Browsing by Issue Date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 1099
 • Hoppania-Koivula, Minna (2015)
  Kuoleman tutkiminen on poikkitieteellinen pyrkimys päästä käsiksi muun muassa kuoleman merkityksiin ja kulttuuriin. Kuolemaa ja siihen liittyviä aiheita pohditaan niin filosofian kuin sosiaalitieteiden piirissä. Tässä työssä tarkastellaan sitä, minkälaisia merkityksiä kuolemalle ja kuolemiselle annetaan nykyaikana Suomessa sekä tutkitaan näiden merkitysten tuotantoa osana ja osaksi sosiaalista todellisuutta. Lisäksi tarkastellaan minkälaisia ongelmallisia merkityksiä kuolemalle annetaan, ja miksi näistä on tullut ongelmallisia. Tutkimusaineistoina käytetään Helsingin Sanomien verkkoarkistosta kerättyjä kuoleman teemaa sivuavia kirjoituksia, sekä vastaavia teemoja käsittelevistä henkilökohtaisista pohdinnoista koottua aineistoa. Media-aineisto ja pohdintaaineisto ovat eriluontoisia, ja täydentävät toisiaan siten että kuoleman merkitysten tavoittaminen helpottuu ja konkretisoituu. Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys on Berger&Luckmannin teoria todellisuuden sosiaalinen rakentumisesta, ja sitoutuneisuus konstruktivistiseen tulokulmaan lävistää koko työn. Tämän teorian mukaan yhteinen “sosiaalinen” todellisuus rakentuu kielen ja merkitysten avulla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen media-aineiston kirjoitukset edustavat instituutioitunutta merkitysentuottajaa ja pohdinta-aineisto antaa vastapainoa näille. Merkitysten selittämisen tavat sekä ne ristiriidat joista syntyy ongelmia, ovat pääkohteena kun merkityksiä analysoidaan ja havainnoidaan. Aineisto analysoidaan kvalitatiivisin menetelmin, joiden luotettavuutta arvioidaan omassa luvussaan. Sisällönanalyyttisesti ja diskurssianalyyttisesti aineisto on purettu merkityskokonaisuuksiin, jotka esitellään omissa luvuissaan. Analyysi etenee vuorovaikutuksena kahden aineiston välillä siten, että näiden yhteneväisyydet ja mahdolliset erot tulevat näkyviin. Analyysin päätavoite on löytää kuolemaan liittyvä kulttuurinen todellisuuskäsitys. Merkityskokonaisuuksista hyvän elämän ja hyvän kuoleman yhteispeli käsitelllään, kuten myös riskinhallinta ja oman kuoleman hallinnan pyrkimykset. Lopuksi käsitellään myös huonon kuoleman merkityksiä sekä hallinnan rajallisuutta. Kuoleman ongelma nousee kaikista yllämainituista teemoista. Ongelmallisuus rakentuu hyvän elämän ja sen kautta hyvän kuoleman rajallisuudelle, ja näyttäytyy riskinhallinnan vaikeutena sekä sattuman vaikutuksen hyväksymisen vaikeutena. Kulttuurinen tieteeseen sitoutunut todellisuus tuottaa myös normaaliuden ihanteen, joka käsitellään johtopäätöksissä. Sosiologisesti tämä tutkielma kontribuoi hyvän yhteiskunnan tietoiseen rakentamiseen todellisuuden sosiaalisen rakentumisen seurausten toteamisen kautta. Väestönhallinta ja yksilön elämänhallinta ovat tutkimuksen pääasiallisia kohteita, ja johtopäätköksissä todetaan hyvän elämän imperatiivin sekä normaalikuoleman ongelma.
 • Westermarck, Josefin (2015)
  This Master’s thesis describes observations and understandings of one single discussion thread produced by drug-users in a Finnish pro-drug internet site. The research questions are: what is quitting drugs in this context and what is peer support in relation to quitting drugs in this context? The purpose of this thesis is, on the basis of the data map out both the subjective understandings about “quitting” drug-use as well as forms of “peer support.” that this anonymous and virtual environment offers for the drug-users. This data for this qualitative research is a discussion thread found online: the thread being one out of 4402 threads. This anonymous pro-drug internet site has over 2000 members, it is founded and maintained by drug users and has an informative function, distributing expertise for the online drug-user community. The members vary from marginalized problem users to recreational users. The discussion thread has been founded in the spring of 2012, it consist of 628 comments and has been viewed over 44 000 times. The data contains of 66 340 words and there are approximately 100 respondents. This thesis is written with an ethnographic touch: respecting both the culture of the online group, the vocabulary as well as the mutual understandings in the discussion. The theoretical framework is built on E. Goffmans Interaction ritual, Forms of talk and Stigma. Respectively the term ambiguous agency is utilized in the theoretical framework. The analysis is executed using two completing methodological tools: thematic analysis and actantial model by A. Greymas. Results show that there is in fact active agency occurring towards harm reduction in the ungoverned pro-drug internet site. In defining quitting drug use a spectrum of variations of definitions were found. These definitions or goals varied from not using at all to just using occasionally and from quitting altogether to moderating or adjusting the use; the main intention being taking control of ones use of drugs. Four type stories could be extracted from the data concerning of the recovery process: whether it is to continue use, to grow up to stop the use or to maintain sobriety. Also several different forms of peer support were taking place on the internet site: besides the social aspects of sharing the same experience, also the power of the written word and the therapeutic aspect of the diary like writing. The main result was that the role of the internet site and the discussion was to function as a supporting “extension of self” for the quitter only to then outgrow both the discussion as well as group. The final stage of sobriety being reaching independency and leave both the drug life as well as the online peer support forum behind. It seems that the ungoverned discussion is a valuable tool in the drug quitting process for the respondents. As this tool may not work for everyone it does function for functional users that are comfortable in the online environment, that identify themselves with the drug-users and at last consider drug-users as peers. To these the forum and thread offer an irreplaceable as well as cost-effective tool of support in the quitting process adding ungoverned value to the harm reduction function.
 • Perälä, Erkki (2015)
  Tutkielmassa analysoidaan Suomen valtion 2000-luvulla koordinoiman demokratiapolitiikan keinoja ja tavoitteita suomalaisten poliittisen osallistumisen edistämiseksi osallistuvan demokratian näkökulmasta. Demokratiapolitiikalla tarkoitetaan julkisen vallan toimenpiteitä kansalaisten osallistumisen vahvistamiseksi, mistä Thomas Zittel käyttää nimitystä "participatory engineering". Tutkielmassa esitellään poliittisen osallistumisen kannalta relevanttia demokratiateoreettista keskustelua edustuksellisen liberaalin, osallistuvan liberaalin, diskursiivisen ja konstruktiivisen demokratiateorian tradition sisällä. Analyysi pohjautuu Zittelin typologiaan ekspansiivisesta, integroivasta ja tehostavasta demokratisointistrategiasta, joihin tutkielman aineistosta eli eduskunnan tai valtioneuvoston hyväksymistä asiakirjoista ilmeneviä Suomen demokratiapoliittisia tavoitteita ja keinoja peilataan: mitä tavoitteita ne poliittisen osallistumisen edistämiseksi asettavat, millä keinoin nämä tavoitteet halutaan saavuttaa ja minkälaisia demokratisointistrategioita ne edustavat? Aineistosta on tunnistettu viisi keskeistä teemaa, joiden kautta demokratiapolitiikkaa analysoidaan: demokratiakasvatus, suora osallistuminen, vuorovaikutteinen ja avoin hallinto, kansalaisyhteiskunta ja järjestöt sekä edustuksellinen demokratia ja vaalit. Tutkimusmenetelmänä on teorialähtöinen sisällönanalyysi. Työhypoteesina höydynnetään Zittelin demokratiareformien dilemmaa, jonka mukaan demokratiapolitiikassa korostuvat todennäköisimmin ekspansiivisen ja tehostavan demokratisointistrategian mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet integroivan demokratisointistrategian jäädessä taka-alalle. Analyysin perusteella vaikuttaa kuitenkin päinvastoin siltä, että Suomen 2000-luvun demokratiapolitiikassa korostuvat juuri integroivan demokratisointistrategian mukaiset toimenpiteet. Erityisesti tämä näkyy demokratiakasvatuksen, kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen sekä edustuksellisen demokratian ja vaalien teemassa, joissa kaikissa on pyritty integroivan strategian mukaisesti kehittämään kansalaisten kykyjä, tietopohjaa ja kiinnostusta poliittiseen osallistumiseen. Ekspansiivinen demokratisointistrategia näkyy demokratiapolitiikassa erityisesti suoran osallistumisen sekä vuorovaikutteisen ja avoimen hallinnon teemoissa, joissa kansalaisten poliittisia osallistumismahdollisuuksia on pyritty laajentamaan suoran demokratian keinoin sekä uusilla väylillä vaikuttaa julkishallinnossa tapahtuvaan valmisteluun. Suoran osallistuminen edistämisessä ollaan kuitenkin hyvin varovaisia. Tehostava demokratisointistrategia taas korostuu vuorovaikutteisen ja avoimen hallinnon sekä edustuksellisen demokratian ja vaalien teemoissa, joissa olemassa olevien osallistumistapojen kynnystä on pyritty madaltamaan niin, että osallistuminen entisestään helpottuisi. Tämä on tapahtunut esimerkiksi kehittämällä uusia sähköisiä vaikutuskanavia, jotka madaltavat osallistumisen kustannuksia kansalaisen näkökulmasta ja näin helpottavat osallistumista. Syiksi integroivan demokratisointistrategian korostumiselle suomalaisessa demokratiapolitiikassa voidaan nähdä muun muassa institutionalisoituneen kansalaisyhteiskunnan läheinen suhde valtioon, poliittisten eliittien haluttomuus delegoida valtaansa kansalaisille ekspansiivisen strategian keinoin sekä tutkielman metodologinen ratkaisu operationalisoida integroiva strategia varsin löyhästi. Poliittisen osallistumisen alan laajeneminen viimeisten vuosikymmenten aikana asettaa haasteita myös demokratiapolitiikalle sen suhteen, mitä osallistumisen muotoja valitaan sen edistettäviksi ja mitä rajataan ulkopuolelle. Osallistuvan demokratian näkökulmasta tehokkain keino hiipuvan poliittisen osallistumisen kääntämiseksi nousuun olisi rohkeasti uudistaa edustuksellisen liberaalin demokratian rakenteita institutionaalisilla muutoksilla, jotka laajentavat kansalaisten suoria osallistumismahdollisuuksia. Tällaisten aloitteiden tekeminen ei kuitenkaan kuulu julkishallinnon tehtäviin. Radikaalien, liberaalidemokratian rakenteita haastavien aloitteiden demokratian uudistamiseksi on siis tultava kansalaisilta itseltään.
