the findings of this thesis, policymakers and authorities could learn to better reflect upon how they frame policy issues and recognise how framing takes place at different levels during the decision-making process. Theoretically, this thesis contributes to the existing literature by focusing on the interaction between institutional change and policy change at ideational level.