“Aina ei tarvitse kaikkea ostaa” : Kuinoma lainauspalvelun käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä vuokraamisesta ja omistamisesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211739
Title: “Aina ei tarvitse kaikkea ostaa” : Kuinoma lainauspalvelun käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä vuokraamisesta ja omistamisesta
Author: Avikainen, Sari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211739
http://hdl.handle.net/10138/18108
Thesis level: master's thesis
Discipline: Konsumentekonomi
Consumer Economics
Kuluttajaekonomia
Abstract: Tutkimuksessani tarkastelen Kuinoma lainauspalvelun käyttäjien kokemuksia ja näkemyksiä vuokraamisesta ja omistamisesta. Käytän tutkimuksessani laadullista tutkimusotetta. Tutkimusaineistoni olen kerännyt haastattelemalla neljäätoista palvelun käyttäjää. Haastattelut ovat teemahaastattelun muotoa noudattelevia yksilöhaastatteluja. Aineiston analysoinnissa käytän teemoittelun lisäksi vuokraamiseen, tavaroiden toiminnalliseen ja symboliseen ulottuvuuteen sekä kulutuseetoksiin liittyvää tutkimuskirjallisuutta. Teemoissa käsittelen vuokraamisen perusteita, edellytyksiä ja esteitä, tavaroiden teknisiä ominaisuuksia ja symbolisia merkityksiä sekä käyttäjien näkemyksiä eri ikäluokkien suhtautumisesta vuokraamiseen ja omistamiseen. Perusteina tavaroiden vuokraamiselle toimivat satunnainen ja tilapäinen tarve, tilan ja rahan säästö, ekologisuus sekä mahdollisuus käyttää ja testata tavaroita ilman omistamiseen liittyvää vaivaa. Tavaroita vuokrataan sitä mieluummin, mitä paremmin ne vastaavat tarpeeseen ominaisuuksiltaan, hinnaltaan ja sijainniltaan. Myös ekologiset perusteet kannustavat vuokraamiseen. Jotta vuokraamisesta voisi tulla realistinen vaihtoehto ostamiselle ja omistamiselle, tulisi sen olla riittävän helppoa. Vuokraamisen edellyttämä viitseliäisyys ja aktiivisuus voivatkin toimia esteenä vuokraamiselle. Vuokrauskulttuurin yleistyminen vaatisi kuitenkin ennen kaikkea muutosta asenteissa ja tottumuksissa. Perusteet tavaroiden omistamiselle määräytyvät tutkimuksessani tavaroiden teknisten ominaisuuksien ja symbolisten merkitysten kautta. Teknisiin ominaisuuksiin sisältyvät tavaroiden ainekselliset ja toiminnalliset ominaisuudet, hygieniaan liittyvät kysymykset sekä tavaroiden käyttöaste. Näiden tekijöiden kautta määritellään se, mitä on välttämätöntä omistaa. Kaikkia teknisiltä ominaisuuksiltaan vuokrattaviksi sopivia tavaroita ei kuitenkaan haluta vuokrata. Tavaroita kohtaan voikin muodostua henkilökohtainen suhde, jolloin tavara koetaan liian merkitykselliseksi vuokralle annettavaksi. Tavarat voivat esimerkiksi muistuttaa tietyistä tilanteista, paikoista ja ihmisistä tai muodostua muulla tavoin tärkeiksi. Iän vaikutus suhtautumiseen vuokraamista ja omistamista kohtaan ei näyttäydy tutkimuksessa yksiselitteisenä. Omistaminen liitetään useimmiten vanhempien ikäluokkien kulutuskäyttäytymiseen ja vuokraaminen nuorempien. Osa haastateltavista pitää nuoria myös materialistisina. Kun omistaminen yhdistetään vanhempiin ikäluokkiin, se liittyy pärjäämiseen, turvallisuuteen, saavutukseen, statukseen sekä sotaja pula-ajan kokemuksiin. Nuorempien vuokraamismyönteisyyttä selitetään puolestaan ympäristötietoisuudella. Muiden tekijöiden, kuten asenne- ja arvomaailman, nähdään myös vaikuttavan suhtautumiseen vuokraamista ja omistamista kohtaan.In my study I examine Kuinoma lending service users' experiences and views on renting and owning using qualitative research method. I have collected the data by interviewing fourteen users of the service. The interviews were personal interviews that followed the form of a theme interview. In analyzing the data I use in addition to themes the research literature dealing with renting, the functional and symbolic scope of goods, and consumer ethos. In the themes of my study I discuss the reasons, necessities, and obstacles for renting, the technical qualities and symbolic meanings of the goods, and the views of the users concerning the attitudes of different age groups towards renting and owning. The reasons for renting are occasional and temporary need, saving space and money, ecological reasons, and the opportunity to use and test goods without the troubles of ownership. Willingness to rent goods grows in proportion to how well the cost of renting and the quality and location of the goods match the needs of the user. Ecological reasons can also encourage renting. Renting has to be easy enough for it to become a realistic alternative for buying and owning, the effort and activeness needed may become an obstacle for renting. However, above all, a change in attitudes and habits is required for the spreading of renting culture. In my study, the technical qualities and symbolic meanings of the goods determine the reasons for owning. The technical qualities include the physical and functional qualities of the goods, the questions relating to hygiene, and the utilization rate of the goods. These factors define what is considered necessary to own. Even if the technical properties of an item make it suitable for renting, people don’t necessarily want to rent it out. A personal relationship may be formed towards one’s possessions, in which case the items are seen too meaningful to be placed for a rent. Items may, for example, remind the owner of certain events, places or people, or become otherwise meaningful. The effect of age on the attitudes towards renting and owning does not seem to be unambiguous. Owning is in most cases connected to the consumption behavior of the older age group and renting to the younger. Some of the interviewees consider young people also materialistic. In connection to the older age group, owning is associated to independency, safety, achievement and status as well as the experiences from the war and times of economic depression. The younger people’s positive attitude towards renting is explained with environmental consciousness. Other factors, such as attitudes and values, are also seen affecting the attitudes towards renting and owning.
Subject: renting
lending
owning
person-object relation
vuokraaminen
lainaaminen
omistaminen
tavarasuhde


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Avikainen_maisterintutkielma.pdf 427.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record