 • Sahlman, Enni (2015)
  Tämän pro gradu -tutkielman taustalla on ajatus siitä, että elämme Manuel Castellsin teoretisoimassa verkostoyh-teiskunnassa, jossa vallitseva tapa organisoida ihmisen toiminta on verkostot. Tämä ulottuu myös tieteen kentälle. Tieteessä yksi verkostoyhteiskunnan ilmenemismuoto on kansalaistiede ja sen tavat yhdistää ihmisiä. Tutkielman lähtökohtana on ajatus, että yksi tapa organisoida tieteen tekeminen verkostoyhteiskunnassa on kansalaistiede. Kansalaistieteen verkostomaisuus näkyy esimerkiksi tutkielman empiriaan kuuluvien verkkosivujen toiminnassa: sivut yhdistävät ihmiset, tutkijat ja projektit keskenään, eikä yhdistyminen ole rajattu aikaan eikä paikkaan. Kansalaistieteestä voidaan puhua myös osallistavana tieteenä tai joukkoistettuna tieteenä. Kansalaistiede on tieteel-listä tutkimusta, johon otetaan tavalla tai toisella mukaan tavallisia ihmisiä. Ihmiset voivat auttaa esimerkiksi ai-neiston keräämisessä, luokittelussa tai analysoinnissa. Ilmiön juuret ulottuvat ainakin 1700-luvulle saakka, jolloin vapaaehtoiset auttoivat keräämään tietoa linnuista. Sittemmin kansalaistiede on kehittynyt paljon ja kehitystä lei-maa erityisesti teknologian kehittyminen. Nykyään kansalaistieteessä käytetään apuna niin interetiä, älylaitteita, mobiilisovelluksia kuin tehokkaita tietokoneitakin. Etenkin internet on ollut suuressa roolissa kansalaistieteen kehityksessä, ja sen avulla ilmiön ympärille on muodos-tunut verkkosivustoja edistämään sitä. Tässä tutkielmassa tutkitaan tapaustutkimuksen keinoin verkkosivuja, joiden tarkoituksena on edistää kansalaistiedettä kokoamalla yksittäisiä projekteja yhteen, esittelemällä niitä ja tarjoamalla ilmiöstä tietoa. Tapaustutkimus on tehty verkkosivuista CitizenScienceCenter.com, SciStarter.com sekä Zooniver-se.org. Tapaustutkimuksella kartoitetaan, miksi ja mihin tarpeeseen tutkittavat verkkosivut ovat syntyneet. Pääpaino on tunnistaa ne keinot, joilla sivustot pyrkivät edistämään kansalaistiedettä. Vastaavasti tutkielmassa kartoitetaan myös niitä ongelmia, joita verkkosivut toiminnassaan kohtaavat. Tapaustutkimuksen aineisto on kerätty muun muassa tutkittavia verkkosivustoja havainnoimalla ja haastattelemalla niiden ylläpitäjiä. Suomessa kansalaistiede on vielä melko tuntematon ilmiö, tai ainakaan siitä ei oteta kaikkea potentiaalia irti. Par-haimmillaan kansalaistiede voi olla win-win-tilanne kaikille: tutkija saa vapaaehtoisilta apua tutkimukseensa ja ihmiset mielekästä tekemistä sekä mahdollisuuden oppia ja vaikuttaa. Tutkielman yhtenä tavoitteena on esitellä Suomessa vielä melko tunnistamaton ilmiö ja tapaustutkimuksen avulla esitellä keinoja, joilla kansalaistiedettä voidaan edistää. Aineiston pohjalta tutkielmassa luodaan tapaustutkimukselle tyypillinen kuvaus kolmen verkkosivuston toiminnas-ta sekä teemoiteltu jako niistä keinoista, joilla ne pyrkivät tavoitteeseensa eli edistämään kansalaistiedettä. Näitä keinoja ovat muun muassa osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen, tehokas viestintä, verkkosivujen jatkuva kehittäminen ja kohtaamispaikkana ja projektialustana toiminimen.
 • Närhi, Joel (2015)
  Suomessa maahanmuutto on kasvanut viime vuosikymmeninä, ja maahanmuuttajat kohtaavat huomattavasti syrjintää. Yksi tapa parantaa ryhmän asemaa on kollektiivinen toiminta ryhmän hyväksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan identiteettien, syrjinnän ja kollektiivisen toiminnan välisiä suhteita. Identiteetit ja syrjintä vaikuttavat ihmisten halukkuuteen parantaa oman sisäryhmän asemaa kollektiivisen toiminnan avulla. Etninen ja kansallinen identiteetti ovat yhteydessä kollektiiviseen toimintaan sekä itsenäisesti että yhdysvaikutusten kautta. Syrjinnän oletetaan vaikuttavan identiteettien yhteyksiin kollektiiiviseen toimintaan ja sillä oletetaan olevan itsenäinen yhteys kollektiiviseen toimintaan. Tässä tukimuksessa tarkastellaan myös etnisen identiteetin ja kansallisen identiteetin muodostaman kaksoisidentiteetin vaikutusta kollektiiviseen toimintaan, sekä syrjinnän vaikutusta tähän yhteyteen. Tässä tutkimuksessa selvitetään identiteettien, syrjinnän ja kollektiivisen toiminnan suhteita venäjänkielisten maahanmuuuttajien joukossa Suomessa. Tämän tutkimuksen aineistona on 317 MIRIPS-FI kyselyn vastaajaa, jotka ovat kaikki syntyneet joko Venäjällä tai entisessä Neuvostoliitossa, ja muuttaneet Suomeen ennen vuotta 2008. Vastaajista 228 (76,3%) oli naisia ja 71 (23,7%) miehiä. Keski-ikä oli 45,1 vuotta. Tutkimuksen teoreettinen tausta on sosiaalisen identiteetin lähestymistavassa. Sosiaalisen identiteetin teoria sekä itsensä kategorisoinnin teoria tarjoavat lähtökohdan identiteettien ja kollektiivisen toiminnan suhteen analyysille. Politisoitunut kollektiivinen toiminta on toinen tapa käsitellä identiteettien ja kollektiivisen toiminnan suhdetta, ja syrjintää tähän suhteeseen vaikuttavana tekijänä. Näistä teorioista johdetaan hypoteesit identiteettien ja syrjinnän vaikutuksista kollektiiviseen toimintaan. Tutkimuksen tulosten mukaan etninen identiteetti ja havaittu syrjintä ovat yhteydessä halukkuuteen toimia kollektiivisesti oman sisäryhmän aseman parantamiseksi. Syrjinnän vaikutusta erillisesti etnisen ja kansallisen identiteetin, sekä kollektiivisen toiminnan välisiin yhteyksiin ei aiemmin ole juuri tarkasteltu. Etnisen identiteetin ja kollektiivisen toiminnan yhteyteen kuitenkin saattaa vaikuttaa kansallinen identiteetti. Syrjintä puolestaan moderoi kansallisen identiteetin yhteyttä kollektiiviseen toimintaan. Tutkimuksen lopuksi pohditaan aineiston ja menetelmien rajoitteita, jotka osaltaan saattavat vaikuttaa siihen, että useita hypotetisoiduista yhteyksistä ei havaittu tässä aineistossa. Vähemmistöjen kollektiivinen toiminta voidaan monien mielestä nähdä yhteiskunnan vakautta uhkaavana tekijänä, mutta tutkimuksen lopussa käsitellään myös näkökulmia, joiden mukaan vähemmistöjen toiminnassa ei ole mitään ongelmallista. Jatkotutkimuksen aiheina ainakin on tarpeellista selvittää enemmän syrjinnän vaikutusta identiteettien yhteyksiin kollektiiviseen toimintaan. Lisäksi on epäselvää, miten kaksoisidentiteetti tulisi operationalisoida. Tässä tutkimuksessa käytetyistä lähteistä keskeisimmät ovat seuraavat: Simon, B. & Klandermans, B. (2001). Politicized Collective Identity: A Social Psychological Analysis. American Psychologist, 56, 319–331. Tajfel, H. & Turner, J. (1979). An Integrative Theory of Intergroup Conflict. Teoksessa W. G. Austin & S. Worchel (toim.), The Social Psychology of Intergroup Relations (s. 33–47.). Monterey: Brooks/Cole. Turner, J. (1987). A self-categorization theory. Teoksessa J. Turner, M. Hogg, P. Oakes, S. Reicher & Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D. & Wetherell, M. S. (1987). Rediscovering the Social Group: A Self-Categorization Theory. Oxford: Blackwell.
 • Nelimarkka, Sini (2015)
  Tämän pro gradu-tutkielman taustalla on organisaatioiden toimintaympäristöjen muutos ja julkisuuden hallitsemattomuus. Ne vaativat organisaatioiden viestinnältä mukautumista uusiin olosuhteisiin. Lisäksi muuttuneiden toimintaympäristöjen haasteet altistavat kriiseille, joille yksikään organisaatio ei ole tänä päivänä immuuni. Tutkimuksen aiheena on suomalaisen designyritys Marimekon plagiointikriisi vuonna 2013 ja sen kriisiviestintä mediassa. Kriisissä oli kysymys plagiointiepäilysten sarjasta, jossa Marimekon kuosien huomattiin muistuttavan aiemmin julkaistuja teoksia. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten kriisi rakentui ja millaisia vaiheita kriisistä voidaan erotella sekä millä tavalla Marimekko reagoi kriisin aikana. Työn teoreettinen viitekehys koostuu maineenhallinnan ja kriisiviestinnän teorioista. Teoreettisen viitekehyksen keskiössä ovat maineareenat eli organisaation ja yleisön harjoittaman viestinnän yhdistävyyden tai hajottavuuden määrittely. Lisäksi kriisiviestintää lähestytään mainestrategioiden eli viestinnän institutionaalisuuden tai henkilökohtaisuuden näkökulmasta. Teoreettista viitekehystä täydennetään lisäksi kriisivalmiusstrategioilla eli tutkimalla mikä on organisaation vastuu kriisistä, millainen kriisihistoria sillä on ja millaiset ovat sen suhteet sidosryhmiin. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen tapaustutkimus. Tutkimuksessa on käytetty media-aineistoa eli se koostuu Marimekon plagiointikriisistä julkaistuista verkkouutisista. Tutkimuksen kohteena olevaa mediasisältöä on analysoitu määrällisen sisällönerittelyn menetelmin teorialähtöisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että uutisoinnin yleiskuvan perusteella kriisi rakentuu varsin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja ajanjaksoksi, jossa toisaalta erottuu alkuvaiheen selkeä leimahduspiste. Lisäksi kokonaiskuvasta erottuu kukin yksittäinen plagiointitapaus omana kokonaisuutenaan. Kriisin jälkeen seurasi hiljalleen rauhoittuva kriisin jälkeinen vaihe. Kun tarkastellaan organisaation ja yleisön viestintää, selkeimmin erottuu asetelma, jossa yleisö haastaa organisaation vallitsevan maineen. Kriisin aikana nähtiin myös organisaation hyökkäävän yleisön keskuudessa hallitsevaa mainetta vastaan. Kriisi oli luonteeltaan toistuva ja aaltoileva, ja myös liike maineareenoilta toiselle oli edestakaista. Lisäksi tutkimuksen tulokset osoittavat, että Marimekon viestintä kriisin aikana oli valtaosin institutionaalista. Tulosten mukaan Marimekon kriisiviestintä käynnistyi hitaasti. Myöhemmin se aktivoitui reagoinnissaan, jota leimaa voimakas tapahtuneen kieltäminen läpi kriisin. Lisäksi tuloksista käy ilmi, että Marimekko käyttää oikeutuksen strategiaa eli vakuuttelee ryhtyvänsä toimiin suunnitteluprosessin valvonnan parantamiseksi. Läpi kriisin esillä onkin kysymys kriisivastuusta, eli toisin sanoen Marimekon ja suunnittelijoiden roolijaosta − oliko Marimekko yhtiönä syyllinen vai syytön tapahtumiin. Tutkimuksen keskeisiä lähteitä ovat muun muassa Aula ja Mantere, W. T. Coombs, Deephouse, Elsbach sekä Aula ja Åberg.
 • Nikula, Ida (2015)
  I denna pro gradu-avhandling granskar jag och lyfter fram hurudana erfarenheter närståendevårdare har av att vara närståendevårdare samt hurudana tankar de har om de tjänster de erhåller från olika aktörer. Syftet med avhandlingen är att vidare studera hur dagens omsorgspolitik inverkar på närståendevårdarnas upplevelser av sin vardag samt tillgång till tjänster. Materialet består av 13 närståendevårdare i Grankulla i åldrarna 39-89. Materialet analyserades genom en materialbaserad och teoristyrd innehållsanalys. Analysen styrdes dels av forskningsfrågorna och dels av på förhand bestämda teoretiska närmandesätt. En av de mest centrala teoretiska utgångspunkterna är socialt och aktivt medborgarskap. Forskningsfrågorna lyder: Hur beskriver närståendevårdarna sitt arbete som närståendevårdare? Vad berättar närståendevårdare om de tjänster och stöd de får i sitt arbete? På vilket sätt påverkar dagens omsorgspolitik på hurudana tjänster närståendevårdare erbjuds samt hur de upplever sin situation? Resultaten delades in i två avsnitt som svarar på de två första forskningsfrågorna. Det första avsnittet, som svarar på den första forskningsfrågan, delades in i fyra teman: hälsa, bundenhet, livsförändring samt drivkraft. Det andra avsnittet svarar på den andra forskningsfrågan och delades in i teman: kommunen, det sociala nätverket, organisationer och grupper samt kontakten till myndigheter. De mest centrala resultaten visar att ansvaret över människors omsorg förflyttats från det offentliga (kommunen) till organisationer, familjer och den enskilda individen. Faktorer som inverkar på hur väl närståendevårdare orkar med sin uppgift samt tillgång till tjänster hänger samman med hurudana medborgarroller närståendevårdaren tar till sig i kontakten med olika aktörer som erbjuder service. Detta studerades bl. a genom aktivt och socialt medborgarskap och visade att det är huruvida närståendevårdaren är resurssvag eller resursstark som bl. a påverkar närståendevårdarens hälsa och tillgång till tjänster. Dagens omsorgspolitik tycks förvänta sig att närståendevårdare ska vara aktiva medborgare med tillräckliga resurser för att kunna bli garanterade tjänster. Kommunen och det offentliga tycks inte längre ansvara över människors omsorg, utan istället ansvara över finansiering av serviceproduceringen samt närståendevårdsarvodet.
 • Kotkavuori, Veera (2015)
  Social networking services have become an increasingly central way for people to interact with each other. Facebook, the most popular social networking service in the world, is believed to support the maintenance and creation of social relationships. In order to understand the way these services influence social relationships it is important to take into account the personal uniqueness of the people using them. At the same time concerns have been raised about the development of social capital. Being in contact has never been easier and yet people spend more time alone than before. In this study the relationship between the intensity of Facebook usage, personality trait extraversion and three types of social capital (bridging, bonding and maintained) were studied. The aim was to see whether the intensity of Facebook usage is associated with individuals’ perceived social capital and to examine if extraversion affects this association. The theoretical framework of this study consists of social capital theory and trait theory of personality. They are applied to the context of information and communications technology research. The data was gathered using an online survey (N = 487). The sample consists of adult Finnish Facebook users. Most of the respondents were female (72 %) and students (89 %). The analyses were made using factor analysis and multiple regression analysis. The main finding is that the intensity of Facebook usage is positively associated with perceived bridging and maintained social capital. In addition, extraversion was found to be positively associated with bridging and maintained social capital, even more so than Facebook intensity. However, the relationship between extraversion and social capital is mediated by the intensity of Facebook usage. This means that extraversions relation with social capital can partly be explained by the influence of the intensity of Facebook usage. Moreover, the relationship between the intensity of Facebook usage and bridging social capital is moderated by extraversion. This means that the relationship is stronger for people who perceived themselves as less extraverted in comparison to people who perceived themselves as highly extraverted. Bonding social capital was not found to be a reliable scale so it was deleted from the analyses. These findings support the idea that Facebook can be a useful tool to support the formation and maintenance of individual’s bridging and maintained social capital. It can be particularly useful for people who do not perceive themselves as highly extraverted. Main sources: Ellison, N. B., Steinfield, C. and Lampe, C. (2007). The Benefits of Facebook “friends:” Social Capital and College Students’ use of online social networking sites. Putnam, R. D. (2000). Bowling alone: The collapse and revival of American community. Wilson, R. E., Gosling, S. D. and Graham, T. L. (2012). A Review of Facebook Research in the Social Sciences. Hanifi, R. (2015). Sosiaaliset suhteet järjestäytyvät uudelleen. Hamburger, Y. A. and Ben-Artzi, E. (2000). The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet.
 • Pietilä, Suvi (2015)
  Tutkielman aiheena ovat suomalaiset työväenkirjastot 1910-luvulla vuoden 1918 sisällissotaan saakka. Kirjastoja tutkitaan yhden esimerkkityöväenkirjaston eli Sörnäisten työväenyhdistyksen naisosaston kirjaston kokoelmaa ja lainausta analysoimalla. Tapaustutkimuksen avulla pyritään tuottamaan yksityiskohtaista tietoa työväenkirjaston lainauksesta ja lainaajista, joita on aiemmin tutkittu ainoastaan pinnallisesti. Tarkoituksena on tutkia, millaista kirjallisuutta työväenkirjastojen käyttäjät itse mieluiten lainasivat esimerkiksi työväenliikkeen johdon suositusten sijaan. Lainatuinta kirjallisuutta analysoidaan Sörnäisten työläiskaupunginosan ja vuoden 1918 sisällissodan kontekstissa. Millaisia teemoja luetuin kirjallisuus käsitteli? Lopuksi tutkimuskirjastoa verrataan alueen toiseen kirjastoon eli Helsingin kaupunginkirjaston Kallion toimipisteeseen. Vertailun tarkoituksena on tutkia, näkyikö työväenkirjastojen lainauksessa omalaatuisia piirteitä suhteessa yleisiin kirjastoihin. Tutkielmassa käytetään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Pääasiallinen aineisto muodostuu Työväen Arkiston Sörnäisten työväenyhdistyksen kirjastoa koskevista dokumenteista, joiden sisältöä eritellään. Kirjaston lainaajakirjan perusteella lasketaan, kuinka monta lainaa kukin kokoelman nimeke saavutti vuosina 1911−1918. Kirjaston kirjat voidaan täten asettaa suosionmukaiseen järjestykseen. Lisäksi kullekin lainalle nimetään lainaaja, josta pyritään selvittämään työväenyhdistyksen jäsenluetteloiden avulla taustatietoja kuten jäsenyys työväenyhdistyksessä ja sukupuoli. Tieto lainaajista jää vajavaiseksi toisaalta lähdeaineistojen puutteellisten merkintöjen ja toisaalta kirjaston kuulumisen naisosastolle vuoksi. Naisosaston jäsenluetteloita ei ollut saatavilla, minkä vuoksi käytettävät koko yhdistystä koskevat jäsenluettelot antavat lisätietoa ainoastaan niistä lainaajista, jotka kuuluivat Sörnäisten työväenyhdistykseen. Joka tapauksessa tietämystä työväenkirjastojen käyttäjistä voidaan lisätä, mistä ovat osoituksena SPSS-ohjelman avulla laskettavat tunnusluvut ja piirrettävät kuvaajat. Tutkielman toisessa vaiheessa tutkimuskirjaston kokoelmasta valitaan kymmenen lainauksen perusteella kiinnostavinta nimekettä, joiden sisältöä analysoidaan. Tarkoituksena on kuvailla teoksia yksityiskohtaisesti kirjallisuustieteen kertomuksen tutkimuksen käsitteiden avulla. Luetun kirjallisuuden ominaispiirteet puolestaan osoittavat, millainen kirjallisuus tutkimuskirjaston käyttäjiä ensisijaisesti kiinnosti. Kirjallisuuden ominaislaatua verrataan tietoon työväenkirjastoista ja työväenkirjallisuudesta yleensä. Mahdolliset eroavuudet tuodaan esiin. Viimeisessä vaiheessa tietoa tutkimuskirjaston lainauksesta ja lainaajista peilataan vuoden 1920 Helsingin kaupungin tilastollisen vuosikirjan tilastoihin Kallion kirjastosta 1910-luvulla sekä kirjaston hankintaluetteloon 1900-luvun taitteesta. Tutkimuskirjastosta lainatut nimekkeet olivat lähinnä kaunokirjallisuutta, kun taas tietokirjallisuuden osuus lainauksesta oli ainoastaan arviolta kahdeksan prosenttia. Lainaajien enemmistö muodostui naisista, mutta myös miehiä oli lainaajien joukossa paljon etenkin tarkastelujakson alkupuolella. Ajan kuluessa miesten osuus lainaajien joukossa kuitenkin väheni. Kirjaston käyttäjistä arviolta puolet kuului Sörnäisten työväenyhdistykseen. Toinen puoli lainaajista on todennäköisesti ollut lähinnä työväenyhdistyksen naisosaston jäseniä. Vähintään muutama lainaaja on tullut täysin yhdistyksen ulkopuolelta, sillä he ovat jäsenluetteloista puuttuvia miehiä. Työväenyhdistyksen sisäisten lainaajien taustatiedot antavat viitteitä siitä, että työväenkirjastoja käyttivät heidän joukossaan eniten kirjastojen pitkäaikaiset aktiivijäsenet. Vuoteen 1918 mennessä yhdistyksen jäsenten osuus putosi kirjastonkäyttäjien joukossa ja lainaajat olivat lähinnä mahdollisia naisosastolaisia eli työväenyhdistykseen kuulumattomia naisia. Ylipäätään lainausaktiivisuus väheni tarkastelujakson edetessä, mikä saattaa viitata kokoelman vanhentumiseen: uusia kirjoja ei enää hankittu, minkä vuoksi kiinnostus kokoelmaa kohtaan oli myöhemmin vähäisempää. Tutkimuskirjastoa voidaan verrata muihin työväenkirjastoihin, mitä tehtäessä tulee kuitenkin huomioida kirjastonkäyttäjien naisenemmistö. Aiempi työväenkirjastoja koskeva tutkimus on osoittanut, että kaunokirjallisuutta lainattiin enemmän kuin tietokirjallisuutta, mikä pätee tutkimuskirjastoonkin. Kallion kirjastosta lainattiin puolestaan todennäköisesti hieman enemmän tietokirjallisuutta, vaikka sielläkin lähinnä työläisistä muodostunut lainaajakunta lainasi mieluiten kaunokirjallisuutta. Kallion lainaus ei näytä erityisesti poikenneen tutkimuskirjastosta. Seuraavassa vaiheessa lainatuista kirjoista valittiin kymmenen nimekettä tarkempaan analyysiin. Seitsemästä lainatuimmasta nimekkeestä viidessä on naispuolinen päähenkilö ja rakkaus-teema. Maurice Leblancin 813 ja Juhani Ahon Juha ovat poikkeus, mikä selittänee niihin kohdistuneita miesten lainoja. Lainatuinta kokoelmanosaa voi kokonaisuutena kuvailla rakkautta, uskontoa ja luokkaeroja korostaneeksi kirjallisuudeksi, joka ei ollut suoraan sosialistista tai aggressioon yllyttävää. Sörnäisten kirjaston tapauksessa naiset ja miehet ovat lainanneet osittain eri kirjallisuutta. Muissa työväenkirjastoissa, joissa lainaajat lienevät edustaneen tasaisemmin eri sukupuolia, lainatuin kaunokirjallisuus oli useammin miesten kirjoittamaa ja suoremmin yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa kuin tutkimuskirjastossa. Kiinnostavaa on lainaajien taipumus suosia tutkimuskirjastossa uskontoa käsittelevää kirjallisuutta , mikä ei oletettavasti ollut työväenliikkeen johdon mieleen. Suosituimman kokoelmanosan taipumus korostaa luokkaeroja toisaalta kuitenkin osoittaa, että myös aikalaisten halveksima ajanvietekirjallisuus saattoi synnyttää luokkatietoisuutta ja edistää työväenliikkeen pyrkimyksiä. Tapaustutkimus osoitti, miten tärkeää kaunokirjallisuus on ollut työväenkirjaston käyttäjille. Juuri työläisten lainaaman kaunokirjallisuuden tutkimusta on jatkettava, sillä sitä ei ole juurikaan harjoitettu toisin kuin esimerkiksi sosialistisen teoriakirjallisuuden tutkimusta. Romaanit ovat kokoelmanosa, jolla on lainauksen perusteella ollut eniten vaikutusvaltaa työväenkirjastojen käyttäjiin. Vaikka niiden vaikutuksella työläisten maailmankuvaan voi ainoastaan spekuloida, on heidän ajattelunsa saanut lainatusta kirjallisuudesta vähintäänkin virikkeitä.
 • Scherz, Heidi (2015)
  Previous research on women in socialist East Germany has neglected to adequately or critically investigate the way in which female gender identity and gendered subjectivity was constructed in discourse. Furthermore, there has been a short- sighted neglect of socialist public discourse as source material for investigations not just of every day life in socialism but in the construction of individual subjectivities as well. The paper adopts a post-structuralist theoretical framework that draws on the traditions of second-wave gender history and operationalizes a modified version of Laclau and Mouffe’s model of discourse in order to investigate how gender identity and subjectivity was constructed in female-oriented public discourse in the German Democratic Republic. The analysis reveals nuances about the ways in which the various discourses that were in play modified and contested the definition of woman which heretofore had been glossed over by the heavy hand of preconception. In turn, the resultant, more nuanced picture of female gender identity uncovers important new avenues of investigation into the discursive construction of female identity and subjectivity in the GDR.
 • Saarinen, Kaisa (2015)
  Ennakollisen lastensuojeluilmoituksen tarkoituksena on tuoda huoli syntymättömästä lapsesta viranomaisten tietoon, jotta perheelle voidaan järjestää apua ja tukitoimia. Espoossa aikuissosiaalityön sosiaalityöntekijät toimivat ennakollisessa lastensuojeluprosessissa prosessinomistajina. Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ennakollisten lastensuojeluprosessien dokumentteja ylisukupolvisten siirtymiennäkökulmasta. Tavoitteena oli tuoda esiin ehkäisevän sosiaalityön tavoite prosessin käsittelyssä. Tutkimuksessa dokumenttiaineistoa tutkittiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Aineistona olivat Espooseen ajalla 1.3.2010–28.2.2014 saapuneiden ennakollisten lastensuojeluilmoitusten dokumentaatio. Aineiston analyysissä käytettiin teemoittelua ja tyypittelyä. Toista tutkimuskysymystä varten muodostettiin pienempi aineisto, jossa hyödynnettiin Clinical Data Miningia (CDM). Sosiaalityöntekijöiden tekemän dokumentaation perustella aineistosta on löydettävissä kuusi huoliteemaa, joiden perusteella asiakkaiden tilanteet jakaantuvat. Teemat ovat: päihteidenkäyttö, maksamattomat laskut ja asumisen ongelmat, mielenterveys- ja vuorovaikutusongelmat, lähisuhdeväkivalta ja aggressiivinen käytös, nuori ikä ja heikot verkostot sekä vanhemman oma lastensuojeluasiakkuus. Tilanteissa, joissa ennakollinen lastensuojeluprosessi on johtanut lastensuojeluilmoitukseen ja lastensuojeluasiakkuuteen, on yhteistä että perheessä on useita ja akuutteja ongelmia. Palvelut ja työskentely kohdistuvat tulevaan äitiin, vaikka tulevan isän tilanteesta olisi suurin huoli. Syntymättömän lapsen ja tulevan isän näkökulmaa tulisi vahvistaa työskentelyssä ja dokumentaatiossa. Lähiverkosto ja sen antama tuki voisivat jatkossa olla ennakollisissa lastensuojeluprosesseissa voimavara, jonka eteen kannattaa työskennellä. Moniammatillisen työn kehittäminen ja työntekijöiden yhteinen koulutus olisi ylisukupolvisten siirtymien ja ehkäisevän työn kannalta tärkeää.
 • Haataja, Johnny (2015)
  Tiivistelmä – Referat – Abstract Den centrala forskningsfrågan för pro gradun är: Hur påverkar boendemiljön och grannskapet det subjektiva välbefinnandet och hur starkt är sambandet? Syftet med studien är att bidra till en större förståelse inom socialt arbete för socialpolitiska frågor som stadsplanering och segregation. Genom olika kvantitativa metoder försöker jag belysa svårfångade fenomen som välbefinnande och grannskapseffekter. Materialet som jag använder är fritt tillgängligt på nätet och innehåller 54673 observationer och 586 variabler från 23 olika länder. Centrala teman jag använde i studien var en bred definition på välbefinnande, som innefattade vitalitet, själförtroende, emotionellt välbefinnande, positiv handlingsförmåga, livsnöjdhet och fysisk hälsa. Grannskapskontexten mättes med hjälp av tillit till grannar och hur man uppskattade och märkte sin omgivning och om man var rädd att vistas ute efter mörkrets intåg i sitt bostadsområde. Jag studerade också hur variationen ser ut mellan de nordiska länderna och om det finns skillnader inom Finland och Sverige. Slutligen så undersökte jag profiler på olika grupper med skilda grader av välbefinnande och trygghet i grannskapet. Jag testade för olika attityder till olika samhällsfrågor som immigration, politisk orientering och tillit till olika statliga och europeiska institutioner. Den slutsats som har kunnats dras från de olika analyserna av materialet är att grannskapet samvarierar kraftigt med det subjektiva välbefinnandet, ju högre tillit och trygghetskänsla till sin boendemiljö, desto högre känsla av välbefinnande. Variationerna mellan de nordiska länderna, visade att framför allt Danmark låg högst både vad gälde personligt och socialt välbefinnande, medan Finland hade lägsta värden. Variationer mellan regioner i Finland och Sverige. Profilerna uppvisade stora skillnader, tilliten till institutioner som parlament, polis, partier och europaparlamentet var större ju högre värden man hade på välbefinnande och garnnskapskontext. Den politiska orienteringen vänster-höger var starkt polariserad.
 • Huldén, Päivi (2015)
  Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella pääkaupunkiseudulla toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien 18–29-vuotiaiden nuorten kirjoituksista sitä, miten he määrittävät sosiaalisen hyvinvointinsa osatekijöitä, pahoinvointia ja syrjäytymistä sekä tarkastella sitä millaiseksi opiskelijakuraattorityö nuorten kirjoituksissa jäsentyy. Tutkimuksessa on myös määritetty millaisia identiteettejä nuorille muotoutuu sekä millaisia mahdollisia rooleja kuraattorille ammattilaisena muodostuu. Tutkimusaineisto koostuu nuorille tutkimusta varten järjestetyissä kirjoitustilaisuuksissa kerätystä kirjoitusaineistosta (N=24). Nuoret kirjoittivat etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien apukysymysten pohjalta yleisesti nuorten elämään liittyvistä asioista (koulunkäynti, vapaa-aika, harrastukset, kaverit, perhe, päihteidenkäyttö ja tulevaisuudensuunnitelmat) sekä tutkimusteemoista (sosiaalinen hyvinvointi, pahoinvointi, syrjäytyminen sekä opiskelijakuraattorityö). Saatu aineisto analysoitiin diskurssianalyysin avulla. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä on sosiaalinen konstruktionismi sekä idealistisena orientaationa sosiaalityöhön liittyvä ryhmien äänen kuuluviin nostaminen, mikä tässä tutkimuksessa viittaa nuorten oman äänen vahvistamiseen. Nuorten kirjoituksista määrittyy kuusi eri tulkintarepertuaaria, jotka nimettiin seuraavasti: ”Päihteidenkäytön sosiaalinen ulottuvuus”, ”Valtavirrasta poikkeaminen”, ”Yksinäisyys ja syrjäytyminen”, ”Sosiaalisuuden paine”, ”Toisten kanssa asioiden jakamisen tärkeys” ja ”Asioiden jakaminen ammattilaisen kanssa”. Päihteiden käytön sosiaalista ulottuvuutta koskevassa repertuaarissa korostuu nuorten sosiaalisten suhteiden rakentaminen ja rakentuminen päihteidenkäytön yhteydessä. Tässä repertuaarissa nuorille määrittyy avuttoman identiteetti. Valtavirrasta poikkeamisen repertuaarissa määrittyy päihteiden vähäinen käyttö ja ei-käyttäminen. Identiteetiksi nuorille tässä repertuaarissa muotoutuu itsenäisen nuoren identiteetti. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen repertuaarissa korostuu yksinäisyys toisaalta ei-haluttuna tilana, mutta myös tietoisesti valittuna. Identiteeteiksi nuorille määrittyy yksinäisen identiteetti sekä oman tiensä kulkijan identiteetti. Sosiaalisuuden paine -repertuaari kuvaa nuorten sosiaalisiin suhteisiin liittyviä vaatimuksia ja pakkoja. Muodostuneita identiteettejä ovat vastuullisen nuoren, erilaisen sekä avuttoman identiteetit. Toisten kanssa jakamisen tärkeys -repertuaari kuvaa nuorten välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista asioiden jakamista. Asioiden jakaminen ammattilaisen kanssa -repertuaarissa määrittyy kuraattorityö kiusaamiseen puuttumisena, ratkaisujen löytämisenä, neuvojen saamisena sekä ymmärryksen ja empatian kokemisena kuraattorin taholta. Kuraattorin saamia rooleja ovat ulkopuolisen, kiusaamiseen puuttujan, ratkaisujen löytäjän, neuvonantajan ja lohduttajan roolit. Avainsanat: Nuoret, sosiaalinen hyvinvointi, pahoinvointi, syrjäytyminen, opiskelijakuraattorityö, diskurssianalyysi
 • Ulma, Sonja (2015)
  Tässä työssä tutkitaan mieskuvaa 2010-luvun puolivälissä Suomessa esitetyissä televisiomainoksissa stereotyyppien ja normien sekä niiden purkamisen näkökulmasta. Tutkielmassa tarkastellaan, millaisia stereotyyppisiä tai normatiivisia mieskuvia televisiomainokset toistavat tai purkavat. Työssä tutkitaan stereotyyppien purkamiskeinoja ja tarkastellaan, miten televisiomainokset voisivat toimia stereotyyppien purkamisen välineinä. 2010-luvulla televisio on edelleen keskeinen media ja audiovisuaalisten mainosten kulttuurinen merkitys on vain levinnyt internetin videopalveluiden myötä. Mainonnalla on selvästi muusta televisio-ohjelmistosta erottuva tehtävä: sen tarkoituksena on myydä. Mainonta pyrkii suostuttelemaan katsojia tiettyihin tulkintapoihin, jotka lisäävät tuotteen myyntiä. Näin tehdessään se tulee määritelleeksi, mikä on haluttavaa, kaunista, hyväksyttyä ja tavoittelemisen arvoista. Televisiomainokset kertovat paljosta muustakin kuin vain myymästään tuotteesta. Mainokset normien luojina ja kulttuurin tuottajina tulevat automaattisesti määrittelemään myös sukupuolen merkitystä nykykulttuurissa. Luodessaan mielikuvia ihanneihmisestä ne luovat paitsi käsityksiä ihanteellisesta miehestä ja naisesta, mutta myös tavallisesta miehestä ja naisesta. Tällä on vaikutusta siihen, miten ihmiset suhtautuvat itseensä ja muihin. Stereotyypit ja normit toimivat hegemonian vahvistamisen välineinä. Niiden avulla ihmisiä luokitellaan kategorioihin ja eriarvoisiin asemiin. Stereotyyppien purkamiseen keskittyvä tutkimustieto on erittäin vähäistä. Stereotyyppien rakentuminen ja niiden näkyminen menneessä ja nykyisessä mainoskuvastossa ovat laajalti käsiteltyjä aiheita, mutta purkamista käsittelevä aineisto nojaa usein ajatuksiin vastaanottajan vastakarvaanlukemisen kyvystä. Tuottajalähtöistä näkökulmaa varten tässä tutkielmassa syvennytään Stuart Hallin teoriaan stereotyyppien purkamisesta. Esitän, että Hallin esittelemien kolmen stereotyyppien purkamiskeinon lisäksi on neljäskin keino purkaa stereotyyppejä: stereotyypin rikkomisen esittäminen normaalitilana. Lisäksi esitän, että stereotyyppien purkamiskeinoja voidaan hyödyntää myös normien purkamiseen. Tutkimus on yhdistelmä määrällistä ja laadullista tutkimusta. Tarkastelun kohteeksi valittiin kaksi Suomen vanhinta ja katsotuinta mainosrahoitteista televisiokanavaa: MTV3 ja Nelonen. Nämä kanavat ovat myös molemmat valtakunnallisia televisiokanavia. Tutkimusta varten nauhoitettiin digiboksille ennustettavasti katsotuimpien ohjelmien (Loirinuotilla ja Kingi) jaksoja kevään 2015 ajalta. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että 2010-luvun puolivälin televisiomainokset pääsääntöisesti noudattavat sukupuolinormeja. Voidaan sanoa, että sukupuolen näkökulmasta mainoksissa on enemmän normeja kuin stereotyyppejä, vaikka näiden välille onkin usein vaikea vetää rajaa. Televisiomainosten voidaan todeta pyrkivän aktiivisesti purkamaan niin stereotyyppejä kuin normeja 2010-luvun puolivälissä. Näin tekevien mainosten määrä on vähäinen, mutta mahdollisesti kasvava. Tässä tutkielmassa esitetään useita mainosesimerkkejä, joissa sukupuolistereotyyppiä tai -normia on tietoisesti tuottajanäkökulmasta pyritty purkamaan. Nämä mainokset saattavat edustaa ensimmäisiä heijastuksia kulttuurista, jonka käsitykset sukupuoleen liittyvistä säännöistä ja odotuksista ovat murtumassa.
 • Höök, Heidi (2015)
  This study explores the life and future prospects of refugees who live in urban areas in developing countries. The study focuses on urban refugees in Kampala, the capital of Uganda which has over 62,000 refugees from several neighbouring countries with fluctuating conflict situations. More than half of the world’s refugees reside in cities today, and the number is expected to increase. However, international assistance and attention focuses still mainly on refugee camps and settlements. Approximately 86 per cent of the world’s refugees reside in developing countries where resources to ensure the rights of refugees are scarce. They are facing numerous challenges related to rapid urbanisation, and their governments are reluctant to allow refugees to settle in urban areas. Urban refugees struggle for survival in precarious living conditions amongst other urban poor. Refugees live in the socio-economic margins mainly on their own. This study participates in the discussion and the search for solutions for urban refugees in protracted refugee situations. The purpose of this thesis is to increase understanding of how urban refugees perceive their lives and future opportunities in the diverse and dynamic context of Kampala. The central concepts of this interdisciplinary study mainly draw upon social psychology. The ways in which refugees perceive their lives among other social groups in Kampala is analysed through social categorisation. The study explores refugees’ perceptions of stereotypes, prejudices and discrimination as they are manifested in social interaction with locals and authorities. These perceptions are then analysed within the wider frame of integration and marginalisation. The primary data that was collected during a six-week fieldwork period in Kampala in spring 2013 consist of 21 thematic interviews, observation, informal discussions and a field diary. The data was analysed by conducting qualitative content analysis. The interviewed refugees were of different nationalities, ages, genders and backgrounds. The findings reveal that urban refugees varyingly face prejudices and discrimination in their daily interaction with Ugandans as well as within institutional contexts such as schools, health care centres and the police. The study demonstrates that real and perceived discrimination as well as anticipation of it have real implications on refugees’ lives. They are particularly vulnerable to discriminatory practices as they have little means to overcome grievances caused by discrimination. The analysis shows that refugees perceive to be regarded as strangers who are not accepted to be part of Ugandan society. They are left to survive on their own, excluded from their rights to justice and equality. Particularly the most marginalised refugees have little possibilities to improve their situation. The analysis also reveals frictions, hostilities and discrimination within the urban refugee population. One of the central conclusions of the study is the need to acknowledge the diversity of urban refugees in all approaches to them. Owing to perceptions that refugees are not accepted and disrespected social category in Kampala, refugees feel that they are deprived of their rights and opportunities to improve their lives in Kampala. Kampala represents a place where the life of refugees is characterised by stagnation, difficulties and unfreedoms that restrict them from changing the course of the lives. The analysis shows that refugees perceive that in Europe and North America refugees are accepted as members of society and hence able to build a better future for them and their children. The study concludes that urban refugees have little incentive to integrate into local society if they perceive that refugees are trapped in the social, political and economic margins. In the light of the continuing trends of urbanisation and growing number of urban refugees, the study underlines the need to take urban refugees into consideration in international, national and local policies and practices to ensure that refugees can enjoy equal rights and that the growth of cities is socially, economically and environmentally sustainable.
 • Stycz, Mari (2015)
  Pro gradu -tutkielmani tarkoitus oli selvittää miten vuosina 2009–2013 toteutettu Paltamon täystyöllistämiskokeilu, Paltamon malli, vaikutti työllistyneiden hyvinvointiin. Tavoitteenani oli lisäksi tuoda esiin työllistyneiden sosiaalityön tarpeita sekä sosiaalityön roolia mallissa ja näin tuoda esiin sosiaalityön tärkeys työttömien aktivoinnissa. Tutkielmani taustalla vaikutti mallin lähtökohtien ja toteutuksen ristiriita, jonka havaitsin ollessani harjoittelussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella vuonna 2011. Olin mukana Paltamon mallin arviointitutkimuksessa ja seurasin läheltä sekä Paltamon mallia, että sitä monipuolisesti tutkivaa arviointitutkimusta. Paltamon mallin tavoite oli työllistää kaikki Paltamon kunnan työttömät työnhakijat välityömarkkinoille. Mallilla tavoiteltiin palkkasuhdetta, työkuntoutusta ja syrjäytymisen ehkäisemistä. Mallin tarkoitus oli tarjota kaikki työllistyneiden tarvitsemat työvoima-, terveys- ja sosiaalipalvelut yhden luukun periaatetta noudattaen, Paltamon Työvoimatalosta. Tutkielman viitekehys on aktivointipolitiikka, jossa sosiaalityö on saanut merkittävän roolin. Lainsäädännöllä sosiaalityö on liitetty vahvasti työttömien aktivointijärjestelmään. Kunnallinen sosiaalityö ja työvoimapolitiikka on liitetty yhteen aktiivisen sosiaali- ja työvoimapolitiikan myötä. Tutkimuskysymykseni olivat: 1. Millä tavalla Paltamon malli vaikutti työllistyneiden hyvinvointiin? 2. Millaisia sosiaalityön tarpeita Paltamon malliin työllistyneillä oli? Ja 3. Mikä oli sosiaalityön rooli Paltamon mallissa? Tutkielmani on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja sen aineisto koostuu kuudesta Paltamon mallissa työskentelevän toimihenkilön sekä Paltamon kunnan sosiaalihuollossa työskentelevän sosiaalialan ammattilaisen teemahaastattelusta. Analyysimenetelmänä käytin sisällönanalyysiä. Hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden jäsentämisessä käytin Erik Allardtin hyvinvoinnin Having-, Loving- ja Being-jaottelua. Tutkielmani mukaan Paltamon malli vaikutti työttömien hyvinvointiin sekä sitä lisäävästi, että heikentävästi. Mallin keskeisimpiä hyvinvointia lisääviä tekijöitä olivat työllistyminen, terveydenhuolto, yhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet. Työllistyneiden hyvinvointia heikensivät mielekkään työn puuttuminen, toiminnan alussa toiminnanjohtajan ja toimihenkilöiden asenteet sekä sosiaalialan asiantuntijuuden ja osaamisen puuttuminen. Työllistyneiden sosiaalityön tarpeista tärkeimpinä esiin nousivat varsinkin nuorten motivointiin ja kannustamiseen liittyvät sekä monimutkaisten ja kasautuneiden ongelmien ratkaisuihin liittyvät toimintatavat. Mallin toteutuksessa ei otettu mukaan sosiaalityön osaamista ja asiantuntemusta vaan sosiaalityö näyttäytyi mallin ulkopuolisena, sen aukkoja korjaavana toimintana. Työttömien aktivoinnissa sosiaalityön osaamista tarvitaan työttömien motivoinnissa, sosiaalisessa muutostyössä. Työttömien motivaation työllistyä ja saada aikaan elämässä muutosta tulee lähteä työttömästä itsestään ja tässä motivoinnissa tarvitaan sosiaalityön asiantuntijuutta. Työttömien työkyvyn ylläpito ja työhön kuntoutus ovat välityömarkkinoiden keskeisimmät tavoitteet. Välityömarkkinoiden on tarkoitus olla väliaikaisratkaisu työn ja työttömyyden välillä. Kuitenkin osalle työmarkkinoiden ulkopuolella oleville työllistyminen avoimille työmarkkinoille ei ole mahdollista. Heille tulisi kehittää avoimien työmarkkinoiden ulkopuolelle erilaisia työskentelymahdollisuuksia, joissa he voisivat ylläpitää ja parantaa hyvinvointiaan ja näin elää aktiivista elämää.
 • Jokinen, Kalle (2015)
  Mediatalot kärvistelevät ennen näkemättömässä talousahdingossa. Vaikka ne Suomessa takovat pääosin vielä voittoa, ei tulos pörssitaloudessa riitä. Nihkeää taloussuhdannetta merkittävämpi murheenkryyni on internet, jonne sekä tuotanto että erityisesti kulutus siirtyvät. Yleisöt ovat verkossa suurempia kuin koskaan, mutta printtilehdistä matkittu mainosmyyntimalli, jossa ilmoitukset hinnoitellaan lähinnä koon ja silmäparien perusteella, ei tuota tarpeeksi. Kasvattaakseen verkon mainostuottoja mediatalot pyrkivät maksimoimaan sivunäyttöjen eli mainosnäyttöjen määrän. Käytännössä se onnistuu laatimalla klikkauksia kerääviä, houkuttelevia otsikoita. Jutun sisällöllä ei ole enää niin väliä, sillä mainosrahat on ansaittu heti, kun ilmoitus välähtää esiin. Tabloidisaatiokriitikot ovat syystä huolissaan. Ärhäköityvä otsikointityyli kuvaa esimerkiksi politiikan herkästi vain kaunaiseksi peliksi samalla, kun toimittajilla on yhä vähemmän resursseja perehtyä aiheisiinsa. Juttuja kopioidaan suoraan tiedotteista, ja toimittajien etiikka uhkaa rapistua tavalla, joka pahimmillaan uhkaa ajaa jopa journalismin kruununjalokiven, politiikan journalismin, rappion tilaan. Kriisin koittaessa vallan vahtikoira, demokratian toimivuuden takaava media, ei enää pysty palvelemaan äänestäjäkuntaa. Samaan aikaan lukijat kertovat kaipaavansa syvällistä, tutkivaa journalismia. Vaatimus on mielenkiintoinen, silläsuosittujen tiedotusvälineiden mittarit puhuvat toisenlaisesta todellisuudesta. Käsillä olevassa tutkielmassa selvitetään, minkälaisia verkkojuttuja luetaan ajallisesti eniten ja missä määrin luettujen juttujen sisältö vastaa tabloidisaatiokehitystä. Tarkasteltavana ovat Aamulehden, Iltalehden, MTV:n ja Ylen ajallisesti luetuimmat verkkojutut. Tarkastelujaksot ajoittuivat vuoden 2014 loppuun, viikoille 49 ja 51. Yhteensä 160 artikkelin aineisto on kerätty mediatalojen omilla analytiikkatyökaluilla. Menetelmänä käytetään aineistoperusteista grounded theory -lähestymistapaa, jolla ainutlaatuisesta aineistosta saadaan mahdollisimman paljon irti. Aineistosta käy ilmi, etteivät lukijoiden julkilausutut vaatimukset saati tuomiopäivän kuvaelmat täysin toteudu. Ajallisesti luetuimpien juttujen joukossa on tukku kovia uutisia, mutta sekaan mahtuu myös monia aiheeltaan viihteellisempiä ja tulokulmaltaan henkilökohtaisempia juttuja. Tutkielmassa hahmotellaan aineiston monipuolisen analyysin perusteella viisi menestyksekästä juttuformaattia. Valtaosaa yhdistää se, etteivät ne käsittely- ja esitystavoiltaan vastaa perinteistä uutistekstiä. Sen sijaan luetuimmat jutut rakentuvat usein vetävien tarinoiden, näyttävien multimediaesitysten, koskettavien tilitysten, helppolukuisten listausten ja ajantasaisten live-seurantojen varaan. Otsikoinnissa perinteinen informatiivisuuden ihanne saa väistyä mielenkiinnon herättämisen tieltä. Menestyvien juttuformaattien valossa on selvää, että suuret viestimet rakentavat verkkopalveluihinsa tietoisesti katkeamatonta sisältövirtaa, jossa kovat uutiset mahtuvat sulassa sovussa kevyempien juttujen rinnalle. Tässä virrassa lukijat luovivat omien mieltymystensä mukaan itseään sivistäen ja toisaalta elämyksiä etsien. Trendi on ymmärrettävä, kun lukijoiden ymmärretään käyttävän internetin parissa jo enemmän aikaa kuin television ääressä. Televisiosta katsotaan myös uutisia, mutta leijonanosa ajasta vietetään viihteellisempien sisältöjen parissa. Verkkomedian ja kaupallisen television merkittävä ero on kuitenkin mainosmyyntimalli. Verkossa sovelletaan yllä kuvailtua printtilogiikkaa, kun taas tv-kanavat hinnoittelevat mainoksensa huomioiden myös aika-aspektin – minuutin mainos maksaa enemmän kuin 10 sekunnin mainos. Mallin omaksuminen voisi helpottaa verkkomedian taloudellista tilannetta ja samalla kannustaa niitä tuottamaan pelkkien vetävien otsikoiden sijaan lukijoita oikeasti vangitsevia juttuja.
 • Pelevina, Nuppu (2015)
  Siirtolaisuus mielletään usein pysyväksi asettumiseksi vieraaseen maahan. Nykyajan maastamuutto on kuitenkin usein väliaikaista. Muuttoa ohjaavat maailmantaloudelliset ja poliittiset seikat ja mahdollisuus parempaan elintasoon, mutta myös seikkailunhalu ja sattuma. Kultaisen Lännen ohella kiinnostava suunta on mahdollisuuksien ja haasteiden Itä: Kauko-Itä, Lähi-Itä ja suomalaisille tutuin itänaapuri. Tässä pro gradussa tutkitaan ulkosuomalaisten blogeja ei-läntisissä maissa ja niissä rakentuvia identifikaatioita ja asiantuntijuuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan ulkosuomalaisblogien kirjoittajille muotoutuvia rooleja, suhdetta lukijan ja kirjoittajan välillä ja paikallisen representaatioita oman ulkomaalaisuuden ja ulkopuolisuuden pohjalta. Kansallisen identiteetin rinnalla ja siihen limittyen vieraassa maassa tarjoutuu useita muita osin väliaikaisia identifikaatioita, jotka tyypillisesti lakkaavat olemasta tai muuttuvat kotimaahan palatessa. Monelle kaukaisemmassa kohdemaassa olevalle suomalaiselle keskeinen identifikaatio on länsimainen. Ulkosuomalaisten blogeissa konstruoidaan omaan kokemukseen ja ensikäden tietoon pohjautuvaa asiantuntijuutta sekä suhteessa lukijoihin että paikallisiin, niihin, joista tiedetään. Tutkimusaineisto koostuu 76 ulkosuomalaisblogista, jotka sijoittuvat Kiinaan, Japaniin, Saudi Arabiaan, Qatariin, Israeliin, Turkkiin ja Venäjälle. Blogit ajoittuvat vuosille 2004-2015. Teoreettisena viitekehyksenä toimii Stuart Hallin foucault’lainen diskurssianalyysi, ja erityisesti Hallin kuvaama Me ja Muut -diskurssi, vallitseva etnosentrinen tapa representoida Lännen ja muun maailman välisiä suhteita. Länsimainen on usein arkipuheessa, poliittisissa diskursseissa ja jopa akateemisessa tutkimuksessa esiintyvä normaali, johon muita ei-länsimaisia verrataan. Tutkimuksessa on vertaileva ote. Kunkin kohdemaan kohdalla huomiota kiinnitetään yhteiskunnan, hallinnon, ihmisten ja sukupuoliroolien kuvaukseen ja stereotyyppeihin, sekä tarkastellaan miten representoidaan paikallisten suhtautumista suomalaiseen, suomalaisille tarjottuja länsimaisuuden identifikaatioita. Norman Fairclough’n kriittisen diskurssianalyysin käsitteistöä hyödyntäen hahmotellaan ulkosuomalaisblogeille ominaisia lajityyppejä, eli blogityyppejä, ja diskurssityyppejä. Blogityyppi vaikuttaa keskeisesti siihen, mitä merkityksiä lukijat blogeille antavat, ja minkä diskurssien puhujaksi blogeissa asetutaan. Tutkittavat blogit on jaettu muodon, sisällön, kirjoittajan ulkomailla oleskelun statuksen ja blogin käyttötarkoituksen mukaan kahteen pääryhmään: matkakertomuksiin ja asiantuntijablogeihin sekä tarkempiin alatyyppeihin. Toiseutta konstruoivat diskurssit, ja toisaalta stereotypioita purkavat diskurssit otetaan käyttöön osin blogityypin pohjalta. Blogeille ominainen yhteisöllisyys näkyy tekstien moniäänisyytenä. Kommentit muotoutuvat osaksi blogien kokonaisuutta, ja niissä pääsee ääneen erilaisia näkökulmia, eri diskursseja. Kunkin kohdemaan representaatioihin vaikuttavat käytössä olevat diskurssijärjestykset, ne diskurssit, joissa kohdemaasta tyypillisesti puhutaan. Länsi viittaa kaikkialla kehittyneeseen, moderniin ja toimivaan yhteiskuntaan. Länteen liitetään ainakin implisiittisesti sukupuolten tasa-arvo ja yksilönvapaudet, erityisesti blogien kohdalla korostuva sananvapaus. Länteen liitetään useammassa kohdemaassa kristinusko. Tässä tutkimuksessa korostuu länsimaisuuden muotoutuminen etnisenä identifikaationa. Länsimaisuutta tuotetaan yhdessä muiden valkoisten ulkomaalaisten kanssa ja dialogissa paikallisen kanssa. Yhden Me ja muut -diskurssin sijaan hahmottuu kuitenkin useita tapoja puhua meistä ja muista. Eroa tehdään paikallisten lisäksi muihin ulkomaalaisiin, erityisesti turisteihin. Venäjän kohdalla diskurssijärjestys on huomattavasti vakiintuneempi ja moniulotteisempi kuin muiden kohdemaiden. Blogeissa on mahdollista syntyä kulttuurirajat ylittävää dialogia, mutta samalla niissä pidetään yllä hyvin vanhoja käsityksiä ja stereotyyppejä.
 • Sällström, Ros-Marine Kristine (2015)
  Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Statsvetenskapliga fakulteten Laitos/Institution– Department Institutionen för socialvetenskap Tekijä/Författare – Author Ros-Marine Kristine Sällström Työn nimi / Arbetets titel – Title ”Den här klumpen har funnits redan länge i hjärtat och den blir bara större” – En fallstudie om hur manlig sårbarhet kommer till uttryck i förhållande till förväntningar om maskulinitet Oppiaine /Läroämne – Subject Socialt arbete Työn laji/Arbetets art – Level Pro gradu avhandling Aika/Datum – Month and year Oktober 2015 Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 136 (117) Tiivistelmä/Referat – Abstract Den centrala forskningsfrågan för denna pro gradu avhandling är: ”Hur behandlar killar sin sårbarhet och på vilket sätt kommer deras sårbarhet till uttryck?” Mitt fokus ligger i killars sårbarhet och hur deras genuina känslor och upplevelser får komma till uttryck i dagens samhälle där killar traditionellt inte haft möjligheter till att visa sårbarhet på samma sätt som det motsatta könet. Syftet är att bidra med ökad förståelse för den effekt som den rådande ideala mansbilden har på killar och deras möjligheter till att vara öppet sårbara och känsliga. Studien lyfter fram killars egna röster, tankar och upplevelser i ämnet. Informanterna är sex killar i åldern 15-28, och därtill fyra ungdomshandledare. Ungdomshandledarna arbetar med genussensitivt ungdomsarbete på lågtröskelverksamheten Pojkarnas Hus, där också dessa sex killar går regelbundet. Studien bygger på genusperspektiv inom socialt arbete. De centrala teman som framkom i killarnas och ungdomshandledarnas utsagor, enligt hur den begränsade sårbarheten bland killar leder till att killar 1) känner sig ensamma och blir isolerade, 2) blir psykiskt belastade samt 3) offer och utövare av våld. Ett fjärde tema är killar som förespråkare för en mjukare modell av maskulinitet, pga. att hegemonisk maskulinitet upplevs som påfrestande och begränsande. Ett genomgripande tema är ensamhet, där killar upplever sig socialt ensamma, dvs. har inte tillräckligt med nära sociala kontakter, men även emotionellt ensamma, dvs. de bär på sina bekymmer i all ensamhet. Analysen av resultaten i denna studie har lett till den slutsatsen att den rådande ideala mansbilden, dvs. det som faller inom ramen för hegemonisk maskulinitet, kan ha en skadlig inverkan på killar och unga mäns känslo- och identitetsutveckling. Det framkommer i speciellt två killars beskrivningar av deras upplevda psykiska hälsa i förhållande till rådande förväntningar kring maskulinitet i dagens läge. De flesta, dvs. fyra av killarna, för fram att rådande förväntningar kring maskulinitet innebär begränsad sårbarhet och känsloutlevelse, vilket enligt dem gör att killar lätt underkuvar sina känslor. Det som fungerat för alla sex killar som ett tryggt ställe att reflektera kring och uttrycka manlig sårbarhet är genussensitiv lågtröskelverksamhet som erbjuder psykosocialt stöd för killar. Denna studie bidrar därmed med insyn kring betydelsen av genussensitivitet i unga individers sunda känslo- och identitetsutveckling. Avainsanat – Nyckelord – Keywords Hegemonisk maskulinitet, manlig sårbarhet, ensamhet, kvalitativ innehållsanalys, fallstudie, killar, killkod, genusperspektiv, genussensitivitet, kritisk mansforskning, socialt arbete, Pojkarnas Hus Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Universitetets arkiv Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information Handledare: Tapio Salonen. Bihandledare: Harry Lunabba.
 • Annala, Iiris (2015)
  Tutkimus käsittelee asiakasyhteistyötä Kela-neuvonnassa, joka on sairauden tai vamman vuoksi henkilökohtaista sosiaaliturva- ja palveluohjausta tarvitseville henkilöille suunnattu palvelu. Kela-neuvonnassa sidosryhmä- ja asiakasyhteistyö on keskeisessä asemassa. Siinä missä sidosryhmäyhteistyössä on kyse organisaatioiden välisestä strategiatyöstä, asiakasyhteistyössä on kyse eri sektorien työntekijöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa tietoa siitä, millä tavalla organisaatioiden välinen sidosryhmäyhteistyö näkyy työntekijöiden välisessä asiakasyhteistyössä. Empiiristä aineistoa peilataan tulosjohtamisen ja verkostojohtamisen käytäntöihin. Siinä missä tulosjohtaminen juontuu uuden julkisjohtamisen asettamasta tehokkuuden ja taloudellisen tilivelvollisuuden vaateesta, verkostojohtamisella voi nähdä olevan yhtäläisyyksiä Janet Denhardtin ja Robert Denhardtin New Public Service -ajatteluun. Aineisto koostuu seitsemän Kela-neuvojan teemahaastattelusta sekä sähköisestä kyselystä. Kyselyaineisto koostuu 31 Kela-neuvojan sekä 13 Kela-neuvojan esimiehen vastauksista. Aineiston keruussa on hyödynnetty teemoja, jotka aikaisemmissa verkostotyötä koskevissa tutkimuksissa on todettu merkityksellisiksi yhteistyön sujumisen kannalta. Teemat ovat luottamus, sitoutuneisuus, keskinäinen tuntemus, tiedonkulku, tavoite ja työnjako. Merkittävimmät haasteet Kela-neuvonnan asiakasyhteistyössä ovat erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen tarvittavan verkostoitumistyön vähäisyys sekä puutteelliset resurssit. Kehittymättömät verkostot aiheuttavat sen, ettei erityisen tuen tarpeessa olevia henkilöitä tunnisteta. Sidosryhmäyhteistyön kehittymättömyys näkyy asiakasyhteistyössä erilaisina vuorovaikutuksen ongelmina, kuten vaikeutena tavoittaa kumppanien työntekijöitä. Sisäisen sidosryhmäyhteistyön ongelmat näkyvät tietokatkoksina sekä hämmennyksenä siitä, kenelle sidosryhmäyhteistyön kehittäminen kuuluu. Aineistossa niin sidosryhmäyhteistyön kuin asiakasyhteistyön haasteet yhdistyvät Kelan etuusratkaisumääriä koskeviin tulostavoitteisiin. Tarpeellisten resurssien puuttuminen kielii siitä, ettei yhteistyöhön ole täysin sitouduttu. Keskinäisen tuntemuksen vaikeudet johtuvat sektoroituneesta palvelujärjestelmästä sekä kehittymättömästä sidosryhmäyhteistyöstä ja tiivistyvät kysymykseen asiantuntijatiedon eriytyneisyydestä. Luottamus, yhteinen tavoite sekä työnjako kumppanien kanssa eivät näyttäydy aineiston perusteella asiakasyhteistyön kipukohtina. Teoriakirjallisuuden ja aineiston perusteella rakentuu tulkinta, jonka mukaan verkostojohtamisen ja tulosjohtamisen käytännöt eivät tue toisiaan. Uusi julkisjohtaminen vastaa tilivelvollisuuden vaateeseen tulosjohtamisella siinä missä verkostoyhteistyön vaikuttavuutta on hankala mitata määrällisesti. Verkostoyhteistyö tukee New Public Service -opin periaatetta siitä, että toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja yhteiskunnan yhteinen hyvä saavutetaan yhteistyössä. Erilliset budjetit kuitenkin vaikeuttavat verkostomaisen toiminnan vakiinnuttamista. Tulosjohtamisen ja verkostojohtamisen välinen ristiriita tiivistyy kysymykseen horisontaalisen ja hierarkkisen johtamistavan yhdistämisen vaikeudesta.